Anda di halaman 1dari 1

Terdapat dalam kitab Al-Dar Al-Mantsur Fi Al-Tafsii Bi Al-Ma’tsur yang dikarang oleh

Imam Suyuthi:

‫ تفكروا في كل شيء وال تفكروا في‬: ‫وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في األسماء والصفات عن ابن عباس قال‬
‫ذات هللا فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آالف نور‬

Hadits ini takhrij oleh Abu Syaikh di dalam kitab Al-‘Udzmah dan Imam Baihaqi di
dalam kita Al-Asmaa’ Wa Al-Shifaat dari Ibnu Abbas mengatakan :” Berfikilah kamu
sekalian tentang segala sesuatu dan jangan berfikir tentang dzat Allah karena
sesungguhnya diantara langit ke tujuh sampai singgasana Allah terdapat 7.000 cahaya”.

Dalam Kitab Kasyful Khafa’ yang dikarang oleh Isma’il Bin Muhammad Bin Abdul Hadi
Bin Abd. Ghani:

‫رج على‬bb‫رواه األصبهاني في ترغيبه بهذا اللفظ وألبي نعيم عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه صلى هللا عليه وسلم خ‬
‫روا في هللا‬bb‫ق هللا وال تتفك‬bb‫روا في خل‬bb‫ال تفك‬bb‫ه فق‬bb‫ر في عظمت‬bb‫ا ونتفك‬bb‫أصحابه فقال ما جمعكم ؟ فقالوا اجتمعنا نذكر ربن‬
- ‫فإنكم لن تقدروا قدره‬

Artinya: Lafadz ini diriwayatkan oleh Al-Ashbahani di dalam kesenangannya dengan


lafdz tersebut (‫تفكرو‬......) dan bagi Abi Nu’aim dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridloi
keduanya bahwa Rasulullah saw bersabda: Rasulullah keluar dan berkumpul bersama
sahabat-sahabatnya kemudian bertanya, apa yang engkau musyawarahkan? Kemudian
mereka berkata kami bermusyarah untuk mengingat Tuhan kami dan berfikir mengenai
keagungan Allah, kemudian Rasulullah bersabda: fikirkanlah tentang makhluq Allah dan
jangan engkau fikirkan tentang Allah karena sesungguhnya kamu sekalian tidak
mampu….

Anda mungkin juga menyukai