AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana". henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. jaga letah (lisan) anjeun. jeung sajabana. Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu. malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). Ku kituna. Sajabi ti eta. Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. sakabeh doa diijabah. barokah jeung maghfiroh. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. . renghap anjeun jadi tasbeh. Tekadkeun dina hate urang. pikeun jalma-jalma anu ariman. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. sakabeh amalan ditarima. Sabalikna. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus. margi satiap amal henteu make elmu. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan. Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. sambungkeun tali duduluran. Ahmad). sare anjeun jadi ibadah. kudu mikasih ka sahandapeun. tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan.panto-panto surga. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. Aya Hadits anu nerangkeun. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh. perkara anu ngabatalkeun puasa. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. nutup panto-panto naraka" (HR. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana. mangka hasilna bakal hamo. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. Muliakeun indung bapa anjeun. Dina eta bulan.

mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan. . mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka. Wallohu A'lam. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang. Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula. Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan.Wahai jalma anu ariman.

Ku kituna. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. supaya maranehna babalik pikir. di sababaraha dasar lautan. yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan. . Asep syaripudin M. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh.H. masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea. nu ngajaga. Dina tilu ayat di luhur. Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. Alatan polah manusa saperti kitu oge. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. Siklus kahirupan. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). eta mah sanes kalebet sunatulloh. Pok caritakeun. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin). urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh. tempatna panyalindungan. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42. tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa. Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt. yen 'ngayugakeun kahirupan'. Di sagara keusik Arabia. cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. 'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh. estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan. Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. Alloh negeskeun ka manusa. Alloh nu maha miara. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud).

musyri . tapi maranehna ngabohongkeun. jeung yakin. Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. Alatan kabodoan manusa oge. boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah.S. al-A`raf :96). Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. sarta ka nu jadi puseurna katoatan. nyalametkeun alam tina karuksakan. ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. Ku kituna. (Q. Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah. henteu paham ka nu nyiptakeun. Maranehna deui sombong. ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina. tugas salaku khalifah. tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. ieu teh tanggung jawab manusa. kahartos pisan.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). Nu kieu nu ngaranna musyrik. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung. Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi. henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. Di . yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah). Alatan kayakinan ka Alloh. ka nu ngapimilik. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna". tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana. Ku kituna.

cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ". tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang.S. Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. al-Rum:41). jeung berita-berita sejenna. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. Sarta upama manehna misah ti anjeun. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat. sagara keusik ngalegaan. leyurna es di kutub utara. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak. maranehna nyieun musibah. Alloh henteu mikaresep karuksakan. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna. Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro.Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. lini. henteu nepi kana kolbu. Balukarna. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji. Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan. caah. al-Baqarah : 204). ngaruksak tatangkalan. krisis pangan. malah mah boa eu ntreup dina diri urang. tapi hatena ngabantah. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak. Lisan maranehna netelakeun kaimanan. Di jama kiwari. (Q. pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh. Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. nekna suhu. maranehna ngabantah.S." (Q. abrasi basisir. Di alam dunya. Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat. Ukur . ngomong kahadean. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. Kiwari. Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh.

tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam. Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. saban keclak cai beresih. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel. Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. Laju saderek bakal kagungan pikiran.lantaran ngarasa boga duit. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun. Urang omean lengkah jeung tindakan urang. urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. aki. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL). nini. Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo. Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna. . Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh.

muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat.Ku margi kitu. hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan. BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 . Ku ieu cara. Amiin.