AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

Sabalikna. Ahmad). Dina eta bulan. sare anjeun jadi ibadah. perkara anu ngabatalkeun puasa. Ku kituna. henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. Tekadkeun dina hate urang. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). nutup panto-panto naraka" (HR. Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. sambungkeun tali duduluran. renghap anjeun jadi tasbeh. Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. jeung sajabana. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh. poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana. margi satiap amal henteu make elmu. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. . Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. kudu mikasih ka sahandapeun. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa. Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu. sakabeh doa diijabah. sakabeh amalan ditarima. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. mangka hasilna bakal hamo. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana".panto-panto surga. Aya Hadits anu nerangkeun. tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan. Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. Muliakeun indung bapa anjeun. jaga letah (lisan) anjeun. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. Sajabi ti eta. pikeun jalma-jalma anu ariman. barokah jeung maghfiroh. Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan.

mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana. Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula. mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan. . Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka. Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan. Wallohu A'lam. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang.Wahai jalma anu ariman.

Pok caritakeun. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh. Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. 'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin). Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud). Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa. Ku kituna. . estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan. Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh.H. eta mah sanes kalebet sunatulloh. tempatna panyalindungan. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh. Asep syaripudin M. Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. Di sagara keusik Arabia. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun. Alloh negeskeun ka manusa.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. Alatan polah manusa saperti kitu oge. Siklus kahirupan. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. Alloh nu maha miara. yen 'ngayugakeun kahirupan'. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah. cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt. nu ngajaga. tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. di sababaraha dasar lautan. Dina tilu ayat di luhur. masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. supaya maranehna babalik pikir.

nyalametkeun alam tina karuksakan. yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah). Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah. Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. tugas salaku khalifah. mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. henteu paham ka nu nyiptakeun. Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). kahartos pisan. (Q. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. Ku kituna. Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna". sarta ka nu jadi puseurna katoatan. Ku kituna. Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana.S. jeung yakin. henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah. ka nu ngapimilik. Di . boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. tapi maranehna ngabohongkeun. Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. Nu kieu nu ngaranna musyrik. Alatan kayakinan ka Alloh. Alatan kabodoan manusa oge. musyri . tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung. al-A`raf :96). Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina. tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi. ieu teh tanggung jawab manusa. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia. Maranehna deui sombong.

Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. Balukarna. Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna. Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. Ukur . ngaruksak tatangkalan. al-Rum:41). manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ".Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat. Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji. Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. (Q. Di alam dunya. Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang. sagara keusik ngalegaan. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. Alloh henteu mikaresep karuksakan. Sarta upama manehna misah ti anjeun. tapi hatena ngabantah. Lisan maranehna netelakeun kaimanan. lini. caah. malah mah boa eu ntreup dina diri urang.S. Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. jeung berita-berita sejenna. pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. abrasi basisir. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. nekna suhu. Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak." (Q. krisis pangan. al-Baqarah : 204). ngomong kahadean. leyurna es di kutub utara. Kiwari. henteu nepi kana kolbu. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. Di jama kiwari. cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. maranehna ngabantah. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita.S. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh. maranehna nyieun musibah. Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat.

Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan. . Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh. Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun. Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam.lantaran ngarasa boga duit. saban keclak cai beresih. hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. Urang omean lengkah jeung tindakan urang. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi. urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. nini. atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. aki. Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna. ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL). Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. Laju saderek bakal kagungan pikiran. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo.

Ku margi kitu. hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan. muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat. BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 . Ku ieu cara. Amiin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful