AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa. poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana. kudu mikasih ka sahandapeun. Tekadkeun dina hate urang. sambungkeun tali duduluran. Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana". dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan. Muliakeun indung bapa anjeun. Dina eta bulan. Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. nutup panto-panto naraka" (HR. henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. Aya Hadits anu nerangkeun. margi satiap amal henteu make elmu. Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. perkara anu ngabatalkeun puasa. mangka hasilna bakal hamo. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh. . sakabeh doa diijabah. sare anjeun jadi ibadah. Sajabi ti eta. Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. pikeun jalma-jalma anu ariman. barokah jeung maghfiroh. Sabalikna. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. renghap anjeun jadi tasbeh. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana. Ahmad). malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). jeung sajabana. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. Ku kituna. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu.panto-panto surga. sakabeh amalan ditarima. jaga letah (lisan) anjeun. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus.

. Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. Wallohu A'lam. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan. mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka.Wahai jalma anu ariman. mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana. sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang. Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan.

eta mah sanes kalebet sunatulloh. Siklus kahirupan. nu ngajaga. tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun. Di sagara keusik Arabia. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh. Alloh negeskeun ka manusa. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa. Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). Asep syaripudin M. . Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. supaya maranehna babalik pikir. di sababaraha dasar lautan. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah.H. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. Alatan polah manusa saperti kitu oge. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh. Pok caritakeun. cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt. estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan. 'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin). yen 'ngayugakeun kahirupan'. Ku kituna. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh. Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. Alloh nu maha miara. t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh. tempatna panyalindungan.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud). Dina tilu ayat di luhur.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42.

ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). Nu kieu nu ngaranna musyrik. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah. Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. Ku kituna. nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah). Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. Alatan kayakinan ka Alloh. al-A`raf :96). ka nu ngapimilik. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. ieu teh tanggung jawab manusa. mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. jeung yakin. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung. kahartos pisan. Alatan kabodoan manusa oge. Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. Maranehna deui sombong. henteu paham ka nu nyiptakeun. nyalametkeun alam tina karuksakan. Di . ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. Ku kituna. Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. musyri . Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna". (Q. tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu.S. Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. tapi maranehna ngabohongkeun. manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi. Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. tugas salaku khalifah. Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah. sarta ka nu jadi puseurna katoatan.

Kiwari. nekna suhu. jeung berita-berita sejenna. Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. maranehna nyieun musibah. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. tapi hatena ngabantah. malah mah boa eu ntreup dina diri urang. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh.S. abrasi basisir. maranehna ngabantah. krisis pangan. ngaruksak tatangkalan. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ". Lisan maranehna netelakeun kaimanan. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah. (Q.Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. ngomong kahadean. Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat. Di jama kiwari. Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. Balukarna." (Q. Ukur . Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. Sarta upama manehna misah ti anjeun. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak. Di alam dunya. Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro. leyurna es di kutub utara. lini. al-Rum:41). manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna. caah. Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak. sagara keusik ngalegaan. henteu nepi kana kolbu.S. cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. al-Baqarah : 204). Alloh henteu mikaresep karuksakan. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat. Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji.

Urang omean lengkah jeung tindakan urang. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL). urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus.lantaran ngarasa boga duit. saban keclak cai beresih. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel. . Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo. nini. hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. Laju saderek bakal kagungan pikiran. Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. aki. Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh. Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan. Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam.

BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 . Ku ieu cara. Amiin.Ku margi kitu. hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan. muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful