AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. renghap anjeun jadi tasbeh. Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana". Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na.panto-panto surga. Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. pikeun jalma-jalma anu ariman. tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. Aya Hadits anu nerangkeun. henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana. dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. sakabeh doa diijabah. Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. margi satiap amal henteu make elmu. sare anjeun jadi ibadah. malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). Ahmad). Ku kituna. mangka hasilna bakal hamo. wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. Muliakeun indung bapa anjeun. Sajabi ti eta. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. nutup panto-panto naraka" (HR. kudu mikasih ka sahandapeun. poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana. Dina eta bulan. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. . Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. perkara anu ngabatalkeun puasa. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. jaga letah (lisan) anjeun. Sabalikna. sakabeh amalan ditarima. jeung sajabana. sambungkeun tali duduluran. Tekadkeun dina hate urang. barokah jeung maghfiroh. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh.

Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka. sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan. Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula. mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana. . Wallohu A'lam. Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan. Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang.Wahai jalma anu ariman.

Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). yen 'ngayugakeun kahirupan'. Di sagara keusik Arabia. Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea. yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan. tempatna panyalindungan. eta mah sanes kalebet sunatulloh. Ku kituna.H. 'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. Alloh nu maha miara. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42. estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan. nu ngajaga. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun. Pok caritakeun. urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh. supaya maranehna babalik pikir. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa. masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt. Alloh negeskeun ka manusa. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. di sababaraha dasar lautan. Alatan polah manusa saperti kitu oge. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah. t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. Siklus kahirupan. Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). Asep syaripudin M.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. . Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud). Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. Dina tilu ayat di luhur. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin).

Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu. tugas salaku khalifah. Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina. ieu teh tanggung jawab manusa. (Q. kahartos pisan. henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. Alatan kayakinan ka Alloh. mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. Ku kituna. Maranehna deui sombong. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia.S. Ku kituna. Alatan kabodoan manusa oge. musyri . Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. Di . Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. nyalametkeun alam tina karuksakan. nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. Nu kieu nu ngaranna musyrik. manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi. sarta ka nu jadi puseurna katoatan. tapi maranehna ngabohongkeun. Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah. henteu paham ka nu nyiptakeun. Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah. tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna". Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana. ka nu ngapimilik. jeung yakin. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). al-A`raf :96). yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah).

nekna suhu. malah mah boa eu ntreup dina diri urang. abrasi basisir. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. Balukarna.S.Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. henteu nepi kana kolbu. jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak. Lisan maranehna netelakeun kaimanan. tapi hatena ngabantah. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ". Sarta upama manehna misah ti anjeun. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak. Kiwari. Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. al-Baqarah : 204). Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro. Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. leyurna es di kutub utara. cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. Alloh henteu mikaresep karuksakan. (Q. jeung berita-berita sejenna.S. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah. Ukur . Di alam dunya. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita. Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji. tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. al-Rum:41). lini. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh. sagara keusik ngalegaan. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. maranehna ngabantah. ngomong kahadean. ngaruksak tatangkalan. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. Di jama kiwari. caah. Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna." (Q. Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. krisis pangan. maranehna nyieun musibah. Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat. manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan.

Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. Laju saderek bakal kagungan pikiran. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. . Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh. atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. Urang omean lengkah jeung tindakan urang. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. saban keclak cai beresih. nini. aki. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL).lantaran ngarasa boga duit. Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel. Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun. tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam. Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna.

hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan. Ku ieu cara. muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat.Ku margi kitu. Amiin. BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful