AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

pikeun jalma-jalma anu ariman. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. . sambungkeun tali duduluran.panto-panto surga. sakabeh amalan ditarima. Dina eta bulan. perkara anu ngabatalkeun puasa. sakabeh doa diijabah. nutup panto-panto naraka" (HR. Muliakeun indung bapa anjeun. dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na. jeung sajabana. Aya Hadits anu nerangkeun. Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana". wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. margi satiap amal henteu make elmu. kudu mikasih ka sahandapeun. Sajabi ti eta. Ahmad). poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana. mangka hasilna bakal hamo. Tekadkeun dina hate urang. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. barokah jeung maghfiroh. renghap anjeun jadi tasbeh. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. jaga letah (lisan) anjeun. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa. Sabalikna. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. Ku kituna. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. sare anjeun jadi ibadah. malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana.

Wallohu A'lam. sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang. Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. . Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula. Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan.Wahai jalma anu ariman. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan. Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan.

Alloh nu maha miara. . tempatna panyalindungan. nu ngajaga. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin). Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt. Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. di sababaraha dasar lautan. estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan.H. Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. Alatan polah manusa saperti kitu oge. tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. 'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh. Asep syaripudin M. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah. Pok caritakeun. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh. Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud). Alloh negeskeun ka manusa. Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. Ku kituna. eta mah sanes kalebet sunatulloh. cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42. Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). yen 'ngayugakeun kahirupan'. supaya maranehna babalik pikir. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. Dina tilu ayat di luhur. urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh. t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. Di sagara keusik Arabia. Siklus kahirupan.

tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina. tugas salaku khalifah. Ku kituna. nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. tapi maranehna ngabohongkeun. Di . al-A`raf :96). Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna". Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. musyri . Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah. boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana. Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. Maranehna deui sombong. sarta ka nu jadi puseurna katoatan. Nu kieu nu ngaranna musyrik. jeung yakin. (Q. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. Alatan kayakinan ka Alloh.S. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia. Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung. kahartos pisan. ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu. Ku kituna. ka nu ngapimilik.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). ieu teh tanggung jawab manusa. manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. henteu paham ka nu nyiptakeun. tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah. yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah). mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. nyalametkeun alam tina karuksakan. Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. Alatan kabodoan manusa oge.

henteu nepi kana kolbu. lini. al-Baqarah : 204). Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ". Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita. Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. Kiwari. malah mah boa eu ntreup dina diri urang. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh. caah. Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. Di jama kiwari. nekna suhu. jeung berita-berita sejenna. sagara keusik ngalegaan. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat. Alloh henteu mikaresep karuksakan. Balukarna.S. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. ngaruksak tatangkalan. tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. abrasi basisir. Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji. leyurna es di kutub utara. (Q. jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna. Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro. Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang. Di alam dunya. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. maranehna ngabantah. manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan. Lisan maranehna netelakeun kaimanan.S. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh.Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah." (Q. tapi hatena ngabantah. Sarta upama manehna misah ti anjeun. cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. krisis pangan. Ukur . pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak. al-Rum:41). ngomong kahadean. maranehna nyieun musibah.

atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo. Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna. urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. aki. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL). Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. nini. Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. Laju saderek bakal kagungan pikiran. . Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam.lantaran ngarasa boga duit. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun. Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. Urang omean lengkah jeung tindakan urang. saban keclak cai beresih. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi.

Ku ieu cara. hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan.Ku margi kitu. Amiin. BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 . muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful