AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

sambungkeun tali duduluran. perkara anu ngabatalkeun puasa. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na. jeung sajabana. Muliakeun indung bapa anjeun. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh. Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu. Tekadkeun dina hate urang. henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. margi satiap amal henteu make elmu. dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan. Ahmad). sakabeh amalan ditarima. Sabalikna. renghap anjeun jadi tasbeh. kudu mikasih ka sahandapeun. jaga letah (lisan) anjeun. . tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. pikeun jalma-jalma anu ariman. Dina eta bulan. malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan. mangka hasilna bakal hamo. Ku kituna. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus. sakabeh doa diijabah. Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. barokah jeung maghfiroh. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. sare anjeun jadi ibadah. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa.panto-panto surga. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana. Sajabi ti eta. Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. nutup panto-panto naraka" (HR. Aya Hadits anu nerangkeun. poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana. Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana".

sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan. Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana. Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang.Wahai jalma anu ariman. Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula. mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. Wallohu A'lam. Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan. .

urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh. supaya maranehna babalik pikir. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun. nu ngajaga. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt. Asep syaripudin M. 'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. Ku kituna. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. Alatan polah manusa saperti kitu oge. Pok caritakeun. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. Siklus kahirupan. eta mah sanes kalebet sunatulloh. Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud). Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan. masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. Dina tilu ayat di luhur. Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. tempatna panyalindungan. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin). tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. Alloh nu maha miara. Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. Alloh negeskeun ka manusa. . yen 'ngayugakeun kahirupan'. di sababaraha dasar lautan.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42.H. estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan. Di sagara keusik Arabia. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt.

ka nu ngapimilik. Maranehna deui sombong. Ku kituna. Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. Di . Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. Alatan kayakinan ka Alloh. sarta ka nu jadi puseurna katoatan. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung. yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah). Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. tugas salaku khalifah. Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina. Ku kituna. Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana. henteu paham ka nu nyiptakeun. tapi maranehna ngabohongkeun. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia. tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. Alatan kabodoan manusa oge. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. kahartos pisan. nyalametkeun alam tina karuksakan. ieu teh tanggung jawab manusa. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi.S. al-A`raf :96). Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu. mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. (Q. Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna". musyri . henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. jeung yakin. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah. boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. Nu kieu nu ngaranna musyrik.

Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. Di jama kiwari. tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna. Di alam dunya. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat.Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. al-Rum:41). jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak.S. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh. leyurna es di kutub utara. henteu nepi kana kolbu. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. sagara keusik ngalegaan. Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. (Q. maranehna ngabantah. Alloh henteu mikaresep karuksakan. manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan. jeung berita-berita sejenna." (Q. Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji. abrasi basisir. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. al-Baqarah : 204). ngomong kahadean. krisis pangan. pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. tapi hatena ngabantah. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. malah mah boa eu ntreup dina diri urang. Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. nekna suhu. Balukarna. ngaruksak tatangkalan. Kiwari. Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah. Ukur . maranehna nyieun musibah.S. cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. Lisan maranehna netelakeun kaimanan. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ". lini. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. Sarta upama manehna misah ti anjeun. caah. Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita. Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang.

hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. saban keclak cai beresih. Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan. . ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL). Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. aki. Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. Laju saderek bakal kagungan pikiran. nini. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. Urang omean lengkah jeung tindakan urang. Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna. Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun.lantaran ngarasa boga duit.

Amiin. Ku ieu cara.Ku margi kitu. muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat. hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan. BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful