P. 1
Lumayan Nie Artikel Bahasa Sunda Ada 3 Judul Piliha Ja 1

Lumayan Nie Artikel Bahasa Sunda Ada 3 Judul Piliha Ja 1

|Views: 560|Likes:
Dipublikasikan oleh Ajar Try Reiga

More info:

Published by: Ajar Try Reiga on Dec 29, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

AMALAN NYAMBUT BULAN ROMADON

Munara Cahya

Patarosan Para pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sakedap deui urang bade mayunan sasih Ramadlan. Sim kuring hoyong tumaros, amalan naon wae anu keudah diamalkeun ku urang salaku umat Islam dina mayunan saish Ramdlan, luyu sareng amalan-amalan anu kantos ku Rasul diamalkeun? Sim kuring nyhunkeun pedarana anu saebreh-ebrehna. Hatur nuhun. Sumpena, Waleran Sami-sami hatur nuhun kana perhatosana. Perkawis amalan-amalan pikeun nyambut sasih Ramadlan, dumasar kana katerangan, henteu aya amalan anu husus, s apertos di bulan-bulan sanesna. Sapamendak sim kuring amalan-amalan eta di antawisna, sakumaha anu dilaksanakeun Rasululloh nyaeta, nga-doa, nyuhunkeun ka Gusti Alloh, supados maparinan deui ka urang kasempatan papendak deui sareng sasih Ramadlan dina kaayaan sehat walafiat. Margi ku kaayaan sehat, urang tiasa ngalaksanakeun saum, solat tarawe, jeung sajabina anu mangrupi amalan-amalan pikeun nyampurnakeun saum urang. Cara ieu, Rasul ngalakasnakeuna ti angalna keneh. Dina katerangan disebatkeun sakumaha pidawuhna, ti sahabat Anas bin Malik nyarios, saestuna Rasululloh Saw nalika bade mayunan bulan Rojab sok nga-du'a: Allahuma barik lana fii rajab wa sya¶ban, wa balighna ramadan. Hartosna, Ya Alloh, mugi maparinan berkah ka abdi sadaya di bulan Rojab sareng Sya'ban, sareng ngadugikeun abdi sadaya kabulan Romadlon (HR. Imam Ahmad sareng Imam Thobroni). Ieu Hadits nguningakeun, wireh Rasul dina ngabageakeun kasumpingan sasih Ramadlan disiapkeun ti dua sasiheun deui sateuacana sasih Ramadlan, yakni ti sasih Rojab keneh. Du'a ieu, rupina kange urang parantos kalangkung saupama bade nyonto ka Rasul, margi Rasul ngadu'a ieu dina waktos awal sasih Rojab. Tapi sok sanaos kitu, dina mayunan sasih Romadlon, urang tetep ngadu'a bari ngebersihkeun diri tina mangrupi-rupi kotoran atanapi dosa, supados dipaparinan kasehatan lahir sinareng b atin, utamina pikeun ngalaksanakan amalan-amalan di bulan Romadlon. Salajengna dina mayunan sasih Ramadlan, urang kedah ngaraos gumbira, malih Rasul satiap mayunan sasih Ramadlan, osok ngabewarakeun kabar-kabar gumbira ka para sahabatna, sakumaha diunggelkeun dina pidawuhna: "Parantos sumping ka maraneh kabeh bulan Ramadlan, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Alloh parantos ngawajibkeun saum ka maraneh kabeh. Jeung dina ieu bulan, Alloh ngabuka ti Cilacap

perkara anu ngabatalkeun puasa. Ahmad). Utamina elmu ngeunaan rukun jeung syarat sahna puasa. Tekadkeun dina hate urang. wireh Rasul nyeueurkeun saum dina ieu bulan. tingkatkeun kabiasaan-kabiasaan anu alus. urang sami-sami ngaos bari nala'ah khutbah Rasululloh Saw anu pihartoseuna kieu: "Wahai jalma anu ariman. sambungkeun tali duduluran. Prak menta ka Gusti Alloh ku niat anu tulus jeung ihlas. tahan paningali anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeunn ningalina. Jam demi jam mangrupakeun waktu anu pang utamana". dina bulan Ramadlan ayeun jeung saterusna niat ningalkeun sagala rupa dosa jeung kasalahan. jeung kudu geude mikanyaah ka budak-budak yatim. Supados langkung mantep dina mayunan sasih Ramadlan. Lobakeun sedekah jeung mere maweh ka fakir miskin. sakabeh doa diijabah. ku hal kitu satiap menit malih satiap detik saena dieusian ku amalan-amalan anu tiasa ngaberesihkeun diri pikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Alloh. saestuna bakal datang ka maraneh kabeh bulan Alloh anu pinuh ku rahmat. Muliakeun indung bapa anjeun. Teras tingkatkeun rasa syukur ka Gusti Alloh kana anugrah-Na bulan anu pinuh ku rahmat jeung barokah ieu. Ku kituna. Aya Hadits anu nerangkeun. nutup panto-panto naraka" (HR. jeung sajabana. Sabalikna. Persiapan anu langkung utami dina mayunan sasih Ramadlan nyaeta ngaderes deui elmu-elmu anu patali sareng amalan Ramadlan. . sare anjeun jadi ibadah. malih dina katerangan sanesna Rasul henteu kantos saum dina bulan-bulan sanes langkung seueur ti batan saum dina bulan Sya¶ban (perkawis ieu langkung jeulasna dipedar dina patarosan ngeunaan kautamaan bula Sya¶ban). Dina eta bulan. Peting-peutingna mangrupakeun peuting anu pang utamana. Bulan anu paling mulia mungguh Alloh. supaya Mantena nagbingbing anjeun pikeun ngalaksanakeun puasa bari maca Kitab-Na. Sajabi ti eta. margi satiap amal henteu make elmu. anu mere manfaat kalih masalahat ka diri urang jeung ka balarea. Nyeueurkeun hadir ka majlis dzikir atawa majlis ta'lim. mangka hasilna bakal hamo. Waktu sabulan kacida singkat jeung terehna. barokah jeung maghfiroh. oge panguping anjeun tina hal-hal anu henteu halal pikeun anjeun ngupingkeuna. pikeun jalma-jalma anu ariman. Cilaka jalma anu henteu meunang ampunan Alloh di bulan anu Agung eta. sakabeh amalan ditarima. renghap anjeun jadi tasbeh. amalan-amalan sunat dina sajeuroning puasa. kudu mikasih ka sahandapeun. henteu aya deui kabahagiaan jeung kabagjaan anu kacida ageungna salian ti mayunan sasih Ramadlan. atawa ningalkeun kabiasaan-kabiasaan goreng anu henteu mawa manfaat. pikeun urang ayeuna sateuacan lebet kana sasih Ramadlan saena ngarancang heula program kagiatan pikeun nyiar pahala anu kacida lobana. jaga letah (lisan) anjeun. poe-poena mangrupakeun poe anu pang utamana.panto-panto surga.

Sing saha jalma anu maca solawat ka kakaula di eta bulan. mangka pahalana saperti ngalakukeun 70 kali solat fardlu di luar bulan liana. mangka Alloh bakal ngabeuratkeun timbangana di poe kiamat engke nalika timbangan kaalusana hampang. Sing saha anu ngalakukeun solat sunat dina bulan Ramadlan. Jeung sing saha maca al-Qur^an sanajan saayat dina eta bula.Wahai jalma anu ariman. terus dipupus sakabeh dosana anu katukang. Wallohu A'lam. . Masih seueur deui pidawuh/khutbah Rasul anu ngenaan nyambut jeung kautamaan bulan Ramadlan. sing saha di antara maraneh mere kadaharan keur buka puasa. Sing saha jalma anu ngalakukeun solat fardlu dina eta bulan. mangka mungguh Alloh sami sareng ngabebaskeun hiji budak beulian. mangka Alloh bakal ngabebaskeun dirina tina siksa seuneu naraka. mangka pahalana sarua jeung maca satamatan al-Qur^an di bulan-bulan liana.

'nyiptakeun rejeki' ajang bekel hirup. Alloh nu maha miara. Na kumaha atuh huha bungan kamusrikan jeung karuksakan di muka bumi ieu teh? Alloh nu Maha ngayugakeun sadayana alam (Alloh al-Khaliq). Ku kituna. teu aya deui pangeran nu ngatur ieu alam jeung eusina anging aya dina pangaturan Alloh (tauhid rububiyyah). yen manusa moderen teh nu hirupna aya diluhureun fosil sajarah peradaban generasi manusa nu mampuh ngawanun kamajuan jeung karaharjaan. masalah karuksakan jeung palajaran tina kahirupan manusa samemehna pikeun eunteung ayeuna. nu saterusna timbulna kaayaan nu sarwa kurang jeung ilangna sareat pirijkieun. Siklus kahirupan.H.Si Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42. sarta teu aya deui nu kawasa pikeun ngarobahna anging ku kawasana Alloh Swt. estuning ngagaduhan m a'na nu jero pisan. Dina tilu ayat di luhur. nu ngajaga. Di sagara keusik Arabia. Pok caritakeun. di sababaraha dasar lautan. tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui mar a neh. eta mah sanes kalebet sunatulloh. tuluy titenan kumaha balukarna jalma-jalma baheula anu kalolobanana jalmajalma musyrik. tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh.RUKSAKNA IMAN JEUNG ALAM Ku : Drs. tempatna panyalindungan. t a pi maranehna ancur nu leuwih-leuwih alatan naon nu geus dilakukeunana. uni hartosna kieu : "Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh. Alloh negeskeun ka manusa. Asep syaripudin M. Anjeunna geus ngatur kumaha tatanan nu mangrupa sunnatulloh. 'maot' jeun 'datangna poe kiyamah' sadayana mangrupa sunnatullah. Sedengkeun ari masalah karuksakan di darat jeung di laut nu jadi sabab pagawean manusa. anu balukarna Alloh nibankeun ka maranehna (wawales-tina) sabagian anu ku maranehna dilampahkeun. Alloh tempat pangbalikkan sakabeh mahluk-Na (Alloh alMa'bud). Dina al-Qur'an seueur disebutkeun bangsa-bangsa nu diancurkeun alatan paripolah manusana sorangan nu mengpar tina moral jeung akidah musyrik tea. "Jung maraneh geura ngalalana di ieu bumi. Alloh geus ngatur kalawan ditetepkeun ayana hukum alam nu disebut sunnah tasabubiyyah (kausalitas) kalawan sampurna (Alloh Robbul 'alamin). urang kedah teguh dina kayakinan yen teu deui pangeran nu ngajaga ieu alam anging aya dina penjagaan Alloh. yen 'ngayugakeun kahirupan'. tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. Upami dititenan sakumaha dawuhan di luhur. Bukti-bukti arkeologis nu hasilna dikumpulkeun ku para elmuan tina sababaraha situs purbakala geus nuduhkeun. supaya maranehna babalik pikir. tapi alatan paripolah manusana sorangan nu teu nyekel pageuh naon nu sabenerna tugas manusa salaku khalifah. . cirining manusa geus teu mampuh nyakinkeun yen nu ngayugakeun ieu alam jeung nu salawasna maparinan pituduh teh Alloh Swt. Alatan polah manusa saperti kitu oge. sarta dihandapeun tumpukan lava gunung vesuvius geus kapanggih ayana patilasan peradaban manusa nu dipekirakeun ancurna kalawan ngadadak. Geus ti m bul karuksakan di darat jeung di laut alatan pagawean leungeun manusa.

Kamunafekan jeung karuksakan alam Nalika hijrah ka Madinah sarta ngabebenah kahirupan anyar masarakat anu majemuk. ahirna manusa aya dina kaayaan nu linglung kalawan teu mampuh dina nyepeng amanah kakhalifahan nu samistina. tapi maranehna ngabohongkeun. Ku kituna. Alatan kabodoan manusa sarta lolong dina kayakinan. (Q. mangka hakekatna mah kaimanan manusa aya dina kaayaan ruksak. Rasululloh mayunan hiji kaayaan anu bangga. Maranehna deui sombong. tugas urang yakin ka Alloh sarta tanggung jawab karana manusa geus dipasihan apal kana ngaran-ngaran potensi alam ieu. Nya Kami nibankeun siksaan ka maranehna alatan saniskara nu geus diusahakeun ku maranehna".S. "Cacakan pangeusi eta nagri ariman sarta takwa. boh di darat boh geus ngarasa jadi milikna sorangan. Nu kieu nu disebut kamusrikan dina harti nu leuwih luas. yen Alloh mung hiji-hijina pangeran kalawan teu aya nu bisa nyarekatan (tauhid uluhiyyah). nu jadi asal mula ditibankeunana sagala musibah. Ku kituna kasarakahan jeung kasenangan geus jadi pangeran m aranehanana. jeung yakin.yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ka hiji-hijina dzat Alloh (tauhid ubudiyyah). ngajadikeun yen elmu pangaweruhna hijihijina pituduh hirupna sorangan. musyri . ieu teh tanggung jawab manusa. Ku kituna. kahartos pisan. Nu kieu nu ngaranna musyrik. henteu paham ka nu nyiptakeun. al-A`raf :96). manusa oge sayaktosna bakal mampuh ngajalankeun khalifah di muka bumi. Di Mekkah mantenna adu hareupan jeung jalma kafir sacara langsung. tugas salaku khalifah. Di . tanwande Kami maparin kurnia ka maranehna rupa-rupa berkah ti langit jeung bumi. Sek dengkeun timbulna karuksakan tauhid oge sumberna tina kabodoan manusa henteu apal dina perkara saha nu saleresna nyiptakeun ieu alam jeung teu apal kana ngaran-ngaran nu ku Alloh geus diturunkeun ka Adam (bil quwwah) nalika diciptakeun sarta ditugaskeun jadi khalifah. ahirna katalimbeng nepi ka mahluk dijadikeun "Tuhan" jeung manusa sorangan ngajadikeun sumberna bebeneran malahan ngajadikeun pangeran. Karuksakan pagawean manusa nu ngabalukarkeun timbulna musibah caah. nyalametkeun alam tina karuksakan. sarta ka nu jadi puseurna katoatan. Alatan kayakinan ka Alloh. naon sababna tiap Nabi jeung Rosul salawasna nyandak risalah tauhid nu jadi puseurna kasalametan manusia. Nepi ka maranehna ngarasa mampu ngadalikeun akibat nu geus dilakukeunana. Alatan kabodoan manusa oge. Manusa oge dina ngolah jeung ngamangpaatkeun alam ieu. ka nu ngapimilik. henteu ngarasa yakin yen saleresna Alloh nu maha ngapimilik. Kitu deui alatan pamadegan kitu nu saestuna akibat timbulna musibah di alam semesta ieu.

leyurna es di kutub utara. jeung berita-berita sejenna." (Q. Padahal manehna teh jalma anu kacida pisan ngamusuhna. Pidawuh-Na : "Geus katembong karuksakan di darat jeung di laut balukar polah manusa. al-Baqarah : 204). Ukur . Dina Al-Qur'an Alloh netelakeun yen karuksakan di alam dunya teh mangrupa (alatan) laku lampah manusa munafik. al-Rum:41). Ieu bereta teh sabenerna mah aya luyuna jeung kaayaan mental masarakat. Kamunafikan teh simbol tina pangaweruh anu henteu napel dina hate. ngomong kahadean. Di alam dunya. Balukarna. Dina lahirna mah maranehna pinter nyarita. jalma-jalma anu micinta lingkungan ngarasa guligah. sagara keusik ngalegaan. cepil urang mingkin akrab mireng berita-berita musibah: katiga entakentakan. mroklamasikeun yen maranehna teh micinta agama jeung Alloh. nu ditibankeun ku Alloh ka sangkan maranehna ngarasakeun kana noan anu geus dipilampah ku maranehna. Di jama kiwari. pon kitu deui lingkungan global sacara gembleng. Pangaweruh anu eureun lebah obrolan. jeung ngabinasakeun ingon-ingon ternak. Ieu berita goreng ngeunaan karuksakan di darat jeung di laut teh kawas mangrupa tina nu kaunggel dina Al-Quran anu diturunkeun 14 abad nu kaliwat. manehna lumampah di alam dunya pikeun nyieun karuksakan. tapi hatena ngabantah. henteu jadi buah nu mangrupa tindakan. Muga-muga maranehna balik deui (kana jalan Alloh) ". Hayu urang lenyepan deui pidawuh Alloh: "Sarta di antara manusa aya jalma anu caritaanana ngeunaan urusan dunya ngalantarankeun anjeun kataji.Madinah mantenna adu hareupan jeung jalma-jalma munafik. henteu nepi kana kolbu. maranehna nyieun musibah. (Q. caah. malah mah boa eu ntreup dina diri urang. Alloh henteu mikaresep karuksakan. lini. Pangaweruh nu ukur nepi kana tikoro. krisis cai ngancam padumi dunya! Hiji lembaga riset dunia mere laporan yen sapertilu sato mamalia di alam dunya ayeuna geus aya dina daftar merah kamusnahan! Naon hubungan egoismeu jeung karuksakan lingkungan? Egoismeu jeung kateupadulian urang teh mangrupa marga lantaran mucunghulna sagala pasualan lingkungan anu kaalaman ku urang poe ayeuna. Dunya urang ayeuna ngajerit alatan lumangsungna karuksakan leuweung anu neregteg. maranehna ngabantah. Sarta upama manehna misah ti anjeun. Sarta manehna kedal sumpah kalawan asma Alloh yen manehna micinta anjeun. Kiwari. Nabi adu hareupan jeung tukang ngawaradul! Ieu berita diinformasikeun ku Alloh dina surat Al-Baqaroh.S. Lisan maranehna netelakeun kaimanan. Waktu maranehna diajak pikeun henteu nyieun karuksakan di alam dunya. krisis pangan. ngaruksak tatangkalan. Rea di antara urang anu ukur mikirkeun kasenangan pribadi tanpa mikiran pangaruh anu bakal tumiba ka lingkungan di sabudeureun urang.S. ngancurkeun tatanen jeung ingon-ingon ternak. Kalah sabalikna maranehna ngaku minangka jalma-jalma anu nyieun kamaslahatan. tapi disatukangeun eta nyamuni seuneu mumusuhan. abrasi basisir. nekna suhu.

Bio Fuel ngabalukarkeun karuksakan lingkungan lantaran keur melak eta tatangkalan bahan bakar teh butuh lahan anu henteu saeutik. Paling henteu geura pikiran kaayaan generasi panerus. Urang bayar kasalahan urang ku laku lampah anu sabalikna. hidrogen jeung sajabana? Angger bae eta sakabeh henteu gratis. atuh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat nyeta ngeureunan tindakan anu talobeh tanpa pangaweruh. Upama urang geus salah ngalengkah sarta ngalaksanakeun tindakan tanpa elmu dina ngamangpaatkeun alam. Laju saderek bakal kagungan pikiran. . Upama urang geus milampah tindakan anu talobeh dina ngamangpaatkeun sumber daya alam. Kiwari urang paudag-udag jeung waktu. jeung karuhunna dina mangsa nu geus kaliwat. aki. Rea pisan jalma di beubeulahan dunya sejen anu kacida butuhna ku saban keclak BBM anu dipake ku urang. Berjuang nyegah karuksakan sarta ngabebenah deui sakumaha Alloh ngabebenahna nepi ka salaras tur saimbang. teu weleh aya nu kudu dikorbankeun. jeung hal-hal sejenna anu ngarojong kahirupan maranehna. Regepkeun hiji hal: Artos saderek memang tiasa dianggo meser mangleter-leter BBM. Jalma-jalma mindeng meuli hal-hal anu ku maranehna henteu dipikabutuh. Sakumaha reana enerji jeung sumber daya anu kapiceun teu puguh ukur alatan hayang midang pinuh ku gengsi. saban keclak cai beresih. Urang henteu kungsi mikiran sakumaha reana tanaga jeung sumber daya ieu planet anu ruksak keur nyumponan eta kabutuhan egois urang. Urang omean lengkah jeung tindakan urang. Kumah keh lamun planet urang ancur tiheula samemeh urang bisa ngarasakeun genahna eta tehnologi. urang henteu malire pepeling jeung ajakan pikeun ngirit enerji. tapi eta artos teh henteu bisa mulangkeun saban leter BBM anu parantos dicandak ku saderek ti alam. maranehna kudu ngalakonan hirup kalawan sagala sumber daya anu kacida pisan kawatesanana alatan polah kolot. ngaganti barang-barang anu kuduna mah masih keneh bisa digunakeun ukur alatan bosen. Hidrogen masih keneh mahal sarta tacan bisa diproduksi sacara efisien. Ulah ukur mikirkeun kasenangan hirup sorangan. pindah jadi manusa anu wijaksana anu ketak igelna teu weleh ati-ati tur taliti. nini. kapan urang teh boga enerki alternatif kayaning bio fuel.lantaran ngarasa boga duit. ngahare harekeun hasil analisa dampak lingkungan (AMDAL). Geura sawang: Sakumaha rena enerji jeung sumber daya anu kudu kapiceun teu puguh ukur alatan jalma-jalma hayang ngararasakeun kasenangan anu saenyana mah henteu bener-bener dibutuhkeun ku maranehna. Butuh jutaan taun pikeun ngahasilkeun BBM anu ku saderek tea dianggo. Hayu urang singkil sarta ngabuleudkeun tekad yen manusa teh bener-bener mahluk pilihan Alloh anu ditugaskeun jadi khalifah: ngama'murkeun alam dunya sarta nanjeurkeun perdameyan.

hayu urang babarengan ngedalkeun tekad geusan salawasna ngaberesihkeun diri urang tina kamunafikan. Amiin. Ku ieu cara. muga-muga urang kaasup kana jalma-jalma anu bagja di dunya jeung aherat. BIODATA : AJAR TRY PURNOMO XII IPA 3 .Ku margi kitu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->