Anda di halaman 1dari 15

1

Sivik tingkatan 4 6. Apakah tujuan Kementerian Pelajaran


Malaysia menekankan penglibatan
1. Sebelum Berjaya , murid harus murid dalam aktiviti kokurikulum?.
ada..................untuk membimbingnya I Melahirkan generasi muda yang anti
kearah kejayaan. sosial
A wawasan diri C bakat II Melahirkan generasi muda yang
B Cita-cita D Idea berdaya cipta
III Melahirkan generasi muda yang
2. Wawasan diri merupakan .........yang berdaya saing
akan menjadi panduan dan IV Melahirkan generasi muda yang
pendorong untuk berjaya. cergas dan cerdas
A usaha A I, II, dan III C I, III, dan IV
B petunjuk B I, II, dan IV D II, III, dan IV
C peransang
D matlamat hidup Falsafah Pendidikan Kebangsaan
...melahirkan rakyat Malaysia yang
3. Mengapakah wawasan diri seseorang berilmu pengetahuan,
tidak sama dengan wawasan diri berketerampilan, berakhlak mulia,
orang lain?. bertanggungjawab, dan
A Tahap pemikiran yang berbeza berkeupayaan mencapai
B Masalah individu yang berbeza kesejahteraan diri...
C keupayaan diri individu yang tidak
sama. 7. Berdasarkan falsafah tersebut ,
D Minat dan bakat individu yang tidak tindakan yang manakah sesuai untuk
sama. membantu Negara membentuk sifat
warganegara yang diingini?.
Roslan ialah seorang yang peramah A Sekolah perlu mengetatkan
dan disenangi oleh rakan-rakan dan peraturan sekolah agar murid lebih
guru-gurunya. berdisiplin.
B Masyarakat mesti menggariskan
4. Berdsarkan pernyataan di atas, Roslan tanggungjawab yang sesuai untuk
dikatakan mempunyai cirri-ciri murid
cemerlang dalam aspek C Ibu bapa perlu memberi perhatian
A emosi C akademik terhadap pencapaian akademik anak-
B sosial D kokurikulum anak.
D Guru mesti mendidik murid agar
Prinsip Rukun Negara yang pertama: cemerlang dalam akademik,
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN kokurikulum, dan sahsiah.
5. Prinsip tersebut menunjukkan setiap
individu perlu menitikberatkan aspek 8. Pilih kesan negatif sekiranya individu
A emosi tidak seimbang dalam aspek intelek,
B materialistik rohani, emosi, dan jasmani.
C Akhlak dan rohani I Menjadi seorang pemarah
D pencapaian kendiri. II Bersifat mementingkan diri sendiri
2

III Mempunyai kesedaran sivik yang C Kementerian Pembangunan


tinggi Wanita,Keluarga, dan Masyarakat
IV Disanjung tinggi kerana boleh D Kementerian Perdagangan Dalam
mempengaruhi orang lain. Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
A I dan II
B II dan III ‘’Keluarga bahagia bermula di
C III dan IV rumah’’
D I dan IV
12. Slogan di atas menunjukkan .
9. Keluarga dapat didefinisikan sebagai . A masyarakat perlu memiliki rumah
A Sepasang suami isteri yang telah sebelum bekeluarga.
berkahwin secara sah dari segi adat B kepentingan pembinaan keluarga
resam. yang bahagia kepada Negara.
B Sepasang suami isteri yang telah C rumah ialah tempat yang paling
berkahwin beserta anak-anak sesuai untuk keluarga beriadah
C Satu unit ibu bapa yang bahagia D asas pembinaan keluarga yang
bersama anak-anak yang telah stabil mantap penting ketika bersama
dar segi ekonominya. keluarga.
D Satu unit yang terdiri daripada
suami dan isteri , serta anak-anak Penyalahgunaan dadah
hasil perkahwinan yang sah mengikut Pergaulan bebas
agama, adat resam, dan undang- Vandalisme
undang.
13. Masalah sosial di atas berkait rapat
10. Agensi yang manakah terlibat secara dengan golongan
langsung dalam membentuk institusi A kanak—kanak
keluarga yang kukuh dalam B warga emas
Masyarakat Malaysa. C pemimpin
A Majalah Amanah Rakyat (MARA) D remaja
B Institut Penyelidikan Kesihatan
(IMR) 14. Apakah factor-faktor yang
C Bahagian Kemajuan Masyarakat mempengaruhi remaja terlibat dalam
(KEMAS) masalah sosial.
D Lembaga Penduduk dan I Faktor persekitaran
Pembangunan Keluarga Negara II pengaruh rakan sebaya
(LPPKN) III kekurangan didikan agama
IV hubungan kekeluargaan yang
11. Kementerian yang manakah longgar
bertanggungjawab dalam membentuk A I, II, dan III C II, III, dan IV
masyarakat yang sejahtera hasil B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
daripada institusi keluarga yang
berkualiti? “ Saya menyesal kerana terjebak
A Kementerian Kesihatan dengan gejala itu. Pada mulanya saya
B Kementerian Sumber Manusia ingin mencuba, tetapi rupa-rupanya
3

itulah langkah yang telah Cita-cita Steven ialah menjadi seorang


mmusnahkan dir saya” peguam. Walau bagaimanapun , dia
telah mendapat keputusan
15. Pengakuan di atas dibuat oleh peperiksaan SPM yang sederhana
seorang remaja yang terlibat dalam sahaja dan tidak Berjaya mendapat
masalah social. tempat di Universti.
A penderaan
B pergaulan bebas 18. Apakah yang sepatutnya dilakukan
C penyalahgunaan dadah oleh Steven untuk mencapai wawasan
D penyalahgunaan teknologi dirinya?.
A Mencar pekerjaan di firma guaman
*Maruah keluarga tercemar B Menukar cita-citanya mengikut
*Lahir anak luar nikah keputusan SPM
C Mengambil semula peperiksaan bagi
16. Apakah sebab berlakunya keadaan di mata pelajaran yang tidak cemerlang
atas D Menyambung pelajaran di tingkatan
I Ajaran agama dan nilai moral tidak di 6 dan menduduki peperiksaan STPM
patuhi
II Pergaulan antara perempuan 19. Apakah yang menjadi pendorong
dengan lelaki tidak terbatas kepada seseorang yang mengejar
III Terlalu mengikut budaya barat impiannya?
tanpa memikirkan kesannya A Cabaran
IV Terdesak kerana ingn mengecapi B Usaha
kehidupan yang lebih moden. C Rasional
D Akhlak
A I, II, dan III C II, III, dan V
B I, II, dan IV D I, II, III, dan IV 20. Insan yang seimbang akan
A sentiasa berdebar-debar
B sentiasa tenang dan Berjaya
Wawasan
Wawasan diri
C sentiasa membantu orang lain
diri
D sentiasa mempengaruhi orang lain

21. Individu yang Berjaya biasanya


X Z
Y seimbang dalam aspek
I Intelek
II rohani
III emosi
17. X, Y, dan Z Merupakan tiga perkara IV jasmani
yang perlu ada untuk mencapai A I, II, dan III
wawasan diri. Apakah X, Y, dan Z? B I, II, dan IV
A Kekuatan, kelemahan, minat C II, III, dan IV
B Nilai murni, rancangan, masalah D I, II, III, dan IV
C Matlamat, rancangan, tindakan
D Cita-cita, motivasi, minat 22. Ketenangan jiwa dan kestabilan
perasaan memerlukan kekuatan
4

dalaman yang berkaitan dengan III warisan budaya turun –temurun


pengisian...............individu itu sendiri. Negara
A intelek C emosi IV perhubungan harmoni anggota
B rohani D jasmani keluarga.
A I, II, dan III C II, III, dan IV
23. Aktiviti membaca boleh memupuk B I, II, dan IV D I, II, III, dan IV
perkembangan dalam aspek.
I intelek 27. Aktiviti yang manakah dapat
II rohani menghindarkan remaja daripada
III emosi terlibat dalam gejala sosial?
IV jasmani I Aktiviti kokurikulum di sekolah
A I, II, dan III C II, III, dan IV II Beriadah bersama keluarga pada
B I, II, dan IV D I, II, III, dan IV hujung minggu
III Aktiviti kemasyarakatan di kawasan
24. Mengapakah badan-badan kerajaan .. tempat tinggal
dan bukan kerajaan berusaha untuk IV Berkelah bersama rakan-rakan di
mengukuhkan institusi keluarga dalam tempat percutian
masyarakat kita?. A I, II, dan III
I Masyarakat yang mantap berasal B I, II, dan IV
daripada keluarga yang harmoni. C II, III, dan IV
II Institusi keluarga yang kukuh akan D I, II, III, dan IV
mengurangkan gejala sosial.
III Institusi keluarga yang kukuh akan 28. Apakah peranan remaja untuk
menjamin suasana politik yang stabil. mengurangkan masalah sosial dalam
IV Badan bukan kerajaan mendapat masyarakat kini.
keuntungan daripada seminar yang A Bertindak pantas apabila melihat
dijalankan. penderaan atau gengsterisme
A I, II, dan III B membaca isu-isu semasa yang
B I, II, dan IV dilaporkan di media massa agar tidak
C II, III, dan IV ketinggalan ,
C I, II, III, dan IV C Mengurangkan penglibatan dalam
aktiviti kemasyarakatan yang
25. Antara yang berikut yang manakah dianjurkan oleh badan bukan
merupakan masalah sosial yang kerajaan.
terkini dalam masyarakat kita?. D Memantapkan diri dengan ilmu
A Vandalisme pengetahuan dan ilmu agama agar
B Gengsterisme tidak terjebak dengan gejala sosial.
C Penyalahgunaan teknologi
D Penyalahgunaan najis dadah. 29. Mengapakah kita perlu mempunyai
pengetahuan tentang perayaan
26. Impak gejala sosial akan menjejaskan. semua kaum di Malayasia?.
I masa depan generasi muda A Kita dapat membuat perbandingan
II budaya ketimuran masyarakat perayaan yang paling meriah
tempatan B Kita dapat menonjolkan budaya
kaum masing-masing
5

C Kita dapat mengadakan jamuan hari 34. Antara yang berikut yang manakah
raya bersama-sama ciri-ciri perlembagaan Malaysia?
D Kita dapat hidup dengan lebih I Pemerintahan berdasarkan prinsip
harmoni dan bertoleransi. demokrasi
II Agama Islam ialah agama rasmi dan
30. Apakah maksud perlembagaan?. terdapat kebebasan mengamalkan
A Dokumen rasmi yang mengandungi agama-agama lain
nama-nama menteri yang III Kedudukan setiap rakyat adalah
memerintah, sama di sisi undang-undang
B Dokumen rasmi kerajaan yang IV Yang di-Pertuan Agong memelihara
menjadi panduan ahli politik. kedudukan istimewa orang Melayu
C Dokumen rasmi yang dan kaum bumiputera
menyenaraikan hak-hak asasi rakyat A I,II, dan III
dalam Negara. B I,III, dan IV
D Dokumen rasmi yang mengandungi C II,III,dan IV
peraturan dan undang-undang yang D I,II,III, dan IV
menjadi panduan pentadbiran 35. Asas penggubalan Perlembagaan
Negara. Malaysia mengambil kira nilai
A Kerjasama antara penduduk dengan
31. Penggubalan Perlembagaan penjajah
Persekutuan Malaysia adalah B Perpaduan antara semua kaum
berasaskan . C penghormatan kepada penubuhan
A Perlembagaan kesatuan Tanah Malayan Union
Melayu 1946 D Kesungguhan ahli jawatankuasa
B Perlembagaan Persekutuan Tanah Suruhanjaya Cobbold
Melayu 1957
C perjanjian persekutuan Malaysia 36. Apakah kepentingan perlembagaan
1963 Malaysia kepada negara kita?
D Perlembagaan Malayan Union 1946 I Mengelakkan keadaan huru-hara
II Menjamin hak asasi dan kebebasan
32. Perlembagaan Persekutuan Tanah rakyat
Melayu 1957 merupakan hasil III Menjadi rujukan penggubalan
perbincangan . undang-undang negeri
A Suruhanjaya Reid IV Menjadi rujukan penggubalan
B Suruhanjaya Cobbold undang-undang persekutuan
C Pentadbiran Malayan Union
D Parti Kebangsaan Melayu Bersatu
(UMNO) 37. Proses penggubalan Perlembagaan
Malaysia dimulakan dengan
33. Bilakah Malaysia mula menggunakan A bacaan pertama
Perlembagaan Persekutuan Malaysia? B draf rang undang-undang
A 1 April 1946 C perkenan Yang di-Pertuan Agong
B 31 Ogos 1957 D rang undang-undang diwartakan
C 9 Julai 1963
D 16 September 1963
6

38...
Rang39..undang-undang disediakan
oleh40...
Jabatan Peguam Negara
41..

38. Peringkat penggubalan Perlembagaan


Malaysia tersebut merupakan Susun mengikut urutan yang betul
peringkat kedua.Apakah yang terhasil tentang peringkat Bacaan
daripada peringkat ini? Pertama,Bacaan Kedua,dan Bacaan
A Draf undang-undang dalam bentuk Ketiga.
tulisan perundangan A X,Y,Z
B Kelulusan pihak Jemaah Menteri B Y,X,Z
C Pembetulan undang-undang yang C Z,Y,X
tidak sesuai D Y,Z,x
D Perkenan Yang di-Pertuan Agong

39.Antara yang berikut yang manakah


peringkat akhir dalam proses
penggubalan Perlembagaan Malaysia?
A Kelulusan Kabinet
B Bacaan Ketiga
C Perkenan yang di-Pertuan Agong
D Rang undang-undang diwartakan

40.Berikut merupakan peringkat


bacaan dalam proses penggubalan
Perlembagaan Malaysia.

X – Undian dibuat untuk menerima


atau menolak rang undang-undang Bahagian B
setelah perbahasan dibuat
1. Nyatakan 6 teras membina budaya
Y – Menteri membacakan tajuk rang kerja yang cemerlang
undang-undang di Parlimen

Z – Rang undang-undang dibahaskan


sekali lagi dan undian dibuat untuk
meluluskan rang undang-undang
7

i-

ii-

iii-

iv-

v-

vi-

2. Nyatakan 4 hak pengguna

i-

ii-

iii-

iv-

(10markah)

3.Jawab soalan-soalan berikut dengan tepat

a- Tanggungjawab pengguna terhadap diri


sendiri

i-
8

ii-

iii-

iv-

b-Tanggungjawab pengguna terhadap


masyarakat

i-

ii

c- Apakah objektif penubuhan Tribunal


tuntutan pengguna Malaysia?

d-Tiga jenis tuntutan yang boleh dikemukakan


kepada tribunal

i-

ii-

iii (10markah)

Skema sivik tingkatan 4 peperiksaan akhir


tahun10

1A 11C
9

2D 12D 2.kualiti kerja

3D 13D 3. peningkatan ilmu dan kecekapan

4B 14D 4.penyelidikan dan pembangunan

5C 15C 5. rasuah sifar

6D 16A 6.kebajikan pekerja

7D 17C Hak pengguna

8A 18D 1. Mendapatkan keperluan asas

9D 19A 2. Hak mendapat keselamatan

10D 20B 3. Hak mendapat maklumat

4. Hak membuat pilihan

21D 31B 5. Hak untuk bersuara

22C 32A 6. Hak untuk mendapat gantirugi

23A 33D 7. Hak untuk mendapat pendidikan


kepenggunaan
24 34D
8. Hak untuk mendapat alam sekitar
25C 35B yang sihat dan selamat
26D 36D (mana-mana 4 jawapan yang diberi)
27A 37B

28D 38A

29D 39D

30D 40B

Bahagian B

6 teras membina budaya kerja yang


cemerlang

1.etika kerja
10
11
12
13
14
15

Anda mungkin juga menyukai