Anda di halaman 1dari 18

1

Sivik tingkatan 4 4. Berdsarkan pernyataan di


atas, Roslan dikatakan
1. Sebelum Berjaya , murid harus mempunyai cirri-ciri
ada..................untuk cemerlang dalam aspek
membimbingnya kearah
kejayaan. A emosi C akademik

A wawasan diri C bakat B sosial D kokurikulum

B Cita-cita D Idea

Prinsip Rukun Negara yang


pertama:
2. Wawasan diri
merupakan .........yang akan KEPERCAYAAN KEPADA
menjadi panduan dan TUHAN
pendorong untuk berjaya.
5. Prinsip tersebut menunjukkan
A usaha setiap individu perlu
menitikberatkan aspek
B petunjuk
A emosi
C peransang
B materialistik
D matlamat hidup
C Akhlak dan rohani

D pencapaian kendiri.
3. Mengapakah wawasan diri
seseorang tidak sama dengan
wawasan diri orang lain?.
6. Apakah tujuan Kementerian
A Tahap pemikiran yang Pelajaran Malaysia
berbeza menekankan penglibatan
murid dalam aktiviti
B Masalah individu yang kokurikulum?.
berbeza
I Melahirkan generasi muda
C keupayaan diri individu yang yang anti sosial
tidak sama.
II Melahirkan generasi muda
D Minat dan bakat individu yang berdaya cipta
yang tidak sama.
III Melahirkan generasi muda
yang berdaya saing
Roslan ialah seorang yang IV Melahirkan generasi muda
peramah dan disenangi oleh yang cergas dan cerdas
rakan-rakan dan guru-
gurunya. A I, II, dan III C I, III, dan
IV
2

B I, II, dan IV D II, III, dan II Bersifat mementingkan diri


IV sendiri

III Mempunyai kesedaran sivik


yang tinggi
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan IV Disanjung tinggi kerana
boleh mempengaruhi orang
...melahirkan rakyat Malaysia lain.
yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak A I dan II
mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai B II dan III
kesejahteraan diri... C III dan IV

D I dan IV
7. Berdasarkan falsafah
tersebut , tindakan yang
manakah sesuai untuk 9. Keluarga dapat didefinisikan
membantu Negara sebagai .
membentuk sifat warganegara
yang diingini?. A Sepasang suami isteri yang
telah berkahwin secara sah
A Sekolah perlu mengetatkan dari segi adat resam.
peraturan sekolah agar murid
lebih berdisiplin. B Sepasang suami isteri yang
telah berkahwin beserta anak-
B Masyarakat mesti anak
menggariskan tanggungjawab
yang sesuai untuk murid C Satu unit ibu bapa yang
bahagia bersama anak-anak
C Ibu bapa perlu memberi yang telah stabil dar segi
perhatian terhadap ekonominya.
pencapaian akademik anak-
anak. D Satu unit yang terdiri
daripada suami dan isteri ,
D Guru mesti mendidik murid serta anak-anak hasil
agar cemerlang dalam perkahwinan yang sah
akademik, kokurikulum, dan mengikut agama, adat resam,
sahsiah. dan undang-undang.

8. Pilih kesan negatif sekiranya 10.Agensi yang manakah terlibat


individu tidak seimbang dalam secara langsung dalam
aspek intelek, rohani, emosi, membentuk institusi keluarga
dan jasmani. yang kukuh dalam Masyarakat
Malaysa.
I Menjadi seorang pemarah
3

A Majalah Amanah Rakyat C rumah ialah tempat yang


(MARA) paling sesuai untuk keluarga
beriadah
B Institut Penyelidikan
Kesihatan (IMR) D asas pembinaan keluarga
yang mantap penting ketika
C Bahagian Kemajuan bersama keluarga.
Masyarakat (KEMAS)

D Lembaga Penduduk dan


Pembangunan Keluarga Penyalahgunaan dadah
Negara (LPPKN)
Pergaulan bebas

Vandalisme
11.Kementerian yang manakah
bertanggungjawab dalam
membentuk masyarakat yang 13.Masalah sosial di atas berkait
sejahtera hasil daripada rapat dengan golongan
institusi keluarga yang
berkualiti? A kanak—kanak

A Kementerian Kesihatan B warga emas

B Kementerian Sumber C pemimpin


Manusia
D remaja
C Kementerian Pembangunan
Wanita,Keluarga, dan
Masyarakat
14.Apakah factor-faktor yang
D Kementerian Perdagangan mempengaruhi remaja terlibat
Dalam Negeri dan Hal Ehwal dalam masalah sosial.
Pengguna
I Faktor persekitaran

II pengaruh rakan sebaya


‘’Keluarga bahagia bermula di
III kekurangan didikan agama
rumah’’
IV hubungan kekeluargaan
yang longgar
12. Slogan di atas menunjukkan .
A I, II, dan III C II, III, dan IV
A masyarakat perlu memiliki
B I, III, dan IV D I, II, III,
rumah sebelum bekeluarga.
dan IV
B kepentingan pembinaan
keluarga yang bahagia kepada
Negara. “ Saya menyesal kerana
terjebak dengan gejala itu.
Pada mulanya saya ingin
4

mencuba, tetapi rupa-rupanya


itulah langkah yang telah Wawasan
Wawasan diri

mmusnahkan dir saya” diri

Y
15.Pengakuan di atas dibuat oleh X Z
seorang remaja yang terlibat
dalam masalah social.

A penderaan

B pergaulan bebas
17.X, Y, dan Z Merupakan tiga
C penyalahgunaan dadah perkara yang perlu ada untuk
mencapai wawasan diri.
D penyalahgunaan teknologi Apakah X, Y, dan Z?

A Kekuatan, kelemahan, minat

*Maruah keluarga tercemar B Nilai murni, rancangan,


masalah
*Lahir anak luar nikah
C Matlamat, rancangan,
tindakan
16.Apakah sebab berlakunya
D Cita-cita, motivasi, minat
keadaan di atas

I Ajaran agama dan nilai moral


tidak di patuhi Cita-cita Steven ialah menjadi
seorang peguam. Walau
II Pergaulan antara perempuan
bagaimanapun , dia telah
dengan lelaki tidak terbatas mendapat keputusan
peperiksaan SPM yang
III Terlalu mengikut budaya sederhana sahaja dan tidak
barat tanpa memikirkan Berjaya mendapat tempat di
kesannya Universti.

IV Terdesak kerana ingn


mengecapi kehidupan yang
lebih moden. 18.Apakah yang sepatutnya
dilakukan oleh Steven untuk
mencapai wawasan dirinya?.

A I, II, dan III C II, III, dan A Mencar pekerjaan di firma


V guaman

B I, II, dan IV D I, II, III, dan IV B Menukar cita-citanya


mengikut keputusan SPM
5

C Mengambil semula C II, III, dan IV


peperiksaan bagi mata
pelajaran yang tidak D I, II, III, dan IV
cemerlang

D Menyambung pelajaran di 22.Ketenangan jiwa dan


tingkatan 6 dan menduduki kestabilan perasaan
peperiksaan STPM memerlukan kekuatan
dalaman yang berkaitan
dengan
19.Apakah yang menjadi pengisian...............individu itu
pendorong kepada seseorang sendiri.
yang mengejar impiannya?
A intelek C emosi
A Cabaran
B rohani D jasmani
B Usaha

C Rasional
23.Aktiviti membaca boleh
D Akhlak memupuk perkembangan
dalam aspek.

I intelek
20.Insan yang seimbang akan
II rohani
A sentiasa berdebar-debar
III emosi
B sentiasa tenang dan Berjaya
IV jasmani
C sentiasa membantu orang
lain A I, II, dan III C II, III, dan IV

D sentiasa mempengaruhi B I, II, dan IV D I, II, III, dan IV


orang lain

24.Mengapakah badan-badan
21.Individu yang Berjaya kerajaan ..
biasanya seimbang dalam
aspek dan bukan kerajaan berusaha
untuk mengukuhkan institusi
I Intelek keluarga dalam masyarakat kita?.

II rohani I Masyarakat yang mantap


berasal daripada keluarga yang
III emosi harmoni.
IV jasmani II Institusi keluarga yang kukuh
A I, II, dan III akan mengurangkan gejala sosial.

B I, II, dan IV
6

III Institusi keluarga yang kukuh 27.Aktiviti yang manakah dapat


akan menjamin suasana politik menghindarkan remaja
yang stabil. daripada terlibat dalam gejala
sosial?
IV Badan bukan kerajaan
mendapat keuntungan daripada I Aktiviti kokurikulum di
seminar yang dijalankan. sekolah

A I, II, dan III II Beriadah bersama keluarga


pada hujung minggu
B I, II, dan IV
III Aktiviti kemasyarakatan di
C II, III, dan IV kawasan tempat tinggal
C I, II, III, dan IV IV Berkelah bersama rakan-
rakan di tempat percutian

25.Antara yang berikut yang A I, II, dan III


manakah merupakan masalah B I, II, dan IV
sosial yang terkini dalam
masyarakat kita?. C II, III, dan IV

A Vandalisme D I, II, III, dan IV

B Gengsterisme

C Penyalahgunaan teknologi 28.Apakah peranan remaja untuk


mengurangkan masalah sosial
D Penyalahgunaan najis dalam masyarakat kini.
dadah.
A Bertindak pantas apabila
melihat penderaan atau
26.Impak gejala sosial akan gengsterisme
menjejaskan. B membaca isu-isu semasa
I masa depan generasi muda yang dilaporkan di media
massa agar tidak ketinggalan ,
II budaya ketimuran
masyarakat tempatan C Mengurangkan penglibatan
dalam aktiviti kemasyarakatan
III warisan budaya turun – yang dianjurkan oleh badan
temurun Negara bukan kerajaan.

IV perhubungan harmoni D Memantapkan diri dengan


anggota keluarga. ilmu pengetahuan dan ilmu
agama agar tidak terjebak
A I, II, dan III C II, III, dan IV dengan gejala sosial.
B I, II, dan IV D I, II, III, dan IV
7

29.Mengapakah kita perlu B Perlembagaan Persekutuan


mempunyai pengetahuan Tanah Melayu 1957
tentang perayaan semua
kaum di Malayasia?. C perjanjian persekutuan
Malaysia 1963
A Kita dapat membuat
perbandingan perayaan yang D Perlembagaan Malayan
paling meriah Union 1946

B Kita dapat menonjolkan


budaya kaum masing-masing 32.Perlembagaan Persekutuan
C Kita dapat mengadakan Tanah Melayu 1957
jamuan hari raya bersama- merupakan hasil perbincangan
sama .

D Kita dapat hidup dengan A Suruhanjaya Reid


lebih harmoni dan B Suruhanjaya Cobbold
bertoleransi.
C Pentadbiran Malayan Union

D Parti Kebangsaan Melayu


30.Apakah maksud Bersatu (UMNO)
perlembagaan?.

A Dokumen rasmi yang


mengandungi nama-nama 33.Bilakah Malaysia mula
menteri yang memerintah, menggunakan Perlembagaan
Persekutuan Malaysia?
B Dokumen rasmi kerajaan
yang menjadi panduan ahli A 1 April 1946
politik.
B 31 Ogos 1957
C Dokumen rasmi yang
menyenaraikan hak-hak asasi C 9 Julai 1963
rakyat dalam Negara.
D 16 September 1963
D Dokumen rasmi yang
34.Antara yang berikut yang
mengandungi peraturan dan
manakah ciri-ciri
undang-undang yang menjadi
perlembagaan Malaysia?
panduan pentadbiran Negara.
I Pemerintahan berdasarkan
prinsip demokrasi
31.Penggubalan Perlembagaan
II Agama Islam ialah agama
Persekutuan Malaysia adalah
rasmi dan terdapat kebebasan
berasaskan .
mengamalkan agama-agama
A Perlembagaan kesatuan lain
Tanah Melayu 1946
8

III Kedudukan setiap rakyat IV Menjadi rujukan


adalah sama di sisi undang- penggubalan undang-undang
undang persekutuan

IV Yang di-Pertuan Agong


memelihara kedudukan
istimewa orang Melayu dan
kaum bumiputera 37.Proses penggubalan
A I,II, dan III Perlembagaan Malaysia
dimulakan dengan
B I,III, dan IV
A bacaan pertama
C II,III,dan IV
B draf rang undang-undang
D I,II,III, dan IV
C perkenan Yang di-Pertuan
Agong
35.Asas penggubalan
Perlembagaan Malaysia D rang undang-undang
mengambil kira nilai diwartakan

A Kerjasama antara penduduk


dengan penjajah

B Perpaduan antara semua


kaum
38...
Rang undang-undang
C penghormatan kepada
penubuhan Malayan Union disediakan oleh Jabatan
39..
Peguam Negara
D Kesungguhan ahli 40...
jawatankuasa Suruhanjaya
Cobbold 41..

36.Apakah kepentingan 38.Peringkat penggubalan


perlembagaan Malaysia Perlembagaan Malaysia
kepada negara kita? tersebut merupakan peringkat
kedua.Apakah yang terhasil
I Mengelakkan keadaan huru- daripada peringkat ini?
hara
A Draf undang-undang dalam
II Menjamin hak asasi dan bentuk tulisan perundangan
kebebasan rakyat
B Kelulusan pihak Jemaah
III Menjadi rujukan Menteri
penggubalan undang-undang
negeri C Pembetulan undang-undang
yang tidak sesuai
9

D Perkenan Yang di-Pertuan


Agong

39.Antara yang berikut yang


manakah peringkat akhir
dalam proses penggubalan
Perlembagaan Malaysia?

A Kelulusan Kabinet

B Bacaan Ketiga

C Perkenan yang di-Pertuan


Agong

D Rang undang-undang
diwartakan
Susun mengikut urutan yang
betul tentang peringkat
Bacaan Pertama,Bacaan
Kedua,dan Bacaan Ketiga.

A X,Y,Z

B Y,X,Z

C Z,Y,X

D Y,Z,x

40.Berikut merupakan
peringkat bacaan dalam
proses penggubalan
Perlembagaan Malaysia.
X – Undian dibuat untuk
menerima atau menolak rang
undang-undang setelah
perbahasan dibuat

Y – Menteri membacakan tajuk


rang undang-undang di
Parlimen

Z – Rang undang-undang
dibahaskan sekali lagi dan
10

Bahagian B

1. Nyatakan 6 teras membina


budaya kerja yang cemerlang

i-

ii-

iii-

iv-

v-

vi-

2. Nyatakan 4 hak pengguna

i-

(10markah)
ii-
3.Jawab soalan-soalan berikut
dengan tepat

iii- a- Tanggungjawab pengguna


terhadap diri sendiri

i-
iv-
11

ii-

iii-

iv-

b-Tanggungjawab pengguna
terhadap masyarakat

i-

ii

c- Apakah objektif penubuhan


Tribunal tuntutan pengguna
Malaysia?

d-Tiga jenis tuntutan yang boleh


dikemukakan kepada tribunal

i-

ii-

(10markah)
iii

Skema sivik tingkatan 4


peperiksaan akhir tahun10

1A 11C

2D 12D
12

3D 13D 4.penyelidikan dan pembangunan

4B 14D 5. rasuah sifar

5C 15C 6.kebajikan pekerja

6D 16A Hak pengguna

7D 17C 1. Mendapatkan keperluan asas

8A 18D 2. Hak mendapat keselamatan

9D 19A 3. Hak mendapat maklumat

10D 20B 4. Hak membuat pilihan

5. Hak untuk bersuara

21D 31B 6. Hak untuk mendapat gantirugi

22C 32A 7. Hak untuk mendapat


pendidikan kepenggunaan
23A 33D
8. Hak untuk mendapat alam
24 34D sekitar yang sihat dan selamat
25C 35B (mana-mana 4 jawapan yang
26D 36D diberi)

27A 37B

28D 38A

29D 39D

30D 40B

Bahagian B

6 teras membina budaya kerja


yang cemerlang

1.etika kerja

2.kualiti kerja

3. peningkatan ilmu dan kecekapan


13
14
15
16
17
18