Olel

:
Aplielia Biniang Aldila
ŨoŪoŭoo¸ŭ
FK Univeisiias Taiumanagaia
I. PEMDAHULUAM
A. LATAP 8ELAIAM0
O Baiang oial daeial susunan piiamidal diliniasi olel iadils saiaf
oial le-¸, le-Ū, le-ū, dan le-i:, selingga lesi yang meiusal
lawasan piiamidal baiang oial sesisi mengalibailan lemiplegia
yang melibailan saiaf oial, dinamalan lemiplegia alieinans.
O Keiusalan unilaieial pada iaias loiiilobulbai]loiiilospinal di
iinglai baiang oial menimbullan sindiom lemiplegia
alieinans. Sindiom ieisebui ieidiii aias lelumpulan UMN yang
melanda oioi-oioi belalan iubul loniialaieial yang beiada di
bawal lesi, sedanglan seiinglai lesinya ieidapai lelumpulan
LMN, yang melanda oioi-oioi yang disaiafi olel saiaf lianial
yang ieilibai dalam lesi. Teiganiung pada lolasi lesi paialiiilnya,
selingga dapai diiumpai lemiplegia alieinans di mesensefalon.
Sebual gambaiannya diiumpai bila lemilasi di baiang oial
menduduli pedunlulus seiebii di iinglai mesensefalon.
O Neivus Olulomoioiius (Neivus III) yang lendal
meninggallan mesensefalon melalui peimulaan
veniial meliniasi daeial yang ieilena lesi, selingga
ilui ieiganggu fungsinya. Sebagai coniol yang dapai
liia lilai pada Sindiom Benedili.
8. ILASIFIIASI
O MukokeI, ferdiri ofos :
o) Tipe I
Iisfo Pefensi Mukus ofou Fenomeno refensi
mukus-Tipe Pefensi.
b) Tipe II
Iisfo Eksfrovososi Mukus ofou Fenomeno refensi
mukus-Tipe Eksfrovososi
O PonuIo, ferdiri ofos :
o) PonuIo SuperfisioI
Merupokon kisfo refensi yonq fompok seboqoi suofu
pembenqkokon Iunok, dopof difekon, fimbuI dori dosor
muIuf.
b) PonuIo Dissecfinq ofou PIunqinq
Merupokon kisfo refensi yonq menerobos di bowoh ofof
miIohiodeus don menimbuIkon pembenqkokon submondibuIor.
. PPEVALEMSI
O Menuruf Mervyn sheor, ferdopof I80 kisfo podo
I79 posien seIomo moso I9b8-I978. Dionforonyo,
I47 kosus (8Z7) kisfo exfrovososi don 33 kosus
(I87) kisfo refensi.
O PoIinq serinq fer¡odi podo onok-onok don dewoso
mudo.
O Iisfo refensi Iebih serinq difemukon podo
perempuon doripodo Ioki-Ioki.
O MukokeI IokoIisosinyo serinq difemukon di bibir
bowoh don mukoso pipi. Sedonqkon ronuIo serinq
difemukon didosor muIuf dibowoh Iidoh, IoferoI
midIine.
D. PEPMASALAHAM
O Serinq koIi penderifo kisfo refensi ronqqo muIuf
menqoboikon odonyo pembenqkokon podo doeroh
bibir bowoh ofou dibowoh Iidoh, koreno bonyok
penderifo yonq beIum menqerfi fenfonq penyokif
yonq diderifonyo.
Sehinqqo fimbuI permosoIohon boqoimonokoh
insiden kisfo refensi ronqqo muIuf biso fer¡odi,
qomboron opo so¡okoh yonq perIu dikefohui oqor
dioqnoso biso difeqokkon don boqoimonokoh
penofoIoksonoonnyo7
II. PEM8AHASAM
A. ETIOLO0I & PATO0EMESIS
O MukokeI
Ter¡odi okibof suofu obsfruksi/penyumbofon dori
soIuron keIen¡or mukus, misoInyo oIeh koreno coIcuIi,
mucous pIuq,don seI epifeIium yonq rusok. Sehinqqo
mukus fidok dopof keIuor, okibofnyo coiron fersebuf
ferfimbun don ferbenfukIoh suofu doeroh ben¡oIon
denqon demorkosi yonq ¡eIos.(drq. Domoyonfi)
MukokeI fipe kisfo refensi mukus, merupokon okibof
dori qenonqon mukus doIom dukfus ekskresi yonq
fersumbof don meIebor. Sedonqkon mukokeI fipe kisfo
eksfrovososi mukus, berosoI dori froumo yonq
memufuskon suofu dukfus, diikufi oIeh qenonqon mukus
diIuor dukfus keIen¡or Iiur doIom ¡orinqon ikof.(Poberf
P. LonqIois&roiq S. MiIIer)
OPonuIo
Terbenfuk seboqoi okibof ferhoIonqnyo oIiron Iiur yonq
normoI meIoIui dukfus ekskreforius mo¡or yonq
membesor ofou ferpufus ofou fer¡odinyo rupfure dori
soIuron keIen¡or subIinquoI (dukfus 8orfhoIin) ofou
keIen¡or submondibuIer (dukfus Whorfon), sehinqqo
meIoIui rupfure ini oir Iiur keIuor menempofi ¡orinqon
disekifor soIuron fersebuf. SeIoin ferhoIonqnyo oIiron
Iiur, ronuIo biso ¡uqo fer¡odi koreno froumo don
perodonqon. (Poberf P. LonqIois&roiq S.MiIIer)
8. 0AM8APAM ILIMIS
O MukokeI :
O 8ofos feqos
O Ionsisfensi Iunok
O Worno fronsIuscenf
O Ukuron biosonyo keciI
O Tidok odo keIuhon sokif
O Iodonq-kodonq pecoh, hiIonq fopi fidok Iomo
kemudion okon fimbuI Ioqi. (drq. Domoyonfi)
W8anula ť
O 8enfuk don rupo kisfo ini seperfi peruf kodok yonq
menqqeIembunq keIuor (Pono~Iodok)
O Dindinq sonqof fipis don menqkiIop
O Worno fronsIucenf
O Iebiru-biruon
O PoIposi odo fIukfuosi
O Tumbuh Iombof don exponsif
O Umumnyo uniIoferoI, ¡oronq biIoferoI
O Pembenqkokon seIoin infrooroI dopof ¡uqo exfrooroI
O Tidok odo roso sokif kecuoIi merodonq ofou infeksi
Ŧ CAM8A8An PlS1CÞA1CLCClS
O Iisfo yonq berbofos ¡eIos ofou kisfo refensi mukus.
Dibofosi oIeh epifeI yonq bervoriosi, biso ferdiri dori
Iopison seI qepenq ofoupun biso berIopis qepenq, ofou
Iopison seI kuboid ofou epifeI foroks berfinqkof.
Jorinqonnyo ferdiri dori ¡orinqon qronuIosi ofou ¡orinqon
fibroso podof ofou keduonyo, don diinfiIfrosi oIeh Iimfosif,
Ieukosif poIimorfonukIeor don mokrofoq yonq bervokuoIosi,
fermosuk eosinofiI.
O Iisfo eksfrovososi mukoso ofou kisfo berbofos fidok ¡eIos
ferdiri dori kumpuIon kisfo berbofos fok ¡eIos don benfuk
fidok ferofur yonq menqondunq bohon musinoso eosinofiIik
somor-somor don bonyok mokrofoq yonq bervokuoIisosi yonq
kodonq-kodonq disebuf 'musifoq'.
O 0omboron hisfoIoqis podo ronuIo fidok ¡ouh berbedo denqon
mukokeI.
D. DIA0MOSIS
O Dioqnosis mukokeI biso secoro Ionqsunq dori
riwoyof penyokif, keodoon kIinis don poIposi.
O Lonqkoh-Ionqkoh coro mendioqnosis ronuIo odoIoh :
O MeIokukon onomneso Ienqkop don cermof
O Secoro visuoI
O 8imonuoI poIposi infro & exfrooroI
O Punksi don ospirosi
O MeIokukon pemeriksoon Ioboroforis
O Pemeriksoon rodioIoqis denqon konfros medio
O Pemeriksoon mikroskopis, pemeriksoon biopsi/PA
E. DIFFEPEMTIAL DIA0MOSA
O DifferenfioI dioqnosis dori mukokeI odoIoh seboqoi
berikuf :
O Adenomo PIeomorfik
O Iisfo MosoIobioI (Iisfo MosooIveoIor)
O Iisfo ImpIonfosi (Iisfo InkIusi EpifeI)
O Tumor-Tumor Mesenkhim
O DifferenfioI dioqnosis ronuIo odoIoh seboqoi
berikuf :
O Iisfo Dermoid
O 8ofu IeIen¡or Liur (SioIoIif)
F. PEMATALAISAMAAM
O PenofoIoksonoon mukokeI biosonyo diIokukon denqon eksisi
mukokeI denqon modifikosi feknik eIips yoifu sefeIoh
pemberion onesfhesi IokoI dibuof duo insisi eIips yonq honyo
menembus mukoso, kemudion Iesi dipofonq denqon feknik
qunfinq IoIu diIokukon pen¡ohifon.
O PenofoIoksonoon ronuIo biosonyo diIokukon denqon coro
morsupioIisosi ronuIo ofou pembuofon ¡endeIo podo Iesi.
8iosonyo menqqunokon onesfesi bIok IinquoI difomboh denqon
infiIfrosi reqionoI. Di sekifor fepi Iesi difempofkon ronqkoion
¡ohifon menyofukon mukoso perifer denqon mukoso Iesi don
¡orinqon dosor Iesi. Iemudion diIokukon ¡uqo droinose denqon
penekonon Iesi. SefeIoh ifu diIokukon eksisi podo ofop Iesi
sesuoi denqon bofos pen¡ohifon kemudion Iesi difufup denqon
fompon.
lllŦ kLSlMÞuLAn
Mukokel
O MukokeI dopof fer¡odi ¡iko soIuron keIen¡or Iiur keciI
ferpofonq ofou fersumbof. ApobiIo soIuron ferpofonq
ofou fersumbof moko oir Iiur ofou Iendir okon menqumpuI
podo fifik yonq ferpofonq ofou fersumbof, hoI ini
menyebobkon soIuron menqoIomi diIofosi don dindinqnyo
menipis, keodoon ini disebuf Iisfo Pefensi Mukus. ApobiIo
soIuron oir Iiur yonq menqoIomi diIofosi pecoh don coiron
Iiur ofou Iendir keIuor menempofi ¡orinqon ikof
sekifornyo, keodoon ini disebuf Iisfo Eksfrovososi.
O 0omboron kIinis mukokeI yoifu ferdopof ben¡oIon yonq
berbofos feqos, konsisfensi Iunok, worno fronsIuscenf,
ukuron biosonyo keciI, don fidok feroso sokif. MukokeI
poIinq serinq fer¡odi di bibir bowoh don mukoso pipi.
O PenofoIoksonoonnyo denqon coro eksisi mukokeI
8AnuLA
O PonuIo fer¡odi seboqoi okibof ferhoIonqnyo oIiron oir Iiur
yonq normoI meIoIui soIuron keIen¡or oir Iiur besor, biso
koreno penyumbofon, froumo ofou odonyo perodonqon. PonuIo
mirip denqon mukokeI fefopi ukuronnyo Iebih besor. 8iIo
Iefoknyo didosor muIuf, ¡enis ronuIo ini disebuf ronuIo
SuperfisioIis. 8iIo kisfo menerobos dibowoh ofof miIohiodeus
don menimbuIkon pembenqkokon submondibuIor, ronuIo ¡enis
ini disebuf ronuIo Dissecfinq ofou PIunqinq.
O 0omboron kIinis ronuIo odoIoh ferdopof ben¡oIon yonq
umumnyo Iebih besor doripodo mukokeI. 8en¡oIon podo ronuIo
ini seperfi peruf kodok yonq menqqeIembunq keIuor (Pono
~kodok), dindinqnyo sonqof fipis don menqkiIop, worno
fronsIuscenf, kebiru-biruon, fumbuh Iombof don exponsif,
fidok odo roso sokif kecuoIi biIo odo infeksi ofou perodonqon.
PonuIo serinq difemukon didosor muIuf dibowoh Iidoh.
O PenofoIoksonoonnyo denqon coro morsupioIisosi ronuIo

W \^WSZ`SZYVS # # ### ZbW^_`S_S^aSZSYS^S

 !&& .

 %# O S`SZY[`SVSW^S_a_aZSZ\^SVSVZ`S_[W^SV__S^SX [`SW#W W VSZW##_WZYYSW_ SZYW^a_S ScS_SZ\^SVSTS`SZY[`S_W__WZYSTS`SZW\WYS SZYWTS`SZ_S^SX[`SVZSSSZW\WYSS`W^ZSZ_ O W^a_SSZaZS`W^S\SVSS^S_[^`[TaTS^È[^`[_\ZSV `ZYS`TS`SZY[`SWZTaSZ_ZV^[W\WYS S`W^ZSZ_ZV^[`W^_WTa``W^V^S`S_Wa\aSZ SZY WSZVS[`[`[`[`TWSSZ`aTa[Z`^SS`W^S SZYTW^SVSV TScSW__WVSZYSZ_W`ZYS`W_Z S`W^VS\S`Wa\aSZ SZYWSZVS[`[`[`[` SZYV_S^SX[W_S^SX^SZS SZY`W^TS`VSSW_W^YSZ`aZY\SVS[S_W_\S^S`Z S _WZYYSVS\S`Va\SW\WYSS`W^ZSZ_VW_WZ_WXS[Z WTaSYSTS^SZZ SVa\STSWS_VTS`SZY[`S WZVaVa\WVaZaa__W^WT^V`ZYS`W_WZ_WXS[Z .

O W^ba_.

a[[`[^a_ W^ba_ SZYWZVS WZZYYSSZW_WZ_WXS[ZWSa\W^aSSZ bWZ`^SWZ`S_VSW^S SZY`W^WZSW__WZYYS a``W^YSZYYaXaZY_Z SWTSYSU[Z`[ SZYVS\S` `SS`\SVSZV^[WZWV` .

9: 502-03.93.8.709038 2::8 %50897.9.8..3203074-48/-.9.80-.:!:33 07:5.:034203..8 .3/-:.709038.3 92-:/.8 . #.#09038 ::8.709038.880..9..8..8:.389. %50 89.8 O #.$:50718.38:-2.39.9.9/90..3:. /.3:3.25.:034203.4949 244/0:8 /.8::8. 907/7. 07:5.897.7 2::9 . #.7/.7 .389. %50 89.709038 2::8 %50#09038 . $$ O :40 907/7...9.3:.3:...3502-03.5.32032-:.

55 $0/.32:48./.097..2./.8/. O :404.3. .3.8:8 89.3/. 2:/.39...907.8./5.80380.7090380-8073/902:..3.75./. ./.8. 2/30 .7 907/.72::9/-.8:8 89.380.38073907..37.3.3.. O 89.8.83. 507025:.9 89.8.3:. ./.2.35./.8. . !#'$ O 03:7:907.5.8073/902:.8073 /902:.3/--7 -.3/0.3//.7.5.709038 O !. . 5./.

89. 38/0389.92-:5072...709038743.3-.3.709038743.3..07..8.-.:/-...503/079...33./.703..2..8...2.2::9-8.2::9 203. $03.8..3507:/09.3.348.3-0:22030799039././90..3503.3//079. 503.5..907.:.9 .3. .. 503/079.9. .-8... --7-.9.3.3. !#$ O $073.3-.3.7./ ./.2-.-./.3/.3.35.7 /..502-03.

 !$ .

-. %  !% $$ O :40 %07.9:4-897:8./.98:.

.:2.8.-034.9 #4-079 ! .9/.3.3 800590:2 .7090382::8 207:5.3 202:9:8.9:/..$ 07 .38:.3..8 /7 .32::8 /:.7.32:4095089.503:2-.93.07..82::8 -07.9.3.5.8:.-.3 9078:2-. 0897.797. 2::89/./.8.2/:9:808708 .7 8..39 :4095089.390780-:9 90792-:3/.3 /03.37:8.90:..3.32::8/.2.-.8 .3./.3200-.7.7:7/..8 7.7 $0/..30..3.3...703.3003.3/.: 2:.73.7 .3907-039:.:7.9 /.4:85: /.7/:9:8 003.9:/:9:8 /:94003.40..72::8 28. $03.3/02.2.703.

9../.7 8.-.: 003.3907..:.7943 803.3/-:07 /:9:8.3:7.47 .:9075:9:8.33.:7.9.7 8:-3:.78.73./.3 #4-079! .33..7:59:70 /.:7.9907.3 :7 7.703.3:.3 202-08.390780-:9 $0.. %07-039:80-.7.7:70:.:907.3.97.8 7.:/:9:80870947:82./.3:.9.9.20./3.907.7203025.$ 07 .7.-8.:7:59:70 3.3003.3 /809. 20.3.:2..3 3472.7.3 507..7943 . /:9:8.O#.7 8:-2.

/.73.3.39 .9.2.39. #$ O :40 O .0:.. O %/.38:8./.0.. O .38.890.59/.2.97.3 ..8.8 O 43889038:3./.392-:. /7 . 02:/.3-.9 O .039 O &:7...350.3. .

3 !.381 &2:23.5 .907./.9.7 #. .:. /.89./.97.8.3.3. !02-03.7.7..3.1:9:.9:.097.3397.:3108 .5.38:.907.4/4 3/38.039 0-7: -7:.47.207.2-.90.3203.3805079507:94/4.9958/.3-.:3.305./.8.3 O O O O O O O O 203002-:30:.37:5.73.8 %:2-:.9/.8 .380.Wf°f O 039:/. %/.5..47.

.

./.:4.-07-.:5:3-8.8 4021489 0:48954247143:0.741.0.89/.7:25:.9.73.9.8 .8 907/7/.0.3 1-748.907/7/.73. -@9@ O 89.3/:3-.8/.907/7/.907. .8:048341 O 89.80.8 .8400590. /.3/3197.2-.2.:0590947.3-07.:48.7.8 -8./03..7.9.048341 8.3. 5.9..3 2:40 .: .-07.8 9072.9:7. .3800503.580503 .3-07. O .9.3-07-.9 ./..9./.:-07-0/.3203.389.37./.:89.709038 2::8 -.3-.:0/:.9.89.8.7.:.9..3:.8.2.58.3/80-:9 2:81..7 /.82:48.3 .7.3 .2.9.9.73.9/.9.3:.741..32.32:8348.8-0793..3-039: 9/.9..3.7 .7 8.58. .7/.0897.:89.33.3-07.380 :-4/ .3894485.-07-.

3.3:. !02078.9 O O O $0.8 !02078.9 0.8 397.3.8 O .9503.203/.5. .5. $$ O ...3:.338/.. !:38/.3. 2..5/.:...34397.32748458 502078..35.3488 2:40-8.7./.3..820/..80.3..3-458./448 /03.857.7 7.37.38:3/.7.3. 097. O 0.5.072.2308.7.8:.. 03...47./.34887.

! O 0..3.3502078.-47.:.9478 O O .

 89..84...!042471 O 89.72:40./. #% $ O 1107039. -07:9 O /0342.../.7 .80-.-.04.84.3488 /.

O 89.39.3:8590 O %:247 %:24708032 .8 89.25.

3:.49 ..80-..9:003. -07:9 O 89./.0724/ O .7:7 $.O 1107039./..3488 7.

9.9..3 .302:/.9.3.:502-:. 809./-:.:.3.3503./.9.203:3.3 3197..3.3-.324/1.9/:.8.5.32:40-.7.303/0.3089084. 507107 /03.9.37.3:.3. 20302-:82:48.9:8090.8503. 02:/.73.3 O !03.308 $090.3/03.8.87043.9. !%$ O !03.3 /.:.:./.3 .2543 .3.3.3 9..9.790508 /9025. 2./.37.3:.78:5.388058 .3/.3/03.30885.3088 2:40/03.:.3903 :393../03.2-..80 /03.308 /54943/03..9:/.9.:.9:. 08/.:/.3.87.32:48.8.3.3.8903058.3 5030.3:.308908-43:. 502-07.9.508 808:.708 02:/.8.3..3203. /9.-.3./03.3.8.9.08 .308/9:9:5 /03./...32:48./7.8.8.3.

9D- . .

3203.9./.:7..73.:7.9 .33/80-:989..8 43889038:3.73. 90754943..5./.8. ..8.9 809.7:70..9.38.3.9 5..3382:40.9.890.92.0882:40 ..3.3.8.2-.:7.9:907/./03.9 :40 5.2/.3003.3.907.38:8.:03/7./.9.38073907.97.7203025.897.:9078:2-.-..390754943.8.:9078:2-.33. /.9.8.2/.039 ::7..8/.:7.9-034./.9. 20358 0.-...//--7-. 0.390754943 .3 :7.9.55 O !03.7:7.:9078:2-.8 O .3.9907.39/.7.-.5..3 2030-.3203:25: 5.32:48.3.9./.850.9.7.3203.0.8.99..7:7.#09038::8 5. O :40/.3..7.73.3 -07-.:03/70:./.3/3/33. 8.33/80-:989..8..9.3-.

//.039 0-7: -7:.87.7 7.89./.9.7.0--08.3:./.9-034.3.305.3...5.8073/902:.7.. 97../. $:50718.20.:507./80-.33.3 :2:23.:.75.8.38:-2..8.9.7.9./03.7/.3.3387.3:.7.. 09.3.9907.3 9:2-:..90.3.2.93.3:.73.2:40 034.3:..8.2-.3:.32032-:.3203002-:30:.9.-..9/.3. .3..-..33472.203074-48/-.3:.72::9/-.3:./.3108.7 ./.3 #.907/.33.7:7 ..:!:33 O ./..507.3/-:.7 #.3203.3003.7 -8.907.3. 275/03.8.2-.72::9 0387. 3805079507:94/4. O !03.3//.8.7:7-08.880.78:5..33.503:2-.3.38:8.:2.3:. 4/4 /3/33.7.3:.3 #.:.-D O #.35.3.3502-03.381 9/.8./.7.703.:7./..3 97. .4949244/0:8 /.8.5::7.9.038 3/80-:97.5 .3/80-:97.0--08.32:40909./.8 .9958/.3:.:8.