Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN

EKONOMI ASAS
TINGKATAN 4 TAHUN 2010

Soalan
Minggu Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran BBM Catatan/ Refl latihan
& Pembelajaran Pendekatan eksi
(P&P)
obj ese

1 4/1 – 8/1 1.0 Pengenalan Memahami maksud ekonomi Membincangkan contoh Gambar Kontekstual 5 2
kepada kehendak-kehendak tidak Keratan KBKK
Aras I
ekonomi terhad dan sumber-sumber akhbar Pembelajaran
1.1 Pengertian • menyenarai kehendak-kehendak terhad yang dihadapi oleh Kertas Masteri(PM)
ekonomi individu dan masyarakat dengan individu dan masyarakat mahjung Teori kecerdasan
contoh-contoh barang dan serta mengaitkannya Wang pelbagai
Maksud ekonomi perkhidmatan dengan takrif ekonomi.
• menyebut contoh-contoh Buku teks
sumber terhad yang dihadapi Perbincangan melaui
oleh individu kumpulan .
• menamakan contoh-contoh
sumber semulajadi (tanah), (Buku teks M/S 5)
sumber manusia (buruh), modal
dan usahawan dalam
menghasilkan sesuatu barangan
• menyatakan maksud ekonomi
tanpa menggunakan takrif
mana-mana ahli ekonomi
tertentu
Aras II
• menerangkan maksud ekonomi
dari sudut individu dan
masyarakat
Nota:
Istilah’ faktor pengeluaran’ dan
‘sumber ekonomi’ mempunyai
maksud yang sama.

1
RANCANGAN PELAJARAN

Soalan
Minggu Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran BBM Catatan/ Refl latihan
& Pembelajaran Pendekatan eksi
(P&P)
obj esei

2 11/1 –15/1 a. Masalah Memahami konsep kekurangan, Membincangkan isu Keratan Kontekstual 10 3
ekono pilihan dan kos lepas semasa daripada akhbar KBKK
mi keratan akhbar untuk Jadual Pembelajaran
Aras I menunjukkan keadaan Masteri(PM)
Konsep • menyatakan apa yang akan berlaku kekurangan sumber Kajian masa
• Kekurangan apabila sumber terhad dan kewangan, sumber depan
• Pilihan kehendak tidak terhad manusia dan tanah
• Kos lepas • memberi contoh kos lepas yang
wujud apabila individu membuat
pilihan Mengenal pasti pilihan Kertas
yang terbaik bagi mahjung
Aras II menyelesaikan masalah Lembaran
• menerangkan tiga unit ekonomi kekurangan serta kerja
• menjelaskan situasi dengan membincangkan faedah Buku teks
berdasarkan contoh bagaimana isi yang diperolah dan kos
rumah, firma dan kerajaan lepas yang terlibat
menghadapi masalah kekurangan (Rujuk P&PEA)
• menerangkan hubungan antara
motif ekonomi isi rumah, firma dan
kerajaan dengan konsep pilihan Membahaskan kos lepas
yang dihadapi
• membincangkan kos lepas yang
masyarakat akibat dari
dihadapi oleh isi rumah, firma dan
sesuatu pilihan yang
kerajaan apabila membuat
dibuat oleh isi rumah,
keputusan yang melibatkan
firma dan kerajaan
penggunaan sumber yang terhad
Melengkapkan jadual
Aras III
(Buku Teks M/S 10)
• menganalisis bagaimana pilihan
yang dibuat oleh isi rumah, firma
dan kerajaan mengakibatkan kos
lepas kepada masyarakat secara
keseluruhan

2
RANCANGAN PELAJARAN

Soalan
Minggu Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran BBM Catatan/ Refl latihan
& Pembelajaran Pendekatan eksi
(P&P)
obj ese

3 b. Jenis barang Memahami jenis-jenis barang Membandingkan ciri-ciri Gambar Kontekstual 5 2


18/1 – 22/1
Aras I air sungai, air mineral dan Lembaran KBKK
Jenis barang • mengenal pasti barang percuma, air paip dari sudut ekonomi Kerja Pembelajaran
• barang barang awam dan barang (Rujuk P&PEA m/s 25) Buku teks Masteri(PM)
percuma ekonomi dari satu senarai yang Teori kecerdasan
• barang diberi pelbagai
awam Aras II Kajian kes
• barang • menghuraikan ciri-ciri barang ( Buku Teks M/S 5)
ekonomi percuma, barang awam dan
barang ekonomi
Aras III
• membandingkan antara barang
percuma, barang awam dan
barang ekonomi

4 1.2 Masalah asas Mengetahui masalah asas ekonomi Simulasi tiga negara yang Jadual 5 2
25/1 - 29/1 Buku teks
ekonomi cuba membuat keputusan
Aras I tentang apa, berapa,
Masalah asas • menyatakan masalah asas bagaimana dan untuk siapa
ekonomi ekonomi barang dikeluarkan
• apa yang berdasarkan sumber yang
hendak Aras II diberi
dikeluarkan • menerangkan (Rujuk buku teks m/s 36)
• berapa yang bagaimana setiap masalah
hendak asas ekonomi diselesaikan
keluar
• bagaimana
hendak
dikeluarkan
• untuk siapa
dikeluarkan

3
RANCANGAN PELAJARAN

Soalan
Mingg Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran BBM Catatan/ Refl latihan
u & Pembelajaran Pendekatan eksi
(P&P)
obj ese

5 1/2 – 5/2 1.3 Sistem Mengenali pelbagai sistem Main peranan (Rujuk Skrip Konstruktivisme 5 2
ekonomi dan ekonomi dan bagaimana setiap Modul P&PEA m/s 18) lakonan Pembelajaran
penyelesaian sistem ekonomi menyelesaikan Menilai cara barang dan Lembaran Masteri
masalah asas masalah asas ekonomi perkhidmatan Kerja KBKK
ekonomi Aras I diperuntukkan oleh setiap Buku teks kontekstual
• mengenal pasti pelbagai sistem system ekonomi dan
Ciri-ciri sistem ekonomi membandingkan kebaikan
ekonomi • menerangkan ciri-ciri setiap dan kelemahan setiap
• Kapitalis/ sistem ekonomi system
pasaran • memberi contoh negara untuk
bebas setiap sistem ekonomi
• Perancangan Nota :
pusat i. Menerangkan sistem ekonomi Membuat satu kajian kes Borang
• Campuran Islam sebagai salah satu contoh tentang sistem ekonomi Soal
• Islam sistem ekonomi campuran yang yang diamalkan di sesebuah selidik
berlandaskan syariat Islam negara dari segi pemilikan
Cara sistem ii. Ciri-ciri utama sistem-sistem sumber ekonomi, pembuat
ekonomi ekonomi dibincangkan dari segi keputusan, pilihan, penentu
menyelesaikan pemilikan faktor, pembuat harga, persaingan dan motif
masalah asas keputusan, pilihan penentu harga, keuntungan
ekonomi persaingan dan motif
serta contoh negara yang mirip Kajian kes
kepada sesuatu sistem (Buku teks M/S 32)

4
RANCANGAN PELAJARAN

5
RANCANGAN PELAJARAN

Aras II
6 8/2 – 12/2 menerangkan bagaimana
ekonomi setiap sistem ekonomi
menyelesaikan masalah asas
ekonomi
• membezakan antara sistem
ekonomi kapitalis dengan
sistem ekonomi perancangan
pusat sistem ekonomi
campuran.

Aras III
• membandingkan cara
penyelesaian masalah
asas ekonomi antara
sistem ekonomi kapitalis
dan sosialis dengan
sistem ekonomi
campuran

7 15/2 – 19/2 CUTI TAHUN BARU CINA


UJIAN BULANAN 1

8 22/2 – 26/2 2.0 Pendapatan Mengenal jenis-jenis pekerjaan Menghasilkan buku skrap Gambar • Kontekstual 5 2
dan mengikut sektor ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan dan Keratan • KBKK
Penggunaan faktor-faktor yang mengklasifikasikannya akhbar • Pembelajaran
Pendapatan mempengaruhi individu dalam mengikut sektor ekonomi. Pamplet Masteri(PM)
Individu memilih pekerjaan Buku teks • Teori
kecerdasan
2.1 Pemilihan Aras l Menerangkan jenis-jenis pelbagai
pekerjaan • mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan yang ingin
pekerjaan dalam komuniti dan diceburi serta memberi
negara Malaysia sebab-sebabnya
• memadankan jenis-jenis
Jenis-jenis pekerjaan dengan sektor Memilih pekerjaan daripada Keratan
pekerjaan ekonomi beberapa iklan jawatan akhbar
dalam sektor • menyatakan faktor-faktor yang kosong atau melalui internet ICT
ekonomi mempengaruhi pemilihan dan memberi sebab
• Sektor pekerjaan mengapa jawatan itu dipilih

6
RANCANGAN PELAJARAN

utama
• Sektor Nota : Sumbangsaran
kedua Faktor-faktor lain juga
• Sektor mempengaruhi pemilihan sesuatu Faktor pemilihan pekerjaan
ketiga pekerjaan seperti minat, suasana (Buku teks M/S 44)
tempat kerja, pengaruh
Faktor-faktor keluarga/rakan/guru, pengalaman
pemilihan dan kemahiran, jarak, prospek,
pekerjaan kelayakan akademik dan keadaan
• Upah wang ekonomi semasa
• Faedah
sampingan Aras II
seperti • membincangkan faktor-faktor
perubatan, yang mempengaruhi pilihan
tempat pekerjaan
tinggal,
pengangkut Aras II
an dan cuti • membandingkan peluang-
peluang kerjaya dan pekerjaan
mengikut sektor-sektor
ekonomi

9 1/3 – 5/3 2.2 Pendapatan Mengetahui maksud, jenis dan Mengisi borang soal selidik Borang soal Kontekstual 5 2
Individu sumber-sumber pendapatan untuk mengetahui butir- selidik Kecerdasan
individu butir pendapatan ibu Jadual pelbagai
Maksud bapa/individu (Buku teks Kajian masa
pendapatan Aras l M/S 50) depan
individu • mentakrifkan pendapatan Menganalisis hasil dapatan
individu soal selidik dan mengira
Jenis • mengenal pasti jenis-jenis pendapatan ibu bapa
pendapatan pendapatan individu /individu
individu
• Upah / gaji • menerangkan sumber-sumber
• Faedah pendapatan individu seperti Menganalisis perubahan Buku bank
• Sewa bekerja sendiri, bekerja dengan upah benar Keratan
• Untung orang lain dan punca-punca lain (Buku teks M/S 50) akhbar
• Bayaran (pulangan daripada tabungan, (gambar-
pindahan pelaburan, pembelian saham, gambar
pendapatan harta benda dan pekerjaan)
• Dividen
pencen)

7
RANCANGAN PELAJARAN

Nota : Mengatur satu strategi bagi


Sumber Dalam Islam, faedah (riba’) tidak menambah pendapatan
pendapatan dibenarkan tetapi dividen diberi individu
individu berdasarkan keuntungan
• Bekerja
sendiri Aras ll
• Bekerja • menghuraikan maksud upah,
dengan faedah, sewa, untung, bayaran
orang lain pindahan dan dividen
• Punca- • membezakan antara upah benar
punca lain dengan upah wang
• mengira faedah dan untung
• mengira upah benar

10 8/3 – 12/3 2.3 Pendapatan Memahami konsep pendapatan Mengumpul dan mengkaji Risalah Kontekstual 5 2
boleh guna boleh guna risalah cukai pendapatan, cukai
zakat dan KWSP pendapatan ICT-Laman
Maksud Aras I Web KWSP,
pendapatan • mengenal pasti pelbagai Mengenal pasti syarat- Penyata gaji PERKESO,
boleh guna potongan wajib daripada syarat LHDN
pendapatan individu iaitu dan kadar potongan serta
Potongan caruman KWSP, zakat (bagi mengira potongan KWSP,
pendapatan orang Islam sahaja), cukai cukai pendapatan, zakat dan
• jenis pendapatan perseorangan dan pendapatan boleh guna
potongan PERKESO
Borang
• sebab • menerangkan maksud zakat
potongan pendapatan boleh guna
dibuat Borang B/J
• cara Aras II
mengira • menghuraikan pelbagai
potongan potongan wajib
• menerangkan sebab-sebab
potongan tersebut dibuat

CUTI PERTENGAHAN
13/3 – 21/3 PENGGAL SATU

8
RANCANGAN PELAJARAN

Aras III
11 22/3 – 26/3 Pengiraan • mengira pendapatan boleh Mengira pendapatan boleh Kecerdasan 5 2
pendapatan cukai, cukai pendapatan dan guna ibu bapa/penjaga pelbagai
boleh guna pendapatan boleh guna murid berdasarkan contoh
yang diberi
Nota:
Bayaran zakat ditolak daripada
jumlah cukai pendapatan yang
perlu dibayar

12 29/3 –2/4 2.4 Memahami konsep keperluan dan Menyenarai keperluan dan Benda Kontekstual 5 2
Penggunaan kehendak individu kehendak mengikut maujud
pendapatan kepentingan dan Keratan
boleh guna Aras I membincangkan akhbar
• mengenal pasti keperluan dan perbezaannya Gambar
a. Keperluan kehendak individu
dan kehendak Nota :
Keperluan terdiri daripada
keperluan asas dan keperluan lain
seperti pendidikan, kesihatan dan
keselamatan

Aras II
• membezakan ciri-ciri keperluan
asas dengan kehendak individu

13 5/4 – 9/4 c. Belanjawan Memahami belanjawan peribadi Mengisi borang soal selidik Borang soal Kontekstual 5 2
selidik
peribadi tentang sumber pendapatan
dan perbelanjaan keluarga Aktiviti aplikasi
Aras I (Buku teks M/S
Belanjawan • menyenaraikan perbelanjaan 71)
peribadi Merumus kepentingan Jadual
peribadi untuk barang tahan Resit super-
lama, barang tidak tahan lama belanjawan peribadi market
• Jenis berdasarkan maklumat yang Kontektual
dan perkhidmatan
perbelanja diperolehi daripada soal
• menyatakan maksud
an peribadi selidik

9
RANCANGAN PELAJARAN

• Kepentinga belanjawan peribadi


n Menyediakan belanjawan
belanjawan Aras II peribadi masing-masing dan
peribadi • menerangkan langkah-langkah merumuskan
• Penyediaan menyediakan belanjawan kepentingannya
belanjawan peribadi
peribadi • membincangkan kepentingan
belanjawan peribadi

Aras III
• menghasilkan satu jadual
belanjawan peribadi

14 12/4 – 16/4 Cara Mengenal pasti cara-cara Membincangkan cara 5 2


• menabung membuat tabungan, pelaburan menabung, meminjam dan Buku bank Kontekstual
• meminjam dan pinjaman melabur pada masa lampau Risalah ICT-Laman web
• melabur dan masa kini bank Bank
Aras I perdagangan,
• menerangkan cara menabung, syarikat
meminjam dan melabur kewangan, PNB
Mengenal pasti jenis
Aras II tabungan dan kemudahan Kad KBKK
• membandingkan pelbagai cara pinjaman yang disediakan penabung PM
dan faedah menabung, oleh institusi kewangan Kertas Kontekstual
meminjam dan melabur edaran Kecerdasan
Sijil ASM, pelbagai
ASB
Iklan ceti
Iklan akhbar

Tujuan Aras I Sumbangsaran sebab Manila kad


menabung menerangkan tujuan menabung, seseorang individu Kecerdasan
meminjam meminjam dan melabur membuat tabungan, pelbagai
melabur pinjaman dan pelaburan Kontekstual

15 19/4 – 23/4 3.0 Isi Rumah Memahami konsep isi rumah dan Membandingkan peranan Gambar Kontekstual 5 2
Sebagai matlamat penggunaan oleh isi individu sebagai pengguna Keratan
Pengguna rumah dan pengeluar akhbar

10
RANCANGAN PELAJARAN

3.1 Isi Rumah Aras I Mengaitkan peranan ibu


a. Pengertian • menerangkan maksud isi bapa / penjaga murid
isi rumah rumah dengan peranan tersebut
• menerangkan peranan isi
rumah
• menyatakan objektif
b. Objektif penggunaan isi rumah
penggunaan Aras II
isi rumah • menjelaskan objektif
penggunaan isi rumah untuk
Konsep isi memaksimumkan utiliti Membincangkan
rumah (kepuasan) pengalaman apabila
Nota : memilih untuk membeli
Peranan isi i. Istilah utiliti diterangkan secara minuman berbanding
rumah umum sahaja. Tidak perlu analisis dengan nasi lemak selepas
menggunakan jadual dan keluk latihan sukan / kelas
Objektif puas sama pendidikan jasmani
penggunaan isi ii. Penerangan tidak melibatkan
rumah konsep utiliti sut
Memahami konsep permintaan
16 26/4 – 30/4 3.2 Permintaan Aras I Main peranan sebagai Jadual Kontekstual 5 2
• menerangkan maksud pembeli dan membuat Keluk
a. Konsep permintaan keputusan tentang kuantiti Buku teks kecerdasan
permintaan • menyatakan tindak balas barang yang akan dibeli Keratan pelbagai
pengguna apabila harga pada pelbagai tingkat harga akhbar Pembelajaran
Maksud berubah tang ditetapkan masteri
permintaan Aras II KBKK
• menerangkan hukum Melengkapkan jadual
Hukum permintaan permintaan yang disediakan
permintaan • melengkapkan jadual dan membina keluk
permintaan individu permintaan
Jadual dan • melukis keluk permintaan
keluk individu (rujuk buku teks M/S 107)
permintaan Aras III
• merumus hubungan antara • Main peranan (Rujuk
harga dengan kuantiti diminta modul P&P m/s 37)
berdasarkan rajah
Nota :
Penerangan tidak melibatkan kesan

11
RANCANGAN PELAJARAN

pendapatan dan kesan penggantian


b. Penentu Memahami faktor-faktor yang Mengenal pasti perubahan Kertas
17 3/5 – 6/5 permintaan mempengaruhi permintaan permintaan dalam situasi- kosong Kontekstual 5 2
situasi seperti pembayaran Keratan KBKK
Faktor-faktor Aras I bonus, musim hujan, akhbar Pembelajaran
yang • mengenal pasti faktor-faktor semasa gangguan bekalan Lembaran masteri
mempengaruhi yang mempengaruhi harga elektrik dan jangkaan harga kerja
permintaan barang lain akan naik semasa musim Keluk
perayaan
• harga Aras II (Rujuk P& PEA m/s 29)
barang itu • menghuraikan bagaimana harga
• harga barang itu, harga barang lain,
barang lain pendapatan individu, citarasa,
• pendapatan jangkaan masa depan, musim
individu dan dasar kerajaan
• citarasa mengakibatkan perubahan
• jangkaan dalam permintaan sesuatu
harga masa barang
depan
• musim Aras III
• dasar • membezakan antara perubahan
kerajaan dalam kuantiti diminta dengan
perubahan permintaan sesuatu
barang berdasarkan keluk
Nota :
i. Andaikan faktor lain tidak
berubah
semasa menerangkan setiap
faktor
itu (ceteris paribus)
ii. Perubahan pendapatan akan
menyebabkan perubahan
permintaan tanpa mengambil
kira
jenis barang

18 10/5 – 14/5 c. Konsep Memahami konsep keanjalan Menganalisis dan membuat Gambar Kecerdasan 5 2
keanjalan harga permintaan rumusan tentang pelbagai
harga Aras I tindakbalas kuantiti diminta KBKK
permintaan • mentakrifkan keanjalan harga bagi beras dan pakaian Pembelajaran

12
RANCANGAN PELAJARAN

permintaan berjenama terhadap Kertas graf Masteri


perubahan harga Buku teks
Maksud Aras II
keanjalan harga • menerangkan tiga jenis Kecerdasan
permintaan keanjalan harga permintaan pelbagai
• mengira keanjalan harga Mengklasifikasikan
Rumus permintaan barangan mengikut jenis
pengiraan • membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga permintaan,
keanjalan harga keanjalan harga permintaan anjal dan tidak anjal
permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1) dengan daripada senarai yang dibeli
menggunakan rajah dan
Jenis keanjalan pengiraan mudah Melukis graf untuk barang
harga permintaan mesti dan barang biasa
• anjal (rujuk buku teks M/S 116)
• tak anjal
• anjal satu

19 17/5 – 21/5 • mentafsirkan tiga jenis Menghitung dan mentafsir 5 2


keanjalan harga permintaan keanjalan harga permintaan

Aras III
menunjukkan bagaimana pengeluar
menggunakan pekali keanjalan harga
permintaan untuk memaksimumkan
keuntungan

20 - 21 24/5 – 4/6 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN


TAHUN

5/6 – 20/6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


PENGGAL SATU

22 7/6 – 11/6 4.0 Firma Memahami maksud firma dan Membuat kajian kes tentang Borang Kontekstual 5 2
sebagai konsep pengeluaran pengeluaran di sesebuah kajian kes KBKK
pengeluar firma yang berhampiran Kad aktiviti PM
Aras I dengan tempat tinggal Kertas Kajian masa

13
RANCANGAN PELAJARAN

4.1 Firma dan • menerangkan maksud firma dan murid mahjung depan
pengeluaran pengeluaran (Buku teks Ting.4 M/S 140) Kertas Kecerdasan
• menyatakan matlamat firma lampiran pelbagai
a. Pengertian • menerangkan konsep Menyenarai dan Jadual
firma pengeluaran dengan mengklasifikasikan input
menggunakan contoh tetap dan input berubah
b. Pengeluaran • menyenaraikan contoh input yang digunakan dalam
tetap dan input berubah pengeluaran sesuatu barang
Konsep firma dalam jangka masa yang
Aras II berbaza
Objektif firma • menerangkan proses (Rujuk P&PEA m/s 33)
pengeluaran dengan
Konsep menggunakan contoh Mengkaji dan mentafsir
pengeluaran jadual pengeluaran jangka
• menerangkan maksud
pendek sesebuah firma
pengeluaran jangka pendek dan
Konsep input
jangka panjang
Mengira dan melengkapkan
Konsep jangka • menerangkan fungsi jadual pengeluaran
masa pengeluaran jangka pendek (Buku teks M/S
pengeluaran dengan menggunakan jadual 140,aplikasi 4)
Menunjukkan hubungan
Fungsi input berubah dengan
pengeluaran Aras III jumlah keluaran, keluaran
jangka pendek • mengira jumlah keluaran, purata dan keluaran
keluaran purata dan keluaran sut/marginal
sut/marginal

• menunjukkan antara jumlah


keluaran, keluaran purata dan
keluaran sut/marginal
berdasarkan jadual yang diberi

Nota :
i. Fungsi pengeluaran jangka
panjang
tidak perlu dibincangkan
ii Penerangan menggunakan keluk
tidak perlu

14
RANCANGAN PELAJARAN

23 14/6 – 18/6 c. Kos Memahami jenis-jenis kos dalam Mengumpul data, mengenal Data Kontekstual 5 2
pengeluaran proses pengeluaran pasti dan mengira pelbagai Buku teks KBKK
Konsep kos kos pengeluaran yang ting.4 Kecerdasan
pengeluaran Aras I ditanggung oleh pengusaha pelbagai
• menerangkan maksud kos kantin Jadual Pembelajaran
Kos pengeluaran pengeluaran (Buku teks M/S 152- masteri
jangka pendek • mengenal pasti jenis-jenis kos aplikasi 6, soalan 2)
pengeluaran jangka pendek
Kos tetap
Kos berubah Aras II
• menerangkan jenis-jenis kos
pengeluaran jangka pendek
• mengira jumlah kos, kos purata
dan kos sut/marginal

Aras III
• Menganalisis hubungan antara
kos tetap, kos berubah, jumlah
kos, kos purata dan kos
sut/marginal berdasarkan jadual
yang diberi
Nota:
Penerangan kos pengeluaran
berdasarkan jadual sahaja

24 21/6 – 25/6 4.2 Penawaran Memahami konsep penawaran Main peranan sebagai Skrip Kontekstual 5 2
penjual dan membuat lakonan KBKK
a. Konsep Aras I keputusan tentang kuantiti Pembelajaran
Pena • menerangkan maksud barang yang akan dijual Jadual masteri
waran penawaran pada pelbagai tingkat harga Keluk Kecerdasan
Maksud • menyatakan tindak balas yang ditetapkan pelbagai
penawaran pengeluar apabila harga
berubah Melengkapkan jadual
Hukum penawaran yang disediakan
penawaran Aras II dan membina keluk
• menerangkan hukum penawaran
Jadual dan keluk penawaran

15
RANCANGAN PELAJARAN

penawaran • melengkapkan jadual


penawaran individu
• melukis keluk penawaran
individu

Aras III
merumus hubungan antara harga
dengan kuantiti ditawar berdasarkan
rajah

UJIAN BULANAN 3
25 28/6 – 2/7

26 5/7 – 9/7 b. Penentu Memahami faktor-faktor yang Mengumpul keratan Keratan Kontekstual 5 2
Penawaran mempengaruhi penawaran akhbar/berita terkini akhbar KBKK
terhadap sesuatu barang mengenai faktor-faktor Kecerdasan
yang mempengaruhi pelbagai
Faktor-faktor Aras I
yang • mengenal pasti faktor-faktor penawaran barangan
mempengaruhi yang mempengaruhi penawaran .Mengkaji dan merumuskan Pembelajaran
penawaran bagaimana situasi dalam masteri
• harga Aras II keratan akhbar/berita terkini
barang itu • menghuraikan bagaimana harga itu mempengaruhi
• harga barang itu, harga barang lain, penawaran
barang lain harga faktor pengeluaran,
• harga faktor tingkat teknologi, jangkaan
pengeluaran harga masa depan, cuaca,
• tingkat matlamat pengeluar dan dasar
teknologi kerajaan mengakibatkan
• jangkaan perubahan dalam penawaran
harga masa sesuatu barang
depan
• cuaca Aras III
• matlamat • membezakan antara perubahan
pengeluar dalam kuantiti yang ditawar
dasar kerajaan dengan perubahan penawaran
sesuatu barang berdasarkan
keluk

Nota:
i. Andaikan faktor lain tidak

16
RANCANGAN PELAJARAN

berubah semasa menerangkan setiap


faktor itu (ceteris paribus)

Memahami konsep keanjalan Mengira dan 5 2


c. Konsep harga penawaran mengkasifikasikan jenis
keanjalan keanjalan harga penawaran
harga Aras I berdasarkan jadual
penaw • mentakrifkan keanjalan harga
aran Maksud penawaran
keanjalan harga
penawaran Aras II Membincangkan keanjalan
• menerangkan tiga jenis penawaran untuk barang • Rajah • Kecerdasan
keanjalan harga penawaran perkilangan dan barang • jadual pelbagai
27 12/7 – 16/7 Rumus pertanian • KBKK
pengiraan • mengira keanjalan Harga
• Pembelajar
keanjalan harga penawaran Mengira keanjalan an masteri
penawaran • mentafsir tiga jenis pekali penawaran
keanjalan harga penawaran
Mengklasifikasikan
Jenis keanjalan Aras III keanjalan harga penawaran
harga penawaran membezakan ketiga-tiga jenis bagi barang perkilangan
• anjal keanjalan harga penawaran (Es = 1, dan barang pertanian
• tak anjal Es >1, Es <1) dengan menggunakan (aplikasi 8)
anjal satu rajah dan pengiraan mudah

28 19/7 – 23/7 5.0 Pasaran Memahami maksud pasaran, Menjalankan pemerhatian Kad Kontekstual
permintaan pasaran dan ke atas aktiviti jual beli di Lembaran Konstruktivisme
5.1 Konsep penawaran pasaran kantin sekolah dan kerja KBKK
pasaran mengaitkannya dengan Keluk Pembelajaran
Aras I maksud pasaran Jadual masteri
5.2 Pasaran • menerangkan maksud pasaran
barangan • menerangkan maksud pasaran Menjalankan satu
a. Permintaan barangan permainan untuk
pasaran • menerangkan maksud mengumpul maklumat bagi
permintaan pasaran membina jadual permintaan
b. Penawaran • menerangkan maksud dan penawaran pasaran bagi
pasaran penawaran pasaran suatu barang

Maksud pasaran Aras II


Maksud pasaran • melengkapkan jadual, melukis

17
RANCANGAN PELAJARAN

barangan dan menerangkan pembentukan


Maksud keluk permintaan pasaran
• melengkapkan jadual, melukis Membina keluk permintaan
Permintaan dan menerangkan pembentukan dan penawaran pasaran
pasaran keluk penawaran pasaran berdasarkan jadual yang
Jadual dan keluk diperoleh(rujuk modul P&P
permintaan m/s 45)
pasaran

Maksud
penawaran
pasaran
Jadual dan keluk
penawaran
pasaran

29 26/7 – 30/7 c. Keseimbangan Memahami keseimbangan pasaran Jadual Konstruktivisme 5 2


pasaran KBKK
Aras I Melengkapkan jadual Pembelajaran
Maksud • menerangkan maksud keseimbangan pasaran masteri
keseimbangan keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat Kecerdasan
pasaran daripada aktiviti permainan pelbagai
ArasII ICT-
Ketidakseimban • melukis rajah keseimbangan Melukis rajah http://agrolink.m
gan pasaran pasaran berdasarkan jadual keseimbangan pasaran serta oa.my/fama/ cari
• lebihan yang diberi menentukan harga dan ‘perkhidmatan’
permintaan • menerangkan penentuan harga kuantiti keseimbangan
• lebihan dan kuantiti keseimbangan pasaran
penawaran pasaran berdasarkan jadual dan (Buku teks M/S 190)
rajah
Perbincangan mengenai
Aras III keadaan pasaran pada
menganalisis keadaan tingkat harga yang lebih
ketidakseimbangan pasaran tinggi dan lebih rendah
daripada harga
keseimbangan

30 2/8 – 6/8 5.3 Pasaran Memahami pasaran faktor. Mengumpul dan mengkaji Keratan • Kontekstual 5 2
faktor Maksud maklumat tentang pasaran akhbar • KBKK
pasaran faktor Aras 1 faktor daripada sumber- Risalah

18
RANCANGAN PELAJARAN

• menerangkan maksud pasaran sumber seperti iklan kadar Jadual • Pembelajaran


faktor faedah bank, jawatan Rajah Masteri(PM)
Maksud • mengenal pasti jenis-jenis kosong dan hartanah untuk Buku teks • Teori
keseimbangan pasaran faktor memahami semua pasaran kecerdasan
pasaran buruh faktor. pelbagai
Nota:
Pasaran tanah dan modal dipelajari Melengkapkan jadual dan
Ketidakseimban secara umum. Penekanan diberi melukis rajah
gan pasaran kepada pasaran buruh sahaja. keseimbangan pasaran
buruh buruh untuk menentukan
Aras 2 kadar upah dan kuantiti
• lebihan • melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran
permintaan keseimbangan pasaran buruh buruh.
berdasarkan jadual yang diberi. (Buku teks M/S 199)

• lebihan • menjelaskan penentuan kadar


penawaran upah dan keseimbangan pasaran Perbincangan mengenai
buruh berdasarkan jadual dan kaedah pasaran buruh pada
rajah. tingkat upah yang lebih
• Menerangkan keadaan tinggi dan lebih rendah
ketidakseimbangan pasaran daripada upah
buruh. keseimbangan.

31 9/8 – 13/8 5.4 Aliran Memahami aliran pusingan Melukis dan melabelkan Rajah Kontekstual 5 2
pusingan pendapatan ekonomi dua sektor rajah aliran pusingan Buku teks KBKK
pendapatan pendapatan ekonomi dua Pembelajaran
dalam ekonomi Aras 1 sektor Masteri(PM)
dua sektor • mengenal pasti komponen- (Buku teks M/S 206) Teori kecerdasan
komponen ekonomi dua sektor pelbagai
Maksud aliran • menerangkan maksud aliran
pusingan aliran pusingan pendapatan
pendapatan ekonomi dua sektor
ekonomi dua
sektor Aras 2
• melukis rajah dan menerangkan
aliran pusingan pendapatan
Aliran fizikal ekonomi dua sektor
Aliran wang
Aras 3

19
RANCANGAN PELAJARAN

• menunjukkan pergantungan
antara sektor isi rumah dengan
sektor firma
• membezakan aliran fizikal dan
aliran wang

Nota:
i. menerangkan aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua sector

ii. Huraian tidak melibatkan istilah


suntikan dan bocoran

32 - 34 16/8 – 3/9 ULANGKAJI

4/9 – 12/9 CUTI PERTENGAHAN


PENGGAL TAHUN PENGGAL
KEDUA

CUTI HARI RAYA PUASA

35 - 39 13/9 – 15/10 ULANGKAJI

- MEMBUAT LATIH TUBI


SOALAN-SOALAN SECARA
TOPIKAL

- PENDEDAHAN TEKNIK
MENJAWAB SOALAN

- KLINIK EKONOMI ASAS

40 – 44 18/10 – 5/11 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

20/11 – CUTI AKHIR TAHUN


2/1/2011

20
RANCANGAN PELAJARAN

21