Anda di halaman 1dari 77

AL-QUR'AN SEBAGAI PEMBELA DI HARI bermimpi diperintahkan yang berbunyi,

AKHIRAT
"Esok engkau dikehendaki keluar dari
rumah pada waktu pagi menghadap ke
Abu Umamah r.a. berkata : "Rasulullah barat. Engkau dikehendaki berbuat,
S.A.W telah menganjurkan supaya kami pertama; apa yang negkau lihat (hadapi)
semua mempelajari Al-Qur'an, setelah itu maka makanlah, kedua; engkau
Rasulullah S.A.W memberitahu tentang sembunyikan, ketiga; engkau terimalah,
kelebihan Al-Qur'an." keempat; jangan engkau putuskan
Telah bersabda Rasulullah S.A.W : harapan, yang kelima; larilah engkau
Belajarlah kamu akan Al-Qur'an, di akhirat daripadanya."
nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya,
yang mana di kala itu orang sangat Pada keesokan harinya, Nabi itu pun
memerlukannya." keluar dari rumahnya menuju ke barat
Ia akan datang dalam bentuk seindah- dan kebetulan yang pertama dihadapinya
indahnya dan ia bertanya, " Kenalkah kamu ialah sebuah bukit besar berwarna hitam.
kepadaku?" Maka orang yang pernah Nabi itu kebingungan sambil berkata,
membaca akan menjawab : "Siapakah "Aku diperintahkan memakan pertama
kamu?" aku hadapi, tapi sungguh aneh sesuatu
yang mustahil yang tidak dapat
Maka berkata Al-Qur'an : "Akulah yang dilaksanakan."
kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke
telah bangun malam untukku dan kamu juga bukit itu dengan hasrat untuk
pernah membacaku di waktu siang hari." memakannya. Ketika dia
Kemudian berkata orang yang pernah menghampirinya, tiba-tiba bukit itu
membaca Al-Qur'an itu : "Adakah kamu Al- mengecilkan diri sehingga menjadi
Qur'an?" Lalu Al-Qur'an mengakui dan sebesar buku roti. Maka Nabi itu pun
menuntun orang yang pernah membaca mengambilnya lalu disuapkan ke
mengadap Allah S.W.T. Lalu orang itu diberi mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh
kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan manis bagaikan madu. Dia pun
kirinya, kemudian dia meletakkan mahkota mengucapkan syukur 'Alhamdulillah'.
di atas kepalanya. Kemudian Nabi itu meneruskan
Pada kedua ayah dan ibunya pula yang perjalanannya lalu bertemu pula dengan
muslim diberi perhiasan yang tidak dapat sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan
ditukar dengan dunia walau berlipat ganda, arahan mimpinya supaya disembunyikan,
sehingga keduanya bertanya : "Dari manakah lantas Nabi itu pun menggali sebuah
kami memperolehi ini semua, pada hal amal lubang lalu ditanamkan mangkuk emas
kami tidak sampai ini?" itu, kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba
mangkuk emas itu terkeluar semula. Nabi
Lalu dijawab : "Kamu diberi ini semua itu pun menanamkannya semula sehingga
kerana anak kamu telah mempelajari Al- tiga kali berturut-turut.
Qur'an." Maka berkatalah Nabi itu, "Aku telah
melaksanakan perintahmu." Lalu dia pun
meneruskan perjalanannya tanpa disedari
KISAH LIMA PERKARA ANEH oleh Nabi itu yang mangkuk emas itu
terkeluar semula dari tempat ia ditanam.

Abu Laits as-Samarqandi adalah seorang ahli Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia
fiqh yang masyur. Suatu ketika dia pernah ternampak seekor burung helang sedang
berkata, ayahku menceritakan bahawa antara mengejar seekor burung kecil. Kemudian
Nabi-nabi yang bukan Rasul ada menerima terdengarlah burung kecil itu berkata,
wahyu dalam bentuk mimpi dan ada yang "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku."
hanya mendengar suara. Mendengar rayuan burung itu, hatinya
Maka salah seorang Nabi yang menerima merasa simpati lalu dia pun mengambil
wahyu melalui mimpi itu, pada suatu malam burung itu dan dimasukkan ke dalam

-1-
bajunya. Melihatkan keadaan itu, lantas berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari.
burung helang itu pun datang menghampiri Perkara yang tidak dapat kita elakkan
Nabi itu sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, setiap hari ialah mengata hal orang,
aku sangat lapar dan aku mengejar burung memang menjadi tabiat seseorang itu suka
itu sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau mengata hal orang lain. Haruslah kita
patahkan harapanku dari rezekiku." ingat bahawa kata-mengata hal seseorang
itu akan menghilangkan pahala kita,
Nabi itu teringatkan pesanan arahan dalam sebab ada sebuah hadis mengatakan di
mimpinya yang keempat, iaitu tidak boleh akhirat nanti ada seorang hamba Allah
putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan akan terkejut melihat pahala yang tidak
untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya,
dia membuat keputusan untuk mengambil "Wahai Allah, sesungguhnya pahala yang
pedangnya lalu memotong sedikit daging Kamu berikan ini tidak pernah aku
pehanya dan diberikan kepada helang itu. kerjakan di dunia dulu."
Setelah mendapat daging itu, helang pun
terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari Maka berkata Allah S.W.T., "Ini adalah
dalam bajunya. pahala orang yang mengata-ngata tentang
Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan dirimu." Dengan ini haruslah kita sedar
perjalannya. Tidak lama kemudian dia bahawa walaupun apa yang kita kata itu
bertemu dengan satu bangkai yang amat memang benar, tetapi kata-mengata itu
busuk baunya, maka dia pun bergegas lari akan merugikan diri kita sendiri. Oleh
dari situ kerana tidak tahan menghidu bau kerana itu, hendaklah kita jangan
yang menyakitkan hidungnya. Setelah mengata hal orang walaupun ia benar.
menemui kelima-lima peristiwa itu, maka
kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam
itu, Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia ANJING-ANJING NERAKA
berkata, "Ya Allah, aku telah pun
melaksanakan perintah-Mu sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W kepada Mu'adz,
yang diberitahu di dalam mimpiku, maka "Wahai Mu'adz, apabila di dalam amal
jelaskanlah kepadaku erti semuanya ini." perbuatanmu itu ada kekurangan :

Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh − Jagalah lisanmu supaya tidak terjatuh
Allah S.W.T. bahawa, "Yang pertama engkau di dalam ghibah terhadap
makan itu ialah marah. Pada mulanya saudaramu/muslimin.
nampak besar seperti bukittetapi pada − Bacalah Al-Qur'an
akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal − tanggunglah dosamu sendiri untukmu
serta menahannya, maka marah itu pun akan dan jangan engkau tanggungkan
menjadi lebih manis daripada madu. dosamu kepada orang lain.
Kedua; semua amal kebaikan (budi), − Jangan engkau mensucikan dirimu
walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan dengan mencela orang lain.
nampak jua. Ketiga; jika sudah menerima − Jangan engkau tinggikan dirimu
amanah seseorang, maka janganlah kamu sendiri di atas mereka.
khianat kepadanya. Keempat; jika orang
− Jangan engkau masukkan amal
meminta kepadamu, maka usahakanlah
perbuatan dunia ke dalam amal
untuknya demi membantu kepadanya
perbuatan akhirat.
meskipun kau sendiri berhajat. Kelima; bau
yang busuk itu ialah ghibah (menceritakan − Jangan engkau menyombongkan diri
hal seseorang). Maka larilah dari orang-orang pada kedudukanmu supaya orang
yang sedang duduk berkumpul membuat takut kepada perangaimu yang tidak
ghibah." baik.
− Jangan engkau membisikkan sesuatu
Saudara-saudaraku, kelima-lima kisah ini sedang dekatmu ada orang lain.
hendaklah kita semaikan dalam diri kita, − Jangan engkau merasa tinggi dan
sebab kelima-lima perkara ini sentiasa sahaja mulia daripada orang lain.

-2-
− Jangan engkau sakitkan hati orang salam beliau dipersilakan masuk dan
dengan ucapan-ucapanmu. duduk di ruang tamu.
Tuan rumah itu tidak melayan Nabi
Nescaya di akhirat nanti, kamu akan dirobek- Musa. Dia masuk ke dalam bilik dan
robek oleh anjing neraka. Firman Allah melakukan sesuatu di dalam. Sebentar
S.W.T. yang bermaksud, "Demi (bintang- kemudian dia keluar sambil membawa
bintang) yang berpindah dari satu buruj seekor babi betina yang besar. Babi itu
kepada buruj yang lain." didukungnya dengan cermat. Nabi Musa
Sabda Rasulullah S.A.W., "Dia adalah anjing- terkejut melihatnya. "Apa hal ini?, kata
anjing di dalam neraka yang akan merobek- Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh
robek daging orang (menyakiti hati) dengan kehairanan.
lisannya, dan anjing itupun merobek serta
menggigit tulangnya." Bai itu dibersihkan dan dimandikan
Kata Mu'adz, " Ya Rasulullah, siapakah yang dengan baik. Setelah itu babi itu dilap
dapat bertahan terhadap keadaan seperti itu, sampai kering serta dipeluk cium
dan siapa yang dapat terselamat kemudian dihantar semula ke dalam bilik.
daripadanya?" Tidak lama kemudian dia keluar sekali
lagi dengan membawa pula seekor babi
Sabda Rasulullah S.A.W., "Sesungguhnya hal jantan yang lebih besar. Babi itu juga
itu mudah lagi ringan bagi orang yang telah dimandikan dan dibersihkan. Kemudian
dimudahkan serta diringankan oleh Allah dilap hingga kering dan dipeluk serta
S.W.T." cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu
kemudiannya dihantar semula ke bilik.
Selesai kerjanya barulah dia melayan
Nabi Musa. "Wahai saudara! Apa agama
KISAH PEMUDA BERIBU-BAPAKAN kamu?". "Aku agama Tauhid", jawab
BABI pemuda itu iaitu agama Islam. "Habis,
mengapa kamu membela babi? Kita tidak
boleh berbuat begitu." Kata Nabi Musa.
Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang
boleh bercakap terus dengan Allah S.W.T "Wahai tuan hamba", kata pemuda itu.
Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi "Sebenarnya kedua babi itu adalah
Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas ibubapa kandungku. Oleh kerana mereka
bukit itulah dia akan bercakap dengan telah melakukan dosa yang besar, Allah
Allah.Nabi Musa sering bertanya dan Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi
akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah babi yang hodohrupanya. Soal dosa
kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi mereka dengan Allah itu soal lain. Itu
lain. urusannya dengan Allah. Aku sebagai
Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada anaknya tetap melaksanakan
Allah. "Ya Allah, siapakah orang di syurga kewajipanku sebagai anak. Hari-hari aku
nanti yang akan berjiran dengan aku?". berbakti kepada kedua ibubapaku
Allah pun menjawab dengan mengatakan sepertimana yang tuan hamba lihat tadi.
nama orang itu, kampung serta tempat Walaupun rupa mereka sudah menajdi
tinggalnya. Setelah mendapat jawapan, Nabi babi, aku tetap melaksanakan tugasku.",
Musa turun dari Bukit Tursina dan terus sambungnya.
berjalan mengikut tempat yang diberitahu.
Setelah beberapa hari di dalam perjalanan "Setiap hari aku berdoa kepada Allah
akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat agar mereka diampunkan. Aku bermohon
berkenaan. supaya Allah menukarkan wajah mereka
menjadi manusia yang sebenar, tetapi
Dengan pertolongan beberapa orang Allah masih belum memakbulkan lagi.",
penduduk di situ, beliau berjaya bertemu tambah pemuda itu lagi.
dengan orang tersebut. Setelah memberi Maka ketika itu juga Allah menurunkan
wahyu kepada Nabi Musa a.s. 'Wahai

-3-
Musa, inilah orang yang akan berjiran Ada seorang perempuan tua yang taat
dengan kamu di Syurga nanti, hasil baktinya beragama, tetapi suaminya seorang yang
yang sangat tinggi kepasa kedua ibubapanya. fasik dan tidak mahu mengerjakan
Ibubapanya yang sudah buruk dengan rupa kewajipan agama dan tidak mahu berbuat
babi pun dia berbakti juga. Oleh itu Kami kebaikan.
naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Perempuan itu sentiasa membaca
Kami." Bismillah setiap kali hendak bercakap dan
setiap kali dia hendak memulakan sesuatu
Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : sentiasa didahului dengan Bismillah.
"Oleh kerana dia telah berada di maqam Suaminya tidak suka dengan sikap
anak yang soleh disisi Kami, maka Kami isterinya dan sentiasa memperolok-
angkat doanya. Tempat kedua ibubapanya olokkan isterinya.
yang Kami sediakan di dalam neraka telah Suaminya berkata sambil mengejak,
Kami pindahkan ke dalam syurga." "Asyik Bismillah, Bismillah. Sekejap-
Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang sekejap Bismillah."
soleh dapat menebus dosa ibubapa yang akan
masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. Ini Isterinya tidak berkata apa-apa
juga hendaklah dengan syarat dia berbakti sebaliknya dia berdoa kepada Allah
kepada ibubapanya. Walaupun hingga ke S.W.T. supaya memberikan hidayah
peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. kepada suaminya. Suatu hari suaminya
Mudah-mudahan ibubapa kita mendapat berkata : "Suatu hari nanti akan aku buat
tempat yang baik di akhirat kelak. kamu kecewa dengan bacaan-bacaanmu
itu."
Walau bagaimana buruk sekali pun perangai Untuk membuat sesuatu yang
kedua ibubapa kita itu bukan urusan kita, memeranjatkan isterinya, dia
urusan kita ialah menjaga mereka dengan memberikan wang yang banyak kepada
penuh kasih sayang sebagaimana mereka isterinya dengan berkata, "Simpan duit
menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. ini." Isterinya mengambil duit itu dan
Walau banyak mana sekali pun dosa yang menyimpan di tempat yang selamat, di
mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita, samping itu suaminya telah melihat
urusan kita ialah meminta ampun kepada tempat yang disimpan oleh isterinya.
Allah S.W.T supaya kedua ibubapa kita Kemudian dengan senyap-senyap
diampuni Allah S.W.T. suaminya itu mengambil duit tersebut dan
Doa anak yang soleh akan membantu kedua mencampakkan beg duit ke dalam perigi
ibubapanya mendapat tempat yang baik di di belakang rumahnya.
akhirat, inilah yang dinanti-nantikan oleh
para ibubapa di alam kubur. Setelah beberapa hari kemudian suaminya
itu memanggil isterinya dan berkata,
Erti sayang seorang anak kepada ibu dan "Berikan padaku wang yang aku berikan
bapanya bukan melalui hantaran wang kepada engkau dahulu untuk disimpan."
ringgit, tetapi sayang seorang anak pada Kemudian isterinya pergi ke tempat dia
kedua ibubapanya ialah dengan doanya menyimpan duit itu dan diikuti oleh
supaya kedua ibubapanya mendapat tempat suaminya dengan berhati-hati dia
yang terbaik di sisi Allah. menghampiri tempat dia menyimpan duit
Untuk mengetahui lebih mendalam kisah itu dia membuka dengan membaca,
alam akhirat sila dapatkan buku terbitan "Bismillahirrahmanirrahiim." Ketika itu
syarikat Nurulhas yang berjudul: BILA Allah S.W.T. menghantar malaikat Jibrail
IZRAIL A.S. DATANG MEMANGGIL A.S. untuk mengembalikan beg duit dan
menyerahkan duit itu kepada suaminya
kembali.
KISAH BERKAT DI SEBALIK MEMBACA
BISMILLAH Alangkah terperanjat suaminya, dia
berasa bersalah dan mengaku segala
perbuatannya kepada isterinya, ketika itu

-4-
juga dia bertaubat dan mula mengerjakan engkau 'Izrail jangan engkau mencabut
perintah Allah, dan dia juga membaca nyawa pada malam ini."
Bismillah apabila dia hendak memulakan Jibrail A.S. bertanya, " Ya Allah, apakah
sesuatu kerja. kiamat telah sampai?"
Allah S.W.T berfirman, maksudnya,
"Tidak, wahai Jibrail. Tetapi pergilah
engkau ke Syurga dan ambillah buraq dan
. terus pergi kepada Muhammad dengan
KISAH BUMI DAN LANGIT buraq itu."
Kemudian Jibrail A.S. pun pergi dan dia
melihat 40,000 buraq sedang bersenang-
Adapun terjadinya peristiwa Israk dan lenang di taman Syurga dan di wajah
Mikraj adalah kerana bumi merasa bangga masing-masing terdapat nama
dengan langit. Berkata dia kepada langit, Muhammad. Di antara 40,000 buraq itu,
"Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Jibrail A.S. terpandang pada seekor
Allah S.W.T. telah menghiaskan aku dengan buraq yang sedang menangis bercucuran
berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai- air matanya. Jibrail A.S. menghampiri
sungai, tanam-anaman, beberapa gunung dan buraq itu lalu bertanya, "Mengapa
lain-lain." engkau menangis, ya buraq?"
Berkata langit, "Hai bumi, aku juga lebih
elok dari kamu kerana matahari, bulan, Berkata buraq, "Ya Jibrail, sesungguhnya
bintang-bintang, beberapa falah, buruj, aku telah mendengar nama Muhammad
'arasy, kursi dan syurga ada padaku." sejak 40 tahun, maka pemilik nama itu
Berkata bumi, "Hai langit, ditempatku ada telah tertanam dalam hatiku dan aku
rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan
para nabi, para utusan dan arwah para wali aku tidak mahu makan dan minum lagi.
dan solihin (orang-orang yang baik)." Aku laksana dibakar oleh api kerinduan."
Berkata Jibrail A.S., "Aku akan
Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya menyampaikan engkau kepada orang
pemimpin para nabi dan utusan bahkan yang engkau rindukan itu."
sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah Kemudian Jibrail A.S. memakaikan
seru sekalian alam, seutama-utamanya segala pelana dan kekang kepada buraq itu dan
yang wujud serta kepadanya penghormatan membawanya kepada Nabi Muhammad
yang paling sempurna itu tinggal di tempatku. S.A.W. Wallahu'alam.
Dan dia menjalankan syari'atnya juga di Buraq yang diceritakan inilah yang
tempatku." membawa Rasulullah S.A.W dalam
Langit tidak dapat berkata apa-apa, apabila perjalanan Israk dan Mikraj.
bumi berkata demikian. Langit mendiamkan
diri dan dia mengadap Allah S.W.T dengan
berkata, "Ya Allah, Engkau telah
mengabulkan permintaan orang yang
tertimpa bahaya, apabila mereka berdoa
kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab
soalan bumi, oleh itu aku minta kepada-Mu
ya Allah supaya Muhammad Engkau
dinaikkan kepadaku (langit) sehingga aku
menjadi mulia dengan kebagusannya dan
berbangga."

Lalu Allah S.W.T mengabulkan permintaan


langit, kemudian Allah S.W.T memberi
wahyu kepada Jibrail A.S pada malam
tanggal 27 Rejab, "Janganlah engkau
(Jibrail) bertasbih pada malam ini dan

-5-
KISAH NERAKA JAHANNAM gunung dengan pemukul yang ada
padanya, maka nescaya akan hancur
lebur gunung tersebut. Dan dengan sekali
Dikisahkan dalam sebuah hadis bahawa pukulan sahaja ia akan membenamkan
sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah 70,000 ke dalam neraka Jahannam.
hiam gelap, tidak ada cahaya dan tidak pula
ia menyala. Dan ianya memiliki 7 buah pintu
dan pada setiap pintu itu terdapat 70,000 TUJUH MACAM PAHALA YANG
gunung, pada setiap gunung itu terdapat DAPAT DINIKMATINYA SELEPAS
70,000 lereng dari api dan pada setiap lereng MATINYA
itu terdapat 70,000 belahan tanah yang terdiri
dari api, pada setiap belahannya pula
terdapat 70,000 lembah dari api. Dari Anas r.a. berkata bahawa ada tujuh
Dikisahkan dalam hadis tersebut bahawa macam pahala yang dapat diterima
pada setiap lembah itu terdapat 70,000 seseorang itu selepas matinya.
gudang dari api, dan pada setiap gudang itu
pula terdapat 70,000 kamar dari api, pada 1. Sesiapa yang mendirikan masjid maka
setiap kamar itu pula terdapat 70,000 ular ia tetap pahalanya selagi masjid itu
dan 70,000 kala, dan dikisahkan dalam hadis digunakan oleh orang untuk beramal
tersebut bahawa setiap kala itu mempunyai ibadat di dalamnya.
70,000 ekor dan setiap ekor pula memiliki
70,000 ruas. Pada setiap ruas kala tersebut 2. Sesiapa yang mengalirkan air sungai
ianya mempunyai 70,000 qullah bisa. selagi ada orang yang minum
daripadanya.
Dalam hadis yang sama menerangkan
bahawa pada hari kiamat nanti akan dibuka 3. Sesiapa yang menulis mushaf ia akan
penutup neraka Jahannam, maka sebaik mendapat pahala selagi ada orang
sahaja pintu neraka Jahannam itu terbuka, yang membacanya.
akan keluarlah asap datang mengepung
mereka di sebelah kiri, lalu datang pula 4. Orang yang menggali perigi selagi ada
sebuah kumpulan asap mengepung mereka orang yang menggunakannya.
disebelah hadapan muka mereka, serta
datang kumpulan asap mengepung di atas 5. Sesiapa yang menanam tanam-
kepala dan di belakang mereka. Dan mereka tanaman selagi ada yang memakannya
(Jin dan Mausia) apabila terpandang akan baik dari manusia atau burung.
asap tersebut maka bergetarlah dan mereka
berlutut dan memanggil-manggil, "Ya Tuhan 6. Mereka yang mengajarkan ilmu yang
kami, selamatkanlah." berguna selama ia diamalkan oleh
orang yang mempelajarinya.
Diriwayatkan bahawa sesungguhnya
Rasulullah S.A.W telah bersabda : "Akan 7. Orang yang meninggalkan anak yang
didatangkan pada hari kiamat itu neraka soleh yang mana ianya selalu
Jahannam, dan neraka Jahannam itu mendoakan kedua orang tuanya dan
mempunyai 70,000 kendali, dan pada setiap beristighfar baginya
kendali itu ditarik oleh 70,000 malaikat, dan
berkenaan dengan malaikat penjaga neraka 8. yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-
itu besarnya ada diterangkan oleh Allah Qur'an maka orang yang mengajarnya
S.W.T dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang akan mendapat pahala selagi anak itu
bermaksud : "Sedang penjaganya malaikat- mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa
malaikat yang kasar lagi keras." mengurangi pahala anak itu sendiri.
Setiap malaikat apa yang ada di antara
pundaknya adalah jarak perjalanan setahun, Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah
dan setiap satu dari mereka itu mempunyai S.A.W. telah bersabda : "Apabila telah
kekuatan yang mana kalau dia memukul

-6-
mati anak Adam itu, maka terhentilah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud
amalnya melainkan tiga macam : pada hari Aasyura, Allah S.W.T
mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman
1. Sedekah yang berjalan terus (Sedekah juga pada hari Aasyura, dan akan terjadi
Amal Jariah) hari kiamat itu juga pada hari Aasyura !".
KISAH NAFSU YANG DEGIL PADA
2. Ilmu yang berguna dan diamalkan. PERINTAH ALLAH

3. Anak yang soleh yang mendoakan baik


baginya. Dalam sebuah kitab karangan 'Ustman
bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir
Alkhaubawiyi, seorang ulama yang hidup
KISAH KELEBIHAN BERPUASA PADA 10 dalam abad ke XIII Hijrah, menerangkan
MUHARRAM DAN PERISTIWA- bahawa sesungguhnya Allah S.W.T telah
PERISTIWA YANG BERLAKU PADA menciptakan akal, maka Allah S.W.T
HARI TERSEBUT telah berfirman yang bermaksud :
"Wahai akal mengadaplah engkau."
Maka akal pun mengadap kehadapan
Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah Allah S.W.T., kemudian Allah S.W.T
S.A.W bersabda : " Sesiapa yang berpuasa berfirman yang bermaksud : "Wahai akal
pada hari Aasyura (10 Muharram) maka berbaliklah engkau!", lalu akal pun
Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala berbalik.
10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa Kemudian Allah S.W.T. berfirman lagi
pada hari Aasyura (10 Muharram) maka yang bermaksud : "Wahai akal! Siapakah
akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan aku?". Lalu akal pun berkata, "Engkau
berumrah, dan 10,000 pahala orang mati adalah Tuhan yang menciptakan aku dan
syahid, dan barang siapa yang mengusap aku adalah hamba-Mu yang daif dan
kepala anak-anak yatim pada hari tersebut lemah."
maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan
setiap rambut satu darjat. Dan sesiapa yang Lalu Allah S.W.T berfirman yang
memberi makan kepada orang yang berbuka bermaksud : "Wahai akal tidak Ku-
puasa pada orang mukmin pada hari ciptakan makhluk yang lebih mulia
Aasyura, maka seolah-olah dia memberi daripada engkau."
makan pada seluruh ummat Rasulullah Setelah itu Allah S.W.T menciptakan
S.A.W yang berbuka puasa dan nafsu, dan berfirman kepadanya yang
mengenyangkan perut mereka." bermaksud : "Wahai nafsu, mengadaplah
kamu!". Nafsu tidak menjawab
Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian
: " Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah Allah S.W.T berfirman lagi yang
melebihkan hari Aasyura daripada hari-hari bermaksud : "Siapakah engkau dan
lain?". Maka berkata Rasulullah S.A.W : " siapakah Aku?". Lalu nafsu berkata,
Ya, memang benar, Allah Taala menjadikan "Aku adalah aku, dan Engkau adalah
langit dan bumi pada hari Aasyura, Engkau."
menjadikan laut pada hari Aasyura, Setelah itu Allah S.W.T menyiksanya
menjadikan bukit-bukit pada hari Aasyura, dengan neraka jahim selama 100 tahun,
menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada dan kemudian mengeluarkannya.
hari Aasyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga Kemudian Allah S.W.T berfirman yang
pada hari Aasyura, dan Allah S.W.T bermaksud : "Siapakah engkau dan
menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga siapakah Aku?". Lalu nafsu berkata,
pada hari Aasyura, Allah S.W.T "Aku adalah aku dan Engkau adalah
menenggelamkan Fir'aun pada hari Aasyura, Engkau."
menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub a.s
pada hari Aasyura, Allah S.W.T menerima Lalu Allah S.W.T menyiksa nafsu itu
taubat Nabi Adam pada hari Aasyura, Allah dalam neraka Juu' selama 100 tahun.

-7-
Setelah dikeluarkan maka Allah S.W.T sebab iblis sentiasa melihat tepat pada
berfirman yang bermaksud : "Siapakah sasarannya.
engkau dan siapakah Aku?". Akhirnya nafsu
mengakui dengan berkata, " Aku adalah
hamba-Mu dan Kamu adalah tuhanku." 5 WASIAT DARI ALLAH S.W.T.
Dalam kitab tersebut juga diterangkan KEPADA RASULULLAH S.A.W
bahawa dengan sebab itulah maka Allah
S.W.T mewajibkan puasa. Dari Nabi S.A.W., "Pada waktu malam
Dalam kisah ini dapatlah kita mengetahui saya diisrakkan sampai ke langit, Allah
bahawa nafsu itu adalah sangat jahat oleh itu S.W.T telah memberikan lima wasiat,
hendaklah kita mengawal nafsu itu, jangan antaranya :
biarkan nafsu itu mengawal kita, sebab kalau
dia yang mengawal kita maka kita akan · Janganlah engkau gantungkan
menjadi musnah. hatimu kepada dunia kerana
sesungguhnya Aku tidak menjadikan
dunia ini untuk engkau.
MANUSIA BERHADAPAN DENGAN · Jadikan cintamu kepada-Ku sebab
ENAM PERSIMPANGAN tempat kembalimu adalah kepada-Ku.
· Bersungguh-sungguhlah engkau
mencari syurga.
Abu Bakar r.a. berkata, " Sesungguhnya iblis · Putuskan harapan dari makhluk
berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, kerana sesungguhnya mereka itu
nafsu di sebelah kirimu, dunia di sebelah sedikitpun tidak ada kuasa di tangan
belakangmu dan semua anggota tubuhmu mereka.
berada di sekitar tubuhmu. Sedangkan Allah · Rajinlah mengerjakan sembahyang
di atasmu. Sementara iblis terkutuk tahajjud kerana sesungguhnya
mengajakmu meninggalkan agama, jiwa pertolongan itu berserta qiamullail.
mengajakmu ke arah maksiat, nafsu
mengajakmu memenuhi syahwat, dunia Ibrahim bin Adham berkata, "Telah
mengajakmu supaya memilihnya dari akhirat datang kepadaku beberapa orang tetamu,
dan anggota tubuh menagajakmu melakukan dan saya tahu mereka itu adalah wakil
dosa. Dan Tuhan mengajakmu masuk Syurga guru tariqat. Saya berkata kepada
serta mendapat keampunan-Nya, mereka, berikanlah nasihat yang berguna
sebagaimana firmannya yang bermaksud, kepada saya, yang akan membuat saya
"....Dan Allah mengajak ke Syurga serta takut kepada Allah S.W.T.
menuju keampunan-Nya..." Lalu mereka berkata, "Kami wasiatkan
kepada kamu 7 perkara, iaitu :
Siapa yang memenuhi ajakan iblis, maka
hilang agama dari dirinya. Sesiapa yang · Orang yang banyak bicaranya
memenuhi ajakan jiwa, maka hilang darinya janganlah kamu harapkan sangat
nilai nyawanya. Sesiapa yang memenuhi kesedaran hatinya.
ajakan nafsunya, maka hilanglah akal dari · Orang yang banyak makan
dirinya. Siapa yang memenuhi ajakan dunia, janganlah kamu harapkan sangat kata-
maka hilang akhirat dari dirinya. Dan siapa kata himat darinya.
yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, · Orang yang banyak bergaul
maka hilang syurga dari dirinya. dengan manusia janganlah kamu
Dan siapa yang memenuhi ajakan Allah harapkan sangat kemanisan ibadahnya.
S.W.T., maka hilang dari dirinya semua · Orang yang cinta kepada dunia
kejahatan dan ia memperolehi semua janganlah kamu harapkan sangat khusnul
kebaikan." khatimahnya.
· Orang yang bodoh janganlah kamu
Iblis adalah musuh manusia, sementara harapkan sangat akan hidup hatinya.
manusia adalah sasaran iblis. Oleh itu,
manusia hendaklah sentiasa berwaspada

-8-
· Orang yang memilih berkawan dengan bererti aku akan menerima hukuman
orang yang zalim janganlah kamu harapkan sebagai orang Islam. Oh
sangat kelurusan agamanya. Tuhan....sesungguhnya di dalam pesanan
Rasulullah itu terkandung sebuah hikmah
· Orang yang mencari keredhaan yang sangat berharga."
manusia janganlah harapkan sangat akan
keredhaan Allah daripadanya." Setelah dia berjuang dengan hawa
nafsunya itu, akhirnya lelaki itu berjaya
di dalam perjuangannya menentang
HIKMAH MENINGGALKAN CAKAP kehendak nalurinya. Menurut hadis itu
BOHONG lagi, sejak dari hari itu bermula babak
baru dalam hidupnya. Dia telah berhijrah
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari kejahatan kepada kemuliaan hidup
Luqman Hakim, menceritakan pada suatu seperti yang digariskan oleh Rasulullah
hari ada seorang telah datang berjumpa S.A.W. Hingga ke akhirnya dia telah
dengan Rasulullah S.A.W. kerana hendak berubah menjadi mukmin yang soleh dan
memeluk agama Islam. Sesudah mulia.
mengucapkan dua kalimah syahadat, lelaki
itu lalu berkata :
"Ya Rasulullah. Sebenarnya hamba ini selalu
sahaja berbuat dosa dan payah hendak BATU-BATU YANG ANEH
meninggalkannya." Maka Rasulullah
menjawab : "Mahukah engkau berjanji Dalam sebuah hadis menceritakan, pada
bahawa engkau sanggup meninggalkan cakap zaman dahulu ada seorang lelaki wukuf di
bohong?" Arafah. Dia berhenti di lapangan luas itu.
"Ya, saya berjanji" jawab lelaki itu singkat. Pada waktu itu orang sedang melakukan
Selepas itu, dia pun pulanglah ke rumahnya. ibadat haji. Wukuf di Arafah adalah
rukun haji yang sangat penting. Bahkan
Menurut riwayat, sebelum lelaki itu memeluk wukuf di Arafah itu disebut sebagai haji
agama Islam, dia sangat terkenal sebagai yang sebenarnya kerana apabila seorang
seorang yang jahat. Kegemarannya hanyalah itu berwukuf di padang Arafah dianggap
mencuri, berjudi dan meminum minuman hajinya telah sempurna walaupun yang
keras. Maka setelah dia memeluk agama lainnya tidak sempat dilakukan.
Islam, dia sedaya upaya untuk meninggalkan Sabda Rasulullah mengatakan :
segala keburukan itu. Sebab itulah dia
meminta nasihat dari Rasulullah S.A.W. · "Alhajju Arafat" (Haji itu wukuf
Dalam perjalanan pulang dari menemui di Arafah)
Rasulullah S.A.W. lelaki itu berkata di dalam
hatinya : Rupanya lelaki itu tadi masih belum
"Berat juga aku hendak meninggalkan apa mengenali Islam dengan lebih mendalam.
yang dikehendaki oleh Rasulullah itu." Masih dalam istilah 'muallaf'. Semasa dia
berada di situ, dia telah mengambil tujuh
Maka setiap kali hatinya terdorong untk biji batu lalu berkata pada batu itu :
berbuat jahat, hati kecilnya terus mengejek.
"Berani engkau berbuat jahat. Apakah · "Hai batu-batu, saksikanlah
jawapan kamu nanti apabila ditanya oleh olehmu bahawa aku bersumpah bahawa
Rasulullah. Sanggupkah engkau berbohong tidak ada tuhan melainkan Allah dan
kepadanya" bisik hati kecil. Setiap kali dia Muhammad itu pesuruh Allah."
berniat hendak berbuat jahat, maka dia
teringat segala pesan Rasulullah S.A.W. dan Setelah dia berkata begitu dia pun
setiap kali pulalah hatinya berkata : tertidur di situ. Dia meletakkan ketujuh-
"Kalau aku berbohong kepada Rasulullah tujuh batu itu di bawah kepalanya. Tidak
bererti aku telah mengkhianati janjiku lama kemudian dia bermimpi seolah-olah
padanya. Sebaliknya jika aku bercakap benar telah datang kiamat. Dalam mimpi itu

-9-
jyga dia telah diperiksa segala dosa-dosa dan S.W.T. telah memberikan kepada Nabi
pahalanya oleh Tuhan. Setelah selesai Musa bin Imran a.s. dalam alwaah 10
pemeriksaan itu ternyata dia harus masuk ke bab :
dalam neraka. Maka dia pun pergi ke neraka
dan hendak memasuki salah satu daripada 1. Wahai Musa jangan menyekutukan
pintu-pintunya. aku dengan suatu apa pun bahawa aku
Tiba-tiba seketika batu kecil yang telah memutuskan bahawa api neraka
dikumpulnya tadi datang dekat pintu neraka akan menyambar muka orang-orang
tersebut. Tetapi mereka tidak sanggup musyrikin.
rupanya. Malaikat azab telah berada di situ. 2. Taatlah kepada-Ku dan kedua orang
Semua malaikat itu menolaknya masuk ke tuamu nescaya Aku peliharamu dari
pintu neraka tersebut. Tapi sanggup rupanya. sebarang bahaya dan akan Aku
Kemudian dia pun pergi ke pintu lain. Para lanjutkan umurmu dan Aku hidupkan
malaikat itu tetap berusaha hendak kamu dengan penghidupan yang baik.
memasukkannya ke dalam neraka tapi tidak 3. Jangan sekali-kali membunuh jiwa
berjaya kerana batu mengikut ke mana yang Aku haramkan kecuali dengan
sahaja dia pergi. hak nescaya akan menjadi sempit
bagimu dunia yang luas dan langit
Akhirnya habislah ketujuh pintu neraka dengan semua penjurunya dan akan
didatanginya. Para malaikat yang bertindak kembali engkau dengan murka-Ku ke
akan menyiksa orang-orang yang masuk dalam api neraka.
neraka berusaha sekuat tenaga untuk 4. Jangan sekali-kali sumpah dengan
menolak lelaki itu dalam neraka tetapi tidak nama-Ku dalam dusta atau durhaka
berjaya. Sampai di pintu neraka nombor sebab Aku tidak akan membersihkan
tujuh, neraka itu tidak mahu menerimanya orang yang tidak mensucikan Aku dan
kerana ada batu yang mengikutinya. tidak mengagung-agungkan nama-Ku.
Ketujuh-tujuh batu itu seolah-olah 5. Jangan hasad dengki dan irihati
membentengi lelaki itu daripada memasuki terhadap apa yang Aku berikan
neraka. Kemudian dia naik ke Arasy di langit kepada orang-orang, sebab penghasut
yang ketujuh. Di situlah Allah berfirman yang itu musuh nikmat-Ku, menolak
bermaksud : kehendak-Ku, membenci kepada
pembahagian yang Aku berikan
· "Wahai hambaku, aku telah kepada hamba-hamba-Ku dan sesiapa
menyaksikan batu-batu yang engkau yang tidak meninggalkan perbuatan
kumpulkan di padang Arafah. Aku tidak tersebut, maka bukan daripada-Ku.
akan menyia-nyiakan hakmu. Bagaimana aku 6. Jangan menjadi saksi terhadap apa
akan menyia-nyiakan hakmu sedangkan aku yang tidak engkau ketahui dengan
telah menyaksikan bunyi 'syahadat' yang benar-benar dan engkau ingati dengan
engkau ucapkan itu. Sekarang masuklah akalmu dan perasaanmu sebab Aku
engkau ke dalam syurga." menuntut saksi-saksi itu dengan teliti
atas persaksian mereka.
Sebaik sahaja dia menghampiri pintu syurga 7. Jangan mencuri dan jangan berzina
itu, tiba-tiba pintu syurga itupun terbuka isteri jiran tetanggamu sebab nescaya
lebar. Rupanya kunci syurga itu adalah Aku tutup wajah-Ku daripadamu dan
kalimat syahadat yang diucapkannya dahulu. Aku tutup pintu-pintu langit
daripadanya.
8. Jangan menyembelih korban untuk
10 PESANAN ALLAH S.W.T KEPADA selain dari-Ku sebab Aku tidak
NABI MUSA A.S. menerima korban kecuali yang disebut
nama-Ku dan ikhlas untuk-Ku.
9. Cintailah terhadap sesama manusia
Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan sebagaimana yang engkau suka
kepada sanadnya dari Jabir bin Abdillah r.a. terhadap dirimu sendiri.
berkata Rasulullah S.A.W bersabda : "Allah

- 10 -
10. Jadikan hari Sabtu itu hari untuk Khaitsamah tidak rela kecuali melalui
beribadat kepada-Ku dan hiburkan anak undian antara dia dan anaknya sehingga
keluargamu. Kemudian Rasulullah S.A.W terasa lebih adil. Hasil undian
bersabda lagi : "Sesungguhnya Allah menunjukkan bahawa Saadlah yang harus
S.W.T menjadikan hari Sabtu itu hari turun ke medan perang. Dia pun turun ke
raya untuk Nabi Musa a.s. dan Allah medan Badar dan mati syahid.
S.W.T memilih hari Juma'at sebagai hari
raya untukku." Setelah itu Khaitsamah berangkat menuju
medan pertempuran. Tetapi Rasulullah
tidak mengizinkannya. Hanya sahaja
SEORANG ANAK MEMBANGKANG Rasulullah akhirnya mengizinkannya
PERINTAH AYAHNYA setelah Khaitsamah berkata sambil
menangis, " Wahai Rasulullah, aku sekali
terjun dalam perang Badar. Lantaran
Ketika Rasulullah S.A.W memanggil kaum inginnya aku harus mengadakan undian
Muslimin yang mampu berperang untuk dengan anakku. Tetapi itu
terjun ke gelanggang perang Badar, terjadi dimenangkannya sehingga dia yang
dialog menarik antara Saad bin Khaitsamah mendapat mati syahid. Kelmarin aku
dengan ayahnya yakni Khaitsamah. Dalam bermimpi di mana di dalamnya anakku
masa-masa itu panggilan seperti itu tidak itu berkata kepadaku, "Engkau harus
terlalu menghairankan. Kaum Muslimin menemani kami di syurga, dan aku telah
sudah tidak merasa asing bila dipanggil untuk menerima janji Allah. Wahai Rasulullah,
membela agama Allah dan jihad fisabilillah. demi Allah aku rindu untuk menemaninya
Sebab itu Khaitsamah berkata kepada di syurga. Usiaku telah lanjut dan aku
anaknya, "Wahai anakku, aku akan keluar ingin berjumpa dengan Tuhanku."
untuk berperang dan kau tinggal di rumah
menjaga wanita dan anak-anak." Setelah diizinkan Rasulullah, Khaitsamah
bertempur hingga mati syahid dan
"Wahai ayahku, demi Allah janganlah berjumpa dengan anaknya di syurga.
berbuat seperti itu, kerana keinginanku
untuk memerangi mereka lebih besar
daripada keinginanmu. Engkau telah AWAN MENGIKUTI ORANG YANG
berkepentingan untuk tinggal di rumah, BERTAUBAT
maka izinkanlah aku keluar dan tinggallah
engkau di sini, wahai ayahku."
Khaitsamah marah dan berkata kepada Diriwayatkan bahawa seorang tukang
anaknya, "Kau membangkang dan tidak jagal terpesona kepada budak
mentaati perintahku." tetangganya. Suatu saat gadis itu
Saad menjawab, "Allah mewajibkan aku mendapatkan tugas menyelesaikan urusan
berjihad dan Rasulullah memanggilku untuk keluarganya di desa lain. Si tukang jagal
berangkat berperang. Sedangkan engkau lalu mengikutinya dari belakang sampai
meminta sesuatu yang lain padaku, sehingga akhirnya berhasil menemukannya. Si
bagaimana engkau rela melihat aku taat tukang jagal lalu memanggil gadis itu dan
padamu tetapi aku menentang Allah dan mengajaknya menikmati kesempatan
Rasulullah." langka dan indah itu. Tetapi gadis itu
menjawab, "Jangan lakukan. Meskipun
Maka Khaitsamah berkata, "Wahai anakku, sangat mencintaimu, aku sangat takut
apabila ada antara kita harus ada yang kepada Allah."
berangkat satu orang baik kau mahupun aku, Mendengar jawapan itu, si tukang jagal
maka dahulukan aku untuk berangkat." merasa dunia berputar. Kerana menyesal
Saad menjawab, " Demi Allah wahai ayahku, dan sedar hatinya gementar,
kalau bukan masalah syurga, maka aku akan tenggoroknya kering dan hatinya semakin
mendahulukanmu." berdebar, dia lalu berkata, "Kau takut
kepada Allah sedangkan aku tidak."

- 11 -
bahawa ia kasihan kepada pencuri itu,,
Dia pulang sambil bertaubat. Di jalan ia lalu dilepaskannya.
diserang haus dan nyaris mati. Is kemudian
bertemu seorang soleh. Mereka berjalan "Bohong dia," kata Nabi : "Pada hala
bersama. Mereka melihat gumpalan awan nanti malam ia akan datang lagi."
berjalan menaungi mereka berdua sampai Kerana Rasulullah S.A.W berkata begitu,
mereka masuk ke sebuah desa. Mereka maka penjagaannya diperketat, dan
berdua yakin bahawa awan itu untuk orang kewaspadaan pun ditingkatkan.Dan,
yang soleh. Kemudian mereka berpisah di benar juga, pencuri itu kembali lagi, lalu
desa tersebut. Awan itu ternyata condong dan mengambil makanan seperti kelmarin.
terus menaungi si tukang jagal itu sampai dia Dan kali ini ia pun tertangkap.
tiba di rumahnya. Orang soleh tadi hairan "Akan aku adukan kamu kepada
melihat kenyataan ini. Dia lalu mengikuti Rasulullah S.A.W," ancam Abu Hurairah,
tukang jagal tadi lantas bertanya kepadanya sama seperti kelmarin. Dan pencuri itu
dan dijawabnya juga di tempat itu. Maka pun sekali lagi meminta ampun : "Saya
laki-laki soleh itu berkata, "Janganlah hairan orang miskin, keluarga saya banyak. Saya
terhadap apa yang kau lihat, kerana orang berjanji esok tidak akan kembali lagi."
yang bertaubat kepada Allah itu berada di
suatu tempat yang tak seorang pun berada di Kasihan juga rupanya Abu Hurairah
situ." mendengar keluhan orang itu, dan kali ini
pun ia kembali dilepaskan. Pada paginya,
kejadian itu dilaporkan kepada
AYAT KURSI MENJELANG TIDUR Rasulullah S.A.W, dan beliau pun
bertanya seperti kelmarin. Dan setelah
mendapat jawapan yang sama, sekali lagi
Abu Hurairah r.a. pernah ditugaskan oleh Rasulullah menegaskan : "Pencuri itu
Rasulullah S.A.W untuk menjaga gudang bohong, dan nanti malam ia akan kembali
zakat di bulan Ramadhan. Tiba-tiba lagi."
muncullah seseorang, lalu mencuri segenggam Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga
makanan. Namun kepintaran Hurairah dengan kewaspadaan dan kepintaran
memang patut dipuji, kemudian pencuri itu penuh. Mata, telinga dan perasaannya
kemudian berhasil ditangkapnya. dipasang baik-baik. Diperhatikannya
"Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah dengan teliti setiap gerak-geri
S.A.W," gertak Abu Hurairah. disekelilingnya sudah dua kali ia
Bukan main takutnya pencuri itu mendengar dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu
ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia benar-benar datang seperti diperkatakan
pun merengek-rengek : "Saya ini orang oleh Rasulullah dan ia berhasil
miskin, keluarga tanggungan saya banyak, menangkapnya, ia telah bertekad tidak
sementara saya sangat memerlukan akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya
makanan." sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu
datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal.
Maka pencuri itu pun dilepaskan. Bukankah Kenapa pencuri kelmarin itu dilepaskan
zakat itu pada akhirnya akan diberikan begitu sahaja sebelum diseret ke hadapan
kepada fakir miskin ? Hanya saja, cara Rasulullah S.A.W ? Kenapa mahu saja ia
memang keliru. Mestinya jangan keliru. ditipu olehnya ? "Awas!" katanya dalam
Keesokan harinya, Abu Hurairah melaporkan hati. "Kali ini tidak akan kuberikan
kepada Rasulullah S.A.W. Maka bertanyalah ampun."
beliau : "Apa yang dilakukan kepada
tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Malam semakin larut, jalanan sudah sepi,
Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahawa ia ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan
orang miskin, keluarganya banyak dan sangat yang datang menghampiri longgokan
memerlukan makanan," jawab Abu makanan yang dia jaga. "Nah, benar juga,
Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya, ia datang lagi," katanya dalam hati. Dan
tidak lama kemudian pencuri itu telah

- 12 -
bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah "Entahlah." Jawab Abu Hurairah.
ketakutan. Diperhatikannya benar-benar "Itulah syaitan."
wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-
puraan pada gerak-gerinya.
"Kali ini kau pastinya kuadukan kepada PERCAKAPAN MUSA A.S DENGAN
Rasulullah. Sudah dua kali kau berjanji tidak TUHAN
akan datang lagi ke mari, tapi ternyata kau
kembali juga. Lepaskan saya," pencuri itu
memohon. Tapi, dari tangan Abu Hurairah Musa A.S: Oh Tuhan, ajarilah kami
yang menggenggam erat-erat dapat difahami, sesuatu yang dapat kami pakai untuk
bahawa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. berzikir dan berdo'a kepada Engkau.
Maka dengan rasa putus asa ahirnya pencuri Tuhan: Ucapkan, Laa Ilaaha Illlallaah ha
itu berkata : "Lepaskan saya, akan saya ajari Musa.
tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Musa A.S: Oh Tuhan, semua hamba-Mu
telah mengucapkan kalimat itu.
"Kalimat-kalimat apakah itu?" Tanya Abu Tuhan: Hai Musa, andaikan langit yang
Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila tuan tujuh berserta seluruh penghuninya selain
hendak tidur, bacalah ayat Kursi : Allaahu Aku, dan bumi yang tujuh ditimbang
laa Ilaaha illaa Huwal-Hayyul dengan Laa Ilaaha Illallaah, nescaya
Qayyuuumu….. Dan seterusnya sampai akhir masih berat Laa Ilaaha Illallaah.
ayat. Maka tuan akan selalu dipelihara oleh Kata Hikmah :
Allah, dan tidak akan ada syaitan yang berani 1. Kisah ini diambil dari hadis Nabi S.A.W
mendekati tuan sampai pagi." yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu
Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Abi
Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih Sa'id Al-Khud riyyi r.a.
menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang.
Dan keesokan harinya, ia kembali menghadap 2. Nilai Laa Ilaaha Illallaah lebih hebat
Rasulullah S.A.W untuk melaporkan daripada langit, bumi dan seluruh
pengalamannya yang luar biasa tadi malam. penghuninya.
Ada seorang pencuri yang mengajarinya 3. Langit itu berpenghuni.
kegunaan ayat Kursi. 4. Bumi itu tujuh lapis sebagaimana
langit.
"Apa yang dilakukan oleh tawananmu 5. Seutama-utama zikir adalah Laa Ilaaha
semalam?" tanya Rasul sebelum Abu Illallaah.
Hurairah sempat menceritakan segalanya.
"Ia mengajariku beberapa kalimat yang
katanya sangat berguna, lalu ia saya JENAZAH BERUBAH MENJADI BABI
lepaskan," jawab Abu Hurairah. HUTAN
"Kalimat apakah itu?" tanya Nabi.
Katanya : "Kalau kamu tidur, bacalah ayat
Kursi : Allaahu laa Ilaaha illaa Huwal-Hayyul Seorang anak mendatangi Rasulullah
Qayyuuumu….. Dan seterusnya sampai akhir sambil menangis. Peristiwa itu sangat
ayat. Dan ia katakan pula : "Jika engkau mengharukan Rasulullah S.A.W yang
membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga sedang duduk bersama-sama sahabat
oleh Allah, dan tidak akan didekati syaitan yang lain.
hingga pagi hari." "Mengapa engkau menangis wahai
anakku?" tanya Rasulullah. "Ayahku
Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi telah meninggal tetapi tiada seorang pun
S.A.W berkata, "Pencuri itu telah berkata yang datang melawat. Aku tidak
benar, sekalipun sebenarnya ia tetap mempunyai kain kafan, siapa yang akan
pendusta." Kemudian Nabi S.A.W bertanya memakamkan ayahku dan siapa pula
pula : "Tahukah kamu, siapa sebenarnya yang akan memandikannya?" Tanya anak
pencuri yang ertemu denganmu tiap malam itu.
itu?"

- 13 -
Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Tetapi apa yang terjadi, dengan minum
Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah arak yang memabukkan itu malah dia
itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan melanggar dua kejahatan yang lain.
Umar, mayat itu berubah menjadi seekor Dalam keadaan mabuk dan lupa diri,
babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera lelaki itu menzinai pelacur itu dan
kembali melapor kepada Rasulullah S.A.W. membunuh bayi di sisinya.

Maka datanglah sendiri Rasulullah S.A.W ke "Kerana itulah hindarilah khamr, kerana
rumah anak itu. Didoakan kepada Allah minuman itu sebagai biang keladi segala
sehingga babi hutan itu kembali berubah kejahatan dan perbuatan dosa. Ingatlah,
menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi iman dengan arak tidak mungkin bersatu
menyembahyangkannya dan meminta dalam tubuh manusia. Salah satu di
sahabat untuk memakamkannya. Betapa antaranya harus keluar. Orang yang
hairannya para sahabat, ketika jenazah itu mabuk mulutnya akan mengeluarkan
akan dimakamkan berubah kembali menjadi kata-kata kufur, dan jika menjadi
babi hutan. kebiasaan sampai akhir ayatnya, ia akan
Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan kekal di neraka."
anak itu apa yang dikerjakan oleh ayahnya
selama hidupnya.
"Ayahku tidak pernah mengerjakan solat KASIH SAYANG ALLAH S.W.T
selama hidupnya," jawab anak itu. Kemudian
Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya,
"Para sahabat, lihatlah sendiri. Begitulah Seorang lelaki dikenal sangat giat
akibatnya bila orang meninggalkan solat beribadah. Sayangnya ia selalu membuat
selama hidupnya. Ia akan menjadi babi hutan orang menjadi putus asa terhadap kasih
di hari kiamat." sayang Allah. Hal itu dilakukan sampai ia
menemukan ajalnya.
Dalam riwayat itu dikatakan, setelah
MINUM ARAK PUNCA SEGALA lelaki itu mati lalu menuntut kepada
KEJAHATAN Tuhan dari kekhusyukan ibadahnya
selama di dunia, "Tuhanku, apakah
kebahagiaanku di sisi-Mu?"
Dosa manakah, minum minuman yang "Neraka," jawab Allah.
memabukkan, berzina atau membunuh. "Tuhan, lalu di mana balasan dari
Itulah teka-teki sebagai inti khutbah Khalifah kerajinan ibadahku?" tanya lelaki itu
Ustman bin Affan r.a. seperti yang kehairanan.
diriwayatkan oleh Az-Zuhriy, dalam khutbah "Bagaimana boleh. Di dunia engkau selalu
Ustman itu mengingatkan umat agar berhati- membuat orang berputus asa terhadap
hati terhadap minuman khamr atau arak. kasih-sayang-Ku, maka hari ini Aku juga
Sebab minuman yang memabukkan itu membuat engkau putus asa terhadap
sebagai pangkal perbuatan keji dan sumber kasih sayang-Ku," jawab Allah.
segala dosa.
Dulu hidup seorang ahli ibadah yang selalu
tekun beribadah ke masjid, lanjut khutbah ALLAH S.W.T. MENOLAK 1 DOA
Khalifah Ustman. Suatu hari lelaki yang soleh DARI 3 DOA RASULULLAH
itu berkenalan dengan seorang wanita cantik. S.A.W
Kerana sudah terjatuh hati, lelaki itu
menurut sahaja ketika disuruh memilih
antara tiga permintaannya, tentang 'Amir bin Said dari bapanya berkata
kemaksiatan. Pertama minum khamr, kedua bahawa : "Satu hari Rasulullah S.A.W
berzina dan ketiga membunuh bayi. Mengira telah datang dari daerah berbukit.
minum arak dosanya lebih kecil daripada dua Apabila Rasulullah S.A.W sampai di
pilihan lain yang diajukan wanita pujaan itu, masjid Bani Mu'awiyah lalu beliau masuk
lelaki soleh itu lalu memilih minum khamr. ke dalam masjid dan menunaikan solat

- 14 -
dua rakaat. Maka kami pun turut solat 1. Orang yang tidak mengerjakan solat.
bersama dengan Rasulullah S.A.W. 2. Orang yang tidak mahu mengeluarkan
Kemudian Rasulullah S.A.W berdoa dengan zakat.
doa yang agak panjang kepada Allah S.W.T : 3. Orang yang mendurhakai kedua orang
Setelah selesai beliau berdoa maka Rasulullah tuanya.
S.A.W pun berpaling kepada kami lalu 4. Orang yang suka minum arak.
bersabda yang bermaksud : "Aku telah 5. Orang yang sangat suka bercakap-
bermohon kepada Allah S.W.T tiga perkara, cakap dalam masjid hal dunia.
dalam tiga perkara itu cuma dia
memperkenankan dua perkara sahaja dan
satu lagi ditolak. 10 JENIS SOLAT YANG TIDAK
DITERIMA OLEH ALLAH
1. Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T S.W.T
supaya ia tidak membinasakan umatku
dengan musim susah yang berpanjangan.
Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang
S.W.T. bermaksud : "Sesiapa yang memelihara
2. Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T solat, maka solat itu sebagai cahaya
supaya umatku ini jangan dibinasakan baginya, petunjuk dan jalan selamat dan
dengan bencana tenggelam (seperti banjir barangsiapa yang tidak memelihara solat,
besar yang telah melanda umat Nabi Nuh s.a). maka sesungguhnya solat itu tidak
Permohonanku ini telah diperkenankan oleh menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi
Allah S.W.T. petunjuk dan jalan selamat baginya."
3. Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T (Tabyinul Mahaarim)
supaya umatku tidak dibinasakan kerana Rasulullah S.A.W telah bersabda
pergaduhan sesama mereka (peperangan, bahawa : "10 orang solatnya tidak
pergaduhan antara sesama Islam). Tetapi diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :
permohonanku telah tidak diperkenankan
(telah ditolak). 1. Orang lelaki yang solat sendirian
tanpa membaca sesuatu.
Apa yang kita lihat hari ini ialah negara- 2. Orang lelaki yang mengerjakan solat
negara Islam sendiri bergaduh antara satu tetapi tidak mengeluarkan zakat.
sama lain, hari ini orang Islam bergaduh 3. Orang lelaki yang menjadi imam,
sesama sendiri, orang kafir menepuk tangan padahal orang yang menjadi makmum
dari belakang, apakah ini cantik kita membencinya.
melihatnya ? 4. Orang lelaki yang melarikan diri.
5. Orang lelaki yang minum arak tanpa
KISAH BINATANG YANG BERNAMA mahu meninggalkannya (Taubat).
HURAISY 6. Orang perempuan yang suaminya
marah kepadanya.
7. Orang perempuan yang mengerjakan
Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa solat tanpa memakai tudung.
apabila tiba hari kiamat nanti maka akan 8. Imam atau pemimpin yang sombong
keluar seekur binatang dari neraka dan zalim menganiaya.
Jahannam yang digelar Huraisy, yang mana 9. Orang-orang yang suka makan riba'.
panjangnya ialah jarak antara langit dan 10. Orang yang solatnya tidak dapat
bumi dan lebarnya pula dari timur hingga ke menahannya dari melakukan
barat. perbuatan yang keji dan mungkar."
Apabila ia keluar maka malaikat Jibril a.s
berkata, "Wahai Huraisy, kamu hendak ke Sabda Rasulullah S.A.W yang
mana dan kamu hendak mencari siapa?" bermaksud : "Barang siapa yang solatnya
Lalu berkata Huraisy : "Aku mencari lima itu tidak dapat menahannya dari
jenis orang ." melakukan perbuatan keji dan mungkar,
maka sesungguhnya solatnya itu hanya

- 15 -
menambahkan kemurkaan Allah S.W.T dan 1. Hisab ke atsanya menjadi
jauh dari Allah." sangat berat.
Hassan r.a berkata : "Kalau solat kamu itu 2. Allah S.W.T sangat murka
tidak dapat menahan kamu dari melakukan kepadanya.
perbuatan mungkar dan keji, maka 3. Allah S.W.T akan
sesungguhnya kamu dianggap orang yang menyiksanya dengan api neraka.
tidak mengerjakan solat. Dan pada hari
kiamat nanti solatmu itu akan dilemparkan
semula ke arah mukamu seperti satu KISAH TEMPAT TINGGAL RUH
bungkusan kain tebal yang buruk."

Abu Bakar r.a telah ditanya tentang ke


12 AZAB BAGI MEREKA YANG mana ruh pergi setelah ia keluar dari
MENINGGALKAN jasad, maka berkata Abu Bakar r.a :
SEMBAHYANG "Ruh itu menuju ke tujuh tempat" :-

1. Ruh para nabi dan utusan menuju ke


Dalam sebuah hadis menerangkan bahawa syurga Adnin.
Rasulullah S.A.W telah bersabda : 2. Ruh para ulama menuju ke syurga
"Barangsiapa yang mengabaikan solat secara Firdaus.
berjemaah maka Allah S.W.T akan 3. Ruh para mereka yang berbahagia
mengenakan 12 tindakan yang merbahaya ke menuju ke syurga Illiyyina.
atasnya. Tiga darinya akan dirasainya semasa 4. Ruh para syuhadaa berterbangan
di dunia ini antaranya :- seperti burung disyurga sekehendak
mereka.
1. Allah S.W.T akan menghilangkan berkat 5. Ruh para mukmin yang berdosa akan
dari usahanya dan begitu juga terhadap tergantung di udara tidak di bumi dan
rezekinya. tidak di langit sampai hari kiamat.
2. Allah S.W.T mencabut nur orang-orang 6. Ruh anak-anak orang yang beriman
mukmin daripadanya. akan berada di gunung dari minyak
3. Dia akan dibenci oleh orang-orang yang misik.
beriman. 7. Ruh orang-orang kafir akan berada
4. Tiga macam bahaya adalah ketika dia dalam neraka Sijjin, mereka disiksa
hendak mati, antaranya : beserta jasadnya sampai hari kiamat.
5. Ruh dicabut ketika dia di dalam keadaan
yang sangat haus walaupun ia telah Telah bersabda Rasulullah S.A.W bahawa
meminum seluruh air laut. : "Tiga kelompok manusia yang akan
6. Dia akan merasa yang amat pedih ketika berjabat tangannya oleh para malaikat
ruh dicabut keluar. pada hari mereka keluar dari kuburnya
7. Dia akan dirisaukan akan hilang imannya. ialah" :-
8. Tiga macam bahaya yang akan
dihadapinya ketika berada di dalam 1. Orang-orang yang mati
kubur, antaranya :- syahid.
9. Dia akan merasa susah terhadap 2. Orang-orang yang
pertanyaan malaikat mungkar dan nakir mengerjakan solat malam dalam
yang sangat menggerunkan. bulan Ramadhan.
10. Kuburnya akan menjadi cukup gelap. 3. Orang yang puasa hari
11. Kuburnya akan menghimpit sehingga Arafah.
semua tulang rusuknya berkumpul
(seperti jari bertemu jari).
KISAH KELEBIHAN BERSELAWAT
12. Tiga lagi azab nanti di hari kiamat, KE ATAS RASULULLAH
antaranya : S.A.W

- 16 -
berkata : "Silakan pilih mayat
Rasulullah S.A.W telah bersabda bahawa, sekehendakmu," jawabnya.
"Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail
A.S. telah berkata kepadaku. "Cuba hidupkan Sam dan Nuh," kata
Berkata Jibril A.S. : "Wahai Rasulullah, mereka.
barang siapa yang membaca selawat ke Kemudian Nabi Isa pergi ke makam Sam
atasmu tiap-tiap hari sebanyak sepuluh kali, dan Nuh. Setelah bersembahyang di atas
maka akan saya bimbing tangannya dan akan kuburnya, Isa berdoa kepada Allah
saya bawa dia melintasi titian seperti kilat meminta Allah menghidupkan mayat itu.
menyambar." Atas kekuasaan Allah kedua mayat yang
Berkata pula Mikail A.S. : "Mereka yang sudah lama meninggal it bangkit kembali
berselawat ke atas kamu akan aku beri dari kuburnya. Rambut di kepala dan
mereka itu minum dari telagamu." rambutnya sudah memutih.
Berkata pula Israfil A.S. : "Mereka yang Begitu melihat keduanya hidup kembali,
berselawat kepadamu akan aku sujud kepada Isa bertanya, "Mengapa rambutmu sudah
Allah S.W.T dan aku tidak akan mengangkat memutih semacam itu,". Keduanya lalu
kepalaku sehingga Allah S.W.T mengampuni menjawab bahawa mendengar panggilan
orang itu." Isa, ia mengira hari kiamat sudah tiba.
Malaikat Izrail A.S pula berkata : "Bagi "Berapa lama kau sudah meninggal?"
mereka yang berselawat ke atasmu, akan aku tanya Isa. "Empat ribu tahun, tetapi
cabut ruh mereka itu dengan selembut- sampai sekarang belum hilang rasa sakit
lembutnya seperti aku mencabut ruh para matiku." Jawabnya.Melihat mukjizat
nabi-nabi." Allah, berimanlah semula orang-orang
Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah yang kafir itu.
S.A.W.? Para malaikat memberikan jaminan
masing-masing untuk orang-orang yang
berselawat ke atas Rasulullah S.A.W. SUARA SYAITAN YANG MENGGODA
Dengan kisah yang dikemukakan ini, kami KETEGUHAN IMAN
harap para pembaca tidak akan melepaskan
peluang untuk berselawat ke atas junjungan
kita Nabi Muhammad S.A.W. Mudah- SHEIKH ABDUL QADIR JAILANI
mudahan kita menjadi orang-orang adalah seorang alim ulama dan ahli sufi
kesayangan Allah, Rasul dan para malaikat. yang cukup dikenali keutamaan dan
kemuliaan ilmunya di kalangan umar
Islam. Kerana sikapnya yang warak atau
MAYAT BANGUN DARI KUBUR dekat dengan Allah, banyak pengikutnya
yang berlebih-lebihan memuliakannya.
Diceritakan suatu hari Sheikh Abdul
Jika Nauf boleh menghidupkan kuda milik Qadir jailani berjalan merantau seorang
Birdlaun milik Raja Faris atas izin Allah, diri. Dalam mengharungi padang pasir
maka Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang panas terik itu ia merasa kehausan.
yang sudah mati atas izin Allah juga. Itulah Tiba-tiba ia melihat sebuah bejana dari
mukjizat yang diberikan Allah kepada perak melayang di udara lalu perlahan-
hamba-Nya untuk menunjukkan lahan turun kepadanya diselimuti awan di
kebesarannya. atasnya.
Tapi dasar orang kafir, walaupun Nabi Isa
boleh menunjukkan mukjizat menghidupkan Saat itu diceritakan terdengar suara ghaib
orang yang sudah mati, mereka masih di angkasa : "Hai Abdul Qadir, minumlah
menyangkalnya. "Sesungguhnya engkau isi bejana ini. Hari ini kami telah
hanya dapat menghidupkan mayat yang baru menghalalkan kamu makan dan minum
yang ada kemungkinan memang belum mati semua yang selama ini aku haramkan .
benar. Cuba kau hidupkan mayat-mayat Dan telah kugugurka semua kewajipan
terdahulu jika kau boleh." Ujar mereka. untukmu." Bunyi suara ghaib itu.
Merasa ditentang kaumnya, Nabi Isa lalu

- 17 -
Sebagai orang yang arif, Abdul Qadir cukup
tahu bahawa suara ghaib yang menyerupai Diceritakan, ibunya dulu sudah tua dan
wahyu itu cuma syaitan yang menggoda tidak berdaya sehingga dialah yang
keteguhan imannya. Maka marahlah ia dan memapah dan menggendongnya ke mana
berkata : "Hai mal'un beredarlah engkau jua dia pergi. Si anak selalu berbakti
dari sini. Sesungguhnya aku tiada lebih mulia kepada orang tuanya, dan ibunya selalu
dibandingkan dengan Nabi Muhammad mendoakan anaknya. Salah satu doanya
S.A.W di sisi Allah Taala. Kepada Rasulullah itu, ibunya selalu mendoakan anaknya
sahaja tidak mungkin berlaku ketentuan diberi rezeki dan perasaan puas diri.
semacam itu. Barang yang diharamkan Allah Semoga anaknya ditempatkan di suatu
selamanya tetap haram, dan kewajipan tempat yang tidak di dunia dan tidak pula
hamba kepadanya tidak pernah digugurkan di langit.
termasuk pada diriku." Ujarnya tegas. "Setelah ibuku wafat aku berkeliling di
atas pantai. Dalam perjalanan aku melihat
sebuah terbuat dari permata. Aku
HIKMAH BERBAKTI KEPADA KEDUA mendekatinya dan terbukalah pintu
IBU BAPA kubah itu sehingga aku masuk ke
dalamnya." Tutur pemuda itu kepada
Nabi Sulaiman.
Selain seorang nabi, Sulaiman a.s. juga
seorang raja terkenal. Atas izin Allah ia Nabi Sulaiman yang dikenali boleh
berhasil menundukkan Ratu Balqis dengan berjalan di antara bumi dan langit itu
jin ifrit-Nya. Dia dikenal sebagai manusia menjadi kagum terhadap pemuda itu.
boleh berdialog dengan segala binatang. "Bagaimana engkau boleh hidup di dalam
Dikisahkan, Nabi Sulaiman sedang berkelana kubah di dasar lautan itu?" tanya Nabi
antara langit dan bumi hingga tiba di satu Sulaiman ingin mengetahui lebih lanjut.
samudera yang bergelombang besar. Untuk "Di dalam kubah itu sendiri, aku tidak
mencegah gelombang, ia cukup tahu di mana berada. Di langitkah atau di
memerintahkan angin agar tenang, dan udara, tetapi Allah tetap memberi rezeki
tenang pula samudera itu. kepadaku ketika aku tinggal di dalam
Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin kubah."
Ifrit menyelam ke samudera itu sampai ke "Bagaimana Allah memberi makan
dasarnya. DI sana jin Ifrit melihat sebuah kepadamu?"
kubah dari permata putih yang tanpa lubang, "Jika aku merasa lapar, Allah
kubah itu diangkatnya ke atas samudera dan menciptakan pohon di dalam kubah, dan
ditunjukkannya kepada Nabi Sulaiman. buahnya yang aku makan. Jika aku
merasa haus maka keluarlah air yang
Melihat kubah tanpa lubang penuh permata teramat bersih, lebih putih daripada susu
dari dasar laut itu Nabi Sulaiman menjadi dan lebih manis daripada madu."
terlalu hairan, "Kubah apakah gerangan
ini?" fikirnya. Dengan minta pertolongan "Bagaimana engkau mengetahui
Allah, Nabi Sulaiman membuka tutup kubah. perbedaan siang dan malam?" tanya Nabi
Betapa terkejutnya dia begitu melihat seorang Sulaiman a.s yang merasa semakin hairan.
pemuda tinggal di dalamnya. "Bila telah terbit fajar, maka kubah itu
"Sipakah engkau ini? Kelompok jin atau menjadi putih, dari situ aku mengetahui
manusia?" tanya Nabi Sulaiman kehairanan. kalau hari itu sudah siang. Bila matahari
"Aku adalah manusia", jawab pemuda itu terbenam kubah akan menjadi gelap dan
perlahan. aku mengetahui hari sudah malam."
"Bagaimana engkau boleh memperolehi Tuturnya. Selesai menceritakan kisahnya,
karomah semacam ini?" tanya Nabi Sulaiman pemuda itu lalu berdoa kepada Allah,
lagi. Kemudian pemuda itu menceritakan maka pintu kubah itu tertutup kembali,
riwayatnya sampai kemudian memperolehi dan pemuda itu tetap tinggal di dalamnya.
karomah dari Allah boleh tinggal di dalam
kubah dan berada di dasar lautan.

- 18 -
Itulah keromah bagi seorang pemuda yang 2. Pada mulanya aku berpakaian, tetapi
berbakti kepada kedua orang tuanya. apabila aku berbuat derhaka kepada
Allah S.W.T, maka Allah S.W.T telah
menjadikan aku telanjang. Umat
KAMAR-KAMAR DI SYURGA Muhammad S.A.W membuat derhaka
dengan telanjang, tetapi Allah S.W.T
memberi mereka pakaian.
Rasulullah S.A.W pernah bersabda bahawa di 3. Ketika aku telah berderhaka kepada
dalam syurga itu terbahagi dalam kamar- Allah S.W.T, maka Allah S.W.T telah
kamar. Dindingnya tembus pandang dengan memisahkan aku dengan isteriku.
hiasan di dalamnya yang sangat Tetapi umat Muhammad S.A.W
menyenangkan. Di dalamnya pula terdapat berbuat derhaka, Allah S.W.T tidak
pemandangan yang tidak pernah dilihat di memisahkan isteri mereka.
dunia dan terdapat satu hiburan yang tidak 4. Memang benar aku telah derhaka
pernah dirasakan manusia di dunia. kepada Allah S.W.T dalam syurga dan
"Untuk siapa kamar-kamar itu wahai aku dikeluarkan dari syurga, tetapi
Rasulullah S.A.W?" tanya para sahabat. umat Muhammad S.A.W durhaka
"Untuk orang yang mengucapkan dan kepada Allah akan dimasukkan ke
menyemarakkan salam, untuk mereka yang dalam syurga apabila mereka
memberikan makan kepada yang bertaubat kepada Allah S.A.W.
memerlukan, dan untuk mereka yang
membiasakan puasa serta solat di waktu
malam saat manusia lelap dalam mimpinya."
KISAH SEEKOR ULAT DENGAN NABI
"Siapa yang bertemu temannya lalu memberi DAUD A.S
salam, dengan begitu ia bererti telah
menyemarakkan salam. Mereka yang
memberi makan kepada ahli dan keluarganya Dalam sebuah kitab Imam Al-Ghazali
sampai berkecukupan, dengan begitu bererti menceritakan pada suatu ketika tatkala
termasuk orang-orang yang membiasakan Nabi Daud A.S sedang duduk dalam
selalu berpuasa. Mereka yang solat Isya' dan suraunya sambil membaca kitab az-
Subuh secara berjemaah, dengan begitu Zabur, dengan tiba-tiba dia terpandang
bererti termasuk orang yang solat malam di seekor ulat merah pada debu.
saat orang-orang sedang tidur lelap." Begitu Lalu Nabi Daud A.S. berkata pada
Nabi menjelaskan sabdanya kepada dirinya, "Apa yang dikehendaki Allah
sahabatnya. dengan ulat ini?"
Sebaik sahaja Nabi Daud selesai berkata
begitu, maka Allah pun mengizinkan ulat
KELEBIHAN UMAT RASULULLAH S.A.W merah itu berkata-kata. Lalu ulat merah
MENURUT PANDANGAN NABI itu pun mula berkata-kata kepada Nabi
ADAM A.S Daud A.S. "Wahai Nabi Allah! Allah
S.W.T telah mengilhamkan kepadaku
untuk membaca 'Subhanallahu
Disebutkan bahawa Nabi Adam A.S telah walhamdulillahi wala ilaha illallahu
berkata, "Sesungguhnya Allah S.W.T telah wallahu akbar' setiap hari sebanyak 1000
memberikan kepada umat Muhammad kali dan pada malamnya Allah
S.A.W empat kemuliaan yang tidak diberikan mengilhamkan kepadaku supaya
kepadaku: membaca 'Allahumma solli ala
Muhammadin annabiyyil ummiyyi wa ala
1. Taubatku hanya diterima di kota Mekah, alihi wa sohbihi wa sallim' setiap malam
sementara taubat umat Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali.
S.A.W diterima di sebarang tempat oleh
Allah S.W.T. Setelah ulat merah itu berkata demikian,
maka dia pun bertanya kepada Nabi Daud

- 19 -
A.S. "Apakah yang dapat kamu katakan
kepadaku agar aku dapat faedah darimu?" "Bagaimana orang-orang yang sudah mati
Akhirnya Nabi Daud menyedari akan dan hancur itu akan dihidupkan oleh
kesilapannya kerana memandang remeh akan Tuhan kembali di negeri akhirat?"
ulat tersebut, dan dia sangat takut kepada begitulah pertanyaan yang datang
Allah S.W.T. maka Nabi Daud A.S. pun bertalu-talu da tidak terjawab olehnya
bertaubat dan menyerah diri kepada Allah sehingga dia menjadi lemah-longlai dan
S.W.T. kemudian terus tertidur. Dalam tidur itu,
Begitulah sikap para Nabi A.S. apabila dia seakan-akan bertemu dengan semua
mereka mentedari kesilapan yang telah arwah (roh-roh) orang-orang yang sudah
dilakukan maka dengan segera mereka akan meninggal itu. Tidurnya amat luar biasa
bertaubat dan menyerah diri kepada Allah sekali, bukan hanya sejam atau semalam,
S.W.T. Kisah-kisah yang berlaku pada zaman tetapi dia telah tidur terus-menerus tanpa
para nabi bukanlah untuk kita ingat sebagai bangun-bangun selama seratus tahun
bahan sejarah, tetapi hendaklah kita jadikan lamanya.
sebagai teladan supaya kita tidak memandang
rendah kepada apa sahaja makhluk Allah Dalam masa dia tertidur itu, keadaan di
yang berada di bumi yang sama-sama kita sekitarnya sudah ramai lapisan baru,
tumpangi ini. rumah serta bangunan-bangunan banyak
yang telah didirikan. Dalam masa seratus
tahun itu, segala-galanya sudah berubah,
KISAH PEMUDA YANG BERNAMA manakal 'Uzair tetap terus tidur
'UZAIR tersandar di dinding buruk itu menjadi
jasad (tubuh) yang tidak bernyawa lagi.
Dagingnya sudah hancur dan tulang
Pada suatu hari ketika 'Uzair memasuki belulangnya sudah hancur lebur berderai.
kebunnya yang menghijau dengan pokok- Kemudian jasad 'Uzair yang telah mati,
pokok tamar dan tiba-tiba hatinya telah daging dan tulangnya yang sudah hancur
terpesona serta tertarik untuk memikirkan itu disusun kembali oleh Allah pada
rahsia keindahan dan keajaiban alam ini. bahagiannya masing-masing lalu
Sesudah memetik buah-buahan dia pulang ditiupkan ruhnya. Dan ketika itu juga
dengan keldainya sambil menikmati 'Uzair hidup kembali seperti dahulu.
keindahan-keindahan alam sekitarnya 'Uzair terus berdiri seperti orang yang
sehingga keldai yang ditungganginya tersesat bangun dari tidur lantas dia mencari
jalan. Setelah sekian lama barulah dia sedar keldai dan buah-buahannya di dalam
bahawa dia telah berada di suatu daerah yang keranjang dahulu.
tidak dikenali oleh beliau serta sudah jauh
dari negerinya sendiri. Tidak berapa lama kemudian, turunlah
beberapa malaikat seraya bertanya,
Sebaik sahaja dia sampai ke daerah itu "Tahukah engkau ya 'Uzair berapa lama
dilihatnya kampung itu baru sahaja diserbu engkau tidur?"
oleh musuh-musuh sehingga menjadi rosak- Tanpa berfikir panjang 'Uzair menjawab,
binasa sama sekali. Di tapak atau bekas "Saya tertidur sehari dua ataupun
runtuhan terdapat mayat-mayat manusia setengah hari."
yang bergelimpangan yang sudah busuk serta Lalu malaikat pun berkata kepadanya,
hancur. Melihatkan pemandangan yang "Bahawa engkau terdampar di sini genap
mengerikan itu, dia pun turun dari keldainya seratus tahun lamanya. Disinilah engkau
dengan membawa dua keranjang buah- berbaring, berhujan dan berpanas
buahan. Manakala keldainya itu ditambat di matahari, kadang-kadang ditiup badai
situ, kemudian dia pun duduk bersandar dan berhawa sejuk dan juga panas terik.
pada dinding sebuah rumah yang sudah Dalam masa yang begitu panjang,
runtuh bagi melepaskan penatnya. Dalam makanan engkau tetap baik keadaannya.
pada itu, fikirannya mula memikirkan mayat Tetapi cuba lihat keadaan keldai itu, dia
manusia yang sudah busuk itu.

- 20 -
sendiri pun sudah hancur dan dagingnya selain kali ini sahaja." Kata perempuan
sudah busuk." itu sambil menitiskan airmata.
'Sayalah 'Uzair," jawab 'Uzair dengan
Berkata malaikat lagi, "Lihatlah dan pantas. "Saya telah dimatikan oleh Tuhan
perhatikanlah sungguh-sungguh. seratus tahun dahulu dan sekrang saya
Demikianlah kekuasaan Allah. Allah dapat sudah dihidupkan oleh Allah kembali."
menghidupkan kembali orang yang sudah Perempuan tua itu terkejut seakan-akan
mati dan mengembalikan jasad-jasad yang tidak percaya, lalu dia pun berkata,
sudah hancur lebur dan dengan semudah itu "'Uzair itu adalah seorang yang paling
pulalah Tuhan akan membangkitkan semua soleh, doanya selalu dimakbulkan oleh
manusia yang sudah mati itu nanti di akhirat Tuhan dan telah banyak jasanya di dalam
untuk diperiksa dan diadili segala menyembuhkan orang yang sakit tenat."
perbuatannya. Hal ini diperlihatkan oleh Sambunya lagi, "Saya ini adalah
Tuhan kepada engkau supaya iman engkau hambanya sendiri, badan saya telah tua
tetap dan engkau sendiri dapat menjadi bukti dan lemah, mata saya telah pun buta
kepada manusia-manusia lain supaya engkau kerana selalu menangis terkenangkan
dan manusia-manusia lain tiada syak dan 'Uzair. Kalaulah tuan ini 'Uzair maka
ragu-ragu lagi tentang apa yang diterangkan cubalah tuan doakan kepada Tuhan suaya
Tuhan tentang akhirat itu." mata saya terang kembali dan dapat
melihat tuan."
Setelah 'Uzair melihat makanan dan
keldainya yang sudah hancur itu, maka 'Uzair "Uzair pun mendaha kedua belah
pun berkata, "Sekarang tahulah saya bahawa tangannya ke langit lalu berdoa ke hadrat
Allah itu adalah berkuasa ke atas tiap-tiap Tuhan. Tiba-tiba mata orang rua itupun
sesuatu." Tiba-tiba keldai yang sudah hancur terbuka dan dapat melihat dengan lebih
berderai itu dilihatnya mulai dikumpulkan terang lagi. Tubuhnya yang tua dan lemah
daging dan tulangnya. Dan akhirnya menjadi itu kembali kuat seakan-akan kembali
seperti sediakala iaitu hidup kembali muda. Setelah merenung wajah 'Uzair dia
bergerak-gerak dan berdiri sebagaimana pun berkata, "Benar, tuanlah 'Uzair. Saya
sebelum mati. Maka 'Uzair pun berkata, masih ingat." Hambanya itu terus
"Sekarang tahulah saya bahawa Allah mencium tangan 'Uzair lalu keduanya
berkuasa di atas segala-galanya." Lalu dia pergi mendapatkan orang ramai, bangsa
pun terus mengambil keldainya dahulu dan Israil. 'Uzair memperkenalkan dirinya
terus menunggangnya pulang ke rumahnya bahawa dialah 'Uzair yang pernah hidup
dahulu dengan mencari-cari jalan yang sukar di kampung itu lebih seratus tahun yang
untuk dikenali. Dilihatnya segala-gala telah lalu.
berubah. Dia cuba mengingati apa yang
pernah dilihatnya seratus tahun dahulu. Berita itu bukan sahaja mengejutkan
Setelah menempuhi berbagai kesukaran, bangsa Israil, tetapi ada juga meragukan
akhirnya dia pun sampai ke rumahnya. dan ada yang tidak percaya kepadanya.
Sebaik sahaja dia sampai di situ, dia Walau bagaimanapun berita itu menarik
mendapati rumahnya sudah pun buruk di perhatian semua orang yang hidup ketika
mana segala dinding rumahnya telah habis itu. Kerana itu mereka ingin menguji
runtuh. Semasa dia memandang keadaan kebenaran 'Uzair. Kemudian datanglah
sekeliling rumahnya, dia ternampak seorang anak kandungnya sendiri seraya bertanya,
perempuan tua, lantas dia pun bertanya, "Saya masih ingat bahawa bapa saya
"Inikah rumah tuan 'Uzair?" mempunyai tanda di punggungnya.
Cubalah periksa tanda itu. Kalau ada
"Ya," jawab perempuan itu. "Inilah rumah benarlah dia 'Uzair."
'Uzair dahulu, tetapi 'Uzair telah lama pergi Tanda itu memang ada pada 'Uzair, lalu
dan tiada didengar berita tentangnya lagi percayalah sebahagian daripada mereka.
sehingga semua orang pun lupa padanya dan Akan tetapi sebahagian lagi mahukan
saya sendiri tidak pernah menyebut namanya bukti yang lebih nyata, maka mereka
berkata kepada 'Uzair, "Bahawa sejak

- 21 -
penyerbuan Nebukadnezar ke atas bangsa 1. Asap
dan negara Israil dan setelah tentera tersebut 2. Dajjal
membakar kitab suci Taurat, maka tiadalah 3. Binatang melata di bumi
seorang pun bani Israil yang hafal isi Taurat 4. Terbitnya matahari sebelah barat
kecuali 'Uzair sahaja. Kalau benarlah tuan 5. Turunnya Nabi Isa A.S
Uzair, cubalah tuan sebutkan isi Taurat yang 6. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
betul." 7. Gerhana di timur
8. Gerhana di barat
'Uzair pun membaca isi Taurat itu satu 9. Gerhana di jazirah Arab
persatu dengan fasih dan lancar serta tidak 10. Keluarnya api dari kota Yaman
salah walaupun sedikit. Mendengarkan itu menghalau manusia ke tempat
barulah mereka percaya bahawa sungguh pengiringan mereka.
benar itulah 'Uzair. Ketika itu, semua bangsa
Israil punpercaya bahawa dialah 'Uzair yang Dajjal maksudnya ialah bahaya besar
telah mati dan dihidupkan semual oleh yang tidak ada bahaya sepertinya sejak
Tuhan. Banyak di antara mereka yang Nabi Adam A.S sampai hari kiamat.
bersalam dan mencium tangan 'Uzair serta Dajjal boleh membuat apa sahaja
meminta nasihat dan panduan daripadanya. perkara-perkara yang luar biasa. Dia
Tetapi sebahagian daripada kaum Yahudi akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah
yang bodoh menganggap 'Uzair sebagai anak matanya buta dan di antara kedua
Tuhan pula. Maha Suci Allah tidak matanya tertulis perkataan 'Ini adalah
mempunyai anak samada 'Uzair mahupun Isa orang kafir'.
kerana semua makhluk adalah kepunyaan- Asap akan memenuhi timur dan barat, ia
Nya belaka. Janganlah kita was-was tentang akan berlaku selama 40 hari. Apabila
kekuasaan Allah, maka hendaklah dia fikir orang yang beriman terkena asap itu, ia
siapakah yang menciptakan dirinya itu. akan bersin seperti terkena selsema,
Adalah mustahil sesuatu benda itu terjadi sementara orang kafir pula keadaannya
dengan sendirinya tanpa ada yang seperti orang mabuk, asap akan keluar
menciptakan. Kalau masih ada orang yang dari hidung, telinga dan dubur mereka.
ragu-ragu tentang kekuasaan Allah, ubatnya
hanya satu sahaja, hendaklah dia membaca Binatang melata yang dikenali sebagai
dan memahami al-Qur'an, was-was terhadap Dabatul Ard ini akan keluar di kota
kekuasaan Allah itu hanya datangnya dari Mekah dekat gunung Shafa, ia akan
syaitan. berbicara dengan kata-kata yang fasih
dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa
Allah S.W.T telah meletakkan komputer tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi
dalam kepala kita untuk berfikir, oleh itu Sulaiman A.S.
gunakanlah akal kita untuk berfikir. Apabila binatang ini memukulkan
tongkatnya ke dahi orang yang beriman,
maka akan tertulislah di dahi orang itu
TANDA-TANDA KIAMAT 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila
tongkat itu dipukul ke dahi orang yang
kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah
Hudzaifah bin As-yad al-Ghifary berkata, orang kafir'.
sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba
datang Nabi Muhammad S.A.W kepada kami Turunnya Nabi Isa. A.S di negeri Syam di
lalu bertanya, "Apakah yang kamu semua menara putih, beliau akan membunuh
sedang bincangkan.?" dajjal. Kemudian Nabi Isa A.S akan
Lalu kami menjawab, "Kami sedang menjalankan syariat Nabi Muhammad
membincangkan tentang hari Kiamat." S.A.W.
Sabda Rasulullah S.A.W. "Sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj pula akan keluar,
kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu mereka ini merupakan dua golongan. Satu
melihat sepuluh tanda :- golongan kecil dan satu lagi golongan
besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada

- 22 -
di belakang bendungan yang dibangunkan Sabda Rasulullah S.A.W, "Ya Syidad, aku
oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya menangis kerana khuatir terhadap
mereka ini, bilangannya tidak terhitung umatku akan perbuatan syirik, ketahuilah
banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiah bahawa mereka itu tidak menyembah
diminum nescaya tidak akan tinggal walau berhala tetapi mereka berlaku riak
pun setitik. dengan amalan perbuatan mereka."
Rasulullah bersabda lagi, "Para malaikat
Rasulullah S.A.W telah bersabda, " Hari penjaga akan naik membawa amal
kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya perbuatan para hamba dari puasanya,
dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit solatnya, dermanya dan sebagainya. Para
sahaja hujan dan begitu juga dengan tumbuh- malaikat itu mempunyai suara seperti
tumbuhan. Ghibah menjadi-jadi di merata- suara lebah dan mempunyai sinar
rata, memakan riba, banyaknya anak-anak matahari dan bersama mereka itu 3,000
zina, orang kaya diagung-agungkan, orang- malaikat dan mereka membawa ke langit
orang fasik akan bersuara lantang di masjid, ketujuh."
para ahli mungkar lebih banyak menonjol
dari ahli haq" Malaikat yang diserahi ke langit berkata
Berkata Ali bin Abi Talib, Akan datag di kepada para malaikat penjaga,
suatu masa di mana Islam itu hanya akan "Berdirilah kamu semua dan pukulkanlah
tinggal namanya sahaja, agama hanya bentuk amal perbuatan ini ke muka pemiliknya
sahaja, Al-Qur'an hanya dijadikan bacaan dan semua anggotanya dan tutuplah
sahaja, mereka mendirikan masjid, hatinya, sungguh saya menghalangi
sedangkan masjid itu sunyi dari zikir sampainya kepada Tuhan saya setiap
menyebut Asma Allah. Orang-orang yang amal perbuatan yang tidak dikehendaki
paling buruk pada zaman itu ialah para untuk Tuhan selain daripada Allah
ulama, dari mereka akan timbul fitnah dan (membuat sesuatu amal bukan kerana
fitnah itu akan kembali kepada mereka juga. Allah)."
Dan kesemua yang tersebut adalah tanda- "Berlaku riak di kalangan ahli fiqh adalah
tanda hari kiamat." kerana inginkan ketinggian supaya
mereka menjadi sebutan. Di kalangan
Sabda Rasulullah S.A.W, "Apabila harta para ulama pula untuk menjadi popular
orang kafir yang dihalalkan tanpa perang di kota dan di kalangan umum. Allah
yang dijadikan pembahagian bergilir, amanat S.W.T telah memerintahkan agar saya
dijadikan seperti harta rampasan, zakat tidak membiarkan amalnya melewati saya
dijadikan seperti pinjaman, belajar lain akan sampai selain kepada saya."
daripada agama, orang lelaki taat kepada
isterinya, menderhakai ibunya, lebih rapat Malaikat penjaga membawa amal orang-
dengan teman dan menjauhkan ayahnya, orang soleh dan kemudian dibawa oleh
suara-suara lantang dalam masjid, pemimpin malaikat di langit sehingga terbuka semua
kaum dipilih dari orang yang fasik, oarng aling-aling dan sampai kepada Allah
dimuliakan kerana ditakuti akan tindakan S.W.T. Mereka berhenti di hariban Allah
jahat dan aniayanya dan bukan kerana dan memberikan persaksian terhadap
takutkan Allah, maka kesemua itu adalah amal orang tersebut yang betul-betul soleh
tanda-tanda kiamata." dan ikhlas kerana Allah.
Kemudian Allah S.W.T berfirman yang
bermaksud, "Kamu semua adalah para
RIAK MEMUSNAHKAN PAHALA malaikat Hafazdah (malaikat penjaga)
pada amal-amal perbuatan hamba-Ku,
sedang Aku-lah yang mengawasi dan
Syidad bin Ausi berkata, "Suatu hari saya mengetahui hatinya, bahawa
melihat Rasulullah S.A.W sedang menangis, sesungguhnya dia menghendaki amal ini
lalu saya pun bertanya beliau, Ya Rasulullah, bukan untuk-Ku, laknat para malaikat
mengapa anda menangis?" dan laknat segala sesuatu di langit."

- 23 -
sehingga engkau memberitahukan (hal
KISAH PENDITA YANG INSAF ini) kepadaku."
Jawab rahib itu, "Hai Ibrahim, tatkala
aku bersahabat denganmu, maka jatuhlah
Ibrahim al-Khawas ialah seorang wali Allah telekan makrifah (pengenalan) engkau
yang terkenal keramat dan dimakbulkan kepadaku, lalu aku memeluk agama
segala doanya oleh Tuhan. Beliau pernah engkau. Sesungguhnya aku telah
menceritakan suatu peristiwa yang pernah membuang-buang masa di dalam
dialaminya. Katanya, "Menurut kebiasaanku, kesesatan dan sekarang aku telah
aku keluar menziarahi Mekah tanpa mendekati Allah dan berpegang kepada-
kenderaan dan kafilah. Pada suatu kali, tiba- Nya. Dengan kemuliaan engkau, tiadalah
tiba aku tersesat jalan dan kemudian aku dia memalukan aku. Maka terjadilah
berhadapan dengan seorang rahib Nasrani kejadian yang engkau lihat sekarang ini.
(Pendita Kristian)." Aku telah mengucapkan seperti
Bila dia melihat aku dia pun berkata, "Wahai ucapanmu (kalimah syahadah)."
rahib Muslim, bolehkah aku bersahabat
denganmu?" "Maka sucitalah aku setelah mendengar
jawapan rahib itu. Kemudian aku pun
Ibrahim segera menjawab, "Ya, tidaklah aku meneruskan perjalanan sehingga sampai
akan menghalangi kehendakmu itu." ke Mekah yang mulia. Setelah kami
Maka berjalanlah Ibrahim bersama mengerjakan haji, maka kami tinggal dua
dengannya selama tiga hari tanpa meminta tiga hari lagi di tanah suci itu. Suatu
makanan sehinggalah rahib itu menyatakan ketika, rahib itu tiada kelihatan olehku,
rasa laparnya kepadaku, katanya, "Tiadalah lalu aku mencarinya di masjidil haram,
ingin aku memberitakan kepadamu bahawa tiba-tiba aku mendapati dia sedang
aku telah menderita kelaparan. Kerana itu bersembahyang di sisi Kaabah."
berilah aku sesuatu makanan yang ada Setelah selesai rahib itu bersembahyang
padamu." maka dia pun berkata, "Hai Ibrahim,
Mendengar permintaan rahib itu, lantas sesungguhnya telah hampir
Ibrahim pun bermohon kepada Allah dengan perjumpaanku dengan Allah, maka
berkata, "Wahai Tuhanku, Pemimpinku, peliharalah kamu akan persahabatan dan
Pemerintahku, janganlah engkau memalukan persausaraanku denganmu."
aku di hadapan seteru engkau ini."
Sebaik sahaja dia berkata begitu, tiba-tiba
Belum pun habis Ibrahim berdoa, tiba-tiba dia menghembuskan nafasnya yang
turunlah setalam hidangan dari langit berisi terakhir iaitu pulang ke rahmatullah.
dua keping roti, air minuman, daging masak Seterusnya Ibrahim menceritakan, "Maka
dan tamar. Maka mereka pun makan dan aku berasa amat dukacita di atas
minum bersama dengan seronok sekali. pemergiannya itu. Aku segera
"Sesudah itu aku pun meneruskan menguruskan hal-hal pemandian, kapan
perjalananku. Sesudah tiga hari tiada dan pengebumiannya. Apabila malam aku
makanan dan minuman, maka di kala pagi, bermimpi melihat rahib itu dalam
aku pun berkata kepada rahib itu, "Hai rahib keadaan yang begitu cantik sekali
Nasrani, berikanlah ke mari sesuatu makanan tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutera
yang ada kamu. Rahib itu menghadap kepada yang indah."
Allah, tiba-tiba turun setalam hidangan dari Melihatkan itu, Ibrahim pun terus
langit seperti yang diturunkan kepadaku bertanya, "Bukankah engkau ini sahabat
dulu." aku kelmarin, apakah yang telah
dilakukan oleh Allah terhadap engkau?"
Sambung Ibrahim lagi, "Tatkala aku melihat
yang demikian, maka aku pun berkata Dia menjawab, "Aku berjumpa dengan
kepada rahib itu - Demi kemuliaan dan Allah dengan dosa yang banyak, tetapi
ketinggian Allah, tiadalah aku makan dimaafkan dan diampunkan-Nya semua
itu kerana aku bersangka baik (zanku)

- 24 -
kepada-Nya dan Dia menjadikan aku seolah- Pada keesokan harinya, Imam Abu
olah bersahabat dengan engkau di dunia dan Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara
berhampiran dengan engkau di akhirat." keluhan itu kedengaran lagi, "Ya Allah
Begitulah persahabatan di antara dua orang Tuhan Yang Maha Belas Kasihan dan
yang berpengetahuan dan beragama itu akan Pemurah, sudilah kiranya memberikan
memperolehi hasil yang baik dan bungkusan lain seperti kelmarin,sekadar
memuaskan. Walaupun salah seorang untuk menyenangkan hidupku yang
dahulunya beragama lain, tetapi berkat melarat ini. Sungguh jika Tuhan tidak
keikhlasan dan kebaktian kepada Allah, beri, akan lebih sengsaralah hidupku,
maka dia ditarik kepada Islam dan wahai untung nasibku."
mengalami ajaran-ajarannya." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu
Hanifah pun lalu melemparkan lagi
bungkusan berisi wang dan secebis kertas
KISAH SI PEMALAS DENGAN ABU dari luar jendela itu, lalu dia pun
HANIFAH meneruskan perjalanannya. Orang itu
terlalu riang sebaik sahaja mendapat
bungkusan itu. Lantas terus
Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang membukanya.
berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang
jendelanya masih terbuka, terdengar oleh Seperti dahulu juga, di dalam bungkusan
beliau suara orang yang mengeluh dan itu tetap ada cebisan kertas lalu
menangis tersedu-sedu. Keluhannya dibacanya, "Hai kawan, bukan begitu
mengandungi kata-kata, "Aduhai, alangkah cara bermohon, bukan demikian cara
malangnya nasibku ini, agaknya tiada berikhtiar dan berusaha. Perbuatan
seorang pun yang lebih malang dari nasibku demikian 'malas' namanya. Putus asa
yang celaka ini. Sejak dari pagi lagi belum kepada kebenaran dan kekuasaan Allah.
datang sesuap nasi atau makanan pun di Sungguh tidak redha Tuhan melihat
kerongkongku sehingga seluruh badanku orang pemalas dan putus asa, enggan
menjadi lemah longlai. Oh, manakah hati bekerja untuk keselamatan dirinya.
yang belas ikhsan yang sudi memberi curahan Jangan….jangan berbuat demikian.
air walaupun setitik." Hendak senang mesti suka pada bekerja
dan berusaha kerana kesenangan itu tidak
Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah berasa mungkin datang sendiri tanpa dicari atau
kasihan lalu beliau pun balik ke rumahnya diusahakan. Orang hidup tidak perlu atau
dan mengambil bungkusan hendak diberikan disuruh duduk diam tetapi harus bekerja
kepada orang itu. Sebaik sahaja dia sampai dan berusaha. Allah tidak akan
ke rumah orang itu, dia terus melemparkan perkenankan permohonan orang yang
bungkusan yang berisi wang kepada si malas bekerja. Allah tidak akan
malang tadi lalu meneruskan perjalanannya. mengkabulkan doa orang yang berputus
Dalam pada itu, si malang berasa terkejut asa. Sebab itu, carilah pekerjaan yang
setelah mendapati sebuah bungkusan yang halal untuk kesenangan dirimu.
tidak diketahui dari mana datangnya, lantas Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan
beliau tergesa-gesa membukanya. Setelah pertolongan Allah. Insya Allah, akan
dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi wang dapat juga pekerjaan itu selama kamu
dan secebis kertas yang bertulis, " Hai tidak berputus asa. Nah…carilah segera
manusia, sungguh tidak wajar kamu pekerjaan, saya doakan lekas berjaya."
mengeluh sedemikian itu, kamu tidak pernah
atau perlu mengeluh diperuntungkan Sebaik sahaja dia selesai membaca surat
nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah itu, dia termenung, dia insaf dan sedar
dan cubalah bermohon kepada-Nya dengan akan kemalasannya yang selama ini dia
bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus tidak suka berikhtiar dan berusaha.
asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, dia pun keluar
dari rumahnya untuk mencari pekerjaan.
Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah

- 25 -
mengikut peraturan-peraturan hidup
(Sunnah Tuhan) dan tidak lagi melupai Jawab jiranku, "Aku terpaksa membuka
nasihat orang yang memberikan nasihat itu. rahsiaku, sebenarnya anak-anak yatimku
Dalam Islam tiada istilah pengangguran, sudah tiga hari tanpa makanan, kerana
istilah ini hanya digunakan oleh orang yang itu aku keluar mencari makanan untuk
berakal sempit. Islam mengajar kita untuk mereka. Tiba-tiba bertemulah aku dengan
maju ke hadapan dan bukan mengajar kita bangkai himar di suatu tempat, lalu aku
tersadai di tepi jalan. potong sebahagiannya dan bawa pulang
untuk masak, maka makanan ini halal
bagi kami dan haram untuk makanan
PAHALA MEMBANTU TETANGGA DAN kamu."
ANAK YATIM Ketika aku mendegar jawapan itu, aku
segera kembali ke rumah dan mengambil
wang tiga ratus dirham dan keserahkan
Pada suatu masa ketika Abdullah bin kepada jiranku tadi seraya menyuruhnya
Mubarak berhaji, tertidur di Masjidil Haram. membelanjakan wang itu untuk keperluan
Dia telah bermimpi melihat dua malaikat anak-anak yatim yang ada dalam
turun dari langit lalu yang satu berkata jagaannya itu.
kepada yang lain, "Berapa banyak orang-
orang yang berhaji pada tahun ini?" "Sebenarnya hajiku adalah di depan pintu
Jawab yang lain, "Enam ratus ribu." rumahku." Kata Muwaffaq lagi.
Lalu ia bertanya lagi, "Berapa banyak yang Demikianlah cerita yang sangat berkesan
diterima ?" bahawa membantu jiran tetangga yang
Jawabnya, "Tidak seorang pun yang dalam kelaparan amat besar pahalanya
diterima, hanya ada seorang tukang sepatu apalagi di dalamnya terdapat anak-anak
dari Damsyik bernama Muwaffaq, dia tidak yatim.
dapat berhaji, tetapi diterima hajinya Rasulullah ada ditanya, "Ya Rasullah
sehingga semua yang haji pada tahun itu tunjukkan padaku amal perbuatan yang
diterima dengan berkat hajinya Muwaffaq." bila kuamalkan akan masuk syurga."
Jawab Rasulullah, "Jadilah kamu orang
Ketika Abdullah bin Mubarak mendengar yang baik."
percakapannya itu, maka terbangunlah ia Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah,
dari tidurnya, dan langsung berangkat ke bagaimanakah akan aku ketahui bahawa
Damsyik mencari orang yang bernama aku telah berbuat baik?"
Muwaffaq itu sehingga ia sampailah ke
rumahnya. Dan ketika diketuknya pintunya, Jawab Rasulullah, "Tanyakan pada
keluarlah seorang lelaki dan segera ia tetanggamu, maka bila mereka berkata
bertanya namanya. engkau baik maka engkau benar-benar
Jawab orang itu, "Muwaffaq." baik dan bila mereka berkata engkau
Lalu abdullah bin Mubarak bertanya jahat, maka engkau sebenarnya jahat."
padanya, "Kebaikan apakah yang telah
engkau lakukan sehingga mencapai darjat
yang sedemikian itu?"
Jawab Muwaffaq, "Tadinya aku ingin berhaji
tetapi tidak dapat kerana keadaanku, tetapi
mendadak aku mendapat wang tiga ratus
diirham dari pekerjaanku membuat dan
menampal sepatu, lalau aku berniat haji pada
tahun ini sedang isteriku pula hamil, maka
suatu hari dia tercium bau makanan dari
rumah jiranku dan ingin makanan itu, maka
aku pergi ke rumah jiranku dan
menyampaikan tujuan sebenarku kepada
wanita jiranku itu.

- 26 -
MAKANAN DARI HASIL TILIK Sebuah kapal yang sarat dengan muatan
dan bersama 200 orang temasuk ahli
perniagaan berlepas dari sebuah
Abu Bakar mempunyai seorang hamba yang pelabuhan di Mesir. Apabila kapal itu
menyerahkan sebahagian daripada berada di tengah lautan maka datanglah
pendapatan hariannya kepadanya sebagai ribut petir dengan ombak yang kuat
tuan. Pada suatu hari hambanya telah membuat kapal itu terumbang-ambing
membawa makanan yang dimakannya sedikit dan hampir tenggelam. Berbagai usaha
oleh Abu Bakar. Hambanya berkata, "Kamu dibuat untuk mengelakkan kapal itu
selalu bertanya tentang sumber makanan dipukul ombak ribut, namun semua usaha
yang aku bawa, tetapi hari ini kamu tidak mereka sia-sia sahaja. Kesemua orang
berbuat demikian ?" yang berada di atas kapal itu sangat
Abu Bakar menjawab, "Aku terlalu lapar cemas dan menunggu apa yang akan
sehingga aku lupa bertanya. Terangkanlah terjadi pada kapal dan diri mereka.
kepada aku di mana kamu mendapat
makanan ini ?" Ketika semua orang berada dalam
Hamba menjawab, "Sebelum aku memeluk keadaan cemas, terdapat seorang lelaki
Islam, aku menjadi tukang tilik. Orang-orang yang sedikitpun tidak merasa cemas. Dia
yang aku tilik nasibnya kadang-kadang tidak kelihatan tenang sambil berzikir kepada
boleh membayar wang kepadaku. Mereka Allah S.W.T. Kemudian lelaki itu turun
berjanji membayarnya apabila sahaja dari kapal yang sedang terunbang-ambing
memperolehi. Aku berjumpa dengan mereka dan berjalanlah dia di atas air dan
hari ini. Merekalah yang memberikan aku mengerjakan solat di atas air.
makanan ini." Beberapa orang peniaga yang bersama-
sama dia dalam kapal itu melihat lelaki
Mendengar kata-kata hambanya, Abu Bakar yang berjalan di atas air dan dia berkata,
memekik, "Ah! Nyaris-nyaris kau bunuh "Wahai wali Allah, tolonglah kami.
aku." Janganlah tinggalkan kami!" Lelaki itu
Kemudian dia cuba mengeluarkan makanan tidak memandang ke arah orang yang
yang telah ditelannya. Ada orang yang memanggilnya. Para peniaga itu
mencadangkan supaya dia mengisi perutnya memanggil lagi, "Wahai wali Allah,
dengan air dan kemudian memuntahkan tolonglah kami. Jangan tinggalkan kami!"
makanan yang ditelannya tadi. Cadangan ini
diterima dan dilaksanakannya sehingga Kemudian lelaki itu menoleh ke arah
makanan itu dimuntahkan keluar. orang yang memanggilnya dengan
Kata seorang pemerhati, "Semoga Allah berkata, "Apa hal?" Seolah-olah lelaki itu
mencucuri rahmat ke atasmu. Kamu telah tidak mengetahui apa-apa. Peniaga itu
bersusah-payah kerana makanan yang berkata, "Wahai wali Allah, tidakkah
sedikit." kamu hendak mengambil berat tentang
kapal yang hampir tenggelam ini?"
"Aku sudah pasti memaksanya keluar
walaupun dengan berbuat demikian aku Wali itu berkata, "Dekatkan dirimu
mungkin kehilangan jiwaku sendiri. Aku kepada Allah."
mendengar Nabi berkata, "Badan yang Para penumpang itu berkata, "Apa yang
tumbuh subur dengan makanan haram akan mesti kami buat?"
merasai api neraka. Oleh kerana itulah maka Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan
aku memaksa makanan itu keluar takut semua hartamu, jiwamu akan selamat."
kalau-kalau ia menyuburkan badanku." Kesemua mereka sanggup meninggalkan
harta mereka. Asalkan jiwa mereka
selamat. Kemudian mereka berkata,
KISAH WALI ALLAH YANG SOLAT DI "Wahai wali Allah, kami akan membuang
ATAS AIR semua harta kami asalkan jiwa kami
semua selamat."

- 27 -
Wali Allah itu berkata lagi, "Turunlah kamu
semua ke atas air dengan membaca
Bismillah."
Dengan membaca Bismillah, maka turunlah
seorang demi seorang ke atas air dan berjalan
meng hampiri wali Allah yang sedang duduk
di atas air sambil berzikir. Tidak berapa lama
kemudian, kapal yang mengandungi muatan
beratus ribu ringgit itu pun tenggelam ke
dasar laut.
Habislah kesemua barang-barang perniagaan
yang mahal-mahal terbenam ke laut. Para
penumpang tidak tahu apa yang hendak
dibuat, mereka berdiri di atas air sambil
melihat kapal yang tenggelam itu.

Salah seorang daripada peniaga itu berkata


lagi, "Siapakah kamu wahai wali Allah?"
Wali Allah itu berkata, "Saya ialah Awais Al-
Qarni."
Peniaga itu berkata lagi, "Wahai wali Allah,
sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam
itu terdapat harta fakir-miskin Madinah yang
dihantar oleh seorang jutawan Mesir."
WaliAllah berkata, "Sekiranya Allah
kembalikan semua harta kamu, adakah kamu
betul-betul akan membahagikannya kepada
orang-orang miskin di Madinah?"
Peniaga itu berkata, "Betul, saya tidak akan
menipu, ya wali Allah."

Setelah wali itu mendengar pengakuan dari


peniaga itu, maka dia pun mengerjakan solat
dua rakaat di atas air, kemudian dia
memohon kepada Allah S.W>T agar kapal itu
ditimbulkan semula bersama-sama hartanya.
Tidak berapa lama kemudian, kapal itu
timbul sedikit demi sedikit sehingga terapung
di atas air. Kesemua barang perniagaan dan
lain-lain tetap seperti asal. Tiada yang
kurang.
Setelah itu dinaikkan kesemua penumpang ke
atas kapal itu dan meneruskan pelayaran ke
tempat yang dituju. Apabila sampai di
Madinah, peniaga yang berjanji dengan wali
Allah itu terus menunaikan janjinya dengan
membahagi-bahagikan harta kepada semua
fakir miskin di Madinah sehingga tiada
seorang pun yang tertinggal. Wallahu a'alam.

- 28 -
PAHLAWAN NERAKA keadaannya yang parah, ramai orang
menyangka yang dia akan masuk syurga.
Tetapi dia telah menunjukkan dirinya
Suatu hari satu pertempuran telah berlaku di sebagai penduduk neraka."
antara pihak Islam dengan pihak Musyrik. Menurut Rasulullah S.A.W lagi, sebelum
Kedua-dua belah pihak berjuang dengan dia mati, Qotzman ada mengatakan,
hebat untuk mengalahkan antara satu sama katanya, "Demi Allah aku berperang
lain. Tiba saat pertempuran itu diberhentikan bukan kerana agama tetapi hanya sekadar
seketika dan kedua-dua pihak pulang ke menjaga kehormatan kota Madinah
markas masing-masing. supaya tidak dihancurkan oleh kaum
Di sana Nabi Muhammad S.A.W dan para Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk
sahabat telah berkumpul membincangkan membela kehormatan kaumku. Kalau
tentang pertempuran yang telah berlaku itu. tidak kerana itu, aku tidak akan
Peristiwa yang baru mereka alami itu masih berperang."
terbayang-bayang di ruang mata. Dalam
perbincangan itu, mereka begitu kagum Riwayat ini telah dirawikan oleh Luqman
dengan salah seorang dari sahabat mereka Hakim.
iaitu, Qotzman. Semasa bertempur dengan
musuh, dia kelihatan seperti seekor singa
yang lapar membaham mangsanya. Dengan TIDAK AKAN MASUK NERAKA
keberaniannya itu, dia telah menjadi buah ORANG YANG MENANGIS
mulut ketika itu. KERANATAKUTKAN ALLAH

"Tidak seorang pun di antara kita yang dapat


menandingi kehebatan Qotzman," kata salah Rasulullah S.A.W telah bersabda,
seorang sahabat. "Bahawa tidak akan masuk neraka orang
Mendengar perkataan itu, Rasulullah pun menangis kerana takut kepada Allah
menjawab, "Sebenarnya dia itu adalah sehingga ada air susu kembali ke tempat
golongan penduduk neraka." asalnya."
Para sahabat menjadi hairan mendengar Dalam sebuah kitab Daqa'iqul Akhbar
jawapan Rasulullah itu. Bagaimana seorang menerangkan bahawa akan didatangkan
yang telah berjuang dengan begitu gagah seorang hamba pada hari kiamat nanti,
menegakkan Islam boleh masuk dalam dan sangat beratlah timbangan
neraka. Para sahabat berpandangan antara kejahatannya, dan telah diperintahkan
satu sama lain apabila mendengar jawapan untuk dimasukkan ke dalam neraka.
Rasulullah itu. Maka salah satu daripada rambut-rambut
Rasulullah sedar para sahabatnya tidak matanya berkata, "Wahai Tuhanku,
begitu percaya dengan ceritanya, lantas Rasul Engkau Nabi Muhammad S.A.W
baginda berkata, "Semasa Qotzman dan telah bersabda, sesiapa yang menangis
Aktsam keluar ke medan perang bersama- kerana takut kepada Allah S.W.T, maka
sama, Qotzman telah mengalami luka parah Allah mengharamkan matanya itu ke
akibat ditikam oleh pihak musuh. Badannya neraka dan sesungguhnya aku menangis
dipenuhi dengan darah. Dengan segera kerana amat takut kepada-Mu."
Qotzman meletakkan pedangnya ke atas
tanah, manakala mata pedang itu pula Akhirnya Allah S.W.T mengampuni
dihadapkan ke dadanya. Lalu dia terus hamba itu dan menyelamatkannya dari
membenamkan mata pedang itu ke dalam api neraka dengan berkat sehelai rambut
dadanya." yang pernah menangis kerana takut
kepada Allah S.W.T. Malaikat Jibril A.S
"Dia melakukan perbuatan itu adalah kerana mengumumkan, telah selamat Fulan bin
dia tidak tahan menanggung kesakitan akibat Fulan sebab sehelai rambut."
dari luka yang dialaminya. Akhirnya dia mati Dalam sebuah kitab lain, Bidayatul-
bukan kerana berlawan dengan musuhnya, Hidayah, diceritakan bahawa pada hari
tetapi membunuh dirinya sendiri. Melihatkan kiamat nanti, akan didatangkan neraka

- 29 -
jahanam dengan mengeluarkan suaranya, Telah bersabda Rasulullah S.A.W, " Ya
suara nyalaan api yang sangat Allah anugerahilah kepada kami dua
menggerunkan, semua umat menjadi berlutut buah mata yang menangis kerana takut
kerana kesusahan menghadapinya. Allah kepada-Mu, sebelum tidak ditemunya air
S.W.T berfirman yang bermaksud, "Kamu mata."
lihat (pada hari itu) setiap umat berlutut
(yakni merangkak pada lututnya). Tiap-tiap
umat diseru kepada buku amalannya.
(Dikatakan kepadanya) Pada hari ini kamu
dibalasi menurut apa-apa yang telah kau
kerjakan." (Surah al-Jatsiyah ayat 28)

Sebaik sahaja mereka menghampiri neraka,


mereka mendengar kegeraman api neraka
dengan nyalaan apinya, dan diterangkan
dalam kitab tersebut bahawa suara nyalaan
api neraka itu dapat didengar sejauh 500
tahun perjalanan. Pada waktu itu, akan
berkata setiap orang hingga Nabi-nabi
dengan ucapan, "Diriku, diriku
(selamatkanlah diriku Ya Allah) kecuali
hanya seorang nabi sahaja yang akan
berkata, "Umatku, umatku."
Beliau ialah junjungan besar kita Nabi
Muhammad S.A.W. Pada masa itu akan
keluarlah api neraka jahim seperti gunung-
gunung, umat Nabi Muhammad berusaha
menghalanginya dengan berkata, "Wahai api!
Demi hak orang-orang yang solat, demi hak
orang-orang yang ahli sedekah, demi hak
orang-orang yang khusyuk, demi hak orang-
orang yang berpuasa, supaya engkau
kembali."

Walaupun dikata demikian, api neraka itu


tetap tidak mahu kembali, lalu malaikat Jibril
berkata, "Sesungguhnya api neraka itu
menuju kepada umat Muhammad S.A.W"
Kemudian Jibril membawa semangkuk air
dan Rasulullah meraihnya. Berkata Jibril
A.S. "Wahai Rasulullah, ambillah air ini dan
siramkanlah kepadanya." Lalu Baginda
mengambil dan menyiramkannya pada api
itu, maka padamlah api itu.
Setelah itu Rasulullah S.A.W pun bertanya
kepada Jibril A.S. "Wahai Jibril, Apakah air
itu?" Maka Jibril berkata, "Itulah air mata
orang derhaka di kalangan umatmu yang
menangis kerana takut kepada Allah S.W.T.
Sekarang aku diperintahkan untuk
memberikannya kepadamu agar engkau
menyiramkan pada api itu." Maka padamlah
api itu dengan izin Allah S.W.T.

- 30 -
KISAH LUQMAN AL-HAKIM DENGAN orang yang suka merendah-rendahkan
TELATAH MANUSIA dan meringan-ringankannya."

Dalam sebuah riwayat menceritakan, pada KISAH MALAIKAT JIBRIL DAN


suatu hari Luqman Hakim telah masuk ke MALAIKAT MIKAIL MENANGIS
dalam pasar dengan menaiki seekor himar,
manakala anaknya mengikut dari belakang.
Melihat tingkah laku Luqman itu, setengah Dalam sebuah kitab karangan Imam al-
orang pun berkata, 'Lihat itu orang tua yang Ghazali menyebutkan bahawa iblis itu
tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya sesungguhnya namanya disebut sebagai
dibiarkan berjalan kaki." al-Abid (ahli ibadah) pada langit yang
Setelah mendengarkan desas-desus dari orang pertama, pada langit yang keduanya
ramai maka Luqman pun turun dari disebut az-Zahid. Pada langit ketiga,
himarnya itu lalu diletakkan anaknya di atas namanya disebut al-Arif. Pada langit
himar itu. Melihat yang demikian, maka keempat, namanya adalah al-Wali. Pada
orang di passar itu berkata pula, "Lihat langit kelima, namanya disebut at-Taqi.
orang tuanya berjalan kaki sedangkan Pada langit keenam namanya disebut al-
anaknya sedap menaiki himar itu, sungguh Kazin. Pada langit ketujuh namanya
kurang adab anak itu." disebut Azazil manakala dalam Luh
Mahfudz, namanya ialah iblis.
Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu,
Luqman pun terus naik ke atas belakang Dia (iblis) lupa akibat urusannya. Maka
himar itu bersama-sama dengan anaknya. Allah S.W.T telah memerintahkannya
Kemudian orang ramai pula berkata lagi, sujud kepada Adam. Lalu iblis berkata,
"Lihat itu dua orang menaiki seekor himar, "Adakah Engkau mengutamakannya
adalah sungguh menyiksakan himar itu." daripada aku, sedangkan aku lebih baik
Oleh kerana tidak suka mendengar daripadanya. Engkau jadikan aku
percakapan orang, maka Luqman dan daripada api dan Engkau jadikan Adam
anaknya turun dari himar itu, kemudian daripada tanah."
terdengar lagi suara orang berkata, "Dua Lalu Allah S.W.T berfirman yang
orang berjalan kaki, sedangkan himar itu maksudnya, "Aku membuat apa yang aku
tidak dikenderai." kehendaki." Oleh kerana iblis
Dalam perjalanan mereka kedua beranak itu memandang dirinya penuh keagungan,
pulang ke rumah, Luqman Hakim telah maka dia enggan sujud kepada Adam A.S
menasihatai anaknya tentang sikap manusia kerana bangga dan sombong.
dan telatah mereka, katanya, "Sesungguhnya Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat
tiada terlepas seseorang itu dari percakapan bersujud dalam waktu yang berlalu.
manusia. Maka orang yang berakal tiadalah Ketika para malaikat mengangkat kepala
dia mengambil pertimbangan melainkan mereka, mereka mendapati iblis tidak
kepada Allah S.W.T sahaja. Barang siapa sujud sedang mereka telah selesai sujud.
mengenal kebenaran, itulah yang menjadi Maka para malaikat bersujud lagi bagi
pertimbangannya dalam tiap-tiap satu." kali kedua kerana bersyukur, tetapi iblis
tetap angkuh dan enggan sujud. Dia
Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada berdiri tegak dan memaling dari para
anaknya, katanya, "Wahai anakku, tuntutlah malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak
rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi ingin mengikut mereka dan tidak pula dia
fakir. Sesungguhnya tiadalah orang fakir itu merasa menyesal atas keengganannya.
melainkan tertimpa kepadanya tiga perkara,
iaitu tipis keyakinannya (iman) tentang Kemudian Allah S.W.T merubahkan
agamanya, lemah akalnya (mudah tertipu dan mukanya pada asalnya yang sangat indah
diperdayai orang) dan hilang kemuliaan cemerlangan kepada bentuk seperti babi
hatinya (keperibadiannya), dan lebih celaka hutan. Allah S.W.T membentukkan
lagi daripada tiga perkara itu ialah orang- kepalanya seperti kepala unta, dadanya

- 31 -
seperti daging yang menonjol di atas Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi
punggung, wajah yang ada di antara dada untukku." Maka Allah berfirman lagi
dan kepala itu seperti wajah kera, kedua yang bermaksud, "Dan kerahkanlah
matanya terbelah pada sepanjang permukaan terhadap mereka pasukan berkuda dan
wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti pasukan yang berjalan kaki, ertinya
cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti mintalah tolong menghadapi mereka
bibir lembu, taringnya keluar seperti taring dengan pembantu-pembantumu, baik
babi hutan dan janggut terdapat sebanyak yang naik kuda mahupun yang berjalan
tujuh helai. kaki. Dan berserikatlah dengan mereka
pada harta, iaitu mendorong mereka
Setelah itu, lalu Allah mengusirnya dari mengusahakannya dan mengarahkannya
syurga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke ke dalam haram."
beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke
bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah "Dan pada anak-anak, iaitu dengan
S.W.T melaknatinya sehingga ke hari kiamat menganjurkan mereka dalam membuat
kerana dia menjadi kafir. Walaupun iblis itu perantara mendapat anak dengan cara
pada sebelumnya sangat indah cemerlang yang dilarang, seperti melakukan
rupanya, mempunyai sayap emapt, banyak senggama dalam masa haid, berbuat
ilmu, banyak ibadah serta menjadi perkara-perkara syirik mengenai anak-
kebanggan para malaikat dan pemukanya, anak itu dengan memberi nama mereka
dan dia juga pemimpin para malaikat Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan
karubiyin dan banyak lagi, tetapi semua itu cara mendorong ke arah agama yang
tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. batil, mata pencarian yang tercela dan
perbuatan-perbuatan yang jahat dan
Ketika Allah S.W.T membalas tipu daya iblis, berjanjilah mereka." (Hal ini ada
maka menangislah Jibril A.S dan Mikail. disebutkan dalamsurah al-Isra ayat 64
Lalu Allah S.W.T berfirman yang yang bermaksud : "Gerakkanlah orang
bermaksud, "Apakah yang membuat kamu yang engkau kuasai di antara mereka
menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya dengan suara engkau dan kerahkanlah
Allah! Kami tidaklah aman dari tipu kepada mereka tentera engkau yang
dayamu." berkuda dan yang berjalan kaki dan
Firman Allah bagi bermaksud, "Begitulah serikanlah mereka pada harta dan anak-
aku. Jadilah engkau berdua tidak aman dari anak dan berjanjilah kepada mereka. Tak
tipu dayaku." ada yang dijanjikan iblis kepada mereka
Setelah diusir, maka iblis pun berkata, "Ya melainkan (semata-mata) tipuan."
Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari
Syurga disebabkan Adam, dan aku tidak
menguasainya melainkan dengan NABI ILYAS A.S DAN MALAIKAT
penguasaan-Mu."

Lalu Allah berfirman yang bermaksud, Ketika sedang berehat datanglah malaikat
"Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas kepada Nabi Ilyas A.S. Malaikat itu
anak cucunya, sebab para nabi adalah datang untuk menjemput ruhnya.
maksum." Mendengar berita itu, Ilyas menjadi sedih
Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi dan menangis.
untukku." Allah berfirman yang maksudnya, "Mengapa engkau bersedih?" tanya
"Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya malaikat maut.
kecuali tentu dilahirkan untukmu dua "Tidak tahulah." Jawab Ilyas.
padanya." "Apakah engkau bersedih kerana akan
Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi meninggalkan dunia dan takut
untukku." Lalu Allah berfirman dengan menghadapi maut?" tanya malaikat.
maksud, "Dada-dada mereka adalah "Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali
rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan kecuali kerana aku menyesal tidak boleh
dengan peredaran darah." lagi berzikir kepada Allah, sementara

- 32 -
yang masih hidup boleh terus berxikir itu pun ikhlas mengikutinya. Ditinggalkan
memuji Allah," jawab Ilyas. segala kemegahan kerajaannya dan
jadilah ia hamba yang taat dan beribadah
Saat itu Allah lantas menurunkan wahyu kepada Allah.
kepada malaikat agar menunda pencabutan
nyawa itu dan memberi kesempatan kepada
Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan KELEBIHAN AYAT KURSI
permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hdup
semata-mata kerana ingin berzikir kepada
Allah. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang Dari Anas bin Malik r.a. berkata,
hidupnya. "Rasulullah S.A.W bersabda : Apabila
"Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik seseorang dari umatku membaca ayat
dan mengadu serta berzikir kepada-Ku Kursi 12 kali, kemudian dia berwuduk
sampai akhir nanti." Kata Allah. dan mengerjakan solat subuh, nescaya
Allah akan menjaganya dari kejahatan
syaitan dan darjatnya sama dengan orang
BANGUNAN YANG TIDAK ROSAK DAN yang membaca seluruh al-Qur'an
PEMILIK YANG TIDAK BOLEHMATI sebanyak tiga kali, dan pada hari kiamat
ia akan diberi mahkota dari cahaya yang
menyinari semua penghuni dunia."
Diriwayatkan seorang raja berhasil Berkata Anas bin Malik, "Ya Rasulullah,
membangunkan kota dengan segala apakah hendak dibaca setiap hari?"
keperluannya yang cukup megah. Kemudian
raja itu mengundang rakyatnya untuk Sabda Rasulullah S.A.W, " Tidak,
berpesta ria menyaksikan kota itu. Pada cukuplah membacanya pada setiap hari
setiap pintu, penjaga diperintahkan untuk Jumaat."
menanyai setiap pengunjung adakah cela dan Umat-umat dahulu hanya sedikit sahaja
kekurangan kota yang dibangunnya itu. yang mempercayai rasul-rasul mereka
Hampir seluruh orang yang ditanyai tidak dan itu pun apabila mereka melihat
ada cacat dan celanya. Tetapi ada sebahagian mukjizat secara langsung. Kita sebagai
pengunjung yang menjawabnya bahawa kota umat Islam tidak boleh ragu-ragu tentang
itu mengandungi dua cacat celanya. Sesuai apa yang diterangkan oleh Allah dan
dengan perintah raja, mereka ditahan untuk Rasul. Janganlah kita ragu-ragu tentang
dihadapkan kepada raja. al-Qur'an, hadis dan sunnah Rasul kita.
Janganlah kita menjadi seperti umat yang
"Apa lagi cacat dan cela kota ini?" tanya terdahulu yang mana mereka itu lebih
raja. suka banyak bertanya dan hendak melihat
"Kota itu akan rosak dan pemiliknya akan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum
mati." Jawab orang itu. Tanya raja, "Apakah mereka beriman.
ada kota yang tidak akan rosak dan
pemiliknya tidak akan mati?" Setiap satu yang dianjurkan oleh
"Ada. Bangunan yang tidak boleh rosak Rasulullah S.A.W kepada kita adalah
selamanya dan pemiliknya tidak akan mati." untuk kebaikan kita sendiri. Rasulullah
Jawab mereka. S.A.W menyuruh kita mengamalkan
"Segera katakan apakah itu." Desak raja. membaca surah Kursi. Kehebatan ayat ini
"Syurga dan Allah pemiliknya," jawabnya telah ditearngkan dalam banyak hadis.
tegas. Kehebatan ayat Kursi ini adalah untuk
Mendengar cerita tentang syurga dan segala kita juga, yakni untuk menangkis
keindahannya itu, sang raja menjadi tertarik gangguan syaitan dan kuncu-kuncunya di
dan merinduinya. Apa lagi ketika mereka samping itu kita diberi pahala.
menceritakan tentang keadaan neraka dan Begitu juga dengan surah al-Falaq, surah
azabnya bagi manusia yang sombong dan Yasin dan banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an
ingin menandingi Tuhan. Ketika mereka yang mempunyai keistimewaannya. Setiap
mengajak raja kembali ke jalan Allah, raja isi al-Qur'an itu mempunyai kelebihan

- 33 -
yang tersendiri. Oleh itu kita umat Islam, dengan anak-anak dan para kekasihnya
janganlah ada sedikit pun keraguan tentang semuanya kembali, mereka menyerahkan
ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi dan sunnah kepada Allah berserta dengan segala amal
Baginda S.A.W. Keraguan dan was-was itu perbuatannya." Rasulullah S.A.W
datangnya dari syaitan. bertanya lagi, "Adakah lagi yang lebih
hebat daripada itu?" Jawab Aisyah,
"Hanya Allah dan Rasul-Nya sahaja yang
KISAH BERPISAHNYA ROH DARI JASAD lebih tahu."

Dalam sebuah hadith daripada Aisyah r.a Maka bersabda Rasulullah S.A.W :
katanya, "Aku sedang duduk bersila di dalam "Wahai Aisyah, sesungguhnya sehebat-
rumah. Tiba-tiba Rasulullah S.A.W datang hebat keadaan mayat ialah ketika orang
dan masuk sambil memberi salam kepadaku. yang memandikan masuk ke rumahnya
Aku segera bangun kerana menghormati dan untuk emmandikannya. Maka keluarlah
memuliakannya sebagaimana kebiasaanku di cincin di masa remaja dari jari-jarinya
waktu baginda masuk ke dalam rumah. Nabi dan ia melepaskan pakaian pengantin dari
S.A.W bersabda, "Duduklah di tempat badannya. Bagi para pemimpin dan
duduk, tidak usahlah berdiri, wahai Ummul fuqaha, sama melepaskan serban dari
Mukminin." Maka Rasulullah S.A.W duduk kepalanya untuk dimandikan.
sambil meletakkan kepalanya di pangkuanku, Di kala itu rohnya memanggil, ketika ia
lalu baginda berbaring dan tertidur. melihat mayat dalam keadaan telanjang
dengan suara yang seluruh makhluk
Maka aku hilangkan uban pada janggutnya, mendengar kecuali jin dan manusia yang
dan aku dapat 19 rambut yang sudah putih. tidak mendengar. Maka berkata roh,
Maka terfikirlah dalam hatiku dan aku "Wahai orang yang memandikan, aku
berkata, "Sesungguhnya baginda akan minta kepadamu kerana Allah,
meninggalkan dunia ini sebelum aku sehingga lepaskanlah pakaianku dengan perlahan-
tetaplah satu umat yang ditinggalkan olehnya lahan sebab di saat ini aku berehat dari
nabinya." Maka aku menangis sehingga kesakitan sakaratul maut." Dan apabila
mengalir air mataku jatuh menitis pada air disiram maka akan berkata mayat,
wajah baginda. "Wahai orang yang memandikan akan
Baginda terbangun dari tidurnya seraya roh Allah, janganlah engkau menyiram
bertanya, "Apakah sebabnya sehingga air dalam keadaan yang panas dan
engkau menangis wahai Ummul Mukminin?" janganlah pula dalam keadaan sejuk
Masa aku ceritakan kisah tadi kepadanya, kerana tubuhku terbakar dari sebab
lalu Rasulullah S.A.W bertanya, "Keadaan lepasnya roh," Dan jika merea
bagaimanakah yang hebat bagi mayat?" memandikan, maka berkata roh: "Demi
Kataku, "Tunjukkan wahai Rasulullah!" Allah, wahai orang yang memandikan,
janganlah engkau gosok tubuhku dengan
Rasulullah S.A.W berkata, "Engkaulah kuat sebab tubuhku luka-luka dengan
katakan!," Jawab Aisyah r.a : "Tidak ada keluarnya roh."
keadaan lebih hebat bagi mayat ketika
keluarnya mayat dari rumahnya di mana Apabila telah selesai dari dimandikan dan
anak-anaknya sama-sama bersedih hati di diletakkan pada kafan serta tempat kedua
belakangnya. Mereka sama-sama berkata, telapaknya sudah diikat, maka mayat
"Aduhai ayah, aduhai ibu! Ayahnya pula memanggil, "Wahai orang yang
mengatakan: "Aduhai anak!" memandikanku, janganlah engkau kuat-
Rasulullah S.A.W bertanya lagi: "Itu juga kuatkan dalam mengafani kepalaku
termasuk hebat. Maka, manakah lagi yang sehingga aku dapat melihat wajah anak-
lebih hebat daripada itu?" Jawab Aisyah r.a : anakku dan kaum keluargaku sebab ini
"Tidak ada hal yang lebih hebat daripada adalah penglihatan terakhirku pada
mayat ketika ia diletakkan ke dalam liang mereka. Adapun pada hari ini aku
lahad dan ditimbuni tanah ke atasnya. Kaum dipisahkan dari mereka dan aku
kerabat semuanya kembali. Begitu pula

- 34 -
tidakakan dapat berjumpa lagi sehingga hari yang besar. Jadi tentulah saya yang kecil
kiamat." ini akan dibakar dahulu sebelum dibakar
Apabila mayat dikeluarkan dari rumah, orang dewasa."
maka mayat akan menyeru, "Demi Allah,
wahai jemaahku, aku telah meninggalkan Berkata orang tua itu, sambil menangis,
isteriku menjadi janda, maka janganlah "Sesungguh anak kecil ini lebih takut
kamu menyakitinya. Anak-anakku telah kepada neraka daripada orang yang
menjadi yatim, janganlah menyakiti mereka. dewasa maka bagaimanakah keadaan
Sesungguhnya pada hari ini aku akan kami nanti?"
dikeluarkan dari rumahku dan meninggalkan
segala yang kucintai dan aku tidak lagi akan
kembali untuk selama-lamanya." KISAH SEORANG KRISTIAN MASUK
ISLAM BERKAT MEMULIAKAN
Apabila mayat diletakkan ke dalam keranda, ASYURA'
maka berkata lagi mayat, "Demi Allah, wahai
jemaahku, janganlah kamu percepatkan aku
sehingga aku mendengar suara ahliku, anak-
anakku dan kaum keluargaku. Sesungguhnya Alkisah disebutkan bahawa di kota Array
hari ini ialah hari perpisahanku dengan terdapat Qadhi yang kaya-raya. Suatu
mereka sehingga hari kiamat." hari kebetulan hari Asyura' datanglah
seorang miskin meminta sedekah.
Berkatalah si miskin tadi, "Wahai tuan
ANAK KECIL YANG TAKUT API Qadhi, adalah saya seorang miskin yang
NERAKA mempunyai tanggungan keluarga. Demi
kehormatan dan kemuliaan hari ini, saya
meminta pertolongan daripada tuan,
maka berilah saya sedekah sekadarnya
Dalam sebuah riwayat menyatakan bahawa berupa sepuluh keping roti, lima potong
ada seorang lelaki tua sedang berjalan-jalan daging dan duit dua dirham."
di tepi sungai, sedang dia berjalan-jalan dia Qadhi menjawab, "Datanglah selepas
terpandang seorang anak kecil sedang waktu zohor!"
mengambil wudhu' sambil menangis.
Apabila orang tua itu melihat anak kecil tadi Selepas sembahyang zohor orang miskin
menangis, dia pun berkata, "Wahai anak itu pun datang demi memenuhi janjinya.
kecil kenapa kamu menangis?" Sayangnya si Qadhi kaya itu tidak
Maka berkata anak kecil itu, "Wahai pakcik menepati janjinya dan menyuruh si
saya telah membaca ayat al-Qur'an sehingga miskin datang lagi selepas sembahyang
sampai kepada ayat yang berbunyi, "Yaa Asar. Apabila dia datang selepas waktu
ayyuhal ladziina aamanuu quu anfusakum" yang dijanjikan untuk kali keduanya itu,
yang bermaksud, " Wahai orang-orang yang ternyata si Qadhi tidak memberikan apa-
beriman, jagalah olehmu sekalian akan apa. Maka beredarlah simiskin dari
dirimu." Saya menangis sebab saya takut rumah si Qadhi dengan penuh kecewa.
akan dimasukkan ke dalam api neraka." Di waktu si miskin jalan mencari-cari, ia
melintas di depan seorang kristian sedang
Berkata orang tua itu, "Wahai anak, duduk-duduk di hadapan rumahnya.
janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu Kepada orang Kristian itu si miskin minta
terpelihara dan kamu tidak akan dimasukkan sedekah, "Tuan, demi keagungan dan
ke dalm api neraka." kebesaran hari ini berilah saya sedekah
Berkata anak kecil itu, "Wahai pakcik, untuk menyara keluarga saya."
pakcik adalah orang yang berakal, tidakkah
pakcik lihat kalau orang menyalakan api Si Kristian bertanya, "Hari apakah hari
maka yang pertama sekali yang mereka akan ini?"
letakkan ialah ranting-ranting kayu yang "Hari ini hari Asyura", kata si miskin,
kecil dahulu kemudian baru mereka letakkan sambil menerangkan keutamaan dan

- 35 -
kisah-kisah hari Asyura'. Rupanya orang agama yang dibawa oleh Nabi
Kristian itu sangat tertarik mendengar cerita Muhammad S.A.W.
si peminta sedekah dan hatinya berkenan
untuk memberi sedekah.
Berkata si Kristian, "Katakan apa hajatmu BALASAN MENINGGALKAN SOLAT
padaku!"
Berkata si peminta sedekah, "Saya
memerlukan sepuluh keping roti, lima ketul
daging dan wang dua dirham sahaja." Diriwayatkan bahawa pada suatu hari
Dengan segera ia memberi si peminta sedekah Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama
semua keperluan yang dimintanya. Si para sahabat, kemudian datang pemuda
peminta sedekah pun balik dengan gembira Arab masuk ke dalam masjid dengan
kepada keluarganya. Adapun Qadhi yang menangis.
kedekut telah bermimpi di dalam tidurnya. Apabila Rasulullah S..A.W melihat
pemuda itu menangis maka baginda pun
"Angkat kepalamu!" kata suara dalam berkata, "Wahai orang muda kenapa
mimpinya. Sebaik sahaja ia mengangkat kamu menangis?"
kepala, tiba-tiba tersergam di hadapan Maka berkata orang muda itu, "Ya
matanya dua buah bangunan yang cantik. Rasulullah S.A.W, ayah saya telah
Sebuah bangunan diperbuat dari batu-bata meninggal dunia dan tidak ada kain kafan
bersalut emas dan sebuah lagi diperbuat dan tidak ada orang yang hendak
daripada yaqut yang berkilau-kilauan memandikannya."
warnanya. Ia bertanya, "Ya Tuhan, untuk Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan
siapa bangunan yang sangat cantik ini?" Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang
Terdengar jawapan, "Semua bangunan ini muda itu untuk melihat masalahnya.
adalah untuk kamu andaikan sahaja kamu Setelah mengikut orang itu, maka Abu
mahu memenuhi hajat si peminta sedekah itu. Bakar r.a dan Umar r.s. mendapati ayah
Kini bangunan itu dimiliki oleh seorang orang mudah itu telah bertukar rupa
Kristian." menjadi babi hitam, maka mereka pun
kembali dan memberitahu kepada
Apabila Qadhi bangun dari tidurnya, iapun Rasulullah S.A.W, "Ya Rasulullah S.A.W,
pergi kepada Kristian yang dimaksudkan kami lihat mayat ayah orang ini bertukar
dalam mimpinya. menjadi babi hutan yang hitam."
Qadhi bertanya kepada si Kristian, "Amal
apakah gerangan yang kau buat semalam Kemudian Rasulullah S.A.W dan para
hingga kau dapat pahala dua buah bangunan sahabat pun pergi ke rumah orang muda
yang sangat cantik?" dan baginda pun berdoa kepada Allah
Orang Kristian itu pun menceritakan tentang S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar
amal yang diperbuatnya bahawa ia telah kepada bentuk manusia semula. Lalu
bersedekah kepada fakir miskin yang Rasulullah S.A.W dan para sahabat
memerlukannya pada hari Asyura' itu. menyembahyangkan mayat tersebut.
Kata Qadhi, "Juallah amal itu kepadaku Apabila mayat itu hendak dikebumikan,
dengan harga seratus ribu dirham." maka sekali lagi mayat itu berubah
Kata si Kristian, "Ketahuilah wahai Qadhi, menjadi seperti babi hutan yang hitam,
sesungguhnya amal baik yang diterima oleh maka Rasulullah S.A.W pun bertanya
Allah tidak dapat diperjual-belikan sekalipun kepada pemuda itu, "Wahai orang muda,
dengan harga bumi serta seisinya." apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu
sewaktu dia di dunia dulu?"
Kata Qadhi, "Mengapa anda begitu kedekut,
sedangkan anda bukan seorang Islam?" Berkata orang muda itu, "Sebenarnya
Ketika itu juga orang Kristian itu membuang ayahku ini tidak mahu mengerjakan
tanda salibnya dan mengucapkan dua solat." Kemudian Rasulullah S.A.W
kalimah syahadat serta mengakui kebenaran bersabda, "Wahai para sahabatku,
lihatlah keadaan orang yang

- 36 -
meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat Janganlah sekali-kali membiarkan
nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T Muhammad menyebarkan ajaran
seperti babi hutan yang hitam." barunya dengan sesuka hatinya. Ini
Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki adalah kerana dia telah menghina agama
yang meninggal dunia dan sewaktu mereka nenek moyang kita, dia mencela tuhan
menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu yang kita sembah. Demi Tuhan, aku
bergerak. Apabila mereka membuka kain berjanji kepada kamu sekalian, bahawa
kafan itu mereka melihat ada seekor ular esok aku akan membawa batu ke Masjidil
sedang membelit leher mayat tersebut serta Haram untuk dibalingkan ke kepala
memakan daging dan menghisap darah Muhammad ketika dia sujud. Selepas itu,
mayat. Lalu mereka cuba membunuh ular itu. terserahlah kepada kamu semua samada
mahu menyerahkan aku kepada
Apabila mereka cuba untuk membunuh ular keluarganya atau kamu membela aku dari
itu, maka berkata ular tersebut, "Laa ilaaha ancaman kaum kerabatnya. Biarlah
illallahu Muhammadu Rasulullah, orang-orang Bani Hasyim bertindak apa
menagapakah kamu semua hendak yang mereka sukai."
membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku
tidak bersalah. Allah S.W.T yang Tatkala mendengar jaminan daripada
memerintahkan kepadaku supaya Abu Jahal, maka orang ramai yang
menyeksanya sehingga sampai hari kiamat." menghadiri perhimpunan itu berkata
Lalu para sahabat bertanya, "Apakah secara serentak kepadanya, "Demi Tuhan,
kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat kami tidak akan sekali-kali menyerahkan
ini?" engkau kepada keluarga Muhammad.
Berkata ular, "Dia telah melakukan tiga Teruskan niatmu."
kesalahan, di antaranya :" Orang ramai yang menghadiri
perhimpunan itu merasa bangga
1. Apabila dia mendengar azan, dia tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh
mahu datang untuk sembahyang Abu Jahal bahawa dia akan
berjamaah. menghapuskan Muhammad kerana jika
2. Dia tidak mahu keluarkan zakat Abu Jahal berjaya menghapuskan Nabi
hartanya. Muhammad S.A.W bererti akan
3. Dia tidak mahu mendengar nasihat terhapuslah segala keresahan dan
para ulama. kesusahan mereka selama ini yang
disebabkan oleh kegiatan Rasulullah
Maka inilah balasannya. S.A.W menyebarkan agama Islam di
kalangan mereka.

KISAH UNTA MEMATAHKAN Dalam pada itu, terdapat juga para


RANCANGAN ABU JAHAL hadirin di situ telah mengira-ngira
UNTUKMEMBUNUH RASULULLAH perbelanjaan untuk mengadakan pesta
S.A.W sekiranya Nabi Muhammad S.A.W
berjaya dihapuskan. Pada pandangan
mereka adalah mudah untuk membunuh
Setelah pelbagai usaha oleh kaum Quraisy Nabi Muhammad S.A.W yang dikasihi
untuk menyekat dan menghapuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta sekalian
penyebaran agama Islam menemui kegagalan, penghuni langit. Padahal Allah tidak akan
maka Abu Jahal semakin benci terhadap sekali-kali membiarkan kekasih-Nya
Rasulullah S.A.W. Kebencian Abu Jahal ini diancam dan diperlakukan seperti
tidak ada tolok bandingnya, malah melebihi binatang.
kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah Dengan perasaan bangga, keesokan
S.A.W. harinya di sebelah pagi, Abu Jahal pun
Melihatkan agama Islam semakin tersebar, terus pergi ke Kaabah iaitu tempat biasa
Abu Jahal pun berkata kepada kaum Quraisy Nabi Muhammad S.A.W bersembahyang.
di dalam suatu perhimpunan, "Hai kaumku! Dengan langkahnya seperti seorang satria,

- 37 -
dia berjalan dengan membawa seketul batu rakan-rakannya segera menarik Abu
besar di tangan sambil diiringi oleh beberapa Jahal dari situ sebelum disedari oleh
orang Quraisy yang rapat dengannya. Tujuan baginda. Abu Jahal masih terpinga-pinga
dia mengajak kawan-kawannya ialah untuk dengan kejadian yang dialaminya.
menyaksikan bagaimana nanti dia akan Sebaik sahaja dia sedar dari kejutan
menghempapkan batu itu di atas kepala Nabi peristiwa tadi, rakan-rakannya tidak
Muhammad S.A.W. sabar untuk mengetahui apakah
sebenarnya yang telah berlaku. Kawannya
Sepanjang perjalanan itu dia membayangkan bertanya, "Apakah sebenarnya yang
bagaimana keadaan Nabi Muhammad nanti terjadi kepada engkau, Abu Jahal?
setelah kepalanya dihentak oleh batu itu. Dia Mengapa engkau tidak menghempapkan
tersenyum sendirian apabila membayangkan batu itu ke kepala Muhammad ketika dia
kepala Nabi Muhammad S.A.W pecah dan sedang sujud tadi?"
tidak bergerak lagi. Dan juga membayangkan
bagaimana kaum QUraisy Akan tetapi Abu Jahal tetap membisu,
akanmenyambutnya sebagai pahlawan yang rakan-rakannya semakin kehairanan. Abu
telah berjaya membunuh musuh nombor satu Jahal yang mereka kenali selama ini
mereka. seorang yang lantang berpidato dan
Sebaik sahaja Abu Jahal tiba di perkarangan menyumpah seranah Nabi S.A.W, tiba-
Masjidil Haram, dilihatnya Rasulullah S.A.W tiba sahaja diam membisu.
baru sahaja sampai dan hendak mengerjakan Dalam pada itu, Abu Jahal masih
sembahyang. Dalam pada itu, Nabi terbayang-bayang akan kejadian yang
Muhammad S.A.W tidak menyedari akan baru menimpanya tadi. Dia seolah-olah
kehadiran Abu Jahal dan kawan-kawannya di tidak percaya dengan apa yang dilihatnya,
situ. Baginda tidak pernah terfikir apa yang malah dia sendiri tidak menyangka
hendak dilakukan oleh Abu Jahal terhadap perkara yang sama akan berulang
dirinya pada hari itu. menimpa dirinya.
Perkara yang sama pernah menimpa Abu
Sebaik-baik sahaja Abu Jahal melihat Jahal sewaktu Rasulullah S.A.W pergi ke
Rasulullah S.A.W telah mula bersembahyang, rumah Abu Jahal apabila seorang Nasrani
dia berjalan perlahan-lahan dari arah mengadu kepada baginda bahawa Abu
belakang menuju ke arah Nabi Muhammad Jahal telah merampas hartanya. Pada
S.A.W. Abu Jahal melangkah dengan berhati- masa itu Abu Jahal tidak berani berkata
hati, setiap pergerakannya dijaga, takut apa-apa pada baginda apabila dia
disedari oleh baginda. terpandang dua ekor harimau menjadi
Dari jauh kawan-kawan Abu Jahal pengawal peribadi Rasulullah S.A.W.
memerhatikan dengan perasaan cemas
bercampur gembira. Dalam hati mereka Kemudian setelah habis mereka
berkata, "Kali ini akan musnahlah engkau menghujani Abu Jahal dengan pelbagai
hai Muhammad." soalan, maka Abu Jahal pun mula
Sebaik sahaja Abu Jahal hendak bersuara, "Wahai sahabatku! Untuk
menghampiri Nabi Muhammad S.A.W dan pengetahuan kamu semua, sebaik sahaja
menghayun batu yang dipegangnya itu, tiba- aku menghampiri Muhammad hendak
tiba secepat kilat dia berundur ke belakang. menghempapkan batu itu ke kepalanya,
Batu yang dipegangnya juga jatuh ke tanah. tiba-tiba muncul seekor unta yang besar
Mukanya yang tadi merah kini menjadi pucat hendak menendang aku. Aku amat
lesi seolah-olah tiada berdarah lagi. Rakan- terkejut kerana belum pernah melihat
rakannya yang amat ghairah untuk melihat unta yang sebegitu besar seumur hidupku.
Nabi Muhammad S.A.W terbunuh, Sekiranya aku teruskan niatku, nescaya
tercengang dan saling berpandangan. akan matilah aku ditendang oleh unta itu,
sebab itulah aku berundur dan
Kaki Abu Jahal seolah-olah terpaku ke bumi. membatalkan niatku."
Dia tidak dapat melangkahkan kaki
walaupun setapak. Melihatkan keadaan itu,

- 38 -
Rakan-rakan Abu Jahal berasa amat kecewa Tanah Arab. Apabila Islam telah tersebar
mendengar penjelasan itu, mereka tidak dengan luasnya, keadaan hidupnya agak
menyangka orang yang selama ini gagah dan mewah sedikit.
beria-ia hendak membunuh Nabi Muhammad Dia merupakan seorang yang sangat
S.A.W hanya tinggal kata-kata sahaja. Orang warak dan suka menunaikan
yang selama ini diharapkan boleh sembahyang-sembahyang nafilah. Dia
menghapuskan Nabi Muhammad S.A.W dan mempunyai sebuah uncang yang penuh
pengaruhnya hanya berupaya bercakap dengan biji-biji buah tamar yang
seperti tin kosong sahaja. digunakan untuk berzikir. Di rumahnya
Setelah mendengar penjelasan dari Abu Jahal sentiasa terdapat orang yang sibuk
yang tidak memuaskan hati itu, maka mereka bersembahyang.
pun berkata kepada Abu Jahal dengan
perasaan kehairanan, "Ya Abu Jahal, semasa
kau menghampiri Muhammad tadi, kami SAUDARA MARA, KEKAYAAN DAN
memerhatikan engkau dari jauh tetapi kai AMAL PERBUATAN
tidak napak akan unta yang engkau katakan
itu. Malah bayangnya pun kami tidak
nampak." Kata Kumail, "Saya bersama-sama Ali
telah berjalan ke arah padang pasir pada
Rakan-rakan Abu Jahal mula sangsi dengan suatu hari. Dia telah mendekati tanah
segala keterangan yang diberikan oleh Abu perkuburan yang terdapat di situ sambil
Jahal. Mereka menyangka Abu Jahal sentiasa berkata, "Ya ahli-ahli kubur ! Wahai
mereka-reka cerita yang karut itu, mereka kamu yang telah menghuni di tempat
mula hilang kepercayaan terhadapnya. sunyi ini ! Bagaimanakah keadaan kamu
Akhirnya segala kata-kata Abu Jahal mereka di dunia sana ?Setahu kami segala harta
tidak berapa endahkan lagi. peninggalan kamu telah habis dibahagi-
bahagikan, anak-anak kamu telah
menjadi yatim dan janda-janda yang
PENDERITAAN YANG DIALAMI OLEH kamu tinggalkan telahpun berkahwin
ABU HURAIRAH semula. Sekarang ceritakan sedikit perihal
diri kamu."

Pada suatu hari Abu Hurairah sedang Kemudian sambil menoleh kepada saya,
membersihkan hidungnya dengan sehelai dia berkata, "Ya Kumail! Seandainya
sapu tangan yang cantik. Kemudian dia mereka boleh bercakap sudah tentu
bercakap seorang diri. "Ah, lihat akan Abu mereka akan mengatakan sebaik-baik
Hurairah, dia membersihkan hidungnya bekalan ialah taqwa." Airmata
dengan sehelai sapu tangan yang cantik. berhamburan dari kedua-dua belah
Teringat aku semasa aku biasanya berbaring matanya. Katanya lagi, "Ya Kumail,
di antara mimbar dengan rumah Nabi. Orang perkuburan merupakan tempat
menyangka aku menghidap penyakit sawan. menyimpan segala perbuatan manusia.
Tetapi sebenarnya aku sedang menderita Tetapi kita menyedari hakikat ini hanya
kelaparan." selepas memasukinya."
Abu Hurairah mengalami kelaparan selama Mengikut sebuah hadith tiap-tiap manusia
beberapa hari. Kadang-kadang kelaparan akan menemui perbuatan-perbuatannya
yang dihadapinya begitu dahsyat hingga ia yang baik. Perbuatan-perbuatan baiknya
jatuh pengsan. Orang yang melihat itu akan berupa seorang manusia yang
keadaannya menyangka ia terkena penyakit akan menjadi sahabat dan penawar
sawan. hatinya. Sebaliknya kejahatan-
kejahatannya akan berupa seekor
Pada masa itu penderita-penderita penyakit binatang yang hodoh yang mengeluarkan
sawan diubati dengan meletakkan kaki di bau yang busuk dan yang menambahkan
lehernya. Penderitaan Abu Hurairah ini kesengsaraannya. Nabi s.a.w telah
berlaku semasa Islam mula bertapak di bersabda dalam sebuah hadith, "Hanya

- 39 -
tiga benda sahaja yang mengikuti seseorang
ke kuburnya; harta-bendanya, kaum
kerabatnya dan amal perbuatannya. Harta Al Bazzar meriwayatkan dalam kitab
benda dan akrib kerabatnya akan kembali Masnadnya dari Muhammad bin Aqil
selepas upacara pengkebumiannya. Yang katanya, "Pada suatu hari Ali bin Abi
tinggal bersama-samanya hanyalah Talib pernah berkhutbah di hadapan
amalannya sahaja." kaum Muslimin dan beliau berkata, "Hai
kaum Muslimin, siapakah orang yang
Pada suatu hari Nabi s.a.w telah bertanya paling berani ?"
kepada para sahabatnya, "Tahukah kamu Jawab mereka, "Orang yang paling
tentang perhubunganmu dengan saudara- berani adalah engkau sendiri, hai Amirul
maramu, kekayaan dan amal Mukminin."
perbuatanmu ?" Kata Ali, "Orang yang paling berani
Sahabat-sahabat semua ingin mendengar bukan aku tapi adalah Abu Bakar. Ketika
penjelasan baginda. Nabi pun berkata, kami membuatkan Nabi gubuk di medan
"Perhubungan itu bolehlah diumpamakan Badar, kami tanyakan siapakah yang
dengan perhubungan seorang manusia berani menemankan Rasulullah s.a.w
dengan tiga orang adik-beradiknya. Apbila dalam gubuk itu dan menjaganya dari
manusia hampir-hampir hendak mati dia pun serangan kaum Musyrik ? Di saat itu
memanggil salah seorang daripada saudara- tiada seorang pun yang bersedia
saudaranya tadi lalu berkata, "Saudara, melainkan Abu Bakar sendiri. Dan beliau
engkau tahu keadaan aku bukan ? Apakah menghunus pedangnya di hadapan Nabi
pertolongan yang dapat engkau berikan untuk membunuh siapa sahaja yang
aku ?" Saudaranya menjawab, "Aku akan mendekati gubuk Nabi s.a.w. Itulah orang
memanggil doktor untuk merawati kamu dan yang paling berani."
aku akanmenjaga kamu. Kalau engkau mati,
aku akan mandikan kamu, mengkafankan "Pada suatu hari juga pernah aku
kamu serta mengusung jenazahmu ke menyaksikan ketika Nabi sedang berjalan
perkuburan. Kemudian aku akan mendoakan kaki di kota Mekah, datanglah orang
kamu. Saudaranya ini ialah kaum Musyrik sambil menghalau beliau dan
kerabatnya. Soalan yang sama dikemukakan menyakiti beliau dan mereka berkata,
kepada saudaranya yang kedua. Jawapannya "Apakah kamu menjadikan beberapa
begini, "Aku akan berada bersama-sama tuhan menjadi satu tuhan ?" Di saat itu
dengan engkau selama engkau masih tidak ada seorang pun yang berani
bernyawa. Sebaik-baik sahaja engkau mendekat dan membela Nabi selain Abu
meninggal, aku akan pergi kepada orang Bakar. Beliau maju ke depan dan
lain." Saudaranya yang kedua ini ialah harta memukul mereka sambil berkata,
kekayaannya. Apabila soalan itu dihadapkan "Apakah kamu hendak membunuhorang
kepada saudaranya yang ketiga, dia yang bertuhankan Allah ?"
menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan Kemudian sambil mengangkat kain
kamu walaupun di dalam kubur. Aku akan selendangnya beliau mengusap air
bersama-sama kamu ke tempat itu. Ketika matanya. Kemudian Ali berkata, "Adakah
amal perbuatanmu dipertimbangkan, aku orang yang beriman dari kaum Firaun
akan memberatkan perbuatanmu yang baik." yang lebih baik daripada Abu Bakar ?"
Saudara yang terakhir ini ialah kebaktian Semua jamaah diam sahaja tidak ada
yang telah diperbuatkan. Sekarang yang yang menjawab. Jawab Ali selanjutnya,
mana satu yang menjadi pilihanmu ?" Jawab "Sesaat dengan Abu Bakar lebih baik
para sahabat, "Ya Rasulullah tidak syak lagi daripada orang yang beriman dari kaum
yang saudaranya yang terakhir ialah yang Firaun walaupun mereka sepuluh dunia,
paling berguna untuk dirinya." kerana orang beriman dari kaum Firaun
hanya menyembunyikan imannya sedang
Abu Bakar menyiarkan imannya."
ORANG YANG PALING BERANI

- 40 -
MABUK DALAM CINTA TERHADAP berat Jarrah cintanya kepada-Ku. Demi
ALLAH Keagungan dan Keluhuran-Ku, kalau
engkau memotongnya dengan gergaji
sekalipun tentu dia tidak mengetahuinya."
Dikisahkan dalam sebuah kitab karangan
Imam Al-Ghazali bahawa pada suatu hari Barangsiapa yang mengakui tiga perkara
Nabi Isa a.s berjalan di hadapan seorang tetapi tidak menyucikan diri dari tiga
pemuda yang sedang menyiram air di kebun. perkara yang lain maka dia adalah orang
Bila pemuda yang sedang menyiram air itu yang tertipu.
melihat kepada Nabi Isa a.s berada di 1. Orang yang mengaku kemanisan
hadapannya maka dia pun berkata, "Wahai berzikir kepada Allah, tetapi dia
Nabi Isa a.s, kamu mintalah dari Tuhanmu mencintai dunia. 2. Orang yang mengaku
agar Dia memberi kepadaku seberat semut cinta ikhlas di dalam beramal, tetapi dia
Jarrah cintaku kepada-Nya." inginmendapat sanjungan dari manusia. 3.
Berkata Nabi Isa a.s, "Wahai saudaraku, Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan
kamu tidak akan terdaya untuk seberat yang menciptakannya, tetapi tidak berani
Jarrah itu." merendahkan dirinya.
Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Akan
Berkata pemuda itu lagi, "Wahai Isa a.s, datang waktunya umatku akan mencintai
kalau aku tidak terdaya untuk satu Jarrah, lima lupa kepada yang lima :
maka kamu mintalah untukku setengah berat
Jarrah." 1. Mereka cinta kepada dunia. Tetapi
Oleh kerana keinginan pemuda itu untuk mereka lupa kepada akhirat.
mendapatkan kecintaannya kepada Allah,
maka Nabi Isa a.s pun berdoa, "Ya Tuhanku, 2. Mereka cinta kepada harta benda.
berikanlah dia setengah berat Jarrah Tetapi mereka lupa kepada hisab.
cintanya kepada-Mu." Setelah Nabi Isa a.s
berdoa maka beliau pun berlalu dari situ. 3. Mereka cinta kepada makhluk.
Selang beberapa lama Nabi Isa a.s datang lagi Tetapi mereka lupa kepada al-
ke tempat pemuda yang memintanya berdoa, Khaliq.
tetapi Nabi Isa a.s tidak dapat berjumpa
dengan pemuda itu. Maka Nabi Isa a.s pun 4. Mereka cinta kepada dosa. Tetapi
bertanya kepada orang yang lalu-lalang di mereka lupa untuk bertaubat.
tempat tersebut, dan berkata kepada salah
seorang yang berada di situ bahawa pemuda 5. Mereka cinta kepada gedung-
itu telah gila dan kini berada di atas gunung. gedung mewah. Tetapi mereka
lupa kepada kubur."
Setelah Nabi Isa a.s mendengat penjelasan
orang-orang itu maka beliau pun berdoa
kepada Allah S.W.T, "Wahai Tuhanku,
tunjukkanlah kepadaku tentang pemuda itu." JURU DAKWAH YANG TIDAK
Selesai sahaja Nabi Isa a.s berdoa maka GENTAR
beliau pun dapat melihat pemuda itu yang
berada di antara gunung-ganang dan sedang
duduk di atas sebuah batu besar, matanya Kekalahan umat Islam dalam perang
memandang ke langit. Uhud menyebabkan bangkitnya
Nabi Isa a.s pun menghampiri pemuda itu kemarahan orang-orang badwi di sekitar
dengan memberi salam, tetapi pemuda itu Madinah untuk mencemuh dan
tidak menjawab salam Nabi Isa a.s, lalu Nabi mengungkit-ngungkit dendam lama yang
Isa berkata, "Aku ini Isa a.s."Kemudian sebelumnya sudah terpendam. Namun
Allah S.W.T menurunkan wahyu yang tanpa curiga sedikit pun Rasulullah
berbunyi, "Wahai Isa, bagaimana dia dapat memberikan sambutan baik atas
mendengar perbicaraan manusia, sebab kedatangan sekelompok pedagang Arab
dalam hatinya itu terdapat kadar setengah yang menyatakan keinginan sukunya

- 41 -
hendak mendengar dan memeluk Islam. terkenal sebagai sahabat dekat Rasulullah
Untuk itu mereka meminta para jurudakwah s.a.w. dan diangkat sebagai Muazin,
dikirimkan ke kampung suku itu. Rasulullah tukang azan.
s.a.w meluluskan. Enam orang sahabat yang
alim diutus untuk melaksanakan tugas Dalam perang Badar, Umayyah bin
tersebut. Mereka berangkat bersama para Khalaf berhadap-hadapan dengan bekas
pedagang Arab itu. budaknya itu. Dan Bilal berhasil
membunuhnya dalam pertempuran yang
Di kampung Ar-Raji, dalam wilayah sengit satu lawan satu. Adapun Khubaib
kekuasaan suku Huzail, para pedagang itu bin Adi diambil oleh Uqbah bin Al-Harits
tiba-tiba melakukan pengurangan atas dengan tujuan yang sama seperti maksud
keenam sahabat Rasulullah s.a.w, sambil Shafwan membeli Zaid bin Abdutsunah.
berseru meminta bantuan kaum Huzail. Iaitu untuk membalas dendam kebencian
Keenam pendakwah itu dengan pantas mereka kepada umat Islam.
menghunus senjata masing-masing dan siap Maka oleh orang-orang Quraisy, Zaid
mengadakan perlawanan, setelah insaf diseret menuju Tan'im, salah satu tempat
bahawa mereka tengah dijebak. untuk miqat umrah. DI sanalah Zaid akan
Para pedagang yang licik tadi berteriak, dijalani hukuman pancung, buatkan
"Sabar saudara-saudara. Kami tidak sesuatu yang ia tidak pernah
bermaksud membunuh atau menganiayai melakukannya, iaitu terbunuhnya
kalian. Kami cuma mahu menangkap kalian Umayyah bin Khalaf, ayahanda Shafwan.
untuk kami jual ke Makkah sebagai budak Menjelang algojo menetak parangnya,
belian. Keenam sahabat Rasulullah s.a.w itu pemimpin kaum Musyrikin Abu Sufyan
tahu nasib mereka bahkan lebih buruk bertanya garang, "Zaid bedebah, apakah
daripada terbunuh dalam pertarungan tidak engkau senang seandainya di tempatmu
berimbang itu. Kerana mereka segera ini Muhammad, sedangkan engkau hidup
bertakbir seraya menyerang dengan tangkas. tenteram bersama keluargamu di
rumah ?"
Terjadilah pertempuran seru antara enam
pendakwah berhati tulus dengan orang-orang "Janganlah begitu," bantah Zaid dengan
yang beringas yang jumlanya jauh lebih keras. "Dalam keadaan begini pun aku
besar. Pedang mereka ternyata cukup tajam. tidak rela Rasulullah tertusuk duri kecil di
Beberapa orang lawan telah menjadi korban. rumahnya."
Akhirnya tiga sahabat tertusuk musuh dan Abu Sufyan menjadi marah. "Bereskan,"
langsung gugur. Seorang lagi dibaling batu teriaknya kepada algojo. Dalam sekelip
beramai-ramai hingga tewas. Bakinya tinggal mata, sebilah parang berkilat di tengah
dua orang; Zaid bin Addutsunah dan terik matahari dan darah segar
Khusaib bin Adi. menyembur keluar. Zaid bin Abdutsunah
Apalah daya dua orang pejuang, betapa pun gugur setelah kepalanya dipotong,
lincahnya perlawanan merek, menghadapi menambah jumlah penghuni syurga
begitu banyak musuh yang tangguh ? Selang dengan seorang syuhada' lagi. Di hati Abu
beberapa saat sesudah jatuhnya empat Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya
sahabat tadi, kedua orang itu dapat timbul kehairanan akan kesetiaan para
dilumpuhkan dan belenggu. Lalu mereka sahabat kepada Muhammad. Sampai
diangkut menuju pasar budak di Makkah. tergamam di bibir Abu Sufyan ucapan
Zaid dibeli oleh Shafwan bin Umayyah. Ayah kagum, "Aku tidak perna menemukan
Shafwan, Umayyah bin Khalaf, adalah seorang yang begitu dicintai para sahabat
majikan Bilal dan Amir bin Fuhairah. seperti Muhammad."
Umayyah terkenal sangat kejam kepada
budak-budaknya. Bilal pernah disalib di atas Sesudah selesai pemancungan Zaid,
pasir dan dijemur di tengah teik matahari datang pula rombongan lain yang
dengan badan ditindihi batu. Untung Bilal menyeret Khubaib bin Adi. Sesuai dengan
ditebus oleh Saiyidina Abu Bakar Assidiq dan hukum yang berlaku di seluruh Tanah
dimerdekakan. Orang Habsyi ini kemudian Arab, kepada pesalah yang dijatuhi qisas

- 42 -
mati diberikan hak untuk menyampaikan bawa ini adalah Siti Fatimah az-Zahra,
permintaan terakhir. Demikian juga anak Rasulullah S.A.W."
Khubaib. Juru dakwah yang bestari ini Maka berkata kubur, "Aku bukannya
meminta izin untuk solat sunnah dua rakaat. tempat bagi mereka yang berdarjat atau
Permohonan tersebut dikabulkan. Dengan orang yang bernasab, adapun aku adalah
khusyuk dan tenang, seolah-olah dalam tempat amal soleh, orang yang banyak
suasana aman tenteram tanpa ancaman amalnya maka dia akan selamat dariku,
kematian, Khubaib melaksanakan ibadahnya tetapi kalau orang itu tidak beramal soleh
sampai selesai. Setelah salam dan mengangkat maka dia tidak akan terlepas dari aku
dua tangan, ia berkata, "Demi Allah. (akan aku layan dia dengan seburuk-
Andaikata bukan kerana takut disangka aku buruknya)."
gentar menghadapi maut, maka solatku akan
kulakukan lebih panjang." Abu Laits as-Samarqandi berkata kalau
seseorang itu hendak selamat dari siksa
Khubaib disalib dahulu lalu dihabisi kubur hendaklah melazimkan empat
sepertimana dilaksanakan ke atas Zaid bin perkara semuanya :-
Abdutsunah. Jasadnya telah lebur
sebagaimana jenazah lima sahabatnya yang 1. Hendaklah ia menjaga solatnya
lain. Namun semangat dakwah mereka yang 2. Hendaklah dia bersedekah
dilandasi keikhlasan untuk menyebarkan 3. Hendaklah dia membaca al-Qur'an
ajaran kebenaran takkan pernah padam dari 4. Hendaklah dia memperbanyakkan
permukaan bumi. Semangat itu terus membaca tasbih kerana dengan
bergema sehingga makin banyak jumlah memperbanyakkan membaca
pendakwah yang dengan kekuatan sendiri, tasbih, ia akan dapat menyinari
atas biaya peribadi, menyelusup keluar- kubur dan melapangkannya.
masuk pedalaman berbatu-batu karang atau
berhutan-hutan belantara buat Adapun empat perkara yang harus
menyampaikan firman Tuhan menuju dijauhi ialah :-
keselamatan
1. Jangan berdusta
2. Jangan mengkhianat
KUBUR BERKATA SEWAKTU JENAZAH 3. Jangan mengadu-domba (jangan
FATIMAH AZ-ZAHRAHENDAK suka mencucuk sana cucuk sini)
DIKEBUMIKAN. 4. Jangan kencing sambil berdiri

Rasulullah S.A.W telah bersabda yang


Dikisahkan bahawa sewaktu Fatimah r.a. bermaksud, "Bersucilah kamu semua dari
meninggal dunia maka jenazahnya telah kencing, kerana sesungguhnya
diusung oleh 4 orang, antara :- kebanyakan siksa kubur itu berpunca dari
kencing."
1. Ali bin Abi Talib (suami Fatimah r.a) Seseorang itu tidak dijamin akan terlepas
dari segala macam siksaan dalam kubur,
2. Hasan (anak Fatima r.a) walaupun ia seorang alim ulama' atau
seorang anak yang bapanya sangat dekat
3. Husin (anak Faimah r.a) dengan Allah. Sebaliknya kubur itu tidak
memandang adakah orang itu orang
4. Abu Dzafrrin Al-Ghifary r.a miskin, orang kaya, orang berkedudukan
tinggi atau sebagainya, kubur akan
Sewaktu jenazah Fatimah r.a diletakkan di melayani seseorang itu mengikut amal
tepi kubur maka Abu Dzafrrin Al-Ghifary r.a soleh yang telah dilakukan sewaktu
berkata kepada kubur, "Wahai kubur, hidupnya di dunia ini.
tahukah kamu jenazah siapakah yang kami
bawakan kepada kamu ? Jenazah yang kami Jangan sekali-kali kita berfikir bahawa
kita akan dapat menjawab setiap soalan

- 43 -
yang dikemukakan oleh dua malaikat Nabi Ismail berkata, "Batu ini kuterima
Mungkar dan Nakir dengan cara kita daripada yang tidak memberatkan cucuku
menghafal. Pada hari ini kalau kita berkata dan cucumu (Jibril)."
kepada saudara kita yang jahil takutlah kamu Nabi Ibrahim mencium lagi batu itu dan
kepada Allah dan takutlah kamu kepada diikuti oleh Nabi Ismail a.s. Sehingga
soalan yang akan dikemukakan ke atas kamu sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh
oleh malaikat Mungkar dan Nakir, maka orang-orang yang pergi ke Baitullah.
mereka mungkin akan menjawab, "Ah Siapa sahaja yang bertawaf di Kaabah
mudah sahaja, aku boleh menghafal untuk disunnahkan mencium Hajar Aswad.
menjawabnya." Beratus ribu kaum muslimin berebut
Itu adalah kata-kata orang yang tidak ingin mencium Hajar Aswad itu, yang
berfikiran. Seseorang itu tidak akan dapat tidak mencium cukuplah dengan
menjawab setiap soalan di alam kubur jikalau memberikan isyarat lambaian tangan
dia tidak mengamalkannya sebab yang akan sahaja.
menjawab ialah amalnya sendiri. Sekiranya Ada riwayat menyatakan bahawa dulunya
dia rajin membaca al-Qur'an, maka al- batu Hajar Aswad itu putih bersih, tetapi
Qur'an itu akan membelanya dan begitu juga akibat dicium oleh setiap orang yang
seterusnya. datang menziarahi Kaabah, ia menjadi
hitam seperti terdapat sekarang. Wallahu
a'alam.
KISAH ASAL USUL HAJAR ASWAD
Apabila manusia mencium batu itu maka
timbullah perasaan seolah-olah mencium
Ketika Nabi Ibrahim a.s bersama anaknya ciuman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
membina Kaabah banyak kekurangan yang Ingatlah wahai saudara-saudaraku, Hajar
dialaminya. Pada mulanya Kaabah itu tidak Aswad itu merupakan tempat diperkenan
ada bumbung dan pintu masuk. Nabi Ibrahim doa. Bagi yang ada kelapangan, berdoalah
a.s bersama Nabi Ismail bertungkus kumus di sana, Insya Allah doanya akan
untuk menjayakan pembinaannya dengan dikabulkan oleh Allah. Jagalah hati kita
mengangkut batu dari berbagai gunung. sewaktu mencium Hajar Aswad supaya
Dalam sebuah kisah disebutkan apabila tidak menyengutukan Allah, sebab tipu
pembinaan Kaabah itu selesai, ternyata Nabi daya syaitan kuat di Tanah Suci Mekah.
Ibrahim masih merasakan kekurangan Ingatlah kata-kata Khalifah Umar bin Al-
sebuah batu lagi untuk diletakkan di Kaabah. Khattab apabila beliau mencium batu itu
Nabi Ibrahim berkata Nabi Ismail berkata, (Hajar Aswad) : "Aku tahu, sesungguhnya
"Pergilah engkau mencari sebuah batu yang engkau hanyalah batu biasa. Andaikan
akan aku letakkan sebagai penanda bagi aku tidak melihat Rasulullah S.A.W
manusia." menciummu, sudah tentu aku tidak akan
melakukan (mencium Hajar Aswad)."
Kemudian Nabi Ismail a.s pun pergi dari satu
bukit ke satu bukit untuk mencari batu yang
baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail a.s sedang
mencari batu di sebuah bukit, tiba-tiba
datang malaikat Jibril a.s memberikan UNTA MENJADI HAKIM
sebuah batu yang cantik. Nabi Ismail dengan
segera membawa batu itu kepada Nabi
Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim a.s. merasa Pada zaman Rasulullah s.a.w, ada seorang
gembira melihat batu yang sungguh cantik Yahudi yang menuduh orang Muslim
itu, beliau menciumnya beberapa kali. mencuri untanya. Maka dia datangkan
Kemudian Nabi Ibrahim a.s bertanya, "Dari empat orang saksi palsu dari golongan
mana kamu dapat batu ini?" munafik. Nabi s.a.w lalu memutuskan
hukum unta itu milik orang Yahudi dan
memotong tangan Muslim itu sehingga
orang Muslim itu kebingungan. Maka ia

- 44 -
pun mengangkatkan kepalanya menengadah penjaga kedai yang diamanahkan tuannya
ke langit seraya berkata, "Tuhanku, Engkau tadi.
Maha Mengetahui bahawa sesungguhnya aku Satu barang perhiasan permata yang
tidak mencuri unta itu." hendak dibeli harganya empat ratus
Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada dirham. Saudara kepada Yunus
Nabi s.a.w, "Wahai Rasulullah, sungguh menunjukkan suatu barang yang
keputusanmu itu adalah benar, akan tetapi sebetulnya harga dua ratus dirham.
mintalah keterangan dari unta ini." Barang tersebut dibeli oleh badwi tadi
tanpa diminta mengurangkan harganya
Kemudian Nabi s.a.w bertanya kepada unta tadi. Ditengah jalan, dia terserempak
itu, "Hai unta, milik siapakah engkau ini ?" dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin
Unta itu menjawab dengan kata-kata yang Ubaid lalu bertanya kepada si badwi yang
fasih dan terang, "Wahai Rasulullah, aku membawa barang perhiasan yang dibeli
adalah milik orang Muslim ini dan dari kedainya tadi. Sememangnya dia
sesungguhnya para saksi itu adalah dusta." mengenali barang tersebut adalah dari
Akhirnya Rasulullah s.a.w berkata kepada kedainya. Saudagar Yunus bertanya
orang Muslim itu, "Hai orang Muslim, kepada badwi itu, "Berapakah harga
beritahukan kepadaku, apakah yang engkau barang ini kamu beli?"
perbuat, sehingga Allah Taala menjadikan
unta ini dapat bercakap perkara yang benar." Badwi itu menjawab, "Empat ratus
Jawab orang Muslim itu, "Wahai Rasulullah, dirham."
aku tidak tidur di waktu malam sehingga "Tetapi harga sebenarnya cuma dua ratus
lebih dahulu aku membaca selawat ke atas dirham sahaja. Mari ke kedai saya supaya
engkau sepuluh kali." saya dapat kembalikan wang selebihnya
kepada saudara." Kata saudagar Yunus
Rasulullah s.a.w bersabda, lagi.
"Engkau telah selamat dari hukum potong "Biarlah, ia tidak perlu. Aku telah merasa
tanganmu di dunia dan selamat juga dari senang dan beruntung dengan harga yang
seksaan di akhirat nantinya dengan sebab empat ratus dirham itu, sebab di
berkatnya engkau membaca selawat kampungku harga barang ini paling
untukku." murah lima ratus dirham."
Memang membaca selawat itu sangat Tetapi saudagar Yunus itu tidak mahu
digalakkan oleh agama sebab pahala- melepaskan badwi itu pergi. Didesaknya
pahalanya sangat tinggi di sisi Allah. Lagi juga agar badwi tersebut balik ke
pula boleh melindungi diri dari segala macam kedainya dan bila tiba dikembalikan wang
bencana yang menimpa, baik di dunia dan di baki kepada badwi itu. Setelah badwi itu
akhirat nanti. Sebagaimana dalam kisah tadi, beredar, berkatalah saudagar Yunus
orang Muslim yang dituduh mencuri itu kepada saudaranya, "Apakah kamu tidak
mendapat perlindungan daripada Allah merasa malu dan takut kepada Allah atas
melalui seekor unta yang menghakimkannya. perbuatanmu menjual barang tadi dengan
dua kali ganda?" Marah saudagar Yunus
lagi.
KEJUJURAN SEORANG SAUDAGAR
PERMATA "Tetapi dia sendiri yang mahu
membelinya dengan harga empat ratus
dirham." Saudaranya cuba
Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan mempertahankan bahawa dia dipihak
di zaman Tabiin bernama Yunus bin Ubaid, yang benar.
menyuruh saudaranya menjaga kedainya Kata saudagar Yunus lagi, "Ya, tetapi di
kerana ia akan keluar solat. Ketika itu atas belakang kita terpikul satu amanah
datanglah seorang badwi yang hendak untuk memperlakukan saudara kita
membeli perhiasan di kedai itu. Maka seperti memperlakukan terhadap diri kita
terjadilah jual beli di antara badwi itu dan sendiri."

- 45 -
Jika kisah ini dapat dijadikan tauladan bagi telah mengutuskan burung hud-hud
peniaga-peniaga kita yang beriman, amatlah dengan membawa batu berlian dan
tepat. Kerana ini menunjukkan peribadi meletakkannya di atas gunung yang
seorang peniaga yang jujur dan amanah di dijunjung oleh 'Auj. Dengan kekuasaan
jalan mencari rezeki yang halal. Jika Allah, berlian tersebut menembusi gunung
semuanya berjalan dengan aman dan yang dijunjung oleh 'Auj sehinggalah
tenteram kerana tidak ada penipuan dalam sampai ke tengkuknya. 'Auj tidak sanggup
perniagaan. menghilangkan berlian itu, akhirnya 'Auj
binasa disebabkan batu berlian itu.
Dalam hal ini Rasulullah S.A.W bersabda,
"Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang Dikatakan bahawa ketinggian Nabi Musa
menahan, yang melepas dan memberi rezeki a.s adalah empat puluh hasta dan panjang
dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah tongkatnya juga empat puluh hasta dan
di dalam keadaan tidak seorang pun dari memukulkan tongkatnya kepada 'Auj
kamu menuntut aku lantaran menzalimi di tepat mengenai mata dan kakinya. Ketika
jiwa atau diharga." (Diriwayat lima imam itu jatuhlah 'Auj dengan kehendak Allah
kecuali imam Nasa'i) S.W.T dan akhirnya tidak dapat lari
daripada kematian sekalipun badannya
tinggi serta memiliki kekuatan yang hebat.
'AUJ BIN UNUQ DIBINASAKAN OLEH
BURUNG HUD-HUD
CINTA SEJATI SEORANG IBU
TERHADAP ANAK-ANAKNYA
'Auj bin Unuq adalah manusia yang berumur
sehingga 4,500 tahun. Tinggi tubuh badannya
di waktu berdiri adalah seperti ketinggian air Wanita itu sudah tua, namun semangat
yang dapat menenggelamkan negeri pada perjuangannya tetap menyala seperti
zaman Nabi Nuh a.s. Ketinggian air tersebut wanita yang masih muda. Setiap tutur
tidak dapat melebihi lututnya. kata yang dikeluarkannya selalu menjadi
Ada yang mengatakan bahawa dia tinggal di pendorong dan bualan orang disekitarnya.
gunung. Apabila dia merasa lapar, dia akan Maklumlah, ia memang seorang penyair
menghulurkan tangannya ke dasar laut untuk dua zaman, maka tidak kurang pula
menangkap ikan kemudian memanggangnya bercakap dalam bentuk syair. Al-Khansa
dengan panas matahari. Apabila dia marah bin Amru, demikianlah nama wanita itu.
atas sesebuah negeri, maka dia akan Dia merupakan wanita yang terkenal
mengencingi negeri tersebut hinggalah cantik dan pandai di kalangan orang
penduduk negeri itu tenggelam di dalam air Arab. Dia pernah bersyair mengenang
kencingnya. kematian saudaranya yang bernama
Sakhr :
Apabila Nabi Musa bersama kaumnya
tersesat di kebun teh, maka 'Auj bermaksud "Setiap mega terbit, dia mengingatkan
untuk membinasakan Nabi Musa bersama aku pada Sakhr, malang. Aku pula masih
kaumnya itu. Kemudian 'Auj datang untuk teringatkan dia setiap mega hilang dii
memeriksa tempat kediaman askar Nabi ufuk barat Kalaulah tidak kerana terlalu
Musa a.s., maka dia mendapati beberapa ramai orang menangis di sampingku ke
tempat kediaman askar Nabi Musa itu tidak atas mayat-mayat mereka, nescaya aku
jauh dari tempatnya. Kemudian dia bunuh diriku."
mencabut gunung-gunung yang ada di Setelah Khansa memeluk Islam,
sekitarnya dan diletakkan di atas kepalanya keberanian dan kepandaiannya bersyair
supaya mudah untuk dicampakkan kepada telah digunakan untuk menyemarakkan
askar-askar Nabi Musa a.s. semangat para pejuang Islam. Ia
Sebelum sempat 'Auj mencampakkan mempunyai empat orang putera yang
gunung-gunung yang diunjung di atas kesemuanya diajar ilmu bersyair dna
kepalanya kepada askar Nabi Musa a.s, Allah dididik berjuang dengan berani.

- 46 -
Kemudian puteranya itu telah diserahkan bergejolak, masuklah akmu ke dalamnya.
untuk berjuang demi kemenangan dan Dan dapatkanlah puncanya ketika terjadi
kepentingan Islam. Khansa telah mengajar perlagaan pertempurannya, semoga kamu
anaknya sejak kecil lagi agar jangan takut akan berjaya mendapat balasan di
menghadapi peperangan dan cabaran. kampung yang abadi, dan tempat tinggal
yang kekal."
Pada tahun 14 Hijrah, Khalifah Umar Ibnul
Khattab menyediakan satu pasukan tempur Subuh esoknya semua tentera Islam sudah
untuk menentang Farsi. Semua Islam dari berada di tikar sembahyang masing-
berbagai kabilah telah dikerahkan untuk masing untuk mengerjakan perintah Allah
menuju ke medan perang, maka iaitu solat Subuh, kemudian berdoa moga-
terkumpullah seramai 41,000 orang tentera. moga Allah memberikan mereka
Khansa telah mengerahkan keempat-empat kemenangan atau syurga. Kemudian Saad
puteranya agar ikut mengangkat senjata bin Abu Waqas panglima besar Islam
dalam perang suci itu. Khansa sendiri juga telah memberikan arahan agar bersiap-
ikut ke medan perang dalam kumpulan sedia sebaik sahaja semboyan perang
pasukan wanita yang bertugas merawat dan berbunyi. Perang satu lawan satu pun
menaikkan semangat pejuan tentera Islam. bermula dua hari. Pada hari ketiga
Dengarlah nasihat Khansa kepada putera- bermulalah pertempuran besar-besaran.
puteranya yang sebentar lagi akan ke medan 41,000 orang tentera Islam melawan
perang, "Wahai anak-anakku! Kamu telah tentera Farsi yang berjumlah 200,000
memilih Islam dengan rela hati. Kemudian orang. Pasukan Islam mendapat
kamu berhijrah dengan sukarela pula. Demi tentangan hebat, namun mereka tetap
Allah, yang tiada tuhan selain Dia, yakin akan pertolongan Allah .
sesungguhnya kamu sekalian adalah putera-
putera dari seorang lelaki dan seorang Putera-putera Khansa maju untuk
wanita. Aku tidak pernah mengkhianati merebut peluang memasuki syurga.
ayahmu, aku tidak pernah memburuk- Berkat dorongan dan nasihat dari
burukkan saudara-maramu, aku tidak bondanya, mereka tidak sedikit pun
pernah merendahkan keturuna kamu, dan berasa takut. Sambil mengibas-ngibaskan
aku tidak pernah mengubah perhubungan pedang, salah seorang dari mereka
kamu. Kamu telah tahu pahala yang bersyair,
disediakan oleh Allah kepada kaum muslimin "Hai saudara-saudaraku! Ibu tua kita
dalam memerangi kaum kafir itu. Ketahuilah yang banyak pengalaman itu, telah
bahawasaya kampung yang kekal itu lebih memanggil kita semalam dan
baik daripada kampung yang binasa." membekalkan nasihat. Semua mutiara
yang keluar dari mulutnya bernas dan
Kemudian Khansa membacakan satu ayat berfaedah. Insya Allah akan kita buktikan
dari surah Ali Imran yang bermaksud, sedikit masa lagi."
"Wahai orang yang beriman! Sabarlah, dan Kemudian ia maju menetak setiap musuh
sempurnakanlah kesabaran itu, dan yang datang. Seterusnya disusul pula oleh
teguhkanlah kedudukan kamu, dan patuhlah anak kedua maju dan menentang setiap
kepada Allah, moga-moga menjadi orang musuh yang mencabar. Dengan semangat
yang beruntung." Putera-putera Khansa yang berapi-api ia bersyair,
tertunduk khusyuk mendengar nasihat bonda
yang disayanginya. "Demi Allah! Kami tidak akan melanggar
Seterusnya Khansa berkata, "Jika kalian nasihat dari ibu tua kami Nasihatnya
bangun esok pagi, insya Allah dalam keadaan wajib ditaati dengan ikhlas dan rela hati
selamat, maka keluarlah untuk berperang Segeralah bertempur, segeralah bertarung
dengan musuh kamu. Gunakanlah semua dan menggempur mush-musuh bersama-
pengalamanmu dan mohonlah pertolongan sama Sehingga kau lihat keluarga Kaisar
dari Allah. Jika kamu melihat api musnah."
pertempuran semakin hebat dan kamu Anak Khansa yang ketiga pula segera
dikelilingi oleh api peperangan yang sedang melompat dengan beraninya dan bersyair,

- 47 -
"Sungguh ibu tua kami kuat keazamannya, beradik Khansa. Seketika itu juga
tetap tegas tidak goncang Beliau telah ramailah tentera Islam yang datang
menggalakkan kita agar bertindak cekap dan menemui Khansa memberitahukan
berakal cemerlang Itulah nasihat seorang ibu bahawa keempat-empat anaknya telah
tua yang mengambil berat terhadap anak- menemui syahid. Al-Khansa menerima
anaknya sendiri Mari! Segera memasuki berita itu dengan tenang, gembira dan
medan tempur dan segeralah untuk hati tidak bergoncang. Al-Khansa terus
mempertahankan diri Dapatkan kemenangan memuji Allah dengan ucapan,
yang bakal membawakegembiraan di dalam
hati Atau tempuhlah kematian yang bakal "Segala puji bagi Allah, yang telah
mewarisi kehidupan yang abadi." memuliakanku dengan mensyahidkan
mereka, dan aku mengahrapkan darii
Akhir sekali anak keempat menghunus Tuhanku, agar Dia mengumpulkan aku
pedang dan melompat menyusul abang- dengan mereka di tempat tinggal yang
abangnya. Untuk menaikkan semangatnya ia kekal dengan rahmat-Nya!"
pun bersyair, Al-Khansa kembali semula ke Madinah
"Bukanlah aku putera Khansa', bukanlah bersama para perajurit yang masih hidup
aku anak jantan Dan bukanlah pula kerana dengan meninggalkan mayat-mayat
'Amru yang pujiannya sudah lama terkenal puteranya di medan pertempuran
Kalau aku tidak membuat tentera asing yang Kadisia. Dari peristiwa peperanan itu pula
berkelompok-kelompok itu terjunam ke wanita penyair ini mendapat gelaran
jurang bahay, dan musnah mangsa oleh kehormatan 'Ummu syuhada yang ertinya
senjataku." ibu kepada orang-orang yang mati
Bergelutlah keempat-empat putera Khansa syahid."
dengan tekad bulat untuk mendapatkan
syurga diiringi oleh doa munajat bondanya
yang berada di garis belakang. Pertempuran NABI IDRIS DAN PEDOMAN HIDUP
terus hebat. Tentera Islam pada mulanya
kebingungan dan kacau kerana pada mulanya
tentera Farsi menggunakan tentera bergajah Nabi Idris a.s adalah keturunan keenam
di barisan hadapan, sementara tentera Nabi Adam, putera dari Yazid bin
berjalan kaki berlindung di belakang Mihla'iel bin Qoinan bin Anusy bin Syith
binatang tahan lasak itu. Namun tentera bin Adam a.s dan dia adalah keturunan
Islam dapat mencederakan gajah-gajah itu pertama yang dikurniakan kenabian
dengan memanah mata dan bahagian- setelah Adam dan Syith.
bahagian lainnya. Gajah yang cedera itu Nabi Idris a.s mengikut sementara riwayat
marah dengan menghempaskan tuan yang bermukim di Mesir, di mana ia
menungganginya, memijak-mijak tentera berdakwah untuk agama Allah
Farsi yang lannya. Kesempatan ini digunakan mengajarkan tauhid dan beribadah
oleh pihak Islam untuk memusnahkan menyembah Allah serta memberi
mereka. Panglima perang bermahkota Farsi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-
dapat dipenggal kepalanya, akhirnya mereka pengikut agar menyelamatkan diri dari
lari lintang-pukang menyeberangi sungai dan siksaan di akhirat dan kehancuran serta
dipanah oleh pasukan Islam hingga air sungai kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai
menjadi merah. Pasukan Farsi kalah teruk, berusia 82 tahun.
dari 200,000 tenteranya hanya sebahagian
kecil sahaja yang dapat menyelamatkan diri. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata
mutiaranya ialah :-
Umat Islam lega. Kini mereka mengumpul 1. Kesabaran yang disertai iman kepada
dan mengira tentera Islam yang gugur. Allah memebawa kemenangan.
Ternyata yang beruntung menemui syahid di 2. Orang yang bahagia adalah orang
medan Kadisia itu berjumlah lebih kurang yang merendah diri dan
7,000 orang. Dan daripada 7,000 orang mengharapkan syafaat dari Tuhannya
syuhada itu terbujur empat orang adik- dengan amal-amal solehnya.

- 48 -
3. Bila kamu memohon sesuatu daripada Selanjutnya tanya Nabi s.a.w, "Apakah
Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah lima perkara yang diperintahkan oleh
niatmu. Demikian pula puasa dan para utusanku itu ?"
sembahnyangmu. Jawab mereka, "Kami diperintahkan oleh
4. Janganlah bersumpah dengan keadaan para utusanmu untuk bersaksi bahawa
kamu berdusta dan janganlah menuntut tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau
sumpah dari orang yang berdusta agar adalah utusan Allah, hendaknya kami
kamu tidak menyekutui mereka dalam mendirikan solat wajib, mengerjakan
dosa. puasa di bulan Ramadhan, menunaikan
5. Bertaatlah kepada raja-rajamu dan zakat dan berhaji bila mampu."
tunduklah kepada pembesar-pembesarmu
serta penuhilah selalu mulut-mulutmu Tanya Nabi s.a.w selanjutnya, "Apakah
dengan ucapan syukur dan puji kepada lima perkara yang kamu masih
Allah. terbiasakan sejak zaman jahiliyyah ?"
6. Janganlah mengiri orang yang mujur Jawab mereka, "Bersyukur di waktu
nasibnya kerana mereka tidak akan senang, bersabar di waktu kesusahan,
banyak dan lama menikmati kemujuran berani di waktu perang, redha pada
nasibnya. waktu kena ujian dan tidak merasa
7. Barangsiapa melampaui kesederhanaan, gembira dengan sesuatu musibah yang
tidak suatupun akan memuaskannya. menimpa pada musuh." Mendengar
8. Tanpa membahagi-bahagikan nikmat ucapan mereka yang amat menarik ini,
yang diperolehi, seseorang tidak dapat maka Nabi s.a.w berkata, "Sungguh kamu
bersyukur kepada Allah atau nikmat- ini termasuk di dalam kaum yang amat
nikmat yang diperolehinya itu. pandai sekali dalam agama mahupun
dalam tatacara berbicara, hampir sahaja
kamu ini serupa dengan para Nabi dengan
LIMA BELAS BUKTI KEIMANAN segala macam yang kamu katakan tadi."

Kemudian Nabi s.a.w selanjutnya,


Al-Hakim meriwayatkan Alqamah bin Haris "Mahukah kamu aku tunjukkan kepada
r.a berkata, aku datang kepada Rasulullah lima perkara amalan yang akan
s.a.w dengan tujuh orang dari kaumku. menyempurnakan dari yang kamu punyai
Kemudian setelah kami beri salam dan beliau ? Janganlah kamu mengumpulkan sesuatu
tertarik sehingga beliau bertanya, "Siapakah yang tidak akan kamu makan. Janganlah
kamu ini ?" kamu mendirikan rumah yang tidak akan
Jawab kami, "Kami adalah orang beriman." kamu tempati, janganlah kamu berlumba-
Kemudian baginda bertanya, "Setiap lumba dalam sesuatu yang bakal kamu
perkataan ada buktinya, apakah bukti tinggalkan,, berusahalah untuk mencari
keimanan kamu ?" Jawab kami, "Buktinya bekal ke dalam akhirat."
ada lima belas perkara. Lima perkara yang
engkau perintahkan kepada kami, lima
perkara yang diperintahkan oleh utusanmu
kepada kami dan lima perkara yang kami KAIN KAFAN DARIPADA
terbiasakan sejak zaman jahiliyyah ?" RASULULLAH S.A.W

Tanya Nabi s.a.w, "Apakah lima perkara


yang aku perintahkan kepada kamu itu ?" Seorang wanita datang kepada Rasulullah
Jawab mereka, "Kamu telah perintahkan S.A.W. Ia menyerahkan kain yang
kami untuk beriman kepada Allah, percaya ditenunnya sendiri dan diserahkan kepada
kepada Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Nabi S.A.W sebagai rasa cintanya kepada
Rasul-rasul-Nya, percaya kepada takdir Allah Rasul. Dengan senang hati rasulullah
yang baik mahupun yang buruk." menerima pemberian itu dan
memakainya. Dengan memakai kain
pemberian wanita itu, Nai keluar

- 49 -
menemui sahabatnya. Salah seorang daripada membasuh anggota dengan tujuh
sahabat melihat begitu indahnya kain yang perkara :-
dipakai Nabi, lau berkata, "Wahai
Rasulullah, alangkah indahnya kain yang 1. bertaubat
engkau pakai itu. Betapa senangnya jika aku 2. menyesali dosa yang dilakukan
memakainya," ujarnya. 3. tidak tergila-gilakan dunia
4. tidak mencari / mengharap pujian
"Baiklah," jawab Nabi S.A.W ringkas. orang (riya')
Setelah keluar dari suatu majlis, Rasulullah 5. tinggalkan sifat berbangga
S.A.W datang lagi ke tempat itu, tetapi tidak 6. tinggalkan sifat khianat dan
lagi menggunakan kain tenun yang baru menipu
dipakai itu. Kain pemberian wanita itu 7. meninggalkan sifat dengki
berlipat di tangannya, dan kemudian
diserahkan kepada sahabat yang memujinya Seterusnya Hatim berkata, "Kemudian
tadi. aku pergi ke masjid, aku kemaskan semua
"Terimalah kain ini dan pakailah," ujar anggotaku dan menghadap kiblat. Aku
Rasululah S.A.W. berdiri dengan penuh kewaspadaan dan
Melihat peristiwa itu, ramai sahabat yang aku bayangkan Allah ada di hadapanku,
mencela lelaki itu. Kain pemberian wanita itu syurga di sebelah kananku, neraka di
sangat disenangi Nabi kerana itu dipakainya, sebelah kiriku, malaikat maut berada di
tetapi Nabi tidak pernah menolak permintaan belakangku, dan aku bayangkan pula
seseorang. "Mengapa engkau masih bahawa aku seolah-olah berdiri di atas
memintanya ?" sungut para sahabat. titian 'Sirratul Mustaqim' dan aku
menganggap bahawa solatku kali ini
Apa jawab sahabat yang meminta kain adalah solat terakhirku, kemudian aku
kepada Rasulullah S.A.W, "Saya minta kain berniat dan bertakbir dengan baik.
itu bukan untuk saya pakai, melainkan untuk
saya gunakan untuk kain kafanku." Setiap bacaan dan doa dalam solat
kufaham maknanya, kemudian aku ruku'
dan sujud dengan tawadhu', aku
RAHSIA KHUSYUK DALAM bertasyahhud dengan penuh pengharapan
SEMBAHYANG dan aku memberi salam dengan ikhlas.
Beginilah aku bersolat selama 30 tahun."
Apabila Isam mendengar, menangislah
Seorang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf, dia kerana membayangkan ibadahnya
dia sangat warak dan sangat khusyuk yang kurang baik bila dibandingkan
solatnya. Namun dia selalu khuatir kalau- dengan Hatim.
kalau ibadahnya kurang khusyuk dan selalu
bertanya kepada orang yang dianggapnya
lebih ibadahnya, demi untuk memperbaiki
dirinya yang selalu dirasakan kurang KISAH DARI KITAB ALLAH YANG
khusyuk. DAHULU
Pada suatu hari, Isam menghadiri majlis
seorang abid bernama Hatim Al-Isam dan
bertanya : "Wahai Aba Abdurrahman, Suatu ketika Rasulullah s.a.w telah
bagaimanakah caranya tuan solat?" ditanya tentang suhuf yang diturunkan
Hatim berkata : "Apabila masuk waktu solat kepada suhuf Nabi Allah Musa a.s.
aku berwudhu' zahir dan batin." Rasulullah s.a.w berkata, "Sebahagian
daripada kandungan suhuf Nabi Musa
Isam bertanya, "Bagaimana wudhu' zahir a.s :-
dan batin itu?"
Hatim berkata, "Wudhu' zahir sebagaimana 1. Aku hairan pada orang yang telah
biasa, iaitu membasuh semua anggota wudhu' meyakinkan akan datangnya
dengan air. Sementara wudhu' batin ialah kematian (yakin dirinya akan mati

- 50 -
dan ditanya tentang amalannya), tetapi kepanasan di padang pasir yang
mengapa mereka merasa seronok dan panas. Demi Keagungan dan
gembira di dunia (tidak membuat KemuliaanKu, ketika itu pun kau
persediaan). tidak akan memperolehi apa-apa
selain yang telah aku tetapkan,
2. Aku hairan kepada orang yang telah malahan engkau termasuk di
meyakini akan adanya qadar dalam golongan orang yang tercela
(ketentuan) Allah, tetapi mengapa di sisiKu."
mereka marah-marah (bila sesuatu
musibah menimpa dirinya).
KISAH PERLAWANAN ANTARA
3. Aku hairan pada orang yang telah SEORANG LELAKI DAN IBLIS
meyakini akan adanya hisab (hari
pengiraan amal baik dan buruk),
tetapi mengapa mereka tidak berbuat Suami isteri itu hidup tenteram mula-
kebaikan?" mula. Meskipun melarat, mereka taat
kepada perintah Tuhan. Segala yang
Rasulullah s.a.w ditanya pula tentang dilarang Allah dihindari, dan ibadah
sebahagian daripada kitab Taurat, Nabi mereka tekun sekali. Si Suami adalah
berkata, "Antara kandungannya ialah :- seorang yang alim yang taqwa dan
tawakkal. Tetapi sudah beberapa lama
1. Wahai anak Adam, janganlah kau isterinya mengeluh terhadap kemiskinan
merasa khuatir akan kekuasaan yang tiada habis-habisnya itu. Ia memaksa
(pangkat), selagi kekuasaanKu kekal suaminya agar mencari jalan keluar. Ia
abadi iaitu tidak akan hilang membayangkan alangkah senangnya
selamanya. hidup jika segala-galanya serba cukup.
Pada suatu hari, lelaki yang alim itu
2. Wahai anak Adam, sesungguhnya berangkat ke ibu kota, mahu mencari
Kami menciptakan kamu adalah pekerjaan. Di tengah perjalanan is melihat
untuk beribadah kepadaKu, maka dari sebatang pohon besar yang tengah
itu janganlah kamu mensia-siakan dikerumuni orang. Is mendekat. Ternyata
(menghabiskan masamu untuk orang-orang itu sedang memuja-muja
berhibur sahaja). pohon yang konon keramat dan sakti itu.
Banyak juga kaum wanita dan pedagang-
3. Wahai anak Adam, Kami tidak pedagang yang meminta-minta agar suami
mengira akan amalanmu yang akan mereka setia atau dagangnya laris.
dilakukan esok, oleh itu janganlah
kamu cemas akan rezekimu untuk "Ini syirik," fikir lelaki yang alim tadi.
esok. "Ini harus dibanteras habis. Masyarakat
4. Wahai anak Adam, sesungguhnya bagi tidak boleh dibiarkan menyembah serta
kamu ada kewajipan dan ketentuan meminta selain Allah." Maka pulanglah
rezeki, sekalipun kamu mengabaikan dia terburu. Isterinya hairan, mengapa
kewajipanmu terhadapKu, namun secepat itu suaminya kembali. Lebih
Aku tidak akan mengabaikan rezeki hairan lagi waktu dilihatnya si suami
yang telah ditentukan untukmu. mengambil sebilah kapak yang diasahnya
5. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika tajam. Lantas lelaki alim tadi bergegas
kamu redha pada apa-apa yang telah keluar. Isterinya bertanya tetapi ia tidak
aku berikan kepadamu, maka kamu menjawab. Segera dinaiki keldainya dan
akan merasakan bahagia zahir dan dipacu cepat-cepat ke pohon itu. Sebelum
batin. Tetapi jika kamu tidak redha sampai di tempat pohon itu berdiri, tiba-
dengan apa-apa yang telah Aku tiba melompat sesusuk tubuh tinggi besar
berikan itu, maka kamu akan dikuasai dan hitam. Dia adalah iblis yang
oleh dunia sehingga kamu akan menyerupai sebagi manusia.
melompat-lompat dan melenting

- 51 -
"Hai, mahu ke mana kamu?" tanya si iblis. bawah tikar sembahyangnya tidak ada
Orang alim tersebut menjawab, "Saya mahu apa-apa lagi keculai tikar pandan yang
menuju ke pohon yang disembah-sembah rapuh. Isterinya mulai marah kerana
orang bagaikan menyembah Allah. Saya wang yang kelmarin sudah dihabiskan
sudah berjanji kepada Allah akan menebang sama sekali.
roboh pohon syirik itu."
"Kamu tidak ada apa-apa hubungan dengan Si alim dengan lesu menjawab, "Jangan
pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut- khuatir, esok barangkali kita bakal dapat
ikutan syirik seperti mereka. Sudah pulang lapan dinar sekaligus."
sahaja." Keesokkan harinya, harap-harap cemas
"Tidak boleh, kemungkaran mesti suami-isteri itu bangun pagi-pagi. Selesai
dibanteras," jawab si alim bersikap tegas. sembahyang dibuka tikar sejadahnya
"Berhenti, jangan teruskan!" bentak iblis kosong.
marah. "Kurang ajar. Penipu," teriak si isteri.
"Ambil kapak, tebanglah pohon itu."
"Akan saya teruskan!" "Ya, memang dia telah menipuku. Akan
Kerana masing-masing tegas pada pendirian, aku habiskan pohon itu semuanya hingga
akhirnya terjadilah perkelahian antara orang ke ranting dan daun-daunnya," sahut si
alim tadi dengan iblis. Kalau melihat alim itu.
perbezaan badannya, seharusnya orang alim Maka segera ia mengeluarkan keldainya.
itu dengan mudah boleh dibinasakan. Namun Sambil membawa kapak yang tajam dia
ternyata iblis menyerah kalah, meminta- memacu keldainya menuju ke arah pohon
minta ampun. Kemudian dengan berdiri yang syirik itu. Di tengah jalan iblis yang
menahan kesakita dia berkata, "Tuan, berbadan tinggi besar tersebut sudah
maafkanlah kekasaran saya. Saya tak akan menghalang. Katanya menyorot tajam,
berani lagi mengganggu tuan. Sekarang "Mahu ke mana kamu?" herdiknya
pulanglah. Saya berjanji, setiap pagi, apabila menggegar.
Tuan selesai menunaikan sembahyang Subuh,
di bawah tikar sembahyang Tuan saya "Mahu menebang pohon," jawab si alim
sediakan wang emas empat dinar. Pulang saja dengan gagah berani.
berburu, jangan teruskan niat Tuan itu "Berhenti, jangan lanjutkan."
dulu," "Bagaimanapun juga tidak boleh, sebelum
pohon itu tumbang."
Mendengar janji iblis dengan wang emas Maka terjadilah kembali perkelahian
empat dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si yang hebat. Tetapi kali ini bukan iblis
alim tadi. Ia teringatkan isterinya yang hidup yang kalah, tapi si alim yang terkulai.
berkecukupan. Ia teringat akan saban hari Dalam kesakitan, si alim tadi bertanya
rungutan isterinya. Setiap pagi empat dinar, penuh hairan, "Dengan kekuatan apa
dalam sebulan sahaja dia sudah boleh engkau dapat mengalahkan saya, padahal
menjadi orang kaya. Mengingatkan desakan- dulu engkau tidak berdaya sama sekali?"
desakan isterinya itu maka pulanglah dia. Iblis itu dengan angkuh menjawab,
Patah niatnya semula hendak membanteras "Tentu sahaja engkau dahulu boleh
kemungkaran. menang, kerana waktu itu engkau keluar
Demikianlah, semnejak pagi itu isterinya rumah untuk Allah, demi Allah.
tidak pernah marah lagi. Hari pertama, Andaikata kukumpulkan seluruh
ketika si alim selesai sembahyang, dibukanya belantaraku menyerangmu sekalipun, aku
tikar sembahyangnya. Betul di situ tergolek takkan mampu mengalahkanmu.
empat benda berkilat, empat dinar wang Sekarang kamu keluar dari rumah hanya
emas. Dia meloncat riang, isterinya gembira. kerana tidak ada wang di bawah tikar
Begitu juga hari yang kedua. Empat dinar sejadahmu. Maka biarpun kau keluarkan
emas. Ketika pada hari yang ketiga, matahari seluruh kebolehanmu, tidak mungkin
mulai terbit dan dia membuka tikar kamu mampun menjatuhkan aku. Pulang
sembahyang, masih didapatinya wang itu. saja. Kalau tidak, kupatahkan nanti
Tapi pada hari keempat dia mulai kecewa. Di batang lehermu."

- 52 -
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulakan
Mendengar penjelasan iblis ini si alim tadi pembinaan Baitullah. Nabi Ibrahim
termangu-mangu. Ia merasa bersalah, dan menyusun naik batu sementara Nabi
niatnya memang sudah tidak ikhlas kerana Ismail pula mengutip batu-batu besar
Allah lagi. Dengan terhuyung-hayang ia seperti yang difirman oleh Allah S.W.T
pulang ke rumahnya. Dibatalkan niat semula yang bermaksud, "Dan (ingatlah) ketika
untuk menebang pohon itu. Ia sedar bahawa Nabi Ibrahim bersama-sama anaknya
perjuangannya yang sekarang adalah tanpa Nabi Ismail meninggikan binaan (tapak)
keikhlasan kerana Allah, dan ia sedar Baitullah (Kaabah) sambil keduanya
perjuangan yang semacam itu tidak akan berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan
menghasilkan apa-apa selain dari kesiaan kami! Terimalah, daripada kami amal
yang berlanjutan . Sebab tujuannya adalah kami sesungguhnya Engkau amat
kerana harta benda, mengatasi keutamaan mendengar lagi Amat Mengetahui."
Allah dan agama. Bukankah bererti ia (surah al-Baqarah ayat 127).
menyalahgunakan agama untuk kepentingan
hawa nafsu semata-mata ? Apabila binaan sudah meninggi, Nabi
Ismail, menghulurkan batu besar yang
"Barangsiapa di antaramu melihat sesuatu cukup tinggi dan diambil oleh Nabi
kemungkaran, hendaklah (berusaha) Ibrahim dan membina Baitullah sehingga
memperbaikinya dengan tangannya ia siap pembinaannya. Maka dengan
(kekuasaan), bila tidak mungkin hendaklah kehendak Allah S.W.T sebaik sahaja Nabi
berusaha memperbaikinya dengan lidahnya Ibrahim meletakkan kakinya di batu
(nasihat), bila tidak mungkin pula, hendaklah besar itu, maka terlekatlah tapak kaki
mengingkari dengan hatinya (tinggalkan). Nabi Ibrahim sepertimana dapat kita
Itulah selemah-lemah iman." melihatnya sehingga hari ini dekat
Hadith Riwayat Muslim Baitullah. Dan ini adalah suatu tanda
kebesaran Allah S.W.T.
Apabila agama Islam datang, Allah S.W.T
KISAH ASAL USUL BEKAS TAPAK KAKI mensyariatkan untuk bersembahyang di
NABI IBRAHIM A.S (MAQAM) belakang maqam Ibrahim sepertimana
firman Allah yang bermaksud, "Dan
jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim itu
tempat sembahyang." (surah al-Baqarah
Setelah Nabi Ismail bersetuju untuk ayat 125).
membantu Nabi Ibrahim membangunkan
Kaabah, maka Nabi Ibrahim bersama dengan Yang dikatakan maqam Nabi Ibrahim itu
anaknya pun mula membina Kaabah setelah adalah kedua belah bekas tapak kaki
Allah S.W.T menunjukkan kepada mereka beliau dan bukan kubur Nabi Ibrahim.
tempat yang harus dibina Baitullah itu. Setelah selesai pembinaan Baitullah, maka
Ada dua riwayat yang mengatakan bahawa Allah S.W.T memerintahkan Nabi
Allah S.W.T meninggikan tapak Baitullah Ibrahim memberi kebenaran kepada umat
sebelum dibina oleh Nabi Ibrahim dan manusia menunaikan haji di Baitullah.
anaknya, tapak Baitullah tidak terkena bala Firman Allah S.W.T yang bermaksud,
bencana taufan sewaktu taufan besar "Dan serulah umat manusia untuk datang
melanda. mengerjakan haji, nescaya mereka akan
Satu riwayat lagi mengatakan bahawa tapak datang ke (Rumah Allah)mu dengan
Baitullah itu telah runtuh dalam taufan besar berjalan kaki, dengan berkenderaan
sepertimana runtuhnya binaan-binaan besar berjenis-jenis unta yang kurus, yang
yang lain. Setelah peristiwa taufan besar datangnya dari berbagai jalan (ceruk
melanda maka sesungguhnya tidak ada orang rantau) yang jauh." (surah al-Haj ayat
lain yang mulakan pembinaannya semula 27).
kecuali Nabi Ibrahim dan anaknya.
Setelah itu Nabi Ibrahim naik ke gunung
(Jabal) Abi Qubais satu gunung yang

- 53 -
paling dekat dengan baitullah dan di sana tunjukkan kepada engkau seorang
beliau memanggil dengan nama Allah, perempuan ahli syurga ?"
"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Jawab Ata, "Bahkan, siapakah
Tuhan kamu telah membina satu rumah-Nya perempuan itu ?"
bagi kamu, oleh itu hendaklah kamu semua Ibnu Abbas berkata, "Perempuan hitam
tunaikan haji di sana." itu telah menemui Rasulullah s.a.w
Nabi Ibrahim menyeru ke kanan dan ke kiri mengadu ia telah dirasuk."
seolah-olah orang melaungkan azan. Allah Sabda Rasulullah s.a.w kepada
S.W>T menyampaika seruan Nabi Ibrahim perempuan itu, "Jika engkau tahan dan
a.s pada setiap orang yang diciptakan dalam sanggup bersabar maka syurga bagimu,
bacaan talbiah dan itulah pernyataan semua sekiranya engkau tidak tahan dan tidak
orang yang mengerjakan fardhu haji, kerana sanggup bersabar aku akan mendoakan
haji itu tidak akan sah tanpa talbiah. engkau supayaaaaaaaaaaaaaaa engkau
pulih segar."
Bacaan talbiah antara lainnya,
"Labbaikallahhummalabbaik" yang Jawab perempuan itu, "Aku tahan dan
bermakna, aku datang untuk menunaikan sanggup bersabar (maka baginya syurga)
panggilan-Mu ya Allah. sekian tercatit dalam kitab sahih Bukhari
Menunaikan haji adalah salah satu rukun dan Muslim. Dari sini dapatlah kita satu
Islam, oleh itu hendaklah kita keterangan, bahawa penyakit sarak atau
menunaikannya apabila kita sudah mampu rasukan bukanlah ia sesuatu yang baru
melaksanakannya. Banyak orang tetapi telah diketahui sejak zaman
menunaikan haji, tetapi sekembali mereka berzaman dan zaman Nabi dan sahabat.
dari menunaikan haji yang sangat
menyedihkan ialah terdapat juga orang yang
melakukan maksiat lebih teruk dari masa PERBUALAN ANTARA RASULULLAH
sebelum menunaikan haji. Oleh itu, S.A.W DENGAN IBLIS
hendaklah kita mulakan dengan sembahyang,
puasa, zakat dan seterusnya menunaikan haji.
Telah diceritakan bahawa Allah S.W.T
Kalau kita menunaikan haji tanpa telah menyuruh iblis datang kepada Nabi
mengerjakan sembahyang lima waktu maka Muhammad s.a.w agar menjawab segala
sia-sia sahaja haji yang kita lakukan sebab ia pertanyaan yang baginda tanyakan
tidak akan diterima oleh Allah S.W.T. Dan ini padanya. Pada suatu hari Iblis pun datang
adalah salah satu punca mereka yang kembali kepada baginda dengan menyerupai orang
dari menunaikan haji melakukan bermacam- tua yang baik lagi bersih, sedang
macam maksiat. ditangannya memegang tongkat.
Bagi mereka yang mendapat kenikmatan haji Bertanya Rasulullah s.a.w, "Siapakah
mereka ini tidak akan berani melakukan kamu ini ?"
kerja-kerja yang dimurkai oleh Allah S.W.T Orang tua itu menjawab, "Aku adalah
sebaliknya mereka akan berusaha untuk iblis."
menjadi muslim yang sempurna. Tanpa "Apa maksud kamu datang berjumpa aku
mengerjakan sembahyang, maka semua ?"
kerja-kerja yang berbentuk amal, sedekah, Orang tua itu menjawab, "Allah
zakat dan sebagainya semuanya itu tidak menyuruhku datang kepadamu agar kau
akan diterima oleh Allah S.W.T. bertanyakan kepadaku."

Baginda Rasulullah s.a.w lalu bertanya,


KESABARAN SEORANG PEREMPUAN "Hai iblis, berapa banyakkah musuhmu
YANG DIRASUK dari kalangan umat-umatku ?"
Iblis menjawab, "Lima belas."

Ata' bin Abi rabah berkata, Ibnu Abbas r.a 1. Engkau sendiri hai Muhammad.
telah bertanya kepadanya, "Mahukah aku 2. Imam dan pemimpin yang adil.

- 54 -
3. Orang kaya yang merendah diri. dan manusia. Dari itu hendaklah kita
4. Pedagang yang jujur dan amanah. selalu berhati-hati jangan sampai kita
5. Orang alim yang mengerjakan menjadi kawan iblis, kerana sesiapa yang
solat dengan khusyuk. menjadi kawan iblis bermakna menjadi
6. Orang Mukmin yang memberi nasihat. musuh Allah. Demikianlah sebaliknya,
7. Orang yang Mukmin yang sesiapa yang menjadi musuh iblis bererti
berkasih-sayang. menjadi kawan kekasih Allah.
8. Orang yang tetap dan cepat bertaubat.
9. Orang yang menjauhkan diri
dari segala yang haram. ANTARA SABAR DAN MENGELUH
10. Orang Mukmin yang selalu
dalam keadaan suci. Pada zaman dahulu ada seorang yang
11. Orang Mukmin yang banyak bernama Abul Hassan yang pergi haji di
bersedekah dan berderma. Baitul Haram. Diwaktu tawaf tiba-tiba ia
12. Orang Mukmin yang baik budi melihat seorang wanita yang bersinar dan
dan akhlaknya. berseri wajahnya.
13. Orang Mukmin yang "Demi Allah, belum pernah aku melihat
bermanfaat kepada orang. wajah secantik dan secerah wanita
14. Orang yang hafal al-Qur'an serta itu,tidak lain kerana itu pasti kerana tidak
selalu membacanya. pernah risau dan bersedih hati."
15. Orang yang berdiri melakukan solat di Tiba-tiba wanita itu mendengar ucapan
waktu malam sedang orang-orang lain Abul Hassan lalu ia bertanya, "Apakah
semuanya tidur. katamu hai saudaraku ? Demi Allah aku
tetap terbelenggu oleh perasaan dukacita
Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi, dan luka hati kerana risau, dan seorang
"Berapa banyakkah temanmu di kalangan pun yang menyekutuinya aku dalam hal
umatku ?" ini."
Jawab iblis, "Sepuluh golongan :-
Abu Hassan bertanya, "Bagaimana hal yang
1. Hakim yang tidak adil. merisaukanmu ?"
2. Orang kaya yang sombong. Wanita itu menjawab, "Pada suatu hari
ketika suamiku sedang menyembelih
3. Pedagang yang khianat. kambing korban, dan pada aku
4. Orang pemabuk/peminum arak. mempunyai dua orang anak yang sudah
5. Orang yang memutuskan tali boleh bermain dan yang satu masih
Persaudaraan. menyusu, dan ketika aku bangun untuk
6. Pemilik harta riba'. membuat makanan, tiba-tiba anakku yang
7. Pemakan harta anak yatim. agak besar berkata pada adiknya, "Hai
8. Orang yang selalu lengah dalam adikku, sukakah aku tunjukkan padamu
mengerjakan solat/sering bagaimana ayah menyembelih
meninggalkan solat. kambing ?"
9. Orang yang enggan memberikan Jawab adiknya, "Baiklah kalau begitu ?"
zakat/kedekut. Lalu disuruh adiknya baring dan
10. Orang yang selalu berangan-angan disembelihkannya leher adiknya itu.
dan berkhayal dengan tidak ada Kemudian dia merasa ketakutan setelah
faedah. melihat darah memancut keluar dan lari
ke bukit yang mana di sana ia dimakan
oleh serigala, lalu ayahnya pergi mencari
anaknya itu sehingga mati kehausan dan
Mereka semua itu adalah sahabat-sahabatku ketika aku letakkan bayiku untuk keluar
yang setia." mencari suamiku, tiba-tiba bayiku
Itulah di antara perbualan Nabi dan iblis. merangkak menuju ke periuk yang berisi
Sememangnya kita maklum bahawa air panas, ditariknya periuk tersebut dan
sesungguhnya Iblis itu adalah musuh Allah tumpahlah air panas terkena ke badannya

- 55 -
habis melecur kulit badannya. Berita ini menghilangkan pengaruhnya dan
terdengar kepada anakku yang telah mengikis habis kewibawaannya di mata
berkahwin dan tinggal di daerah lain, maka ia kaumnya terutama para pengikutnya. Bila
jatuh pengsan hingga sampai menuju ajalnya. ia gagal memenuhi tuntutan tersebut,
Dan kini aku tinggal sebatang kara di antara Nabi Salleh membalas tentangan mereka
mereka semua." dengan menuntut janji dari mereka, bila
ia berhasil mendatangkan mukjizat yang
Lalu Abul Hassan bertanya, "Bagaimanakah mereka minta, bahawa mereka akan
kesabaranmu menghadapi semua musibah meninggalkan agama dan penyembahan
yang sangat hebat itu ?" mereka dan akan mengikut Nabi Salleh
Wanita itu menjawab, "Tiada seorang pun dan beriman kepadanya.
yang dapat membedakan antara sabar
dengan mengeluh melainkan ia menemukan Sesuai dengan permintaan dan petunjuk
di antara keduanya ada jalan yang berbeda. pemuka-pemuka kaum Tsamud,
Adapun sabar dengan memperbaiki yang berdoalah Nabi Salleh a.s memohon
lahir, maka hal itu baik dan terpuji kepada Allah agar memberikan suatu
akibatnya. Dan adapun mengeluh, maka mukjizat kebenearan risalahnya dan
orangnya tidak mendapat ganti yakni sia-sia sekaligus mematahkan perlawanan dan
belaka." tentangan kaumnya yang masih degil itu.
Demikianlah cerita di atas, satu cerita yang Ia memohon dari Allah dengan
dapat dijadikan tauladan di mana kesabaran kekuasasan-Nya menciptakan seekor unta
sangat digalakkan oleh agama dan harus betina, dikeluarkannya dari perut sebuah
dimiliki oleh setiap orang yang mengaku batu karang besar yang terdapat di sisi
beriman kepada Allah dalam setiap terkena sebuah bukit yang mereka tunjuk.
musibah dan dugaan dari Allah. Kerana itu Maka sejurus kemudia, dengan izin Allah
Rasulullah s.a.w bersabda dalam firman Yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta,
Allah dalam sebuah hadith Qudsi,: terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu
" Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang keluar dari perutnya seekor unta betina.
Mukmin, jika Aku ambil keksaihnya dari ahli Dengan menunjuk kepada binatang yang
dunia kemudian ia sabar, melainkan syurga baru keluar dari perut batu karang.
baginya." "Inilah dia unta Allah, janganlah kamu
Begitu juga mengeluh. Perbuatan ini sangat ganggu dan biarkan giliran untuk
dikutuk oleh agama dan hukumnya haram. mendapatkan air minum bagimu dan bagi
Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda,: ternakanmu juga dan ketahuilah bahawa
" Tiga macam daripada tanda kekafiran Allah akan menurunkan azab-Nya bila
terhadap Allah, merobek baju, mengeluh dan kamu sampai mengganggu binatang ini."
menghina nasab orang."
Dan sabdanya pula, " Mengeluh itu termasuk Syahdan, maka bekeliaranlah sang unta di
kebiasaan Jahiliyyah, dan orang yang ladang-ladang memakan rumput sesauka
mengeluh, jika ia mati sebelum taubat, maka hatinya tanpa mendapat gangguan. Dan
Allah akan memotongnya bagi pakaian dari disaat giliran minumnya tiba, pergilah
wap api neraka." (Riwayat oleh Imam Majah) unta itu ke sebuah perigi dan minumlah
Semoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran
yang sabar dalam menghadapi segala unta Nabi Salleh a.s datang minum, tiada
musibah. seekor binatang lain menghampirinya, hal
mana menimbulkan rasa tidak senang
pada pemilik-pemilik binatang-binatang
KISAH NABI SALLEH A.S DAN UNTA itu yang makin hari makin merasa
DARI BATU KARANG bahawa adanya unta Nabi Salleh di
tengah-tengah mereka itu merupakan
gangguan. Laksana duri yang melintang
Nabi Salleh a.s sedar akan tentangan akan di dalam kerongkong.
kaumnya yang menuntut bukti daripadanya
berupa mukjizat itu, adalah bertujuan untuk

- 56 -
Dengan berhasilnya Nabi Salleh a.s gadis tersebut dan dia berhajat untuk
mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, mengahwinkan anaknya dengan gadis
gagallah pemuka kaum Tsamud dalam tersebut. Maka setelah perkahwinan itu
usahanya menjatuhkan kehormatan dan selesai, maka si ibu itu pun memberikan
menghilangkan pengaruh Nabi Salleh, pakaian dan perhiasan bagi menggantikan
bahkan sebaliknya telah menambah tebal pakaiannya.
kepercayaan para pengikutnya dan
menghilangkan keraguan dari kaumnya. Pada suatu malam apabila sudah dihidang
Maka dihasutlah oleh mereka pemilik-pemilik makanan malam, maka si suami hendak
ternak yang merasa jengkel dan tidak senang makan bersamanya. Oleh kerana anak
dengan adanya unta Nabi Salleh yang gadis itu kudung tangannya dan suaminya
bermaharajalela di ladang dan kebun-kebun juga tidak tahu bahawa dia itu kudung,
mereka serta ditakuti oleh binatang-binatang manakala ibunya juga telah merahsiakan
peliharaannya. tentang tangan gadis tersebut. Maka
apabila suaminya menyuruh dia makan,
"Barangsiapa segan mengikuti jejak lalu dia makan dengan tangan kiri.
sunnahku, maka tiadalah ia termasuk dalam Apabial suaminya melihat keadaan
golonganku." Hadith Riwayat Muslim isterinya itu dia pun berkata, "Aku
mendapat tahu bahawa orang fakir tidak
tahu dalam tatacara harian, oleh itu
DIPOTONG TANGAN KERANA makanlah dengan tangan kanan dan
MEMBERI SEDEKAH bukan dengan tangan kiri."

Dikisahkan bahawa semasa berlakunya Setelah si suami berkata demikian, maka


kekurangan makanan dalam kalangan Bani isterinya itu tetap makan dengan tangan
Israel, maka lalulah seorang fakir kiri, walaupun suaminya berulang kali
menghampiri rumah seorang kaya dengan memberitahunya. Dengan tiba-tiba
berkata, "Sedekahlah kamu kepadaku terdengar suara dari sebelah pintu,
dengan sepotong roti dengan ikhlas kerana "Keluarkanlah tangan kananmu itu wahai
Allah S.W.T." hamba Allah, sesungguhnya kamu telah
Setelah fakir miskin itu berkata demikian mendermakan sepotong roti dengan ikhlas
maka keluarlah anak gadis orang kaya, lalau kerana Ku, maka tidak ada halangan
memberikan roti yang masih panas bagi-Ku memberikan kembali akan
kepadanya. Sebaik sahaja gadis itu tangan kananmu itu."
memberikan roti tersebut maka keluarlah Setelah gadis itu mendengar suara
bapa gadis tersebut yang bakhil itu terus tersebut, maka dia pun mengeluarkan
memotong tangan kanan anak gadisnya tangan kanannya, dan dia mendapati
sehingga putus. Semenjak dari peristiwa itu tangan kanannya berada dalam keadaan
maka Allah S.W.T pun mengubah kehidupan asalnya, dan dia pun makan bersama
orang kaya itu dengan menarik kembali harta suaminya dengan menggunakan tangan
kekayaannya sehingga dia menjadi seorang kanan. Hendaklah kita sentiasa
yang fakir miskin dan akhirnya dia menghormati tetamu kita, walaupun dia
meninggal dunia dalam keadaan yang paling fakir miskin apabila dia telah datang ke
hina. rumah kita maka sesungguhnya dia
adalah tetamu kita. Rasulullah S.A.W
Anak gadis itu menjadi pengemis dan telah bersabda yang bermaksud,
meminta-minta dari satu rumah ke rumah. "Barangsiapa menghormati tetamu, maka
Maka pada suatu hari anak gadis itu sesungguhnya dia telah menghormatiku,
menghampiri rumah seorang kaya sambil dan barangsiapa menghormatiku, maka
meminta sedekah, maka keluarlah seorang sesungguhnya dia telah memuliakan Allah
ibu dari rumah tersebut. Ibu tersebut sangat S.W.T. Dan barangsiapa telah menjadi
kagum dengan kecantikannya dan kemarahan tetamu, dia telah menjadi
mempelawa anak gadis itu masuk ke kemarahanku. Dan barangsiapa
rumahnya. Ibu itu sangat tertarik dengan

- 57 -
menjadikan kemarahanku, sesungguhnya dia Islam dan akan ikut perang bersama
telah menjadikan murka Allah S.W.T." Rasulullah S.A.W. Amar ini berasal dari
Bani Asyahali. Sekalian kaumnya ketika
Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud, itu sudah Islam setelah tokoh yang
"Sesungguhnya tetamu itu apabila dia datang terkenal Saad bin Muaz memeluk Islam.
ke rumah seseorang mukmin itu, maka dia Tetapi Amar ini enggan mengikut
masuk bersama dengan seribu berkah dan kaumnya yang ramai itu. Keangkuhan
seribu rahmat." jahiliyyah menonjol dalam jiwanya,
walaupun dia orang baik dalam
pergaulan. Waktu kaumnya menyerunya
JANGAN MENYIKSA DIRI kepada Islam, ia menjawab, "Kalau aku
tahu kebenaran yang aku kemukakan itu
sudah pasti aku tidak akan mengikutnya."
Allah S.W.T menciptakan dunia seisinya Demikian angkuhnya Amar.
untuk kemudahan manusia itu sendiri, oleh
itu hendaklah manusia memanfaatkannya. Kaum Muslimin di Madinah pun
Sahabat Anas menceritakan bahawa satu hari mengetahui bagaimana keanehan Amar di
Rasulullah S.A.W melihat seorang yang tengah-tengah kaumnya yang sudah
dipapah oleh kedua orang anaknya memeluk Islam. Ia terasing sendirian,
menunaikan haji dengan berjalan kaki. hatinay sudah tertutup untuk menerima
Apabila melihat keadan itu maka baginda cahaya Islam yang terang benderang. Kini
betanya, "Mengapa dengan orang ini?" dalam saat orang bersiap-siap akan maju
Dua anak itu berkata, "Dia bernazar hendak ke medan perang, dia segera menemui
menunaikan hai dengan berjalan kaki." Nabi S.A.W, menyatakan dirinya akan
Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah masuk Islam malah akan ikut berperang
S.W.T tidak memerlukan orang yang bersama angkatan perang di bawah
menyiksakan dirinya." pimpinan Nabi S.A.W. Pedangnya yang
Ketika itu juga Rasulullah memerintahkan tajam ikut dibawanya.
kepada orang itu agar naik kenderaan untuk Nabi S.A.W menyambut kedatangan
menunaikan haji. Amar dengan sangat gembira., tambah
Dalam satu peristiwa lain, seseorang pula rela akan maju bersama Nabi
menziarahi tuan gurunya yang sudah lama Muhammad S.A.W. Tetapi orang ramai
berpisah, dia berjalan kaki beberapa batu ke tidak mengetahui peristiwa aneh ini,
rumah gurunya dengan maksud untuk kerana masing-masing sibuk menyiapkan
mendapat pahala yang lebih. Setiba di rumah bekalan peperangan. Di kalangan
gurunya itu, tuan guru itu bertanya, "Kamu kaumnya juga tidak ramai mengetahui
datang dengan apa?" keIslamannya. Bagaimana Amar maju
Anak murid itu berkata, "Saya berjalan sebagai mujahid di medan peperangan.
kaki." Dalam perang Uhud yang hebat itu Amar
Apabila tuan guru itu mendengar jawapan memperlihatkan keberaniannya yang luar
anak muridnya itu dia berkata : biasa. Malah berkali-kali pedang musuh
mengenai dirinya, tidak dipedulikannya.
"Dia telah menciptakan kuda, baghal dan Bahkan dia terus maju sampai saatnya dia
keldai agar kamu mengenderainya." jatuh pengsan.

"Untuk apa ikut ke mari ya Amar !"


SYAHID SELEPAS MENGUCAPKAN Demikian tanya orang yang hairan
SYAHADAH melihatnya, sebab sangka mereka dia
masih musyrik. Mereka kira Amar ini
Suatu ketika tatkala Rasulullah S.A.W sedang masih belum Islam lalau mengikut sahaja
bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba pada orang ramai. Dalam keadaan antara
terjadi hal yang tidak terduga. Seorang lelaki hidup dan mati itu Amar lalu berkata,
yang bernama Amar bin Thabit telah datang "Aku sudah beriman kepada Allah dan
menemui baginda. Dia rupanya ingin masuk Rasul-Nya, lalu aku siapkan pedangku

- 58 -
dan maju ke medan perang. Allah akan 1. Neraka Jahannam
memberikan syahidah padaku dalam waktu 2. Neraka Jahiim
yang tidak lama lagi." 3. Neraka Hawiyah
Amar meninggal. Rohnya mengadap ke 4. Neraka Wail
hadrat Illahi sebagai pahlawan syahid. Waktu 5. Neraka Sa'iir
hal ini diketahui Rasul S.A.W, maka baginda 6. Neraka Ladhaa
pun bersabda,, "Amar itu nanti akan berada 7. Neraka Saqar
dalam syurga nantinya." Dan kaum Muslimin 8. Neraka Hutomah
pun mengetahui akhir hayat Amar dengan
penuh takjub, sebab di luar dugaan mereka.
Malah Abu Hurairah r.a sahabat yang
banyak mengetahui hadith Nabi S.A.W MENAHAN LAPAR SEMALAMAN
berkata kaum Muslimin, "Cuba kamu KERANA MENGHORMATI TETAMU
kemukakan kepadaku seorang yang masuk
syurga sedang dia tidak pernah bersyarat
sekalipun juga terhadap Allah." Seorang telah datang menemui Rasulullah
S.A.W dan telah menceritakan kepada
"Jika kamu tidak tahu orangnya." Kata Abu baginda tentang kelaparan yang dialami
Hurairah r.a lagi, lalu ia pun menyambung, olehnya. Kebetulan pada ketika itu
ujarnya, "Maka baiklah aku beritahukan, baginda tidak mempunyai suatu apa
itulah dia Amar bin Thabit." makanan pun pada diri baginda mahupun
Demikianlah kisah seorang yang ajaib, masuk di rumahnya sendiri untuk diberikan
syurga demikian indahnya. Ia tidak pernah kepada orang itu. Baginda kemudian
solat, puasa dan lain-lainnya seperti para bertanya kepada para sahabat, "Adakah
sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk sesiapa di antara kamu yang sanggup
Islam. Tiba-tiba melihat persiapan yang hebat melayani orang ini sebagai tetamunya
itu, hatinya tergerak memeluk Islam sehingga pada malam ini bagi pihak aku ?"
ia menemui Nabi S.A.W . Ia menjadi Muslim, Seorang dari kaum Ansar telah menyahut,
lalu maju ke medan perang, sebagai mujahid "Wahai Rasulullah S.A.W, saya sanggiup
yang berani. Akhirnya tewas dia dengan melakukan seperti kehendak tuan itu."
mendapat syahadah iaitu pengakuan sebagai
orang yang syahid. Mati membela agama Orang Ansar itu pun telah membawa
Allah di medan perang. Maka syurgalah orang tadi ke rumahnya dan
tempat bagi orang yang memiliki julukan menerangkan pula kepada isterinya
syahid. Nabi S.A.W menjamin syurga bagi seraya berkata, "Lihatlah bahawa orang
orang seperti Amar ini. ini ialah tetamu Rasulullah S.A.W. Kita
mesti melayaninya dengan sebaik-baik
layanan mengikut segala kesanggupan
NAMA-NAMA SYURGA DAN NERAKA yang ada pada diri kita dan semasa
melakukan demikian janganlah kita
Tingkatan dan nama-nama syurga ialah :- tinggalkan sesuatu makanan pun yang ada
di rumah kita."
1. Firdaus Lau isterinya menjawab, "Demi Allah!
2. Syurga 'Adn Sebenarnya daku tidak ada menyimpan
3. Syurga Na'iim sebarang makanan pun, yang ada cuma
4. Syurga Na'wa sedikit, itu hanya mencukupi untuk
5. Syurga Darussalaam makanan anak-anak kita di rumah ini ?"
6. Daarul Muaqaamah
7. Al-Muqqamul Amin Orang Ansar itu pun berkata, "Kalau
8. Syurga Khuldi begitu engkau tidurkanlah mereka dahulu
(anak-anaknya) tanpa memberi makanan
Sedangkan tingkatan dan nama-nama neraka kepada mereka. Apabila saya duduk
adalah :- berbual-bual dengan tetamu ini di
samping jamuan makan yang sedikit ini,

- 59 -
dan apabila kami mulai makan engkau
padamlah lampu itu, sambil berpura-pura
hendak membetulkannya kembali supaya
tetamu itu tidakk akan ketahui bahawa saya
tidak makan bersama-samanya."
Rancangan itu telah berjalan dengan
lancarnya dan seluruh keluarga tersebut
termasuk kanak-kanak itu sendiri terpaksa
menahan lapar semata-mata untuk
membolehkan tetamu itu makan sehingga
berasa kenyang. Berikutan dengan peristiwa
itu, Allah S.W.T telah berfirman yang
bermaksud, "Dan mereka mengutamakan
(orang-orang Muhajirin) atas diri mereka
sendiri, sekalipun mereka berada dalam
kesusahan." (Al-Hasy : 9)

- 60 -
GUNUNG MENANGIS TAKUT hadapan rasulullah, maka unta itu lalu
TERGOLONG BATU API NERAKA berkata, "Ya Rasulullah, aku minta
perlindungan darimu." Unta masih belum
selesai mengadukan halnya, tiba-tiba
Pada suatu hari Uqa'il bin Abi Thalib telah datanglah dari belakang seorang Arab
pergi bersama-sama dengan Nabi kampung dengan membawa pedang
Muhammad S.A.W. Pada waktu itu Uqa'il terhunus.Melihat orang Arab kampung
telah melihat berita ajaib yang menjadikan dengan membawa pedang terhunus.
tetapi hatinya tetap bertambah kuat di dalam Melihat orang Arab kampung itu, Nabi
Islam dengan sebab tiga perkara tersebut. Muhammad S.A.W berkata, "Hendakl
Peristiwa pertama adalah, bahawa Rasulullah mengapakah kamu terhadap unta itu ?"
S.A.W akan mendatangi hajat yakni mebuang
air besar dan di hadapannya terdapat Jawab orang kampungan itu, "Wahai
beberapa batang pohon. Maka baginda Rasulullah, aku telah membelinya dengan
S.A.W berkata kepada Uqa'il, "Hai Uqa'il harta yang mahal, tetapi dia tidak mahu
teruslah engkau berjalan sampai ke pohon taat atau tidak mau jinak, maka akan
itu, dan katalah kepadanya, bahawa kupotong saja dan akan kumanfaatkan
sesungguhnya Rasulullah berkata; Agar dagingnya (kuberikan kepada orang-
kamu semua datang kepadanya untuk orang yang memerlukan)." Rasulullah
menjadi aling-aling atau penutup baginya, S.A.W bertanya, "Mengapa engkau
kerana sesungguhnya baginda akan menderhakai dia ?"
mengambil air wuduk dan buang air besar." Jawab unta itu, "Wahai Rasulullah,
sungguh aku tidak menderhakainya dari
Uqa'il pun keluar dan pergi mendapatkan satu pekerjaan, akan tetapi aku
pohon-pohon itu dan sebelum dia menderhakainya dari sebab perbuatannya
menyelesaikan tugas itu ternyata pohon- yang buruk.. Kerana kabilah yang dia
pohon suda tumbang dari akarnya serta termasuk di dalam golongannya, sama
sudah mengelilingi di sekitar baginda S.A.W tidur meninggalkan solat Isya'. Kalau
selesai dari hajatnya. Maka Uqa'il kembali ke sekiranya dia mahu berjanji kepada
tempat pohon-pohon itu. engkau akan mengerjakan solat Isay' itu,
Peristiwa kedua adalah, bahawa Uqa'il berasa maka aku berjanji tidak akan
haus dan setelah mencari air ke mana pun jua menderhakainya lagi. Sebab aku takut
namun tidak ditemui. Maka baginda S.A.W kalau Allah menurunkan seksa-Nya
berkata kepada Uqa'il bin Abi Thalib, "Hai kepada mereka sedang aku berada di
Uqa'il, dakilah gunung itu, dan sampaikanlah antara mereka."
salamku kepadanya serta katakan, "Jika
padamu ada air, berilah aku minum!" Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W
mengambil perjanjian orang Arab
Uqa'il lalu pergilah mendaki gunung itu dan kampung itu, bahawa dia tidak akan
berkata kepadanya sebagaimana yang telah meninggalkan solat Isya'. Dan baginda
disabdakan baginda itu. Maka sebelum ia Nabi Muhammad S.A.W menyerahan
selesai berkata, gunung itu berkata dengan unta itu kepadanya. Dan dia pun kembali
fasihnya, "Katakanlah kepada Rasulullah, kepada keluarganya.
bahawa aku sejak Allah S.W.T menurunkan
ayat yang bermaksud : ("Hai orang-orang
yang beriman, jagalah dirimu beserta
keluargamu dari (seksa) api neraka yang NIAT TAUBAT MENUKAR ARAK
umpannya dari manusia dan batu)." "Aku MENJADI MADU
menangis dari sebab takut kalau aku menjadi
batu itu maka tidak ada lagi air padaku."
Pada suatu hari, Omar Al-Khatab sedang
Peristiwa yang ketiga ialah, bahawa ketika bersiar-siar di lorong-lorong dalam kota
Uqa'il sedang berjalan dengan Nabi, tiba-tiba Madinah. Di hujung simpang jalan beliau
ada seekor unta yang meloncat dan lari ke terserempak dengan pemuda yang

- 61 -
membawa kendi. Pemuda itu apabila ada orang yang mendekatinya ia
menyembunyikan kendi itu di dalam kain selalu berkata "Wahai saudaraku jangan
sarung yang diselimutkan di belakangnya. dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia
Timbul syak di hati Omar AL-Khatab apabila itu pembohong, dia itu tukang sihir,
terlihat keadaan itu, lantas bertanya, "Apa apabila kalian mendekatinya kalian akan
yang engkau bawa itu?" dipengaruhinya". Setiap pagi Rasulullah
Kerana panik sebab takut dimarahi Omar SAW mendatanginya dengan membawa
yang terkenal dengan ketegasan, pemuda itu makanan, dan tanpa berkata sepatah kata
menjawab dengan terketar-ketar iaitu benda pun Rasulullah SAW menyuapi makanan
yang dibawanya ialah madu. Walhal benda yang dibawanya kepada pengemis itu
itu ialah khamar. Dalam keadaannya yang walaupun pengemis itu selalu berpesan
bercakap bohong itu pemuda tadi sebenarnya agar tidak mendekati orang yang
ingin berhenti dari terus minum arak. Dia bernama Muhammad. Rasulullah SAW
sesungguhnya telah menyesal dan insaf dan melakukannya hingga menjelang Beliau
menyesal melakukan perbuatan yang ditegah SAW wafat. Setelah kewafatan Rasulullah
oleh agam itu. Dalam penyesalan itu dia tidak ada lagi orang yang membawakan
berdoa kepada Tuhan supaya Omar Al- makanan setiap pagi kepada pengemis
Khatab tidak sampai memeriksa isi kendinya Yahudi buta itu.
yang ditegah oleh agama itu.
Suatu hari Abubakar r.a berkunjung ke
Pemuda itu masih menunggu sebarang kata- rumah anaknya Aisyah r.ha. Beliau
kata Khalifah, "Kendi ini berisikan madu." bertanya kepada anaknya, "anakku
Kerana tidak percaya, Khalifah Omar ingin adakah sunnah kekasihku yang belum aku
melihat sendiri isi kendi itu. Rupanya doa kerjakan", Aisyah r.ha menjawab
pemuda itu telah dimakbulkan oleh Allah pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah
seketika itu juga telah menukarkan isi kendi engkau adalah seorang ahli sunnah
itu kepada madu. Begitu dia berniat untuk hampir tidak ada satu sunnah pun yang
bertaubat, dan Tuhan memberikan hidayah, belum ayah lakukan kecuali satu sunnah
sehingga niatnya yang ikhlas, ia terhindar saja". "Apakah Itu?", tanya Abubakar
dari pergolakan Khalifah Omar Al-Khatab, r.a. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu
yang mungkin membahayakan pada dirinya pergi ke ujung pasar dengan
sendiri kalau kendi itu masih berisi khamar. membawakan makanan untuk seorang
pengemis Yahudi buta yang berada di
Allah Taala berfirman, sana", kata Aisyah r.ha.
" Seteguk khamar diminum maka tidak
diterima Allah amal fardhu dan sunatnya Ke esokan harinya Abubakar r.a. pergi ke
selama tiga hari. Dan sesiapa yang minum pasar dengan membawa makanan untuk
khamar segelas, maka Allah Taala tidak diberikannya kepada pengemis itu.
menerima solatnya selama empat puluh hari. Abubakar r.a mendatangi pengemis itu
Dan orang yang tetap minum khamar, maka dan memberikan makanan itu kepada
selayaknya Allah memberinya dari 'Nahrul nya. Ketika Abubakar r.a. mulai
Khabal'. menyuapinya, si pengemis marah sambil
Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah berteriak, "siapakah kamu ?". Abubakar
Nahrul Khabal itu ?" r.a menjawab, "aku orang yang biasa".
Jawab Rasulullah, "Darah bercampur nanah "Bukan !, engkau bukan orang yang biasa
orang ahli neraka ! " mendatangiku", jawab si pengemis buta
itu. Apabila ia datang kepadaku tidak
susah tangan ini memegang dan tidak
RASULULLAH S.A.W. DAN PENGEMIS susah mulut ini mengunyah. Orang yang
YAHUDI BUTA biasa mendatangiku itu selalu
menyuapiku, tapi terlebih dahulu
dihaluskannya makanan tersebut dengan
Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah mulutnya setelah itu ia berikan pada ku
seorang pengemis Yahudi buta hari demi hari

- 62 -
dengan mulutnya sendiri", pengemis itu telah melalui kota Mekkah sejauh satu
melanjutkan perkataannya. hari satu malam perjalanan. Rasulullah
SAW hanya inginkan setiap orang
Abubakar r.a. tidak dapat menahan air memiliki kalimah Laalilaahaillallaah dan
matanya, ia menangis sambil berkata kepada selamat dari adzab yang pedih kelak di
pengemis itu, aku memang bukan orang yang akhirat.
biasa datang pada mu, aku adalah salah
seorang dari sahabatnya, orang yang mulia
itu telah tiada. Ia adalah Muhammad RASULULLAH S.A.W. DAN SEORANG
Rasulullah SAW. Setelah pengemis itu ARAB BADUI
mendengar cerita Abubakar r.a. ia pun
menangis dan kemudian berkata, benarkah
demikian?, selama ini aku selalu Di waktu Rasulullah SAW. sedang asyik
menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar
memarahiku sedikitpun, ia mendatangiku seorang di hadapannya bertawaf, sambil
dengan membawa makanan setiap pagi, ia berzikir: 'Ya Karim! Ya Karim!'
begitu mulia.... Pengemis Yahudi buta Rasulullah s.a.w menirunya membaca 'Ya
tersebut akhirnya bersyahadat dihadapan Karim! Ya Karim!' Orang itu lalu
Abubakar r.a. berhenti di salah satu sudut Ka'bah, dan
berzikir lagi: 'Ya Karim! Ya Karim!'
Rasulullah SAW yang berada
RASULULLAH S.A.W. MENDATANGI dibelakangnya mengikuti zikirnya 'Ya
KAFILAH DAGANG Karim! Ya Karim!' Merasa seperti di
olok-olokan, orang itu menoleh
kebelakang dan terlihat olehnya seorang
Dari kejauhan gumpalan debu padang pasir laki-laki yang gagah, lagi tampan yang
membumbung ke langit. Debu-debu yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu
berterbangan itu dapat terlihat dari kejauhan berkata: 'Wahai orang tampan! Apakah
bertanda ada satu rombongan kafilahÏakan engkau memang sengaja memperolok-
datang mendekati kota Mekkah. Rasulullah olokan ku, karena aku ini adalah orang
SAW melihat gumpalan debu dari kejauhan Arab badui? Kalaulah bukan karena
itu segera pulang ke rumah. Beliau SAW ketampananmu dan kegagahanmu, pasti
langsung menyiapkan perbekalan dan engkau akan aku laporkan kepada
membungkusnya. Setelah itu Rasulullah SAW kekasihku, Muhammad Rasulullah.'
menunggu di pintu gerbang kota Mekkah. Mendengar bicara orang badui itu,
Kafilah itu rupanya tidak memasuki kota Rasulullah SAWtersenyum, lalu bertanya:
Mekkah mereka hendak menuju tempat lain. 'Tidakkah engkau mengenali Nabimu,
Rasulullah SAW mendekati kafilah itu dan wahai orang Arab?''Belum,' jawab orang
mencari pimpinan rombongan kafilah itu. 'Jadi bagaimana kau beriman
tersebut. Setelah berjumpa dengan pemimpin kepadanya?' 'Saya percaya dengan
kafilah itu Rasulullah SAW meminta izin mantap atas kenabiannya, sekalipun saya
untuk dapat ikut serta di dalam belum pernah melihatnya, dan saya
rombongantersebut. Beliau SAW telah membenarkan putusannya sekalipun saya
diizinkan. Rasulullah SAW mulailah belum pernah bertemu dengannya,' kata
berda'wah kepada mereka, kepada setiap orang arab badui itu pula. Rasulullah
orang dalam rombongan itu Rasulullah SAW SAW pun berkata kepadanya: 'Wahai
telah sampaikan kebesaran Allah SWT dan orang Arab! Ketahuilah aku inilah
mengajak mereka untuk menerima Islam. Nabimu di dunia dan penolongmu nanti di
Setelah semua orang mendapat penjelasan akhirat!' Melihat Nabi di hadapannya, dia
dari Rasulullah SAW, Beliau SAW pun tercengang, seperti tidak percaya kepada
meminta izin kepada pimpinan rombongan dirinya.'Tuan ini Nabi Muhammad?!''Ya,'
untuk pulang kembali ke Mekkah. Rasulullah jawab Nabi SAW Dia segera tunduk
SAW kembali ke kota Mekkah dengan untuk mencium kedua kaki
berjalan kaki sedangkan kafilah tersebut RasulullahSAW Melihat hal itu,

- 63 -
Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab sudah mengampuni semua kesalahannya
itu, seraya berkata kepadanya: 'Wahai orang dan ia akan menjadi temanmu di surga
Arab! Janganlah berbuat serupa nanti!' Betapa sukanya orang Arab badui
itu.Perbuatan serupa itu biasanya dilakukan itu, apabila mendengar berita tersebut. Ia
oleh hamba sahaya kepada lalu menangis karena tidak berdaya
juragannya.Ketahuilah, ALLAH mengutusku menahan keharuan dirinya.
bukan untuk menjadi seorang yang takabur
yang meminta dihormati, atau diagungkan,
tetapi demi berita gembira bagi orang yang RASULULLAH S.A.W. DAN UANG 8
beriman, dan membawa berita ancaman bagi DIRHAM
yang mengingkarinya.' Ketika itulah,
Malaikat Jibril a.s. turun membawa berita
dari langit dia berkata: 'Ya Muhammad! Suatu hari Rasulullah SAW bermaksud
Rabb As-Salam (puncak keselamatan) belanja. Dengan bekal uang 8 dirham,
menyampaikan salam kepadamu dan beliau hendak membeli pakaian dan
bersabda: Katakanlah kepada orang Arab peralatan rumah tangga. Belum juga
itu, agar tidak terpesona dengan belas kasih sampai di pasar, beliau mendapati seorang
ALLAH. Ketahuilah bahwa ALLAH akan wanita yang sedang menangis. Beliau
menghisabnya di hari Mahsyar nanti, akan sempatkan bertanya kenapa menangis.
menimbang semua amalannya, baik yang Apakah sedang ditimpa musibah ?
kecil maupun yang besar!'. Setelah Perempuan itu menyampaikan bahwa ia
menyampaikan berita itu, Jibril kemudian adalah seorang budak yang sedang
pergi. Orang Arab itu pula berkata: 'Demi kehilangan uang sebesar 2 dirham. Ia
keagungan serta kemulian ALLAH, jika menangis sangat takut didera oleh
ALLAH akan membuat perhitungan atas majikannya. Dua dirham dikeluarkan
amalan hamba, maka hamba pun akan dari saku Rasulullah untuk menghibur
membuat perhitungan denganNYA!' kata perempuan malang tersebut. Kini tinggal
orang Arab badui itu. 'Apakah yang akan 6 dirham. Beliau bergegas membeli gamis,
engkau perhitungkan dengan ALLAH?' pakaian kesukaanya. Akan tetapi baru
Rasulullah bertanya kepadanya. 'Jika beberapa langkah dari pasar, seorang tua
ALLAH akan memperhitungkan dosa-dosa lagi miskin setengah teriak berkata,
hamba, maka hamba akan memperhitungkan "Barang siapa yang memberiku pakaian,
betapa besar maghfirahNYA,' jawab orang Allah akan mendandaninya kelak."
itu. 'Jika DIA memperhitungkan kemaksiatan Rasulullah memeriksa laki-laki tersebut.
hamba, maka hamba akan mem Pakaiannya lusuh, tak pantas lagi dipakai.
perhitungkan betapa keluasan Gamis yang baru dibelinya dilepas dan
pengampunanNYA. Jika DIA diberikan dengan sukarela kepadanya.
memperhitungkan kekikiran hamba, maka Beliau tak jadi memakai baju baru.
hamba akan memperhitungkan pula betapa
kedermawananNYA!'. Mendengar ucapan Dengan langkah ringan beliau hendak
orang Arab badui itu, maka Rasulullah SAW segera pulang. Akan tetapi lagi-lagi beliau
pun menangis mengingatkan betapa benarnya harus bersabar. Kali ini beliau menjumpai
kata-kata orang Arab badui itu, air mata perempuan yang diberi dua dirham
beliau meleleh membasahi janggutnya. tersebut mengadukan persoalan, bahwa ia
Lantaran itu Malaikat Jibril AS turun lagi takut pulang. Ia khawatir akan dihukum
seraya berkata: 'Ya Muhammad! Rabb As- oleh majikannya karena terlambat.
Salam menyampaikan salam kepadamu, dan Sebagai budak saat itu nilainya tidak lebih
bersabda: Berhentilah engkau dari menangis! dari seekor binatang. Hukuman fisik
Sungguh karena tangismu, penjaga Arasy sudah sangat lazim diterima. Rasulullah
lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, diutus di dunia untuk mengadakan
sehingga ia bergoncang. Nah katakan kepada pembelaan terhadap rakyat jelata.
temanmu itu, bahwa ALLAH tak akan Dengan senang hati beliau antarkan
menghisab dirinya, juga tak akan perempuan tersebut ke rumah
memperhitungkan kemaksiatannya. ALLAH majikannya. Sesampainya di rumah,

- 64 -
beliau ucapkan salam. Sekali, dua kali belum sementara perbekalan dan persenjataan
ada jawaban. Baru salam yang ketiga dijawab yang dimiliki sangat minim, akan tetapi
oleh penghuni rumah. Nampaknya semua Rasulullah SAW dan para sahabatnya
penghuni rumah tersebut adalah perempuan. r.ahum. tetap berangkat. Diwaktu itulah
Ketika ditanya kenapa salam beliau tidak keimanan dan pengorbanan para sahabat
dijawab, pemilik rumah itu mengatakan diuji. Orang-orang munafik mulai
sengaja melakukannya dengan maksud menyebarkan desas-desus dan menghasut
didoakan Rasulullah dengan salam tiga kali. para sahabat r.ahum. agar tidak
Selanjutnya Rasulullah menyampaikan meninggalkan kebun kurma mereka dan
maksud kedatangannya. Beliau mengantar tidak menyertai peperangan tersebut.
perempuan yang menjadi budak tersebut Hasutan para munafiqin itu tidak hanya
karena takut mendapat hukuman. Rasulullah kepada para sahabat r.ahum. tetapi istri
kemudian menyampaikan, "Jika perempuan para sahabat r.huma. pun tidak luput dari
budak ini salah dan perlu dihukum, biarlah hasutan mereka. Mereka para munafiqin
aku yang menerima hukumannya." itu berkata, "suami-suami kalian pergi ke
Mendengar ucapan Rasulullah in penghuni Tabuk sementara kurma di kebun-kebun
rumah terkesima. Mereka merasa mendapat kalian sebentar lagi ranum, siapakah yang
pelajaran yang sangat berharga dari baginda akan mengurusnya. Mereka
Rasulullah. Karena secara refleks mereka meninggalkan kesempatan yang bagus ini
menyampaikan, "Budak belian ini merdeka dan pergi meninggalkannya begitu saja".
karena Allah." Betapa bahagianya Rasulullah Istri-istri para sahabat itu menjawab
mendengar pernyataan itu. Beliau sangat dengan keimanan mereka, "pencari rezeki
bersyukur dengan uang 8 dirham mendapat telah pergi dan pemberi rezeki telah
keuntungan ribuan dirham, yakni harga datang". Pada masa itu Rasulullah SAW
budak itu sendiri. Beliau berkata, "Tiadalah dan para sahabat r.ahum. dengan
aku melihat delapan dirham demikian besar pertolongan Allah SWT kembali dari
berkatnya dari pada delapan dirham yang ini. peperangan dalam waktu yang sangat
Allah telah memberi ketenteraman bagi orang singkat. Allah SWT menjaga kebun-kebun
yang ketakutan, memberi pakaian orang yang kurma dan keluarga mereka. Tidak
telanjang, dan membebaskan seorang budak satupun buah kurma yang telah masak itu
belian." jatuh dari tangkainya, panen mereka
berlipat ganda hasilnya dan walaupun
Akhirnya, rahmat dan kasih sayang, bantuan demikian harga kurma Madinah saat itu
dan pertolongan kepada masyarakat bawah mencapai harga tertinggi sehingga para
akan mendatangkan kesejahteraan dan sahabat r.ahum. tidak mendapatkan
kemajuan. Allah berfirman dalam sebuah kerugian sedikit pun. Sampai saat ini
hadits Qudsyi. "Bahwanya Allah menolong kurma Madinah adalah yang paling
hanba-Nya, selama ia menolong saudaranya." digemari dan terkenal di mana-mana.

JIBRIL AS, KERBAU, KELELAWAR,


DAN CACING
KURMA MADINAH

Suatu hari Allah SWT memerintahkan


Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para malaikat Jibri AS untuk pergi menemui
sahabatnya untuk segera berangkat ke Tabuk salah satu makhluk-Nya yaitu kerbau dan
menghadapi kaum kafir, mereka semua menanyakan pada si kerbau apakah dia
bersegera menyambutnya. Hanya beberapa senang telah diciptakan Allah SWT
orang sahabat yang tidak mengikuti sebagai seekor kerbau. Malaikat Jibril AS
peperangan tersebut, selain orang tua, para segera pergi menemui si Kerbau.
wanita dan anak-anak serta orang-orang
munafik. Panen korma hampir tiba dan masa Di siang yang panas itu si kerbau sedang
itu musim panas yang terik sedang melanda, berendam di sungai. Malaikat Jibril AS

- 65 -
mendatanginya kemudian mulai bertanya r.ha. menebak pahala sebanyak ini pasti
kepada si kerbau, "hai kerbau apakah kamu pahala bapaknya. "Pahala sebanyak ini
senang telah dijadikan oleh Allah SWT adalah pahala sahabatku Umar (r.a.)",
sebagai seekor kerbau". Si kerbau menjawab, jawab Rasulullah SAW. Sayidatina Aisyah
"Masya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur r.ha. terkejut, lalu ia bertanya, "ya
kepada Allah SWT yang telah menjadikan Rasulullah SAW bagai mana dengan
aku sebagai seekor kerbau, dari pada aku bapakku?". Rasulullah SAW tersenyum
dijadikan-Nya sebagai seekor kelelawar yang kepada istrinya sambil Beliau SAW
ia mandi dengan kencingnya sendiri". berkata, ketahuilah istriku, satu hari
Mendengar jawaban itu Malaikat Jibril AS penghijrahan Abubakar (r.a.) bersamaku
segera pergi menemui seekor kelelawar. pahalanya lebih banyak dari pahala Umar
(r.a.) dan keluarganya sampai hari
Malaikat Jibril AS mendatanginya seekor kiamat.
kelelawar yang siang itu sedang tidur
bergantungan di dalam sebuah goa.
Kemudian mulai bertanya kepada si BIDADARI UNTUK UMAR R.A.
kelelawar, "hai kelelawar apakah kamu
senang telah dijadikan oleh Allah SWT
sebagai seekor kelelawar". "Masya Allah, Umar r.a. adalah salah satu dari sahabat
alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Rasulullah SAW. Semenjak ia memeluk
SWT yang telah menjadikan aku sebagai islam kaum muslimin seakan memperoleh
seekor kelelawar dari pada aku dijadikan- suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak
Nya seekor cacing. Tubuhnya kecil, tinggal di itulah mereka berani sholat dan thowaf
dalam tanah, berjalannya saja menggunakan dika'bah secara terang-terangan. Umar
perutnya", jawab si kelelawar. Mendengar r.a. adalah seorang yang waro', ia sangat
jawaban itu pun Malaikat Jibril AS segera teliti dalam mengamalkan Islam. Umar
pergi menemui seekor cacing yang sedang r.a. mempelajari surah Al-Baqoroh
merayap di atas tanah. selama 10 tahun, ia kemudian melapor
kepada Rasulullah SAW, "wahai
Malaikat Jibril AS bertanya kepada si cacing, Rasulullah SAW apakah kehidupanku
"Wahai cacing kecil apakah kamu senang telah mencerminkan surah Al-Baqoroh,
telah dijadikan Allah SWT sebagai seekor apabila belum maka aku tidak akan
cacing". Si cacing menjawab, " Masya Allah, melanjutkan ke surah berikutnya".
alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Rasulullah SAW menjawab, "sudah..."!.
SWT yang telah menjadikan aku sebagai Umar r.a. mengamalkan agama sesuai
seekor cacing, dari pada dijadikaan-Nya aku dengan kehendak Allah SWT. Karena
sebagai seorang manusia. Apabila mereka kesungguhannya inilah maka banyak ayat
tidak memiliki iman yang sempurna dan di Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT
tidak beramal sholih ketika mereka mati berdasarkan kehendak yang ada pada
mereka akan disiksa selama-lamanya". hatinya, seperti mengenai pengharaman
arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa
ayat Al-Qur'an lainnya.
PAHALA SEBANYAK BINTANG DI
LANGIT Rasulullah SAW seringkali menceritakan
kepada para sahabatnya mengenai
perjalannya mi'raj menghadap Allah
Suatu malam Baginda Rasulullah SAW dan SWT. Beliau SAW sering pula
istrinya Sayidatina Aisyah r.ha. berdiri di menceritakan bagaimana keadaan surga
depan rumahnya sambil memandang yang dijanjikan Allah SWT kepada
keindahan langit ciptaan Allah SWT. sahabat-sahabatnya. Suatu hari ketika
Sayidatina Aisyah r.ha. bertanya kepada Rasulullah SAW dimi'rajkan menghadap
Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, Allah SWT malaikat Jibril AS
pahala siapakah sebanyak bintang-bintang di memperlihatkan kepada Beliau SAW
langit itu. Di dalam hatinya sayidatina Aisyah taman-taman surga. Rasulullah SAW

- 66 -
melihat ada sekumpulan bidadari yang berhajat akan air-Mu, tanpa air-Mu ya
sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari Allah aku akan kehausan dan kami semua
yang begitu berbeda dari yang lainnya. kekeringan. Ya Allah aku berhajat
Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat sepenuhnya pada-Mu akan air-Mu,
pemalu. Rasulullah SAW bertanya kepada kabulkanlah permohonanku", do'a sang
Jibril AS, "wahai Jibril AS bidadari siapakah semut kepada Allah SWT. Mendengar
itu"?. Malaikat Jibril AS menjawab, do'a si semut maka Baginda Sulaiman AS
"Bidadari itu adalah diperuntukkan bagi kemudian segera memerintahkan
sahabatmu Umar r.a.". Pernah suatu hari ia rombongannya untuk kembali pulang ke
membayangkan tentang surga yang engkau kerajaan sambil berkata pada mereka,
ceritakan keindahannya. Ia menginginkan "kita segera pulang, sebentar lagi Allah
untuknya seorang bidadari yang berbeda dari SWT akan menurunkan hujan-Nya
bidadari yang lainnya. Bidadari yang kepada kalian. Allah SWT telah
diinginkannya itu berkulit hitam manis, mengabulkan permohonan seekor semut".
dahinya tinggi, bagian atas matanya Kemudian Baginda Sulaiman dan
berwarna merah, dan bagian bawah matanya rombongannya pulang kembali ke
berwarna biru serta memiliki sifat yang kerajaan.
sangat pemalu. Karena sahabat-mu itu selalu
memenuhi kehendak Allah SWT maka saat
itu juga Allah SWT menjadikan seorang NABI SULAIMAN AS DAN SEEKOR
bidadari untuknya sesuai dengan apa yang SEMUT (2)
dikehendaki hatinya".

Suatu hari Baginda Sulaiman AS sedang


NABI SULAIMAN AS DAN SEEKOR berjalan-jalan. Ia melihat seekor semut
SEMUT (1) sedang berjalan sambil mengangkat
sebutir buah kurma. Baginda Sulaiman
AS terus mengamatinya, kemudian beliau
Kerajaan Nabi Sulaiman AS dikala itu sedang memanggil si semut dan menanyainya,
mengalami musim kering yang begitu Hai semut kecil untuk apa kurma yang
panjang. Lama sudah hujan tidak turun kau bawa itu?. Si semut menjawab, Ini
membasahi bumi. Kekeringan melanda di adalah kurma yang Allah SWT berikan
mana-mana. Baginda Sulaiman AS mulai kepada ku sebagai makananku selama
didatangi oleh ummatnya untuk dimintai satu tahun. Baginda Sulaiman AS
pertolongan dan memintanya memohon kemudian mengambil sebuah botol lalu ia
kepada Allah SWT agar menurunkan hujan berkata kepada si semut, Wahai semut
untuk membasahi kebun-kebun dan sungai- kemarilah engkau, masuklah ke dalam
sungai mereka. Baginda Sulaiman AS botol ini aku telah membagi dua kurma
kemudian memerintahkan satu rombongan ini dan akan aku berikan separuhnya
besar pengikutnya yang terdiri dari bangsa padamu sebagai makananmu selama satu
jin dan manusia berkumpul di lapangan tahun. Tahun depan aku akan datang lagi
untuk berdo'a memohon kepada Allah SWT untuk melihat keadaanmu. Si semut taat
agar musim kering segera berakhir dan hujan pada perintah Nabi Sulaiman AS. Setahun
segera turun. telah berlalu. Baginda Sulaiman AS
datang melihat keadaan si semut. Ia
Sesampainya mereka di lapangan Baginda melihat kurma yang diberikan kepada si
Sulaiman AS melihat seekor semut kecil semut itu tidak banyak berkurang.
berada di atas sebuah batu. Semut itu Baginda Sulaiman AS bertanya kepada si
berbaring kepanasan dan kehausan. Baginda semut, hai semut mengapa engkau tidak
Sulaiman AS kemudian mendengar sang menghabiskan kurmamu Wahai
semut mulai berdo'a memohon kepada Allah Nabiullah, aku selama ini hanya
SWT penunai segala hajat seluruh makhluk- menghisap airnya dan aku banyak
Nya. "Ya Allah pemilik segala khazanah, aku berpuasa. Selama ini Allah SWT yang
berhajat sepenuhnya kepada-Mu, Aku memberikan kepadaku sebutir kurma

- 67 -
setiap tahunnya, akan tetapi kali ini engkau wanita yangtak pernah dilihat orang lain
memberiku separuh buah kurma. Aku takut kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti
tahun depan engkau tidak memberiku kurma sehelai rambut".
lagi karena engkau bukan Allah Pemberi
Rizki (Ar-Rozak), jawab si semut. Rasulullah SAW berkata, "seorang yang
mendapat taufiq untuk ber'amal adalah
lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini,
MANGKUK YANG CANTIK, MADU DAN ber'amal dengan 'amal yang baik itu lebih
SEHELAI RAMBUT manis dari madu, dan berbuat 'amal
dengan ikhlas adalah lebih sulit dari
meniti sehelai rambut".
Rasulullah SAW, dengan sahabat-sahabatnya
Abakar r.a., Umar r.a., Utsman r.a., dan 'Ali Malaikat Jibril AS berkata, "menegakkan
r.a., bertamu ke rumah Ali r.a. Di rumah Ali pilar-pilar agama itu lebih cantik dari
r.a. istrinya Sayidatina Fathimah r.ha. putri sebuah mangkuk yang cantik,
Rasulullah SAW menghidangkan untuk menyerahkan diri; harta; dan waktu
mereka madu yang diletakkan di dalam untuk usaha agama lebih manis dari
sebuah mangkuk yang cantik, dan ketika madu, dan mempertahankan usaha agama
semangkuk madu itu dihidangkan sehelai sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti
rambut terikut di dalam mangkuk itu. sehelai rambut".
Baginda Rasulullah SAW kemudian meminta
kesemua sahabatnya untuk membuat suatu Allah SWT berfirman, " Sorga-Ku itu
perbandingan terhadap ketiga benda tersebut lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu,
(Mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai nikmat sorga-Ku itu lebih manis dari
rambut). madu, dan jalan menuju sorga-Ku adalah
lebih sulit dari meniti sehelai rambut".
Abubakar r.a. berkata, "iman itu lebih cantik
dari mangkuk yang cantik ini, orang yang
beriman itu lebih manis dari madu, dan PERMOHONAN SI MISKIN DAN SI
mempertahankan iman itu lebih susah dari KAYA
meniti sehelai rambut".

Umar r.a. berkata, "kerajaan itu lebih cantik Nabi Musa AS memiliki ummat yang
dari mangkuk yang cantik ini, seorang raja jumlahnya sangat banyak dan umur
itu lebih manis dari madu, dan memerintah mereka panjang-panjang. Mereka ada
dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai yang kaya danjuga ada yang miskin.
rambut". Suatu hari ada seorang yang miskin
datang menghadap Nabi Musa AS. Ia
Utsman r.a. berkata, "ilmu itu lebih cantik begitu miskinnya pakaiannya compang-
dari mangkuk yang cantik ini, orang yang camping dan sangat lusuh berdebu. Si
menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan miskin itu kemudian berkata kepada
ber'amal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih Baginda Musa AS, "Ya Nabiullah,
sulit dari meniti sehelai rambut". Kalamullah, tolong sampaikan kepada
Allah SWT permohonanku ini agar Allah
'Ali r.a. berkata, "tamu itu lebih cantik dari SWT menjadikan aku orang yang kaya.
mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu Nabi Musa AS tersenyum dan berkata
lebih manis dari madu, dan membuat tamu kepada orang itu, "saudaraku, banyak-
senang sampai kembali pulang ke rumanya banyaklah kamu bersyukur kepada Allah
adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut". SWT. Si miskin itu agak terkejut dan
kesal, lalu ia berkata, Bagaimana aku mau
Fatimah r.ha.berkata, "seorang wanita itu banyak bersyukur, aku makan pun
lebih cantik dari sebuah mangkuk yang jarang, dan pakaian yang aku gunakan
cantik, wanita yang ber-purdah itu lebih pun hanya satu lembar ini saja"!.
manis dari madu, dan mendapatkan seorang Akhirnya si miskin itu pulang tanpa

- 68 -
mendapatkan apa yang diinginkannya. Allah SWT agar Allah SWT
Beberapa waktu kemudian seorang kaya memberitahukan kepadanya di mana
datang menghadap Nabi Musa AS. Orang ummatnya ini akan ditempatkan di
tersebut bersih badannya juga rapi akhirat kelak. Allah SWT berfirman,
pakaiannya. Ia berkata kepada Nabi Musa "Wahai Musa (AS) sampaikanlah
AS, "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepadanya bahwa Aku akan
kepada Allah SWT permohonanku ini agar meletakkannya di dasar Neraka-Ku yang
dijadikannya aku ini seorang yang miskin, paling dalam". Nabi Musa AS kemudian
terkadang aku merasa terganggu dengan mengabarkan kepada orang tersebut apa
hartaku itu. Nabi Musa AS pun tersenyum, yang telah difirmankan Allah SWT
lalu ia berkata, "wahai saudaraku, janganlah kepadanya. Ahli ibadah itu terkejut.
kamu bersyukur kepada Allah SWT. Ya Dengan perasaan sedih ia beranjak dari
Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur hadapan Nabi Musa AS. Malamnya ahli
kepada Alah SWT?. Allah SWT telah ibadah itu terus berfikir mengenai
memberiku mata yang dengannya aku dapat keadaan dirinya. Ia juga mulai terfikir
melihat. Telinga yang dengannya aku dapat bagai mana dengan keadaan saudara-
mendengar. Allah SWT telah memberiku saudaranya, temannya, dan orang lain
tangan yang dengannya aku dapat bekerja yang mereka baru beribadah selama 200
dan telah memberiku kaki yang dengannya tahun, 300 tahun, dan mereka yang belum
aku dapat berjalan, bagaimana mungkin aku beribadah sebanyak dirinya, di mana lagi
tidak mensyukurinya", jawab si kaya itu. tempat mereka kelak di akhirat. Keesokan
Akhirnya si kaya itu pun pulang ke harinya ia menjumpai Nabi Musa AS
rumahnya. Kemudian terjadi adalah si kaya kembali. Ia kemudian berkata kepada
itu semakin Allah SWT tambah kekayaannya Nabi Musa AS, "Wahai Musa AS, aku
karena ia selalu bersyukur. Dan si miskin rela Allah SWT memasukkan aku ke
menjadi bertambah miskin. Allah SWT dalam Neraka-Nya, akan tetapi aku
mengambil semua kenikmatan-Nya sehingga meminta satu permohonan. Aku mohon
si miskin itu tidak memiliki selembar agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke
pakaianpun yang melekat di tubuhnya. Ini dalam Neraka maka jadikanlah tubuhku
semua karena ia tidak mau bersyukur kepada ini sebesar-besarnya sehingga seluruh
Allah SWT. pintu Neraka tertutup oleh tubuhku jadi
tidak akan ada seorang pun akan masuk
ke dalamnya". Nabi Musa AS
menyampaikan permohonan orang itu
RELA DIMASUKKAN KE DALAM kepada Allah SWT. Setelah mendengar
NERAKA apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS
maka Allah SWT berfirman, "Wahai
Musa (AS) sampaikanlah kepada
Nabi Musa AS suatu hari sedang berjalan- ummatmu itu bahwa sekarang Aku akan
jalan melihat keadaan ummatnya. Nabi Musa menempatkannya di Surga-Ku yang
AS melihat seseorang sedang beribadah. paling tinggi".
Umur orang itu lebih dari 500 tahun. Orang
itu adalah seorang yang ahli ibadah. Nabi
Musa AS kemudian menyapa dan KAMBING DAN ALAT TENUN
mendekatinya. Setelah berbicara sejenak ahli
ibadah itu bertanya kepada Nabi Musa AS,
Wahai Musa AS aku telah beribadah kepada Imam Ahmad telah memberitakan dari
Allah SWT selama 350 tahun tanpa Humaid bin Hilal, dia berkata: Ada
melakukan perbuatan dosa. Di manakah seorang lelaki yang sering berulang-alik di
Allah SWT akan meletakkanku di Sorga- kampung kami, lalu dia membawa cerita
Nya?. Tolong sampaikan pertanyaanku ini yang aneh-aneh kepada orang-orang
kepada Allah. Nabi Musa AS mengabulkan kampung. Dia bercerita: Suatu ketika aku
permintaan orang itu. Nabi Musa AS datang ke Madinah dalam rombongan
kemudian bermunajat memohon kepada dagang, lalu aku menjual semua barang-

- 69 -
barang yang aku bawa. Aku berkata kepada menyebabkan engkau menangis wahai
diriku: Mengapa aku tidak pergi kepada Fathimah?, semoga Allah SWT tidak
orang lelaki yang membawa ajaran baru itu, menyebabkan matamu menangis".
barangkali aku dapat mendengar berita- Fathimah rha. berkata, "ayahanda,
berita yang aneh untuk aku bawa kembali penggilingan dan urusan-urusan
bersamaku?! Aku pun pergi kepada rumahtanggalah yang menyebabkan
Rasulullah SAW untuk bertanya sesuatu, lalu ananda menangis". Lalu duduklah
Beliau menunjuki arah sebuah rumah, Rasulullah SAW di sisi anandanya.
katanya: Ada seorang wanita yang tinggal di Fathimah rha. melanjutkan
rumah itu . Pernah dia mengikut tentera perkataannya, "ayahanda sudikah
Islam berjihad, dan ditinggalkannya 12 ekor kiranya ayahanda meminta 'aliy
kambingnya dan sebuah alat tenunan yang (suaminya) mencarikan ananda seorang
digunakannya untuk menenun pakaian. jariah untuk menolong ananda menggiling
Apabila dia kembali dari berjihad, didapati gandum dan mengerjakan pekerjaan-
kambingnya hilang seekor, dan alat pekerjaan di rumah". Mendengar
tenunannya pun hilang. Dia merasa sedih atas perkataan anandanya ini maka bangunlah
kehilangannya itu. Maka dia pun mengangkat Rasulullah SAW mendekati penggilingan
kedua belah tangan berdoa kepada Tuhannya itu. Beliau mengambil syair dengan
dengan penuh kesungguhan, katanya: tangannya yang diberkati lagi mulia dan
diletakkannya di dalam penggilingan
"Ya Tuhanku! Engkau telah berikan jaminan tangan itu seraya diucapkannya
bahwa siapa yang keluar berjihad pada "Bismillaahirrahmaanirrahiim".
jalanmu, Engkau akan pelihara harta Penggilingan tersebut berputar dengan
bendanya, dan sekarang aku telah kehilangan sendirinya dengan izin Allah SWT.
seekor kambing, dan alat tenunanku. jadi aku Rasulullah SAW meletakkan syair ke
minta ganti kambing yang hilang dan alat dalam penggilingan tangan itu untuk
tenunanku itu!" anandanya dengan tangannya sedangkan
penggilingan itu berputar dengan
Rasulullah SAW terus menceritakan betapa sendirinya seraya bertasbih kepada Allah
sungguh-sungguhnya dia berdoa dan SWT dalam berbagai bahasa sehingga
memohon kepada Tuhannya, sehingga pada habislah butir-butir syair itu digilingnya.
esok harinya dia mendapati di pintu
rumahnya kambingnya yang hilang itu Rasulullah SAW berkata kepada gilingan
dengan seekor kambing lagi bersamanya. tersebut, "berhentilah berputar dengan
Begitu juga dia melihat alat tenunannya ada izin Allah SWT", maka penggilingan itu
di situ dengan satu alat tenun yang lain. berhenti berputar lalu penggilingan itu
Itulah ceritanya, kata Rasulullah SAW dan berkata-kata dengan izin Allah SWT yang
jika engkau mau, pergilah kepadanya di berkuasa menjadikan segala sesuatu dapat
rumah itu, dan tanyalah dia cerita itu! bertutur kata. Maka katanya dalam
"Tidak", jawabku, "akan tetapi aku percaya bahasa Arab yang fasih, "ya Rasulullah
semua yang engkau katakan itu!" SAW, demi Allah Tuhan yang telah
(Majma'uz-Zawaid 5:277) menjadikan baginda dengan kebenaran
sebagai Nabi dan Rasul-Nya, kalaulah
baginda menyuruh hamba menggiling
FATHIMAH AZ-ZAHRA rha. DAN syair dari Masyriq dan Maghrib pun
GILINGAN GANDUM niscaya hamba gilingkan semuanya.
Sesungguhnya hamba telah mendengar
Suatu hari masuklah Rasulullah SAW dalam kitab Allah SWT suatu ayat yang
menemui anandanya Fathimah az-zahra rha. berbunyi : (artinya)
Didapatinya anandanya sedang menggiling
syair (sejenis padi-padian) dengan "Hai orang-orang yang beriman,
menggunakan sebuah penggilingan tangan peliharalah dirimu dan keluargamu dari
dari batu sambil menangis. Rasulullah SAW api neraka yang bahan bakarnya adalah
bertanya pada anandanya, "apa yang manusia dan batu; penjaganya para

- 70 -
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak SWT?. Ya Fathimah, apabil seseorang
mendurhakai Allah terhadap apa yang perempuan mengandung janin dalam
dititahkan-Nya kepada mereka dan mereka rahimnya maka beristighfarlah para
mengerjakan apa yang dititahkan". malaikat untuknya dan Allah SWT akan
mencatatkan baginya tiap-tiap hari seribu
Maka hamba takut, ya Rasulullah kelak kebaikan dan menghapuskan darinya
hamba menjadi batu yang masuk ke dalam seribu kejahatan. Apabila ia mulai sakit
neraka. Rasulullah SAW kemudian bersabda hendak melahirkan maka Allah SWT
kepada batu penggilingan itu, mencatatkan untuknya pahala orang-
"bergembiralah karena engkau adalah salah orang yang berjihad pada jalan Allah
satu dari batu mahligai Fathimah az-zahra di yakni berperang sabil. Apabila ia
dalam sorga". Maka bergembiralah melahirkan anak maka keluarlah ia dari
penggilingan batu itu mendengar berita itu dosa-dosanya seperti keadaannya pada
kemudian diamlah ia. hari ibunya melahirkannya dan apabila ia
meninggal tiadalah ia meninggalkan dunia
Rasulullah SAW bersabda kepada ini dalam keadaan berdosa sedikitpun,
anandanya, "jika Allah SWT menghendaki dan akan didapatinya kuburnya menjadi
wahai Fathimah, niscaya penggilingan itu sebuah taman dari taman-taman sorga,
berputar dengan sendirinya untukmu. Akan dan Allah SWT akan mengkaruniakannya
tetapi Allah SWT menghendaki dituliskan- pahala seribu haji dan seribu umrah serta
Nya untukmu beberapa kebaikan dan beristighfarlah untuknya seribu malaikat
dihapuskan oleh Nya beberapa kesalahanmu hingga hari kiamat.
dan diangkat-Nya untukmu beberapa derajat.
Ya Fathimah, perempuan mana yang Perempuan mana yang melayani
menggiling tepung untuk suaminya dan anak- suaminya dalam sehari semalam dengan
anaknya, maka Allah SWT menuliskan baik hati dan ikhlas serta niat yang benar
untuknya dari setiap biji gandum yang maka Allah SWT akan mengampuni dosa-
digilingnya suatu kebaikan dan dosanya semua dan Allah SWT akan
mengangkatnya satu derajat. memakaikannya sepersalinan pakaian
yang hijau dan dicatatkan untuknya dari
Ya Fathimah perempuan mana yang setiap helai bulu dan rambut yang ada
berkeringat ketika ia menggiling gandum pada tubuhnya seribu kebaikan dan
untuk suaminya maka Allah SWT dikaruniakan Allah untuknya seribu
menjadikan antara dirinya dan neraka tujuh pahala haji dan umrah. Ya Fathimah,
buah parit. Ya Fathimah, perempuan mana perempuan mana yang tersenyum
yang meminyaki rambut anak-anaknya dan dihadapan suaminya maka Allah SWT
menyisir rambut mereka dan mencuci akan memandangnya dengan pandangan
pakaian mereka maka Allah SWT akan rahmat. Ya Fathimah perempuan mana
mencatatkan baginya ganjaran pahala orang yang menghamparkan hamparan atau
yang memberi makan kepada seribu orang tempat untuk berbaring atau menata
yang lapar dan memberi pakaian kepada rumah untuk suaminya dengan baik hati
seribu orang yang bertelanjang. Ya Fathimah, maka berserulah untuknya penyeru dari
perempuan mana yang menghalangi hajat langit (malaikat), "teruskanlah 'amalmu
tetangga-tetangganya maka Allah SWT akan maka Allah SWT telah mengampunimu
menghalanginya dari meminum air telaga akan sesuatu yang telah lalu dari dosamu
Kautshar pada hari kiamat. dan sesuatu yang akan datang". Ya
Fathimah, perempuan mana yang
Ya Fathimah, yang lebih utama dari itu meminyak-kan rambut suaminya dan
semua adalah keridhaan suami terhadap janggutnya dan memotongkan kumisnya
istrinya. Jikalau suamimu tidak ridha serta menggunting kukunya maka Allah
denganmu tidaklah akan aku do'akan kamu. SWT akan memberinya minuman dari
Tidaklah engkau ketahui wahai Fathimah sungai-sungai sorga dan Allah SWT akan
bahwa ridha suami itu daripada Allah SWT meringankan sakarotulmaut-nya, dan
dan kemarahannya itu dari kemarahan Allah akan didapatinya kuburnya menjadi

- 71 -
sebuah taman dari taman-taman sorga seta berikan semua perkara yang dia
Allah SWT akan menyelamatkannya dari api perlukan? Lelaki itu mengakui, tetapi dia
neraka dan selamatlah ia melintas di atas suka bercocok tanam. Lalu dia menabur
titian Shirat". biji benih. Tanamn itu langsung tumbuh.
Kesemuanya sama. Setelah itu dia
menuainya. Hasilnya dapat setinggi
KEBERANIAN SAAD BIN ABU gunung. Allah berfirman kepadanya,
WAQQASH. Ra. "Wahai anak Adam, ia tidak
mengenyangkan perut kamu".
Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Az-
Zuhri dia telah berkata: Pada suatu hari "Demi Allah, orang itu adalah orang
Rasulullah SAW telah mengutus Sa'ad bin Quraisy atau pun Anshar karena mereka
Abu Waqqash ra. untuk mengetuai suatu dari golongan petani. Kami bukan dari
pasukan ke suatu tempat di negeri Hijaz yang golongan petani", kata orang Badui itu.
dikenal dengan nama Rabigh. Mereka telah Rasulullah SAW tertawa mendengar kata-
diserang dari belakang oleh kaum Musyrikin, kata orang badui itu.
maka Sa'ad bin Abu Waqqash ra.
mengeluarkan panah-panahnya serta
memanah mereka dengan panah-panah itu. GURAU DAN CANDA RASULULLAH
Dengan itu, maka Sa'ad bin Abu Waqqash ra. SAW.
menjadi orang pertama yang memanah di
dalam Islam, dan peristiwa itu pula menjadi Rasulullah SAW bergaul dengan semua
perang yang pertama terjadi di dalam Islam. orang. Baginda menerima hamba, orang
(Al-Muntakhab 5:72) buta, dan anak-anak. Baginda bergurau
dengan anak kecil, bermain-main dengan
Ibnu Asakir mengeluarkan dari Ibnu Syihab, mereka, bersenda gurau dengan orang
dia berkata: Pada hari pertempuran di Uhud tua. Akan tetapi Baginda tidak berkata
Sa'ad bin Abu Waqqash ra. telah membunuh kecuali yang benar saja.
tiga orang Musyrikin dengan sebatang anak Suatu hari seorang perempuan datang
panah. Dipanahnya seorang, lalu diambilnya kepada beliau lalu berkata,
lagi panah itu, kemudian dipanahnya orang "Ya Rasulullah! Naikkan saya ke atas
yang kedua dan seterusnya orang yang ketiga unta", katanya.
dengan panah yang sama. Ramai para "Aku akan naikkan engkau ke atas anak
sahabat merasa heran tentang keberanian unta", kata Rasulullah SAW.
Sa'ad itu. Maka Sa'ad berkata: Nabi SAW "Ia tidak mampu", kata perempuan itu.
yang telah memberikanku keberanian itu, "Tidak, aku akan naikkan engkau ke atas
sehingga aku menjadi begitu berani sekali. anak unta".
(Al-Muntakhab 5:72) "Ia tidak mampu".
Para sahabat yang berada di situ berkata,
Bazzar telah mengeluarkan dari Abdullah bin "bukankah unta itu juga anak unta?"
Mas'ud ra. dia berkata: Pada hari
pertempuran di Badar, Sa'ad bin Abu Datang seorang perempuan lain, dia
Waqqash ra. telah menyerang musuh dengan memberitahu Rasulullah SAW,
berkuda dan dengan berjalan kaki. "Ya Rasulullah, suamiku jatuh sakit. Dia
(Majma'uz Zawa'id 6:82) memanggilmu".
"Semoga suamimu yang dalam matanya
BERTANI DI SYURGA putih", kata Rasulullah SAW.
Perempuan itu kembali ke rumahnya. Dan
Pada suatu hari Rasulullah SAW berbicara dia pun membuka mata suaminya.
dengan seorang lelaki dari desa. Beliau SAW Suaminya bertanya dengan keheranan,
menceritakan bahwa ada seorang lelaki "kenapa kamu ini?".
penghuni syurga meminta kepada Allah "Rasulullah memberitahu bahwa dalam
untuk bercocok tanam, kemudian Allah matamu putih", kata istrinya
bertanya kepadanya bukankah Allah telah

- 72 -
menerangkan. "Bukankah semua mata ada dan terus pergi ke Madinah.Setelah
warna putih?" kata suaminya. Rasulullah SAW mengumpulkan para
Seorang perempuan lain berkata kepada sahabat beliau, maka Rasulullah SAW
Rasulullah SAW, pun menceritakan apa yang telah
"Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar diberitahu oleh malaikat Jibril AS.
aku dimasukkan ke dalam syurga". "Wahai Apabila para sahabat mendengar hal yang
ummi fulan, syurga tidak dimasuki oleh orang demikian maka mereka pun gembira
tua". sambil berkata:
Perempuan itu lalu menangis.
Rasulullah menjelaskan, "tidakkah kamu "Agama kita telah sempurna. Agama kila
membaca firman Allah ini, telah sempurna."
Apabila Abu Bakar ra. mendengar
Serta kami telah menciptakan istri-istri keterangan Rasulullah SAW itu, maka ia
mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami tidak dapat menahan kesedihannya maka
jadikan mereka senantiasa perawan (yang ia pun kembali ke rumah lalu mengunci
tidak pernah disentuh), yang tetap mencintai pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu
jodohnya, serta yang sebaya umurnya". Bakar ra. menangis dari pagi hingga ke
malam. Kisah tentang Abu Bakar ra.
Para sahabat Rasulullah SAW suka tertawa menangis telah sampai kepada para
tapi iman di dalam hati mereka bagai gunung sahabat yang lain, maka berkumpullah
yang teguh. Na'im adalah seorang sahabat para sahabat di depan rumah Abu Bakar
yang paling suka bergurau dan tertawa. ra. dan mereka berkata: "Wahai Abu
Mendengar kata-kata dan melihat gelagatnya, Bakar, apakah yang telah membuat kamu
Rasulullah turut tersenyum. menangis sehingga begini sekali
keadaanmu? Seharusnya kamu merasa
gembira sebab agama kita telah
WAHYU TERAKHIR KEPADA sempuma." Mendengarkan pertanyaan
RASULULLAH SAW dari para sahabat maka Abu Bakar ra.
pun berkata, "Wahai para sahabatku,
kamu semua tidak tahu tentang musibah
Diriwayatkan bahwa surah Al-Maaidah ayat yang menimpa kamu, tidakkah kamu tahu
3 diturunkan pada sesudah waktu asar yaitu bahwa apabila sesualu perkara itu telah
pada hari Jumaat di padang Arafah pada sempuma maka akan kelihatanlah akan
musim haji penghabisan [Wada']. kekurangannya. Dengan turunnya ayat
Pada masa itu Rasulullah SAW berada di tersebut bahwa ia menunjukkan
Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun perpisahan kita dengan Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW tidak begitu jelas Hasan dan Husin menjadi yatim dan para
penerimaannya untuk mengingati isi dan isteri nabi menjadi janda."
makna yang terkandung dalam ayat tersebut.
Kemudian Rasulullah SAW bersandar pada Selelah mereka mendengar penjelasan
unta beliau, dan unta beliau pun duduk dari Abu Bakar ra. maka sadarlah
perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat mereka akan kebenaran kata-kata Abu
Jibril AS dan berkata: Bakar ra., lalu mereka menangis dengan
sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah
"Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari didengar oleh para sahabat yang lain,
ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka mereka pun terus memberitahu
maka terputuslah apa yang diperintahkan Rasulullah SAW tentang apa yang mereka
oleh Allah SWT dan demikian juga apa yang lihat itu. Berkata salah seorang dari para
terlarang olehnya. Oleh itu kamu kumpulkan sahabat, "Ya Rasulullah SAW, kami baru
para sahabatmu dan beritahu kepada mereka kembali dari rumah Abu Bakar ra. dan
bahwa hari ini adalah hari terakhir aku kami dapati banyak orang menangis
bertemu dengan kamu." dengan suara yang kuat di depan rumah
Setelah Malaikat Jibril AS pergi maka beliau." Apabila Rasulullah SAW
Rasulullah SAW pun berangkat ke Mekah mendengar keterangan dari para sahabat,

- 73 -
maka berubahlah muka Rasulullah SAW dan maka beliau pun menyerahkan kepada
dengan bergegas beliau menuju ke rumah 'Ukasyah.
Abu Bakar ra.. Setelah Rasulullah SAW
sampai di rumah Abu Bakar ra. maka Melihatkan hal yang demikian maka Abu
Rasulullah SAW melihat kesemua mereka Bakar ra. dan Umar ra. tampil ke depan
yang menangis dan bertanya, "Wahai para sambil berkata: "Wahai 'Ukasyah,
sahabatku, kenapakah kamu semua janganlah kamu qishash baginda SAW
menangis?." Kemudian Ali ra. berkata, "Ya tetapi kamu qishashlah kami berdua."
Rasulullah SAW, Abu Bakar ra. mengatakan Apabila Rasulullah SAW mendengar
dengan turunnya ayat ini membawa tanda kata-kata Abu Bakar ra. dan Umar ra.
bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah maka dengan segera beliau berkata:
ini benar ya Rasulullah?." Lalu Rasulullah "Wahai Abu Bakar, Umar dudukiah
SAW berkata: "Semua yang dikatakan oleh kamu berdua, sesungguhnya Allah SWT
Abu Bakar ra. adalah benar, dan telah menetapkan tempatnya untuk kamu
sesungguhnya waktu untuk aku berdua." Kemudian Ali ra. bangun, lalu
meninggalkan kamu semua telah dekat". berkata, "Wahai 'Ukasyah! Aku adalah
orang yang senantiasa berada di samping
Setelah Abu Bakar ra. mendengar pengakuan Rasulullah SAW oleh itu kamu pukullah
Rasulullah SAW, maka ia pun menangis aku dan janganlah kamu menqishash
sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pingsan. Rasulullah SAW" Lalu Rasultillah SAW
Sementara 'Ukasyah ra. berkata kepada berkata, "Wahai Ali duduklah kamu,
Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah, waktu itu sesungguhnya Allah SWT telah
saya anda pukul pada tulang rusuk saya. Oleh menetapkan tempatmu dan mengetahui isi
itu saya hendak tahu apakah anda sengaja hatimu." Setelah itu Hasan dan Husin
memukul saya atau hendak memukul unta bangun dengan berkata: "Wahai
baginda." Rasulullah SAW berkata: "Wahai 'Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu
'Ukasyah, Rasulullah SAW sengaja memukul bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah
kamu." Kemudian Rasulullah SAW berkata SAW, kalau kamu menqishash kami sama
kepada Bilal ra., "Wahai Bilal, kamu pergi ke dengan kamu menqishash Rasulullah
rumah Fathimah dan ambilkan tongkatku ke SAW" Mendengar kata-kata cucunya
mari." Bilal keluar dari masjid menuju ke Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai
rumah Fathimah sambil meletakkan buah hatiku duduklah kamu berdua."
tangannya di atas kepala dengan berkata, Berkata Rasulullah SAW "Wahai
"Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk 'Ukasyah pukullah saya kalau kamu
dibalas [diqishash]." hendak memukul."
Setelah Bilal sampai di rumah Fathimah
maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk Kemudian 'Ukasyah berkata: "Ya
pintu. Kemudian Fathimah ra. menyahut Rasulullah SAW, anda telah memukul
dengan berkata: "Siapakah di pintu?." Lalu saya sewaktu saya tidak memakai baju."
Bilal ra. berkata: "Saya Bilal, saya telah Maka Rasulullah SAW pun membuka
diperintahkan oleh Rasulullah SAW unluk baju. Setelah Rasulullah SAW membuka
mengambil tongkat beliau."Kemudian baju maka menangislah semua yang
Fathimah ra. berkata: "Wahai Bilal, untuk hadir. Setelah 'Ukasyah melihat tubuh
apa ayahku minta tongkatnya." Berkata Bilal Rasulullah SAW maka ia pun mencium
ra.: "Wahai Fathimah, Rasulullah SAW telah beliau dan berkata, "Saya tebus anda
menyediakan dirinya untuk diqishash." dengan jiwa saya ya Rasulullah SAW,
Bertanya Fathimah ra. lagi: "Wahai Bilal, siapakah yang sanggup memukul anda.
siapakah manusia yang sampai hatinya untuk Saya melakukan begini adalah sebab saya
menqishash Rasulullah SAW?" Bilal ra. tidak ingin menyentuh badan anda yang
menjawab perlanyaan Fathimah ra., Setelah dimuliakan oleh Allah SWT dengan badan
Fathimah ra. memberikan tongkat tersebut, saya. Dan Allah SWT menjaga saya dari
maka Bilal pun membawa tongkat itu kepada neraka dengan kehormatanmu."
Rasulullah SAW Setelah Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW berkata,
menerima tongkat tersebut dari Bilal ra. "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya

- 74 -
kamu hendak melihat ahli syurga, inilah Rasulullah SAW berkata, "Dengarlah
orangnya." Kemudian semua para jemaah para sahabatku, aku tinggalkan kepada
bersalam-salaman atas kegembiraan mereka kamu semua jalan yang benar dan jalan
terhadap peristiwa yang sangat genting itu. yang terang, dan telah aku tinggalkan
Setelah itu para jemaah pun berkata, "Wahai kepada kamu semua dua penasihat yang
'Ukasyah, inilah keuntungan yang paling satu daripadanya pandai bicara dan yang
besar bagimu, engkau telah memperolehi satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara
derajat yang tinggi dan bertemankan itu ialah Al-Quran dan yang diam itu
Rasulullah SAW di dalam syurga." ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan
yang rumit di antara kamu, maka
Apabila ajal Rasulullah SAW makin dekat hendaklah kamu semua kembali kepada
maka beliau pun memanggil para sahabat ke Al-Quran dan Hadis-ku dan sekiranya
rumah Aisyah ra. dan beliau berkata: hati kamu itu berkeras maka lembutkan
"Selamat datang kamu semua semoga Allah dia dengan mengambil pelajaran dari
SWT mengasihi kamu semua, saya berwasiat mati."
kepada kamu semua agar kamu semua
bertaqwa kepada Allah SWT dan mentaati Setelah Rasulullah SAW berkata
segala perintahnya. Sesungguhnya hari demikian, maka sakit Rasulullah SAW
perpisahan antara saya dengan kamu semua bermula. Dalam bulan safar Rasulullah
hampir dekat, dan dekat pula saat SAW sakit selama 18 hari dan sering
kembalinya seorang hamba kepada Allah diziaiahi oleh para sahabat. Dalam sebuah
SWT dan menempatkannya di syurga. Kalau kitab diterangkan bahwa Rasulullah SAW
telah sampai ajalku maka hendaklah Ali yang diutus pada hari Senin dan wafat pada
memandikanku, Fadhl bin Abbas hendaklah hari Senin. Pada hari Senin penyakit
menuangkan air dan Usamah bin Zaid Rasulullah SAW bertambah berat, setelah
hendaklah menolong keduanya. Setelah itu Bilal ra. menyelesaikan azan subuh, maka
kamu kafanilah aku dengan pakaianku Bilal ra. pun pergi ke rumah Rasulullah
sendiri apabila kamu semua menghendaki, SAW. Sesampainya Bilal ra. di rumah
atau kafanilah aku dengan kain yaman yang Rasulullah SAW maka Bilal ra. pun
putih. Apabila kamu memandikan aku, maka memberi salam, "Assalaarnualaika ya
hendaklah kamu letakkan aku di atas balai rasulullah." Lalu dijawab oleh Fathimah
tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah ra., "Rasulullah SAW masih sibuk dengan
itu kamu semua keluarlah sebentar urusan beliau." Setelah Bilal ra.
meninggalkan aku. Pertama yang akan mendengar penjelasan dari Fathimah ra.
menshalatkan aku ialah Allah SWT, maka Bilal ra. pun kembali ke masjid
kemudian yang akan menshalat aku ialah tanpa memahami kata-kata Fathimah ra.
Jibril AS, kemudian diikuti oleh malaikat itu. Apabila waktu subuh hampir hendak
Israfil, malaikat Mikail, dan yang akhir sekali lupus, lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah
malaikat lzrail berserta dengan semua para Rasulullah SAW dan memberi salam
pembantunya. Setelah itu baru kamu semua seperti permulaan tadi, kali ini salam Bilal
masuk bergantian secara berkelompok ra. telah di dengar oleh Rasulullah SAW
bershalat ke atasku." dan baginda berkata, "Masuklah wahai
Bilal, sesungguhnya penyakitku ini
Setelah para sahabat mendengar ucapan yang semakin berat, oleh itu kamu suruhlah
sungguh menyayat hati itu maka mereka pun Abu Bakar mengimamkan shalat subuh
menangis dengan nada yang keras dan berjemaah dengan mereka yang hadir."
berkata, "Ya Rasulullah SAW anda adalah Setelah mendengar kata-kata Rasulullah
seorang Rasul yang diutus kepada kami dan SAW maka Bilal ra. pun berjalan menuju
untuk semua, yang mana selama ini anda ke masjid sambil meletakkan tangan di
memberi kekuatan dalam penemuan kami atas kepala dengan berkata: "Aduh
dan sebagai penguasa yang menguruskan musibah."
perkara kami. Apabila anda sudah tiada nanti
kepada siapakah akan kami tanya setiap Setelah Bilal ra. sarnpai di masjid maka
persoalan yang timbul nanti?." Kemudian Bilal ra. pun memberitahu Abu Bakar

- 75 -
tentang apa yang telah Rasulullah SAW masuk?) Apabila Fathimah mendengar
katakan kepadanya. Abu Bakar ra. tidak orang memberi salam maka ia-pun
dapat menahan dirinya apabila ia melihat berkata; "Wahai hamba Allah, Rasulullah
mimbar kosong maka dengan suara yang SAW sedang sibuk sebab sakitnya yang
keras Abu Bakar ra. menangis sehingga ia semakin berat." Kemudian malaikat lzrail
jatuh pingsan. Melihatkan peristiwa ini maka berkata lagi seperti dipermulaannya, dan
riuh rendah tangisan sahabat dalam masjid, kali ini seruan malaikat itu telah didengar
sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah
Fathimah ra.; "Wahai Fathimah apakah yang SAW bertanya kepada Fathimah ra.,
telah berlaku?." Maka Fathimah ra. pun "Wahai Fathimah, siapakah di depan
berkata: "Kekecohan kaum muslimin, sebab pintu itu." Maka Fathimah ra. pun
anda tidak pergi ke masjid." Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang
Rasulullah SAW memanggil Ali ra. dan Fadhl Arab badwi memanggil mu, dan aku telah
bin Abas ra., lalu Rasulullah SAW bersandar katakan kepadanya bahwa anda sedang
kepada kedua mereka dan terus pergi ke sibuk sebab sakit, sebaliknya dia
masjid. Setelah Rasulullah SAW sampai di memandang saya dengan tajam sehingga
masjid maka beliau pun bershalat subuh terasa menggigil badan saya." Kemudian
bersama dengan para jemaah. Rasulullah SAW berkata; "Wahai
Fathimah, tahukah kamu siapakah orang
Setelah selesai shalat subuh maka Rasulullah itu?." Jawab Fathimah,"Tidak ayah."
SAW pun berkata, "Wahai kaum muslimin, "Dia adalah malaikat lzrail, malaikat yang
kamu semua senantiasa dalam pertolongan akan memutuskan segala macam nafsu
dan pemeliharaan Allah, oleh itu hendaklah syahwat yang memisahkan perkumpulan-
kamu semua bertaqwa kepada Allah SWT perkumpulan dan yang memusnahkan
dan mengerjakan segala perintahnya. semua rumah serta meramaikan kubur."
Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia Fathimah ra. tidak dapat menahan air
ini dan kamu semua, dan hari ini adalah hari matanya lagi setelah mengetahui bahwa
pertama aku di akhirat dan hari terakhir aku saat perpisahan dengan ayahandanya
di dunia." Setelah berkata demikian maka akan berakhir, dia menangis sepuas-
Rasulullah SAW pun pulang ke rumah beliau. puasnya. Apabila Rasulullah SAW
Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada mendengar tangisan Falimah ra. maka
malaikat lzrail AS, "Wahai lzrail, pergilah beliau pun berkata: "Janganlah kamu
kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik menangis wahai Fathimah, engkaulah
rupa, dan apabila kamu hendak mencabut orang yang pertama dalam keluargaku
ruhnya maka hendaklah kamu melakukan akan bertemu dengan aku." Kemudian
dengan cara yang paling lembut sekali. Rasulullah SAW pun mengizinkan
Apabila kamu pergi ke rumahnya maka malaikat lzrail masuk. Maka malaikat
minta izinlah lerlebih dahulu, kalau ia izinkan lzrail pun masuk dengan mengucap,
kamu masuk, maka masukiah kamu ke "Assalamuaalaikum ya Rasulullah." Lalu
rumahnya dan kalau ia tidak mengizinkan Rasulullah SAW menjawab: "Wa alaikas
kamu masuk maka hendaklah kamu kembali saalamu, wahai lzrail engkau datang
padaku." menziarahi aku atau untuk mencabut
ruhku?" Maka berkata malaikat lzrail:
Setelah malaikat lzrail mendapat perintah "Kedatangan saya adalah untuk
dari Allah SWT maka malaikal lzrail pun menziarahimu dan untuk mencabut
turun dengan menyerupai orang Arab Badwi. ruhmu, itupun kalau engkau izinkan,
Setelah malaikat lzrail sampai di depan kalau engkau tidak izinkan maka aku
rumah Rasulullah SAW maka ia pun akan kembali." Berkata Rasulullah SAW,
memberi salam, "Assalaamu alaikum yaa "Wahai lzrail, di manakah kamu
ahla baitin nubuwwati wa ma danir risaalati a tinggalkan Jibril?" Berkata lzrail: "Saya
adkhulu?" ( tinggalkan Jibril di langit dunia, para
Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk malaikat sedang memuliakan dia." Tidak
kamu semua sekalian, wahai penghuni rumah beberapa lama kemudian Jibril AS pun
nabi dan sumber risaalah, bolehkan saya

- 76 -
turun dan duduk di dekat kepala Rasulullah telinga, saya dengan Rasulullah SAW
SAW. berkata: "Umatku, umatku." Telah
bersabda Rasulullah SAW bahwa:
Apabila Rasulullah SAW melihat kedatangan "Malaikat Jibril AS telah berkata
Jibril AS maka Rasulullah SAW pun berkata: kepadaku; "Wahai Muhammad,
"Wahai Jibril, tahukah kamu bahwa ajalku sesungguhnya Allah SWT telah
sudah dekat" Berkata Jibril AS, "Ya aku menciptakan sebuah laut di belakang
tahu." Rasulullah SAW bertanya lagi, gunung Qaf, dan di laut itu terdapat ikan
"Wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang selalu membaca selawat untukmu,
yang menggembirakan aku disisi Allah SWT" kalau sesiapa yang mengambil seekor ikan
Berkata Jibril AS, "Sesungguhnya semua dari laut tersebut maka akan lumpuhlah
pintu langit telah dibuka, para malaikat kedua belah tangannya dan ikan tersebut
bersusun rapi menanti ruhmu dilangit. akan menjadi batu."
Kesemua pintu-pintu syurga telah dibuka,
dan kesemua bidadari sudah berhias menanti
kehadiran ruhmu." Berkata Rasulullah SAW:
"Alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula
tentang umatku di hari kiamat nanti."
Berkata Jibril AS, "Allah SWT telah
berfirman yang bermaksud,

"Sesungguhnya aku telah melarang semua


para nabi masuk ke dalam syurga sebelum
engkau masuk terlebih dahulu, dan aku juga
melarang semua umat memasuki syurga
sebelum umatmu memasuki syurga."

Berkata Rasulullah SAW: "Sekarang aku


telah puas hati dan telah hilang rasa
susahku." Kemudian Rasulullah SAW
berkata: "Wahai lzrail, mendekatlah kamu
kepadaku." Selelah itu Malaikat lzrail pun
memulai tugasnya, apabila ruh beliau sampai
pada pusat, maka Rasulullah SAW pun
berkata: "Wahai Jibril, alangkah dahsyatnya
rasa mati." Jibril AS mengalihkan pandangan
dari Rasulullah SAW apabila mendengar
kata-kata beliau itu. Melihatkan telatah Jibril
AS itu maka Rasulullah SAW pun berkata:
"Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka
melihat wajahku?" Jibril AS berkata:
"Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang
sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam
sakaratul maut?" Anas bin Malik ra. berkata:
"Apabila ruh Rasulullah SAW telah sampai
di dada beliau telah bersabda,

"Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu


semua menjaga shalat dan apa-apa yang telah
diperintahkan ke atasmu."
Ali ra. berkata: "Sesungguhnya Rasulullah
SAW ketika menjelang saat-saat terakhir,
telah mengerakkan kedua bibir beliau
sebanyak dua kali, dan saya meletakkan

- 77 -

Anda mungkin juga menyukai