Anda di halaman 1dari 4

Pilih jawapan yang betul

1. Sikap bertanggungjawab perlu ada pada A Kon dan silinder


setiap murid semasa berada di bengkel B Silinder dan bulatan
untuk C Kiub dan bulatan
A memeriahkan suasana di bengkel. D Piramid dan bujur
B menghindarkan kemalangan.
7. Nyatakan jenis lakaran bagi rajah di bawah.
C memudahkan murid keluar masuk ke
bengkel.
D menjaga kesihatan murid.
2. Yang berikut merupakan jenis-jenis
peraturan keselamatan di bengkel kecuali A
peraturan keselamatan am.
B peraturan keselamatan diri.
C peraturan keselamatan organisasi. A Lakaran satu dimensi
D peraturan keselamatan alatan dan B Lakaran dua dimensi
bahan. C Lakaran tiga dimensi
D Lakaran tiada dimensi
3. Semua tingkap hendaklah dibuka untuk
mendapatkan ___ yang baik dan ___ yang 8.
Kasut roda direka bentuk supaya
mencukupi.
bersesuaian dengan fungsinya untuk
A suasana … ruang
meluncur
B pengudaraan … cahaya A di permukaan yang bersalji.
C keselamatan … peralatan B di permukaan yang berair.
D peralatan … bahan
C di permukaan yang rata.
4. Carta peraturan keselamatan hendaklah D di permukaan yang licin.
disediakan dan dipamerkan di bengkel
9.
untuk Reka bentuk kasut roda mengalami
A menceriakan bengkel. perubahan daripada reka bentuk kasut
B menggembirakan guru. biasa. Perubahan ini bertujuan untuk
C mengingatkan murid. menjamin ___ pemakainya.
D mengawasi murid. A keselamatan
B kekemasan
5. Jika berlaku kemalangan, tindakan awal
C kelajuan
yang perlu diambil oleh murid adalah A
memaklumkan kepada guru. D kehebatan
B merawat murid yang cedera. 10.
C mengambil peti kecemasan yang Reka bentuk perlu dilakar terlebih dahulu
disediakan. sebelum sesuatu produk dibina
D supaya dapat menghasilkan
menghubungi pihak bomba dan
A produk yang baik.
ambulans.
B produk yang aneh.
6. Apakah bentuk-bentuk asas C produk yang mudah disebarkan.
geometri yang terdapat pada D produk yang laris.
botol di sebelah?

RG-2
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

model fungsi produk Internet

media reka bentuk mencantumkan perhubungan

komputer pendokumentasian reka cipta

11.
Proses menghasilkan produk baru untuk mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi oleh manusia
dikenali sebagai ____________________.

12.
Selain telefon, kini kita dapat berhubung antara satu dengan yang lain menerusi
____________________.

13.
Penciptaan ____________________ merupakan idea yang dicetuskan untuk mengatasi masalah
menaip dan menyimpan sesuatu dokumen.

14.
____________________ bermaksud suatu susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan
sesuatu produk.

15.
Alexander Graham Bell dengan sifat kreatifnya telah melahirkan idea mencipta telefon untuk
mengatasi masalah ____________________ antara manusia.

16.
Terdapat tiga perkara utama yang perlu dikaji tentang sesuatu produk, iaitu rupa bentuk luaran
produk, lakaran rupa bentuk produk, dan ____________________.

17.
Bentuk-bentuk yang menarik dapat dihasilkan dengan ____________________ bentuk-bentuk asas
mengikut daya kreativiti.

18.
Untuk melakar reka bentuk sesuatu produk, kita boleh menggunakan pelbagai jenis
____________________ seperti pen, pensel, arang, dan krayon.

19.
Pembinaan ____________________ penting sebelum sesuatu produk itu dikeluarkan untuk
mengkaji struktur binaan, kesesuaian, kebaikan, dan kelemahan produk tersebut.

20.
Proses merekod segala maklumat tentang hasil kerja sesuatu projek itu ke dalam buku atau fail
dikenali sebagai ____________________ .

RG-3
Padankan pernyataan dengan perkara yang sesuai.
21.
Selain menggunakan fail, komputer juga amat
Alat pemadam api
sesuai digunakan untuk aktiviti ini.

22.
Objek-objek yang berada di sekeliling kita terdiri
daripada pelbagai bentuk seperti segi empat, bulat, Komunikasi tampak
silinder, piramid, dan sebagainya.

23.
Alat ini perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat
dan senang diambil untuk digunakan apabila berlaku Manual
kebakaran kecil.

24.
Lakaran ini membolehkan kita melihat sesuatu Menyimpan dokumen
objek itu dari pandangan sisi, hadapan, dan atas.

25.
Setelah sesuatu projek itu siap dibina, kamu perlu
membuat pembentangan tentang hasil projek itu Pengikat
secara lisan.

26.
Objek ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan
produk yang sebenar dengan nisbah yang tertentu.
Organisasi bengkel

27.

Biasanya, pengeluar akan membekalkan maklumat


tentang sesuatu produk yang dibeli oleh pengguna. Bentuk-bentuk asas

28.
Skru serta bolt dan nat digunakan untuk membuat
sambungan sementara antara komponen dan Pendokumentasian
bahagian produk.

29.
Maklumat tentang jenis projek, keterangan, reka
Model
bentuk, lakaran dan komen perlu direkodkan.

30.
Sistem pengurusan yang teratur dan sistematik
perlu dilaksanakan di bengkel. Lakaran tiga dimensi

RG-4
Tandakan  pada pernyataan yang betul dan  pada yang salah.

31.
Labelkan kesemua bahan dan alatan yang digunakan di bengkel supaya
mudah diambil dan disimpan.

32.
Pastikan semua peralatan, meja, dan bengkel dibersihkan setelah selesai
melakukan sesuatu aktiviti.

33.
Menutup semua suis lampu, kipas, tingkap, dan pintu sebelum meninggalkan
bengkel merupakan tanggungjawab utama guru Kemahiran Hidup.

34.
Murid-murid bebas melakukan apa sahaja aktiviti yang disukai semasa berada di
bengkel tanpa perlu mendapatkan kebenaran guru terlebih dahulu.

35.

Semua peraturan keselamatan di bengkel yang telah ditetapkan perlu dipatuhi


sepanjang masa supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini.

36.
Memakai apron, kasut yang sesuai, baju berlengan pendek, serta mengikat
rambut dengan kemas merupakan antara peraturan keselamatan diri yang perlu
dipatuhi.

37.
Arang juga merupakan salah satu daripada media yang dapat digunakan untuk
melakar reka bentuk sesuatu objek.

38.

Rajah ini terhasil daripada cantuman beberapa bentuk kuboid.

39.
Di sekeliling kita terdapat pelbagai objek yang mempunyai persamaan dengan
bentuk-bentuk asas.

40.
Seseorang pereka cipta tidak perlu menggunakan lakaran untuk menghasilkan
produk yang baik dan menarik serta bersesuaian dengan fungsinya.

RG-5