Rancangan Pengajaran Tahunan Geografi Tingkatan 2 (2010) Tajuk BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI BAB 1: KEDUDUKAN • Latitud Dan Longitud

• Zon waktu Tarikh Hasil Pembelajaran Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Aras 1 • Mengenal latitud dan longitud • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud. • Mengenal zon waktu di atas peta dunia. • Mentakrifkan w aktu tempatan dan waktu piawai. Aras 2 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Aras 3 • Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Aras 1 • Menyatakan bearing sudutan. • Mengukur bearing sudutan. Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Aras 1 • Menyatakan bearing sudutan. • Mengukur bearing sudutan. Mengenal skala dan jarak. Aras 1 • Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. • Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Aras 2 • Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Unsur Patriotisme Aktiviti Pembelajaran Menunjuk cara: - menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob. - menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. - menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. -Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara erkumpulan pada glob.

BAB 2: ARAH • Bearing Sudutan

-Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.

BAB 3: SKALA DAN JARAK • Skala • Jarak • Mengukur jarak antara dua tempat pada peta • Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta menggunakan skala lurus

Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.

Menunjuk cara: - mengukur jarak lurus antara dua tempat (x dan y). - menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. - menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil (contoh 1cm mew akili 1m). Mengadakan aktiviti kumpulan untuk: - mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah.

1

. * Mencintai negara Malaysia . -Menunjuk cara mentafsir jadual. • Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Aras 2 • Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. -Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf.Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah.kitaran Penggunaan computer digalakkan. Aras 2 • Mentafsir rajah. BAB 5: RAJAH • Melukis rajah kitaran • Mentafsir rajah kitaran • Melukis rajah peta minda • Mentafsir rajah peta minda BAB 6: PETA • Peta bergambar ( peta pelancongan ) • Mentafsir peta bergambar 2 . graf bar berganda dan graf garisan berganda. -Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf.  Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. graf bar berganda dan graf garisan berganda. Aras 1 • Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti: . Aras 1 • Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan): • tempat bersejarah • tempat rekreasi • pusat membeli-belah • kemudahan penginapan • kemudahan pengangkutan • Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Penggunaan komputer digalakkan.peta minda . Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan). Aras 2 • Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar.berbangga terhadap kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia. Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti: . Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah. Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan). Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan). BAB 4: GRAF • Langkah menghasilkan graf • Mentafsir jadual • Mentafsir graf bar berganda • Mentafsir graf garisan berganda Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. Aras 3 • Mentafsir jadual. Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (peta pelancongan). Aras 1 • Mengumpul maklumat. Aras 3 • Mentafsir peta bergambar.bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas. • Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat.

BAB 8: PERUBAHAN PENDUDUK • Perubahan penduduk • Factor yang mempengaruhi taburan penduduk Negara Malaysia Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: • kadar kelahiran • kadar kematian • migrasi Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: • kadar kelahiran • kadar kematian • migrasi Aras 3 • Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan: • kadar kelahiran • kadar kematian • migrasi Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.berbangga dengan perpaduan penduduk negara Malaysia dan bertanggungjaw ab untuk mengekalkanny a Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta. Meramalkan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan. Aras 1 • Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia: • padat • sederhana • jarang • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Aras 1 • Menerangkan migrasi penduduk. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. • Menerangkan pola migrasi penduduk • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi * Berusaha membangunkan negara Malaysia bertanggungjaw ab dan Simulasi tentang perubahan penduduk. 3 . Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia. Aras 1 • Mendefinisikan perubahan penduduk. BAB 9: MIGRASI PENDUDUK • Migrasi  Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA BAB 7: TABURAN PENDUDUK • Taburan penduduk Negara Malaysia • Factor yang mempengaruhi taburan penduduk Negara Malaysia Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. * Bersatu dalam kepelbagaian .

lebihan penduduk . Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Mengadakan tayangan video tentang pengurusan alam sekitar.kurang penduduk . Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar.  Memahami hubungan kependudukan dengan sumber serta implikasinya. Aras 1 • Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber: • Tanih • Hutan • Air Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. BAB 11: HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER • Hubungan kependudukan dengan sumber • Cirri dan kesan penduduk berlebihan • Ciri dan kesan kurang penduduk * Mencintai negara Malaysia.bencana alam Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Aras 3 • Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang.migrasi penduduk: • luar bandar ke bandar • luar bandar ke luar bandar Contoh: ekonomi . majalah dan internet.kestabilan dasar (governan) polisi kerajaan sosial .pendidikan .kemudahan asas .keluarga fizikal . Aras 1 • Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan. • Menyenaraikan ciri dan contoh: • penduduk berlebihan • kurang penduduk • Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: • makanan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia.penduduk optimum 4 .pekerjaan .kadar upah politik . bertanggungjaw ab dan bersamasama menyelesaikan masalah kependudukan demi Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Membincangkan ciri-ciri : . kurang penduduk dan penduduk optimum. BAB 10 : KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR • Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber • Langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar.

Menghasilkan peta minda tentang faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. delta dan muara sungai • pinggir sungai • bukit/gua • tanah pamah • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.• tempat tinggal • pekerjaan • pendidikan • perubatan • kemudahan asas Aras 2 • Menghuraikan ciri berserta contoh: • penduduk berlebihan (Bangladesh) • kurang penduduk (Kanada) • Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: • makanan • tempat tinggal • pekerjaan • pendidikan • perubatan • kemudahan asas BAB 12: PETEMPATAN • Petempatan • Jenis petempatan di Negara Malaysia • Petempatan luar Bandar • Pola petempatan Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Negara Malaysia: • sejarah • fizikal kesejahteraan negara Malaysia. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal: • fizikal • keperluan asas Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. bahan bercetak dan internet. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.  Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media seperti akhbar. Aras 1 • Menyatakan lokasi petempatan awal: • pinggir pantai. * Berusaha membangunkan 5 .

menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Aras 3 • Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti: • projek perumahan • bandar baru • rancangan kemajuan tanah Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia. Sumbang saran tentang peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia. 6 . Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang: .• ekonomi • sosial • politik (governan) Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Negara Malaysia: • sejarah • fizikal • ekonomi • sosial • politik (governan) negara Malaysia .projek perumahan . Menghasilkan buku skrap tentang faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.bandar baru . Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan Negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok • Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia.rancangan kemajuan tanah Mengumpul gambar tentang pola petempatan.

sosial dan politik (governan). Menghasilkan peta minda tentang fungsifungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi. Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar.  7 .Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh cirri-ciri pola petempatan Negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok Aras 3 • Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok BAB 13: FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR • Fungsi petempatan luar Bandar Negara Malaysia Memahami fungsi petempatan Negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti: • perniagaan • perdagangan • pelabuhan • perindustrian • pertanian • pelancongan Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi social seperti: • pendidikan • perhubungan dan pengangkutan • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik (governan) seperti: • pusat pentadbiran Aras 2 • Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi: • ekonomi • sosial • politik (governan) • Menjelaskan dengan contoh fungsi: * Berusaha membangunkan negara Malaysia bertanggungjaw ab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia. Mengumpul maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Aras 1 • Menerangkan proses pembandaran.infrastruktur Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia.pencemaran udara Sumbang saran langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran.kekurangan tempat tinggal . contoh kesan negatif: . contoh kesan positif: . • saiz penduduk • kegiatan ekonomi • kemudahan asas • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia: • dasar kerajaan • peluang pekerjaan • migrasi • Menyatakan kesan pembandaran negara Malaysia.kesesakan lalu lintas . 8 . Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia. Aras 2 • Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi: • ekonomi • sosial • politik (governan) • Menjelaskan dengan contoh fungsi: • petempatan luar bandar • petempatan bandar Aras 3 • Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran.peluang pekerjaan . Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri pembandaran negara Malaysia: • saiz penduduk • kegiatan ekonomi • kemudahan asas • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia: * Berusaha membangunkan negara Malaysia . BAB 14: PEMBANDARAN • Pembandaran • Pembandaran di Negara Malaysia • Kesan pembandaran • Langkah-langkah mengurangkan masalah pembandaran di Negara Malaysia  Memahami proses pembandaran negara Malaysia.• petempatan luar bandar • petempatan bandar Aras 3 • Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran negara Malaysia. • Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia.berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia.

BAB 16: PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN • Perkembangan system pengangkutan Negara Malaysia .Pengangkutan darat . Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.Bangkok .• dasar kerajaan • peluang pekerjaan • migrasi • Menghuraikan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia: • positif • negatif • Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia.Tokyo     Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Negara Malaysia Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Negara malaysia Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal Negara Malaysia. • Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di negara lain: •Bangkok (Thailand) •Tokyo (Jepun) BAB 15: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN • Cara pengangkutan dan perhubungan awal Negara Malaysia Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.Pengangkutan air . Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.Pengangkutan udara • Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan .Kepentingan jaringan pengangkutan         Menghuraikan perkembangan system pengangkutan Negara Malaysia Menyenaraikan factor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan Negara Malaysia Menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan Negara Malaysia Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan Negara Malaysia Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan Negara Malaysia dan kanada Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar Negara Malaysia Menjelaskan kesan-kesan perkembangan 9 . Perbincangan secara kumpulan tentang kesan-kesan pembandaran di Kuala Lumpur dengan: .

Menghasilkan buku skrap mengenai kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. BAB 17: PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN • Perkembangan system perhubungan Negara Malaysia • Kepentingan perkembangan system perhubungan di Negara Malaysia dan kanada • Kesan terhadap alam sekitar             Menyatakan perkembangan system perhubungan Negara Malaysia Menghuraikan perkembangan system perhubungan Negara malaysia Menyenaraikan factor-faktor yang mempengaruhi jaringan perhubungan Negara Malaysia Menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi jaringan perhubungan Negara Malaysia Menyatakan kepentingan jaringan perhubungan Negara Malaysia Menghuraikan kepentingan jaringan perhubungan terhadap pembangunan Negara Malaysia Membuat rumusan tentang kepentingan perhubungan Negara Malaysia dan kanada Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia Menjelaskan kesan-kesan perkembangan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia dan contoh Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan perhubungan ke atas alam sekitar Negara Malaysia Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan perhubungan ke atas alam sekitar Negara Malaysia. Membincangkan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. 10 .- • Kepentingan jaringan pengangkutan di kanada Kesan terhadap alam sekitar  pengangkutan terhadap alam sekitar Negara Malaysia dan contoh Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar Negara Malaysia. Mencari maklumat tentang kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Selangor Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di Taman Desawira.Graf palang Memerhati dan mengkaji kesesakan lalu lintas di Plaza Tol Metramac.Peta lakar . Telok Penglima Garang. Kuala Langat.Graf palang Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian Memerhatikan dan mengkaji fungsi petempatan di Perkampungan Air Bokara Mengkaji factor fungsi petempatan di Perkampungan Air Bokara Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk . Jalan Pahang Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk .Jadual .BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN BAB 18: DINAMIK PENDUDUK • Komposisi dan jenis pekerjaan      BAB 19: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA • Fungsi petempatan Memerhati dan mengkaji taburan komposisi penduduk di Taman Desawira.Jadual .Jadual .Graf palang     BAB 20: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN • Isu semasa pengangkutan: kesesakan lalu lintas     11 .Peta lakar . Selangor Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk . Kuala Langat. Telok Panglima Garang.Peta lakar . Jalan Pahang Mengumpul maklumat jumlah kenderaan yang menggunakan Plaza Tol Metramac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful