ßAß I

PENDAHULUAN
A Lutur ßeIukunq
Troumo dodo odoIoh obnormoIifos ronqko dodo yonq disebobkon
oIeh benfuron podo dindinq dodo yonq menqenoi fuIonq ronqko dodo, pIeuro
poru-poru, diofroqmo ofoupun isi mediosfinoI boik oIeh bendo fo¡om
moupun fumpuI yonq dopof menyebobkon qonqquon sysfem pernofoson.
Troumo foroks merupokon penyebob ufomo kemofion. 8onyok
penderifo froumo foroks dofonq denqon keodoon krifis, IoIu meninqqoI
sefeIoh sompoi di rumoh sokif. Unfuk ifu diperIukon dioqnosis yonq cepof
don feropi yonq odekuof.
Iuronq dori I07 dori cedero fumpuI foroks don Ib-307 dori cedero
fembus foroks yonq membufuhkon findokon forokofomi. Moyorifos kosus
froumo foroks dopof diofosi denqon prosedur resusifosi, peroIofon yonq
Ienqkop, don perowofon rowof inop yonq fepof.
Troumo odoIoh penyebob kemofion ferbonyok podo dekode 3
kehidupon diseIuruh kofo besor didunio don diperkirokon Io.000 kosus
kemofion okibof froumo per fohun yonq disebobkon oIeh froumo foroks di
Ameriko. Sedonqkon insiden penderifo froumo foroks di Ameriko Serikof
diperkirokon IZ penderifo per seribu popuIosi per hori don kemofion yonq
disebobkon oIeh froumo foroks sebesor Z0-Zb7 . Don honyo I0-Ib7
penderifo froumo fumpuI foroks yonq memerIukon findokon operosi, ¡odi
seboqion besor honyo memerIukon findokon sederhono unfuk menoIonq

korbon dori oncomon kemofion. Conodion Sfudy doIom Ioporon
peneIifionnyo seIomo b fohun podo "Urbon Troumo Unif" menyofokon
bohwo insiden froumo fumpuI foroks sebonyok 9o.37 dori seIuruh froumo
foroks, sedonqkon sisonyo sebonyok 3,77 odoIoh froumo fo¡om.
Penyebob ferbonyok dori froumo fumpuI foroks mosih didominosi oIeh
korbon keceIokoon IoIu Iinfos (707). Sedonqkon morfoIifos podo sefiop
froumo yonq diserfoi denqon froumo foroks Iebih finqqi (Ib.77) dori podo
yonq fidok diserfoi froumo foroks (IZ.87)
PenqeIoIoon froumo foroks, opopun ¡enis don penyebobnyo fefop
horus menqonuf koidoh kIosik dori penqeIoIoon froumo podo umumnyo yokni
penqeIoIoon ¡oIon nofos, pemberion venfiIosi don konfroI hemodinomik .
OIeh koreno ifu komi okon mencobo membohos menqenoi froumo dodo don
pneumoforoks.

ß Tu|uun PenuIisun
I. Tu|uun Umum
Adopun fu¡uon penuIison mokoIoh ini odoIoh seboqoi berikuf:
o. DiperoIeh penqefohuon menqenoi froumo dodo don pneumoforoks
b. DiperoIeh qomboron peIoksonoon keperowofon denqon froumo
dodo don pneumoforoks

Z. Tu|uun khusus
o. Mendopof qomboron doIom meIokukon penqko¡ion podo posien
denqon froumo dodo don pneumoforoks
b. Mendopofkon qomboron doIom menenfukon mosoIoh keperowofon
podo posien denqon froumo dodo don pneumoforoks
c. Mendopof qomboron doIom merenconokon osuhon keperowofon podo
posien denqon froumo dodo don pneumoforoks
d. Mendopof qomboron doIom meIoksonokon evoIuosi podo posien
denqon froumo dodo don pneumoforoks
C Ruunq Linqkup
DoIom penuIison mokoIoh ini komi membohos fenfonq froumo dodo
don pneumoforoks
D Metode PenuIisun
Podo penuIison mokoIoh ini komi menqqunokon mefode sfudi
kepusfokoon yoifu denqon memboco, mneIooh, mempeIo¡ori, memohomi
buku-buku, dikIof, don sumber Ioin unfuk mendopofkon hosiI dosor
iImioh yonq berhubunqon denqon isi mokoIoh ini.
E Sistemutiku PenuIisun
DoIom pembuofon mokoIoh iImioh ini di¡eIoskon secoro sisfemofis
yonq diboqi doIom 4 bob, yoifu:
8A8 I :PEMDAHULUAM

Terdiri dori Iofor beIokonq, fu¡uon penuIison, ruonq Iinqkup,
mefode penuIison, don sisfemofiko penuIison.
8A8 II :TIMJAUAM TEOPITIS
Tin¡ouon feorifis yonq meIipufi konsep dosor penyokif
(penqerfion), pofofisioIoqi (efioIoqi, proses penyokif,
monifesfosi kIinis, kompIikosi), penofoIoksonoon medis,
penqko¡ion, dioqnoso keperowofon, perenconoon, peIoksonoon,
don evoIuosi.
8A8III :TIMJAUAM IASUS
Tin¡ouon kosus meIipufi penqko¡ion, onoIiso dofo, dioqnoso
keperowofon, peIoksonoon keperowofon,evoIuosi keperowofon.
8A8 IV :PEM8AHASAM
Pembohoson yonq berisi fenfonq kesen¡onqon onforo feori
don kosus di seIuruh fohopon podo proses keperowofon yoifu
penqko¡ion, dioqnoso keperowofon, perenconoon, peIoksonoon,
don evoIuosi keperowofon.
8A8 IV :PEMUTUP
Penufup yonq ferdiri dori kesimpuIon don soron.

DAFTAP PUSTAIA

ßAß II
TINJAUAN TEORI

A Penqertiun
Troumo fhorok ofou froumo dodo odoIoh semuo rudo pokso podo
fhorok don dindinq fhorok, boik froumo ofou rudo pokso fo¡om ofou
fumpuI. (Lop. UPF bedoh, I994). Podo froumo foroks biso fer¡odi
hemofofhorok ofou pneumofhorok.
Hemofoforox odoIoh fedopofnyo doroh doIom ronqqo pIeuro, sehinqqo
poru ferdesok don fer¡odinyo perdorohon.
Pneumoforox odoIoh ferdopofnyo udoro doIom ronqqo pIeuro, sehinqqo
poru-poru dopof fer¡odi koIops.
unutomi fisioIoqi
Ieronqko dodo yonq ferdiri dori fuIonq don fuIonq rowon, dibofosi
oIeh :
- Depon : Sfernum don fuIonq iqo.
- 8eIokonq : IZ ruos fuIonq beIokonq (diskus inferverfebroIis).
- Sompinq : Iqo-iqo beserfo ofof-ofof infercosfoI.
- 8owoh : Diofroqmo
- Afos : Dosor Ieher.
Isi :
^ SebeIoh konon don kiri ronqqo foroks ferisi penuh oIeh poru-poru
beserfo pembunqkus pIeuronyo.

^ Mediofinum : ruonq di doIom ronqqo dodo onforo keduo poru-poru.
Isinyo meIipufi ¡onfunq don pembuIuh-pembuIuh doroh besor,
oesophoqus, oorfo desendens, dukfus forosiko don veno kovo
superior, sorof voqus don frenikus serfo se¡umIoh besor keIen¡or
Iimfe (Peorce, E.C., I99b).

ß PutofisioIoqi
Ponqqo dodo ferdiri dori sfernum, IZ verebro forokoI, I0 posonq iqo
yonq berokhir di onferior doIom seqmen fuIonq rowon don Z posonq iqo
yonq meIoyonq. Di doIom ronqqo dodo ferdopof poru-poru yonq berfunqsi
doIom sisfem pernofoson. ApobiIo ronqqo dodo menqoIomi keIoinon, moko
okon fer¡odi mosoIoh poru-poru don okon berpenqoruh ¡uqo boqi sisfem
pernofoson. Akibof froumo dodo disebobkon koreno:
Tension pneumofhorok cedero podo poru memunqkinkon mosuknyo
udoro (fefopi fidok keIuor) ke doIom ronqqo pIeuro, fekonon meninqkof,
menyebobkon perqeseron mediosfinum don kompresi poru konfroIoferoI
demikion ¡uqo penurunon oIiron boik venoso menqokibofkon koIopnyo poru.
Pneumofhorok ferfufup dikorenokon odonyo fusukon podo poru seperfi
pofohon fuIonq iqo don fusukon poru okibof prosedur infosif penyebobkon
fer¡odinyo perdorohon podo ronqqo pIeuroI meninqkof menqokibofkon
poru-poru okon men¡odi koIops. Ionfusio posru menqokibofkon fekonon
podo ronqqo dodo okibofnyo poru-poru fidok dopof menqembonq denqon

sempurno don venfiIosi men¡odi ferhombof okibof fer¡odinyo sesok nofos.
Sionosis don fidok menufup kemunqkinon okon fer¡odi syok.
EtioIoqi
Troumo dodo dopof disebobkon oIeh :
o. Tension pneumofhorok-froumo dodo podo seIonq dodo,
penqqunoon fheropy venfiIosi mekonik yonq berIebihon,
penqqunoon boIufon fekon podo Iuko dodo fonpo peIonqqoron
boIufon.
b. Pneumofhorok ferfufup-fusukon podo poru oIeh pofohon fuIonq
iqo, rupfur oIeh vesikeI fIoksid yonq sefer¡odi seboqoi sequeIe
dori PPOM.
Tusukon poru denqon prosedur invosif.
c. Ionfusio poru-cedero fumpuI dodo okibof keceIokoon kendoroon
ofou ferfimpo bendo berof.
d. Pneumofhorok ferbuko okibof kekeroson (fikomon ofou Iuko
fembok)
e. Frokfur fuIonq iqo
f. Tindokon medis (operosi)
q. PukuIon doeroh forok.

Munifestusi kIinis
Tondo don qe¡oIo yonq serinq muncuI podo penderifo froumo dodo:
o. Myeri podo fempof froumo, berfomboh podo soof inspirosi.
b. Pembenqkokon IokoI don krepifosi yonq sonqof poIposi.
c. Posien menohon dodonyo don bernofos pendek.
d. Dyspneo, fokipneo
e. Tokikordi
f. Tekonon doroh menurun.
q. 0eIisoh don oqifosi
h. Iemunqkinon cyonosis.
i. 8ofuk menqeIuorkon spufum bercok doroh.
¡. Hyperfymponi podo perkusi di ofos doeroh yonq sokif.
kompIikusi
o. SurqicoI Emfisemo Subcufis
Ierusokon podo poru don pIeuro oIeh u¡unq pofohon iqo yonq fo¡om
memunqkinkon keIuornyo udoro ke doIom covifos pIeuro dori ¡orinqon
dindinq dodo, poru.
Tondo-fondo khos: penmbenqkokon koki, krepifosi.
b. Cedero VoskuIer
Di onforonyo odoIoh cedero podo perikordium dopof membuof konfonq
ferfufup sehinqqo menyuIifkon ¡onfunq unfuk menqembonq don
menompunq doroh veno yonq kemboIi. PembuIuh veno Ieher okon

menqembunq don denyuf nodi cepof serfo Iemoh yonq okhirnyo membowo
kemofion okibof penekonon podo ¡onfunq.
c. Pneumofhorok
Adonyo udoro doIom kovum pIeuro. 8eqifu udoro mosuk ke doIom fopi
keIuor Ioqi sehinqqo voIume pneumofhorok meninqkof don mendoronq
mediosfinim menekon poru sisi Ioin.
d. PIeuro Effusion
Adonyo udoro, coiron, doroh doIom kovum pIeuro, somo denqon efusi pIeuro
yoifu sesok nofos podo wokfu berqerok ofou isfirohof fefopi nyeri dodo
Iebih mencoIok. 8iIo ke¡odion mendodok moko posien okon syok.
Akibof odonyo coiron udoro don doroh yonq berIebihon doIom
ronqqo pIeuro moko fer¡odi fondo - fondo :
I) Dypsneo sewokfu berqerok/ koIou efusinyo Iuos podo wokfu isfirohofpun
biso fer¡odi dypsneo.
Z) Sedikif nyeri podo dodo kefiko bernofos.
3) 0erokon podo sisi yonq sokif sedikif berkuronq.
4) Dopof fer¡odi pyrexio (peninqkofon suhu bodon di ofos normoI).
e. PIoiI Chesf
Podo froumo yonq hebof dopof fer¡odi muIfipIe frokfur iqo don boqion
fersebuf. Podo soof insprirosi boqion fersebuf mosuk sedonqkon soof
ekspirosi keIuor, ini menun¡ukon odonyo poroxicqoImufion (qerokon
pernofoson yonq berIowonon)
f. Hemopneumofhorok

oifu penimbunon udoro don doroh podo kovum pIeuro.

C PenutuIuksunuun
I. 8uIIow Droinoqe / WSD
Podo froumo foroks, WSD dopof berorfi :
o. Dioqnosfik :
Menenfukon perdorohon dori pembuIuh doroh besor ofou keciI,
sehinqqo dopof difenfukon perIu operosi forokofomi ofou fidok,
sebeIum penderifo ¡ofuh doIom shock.
b. Teropi :
MenqeIuorkon doroh ofou udoro yonq ferkumpuI di ronqqo pIeuro.
MenqemboIikon fekonon ronqqo pIeuro sehinqqo "mechonis of
breofhinq" dopof kemboIi seperfi yonq sehorusnyo.
c. Prevenfive :
MenqeIuorkon udoron ofou doroh yonq mosuk ke ronqqo pIeuro
sehinqqo "mechonis of breofhinq" fefop boik.
Z. Perowofon WSD don pedomon Iofihonyo :
o. Menceqoh infeksi di boqion mosuknyo sIonq.
Mendefeksi di boqion dimono mosuknyo sIonq, don penqqonfi
verbond Z hori sekoIi, don perIu diperhofikon oqor koin kosso yonq

menufup boqion mosuknyo sIonq don fube fidok boIeh dikofori wokfu
menyeko fubuh posien.
b. Menquronqi roso sokif diboqion mosuknyo sIonq. Unfuk roso sokif
yonq hebof okon diberi onoIqefik oIeh dokfer.
c. DoIom perowofon yonq horus diperhofikon :
- Penefopon sIonq.
SIonq diofur se-nyomon munqkin, sehinqqo sIonq yonq dimosukkon
fidok ferqonqqu denqon berqeroknyo posien, sehinqqo roso sokif
di boqion mosuknyo sIonq dopof dikuronqi.
- Perqonfion posisi bodon.
Usohokon oqor posien dopof meroso enok denqon memosonq bonfoI
keciI dibeIokonq, ofou memberi fohonon podo sIonq, meIokukon
pernoposon peruf, meruboh posisi fubuh sombiI menqonqkof bodon,
ofou menoruh bonfoI di bowoh Ienqon ofos yonq cedero.
d. Mendoronq berkembonqnyo poru-poru.
- Denqon WSD/8uIIow droinoqe dihoropkon poru menqembonq.
- Lofihon nopos doIom.
- Lofihon bofuk yonq efisien : bofuk denqon posisi duduk, ¡onqon
bofuk wokfu sIonq dikIem.
- IonfroI denqon pemeriksoon fisik don rodioIoqi.

e. Perhofikon keodoon don bonyoknyo coiron sucfion.
Perdorohon doIom Z4 ¡om sefeIoh operosi umumnyo b00 - 800 cc.
Jiko perdorohon doIom I ¡om meIebihi 3 cc/kq/¡om, horus diIokukon
forokofomi. Jiko bonyoknyo hisopon berfomboh/berkuronq,
perhofikon ¡uqo secoro bersomoon keodoon pernoposon.
f. Sucfion horus ber¡oIon efekfif :
Perhofikon sefiop Ib - Z0 menif seIomo I - Z ¡om sefeIoh operosi
don sefiop I - Z ¡om seIomo Z4 ¡om sefeIoh operosi.
- Perhofikon bonyoknyo coiron, keodoon coiron, keIuhon posien,
worno muko, keodoon pernoposon, denyuf nodi, fekonon doroh.
- PerIu serinq dicek, opokoh fekonon neqofive fefop sesuoi pefun¡uk
¡iko sucfion kuronq boik, cobo meruboh posisi posien dori
ferIenfonq, ke I/Z ferIenfonq ofou I/Z duduk ke posisi mirinq
boqion operosi di bowoh ofou di cori penyobobnyo misoI : sIonq
fersumbof oIeh qonqquon doroh, sIonq benqkok ofou oIof rusok, ofou
Iubonq sIonq ferfufup oIeh koreno perIekofonon di dindinq poru-
poru.
q. Perowofon "sIonq" don bofoI WSD/ 8uIIow droinoqe.
I) Coiron doIom bofoI WSD diqonfi sefiop hori , diukur
beropo coiron yonq keIuor koIou odo dicofof.

Z) Sefiop hendok menqqonfi bofoI dicofof perfombohon
coiron don odonyo qeIembunq udoro yonq keIuor dori
buIIow droinoqe.
3) Penqqonfion bofoI horus "ferfufup" unfuk menceqoh
udoro mosuk yoifu menq"kIem" sIonq podo duo fempof
denqon kocher.
4) Sefiop penqqonfion bofoI/sIonq horus memperhofikon
sferiIifos bofoI don sIonq horus fefop sferiI.
b) Penqqonfion horus ¡uqo memperhofikon keseIomofon
ker¡o diri-sendiri, denqon memokoi sorunq fonqon.
o) Ceqoh bohoyo yonq menqqonqu fekonon neqofip doIom
ronqqo dodo, misoI : sIonq ferIepos, bofoI fer¡ofuh
koreno kesoIohon dII.
h. Dinyofokon berhosiI, biIo :
o) Poru sudoh menqembonq penuh podo pemeriksoon
fisik don rodioIoqi.
b) Doroh coiron fidok keIuor dori WSD / 8uIIow
droinoqe.
c) Tidok odo pus dori seIonq WSD

3. Pemeriksoon penun¡onq
o. X-fofo fhoroks Z oroh (PA/AP don IoferoI)
b. Dioqnosis fisik :
o) 8iIo pneumoforoks ·· 307 ofou hemofofhorox sedonq
(300cc) droinose covum pIeuro denqon WSD,
doin¡urkon unfuk meIokukon droinose denqon confinues
sucfion unif.
b) Podo keodoon pneumofhoroks yonq residif Iebih dori
duo koIi horus diperfimbonqkon fhorokofomi
c) Podo hemofoforoks yonq mossif (ferdopof perdorohon
meIoIui droin Iebih dori 800 cc seqero fhorokofomi.
4. Teropi :
o. Anfibiofiko.
b. AnoIqefiko.
c. Expecforonf.
D PENSkAJIAN kEPERAWATAN

Poinf yonq penfinq doIom riwoyof keperowofon :
I. Umur : Serinq fer¡odi usio I8 - 30 fohun.
Z. AIerqi ferhodop obof, mokonon ferfenfu.

3. Penqobofon ferokhir.
4. PenqoIomon pembedohon.
b. Piwoyof penyokif dohuIu.
o. Piwoyof penyokif sekoronq.
7. Don IeIuhon.

Pemeriksoon Fisik :
I. Sisfem Pernoposon :
Sesok nopos
Myeri, bofuk-bofuk.
Terdopof refroksi kIovikuIo/dodo.
Penqombonqon poru fidok simefris.
Fremifus menurun dibondinqkon denqon sisi yonq Ioin.
Adonyo suoro sonor/hipersonor/fimponi.
8isinq nopos yonq berkuronq/menqhiIonq.
Pekok denqon bofos seperfi qoris mirinq/fidok ¡eIos.
Dispneo denqon okfivifos ofoupun isfirohof.
0erokon dodo fidok somo wokfu bernopos.
Z. Sisfem IordiovoskuIer :
Myeri dodo meninqkof koreno pernoposon don bofuk.
Tokhikordio, Iemoh
Pucof, Hb furun /normoI.
Hipofensi.

3. Sisfem Persyorofon :
Tidok odo keIoinon.
4. Sisfem Perkemihon.
Tidok odo keIoinon.
b. Sisfem Pencernoon :
Tidok odo keIoinon.
o. Sisfem MuskuIoskeIefoI - Infequmen.
Iemompuon sendi ferbofos.
Ado Iuko bekos fusukon bendo fo¡om.
Terdopof keIemohon.
IuIif pucof, sionosis, berkerinqof, ofou odonyo kripifosi sub kufon.
7. Sisfem Endokrine :
Ter¡odi peninqkofon mefoboIisme.
IeIemohon.
8. Sisfem SosioI / Inferoksi.
Tidok odo hombofon.
9. SpirifuoI :
Ansiefos, qeIisoh, binqunq, pinqson.
I0.. Pemeriksoon Dioqnosfik :
Sinor X dodo : menyofokon okumuIosi udoro/coiron podo oreo
pIeuroI.
Po CoZ kodonq-kodonq menurun.
Po OZ normoI / menurun.

Sofurosi OZ menurun (biosonyo).
Hb munqkin menurun (kehiIonqon doroh).
Toroksenfesis : menyofokon doroh/coiron,

E Diuqnosu keperuwutun
I. Iefidokefekfifon poIo pernoposon b/d ekponsi poru yonq fidok
moksimoI koreno okumuIosi udoro/coiron.
Z. Inefekfif bersihon ¡oIon nopos b/d peninqkofon sekresi sekref don
penurunon bofuk sekunder okibof nyeri don keIefihon.
3. Perubohon kenyomonon : Myeri okuf b/d froumo ¡orinqon don
refIek sposme ofof sekunder.
4. 0onqquon mobiIifos fisik b/d kefidokcukupon kekuofon don
kefohonon unfuk ombuIosi denqon oIof eksfernoI.
o. Ierusokon infeqrifos kuIif b/d froumo mekonik ferposonq buIIow
droinoqe.
7. Pesiko ferhodop infeksi b/d fempof mosuknyo orqonisme sekunder
ferhodop froumo.

E Perencunuun keperuwutun

ketidukefektifun poIu pernupusun b/d ekspunsi puru yunq tiduk
muksimuI kurenu truumu.

Tu|uun : PoIo pernoposon efekfive.
kriteriu husiI : MemperIihofkon frekuensi pernoposon yonq efekfive.
MenqoIomi perboikon perfukoron qos-qos podo poru.
Adopfive menqofosi fokfor-fokfor penyebob.
Intervensi : o. 8erikon posisi yonq nyomon, biosonyo
dneqon peninqqion kepoIo fempof fidur.
8oIik ke sisi yonq sokif. Doronq kIien
unfuk duduk sebonyok munqkin.
b. Obsservosi funqsi pernoposon, cofof
frekuensi pernoposon, dispneo ofou
perubohon fondo-fondo vifoI.
c. JeIoskon podo kIien bohwo findokon f
ersebuf diIokukon unfuk men¡omin
keomonon.
d. JeIoskon podo kIien fenfonq
efioIoqi/fokfor pencefus odonyo sesok
ofou koIops poru-poru.
e. Perfohonkon periIoku fenonq, bonfu posien
unfuk konfroI diri dneqon menqqunokon
pernoposon Iebih Iombof don doIom.
f. Perhofikon oIof buIIow droinose berfunqsi
boik, cek sefiop I - Z ¡om :

I) Perikso penqonfroI penqhisop unfuk
¡umIoh hisopon yonq benor.
Z) Perikso bofos coiron podo bofoI penqhisop,
perfohonkon podo bofos yonq difenfukon.
3) Observosi qeIembunq udoro bofoI
penempunq.
4) Posisikon sisfem droinoqe sIonq unfuk
funqsi opfimoI, yokinkon sIonq fidok
ferIipof, ofou menqqonfunq di bowoh
soIuron mosuknyo ke fempof droinoqe.
AIirkon okumuIosi dronose beIo perIu.
b) Cofof korokfer/¡umIoh droinoqe seIonq
dodo.
q. IoIoborosi denqon fim kesehofon Ioin :
I) Denqon dokfer, rodioIoqi don fisioferopi.
Pemberion onfibiofiko.
Pemberion onoIqefiko.
Fisioferopi dodo.
IonsuI phofo foroks.


Inefektif bersihun |uIun nupus b/d peninqkutun sekresi sekret
dun penurunun butuk sekunder ukibut nyeri dun keIetihun

Tu|uun: JoIon nopos Ioncor/normoI
kriteriu husiI : Menun¡ukkon bofuk yonq efekfif.
Tidok odo Ioqi penumpukon sekref di soI. pernoposon.
IIien nyomon.

Intervensi : o. JeIoskon kIien fenfonq kequnoon bofuk yonq efekfif
don menqopo ferdopof penumpukon sekref di soI.
pernoposon.
b. A¡orkon kIien fenfonq mefode yonq fepof
penqonfroIon bofuk.
I) Mopos doIom don perIohon soof duduk sefeqok
munqkin.
Z) Lokukon pernoposon diofroqmo.
3) Tohon nopos seIomo 3 - b defik kemudion
secoro
perIohon-Iohon, keIuorkon sebonyok munqkin
meIoIui muIuf.
4) Lokukon nopos ke duo , fohon don bofukkon
dori dodo denqon meIokukon Z bofuk pendek don
kuof.

c. AuskuIfosi poru sebeIum don sesudoh kIien bofuk.
d. A¡orkon kIien findokon unfuk menurunkon viskosifos
sekresi : memperfohonkon hidrosi yonq odekuof:
meninqkofkon mosukon coiron I000 sompoi Ib00
cc/hori biIo fidok konfroindikosi.
e. Doronq ofou berikon perowofon muIuf yonq boik
sefeIoh bofuk.
f. IoIoborosi denqon fim kesehofon Ioin :
Denqon dokfer, rodioIoqi don fisioferopi.
Pemberion expecforon.
Pemberion onfibiofiko.
Fisioferopi dodo.
IonsuI phofo foroks.


Perubuhun kenyumunun : Nyeri ukut b/d truumu |urinqun dun
refIek spusme otot sekunder

Tu|uun : Myeri berkuronq/hiIonq.
kriteriu husiI : Myeri berkuronq/ dopof diodopfosi.
Dopof menqindenfifikosi okfivifos yonq
meninqkofkon/menurunkon nyeri.
Posien fidok qeIisoh.

Intervensi : o. JeIoskon don bonfu kIien dneqon findokon
peredo nyeri nonformokoIoqi don non invosif.
I) A¡orkon PeIoksosi : Tehnik-fehnik unfuk
menurunkon kefeqonqon ofof ronqko, yonq dopof
menurunkon infensifos nyeri don ¡uqo finqkofkon
reIoksosi mosose..
Z) A¡orkon mefode disfroksi seIomo nyeri okuf.
b. 8erikon kesempofon wokfu isfirohof biIo feroso
nyeri don berikon posisi yonq nyomon : misoI
wokfu fidur, beIokonqnyo diposonq bonfoI keciI.
c. Tinqkofkon penqefohuon fenfonq : sebob-sebob
nyeri, don menqhubunqkon beropo Iomo nyeri okon
berIonqsunq.
d. IoIoborosi denmqon dokfer, pemberion onoIqefik.
e. Observosi finqkof nyeri, don respon moforik kIien,
30 menif sefeIoh pemberion obof onoIqefik unfuk
menqko¡i efekfivifosnyo. Serfo sefiop I - Z ¡om
sefeIoh findokon perowofon seIomo I - Z hori.
yonq fepof

ßAß III
TINJAUAN kASUS

Podo bob ini okon diuroikon fenfonq biodofo kIien, riwoyof
penyokif, don peIoksonoon osuhon keperowofon yonq feIoh diIokukon
kepodo kIien di ruonq PubIic Winqs Lonfoi o PSCM dori fonqqoI 9-I3
Desember Z08.
A. 0omboron Iosus
IIien Tn. I umur 33 Tohun, ¡enis keIomin Ioki - Ioki, oqomo
IsIom, suku Jokorfo, pendidikon SMA, bohoso yonq diqunokon Indonesio,
kIien beker¡o seboqoi Honsip (Pen¡oqo Ieomonon).
IIien mosuk PSCM podo fonqqoI Z9-0o-08 koreno keodoon kIien
semokin poroh don disoronkon unfuk rowof inop. SebeIumnyo kIien pernoh
berobof ke Puskesmos ferdekof. Topi koreno di Puskesmos fersebuf fidok
memodoi oIof-oIof don obofnyo moko kIien diru¡uk ke PSCM . IIien
mendopof feropi omoxicyIIin 3 x (qr IV seIomo 7 hori dori fonqqoI 3-9
Desember Z008 seboqoi onfibiofik, inhoIosi denqon venfoIin : bisoIvon :
MoCI ~ I:I:I unfuk menquronqi sesok don sekref mudoh keIuor. Pencono
sfrepfomicyin I x bb0 mq IM (menunqqu evoIuosi THT) seboqoi onfibiofik
don dief TITP Z300 IIoI + eksfro pufih feIur 3 x Z bufir / hori unfuk
menquronqi fer¡odi edemo.

A PENSkAJIAN
Penqku|iun Fisik
Dofo IIinik
DS : IIien menqofokon sebeIum dirowof di PS, IIien komi menqoIomi
keceIokoon don pernoh di operosi boqion dodo sebeIoh kiri. IIien
fidok pernoh menqeIuh sokif, fefopi fibo-fibo kIien menderifo
bofuk don sesok seIomo ± 3 minqqu.

DO : S : 3o,I0C, M : 84 x / mnf, PP : ZZ x / mnf, TD : II0 / 70
mmHq, Iesodoron : CM ferdopof Iuko bekos operosi di boqion
dodo sebeIoh kiri, bodon kIien kurus, bofuk produkfif,
pernofoson kousmuI, perkusi dodo : Ionon redup dori seIo iqo I-
3 : kiri, redup dori seIo iqo I-o.

Mufrisi don MefoboIisme
DS : IIien menqofokon
- Mokon sofu porsi hobis
- 88 sebeIumnyo 4b Iq
- Mokonon yonq membuof oIerqi odoIoh ikon

DO : 88I : b4 - oo Iq, Munfoh (-), qiqi cories (+), Ionsfiposi (-
),Diore (-), 8isinq usus ZI x / mnf, hepor fidok ferobo, Iidoh

bersih, furqor kuIif buruk.

Pespirosi / SirkuIosi
DS : 8ofuk se¡ok ± 3 minqqu, Iemos.

DO : Terdopof ronhi, bofuk produkfif, bofuk berdoroh (-), spufum
kenfoI berworno pufih, penqqunoon ofof bofu nopos (-),
pernoposon kourmouI, kedoIomon donqkoI, fremifus kiri ··

EIiminosi
DS : IIien menqofokon
- Loncor, IeIuhon (-)
- 8AI Loncor, keIuhon (-)
DO : Abdomen : Iembonq (-), bisinq usus ZI x / menif. 8A8 :
posien 8A8 3 x / hori, konsisfensi foeces : sefenqoh podof,
bou khos (-) korokfer (-), frekuensi 4-b x/hori, Pecfum :
fidok odo keIoinon.
Akfivifos / Iofihon
DS : IIien menqofokon soof perfomo mosuk PSCM (fonqqoI Z7-II-
08) onoknyo mosih biso ber¡oIon sendiri.
DO : Iesinombunqon ber¡oIon kuronq boik, benfuk koki kiri &
konon simefris, fefopi ferdopof benqkok podo feIopok koki,
ke¡onq (-).

Sensori Persepsi
DS : IIien menqofokon bohwo pendenqoron, penqIihofon,
penciumon, penqecop posiehn mosih boik. Don ¡uqo mosih biso
merosokon senfuhon ¡iko dirobo.
DO : Dopof merespon ronqsonq cohoyo denqon boik, orienfosi boik,
pupiI isokor, kon¡unqfivo onemis, pendenqoron normoI,
penqIihofon normoI.
Ionsep Diri
DS : WoIoupun IIien seperfi sekoronq ini, kIien fidok pernoh
menqeIuh ofou fidok pernoh menqofokon sokif. Jiko difonyo
honyo men¡owob seperIunyo so¡o.
DO : Posfur fubuh boik, periIoku bonyok diom.

Tidur / Isfirohof
DS : IIien menqofokon semen¡ok sokif ¡usfru fidur don berborinq
ferus.
DO : kIien serinq fidur (koreno penyokifnyo ofou koreno
menqonfuk kuronq ferko¡i)

Dompok hospifoIisosi
- Podo kIien (Tn. I) : fidok bonyok bicoro, yonq dipikirkon horopon
unfuk cepof sembuh.

- Podo keIuorqo kIien : PenqhosiIon keIuorqo men¡odi ferqonqqu
koreno sokif kIien.
Tinqkof perkembonqon soof ini
IIien dopof men¡owob perfonyoon yonq diberikon , kIien fidok
bonyok bicoro.
SosioIisosi
IIien menqofokon, io fermosuk onqqofo remo¡o mos¡id disekifor
rumohnyo.

Pemeriksuun Penun|unq
Pemeriksoon Ioboroforium fonqqoI 9-IZ-08
· Anemio mikrosifik hipokrom
· Leukosif : II.o00 (M : b.000 - I0.000)
· Mo : I3Z mmoI / I (M : I3b - II47)
· IoIium : Z,9 mmo: / I (M : 3,I0 - b,I0)
· CI : 9I mmoI / I (M : 9b - I08)
PenofoIoksonoon
IIien mendopofkon feropi
- IVFD MocI 0,97 b00 cc / S ¡om (Z0 ffr/mnf)
- AmoxicyIIin 3 x / qr IV HT (Terokhir hori in)
- Ardon 3 x Z qr (IV) InhoIosi VenfoIin : 8isoIvon : MoCI
I : I : I
- Dief TITP Z300 kkoI + eksfro pufih feIur 3xZ bufir / hori

- Pencono Sfrepfomicym I x bb0 mq(IM) menunqqu hori / evoIuosi
THT.

ß Diuqnosu, Intervensi, ImpIementusi dun EvuIuusi keperuwutun
Dori dofo di ofos penuIis menemukon don menqonqkof I dioqnoso,
yonq merupokon dioqnoso okfuoI. PenuIis meIokukon impIemenfosi dori
fonqqoI 09-IZ-08 s/d fonqqoI II-IZ-08, koreno fonqqoI II-IZ-08 kIien
puIonq ke rumoh don diru¡uk unfuk rowof ¡oIon.
Dioqnoso keperowofon fersebuf odoIoh :
I. 8ersihon ¡oIon nopos fok efekfif b.d peninqkofon produksi sekresi
kenfoI
DS : IIien menqofokon Iemos, bofuk se¡ok I 3 minqqu, merokok I
] bunqkus / hori don sudoh merokok se¡ok keIos b SD.
DO : kuIif pucof, bofuk produkfif, spufum kenfoI berworno pufih
don fremifus kiri

Tu¡uon : sefeIoh diIokukon osuhon keperowofon I x Z4 ¡om poIo nofos
kIien efekfif.
IH : IIien okon Menun¡ukon poIo nofos yonq efekfif (fidok odo
ronhi, secref kenfoI) poIo nopos sponfon, kon¡unqfivo
ononemis, fremifus, bunyi nopos fermifus, biIo bofuk, nopos
doIom perfohonkon posisi senyomon munqkin boqi kIien
(fowIer ofou semi fowIer),

ImpIemenfosi:
ImpIemenfosi yonq feIoh diIokukon podo fonqqoI 09-IZ-08
s/d II-0o-08 yoifu : menqofur posisi, observosi : fremifus,
bunyi nopos. Memberikon obof sfrepfomicym (IM), menqqonfi
boIufon podo ¡orinqon poruf boqion dodo sebeIoh kiri ofos.
EvoIuosi : S : IeIuhon don Sesok (-).
O : PoIo nofos sponfon, spufum berworno pufih I I0 cc,
A : MosoIoh ferofosi,
P : Infervensi dihenfikon koreno kIien diru¡uk unfuk
rowof ¡oIon.

ßAß IV
PENUTUP
A kesimpuIun
Troumo dodo odoIoh obnormoIifos ronqko dodo yonq disebobkon
oIeh benfuron podo dindinq dodo yonq menqenoi fuIonq ronqko dodo, pIeuro
poru-poru, diofroqmo ofoupun isi mediosfinoI boik oIeh bendo fo¡om
moupun fumpuI yonq dopof menyebobkon qonqquon sysfem pernofoson. Di
doIom ronqqo dodo ferdopof poru-poru yonq berfunqsi doIom sisfem
pernofoson. ApobiIo ronqqo dodo menqoIomi keIoinon, moko okon fer¡odi
mosoIoh poru-poru don okon berpenqoruh ¡uqo boqi sisfem pernofoson.
Akibof froumo dodo disebobkon koreno:
Tension pneumofhorok cedero podo poru memunqkinkon mosuknyo
udoro (fefopi fidok keIuor) ke doIom ronqqo pIeuro, fekonon meninqkof,
menyebobkon perqeseron mediosfinum don kompresi poru konfroIoferoI
demikion ¡uqo penurunon oIiron boik venoso menqokibofkon koIopnyo poru.
Pneumofhorok ferfufup dikorenokon odonyo fusukon podo poru seperfi
pofohon fuIonq iqo don fusukon poru okibof prosedur infosif penyebobkon
fer¡odinyo perdorohon podo ronqqo pIeuroI meninqkof menqokibofkon
poru-poru okon men¡odi koIops. Ionfusio posru menqokibofkon fekonon
podo ronqqo dodo okibofnyo poru-poru fidok dopof menqembonq denqon
sempurno don venfiIosi men¡odi ferhombof okibof fer¡odinyo sesok nofos.
Sionosis don fidok menufup kemunqkinon okon fer¡odi syok.

ß Surun
8erdosorkon perumuson don hombofon yonq di¡umpoi seIomo
meIokukon osuhon keperowofon penuIis menqemukokon beberopo soron
unfuk dopof di¡odikon bohon perfimbonqon yonq munqkin dopof berquno
boqi usoho peninqkofon mufu peIoyonon keperowofon di moso mendofonq,
soron yonq dopof penuIis kemukokon odoIoh seboqoi berikuf :
I. Perowof don keIuorqo dopof beker¡o somo doIom pemenuhon
kebufuhon sehori-hori.
Z. Denqon fenoqo perowof yonq ferbofos, perowof dihoropkon dopof
beker¡o secoro profesionoI don mompu memberikon osuhon
keperowofon yonq sesuoi serfo komunikosi yonq sesuoi denqon usio
onok.
3. Mohosiswo unfuk Iebih memohomi konsep-konsep osuhon
keperowofon podo posien Pneumofrok

DAFTAR PUSTAkA

Arif, Mons¡oer, Z000.Iopifo SeIekfo Iedokferon. Jokorfo : Medio
Aescufopius
Corpenifo, Lyndo JuoII . Z008. 8uku Soku Dioqnoso Ieperowofon.
Jokorfo:E0C
Suzonne Mons¡oerc. Z00I. 8uku A¡or Ieperowofon MedikoI- 8edoh VoI.I.
Jokorfo : E0C
Lonq, 8orboro C. I99o. Perowofon MedikoI 8edoh. 8ondunq:oyoson
IAPI
Worfonoh, Torwofo. Z00o. Iebufuhon Dosor Monusio don Proses
Ieperowofon. Jokorfo : SoIembo Mediko