Anda di halaman 1dari 12

Sekolah Menengah

Kebangsaan
CONVENT BUTTERWOTH

KERJA KURSUS GEOGRAFI

TAJUK:

Komposisi penduduk dan kaitannya dengan


jenis pekerjaan di taman sikap, Seberang
Jaya, pulau pinang dan perbandingan dengan
Thailand (Bangkok)

NAMA: SARAH AMILIA ONG


KELAS: 2CERGAS
SEKOLAH: S.M.K CONVENT BUTTERWOTH
NAMA GURU GEOGRAFI: Cik Anira bt Anim

Penghargaaan
Saya bersyukur kepada tuhan kerana izin-Nya saya
dapat menyiapkan kerja kursus ini. Saya ingin mengambil
kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih saya
kepada kedua-dua ibu-bapa saya yang tidak jemu-jemu
membantu dan memberi dorongan kepada saya selama ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada guru


Geografi saya iaitu Cik Amirah bt Anim. Beliau telah banyak
memberi tunjuk ajar, panduan, nasihat, serta bimbingan
sepanjang tempoh kajian dijalankan.

Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih


kepada rakan-rakan saya yang juga banyak membantu saya
membuat tijauan, membuat rujukan, dan sama-sama
menyiapkan kerja kursus geografi ini.

Tidak ketinggalan juga saya ingin mengucapkan


terima kasih kepada pihak sekolah yang banyak memberi
bantuan serta kebenaran untuk menjalankan kerja kursus ini.
Selain itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk
Taman Siakap yang memberi kerjasama yang baik semasa sesi
temu bual dijalankan. Akhir kata saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang turut menjayakan kerja
kursus saya ini.

Sekian, terima kasih

Pendahuluan

Saya Sarah Amilia Ong dari tingkatan 2 cergas di SMK CONVENT


BUTTERWOTH.Tujuan saya menjalan kajian ini adalah bagi
memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran Geografi untuk PMR
yang mewajibkan setiap pelajar menjalankan kerja kursus
Geografi.
Tajuk kajian saya ialah Komposisi Penduduk dan Kaitannya
dengan Jenis Perkerjaan di Taman Siakap, Seberang Jaya dan
Perbandingan dengan Thailand Bangkok. Saya telah
menjalankan kajian tentang komposisi penduduk di
sebahagian kawasan perumahan Taman Siakap. Saya juga
menjalankan temu bual tentang jenis pekerjaaan penduduk di
kawasan kajian.

Melalui kajian dijalankan, Saya mempelajari kaedah merekod


data dan mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan
graf. Saya juga dapat mengenal pasti komposisi penduduk di
kawasan kajian, dan juga jenis pekerjaan penduduk. Saya
berbangga dengan penduduk yang berbilang kaum di kawasan
kediaman saya

Sekian terima kasih,

Objektif Kajian

Objektif kajian saya ialah:


a) Mengenal pasti komposisi penduduk di kawasan
kajian dari segi jentina dan kaum

(b) Mengkaji jenis-jenis pekerjaan penduduk di


kawasan kajian.

c) Merekod dan mempersembahkan maklumat dan


data dalam bentuk jadual dan graf, dan peta lakar.

d ) Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk


dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian.

Kawasan Kajian

Kawasan kajian saya merupakan sebahagian daripada


kawasan perumahan Taman Siakap terletak kira-kira 3.0
kilometer dari pusat bandar seberang jaya. Lihat peta 1
yang menunjukkan Bandar seberang jaya dan peta 2
menunjukkan Taman Siakap, Seberang Jaya. Kawasan
kajian terletak di utara Sekolah Menengah kebangsaan
convent butterworth, Butterworth.

Luas kawasan Taman Siakap ialah satu kilometer persegi.


Terdapat kira-kira 560 buah rumah di taman ini terletak di
kawasan yang rata. Ada sebuah anak sungai yang menjadi
sempadan anatara kawasan chai leng park dan seberang
jaya.
Saya memilih Taman siakap ini kerana kawasan ini unik
dan ia telah dibahagikan sempadan antara Seberang Jaya
dan Chai Leng Park. Penduduknya pula belbagai kaum dan
saling tolong menolong antara satu sama lain. Di samping
itu, sekolah saya terletak 5.3 kilometer dari rumah saya.
Kaedah Kajian
Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian
untuk menyiapkan kerja kursus ini.
Antaranya ialah:
• Kaedah Pemerhatian
• Kaedah Temu Bual
• Soal selidik
• rujukan
1.Kaedah Pemerhatian
-Pemerhatian telah dilakukan untuk mengenal pasti
komposisi penduduk dan mengikut kaum dan jentina.

2. Kaedah Temu Bual


-Saya telah menemu bual beberapa 20 orang penduduk
yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya untuk
memperoleh maklumat tentang jenis pekerjaan mereka.

3. Soal Selidik

-saya telah soal selidik tentang komposisi penduduk dan


kaitannya dengan jenis pekerjaan di thailand (bangkok)

4. Rujukan
-saya telah membuat beberapa rujukan tentang komposisi
penduduk di thailand dan pekerjaannya
Hasil Kajian
Jadual 1 menunjukkan komposisi penduduk di Taman
Siakap. Penduduk di kawasan kajian ini terdiri daripada
pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India. Saya mendapati
jumlah penduduk di taman siakap (berdasarkan 20 buah
rumah terpilih) ialah 75 orang Bilangan kaum melayu
berjumlah 30 orang, iaitu 32 peratus
daripada jumlah penduduk. Bilangan kaum cina ialah 20
orang atau 23.8 peratus daripada jumlah penduduk.
Bilangan kaum india pula ialah 16 orang iaitu 18.5 peratus
daripada jumlah penduduk. Bilangan kaum lain berjumlah
5 orang, atau 5.5 peratus daripada jumlah penduduk.

Jantina Melayu Cina India Lain-lain Jumlah


Jumlah

Lelaki 9 8 7 1 25

Perempuan 21 18 9 4 52

Jumlah 30 26 16 5 77
(Peratus)

Berpandukan Graf 1, didapati penduduk di Taman siakap terdiri daripada tiga


kaum yang utama, iaitu Melayu, cina dan India. Lebih separuh daripada
jumlah penduduk terdiri daripada kaum Melayu. Kaum kedua besar ialah cina
diikuti oleh india dan lain lain. Secara kesuluruh, bilangan wanita lebih ramai
daripada lelak,i khususnya di kalangan kaum melayu dan cina. Bilangan
perempuan india melebihi bilangan lelaki cina seramai 4 orang. Bagi kaum
Melayu pula, bilangan permpuan bilangan perempuan melebihi bilangan lelaki
seramai 2 orang. Bilangan lelaki india dan bilangan perempuan india pula
adalah sama.

Jenis Bilangan mengikut kaum


Pekerjaan
Melay Cina India lain- Jumlah
u lain
Guru 2 1
Perniaga 1 6

Doktor 1
Accountan
t 1
(Bank)
Inspektor 1
(Polis) 1
Pensyarah
Pengurus 2
Syarikat 6
Penguam 1
Jurutera 3

Jumlah 8 7 3 1 12

Lampiran A

Sekolah Menengah Kebangsaan Convent


Butterworth,
12300 Butterworth, Pulau Pinang

Borang Temu Bual

1. Nama Murid:____________________________________

2. Tingkatan :____________________________________

3. Tarikh :____________________________________

4. Kawasan :____________________________________
kajian

5. Nama Respoden :_________________________________

6. Jantina :_____________________________________

7. Kaum (pangkah dalam petak berkenaan): Melayu


Cina

India

Lain-lain

8. Bilangan Penghuni:_________________________________

9. Jenis Pekerjaan :__________________________________

10. Bilangan yang bekerja:______________________________

Lampiran B

Surat Kebenaran Sekolah


______________________________________________

Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth,


12300 Butterworth,
Pulau Pinang.
______________________________________________________________

Tarikh:26 August 2010

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

Tuan/Puan

Kajian Geografi Tempatan (KGT)

Perkara di atas dirujuk:

2. Adalah dimaklumkan bahawa Sarah Amilia Ong (No. K/P 960309-07-5384)


adalah murid Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth,
Butterworth. Murid ini dikehendaki menjalankan kerja lapang untuk memenuhi
kehendak Sukatan Pelajaran Geografi KBSM di Tingkatan 2.

3. Pihak sekolah ingin meminta jasa baik tuan/puan untuk membenarkan


murid ini menjalankan temu bual dan memperoleh maklumat berkenaan
daripada pihak tuan/puan.
Sekian, Terima Kasih.

“BERKHIMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………………………………
( Puan Chew Saw Hwa )
Pengetua,
SMK CONVENT BUTTERWOTH
12100 Butterwoth, Pulau pinang

Lampiran C

Surat Kebenaran Ibu Bapa


______________________________________________________________

Muhd Syafiq Nor Ong


7, lorong siakap 16,
Taman Siakap
13700 Seberang Jaya,
Pulau Pinang.
______________________________________________________________

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth
12300 Butterworth,
Pulau Pinang.

Tuan,

Menjalankan Kerja Lapangan

Merujuk Perkara di atas Saya Muhd Syafiq Nor Ong, membenarkan anak
saya, Sarah amilia Ong murid daripada tingkatan 2 cergas, Untuk
menjalankan kerja lapangan bagi memenuhi sukatan Pelajaran Geografi
Tingkatan 2

2. Saya faham semasa menjalankan kerja lapangan ini, jika sesuatu yang
tidak diingini berlaku kepada anak saya, saya tidak akan mengambil sebarang
tindakan terhadap pihak sekolah.
Sekian Terima kasih.

Yang Benar,

……………………………….
(Muhd Syafiq Nor Ong)

Rumusan

Kajian yang telah saya jalankan menunjukkan Taman


Siakap mempunyai komposisi penduduk yang berbilang
kaum berbading dengan Bangkok Thailand. Tiga kaum
yang utama di taman Siakap ialah Melayu, Cina dan India.
Secara am, bilangan penduduk perempuan lebih ramai
daripada lelaki sama dengan Bangkok (Thailand). Kedua-
dua taman dan tempat ialah sama kerana semua
penduduk Bekerja dalam bidang perkhimatan atau
perniagaan. Kedudukan kedudukan kwasan kajian yang
menghampiri dengan bandar membolehkan penduduk di
taman Siakap kebanyakan penduduk pergi ke tempat
kerja dengan mudah. Penduduk juga dapat menikmati
kemudahan-kemudahan awam yang telah disediakan
kepada kita.
Rujukan

1.Buku Teks Geografi tingkatan 2

Pengarang :Lim Jin Choon


Abdul Aziz Bin Abdul Rahman
Ratnam Karuppiah Servai

Percetakan: RINA SDN.BHD

2.. INTERNET
http://maps.google.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok