Anda di halaman 1dari 1

Vianočná noc

Adam Michna z Otradovic, 1647

   43                
1. Pre krás nu pie seň spie va la Sy náč ko vi
2. Bú vaj, to Mat ky žia dosť je, ó, Die ťat ko,
3. Sy ná čik, spi a zmĺk ni te, an je lí ci,

   43      
           
7
                  
Mat ka keď ho us pá va la mi láč ko vi.
v te be sa du ša ra du je, Ne vi niat ko.
pred Bo hom so mnou kľak ni te, ľu dia všet ci.

       
           
13
               
Spi, svä té Die ťa mi lost né, Boh náš a Pán,
Ne be ský spie va no cou chór na Tvo ju česť,
Zo stú pil z lás ky Bo ží Syn na ten to svet,

                 
19
                 
ví ta Ťa s lás kou ce lý svet, ne ba si dar.
ve le bí Te ba kaž dý tvor, ti sí ce hviezd.
pri nie sol spá su, po koj svoj, ú te chy kvet.
  
               
CÍFERSKÝ SPEVÁCKY ZBOR