Anda di halaman 1dari 12

1.0 Pengenalan.

Teori peralihan demografi telah diperkenalkan pada 1929 oleh Warren Thompson

sebelum dikembangkan oleh Frank Notestein pada tahun 1945, seorang ahli demografi

Amerika untuk menunjukkan bahawa pola khas angka kematian dan tingkat kelahiran yang

jatuh adalah disebabkan perubahan dalam hidup yang lebih baik dalam sesebuah negara dan

biasanya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (William P. & Mary Ann Chunningam,

2006).

Terdapat empat peringkat dalam teori peralihan demografi. Ramai ahli demografi

seperti Burgdorfer, Blaker, Simon serta Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

memberikan pandangan yang berbeza-beza tentang tahap-tahap pertumbuhan penduduk

seperti yang dikatakan dalam teori peralihan demografi ini. Kita dapat melihat tahap-tahap

pertumbuhan penduduk seperti rajah di bawah.

Rajah 1: Model peralihan Demografi

Sumber:

http://geographyfieldwork.com/DemographicTransition.htm

1
Perubahan dalam setiap peringkat peralihan demografi adalah disebabkan oleh

perubahan kadar kematian dan kelahiran penduduk. Penurunan dalam kadar kelahiran

biasanya disebabkan oleh penurunan kadar kesuburan wanita yang dipengaruhi oleh

pendidikan dan kerjaya. Contohnya, seseorang wanita yang berkerjaya akan lebih

mengutamakan pekerjaan berbanding perkahwinan dan seterusnya menyebabkan

kemungkinan untuk mendapatkan anak yang ramai kurang. Manakala, penurunan dalam

kadar kematian pula adalah disebabkan oleh peningkatan dalam taraf hidup, pendidikan dan

kesihatan yang menyebabkan penduduk mempunyai umur yang lebih panjang (P.K Jauhri,

2006).

2.0 Konsep dan definisi.

Terdapat banyak konsep dan definisi telah diberikan oleh para ilmuan mengenai

konsep dan definisi peralihan demografi ini. Menurut Michael Bradshaw (2002), demografi

merupakan kajian mengenai populasi manusia yang dikaji dari segi aspek jumlah, taburan,

pertumbuhan dan penurunan jumlah serta pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang

lain. Manakala, peralihan demografi pula merujuk kepada proses di mana jumlah penduduk di

negara miskin berubah daripada jumlah kelahiran dan kematian yang tinggi mendahului angka

kematian dan kelahiran yang rendah di negara-negara yang kaya ketika peningkatan jumlah

penduduk berlaku dengan cepat.

H.J. de Blij dan Alexander B. Murphy (2003) pula mendefinisikan peralihan

demografi sebagai model multistage yang diilhamkan daripada Revolusi Perindustrian yang

pesat di Barat. Kadar kelahiran dan kematian yang tinggi diikuti dengan kadar kematian yang

jatuh secara mendadak menghasilkan keuntungan bersih penduduk yang besar, hal ini diikuti

oleh konvergensi kadar kelahiran dan kadar kematian pada tahap yang rendah secara

keseluruhan.

2
Peralihan demografi juga dapat didefinisikan sebagai model pertukaran ekonomi dan

budaya yang menjelaskan penurunan kadar kelahiran dan kematian yang berlaku di negara-

negara barat kerana negara mereka menjadi negara-negara industri. Teori peralihan demografi

juga menjelaskan penurunan kadar kelahiran dan kematian secara semulajadi dengan

penurunan kadar kematian serta pengurangan jumlah keluarga yang besar kerana ibu bapa lebih

memilih kualiti daripada kuantiti anak-anak mereka ( Jay Withgott & Scott Brennan, 2007).

3.0 Idea-idea utama teori peralihan demografi.

Menurut P.K Jauhri (2006), setiap negara mempunyai perbezaan dalam peringkat

peralihan demografi. Hal ini adalah disebabkan oleh perbezaan budaya dan adat resam antara

satu wilayah dengan wilayah yang lain selain disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi

yang berbeza. Keempat-empat peringkat dalam model peralihan demografi mempunyai

perbezaan dan bergantung kepada negara yang mewakili setiap peringkat tersebut, seperti:

Rajah 2: Piramid penduduk setiap peringkat dalam peralihan demografi.

Sumber: http://www.wikinomics.com

3
3.1 Peringkat pertama

Pada peringkat ini, kadar kelahiran semulajadi adalah rendah disebabkan oleh

kadar kelahiran dan kematian yang tinggi. Antara faktor-faktor yang menyebabkan

perkara ini berlaku adalah seperti kekurangan perancangan keluarga yang mana bagi

golongan petani, memiliki keluarga yang besar dikatakan amat penting bagi

membantu ibu bapa apabila anak-anak besar kelak. Tahap dan taraf kesihatan yang

rendah menyebabkan kadar kematian yang tinggi. Selain itu, bekalan makanan juga

kurang mencukupi dan pengangguran dalam kalangan penduduk juga berleluasa ( Jay

Withgott & Scott Brennan, 2007).

Menurut Bradshaw (2002) pula, kesemua negara berada pada peringkat ini

sehingga pada tahun 1800-an, ketika negara-negara Barat sedang beralih kepada

peringkat keempat dan perbandaran berada pada peringkat permulaan. Sistem

ekonomi pada masa ini juga bergantung kepada sektor pertanian dan sektor primer

yang lain. Pada masa ini juga, kanak-kanak turut menjadi pekerja tambahan untuk

menampung keperluan hidup keluarga. Penduduk dalam tahap pra-industri juga tidak

akan mengalami banyak pertumbuhan, yang menjelaskan punca populasi manusia

relatif stabil ketika masa Neolitik sehingga revolusi industri.

3.2 Peringkat kedua.

Menurut John C. Caldwell & Bruce Caldwell (2006), kadar kelahiran yang

tinggi dan kadar kematian yang rendah pada peringkat ini menyebabkan

perkembangan penduduk secara semulajadi bermula. Perancangan keluarga yang

kurang menyebabkan kadar kelahiran adalah tinggi ( melebihi 30 orang per 1000

orang) manakala kemajuan dalam bidang perubatan dan bekalan makanan yang

mencukupi menyebabkan kadar kematian berkurangan dan hal ini menyebabkan

4
kadar pertumbuhan semulajadi meningkat. Kadar kelahiran juga mula jatuh tetapi

belum mempunyai kadar kejatuhan yang sama dengan kedar kematian.

Selain daripada itu, pada peringkat ini proses perbandaran dan perindustrian

juga baru bermula di samping pembaharuan dan penerapan teknologi mula

diperkenalkan walaupun pada peringkat ini sektor ekonomi masih bergantung kepada

sektor tradisional. Kesemua negara-negara ketiga berada dalam peringkat ini,

misalnya Myanmar, Kemboja, Pakistan dan India.

3.3 Peringkat ketiga.

Peringkat ini biasanya merujuk kepada negara-negara yang sedang berusaha

memajukan sektor perindustrianya seperti Thailand, Fillipina dan juga negara kita

sendiri, Malaysia. Pertumbuhan semulajadi penduduk pada peringkat ini berlaku

dengan pesat melalui penurunan kadar kelahiran dan kematian yang tinggi. Penduduk

mula mengamalkan perancangan keluarga yang meyebabkan saiz keluarga menjadi

semakin kecil. Selain itu, taraf kesihatan dan bekalan makanan yang mencukupi

meyebabkan kadar kematian jatuh, manakala kemudahan dan penjagaan kesihatan

menyebabkan penduduk mempunyai jangka hayat yang lebih panjang.

Selain itu, penggunaan mesin juga telah menggantikan manusia dalam sektor

ekonomi dan status kaum wanita juga mula berubah pada peringkat ini yang melalui

perubahan yang baik dalam sistem pendidikan. Perbandaran, modenisasi dan

perindustrian juga menjadi semakin kompleks dan mengambil alih peranan sektor

tradisional (H.J. de Blij dan Alexander B. Murphy, 2003). Menurut Jay Withgott &

Scott Brennan (2007) pula, dari segi ekonomi, kanak-kanak juga dikatakan kurang

berharga kerana tidak dapat membantu keluarga dalam mencari keperluan makanan

seperti ketika pada peringkat pertama.

5
3.4 Peringkat keempat

Peringkat biasanya dikaitkan dengan negara-negara yang telah mencapai

negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Sweden. Pada peringkat ini, negara-

negara yang terlibat mempunyai kadar kelahiran dan kematian yang rendah serta

mempunyai taraf hidup yang tinggi dan sosioekonomi yang tinggi seterusnya

menyumbang kepada penurunan kadar kelahiran dan menurunkan kadar kematian

melalui peningkatan kesihatan dan kemudahan perubatan (John C. Caldwell & Bruce

Caldwell, 2006).

Rajah di bawah menunjukkan perubahan demografi penduduk dalam salah

sebuah negara maju, iaitu Sweden. Dalam rajah di bawah, kadar kematian yang

diwakili oleh garisan merah menurun selari dengan kadar kelahiran yang diwakili

oleh garisan biru.

Rajah 3: Perubahan Demografi bagi Negara Sweden.

Sumber: www.wikipedia.com

6
Selain daripada itu, terdapat ahli demografi yang menyimpulkan bahawa

berbanding dengan negara yang sedang membangun, negara-negara maju berada pada

penghujung peralihan demografi dan nisbah tanggungan rendah yang mana ianya

berlaku apabila bilangan orang dewasa melebihi kanak-kanak. Piramid pertumbuhan

umur jantina pada peringkat ini juga berbentuk empat segi bujur yang biasanya

melambangkan taraf sesebuah negara melalui taburan penduduk mengikut peringkat

umur disesebuah negara.

4.0 Perubahan demografi penduduk Malaysia dan kaitannya dengan peralihan

demografi

Malaysia yang merupakan antara negara membangun yang merupakan salah sebuah

negara yang berada pada tahap ketiga dalam peralihan demografi. Berbanding dengan negara-

negara yang berada pada peringkat kedua, terdapat beberapa ciri-ciri penduduk yang

menggolongkan Malaysia dalam peringkat ketiga dalam peralihan demografi. Antaranya

adalah pertumbuhan penduduk semulajadi yang rendah, penumpuan ekonomi dalam sektor

perindustrian, dan juga peningkatan taraf sosioekonomi yang lebih baik.

4.1 Pertumbuhan semulajadi penduduk yang rendah

Peningkatan penduduk melalui proses pertambahan semulajadi ini adalah

berkait rapat dengan peningkatan dalam kualiti kehidupan penduduk. Misalnya,

ekoran dari pembangunan pesat ekonomi dan sosial negara telah memberi kesan ke

atas kadar fertiliti dan mortaliti penduduk di negara ini. Kadar penurunan fertiliti yang

menurun adalah disebabkan oleh penglibatan wanita dalam pelbagai karier pekerjaan

yang menyebabkan wanita akan lebih mementingkan kerjaya berbanding dengan

perkahwinan. Penurunan mortaliti pula disebabkan oleh peningkatan taraf dan

7
penjagaan kesihatan dalam kalangan penduduk ( Syed Abdul Razak dan Mustafa

Omar, 2008)

Rajah 4: Taburan Penduduk Malaysia Mengikut Kumpulan Umur

Pada Tahun 2006-2010

Sumber: www.statistics.gov.my

4.2 Tumpuan ekonomi dalam sektor perindustrian

Pembangunan pesat ekonomi dan sosial negara telah memberi kesan ke atas

kadar fertiliti dan mortaliti penduduk di negara ini. Pada masa kini, sektor

perindustrian mula mendominasi ekonomi dan menggantikan sektor pertanian yang

meletakkan Malaysia sebagai negara membangun dan berada pada peringkat ketiga

dalam peralihan demografi. Hal ini berbeza dengan ekonomi Malaysia selepas

mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 yang bergantung kepada sektor pertanian

atau primer. Hal ini menyebabkan peratus penduduk yang berkerja selain dalam

sektor pertanian amat rendah dan kadar pengangguran masih tinggi dalam tempoh

tersebut.

8
Ketika berada dalam era sektor pertanian, kadar fertiliti yang tinggi adalah

disebabkan oleh kurangnya perancangan keluarga dan pendidikan yang rendah dalam

kalangan wanita. Kekurangan perancangan keluarga menyebabkan kebanyakkan saiz

keluarga yang besar dan kekurangan pendidikan dalam kalangan wanita menyebabkan

banyak wanita berkahwin pada usia yang muda dan seterusnya menyumbangkepada

peningkatan kadar fertiliti penduduk dan hal ini berbeza dengan wanita yang berada

pada era perindustrian di negara kita.

4.3 Pembangunan dan taraf sosioekonomi yang tinggi.

Menurut Syed Abdul Razak dan Mustafa Omar, (2008), pembangunan dan

peningkatan dalam taraf sosioekonomi turut menyumbang kepada perubahan

demografi di negara kita. Pembangunan yang dipengaruhi oleh kadar ekonomi negara

akan menyediakan pelbagai jenis pekerjaan dan mampu memberikan peluang kepada

rakyat untuk memperbaiki taraf hidup. Peningkatan dalam taraf hidup akan

menjadikan rakyat lebih berpeluang untuk mendapatkan keperluan hidup yang

pelbagai seperti pendidikan, kesihatan dan juga perkhidmatan yang lain.

Rajah 5: Jumlah Penduduk Yang Mendapat Pendidikan Formal Bagi Semenanjung

Malaysia,Sabah dan Sarawak, 1981-2005

1981 1990 2000 2005


Wilayah L P L P L P L P

M’sia 1,618,400 1,520,699 1,798,390 1,749,757 2,480,611 2,441,866 2,697,925 2,657,234

S’jung 1,345,769 1,280,159 1,445,446 1,413,925 2,017,249 1,990,212 2,203,772 2,169,098

Sabah 112,132 97,485 176,619 165,887 236,465 229,553 243,983 240,942

S’wak 160,499 143,055 176,325 169,945 226,897 222,101 250,170 247,194

Sumber: Buletin Perangkaan Sosial 2005 ,Jabatan Perangkaan Malaysia

9
5.0 Kesimpulan

10
Faktor-faktor populasi perlu diambil kira dalam perancangan pembangunan dalam

mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Bibliografi

11
Jauhri P.K, (2005). Encyclopaedia of Resource Geography. New Delhi: Anmol Publication

Pvt. Ltd.

John C. Caldwell & Bruce Caldwell, (2006). Demographic transition theory: Netherlands.

Springer

Michael Bradshaw, (2002).World Regional Geography: Updated 2nd Ed: New York.

McGraw Hill

H.J de Blij & Alexander B. Murphy, 2003. Human Geography: Culture, society and space:

7th Ed: New York. John Wiley & Sons,Inc.

William P. Chunningham & Mary Ann Chunningham, ( 2006). Principles of environmental

science inquiry & application: 3rd Edition. McGraw Hill.

Syed Abdul Razak dan Mustafa Omar, (2008). Pengalaman Perubahan Keluarga dan Tingkat

Fertiliti di Malaysia: Satu Analisis Dari Aspek Demografi. Diperoleh pada 27 Ogos

2010 daripada http://portalfsss.um.edu.my

Demographic Transition Theory, diperoleh pada 25 Ogos 2010 daripada www.wikipedia.com

Penduduk, diperoleh pada 29 Ogos 2010 daripada http://www.statistics.gov.my

12

Anda mungkin juga menyukai