SPA:U/2400/Jld.

4 ( )

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2010

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Pulau Pinang Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Melaka Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Perlis

TATACARA PERMOHONAN PENGISIAN KEKOSONGAN JAWATAN

TUJUAN 1. Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai tatacara

permohonan pengisian kekosongan jawatan bagi tahun 2010 yang meliputi jawatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan jawatan Kumpulan Sokongan yang berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke atas bagi Perkhidmatan Awam Am Persekutuan serta Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis.

1

LATAR BELAKANG 2. Urusan pengisian jawatan kosong dalam sektor awam adalah satu

komponen penting dalam pengurusan sumber manusia. Pengisian jawatan yang sistematik dan terancang mampu mewujudkan sebuah organisasi yang mantap dan berupaya menjalankan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan cekap.

3.

Pengisian

jawatan

kosong

yang

dilaksanakan

oleh

Suruhanjaya

Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia melalui urusan pengambilan adalah berdasarkan kepada Perkara 5(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

[P.U.(A)176/2005] iaitu semua pelantikan ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mengikut syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa.

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGISIAN PERJAWATAN Jadual Permohonan 4. SPA telah melaksanakan urusan permohonan jawatan sepanjang masa

secara online melalui Borang SPA8i yang boleh dicapai di portal SPA, http://www.spa.gov.my. Dengan kaedah ini SPA tidak lagi mengiklankan kekosongan jawatan di akhbar sebelum sesuatu urusan pengambilan bagi pengisian jawatan kosong dilaksanakan. Data-data permohonan yang telah didaftar di SPA secara online akan digunakan untuk memilih calon yang sesuai bagi memenuhi keperluan Kementerian/ Jabatan/ Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri. Dengan hasrat untuk mengurus pengisian kekosongan jawatan dengan lebih sistematik, permohonan pengisian jawatan oleh Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri hendaklah dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh SPA. Jadual permohonan pengisian jawatan mengikut klasifikasi perkhidmatan adalah seperti di Lampiran A. Urusan permohonan pengisian bagi sesuatu jawatan adalah tidak melebihi dua (2) kali setahun. Sehubungan itu, Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu membuat perancangan yang teliti serta mengambil 2

kira urusan kenaikan pangkat sebelum mengemukakan permohonan pengisian jawatan kepada SPA.

Permohonan Secara Online 5. Selaras dengan perkembangan teknologi dan berikutan permohonan

jawatan yang telah dilaksanakan secara online, permohonan pengisian jawatan oleh Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri juga perlu dilaksanakan secara online iaitu melalui aplikasi e-PGSPA. Aplikasi ini merupakan satu Sistem Elektronik Pengambilan SPA di mana Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri boleh mengemukakan permohonan pengisian jawatan secara online melalui portal SPA bagi menggantikan Borang PGSPA yang diisi secara manual. Melalui kaedah ini, agensi boleh merancang dan seterusnya memantau status permohonan secara terus melalui internet. Ciri-ciri keselamatan dalam sistem ini adalah melalui penggunaan ID pengguna dan kata laluan. Setiap transaksi yang dijalankan akan direkodkan ke dalam sistem bagi tujuan audit. Pengurus Sumber Manusia di Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri adalah bertanggungjawab sepenuhnya semasa permohonan pengisian jawatan dibuat melalui e-PGSPA. Manual penggunaan e-PGSPA adalah seperti di Lampiran B. Perkhidmatan Gunasama dan Kader 6. Bagi perkhidmatan gunasama dan perkhidmatan kader, kekosongan hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Perkhidmatan jawatan

jawatan

berkenaan. Urusan pengambilan hanya akan dijalankan setelah SPA menerima permohonan berkenaan. pengisian jawatan daripada Ketua Perkhidmatan jawatan

Bidang Pengkhususan 7. Bagi membolehkan SPA membuat proses senarai pendek, pihak

Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri hendaklah menyatakan dengan jelas bidang pengkhususan yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dan menyatakan dengan tepat jumlah calon simpanan yang diperlukan berdasarkan kepada jumlah kekosongan yang dijangka berlaku dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan itu. 3

Ini adalah untuk memastikan pengisian dapat dibuat dengan sistematik. ujian kecergasan. Skim perkhidmatan yang memerlukan peperiksaan berkenaan adalah seperti di Lampiran C. pemeriksaan penglihatan. peperiksaan fizikal. assessment centre dan saringan-saringan lain. 9. Bagi memastikan kelancaran urusan pengambilan. kenaikan pangkat. pewujudan jawatan-jawatan baru dan lain-lain kekosongan yang akan berlaku bagi tahun yang dirancang. Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu membuat perancangan yang teliti dan teratur sebelum permohonan pengisian jawatan dikemukakan ke SPA. ujian psikologi. Perancangan yang teliti dan teratur adalah penting bagi memastikan urusan pengambilan dapat dijalankan dengan lebih sistematik dan pengisian jawatanjawatan kosong dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. dengan berkuatkuasanya pelaksanaan e-PGPSA. adalah wajar agar permohonan pengisian kekosongan jawatan dibuat oleh pegawaipegawai yang telah diwakilkan kuasa oleh Pegawai Pengawal mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2002 (Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Pengisian Jawatan). Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi. PERANCANGAN URUSAN PENGAMBILAN 10.8. Bagi jawatan yang disyaratkan perkhidmatan wajib seperti Pegawai Perubatan. Sehubungan itu. Ketua Perkhidmatan hendaklah merancang urusan pengambilan dengan mengambilkira tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan saringan-saringan ini. 11. 4 . perletakan jawatan. peperiksaan amali. Bagi urusan pengambilan ke jawatan-jawatan yang telah ditetapkan perlu melalui proses peperiksaan bertulis. Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu memaklumkan kekosongan sebenar yang ingin diisi dan kekosongan yang dijangka berlaku pada tahun 2010 akibat persaraan wajib atau pilihan. urusan pengambilan akan diadakan secara berterusan sepanjang masa dan tidak tertakluk kepada pengemukaan permohonan pengisian jawatan melalui e-PGSPA.

.

Jurutera (Elektronik) J41 .Jurutera (Mekanikal) J41 Pencegahan (P) .Ahli Fotografi B27 .Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan P29/P41 MAC & SEPTEMBER Keselamatan dan Pertahanan Awam (KB.Pegawai Kebudayaan B27 .Penolong Jurutera (Elektrik) J29 . KP dan KX) Pentadbiran dan Sokongan (N) Penguatkuasaan Maritim (X) Bakat dan Seni (B) .Penolong Jurutera (Awam) J29 .Pegawai Kebudayaan B17 Kejuruteraan (J) .Ahli Fotografi B17 .Jurutera (Awam) J41 .Artis Budaya B27 .Jurutera (Elektrik) J41 FEBRUARI & OGOS Sistem Maklumat (F) Sosial (S) Perubatan dan Kesihatan (U) Bakat dan Seni (B) .LAMPIRAN A JADUAL PERMOHONAN PENGISIAN JAWATAN DIBAWAH BIDANG KUASA SPA MENGIKUT KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BULAN JANUARI & JULAI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pertanian (G) Tadbir dan Diplomatik (M) Bakat dan Seni (B) .Artis Budaya B17 Kejuruteraan (J) .Pegawai Kebudayaan B41 .Jurusolek B17 Kejuruteraan (J) .

Penerbit Rancangan B27 . 2) Bagi jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan.Penerbit Rancangan B41 . tidak tertakluk kepada jadual di atas.Ahli Muzik B41 .Penolong Jurutera (Mekanikal) J29 MEI & NOVEMBER Pengangkutan (A) Sains (C) Perundangan dan Kehakiman (L dan LS) Bakat dan Seni (B) . Penolong Jurutera dan Juruteknik dalam bidang Awam. Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi.Juruteknik (Elektrik) J17 JUN & DISEMBER Pendidikan (DG dan DGA) Lain-lain jawatan dalam Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Mahir.BULAN APRIL & OKTOBER KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Ekonomi (E) Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Kewangan (W) Bakat dan Seni (B) . Elektronik dan Mekanikal.Ahli Muzik B27 .Penerbit Rancangan B17 Kejuruteraan (J) .Juruteknik (Awam) J17 . Separuh Mahir dan Tidak Mahir (R) Bakat dan Seni (B) . Elektrik. permohonan pengisian jawatan hendaklah dihantar pada bulan Jun dan Disember.Pereka B27 .Pereka B41 .Juruteknik (Elektronik) J17 .Penolong Jurutera (Elektronik) J29 . selain daripada jawatan Jurutera.Pereka B17 Kejuruteraan (J) . .Juruteknik (Mekanikal) J17 Catatan :1) Jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan yang disyaratkan perkhidmatan wajib seperti Pegawai Perubatan.Ahli Muzik B17 Kejuruteraan (J) .

Parcel C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62520 Putrajaya Manual Pengguna ePGSPA Disediakan Oleh: Bahagian Pengurusan Maklumat .0 Lampiran B Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Aras 6 – 10.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Blok C7.

.............................. 10 6..... 24 7.............. 2 OBJEKTIF .....U......... 5 6.......... 3....................................... 5........................................... Skim P.......................................................................4..........................................................................................................(B) 496....................................... PENDAFTARAN LAPORAN P...U................................. 4........................... 26 1 ...............(B) 496 ................................................... Proses Kerja Permohonan PGSPA .... 5 6..(B) 496 ............................................. 4 PERMOHONAN PGSPA .................................................................................1.................................... 6 6......U..2............................................................... Skim Permohonan (Pendaftaran Skim Permohonan) .......................................(B) 496) .. Daftar Maklumat PGSPA .............................. 15 7......................................................................... 2.................1................... 14 7........ Hantar maklumat PGSPA .......U........ 25 8........................................... Proses Kerja Pendaftaran Laporan P..............5........................................................... Hantar Laporan P.......... 11 6.......2........................(B) 496.......................... 6...................(B) 496 .................(B) 496 (Pendaftaran Skim P................................ 14 7.............. Daftar Laporan P....6........................ Peti Masuk (Paparan Penerimaan Mesej Baru) ...................... Status PGSPA (Paparan Status Permohonan PGSPA) ......................................................................................U................ KHIDMAT BANTUAN ...................Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1...... 2 MODUL UTAMA SISTEM ePGSPA DAN LAMAN WEB ...................................3............... 12 6...................................................................4........ PENGENALAN .............. 2 LOGIN SISTEM ePGSPA ......U............................................................................................................ 3 LAMAN UTAMA SISTEM ePGSPA ...... 13 7...........0 ISI KANDUNGAN 1............3.................. 20 7................5...........U.. Tambah maklumat calon P.........................

U. 2.U. MODUL UTAMA SISTEM ePGSPA DAN LAMAN WEB Sistem ePGSPA mempunyai 6 modul utama iaitu: 1.(B) 496 di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri. 6. PENGENALAN ePGSPA merupakan Sistem Permohonan Pengisian Jawatan di bawah Bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Peti Masuk Status PGSPA Maklumat PGSPA Skim Permohonan Laporan P. 3. OBJEKTIF Objektif pembangunan sistem ini adalah untuk memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan pengisian jawatan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri dan juga memudahkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri mengetahui status permohonan pengisian jawatan yang dipohon. Sistem ini membolehkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri membuat pengisian jawatan secara online bagi menggantikan borang PGPSA yang diisi secara manual. 2.gov. ia juga membolehkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri membuat pengisian Laporan P.0 1.my 2 . ia juga dapat memudahkan dan mempercepatkan proses pengisian Laporan P.U. Selain daripada itu.(B) 496 Untuk mencapai Sistem ePGSPA ini. 3. 5. Selain itu.(B) 496 Skim P.(B) 496 secara online bagi menggantikan proses pengisian secara manual sebelum ini. Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri akan diberikan kata laluan (id) untuk mencapai dan menghantar maklumat PGSPA melalui Portal SPA.spa. pengguna perlu menggunakan pelayar web (Web Browser) dan menaip alamat web (URL) seperti berikut: http://epgspa.U. 4.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.

0 4.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Contohnya: Id Pengguna : Kata Laluan : jpa jpa123 Masukkan ID Pengguna Masukkan Kata Laluan Klik `Masuk` 4. LOGIN SISTEM ePGSPA 4. Masukkan kata laluan lama Masukkan kata laluan baru Sahkan kata laluan baru Klik `Tukar Kata Laluan` 3 . Sila tukar Kata Laluan bagi pertama kali login ke sistem ePGSPA. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.1.

(B) 496 Daftar skim P. LAMAN UTAMA SISTEM ePGSPA Memaparkan jumlah pesanan di dalam peti masuk.(B) 496.U. Klik untuk lihat Muat turun Borang Daftar Pengguna Sistem ePGSPA dan Manual Pengguna Sistem ePGSPA / Laporan P.U.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. pertanyaan Klik untuk muat turun Emelkan sebarang aduan atau berkaitan sistem ePGSPA Menu Utama sistem ePGSPA Kembali ke laman utama Peti Masuk Untuk Menyemak status borang PGSPA yang dihantar Daftar borang PGSPA Daftar skim yang hendak dipohon Daftar Laporan P.(B) 496 yang hendak dilaporkan Fungsi tukar kata laluan Keluar dari sistem ePGSPA Kembali ke laman Utama Keluar dari sistem ePGSPA Emelkan sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan sistem ePGSPA 4 .U.0 5.

Jika ada mesej penerimaan permohonan dari pihak SPA bermaksud permohonan tersebut sedang diproses. sila ke menu `Skim Permohonan` untuk tambah skim baru yang hendak dipohon. - Klik menu `Peti Masuk`. Isikan catatan jika perlu. PERMOHONAN PGSPA 6.1. Jika senarai skim perkhidmatan yang hendak dipohon tidak ada pada senarai. Login Sistem ePGSPA - Klik menu `Maklumat PGSPA`. Proses Kerja Permohonan PGSPA Proses kerja ini adalah bertujuan supaya pengguna lebih memahami bagaimana perjalanan proses permohonan PGSPA ini.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.0 6. sila klik menu `Status PGSPA`. Klik `Tambah`. - Pada menu `Maklumat PGSPA` klik `Hantar`. Anda perlulah pilih rekod yang hendak dihantar terlebih dahulu. Jika ingin lihat setiap status permohonan PGSPA. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan. Isikan borang PGSPA. Klik butang `Hantar`. 5 .

Klik `Tambah`. sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.2. Jika senarai skim perkhidmatan yang ingin di pohon tidak ada pada pilihan skim perkhidmatan. Klik Menu `Maklumat PGSPA`. Klik `Tambah` untuk mendaftar maklumat PGSPA baru. 6. 6.2. 6 . (1).Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Daftar Maklumat PGSPA 6. Skrin borang PGSPA.1.) di bawah.3.2. sila tambah skim tersebut pada menu `Skim Permohonan` seperti contoh pada bilangan (6.0 6.2.2. Klik pada Menu `Maklumat PGSPA`. (2).4.

Masukkan Fail Lampiran Waran Perjawatan.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Klik `Padam` Klik `Simpan Rekod` untuk daftar borang PGSPA 7 . Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.2. Senarai Tugas dan Diskripsi Tugas Jawatan serta lain-lain lampiran. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat PGSPA yang telah diisi.5. 6.0 6.2.4.

Fungsi carian ringkas Maklumat PGSPA Klik untuk `refresh` skrin Fungsi Carian Lanjut Maklumat PGSPA Klik untuk daftar PGSPA baru Pilih untuk membuat aktiviti `Hapus` dan `Hantar` Klik untuk lihat Maklumat PGSPA Pilih untuk melihat rekod per muka surat senarai maklumat PGSPA Klik untuk kemaskini maklumat PGSPA Klik untuk Hapus maklumat PGSPA Klik untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia 8 . Petunjuk-petunjuk pada laman Maklumat PGSPA.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.2.1. 6.2. Paparan maklumat PGSPA yang telah disimpan.6. Paparan maklumat PGSPA.6.2.0 6.6.2. 6.

9.2. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini maklumat PGSPA.0 6.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. 6. 9 .2.8. Klik untuk `cetak` Borang PGSPA 6.7.2. Klik `Lihat` untuk melihat maklumat PGSPA. Klik `Hapus` untuk hapus maklumat PGSPA.

3.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Hantar maklumat PGSPA 6. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA.3.3.4.1. 6.5.3.0 6. 10 . Jika ingin membuat kemaskini atau hapus maklumat PGSPA selepas hantar.3.2.3. Isikan catatan jika ada. Jika anda belum hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia. 6. Isikan catatan jika ada 6. 6.3. anda masih lagi boleh kemaskini atau hapus segala maklumat PGSPA. anda perlulah maklumkan kepada pihak SPA Malaysia untuk tindakan lanjut. Klik butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA tersebut. Klik `Pilih` dan kilk butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia.

3. 6. Klik `Tambah` untuk daftar skim dipohon 6.4.4. Klik `Tambah` untuk daftar skim dipohon.1. 6.0 6.4. Pilih senarai skim dan klik butang `Tambah` untuk daftar skim dipohon. Permohonan skim ini ialah apabila pihak kementerian/jabatan anda hendak memilih skim-skim baru untuk pengisian di kementerian/jabatan anda.4. 11 .Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.4.5.4.2. Klik Menu `Skim Permohonan` untuk daftar skim dipohon untuk pengisian oleh pihak SPA Malaysia.4. Klik `Lihat` untuk lihat maklumat skim dipohon. Skim Permohonan (Pendaftaran Skim Permohonan) 6. Sila pilih senarai skim yang dipohon 6.

0 6. 6.5.5.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Klik Menu `Peti Masuk` untuk lihat mesej di dalam peti masuk. SPA Malaysia telah menerima permohonan tersebut dan akan memproses permohonan tersebut. Klik `Pilih` dan klik butang `Hapus` untuk hapus maklumat di peti masuk Klik `Lihat` untuk lihat maklumat PGSPA 6.1. Klik pada `status` untuk melihat status tindakan. 12 . Mesej makluman penerimaan penghantaran permohonan pengisian jawatan daripada SPA Malaysia tersebut bermaksud.3.5.2. Peti Masuk (Paparan Penerimaan Mesej Baru) 6.5.

6. Jika status `Temuduga` bermaksud proses pengambilan tersebut dalam proses temuduga.6.0 6. tarikh penyediaan PLP. tarikh tawaran calon simpanan.3.5. 6. 6.6.3.3. tarikh SPA terima tindakan.6. Status-status tindakan yang terlibat yang dipaparkan pada skrin peti masuk dan status PGSPA.3. Jika status `Penyediaan PLP` bermaksud SPA dalam proses penyediaan PLP untuk permohonan tersebut. Klik Menu `Status PGSPA` untuk lihat paparan status permohonan PGSPA.2.8.3. Skrin ini memaparkan setiap aktiviti permohonan PGSPA tersebut dan memaparkan tarikh hantar permohonan. 6. Jika status `Tawaran Calon Simpanan` bermaksud SPA bersedia untuk menawarkan calon-calon simpanan kepada pihak kementerian / jabatan. 6.3.3. Jika status `Urusan Selesai` bermaksud semua proses urusan pengambilan ini telah selesai dilaksanakan.6. 6.6. 6.3.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.1. 6. Status PGSPA (Paparan Status Permohonan PGSPA) 6.4.6.6.3. Jika status `Batal` bermaksud SPA telah batalkan proses pengambilan tersebut.6. 13 . 6.2.6. tarikh temuduga dan tarikh tawaran.6. Jika status `Tawaran` bermaksud SPA telah bersedia untuk membekalkan pegawai kepada pihak kementerian / jabatan.1.3. Klik `pilih` dan klik `Lihat` untuk lihat maklumat PGSPA. 6. Jika status `KIV` bermaksud SPA KIV permohonan tersebut atas faktor-faktor tertentu.6. 6.7.6. Jika status `Dalam Tindakan` bermaksud SPA masih memproses permohonan tersebut.

U.(B) 496`. sila daftarkan maklumat Calon P.(B) 496 samaada `Ada` atau `Tiada`. Jika Ada.U.U.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.(B) 496`. Klik butang `Hantar`.1. Buat pilihan urusan pengambilan P. Isikan borang maklumat Calon P.(B) 496 yang hendak dilaporkan tidak ada pada senarai.U.U.U.U.U. Jika senarai jawatan dan gred P. 14 . Isikan borang maklumat Laporan P.(B) 496` klik `Hantar`.(B) 496 yang hendak dilaporkan.U. Login Sistem ePGSPA - - Klik Menu `Laporan P. Klik `Tambah`.U. Jika Tiada.(B) 496. Proses Kerja Pendaftaran Laporan P. sila ke menu `Skim P. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan.(B) 496` untuk tambah skim baru yang hendak dilaporkan.U.U.(B) 496 Proses kerja ini adalah bertujuan supaya pengguna lebih memahami bagaimana perjalanan proses pendaftaran Laporan P.0 7.U.(B) 496 dengan klik pada hyperlink `Senarai Calon` pada menu `Laporan P.(B) 496`.U. Isikan borang maklumat Laporan P. Isikan catatan jika perlu. - Pada menu `Laporan P.(B) 496 7. Anda perlulah pilih rekod yang hendak dihantar terlebih dahulu.U.(B) 496 berdasarkan jawatan dan gred P. - - Jika pilihan urusan pengambilan P.U.(B) 496 yang telah dihantar. - Jika ingin lihat setiap status Laporan P.(B) 496 `Ada`. sila klik menu `Laporan P. PENDAFTARAN LAPORAN P.U. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan.(B) 496.(B) 496 ini.(B) 496 dan buat pilihan `TIADA URUSAN PENGAMBILAN` pada pilihan jawatan dan gred P. Klik `Tambah`.

U.2.3.U. (2).U.0 7.(B) 496.U.(B) 496`.U.2.(B) 496 dan klik pada pilihan Urusan Pengambilan P. Skrin daftar maklumat Laporan P.(B) 496 7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.2. Klik `Tambah` untuk mengisi maklumat Laporan P. Klik `Tambah` (1).2. Klik Menu `Laporan P. 15 .2.U. Klik pada Menu `Laporan P.1. Daftar Laporan P.(B) 496 samaada `Ada` atau `Tiada`.(B) 496` 7. 7.

16 .0 7.5.6.(B) 496 ` seperti contoh pada bilangan (7.) di bawah. sila tambah skim tersebut pada menu `Skim P.5. 7.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.2.U.4. Jika pilih `Ada`. Jika senarai jawatan dan gred P. 7.(B) 496 tidak ada pada pilihan jawatan dan gred.U.2. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat Laporan P. sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.(B) 496 yang telah diisi.U. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.

U.(B) 496 dan pastikan juga ruang mandatori * yang lain diisi.2.9.0 7. 7.(B) 496 yang telah diisi.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat Laporan P. sila pilih `TIADA URUSAN PENGAMBILAN` pada pilihan jawatan dan gred P.8. Jika pilih `Tiada`. 17 .7.2.2. 7. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.

(B) 496 Klik untuk `refresh` skrin Fungsi carian lanjut Laporan P.(B) 496. 7.(B) 496 Klik untuk Hapus Laporan P.(B) 496.(B) 496 yang telah disimpan.10.10.2. kemaskini.U.U.(B) 496 Klik untuk kemaskini Laporan P.U.(B) 496 Klik untuk lihat Maklumat P. Paparan maklumat Laporan P.U.(B) 496 Klik untuk daftar Laporan P.U.0 7. Petunjuk-petunjuk pada laman Laporan P.2.10.1.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Paparan maklumat Laporan P. hapus dan lihat maklumat calon P.U.U. Fungsi carian ringkas Laporan P.U.(B) 496 baru Pilih untuk membuat aktiviti `Hapus` dan `Hantar` Pilih untuk melihat rekod per muka Laporan surat senarai Laporan P.2. 7.U.(B) 496 Klik untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia 18 .2.U.U.(B) 496 Klik untuk tambah.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496. 19 . Klik `Hapus` untuk hapus Laporan P.U. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini Laporan P.(B) 496. 7.2. Klik untuk `cetak` Laporan P.U.2.2. Klik `Lihat` untuk melihat Laporan P.U.11.0 7.(B) 496 Klik untuk `cetak` Maklumat Lengkap Calon P.U.13.12.(B) 496.(B) 496 Klik untuk `cetak` Lampiran Kepada Jadual Kedua 7.U.

Klik `Senarai Calon` untuk tambah. 7. Klik `Tambah` untuk tambah maklumat calon P. kemaskini.3. Klik `Senarai Calon` untuk proses tambah.3.U.(B) 496.0 7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496 7.(B) 496.3. Tambah maklumat calon P.U. hapus dan lihat maklumat calon P.U.U.(B) 496 yang baru.U.(B) 496 20 . hapus dan lihat maklumat calon P.2.1. Klik `Tambah` untuk tambah maklumat calon P. kemaskini.

5.(B) 496 yang telah diisi. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.0 7.3.3. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat calon P. 21 . 7. Sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.3.3.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.4. 7.U.

Paparan maklumat calon P.(B) 496. 7.U.6. Paparan maklumat calon P.(B) 496 Klik untuk kemaskini calon P.(B) 496 Pilih untuk `Hapus` Klik untuk lihat calon P. Fungsi carian ringkas calon P.1.3.U.U.2.U.(B) 496 yang telah disimpan.3.6.U.(B) 496 Klik untuk `refresh` skrin Klik untuk daftar maklumat calon P. Petunjuk-petunjuk pada laman maklumat calon P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.U.3.(B) 496.(B) 496 Klik untuk Hapus maklumat calon P.(B) 496 22 . 7.0 7.(B) 496 baru Klik untuk cetak maklumat lengkap calon P.U.U.6.U.(B) 496 Pilih untuk melihat rekod per muka surat senarai calon P.

7. Klik `Lihat` untuk melihat maklumat calon P.3. 23 .7.U.8.9.(B) 496.U. Klik `Hapus` untuk hapus calon P.3.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496.U.U.3.(B) 496. Klik untuk `cetak` maklumat calon P.0 7. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini maklumat calon P.(B) 496 7.

24 .7.6.U.4. Hantar hanya dibenarkan apabila terdapat senarai maklumat calon P.4.4.4.U.0 7.5.U.4. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar Laporan P.(B) 496 kepada pihak SPA Malaysia. Isikan catatan jika ada. anda masih lagi boleh kemaskini atau hapus segala laporan P.(B) 496.U.(B) 496 yang telah diisi.(B) 496 kepada pihak SPA Malaysia.U.(B) 496 `Tiada`. Isikan catatan jika ada 7.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. anda perlulah maklumkan kepada pihak SPA Malaysia untuk tindakan lanjut.1. 7.(B) 496 tersebut. 7. Hantar dibenarkan. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar Laporan P.3. 7.U.(B) 496 `Ada`. Jika ingin membuat kemaskini atau hapus laporan P. Jika Urusan Pengambilan P.4.(B) 496. 7.U.4.U. Jika anda belum hantar laporan P. Klik butang `Hantar` untuk hantar laporan P.4.U.4.(B) 496 selepas hantar.(B) 496 7. Hantar Laporan P. 7. Jika Urusan Pengambilan P.U.

0 7.(B) 496` untuk daftar skim dipohon.3.5. Klik `Lihat` untuk lihat maklumat skim P.(B) 496 7.U.5.(B) 496. Klik `Tambah` untuk daftar skim P.1.U.U. Skim P.(B) 496 dan klik butang `Tambah` untuk daftar skim P. Klik Menu `Skim P.U.5. Klik `Tambah` untuk daftar skim P.U.(B) 496 7.U.5.(B) 496) 7. Sila pilih senarai skim P.(B) 496 ini akan digunakan untuk pilihan gred dan jawatan untuk pengisian Laporan P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.5. 25 .(B) 496.2.(B) 496 (Pendaftaran Skim P. Daftar Skim P.5.4.U.U. Pilih skim P.(B) 496.U.(B) 496.U. 7.5. 7.

my Nama Pegawai: Mohamad Nazmi bin Ismail Telefon: 03-8885 6327 Emel: nazmi@spa.gov.my Bahagian Pengambilan.0 8. SPA Nama Pegawai: Haslina binti Ahmad Telefon: 03-8885 6245 Emel: haslina@spa. SPA Nama Pegawai: Afidah binti Mohd Isa Telefon: 03-8885 6101 Emel: afidah@spa.gov.my Nama Pegawai: Neo Su Bing Telefon: 03-8885 6243 Emel: neo@spa.my Nama Pegawai: Muhammad Sofri bin Omar Telefon: 03-8885 6151 Emel: msofri@spa.gov.gov.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. KHIDMAT BANTUAN Bahagian Pengambilan Khas.gov.gov. SPA Nama Pegawai: Norfazrin binti Mohamad Noh Telefon: 03-8885 6310 Emel: fazrin@spa.my 26 .my Bahagian Pengurusan Maklumat.

18. 12. 7. 15. 9.LAMPIRAN C JAWATAN . 11.JAWATAN YANG MENSYARATKAN PEPERIKSAAN KHAS Bil. 22. 5. 16. 2. 19. Nama Jawatan 1. 4. 14. 8. 3. 17. Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Penerbit Rancangan Penerbit Rancangan Penerbit Rancangan Ahli Muzik Ahli Muzik Ahli Muzik Pereka Pereka Pereka Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan Ahli Fotografi Ahli Fotografi Artis Budaya Artis Budaya Jurusolek Penguasa Bomba Penolong Penguasa Bomba Gred A41 A29 A17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B27 B17 B27 B17 B17 KB41 KB29 . 20. 10. 21. 6. 13.

47. Nama Jawatan 23. 24. 44. 30. 43. Pegawai Bomba Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Imigresen Pegawai Imigresen Pegawai Siasatan Penguasa Penjara Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penguatkuasa Pembantu Penguatkuasa Penolong Pegawai Tadbir Setiausaha Pejabat Pembantu Setiausaha Pejabat Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred KB17 KP41 KP27 KP17 KP41 KP27 KP17 KP41 KP27 KP17 P41 KX41 KX27 KX17 M41 N41 N41 N27 N17 N27 N27 N17 S41 S41 S41 . 33. 35. 41. 45. 27. 40. 37.Bil. 42. 26. 29. 46. 28. 25. 38. 39. 36. 32. 31. 34.

54. 51. 58. 49. 62. Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Psikologi Pegawai Penerangan Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Jururawat Pelatih Penolong Pegawai Perubatan Pelatih Penolong Pegawai Farmasi Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Pelatih Juru X-Ray Pelatih Jururawat Pergigian Pelatih Juruteknologi Pergigian Pelatih Jurupulih Perubatan (Cara Kerja) Pelatih Jurupulih Perubatan (Anggota) Pelatih Akauntan Penguasa Kastam Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Leftenan Maritim Leftenan Muda Maritim Laskar Kelas II Maritim Gred S41 S27 S41 S41 S41 S41 S27 S17 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 W41 W41 W27 W17 X17 X13 X1 . 72. 64. 67. 70. Nama Jawatan 48. 61. 68. 55. 63. 52. 57. 69. 50. 56. 53. 65. 66. 59. 71. 60.Bil.

Nama Jawatan 2. No. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN YANG DISANDANG SEKARANG 1. Tarikh Lulus Peperiksaan Khas (KPSL) : 8. Ketua Perkhidmatan 4. Tarikh Lantikan : : : : : Tarikh Disahkan Dalam Perkhidmatan: Tarikh Kenaikan Pangkat: Gred : 6. Gaji Sekarang : 7. BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. Kelulusan Ijazah/Diploma/Sijil 9. Tarikh Lahir : : : B. Tindakan Tatatertib (Sekiranya Ada) : : : Disahkan oleh Ketua Jabatan : Tandatangan Nama Jawatan : : : Cop Kementerian/Jabatan : . Nama 2. Tarikh Lulus Pengisytiharan Harta 10. Taraf Jawatan 5. Kementerian/Jabatan 3.LAMPIRAN D RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN A. Kad Pengenalan 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful