SPA:U/2400/Jld.

4 ( )

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2010

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Pulau Pinang Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Melaka Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Perlis

TATACARA PERMOHONAN PENGISIAN KEKOSONGAN JAWATAN

TUJUAN 1. Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai tatacara

permohonan pengisian kekosongan jawatan bagi tahun 2010 yang meliputi jawatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan jawatan Kumpulan Sokongan yang berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke atas bagi Perkhidmatan Awam Am Persekutuan serta Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis.

1

LATAR BELAKANG 2. Urusan pengisian jawatan kosong dalam sektor awam adalah satu

komponen penting dalam pengurusan sumber manusia. Pengisian jawatan yang sistematik dan terancang mampu mewujudkan sebuah organisasi yang mantap dan berupaya menjalankan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan cekap.

3.

Pengisian

jawatan

kosong

yang

dilaksanakan

oleh

Suruhanjaya

Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia melalui urusan pengambilan adalah berdasarkan kepada Perkara 5(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

[P.U.(A)176/2005] iaitu semua pelantikan ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mengikut syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa.

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGISIAN PERJAWATAN Jadual Permohonan 4. SPA telah melaksanakan urusan permohonan jawatan sepanjang masa

secara online melalui Borang SPA8i yang boleh dicapai di portal SPA, http://www.spa.gov.my. Dengan kaedah ini SPA tidak lagi mengiklankan kekosongan jawatan di akhbar sebelum sesuatu urusan pengambilan bagi pengisian jawatan kosong dilaksanakan. Data-data permohonan yang telah didaftar di SPA secara online akan digunakan untuk memilih calon yang sesuai bagi memenuhi keperluan Kementerian/ Jabatan/ Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri. Dengan hasrat untuk mengurus pengisian kekosongan jawatan dengan lebih sistematik, permohonan pengisian jawatan oleh Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri hendaklah dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh SPA. Jadual permohonan pengisian jawatan mengikut klasifikasi perkhidmatan adalah seperti di Lampiran A. Urusan permohonan pengisian bagi sesuatu jawatan adalah tidak melebihi dua (2) kali setahun. Sehubungan itu, Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu membuat perancangan yang teliti serta mengambil 2

kira urusan kenaikan pangkat sebelum mengemukakan permohonan pengisian jawatan kepada SPA.

Permohonan Secara Online 5. Selaras dengan perkembangan teknologi dan berikutan permohonan

jawatan yang telah dilaksanakan secara online, permohonan pengisian jawatan oleh Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri juga perlu dilaksanakan secara online iaitu melalui aplikasi e-PGSPA. Aplikasi ini merupakan satu Sistem Elektronik Pengambilan SPA di mana Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri boleh mengemukakan permohonan pengisian jawatan secara online melalui portal SPA bagi menggantikan Borang PGSPA yang diisi secara manual. Melalui kaedah ini, agensi boleh merancang dan seterusnya memantau status permohonan secara terus melalui internet. Ciri-ciri keselamatan dalam sistem ini adalah melalui penggunaan ID pengguna dan kata laluan. Setiap transaksi yang dijalankan akan direkodkan ke dalam sistem bagi tujuan audit. Pengurus Sumber Manusia di Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri adalah bertanggungjawab sepenuhnya semasa permohonan pengisian jawatan dibuat melalui e-PGSPA. Manual penggunaan e-PGSPA adalah seperti di Lampiran B. Perkhidmatan Gunasama dan Kader 6. Bagi perkhidmatan gunasama dan perkhidmatan kader, kekosongan hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Perkhidmatan jawatan

jawatan

berkenaan. Urusan pengambilan hanya akan dijalankan setelah SPA menerima permohonan berkenaan. pengisian jawatan daripada Ketua Perkhidmatan jawatan

Bidang Pengkhususan 7. Bagi membolehkan SPA membuat proses senarai pendek, pihak

Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri hendaklah menyatakan dengan jelas bidang pengkhususan yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dan menyatakan dengan tepat jumlah calon simpanan yang diperlukan berdasarkan kepada jumlah kekosongan yang dijangka berlaku dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan itu. 3

dengan berkuatkuasanya pelaksanaan e-PGPSA. ujian kecergasan. pewujudan jawatan-jawatan baru dan lain-lain kekosongan yang akan berlaku bagi tahun yang dirancang. Bagi urusan pengambilan ke jawatan-jawatan yang telah ditetapkan perlu melalui proses peperiksaan bertulis. 9. perletakan jawatan. ujian psikologi. Ketua Perkhidmatan hendaklah merancang urusan pengambilan dengan mengambilkira tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan saringan-saringan ini. Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi. urusan pengambilan akan diadakan secara berterusan sepanjang masa dan tidak tertakluk kepada pengemukaan permohonan pengisian jawatan melalui e-PGSPA. pemeriksaan penglihatan. Perancangan yang teliti dan teratur adalah penting bagi memastikan urusan pengambilan dapat dijalankan dengan lebih sistematik dan pengisian jawatanjawatan kosong dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. 4 . Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu membuat perancangan yang teliti dan teratur sebelum permohonan pengisian jawatan dikemukakan ke SPA. peperiksaan fizikal. Ini adalah untuk memastikan pengisian dapat dibuat dengan sistematik. Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu memaklumkan kekosongan sebenar yang ingin diisi dan kekosongan yang dijangka berlaku pada tahun 2010 akibat persaraan wajib atau pilihan. assessment centre dan saringan-saringan lain. Bagi jawatan yang disyaratkan perkhidmatan wajib seperti Pegawai Perubatan.8. Skim perkhidmatan yang memerlukan peperiksaan berkenaan adalah seperti di Lampiran C. Sehubungan itu. kenaikan pangkat. adalah wajar agar permohonan pengisian kekosongan jawatan dibuat oleh pegawaipegawai yang telah diwakilkan kuasa oleh Pegawai Pengawal mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2002 (Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Pengisian Jawatan). PERANCANGAN URUSAN PENGAMBILAN 10. Bagi memastikan kelancaran urusan pengambilan. 11. peperiksaan amali.

.

Jurutera (Mekanikal) J41 Pencegahan (P) . KP dan KX) Pentadbiran dan Sokongan (N) Penguatkuasaan Maritim (X) Bakat dan Seni (B) .Artis Budaya B27 .Ahli Fotografi B17 .Penolong Jurutera (Elektrik) J29 .Jurutera (Awam) J41 .Jurusolek B17 Kejuruteraan (J) .Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan P29/P41 MAC & SEPTEMBER Keselamatan dan Pertahanan Awam (KB.Pegawai Kebudayaan B41 .Penolong Jurutera (Awam) J29 .Ahli Fotografi B27 .Pegawai Kebudayaan B17 Kejuruteraan (J) .Artis Budaya B17 Kejuruteraan (J) .LAMPIRAN A JADUAL PERMOHONAN PENGISIAN JAWATAN DIBAWAH BIDANG KUASA SPA MENGIKUT KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BULAN JANUARI & JULAI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pertanian (G) Tadbir dan Diplomatik (M) Bakat dan Seni (B) .Jurutera (Elektrik) J41 FEBRUARI & OGOS Sistem Maklumat (F) Sosial (S) Perubatan dan Kesihatan (U) Bakat dan Seni (B) .Pegawai Kebudayaan B27 .Jurutera (Elektronik) J41 .

Ahli Muzik B27 .Penolong Jurutera (Elektronik) J29 .Juruteknik (Mekanikal) J17 Catatan :1) Jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan yang disyaratkan perkhidmatan wajib seperti Pegawai Perubatan.Juruteknik (Awam) J17 . Separuh Mahir dan Tidak Mahir (R) Bakat dan Seni (B) .Juruteknik (Elektrik) J17 JUN & DISEMBER Pendidikan (DG dan DGA) Lain-lain jawatan dalam Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Mahir. permohonan pengisian jawatan hendaklah dihantar pada bulan Jun dan Disember.Penerbit Rancangan B41 .Ahli Muzik B17 Kejuruteraan (J) .Pereka B17 Kejuruteraan (J) .Penolong Jurutera (Mekanikal) J29 MEI & NOVEMBER Pengangkutan (A) Sains (C) Perundangan dan Kehakiman (L dan LS) Bakat dan Seni (B) .Pereka B27 . selain daripada jawatan Jurutera.Pereka B41 . Penolong Jurutera dan Juruteknik dalam bidang Awam.BULAN APRIL & OKTOBER KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Ekonomi (E) Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Kewangan (W) Bakat dan Seni (B) .Juruteknik (Elektronik) J17 . tidak tertakluk kepada jadual di atas. . 2) Bagi jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan.Ahli Muzik B41 . Elektronik dan Mekanikal.Penerbit Rancangan B27 . Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi.Penerbit Rancangan B17 Kejuruteraan (J) . Elektrik.

0 Lampiran B Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Aras 6 – 10. Parcel C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62520 Putrajaya Manual Pengguna ePGSPA Disediakan Oleh: Bahagian Pengurusan Maklumat . Blok C7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.

11 6.............................................................................................................................0 ISI KANDUNGAN 1.....................................1....... PENGENALAN ..................... 15 7.... 3......... 2 OBJEKTIF ................................................................................ Skim Permohonan (Pendaftaran Skim Permohonan) .................................(B) 496) ......... 4 PERMOHONAN PGSPA ............................. 10 6................. Peti Masuk (Paparan Penerimaan Mesej Baru) ..........(B) 496 ................................................. 14 7.5...............................2................................................................ 25 8.................................(B) 496..............(B) 496.(B) 496 (Pendaftaran Skim P...........................................................4.....................................2... PENDAFTARAN LAPORAN P........... Hantar maklumat PGSPA .................. 24 7..................5. 3 LAMAN UTAMA SISTEM ePGSPA .............. 5 6...............................................6... 2 LOGIN SISTEM ePGSPA ............................. Daftar Laporan P............................................................. 4............U.........................................................U.....3...... Proses Kerja Permohonan PGSPA ........... 5.3......................................... Proses Kerja Pendaftaran Laporan P...................................................(B) 496 .................U...........................................................................Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.......... Daftar Maklumat PGSPA ............................... Status PGSPA (Paparan Status Permohonan PGSPA) ..........................................(B) 496 ... 13 7..................................... 2 MODUL UTAMA SISTEM ePGSPA DAN LAMAN WEB ........U....................................4......... 20 7....... Hantar Laporan P..........................................U........................ Tambah maklumat calon P............ 6 6................... 14 7............U.1......................... 2.................................................................. 6......................................... Skim P.......................................... KHIDMAT BANTUAN ............................................................... 26 1 .......... 5 6...........................U................ 12 6....

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. ia juga dapat memudahkan dan mempercepatkan proses pengisian Laporan P.U. Selain itu.(B) 496 Skim P.gov.my 2 .spa. OBJEKTIF Objektif pembangunan sistem ini adalah untuk memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan pengisian jawatan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri dan juga memudahkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri mengetahui status permohonan pengisian jawatan yang dipohon.U. pengguna perlu menggunakan pelayar web (Web Browser) dan menaip alamat web (URL) seperti berikut: http://epgspa. 3. 5. 2.(B) 496 di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri. Peti Masuk Status PGSPA Maklumat PGSPA Skim Permohonan Laporan P.(B) 496 Untuk mencapai Sistem ePGSPA ini. 4. 6. Sistem ini membolehkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri membuat pengisian jawatan secara online bagi menggantikan borang PGPSA yang diisi secara manual. 2. PENGENALAN ePGSPA merupakan Sistem Permohonan Pengisian Jawatan di bawah Bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). MODUL UTAMA SISTEM ePGSPA DAN LAMAN WEB Sistem ePGSPA mempunyai 6 modul utama iaitu: 1.U.(B) 496 secara online bagi menggantikan proses pengisian secara manual sebelum ini.U.0 1. Selain daripada itu. 3. ia juga membolehkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri membuat pengisian Laporan P. Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri akan diberikan kata laluan (id) untuk mencapai dan menghantar maklumat PGSPA melalui Portal SPA.

LOGIN SISTEM ePGSPA 4.2. Contohnya: Id Pengguna : Kata Laluan : jpa jpa123 Masukkan ID Pengguna Masukkan Kata Laluan Klik `Masuk` 4. Masukkan kata laluan lama Masukkan kata laluan baru Sahkan kata laluan baru Klik `Tukar Kata Laluan` 3 .1. Sila tukar Kata Laluan bagi pertama kali login ke sistem ePGSPA. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.0 4.

U. pertanyaan Klik untuk muat turun Emelkan sebarang aduan atau berkaitan sistem ePGSPA Menu Utama sistem ePGSPA Kembali ke laman utama Peti Masuk Untuk Menyemak status borang PGSPA yang dihantar Daftar borang PGSPA Daftar skim yang hendak dipohon Daftar Laporan P.(B) 496.U.0 5. LAMAN UTAMA SISTEM ePGSPA Memaparkan jumlah pesanan di dalam peti masuk. Klik untuk lihat Muat turun Borang Daftar Pengguna Sistem ePGSPA dan Manual Pengguna Sistem ePGSPA / Laporan P.(B) 496 Daftar skim P.U.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496 yang hendak dilaporkan Fungsi tukar kata laluan Keluar dari sistem ePGSPA Kembali ke laman Utama Keluar dari sistem ePGSPA Emelkan sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan sistem ePGSPA 4 .

- Klik menu `Peti Masuk`.0 6. Proses Kerja Permohonan PGSPA Proses kerja ini adalah bertujuan supaya pengguna lebih memahami bagaimana perjalanan proses permohonan PGSPA ini. Isikan borang PGSPA. Isikan catatan jika perlu. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan.1. sila ke menu `Skim Permohonan` untuk tambah skim baru yang hendak dipohon. Klik `Tambah`. Jika ingin lihat setiap status permohonan PGSPA. sila klik menu `Status PGSPA`. Jika senarai skim perkhidmatan yang hendak dipohon tidak ada pada senarai. Jika ada mesej penerimaan permohonan dari pihak SPA bermaksud permohonan tersebut sedang diproses. Login Sistem ePGSPA - Klik menu `Maklumat PGSPA`. Anda perlulah pilih rekod yang hendak dihantar terlebih dahulu. - Pada menu `Maklumat PGSPA` klik `Hantar`. 5 . PERMOHONAN PGSPA 6. Klik butang `Hantar`.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.

(1). 6 . Klik `Tambah`.4.2. sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi. Daftar Maklumat PGSPA 6. 6. Klik `Tambah` untuk mendaftar maklumat PGSPA baru.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.2.0 6. Klik pada Menu `Maklumat PGSPA`.1. sila tambah skim tersebut pada menu `Skim Permohonan` seperti contoh pada bilangan (6. Jika senarai skim perkhidmatan yang ingin di pohon tidak ada pada pilihan skim perkhidmatan. (2).2.3. 6. Klik Menu `Maklumat PGSPA`.) di bawah.2. Skrin borang PGSPA.2.

4.2. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.0 6. Klik `Padam` Klik `Simpan Rekod` untuk daftar borang PGSPA 7 .2. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat PGSPA yang telah diisi. Senarai Tugas dan Diskripsi Tugas Jawatan serta lain-lain lampiran. Masukkan Fail Lampiran Waran Perjawatan. 6.5.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.

2.2. Petunjuk-petunjuk pada laman Maklumat PGSPA.6.6. Paparan maklumat PGSPA yang telah disimpan.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. 6.0 6.6. 6.2.2. Paparan maklumat PGSPA. Fungsi carian ringkas Maklumat PGSPA Klik untuk `refresh` skrin Fungsi Carian Lanjut Maklumat PGSPA Klik untuk daftar PGSPA baru Pilih untuk membuat aktiviti `Hapus` dan `Hantar` Klik untuk lihat Maklumat PGSPA Pilih untuk melihat rekod per muka surat senarai maklumat PGSPA Klik untuk kemaskini maklumat PGSPA Klik untuk Hapus maklumat PGSPA Klik untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia 8 .1.

9.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. 6.8.2. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini maklumat PGSPA.2.7. Klik `Lihat` untuk melihat maklumat PGSPA.0 6. Klik untuk `cetak` Borang PGSPA 6. Klik `Hapus` untuk hapus maklumat PGSPA. 9 .

Jika ingin membuat kemaskini atau hapus maklumat PGSPA selepas hantar. Klik butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA tersebut. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA.3.3. Klik `Pilih` dan kilk butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia.3. 6.5.1.4.3. Isikan catatan jika ada 6.3. anda perlulah maklumkan kepada pihak SPA Malaysia untuk tindakan lanjut. 6. 10 . anda masih lagi boleh kemaskini atau hapus segala maklumat PGSPA.3. Jika anda belum hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia.2. 6. Isikan catatan jika ada.0 6.3.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Hantar maklumat PGSPA 6.

Permohonan skim ini ialah apabila pihak kementerian/jabatan anda hendak memilih skim-skim baru untuk pengisian di kementerian/jabatan anda.4.0 6.4. 11 .4.2.4. 6.4.1. Klik Menu `Skim Permohonan` untuk daftar skim dipohon untuk pengisian oleh pihak SPA Malaysia. Klik `Tambah` untuk daftar skim dipohon.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Skim Permohonan (Pendaftaran Skim Permohonan) 6. 6. Klik `Tambah` untuk daftar skim dipohon 6.5. Sila pilih senarai skim yang dipohon 6. Klik `Lihat` untuk lihat maklumat skim dipohon. Pilih senarai skim dan klik butang `Tambah` untuk daftar skim dipohon.3.4.4.

SPA Malaysia telah menerima permohonan tersebut dan akan memproses permohonan tersebut. Klik Menu `Peti Masuk` untuk lihat mesej di dalam peti masuk.0 6.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.5.5.3. Mesej makluman penerimaan penghantaran permohonan pengisian jawatan daripada SPA Malaysia tersebut bermaksud.1.2. Klik `Pilih` dan klik butang `Hapus` untuk hapus maklumat di peti masuk Klik `Lihat` untuk lihat maklumat PGSPA 6. 12 . Peti Masuk (Paparan Penerimaan Mesej Baru) 6. 6. Klik pada `status` untuk melihat status tindakan.5.5.

6. tarikh temuduga dan tarikh tawaran.6.3.5. Skrin ini memaparkan setiap aktiviti permohonan PGSPA tersebut dan memaparkan tarikh hantar permohonan. 6.6. tarikh SPA terima tindakan.6.3.7.2. Jika status `Penyediaan PLP` bermaksud SPA dalam proses penyediaan PLP untuk permohonan tersebut.3. Status PGSPA (Paparan Status Permohonan PGSPA) 6. Jika status `Urusan Selesai` bermaksud semua proses urusan pengambilan ini telah selesai dilaksanakan.6. 6.6.2.3.6.1. 6.6.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.3.8.6.3. 6.6. 6. tarikh penyediaan PLP. 6. 6. Jika status `Batal` bermaksud SPA telah batalkan proses pengambilan tersebut.0 6. Klik `pilih` dan klik `Lihat` untuk lihat maklumat PGSPA. tarikh tawaran calon simpanan. 6. Klik Menu `Status PGSPA` untuk lihat paparan status permohonan PGSPA. Jika status `Tawaran Calon Simpanan` bermaksud SPA bersedia untuk menawarkan calon-calon simpanan kepada pihak kementerian / jabatan. Status-status tindakan yang terlibat yang dipaparkan pada skrin peti masuk dan status PGSPA. 13 . Jika status `Dalam Tindakan` bermaksud SPA masih memproses permohonan tersebut.6.3.6. Jika status `Temuduga` bermaksud proses pengambilan tersebut dalam proses temuduga.6. 6.3.4.6.3.3.1. Jika status `Tawaran` bermaksud SPA telah bersedia untuk membekalkan pegawai kepada pihak kementerian / jabatan. Jika status `KIV` bermaksud SPA KIV permohonan tersebut atas faktor-faktor tertentu.

Buat pilihan urusan pengambilan P.0 7.U. Anda perlulah pilih rekod yang hendak dihantar terlebih dahulu.(B) 496 7. sila klik menu `Laporan P. Login Sistem ePGSPA - - Klik Menu `Laporan P.U.(B) 496.(B) 496 samaada `Ada` atau `Tiada`.U. Isikan borang maklumat Laporan P. - Pada menu `Laporan P. Klik butang `Hantar`.U.(B) 496 Proses kerja ini adalah bertujuan supaya pengguna lebih memahami bagaimana perjalanan proses pendaftaran Laporan P.U. - - Jika pilihan urusan pengambilan P.U. Isikan borang maklumat Laporan P.(B) 496 ini.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Isikan catatan jika perlu. Jika Ada.U.(B) 496 `Ada`. PENDAFTARAN LAPORAN P.(B) 496 dan buat pilihan `TIADA URUSAN PENGAMBILAN` pada pilihan jawatan dan gred P.U.U.(B) 496`. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan. Proses Kerja Pendaftaran Laporan P.U.(B) 496 berdasarkan jawatan dan gred P.(B) 496` untuk tambah skim baru yang hendak dilaporkan.1. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan. Klik `Tambah`.(B) 496`.U.U.U.U.U. Jika senarai jawatan dan gred P. - Jika ingin lihat setiap status Laporan P. sila ke menu `Skim P.U.(B) 496`. Jika Tiada. sila daftarkan maklumat Calon P.(B) 496.U. 14 .(B) 496` klik `Hantar`.(B) 496 yang telah dihantar.(B) 496 dengan klik pada hyperlink `Senarai Calon` pada menu `Laporan P.U. Klik `Tambah`. Isikan borang maklumat Calon P.(B) 496 yang hendak dilaporkan tidak ada pada senarai.(B) 496 yang hendak dilaporkan.

2. (2).(B) 496 7.U. 15 .1.(B) 496` 7. Klik pada Menu `Laporan P.2.2. 7. Klik Menu `Laporan P.3. Daftar Laporan P.U.2.0 7. Klik `Tambah` (1). Skrin daftar maklumat Laporan P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.(B) 496 dan klik pada pilihan Urusan Pengambilan P.U.(B) 496`.U.2.U. Klik `Tambah` untuk mengisi maklumat Laporan P.(B) 496 samaada `Ada` atau `Tiada`.(B) 496.

0 7. 16 . 7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.5. 7.U.2.6. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat Laporan P.(B) 496 yang telah diisi.U.2.4.5.(B) 496 ` seperti contoh pada bilangan (7.) di bawah. Jika senarai jawatan dan gred P.U. sila tambah skim tersebut pada menu `Skim P. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.(B) 496 tidak ada pada pilihan jawatan dan gred. Jika pilih `Ada`. sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.2.

2.9. Jika pilih `Tiada`. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang. 7.(B) 496 yang telah diisi. 7. sila pilih `TIADA URUSAN PENGAMBILAN` pada pilihan jawatan dan gred P.U.0 7.7.2.U. 17 .Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.8. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat Laporan P.2.(B) 496 dan pastikan juga ruang mandatori * yang lain diisi.

hapus dan lihat maklumat calon P.2.(B) 496. Paparan maklumat Laporan P.U. Fungsi carian ringkas Laporan P.(B) 496 Klik untuk lihat Maklumat P.2.U.U.10.(B) 496 yang telah disimpan.(B) 496. 7.U. Petunjuk-petunjuk pada laman Laporan P. Paparan maklumat Laporan P.U.1.U.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496 Klik untuk daftar Laporan P.2.U.(B) 496 Klik untuk tambah.10. 7.(B) 496 Klik untuk Hapus Laporan P.0 7.(B) 496 Klik untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia 18 . kemaskini.(B) 496 Klik untuk kemaskini Laporan P.(B) 496 baru Pilih untuk membuat aktiviti `Hapus` dan `Hantar` Pilih untuk melihat rekod per muka Laporan surat senarai Laporan P.(B) 496 Klik untuk `refresh` skrin Fungsi carian lanjut Laporan P.10.U.2.U.U.U.

Klik `Lihat` untuk melihat Laporan P. Klik untuk `cetak` Laporan P.(B) 496.U.(B) 496 Klik untuk `cetak` Lampiran Kepada Jadual Kedua 7.U.(B) 496.11. Klik `Hapus` untuk hapus Laporan P.U.2.U. 7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.0 7.2.13. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini Laporan P. 19 .12.U.(B) 496 Klik untuk `cetak` Maklumat Lengkap Calon P.2.(B) 496.

(B) 496 yang baru.3.(B) 496 7.U.(B) 496. 7.3.U. Tambah maklumat calon P.(B) 496 20 . kemaskini.U. hapus dan lihat maklumat calon P.U.0 7.U.3.(B) 496. Klik `Tambah` untuk tambah maklumat calon P. kemaskini. Klik `Senarai Calon` untuk proses tambah.1. Klik `Senarai Calon` untuk tambah.2. hapus dan lihat maklumat calon P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Klik `Tambah` untuk tambah maklumat calon P.

3.3.3. 7.U. 21 . Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat calon P. 7.0 7.(B) 496 yang telah diisi.5.4.3.

U.U.U. Paparan maklumat calon P. Paparan maklumat calon P.(B) 496 Klik untuk `refresh` skrin Klik untuk daftar maklumat calon P.(B) 496 Klik untuk Hapus maklumat calon P.6. 7.U. Fungsi carian ringkas calon P.U.3.U.(B) 496.1.(B) 496 22 .2.(B) 496 Pilih untuk melihat rekod per muka surat senarai calon P.U.(B) 496.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.3.U.(B) 496 yang telah disimpan.U.0 7.6.(B) 496 Klik untuk kemaskini calon P.6. Petunjuk-petunjuk pada laman maklumat calon P. 7.(B) 496 Pilih untuk `Hapus` Klik untuk lihat calon P.3.(B) 496 baru Klik untuk cetak maklumat lengkap calon P.

Klik `Kemaskini` untuk kemaskini maklumat calon P.0 7. 23 .(B) 496 7.9.U.U. Klik `Hapus` untuk hapus calon P.U.7.U.(B) 496.8.3.3. 7.(B) 496.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496. Klik `Lihat` untuk melihat maklumat calon P. Klik untuk `cetak` maklumat calon P.3.

U.0 7.4.(B) 496 `Tiada`. 7. Klik butang `Hantar` untuk hantar laporan P. Jika Urusan Pengambilan P. 7.U.(B) 496 7.4.U.5. 7.U. 7.4. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar Laporan P. Hantar dibenarkan. 7.U. Jika Urusan Pengambilan P.(B) 496 kepada pihak SPA Malaysia. Isikan catatan jika ada 7.(B) 496 yang telah diisi. anda perlulah maklumkan kepada pihak SPA Malaysia untuk tindakan lanjut. Hantar Laporan P.7.4. Hantar hanya dibenarkan apabila terdapat senarai maklumat calon P. Isikan catatan jika ada.4.(B) 496 `Ada`.4.(B) 496 selepas hantar. Jika ingin membuat kemaskini atau hapus laporan P. 24 .U.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496.U.4.1.(B) 496. anda masih lagi boleh kemaskini atau hapus segala laporan P.(B) 496 kepada pihak SPA Malaysia.U.4.U.3.U.6.4.(B) 496 tersebut. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar Laporan P. Jika anda belum hantar laporan P.

U. 25 .U. Klik `Tambah` untuk daftar skim P.(B) 496 (Pendaftaran Skim P.(B) 496.U.U.(B) 496) 7.0 7. Klik Menu `Skim P.5.3.U.1.5.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.(B) 496 7.(B) 496.(B) 496 ini akan digunakan untuk pilihan gred dan jawatan untuk pengisian Laporan P. Klik `Lihat` untuk lihat maklumat skim P.4. 7. Sila pilih senarai skim P. Daftar Skim P. 7.5.5.(B) 496.U.2.5. Pilih skim P.5.(B) 496 dan klik butang `Tambah` untuk daftar skim P.(B) 496` untuk daftar skim dipohon.(B) 496.U. Klik `Tambah` untuk daftar skim P.(B) 496 7.U. Skim P.5.U.U.

SPA Nama Pegawai: Afidah binti Mohd Isa Telefon: 03-8885 6101 Emel: afidah@spa.gov.my Bahagian Pengambilan.gov.gov.my Nama Pegawai: Mohamad Nazmi bin Ismail Telefon: 03-8885 6327 Emel: nazmi@spa.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. SPA Nama Pegawai: Haslina binti Ahmad Telefon: 03-8885 6245 Emel: haslina@spa. SPA Nama Pegawai: Norfazrin binti Mohamad Noh Telefon: 03-8885 6310 Emel: fazrin@spa.0 8.gov.my Nama Pegawai: Neo Su Bing Telefon: 03-8885 6243 Emel: neo@spa.gov. KHIDMAT BANTUAN Bahagian Pengambilan Khas.my Nama Pegawai: Muhammad Sofri bin Omar Telefon: 03-8885 6151 Emel: msofri@spa.my 26 .my Bahagian Pengurusan Maklumat.gov.

Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Penerbit Rancangan Penerbit Rancangan Penerbit Rancangan Ahli Muzik Ahli Muzik Ahli Muzik Pereka Pereka Pereka Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan Ahli Fotografi Ahli Fotografi Artis Budaya Artis Budaya Jurusolek Penguasa Bomba Penolong Penguasa Bomba Gred A41 A29 A17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B27 B17 B27 B17 B17 KB41 KB29 . 8. 9. 10. 16. 2. 19. 21. 4. 20. 17. 18.JAWATAN YANG MENSYARATKAN PEPERIKSAAN KHAS Bil. 12. 7.LAMPIRAN C JAWATAN . 15. 13. 3. 14. 11. Nama Jawatan 1. 5. 6. 22.

43. 34. 35. 30. 37. 24. 46. 33. 28. 41. 29. 38. 36. 40. 26. 45.Bil. 42. 27. 31. Nama Jawatan 23. 32. 44. Pegawai Bomba Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Imigresen Pegawai Imigresen Pegawai Siasatan Penguasa Penjara Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penguatkuasa Pembantu Penguatkuasa Penolong Pegawai Tadbir Setiausaha Pejabat Pembantu Setiausaha Pejabat Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred KB17 KP41 KP27 KP17 KP41 KP27 KP17 KP41 KP27 KP17 P41 KX41 KX27 KX17 M41 N41 N41 N27 N17 N27 N27 N17 S41 S41 S41 . 47. 25. 39.

Bil. 68. 52. 60. 63. 72. Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Psikologi Pegawai Penerangan Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Jururawat Pelatih Penolong Pegawai Perubatan Pelatih Penolong Pegawai Farmasi Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Pelatih Juru X-Ray Pelatih Jururawat Pergigian Pelatih Juruteknologi Pergigian Pelatih Jurupulih Perubatan (Cara Kerja) Pelatih Jurupulih Perubatan (Anggota) Pelatih Akauntan Penguasa Kastam Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Leftenan Maritim Leftenan Muda Maritim Laskar Kelas II Maritim Gred S41 S27 S41 S41 S41 S41 S27 S17 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 W41 W41 W27 W17 X17 X13 X1 . 67. 54. 56. 65. 64. 70. 53. 55. Nama Jawatan 48. 51. 62. 61. 59. 66. 71. 69. 49. 50. 58. 57.

Nama Jawatan 2.LAMPIRAN D RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN A. Tarikh Lantikan : : : : : Tarikh Disahkan Dalam Perkhidmatan: Tarikh Kenaikan Pangkat: Gred : 6. Tarikh Lulus Pengisytiharan Harta 10. Gaji Sekarang : 7. Tindakan Tatatertib (Sekiranya Ada) : : : Disahkan oleh Ketua Jabatan : Tandatangan Nama Jawatan : : : Cop Kementerian/Jabatan : . Tarikh Lulus Peperiksaan Khas (KPSL) : 8. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN YANG DISANDANG SEKARANG 1. Ketua Perkhidmatan 4. Tarikh Lahir : : : B. Kementerian/Jabatan 3. BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. Kelulusan Ijazah/Diploma/Sijil 9. Kad Pengenalan 3. Taraf Jawatan 5. Nama 2. No.