Anda di halaman 1dari 23

PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

1.0 PENGENALAN

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian adalah satu program latihan perguruan
praperkhidmatan untuk melatih bakal guru dalam pelbagai bidang khusus untuk pendidikan sekolah rendah. Kursus
Penyelidikan Tindakan I dalam program ini adalah bertujuan melahirkan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan
keterampilan menyediakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan sebagai wahana meningkatkan profesionalisme
guru. Amalan Penyelidikan Tindakan dalam kalangan guru akan memberikan impak yang positif kepada perubahan
yang terancang ke arah peningkatan amalan pedagogi dan inovasi dalam kalangan guru. Penyelidikan Tindakan juga
boleh membina keupayaan intelek yang dapat membantu guru melihat proses pengajaran dan pembelajaran sebagai
sesuatu yang dinamik dan berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu keguruan dan pendidikan.

2.0 RASIONAL

Proforma Kursus Penyelidikan Tindakan I PISMP memberikan penekanan khusus kepada usaha untuk
melahirkan pelajar yang berkeupayaan dan berketrampilan mempraktikkan kemahiran penyelidikan yang diperolehi.
Usaha bagi mengekalkan tahap penguasaan kemahiran dan pengetahuan perlu dinilai dari masa ke semasa secara
sistematik. Penilaian Kerja Kursus adalah satu kaedah yang sesuai digunakan dalam usaha mengekalkan tahap dan
pencapaian pelajar sepanjang pengajian di IPG.

Justeru, Panduan Pentaksiran Penyelidikan Tindakan I ini disediakan sebagai satu garis panduan pelaksanaan
dan pentaksiran Kerja Kursus berbentuk Projek (Kertas cadangan Kajian Tindakan) bagi memastikan pelajar-pelajar
mencapai tahap penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam merancang kertas cadangan Kajian Tindakan. Melalui
panduan ini juga diharapkan, pentaksiran Penyelidikan Tindakan I dapat dilaksanakan dengan sistematik serta
meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran tersebut.
3.0 OBJEKTIF PANDUAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I

3.1 Menyeragamkan proses pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Program Ijazah Sarjana
Muda Perguruan.

3.2 Menyediakan instrumen pentaksiran kertas cadangan Penyelidikan Tindakan

3.3 Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran yang dilaksanakan.

3.4 Sebagai dokumen rujukan dan panduan dalam pengurusan pentaksiran dan penilaian, serta kawalan mutu
dan keselamatan.

4.0 STRUKTUR PENTAKSIRAN

Struktur Pentaksiran Penyelidikan Tindakan l Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

KERJA KURSUS
BI
KURSUS KOD KREDIT PEP CATATAN
L
PROJEK KKP AMALI

1. Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Melayu


BMM3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

2. Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Arab


BAM3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

3. Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Cina


BCN3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

4. Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Tamil


BTM3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

5. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Islam


PIM3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

6. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Jasmani


PJM3116 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)
KERJA KURSUS
BI
KURSUS KOD KREDIT PEP CATATAN
L
PROJEK KKP AMALI

7. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan


PRA3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Prasekolah (Kaedah)

8. Penyelidikan Tindakan l – Pengajian Sosial


PSS3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

9. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Seni


PSV3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Visual Pendidikan Rendah (Kaedah)

10. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Muzik


MZU3122 3 (3+0) 50% 50% - -
Pendidikan Rendah (Kaedah)

11. Action Research l – Primary Mathematics


MTE3113 3 (3+0) 50% 50% - -
(Methodology)

12. Action Research l – Primary Science


SCE3113 3 (3+0) 50% 50% - -
(Methodology)

13. Penyelidikan Tindakan l – Reka Bentuk


RBT3113 3 (3+0) 50% 50% - -
Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah)

14. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas


Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB3113 3 (3+0) 50% 50% - -
(Kaedah)

15. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas


Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD3115 3 (3+0) 50% 50% - -
(Kaedah)

16. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas


Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL3115 3 (3+0) 50% 50% - -
(Kaedah)

17. Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas


PKP3115 3 (3+0) 50% 50% - -
Masalah Pemulihan (Kaedah)

Jadual I : Kursus-kursus yang melibatkan pentaksiran Penyelidikan Tindakan l


5.0 PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I

5.1 Panduan pelaksanaan pentaksiran Penyelidikan Tindakan I ini digunapakai untuk semua kursus major
berdasarkan hasil pembelajaran yang terkandung dalam proforma kursus major. Sehubungan itu guru
pelatih perlu mengaitkan fokus kajian mereka kepada major masing-masing.

5.2 Kerja Kursus bagi Kursus Penyelidikan Tindakan I ini adalah berbentuk projek yang telah diselaraskan
bentuk dan format penulisan Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan untuk semua kursus major.

6.0 PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

6.1 Seorang pensyarah (Penyelia) membimbing dan menilai sekumpulan pelajar antara 1 hingga 5 orang guru
pelatih

6.2 Pentaksiran menggunakan skala pemarkahan seperti yang ditetapkan dalam rubrik pemarkahan kursus
yang berkenaan

6.3 Markah dari setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan dalam satu borang rumusan.

6.4 Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan peratus.
7.0 PANDUAN FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

• Nama penyelidik
• Nama Institusi / Sekolah
• Isi Kandungan

PENDAHULUAN
Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur

FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN


Tinjauan dan Analisis Masalah

OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANAAN KAJIAN
• Perancangan langkah-langkah tindakan
• Perancangan cara mengumpul data
• Perancangan cara menganalisis data

PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN


• Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan
• Kos Kajian

• Senarai Rujukan

• Lampiran
8.0 SPESIFIKASI PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN

1 Kertas Cadangan 1.0 PENDAHULUAN 10 Menghurai 50%


Kajian Tindakan Refleksi pengalaman pengalaman P&P yang
yang lalu / Refleksi berkaitan dengan
Sorotan Literatur fokus kajian amat jelas
Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan
fokus amat berkesan
Membincangkan
secara mendalam
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P
Membincangkan
secara amat terperinci
jurang antara nilai dan
25 kepercayaan yang
2.0 FOKUS KAJIAN / ISU dipegang dengan
KEPRIHATINAN amalan P&P yang
Tinjauan dan Analisis dilaksanakan
Masalah
Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN
dengan amat baik dan
jelas
Dapat menilai
pemilihan fokus
berdasarkan kriteria
berikut:
• Kebolehtadbiran
• Kepentingan
• Kebolehgunaan
• kawalan
• kolaborasi
• kerelevanan
5 kepada sekolah
Menyatakan fokus
kajian dan peluang
3.0 OBJEKTIF KAJIAN / penambahbaikan
SOALAN KAJIAN dengan amat jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data
awal untuk
membuktikan masalah
/ isu wujud secara
5 amat terperinci

Pernyataan objektif
4.0 KUMPULAN SASARAN kajian tindakan dapat
dinyatakan dengan
amat jelas 3 perkara
berikut
• fokus
• tindakan
BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN
• pencapaian
tindakan
10
Soalan kajian amat
5.0 TINDAKAN YANG
relevan dengan
DICADANGKAN
objektif kajian
5.1 Perancangan
Tindakan
Memerihalkan ciri-ciri
responden secara
terperinci semua
10 perkara berikut:
• bilangan
• jantina
• nama kelas /
5.2 Perancangan jawatan
Cara Mengumpul • prestasi
Data akademik
• ciri-ciri unik
yang lain
10

Memperincikan
5.3 Perancangan Cara langkah-
Menganalisis Data langkah/aktiviti
tindakan (P&P) dengan
5 amat jelas
Memberi rasional
terhadap tindakan
yang dicadangkan
5.4 Perancangan dengan amat jelas
Pelaksanaan
BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN
Tindakan 10 Merancang kaedah
• Jadual pelaksanaan pengumpulan data
• Kos kajian yang amat sesuai
untuk menjawab
soalan kajian tindakan
Instrumen kajian
6.0 TINJAUAN LITERATUR tindakan dijelaskan
dengan amat
terperinci dan
dilampirkan

Kaedah analisis data


amat tepat bagi jenis
data yang dikumpul
Perancangan kaedah
analisis data
dijelaskan dengan
amat baik

Menyediakan jadual
pelaksanaan/carta
Gantt dengan lengkap
Menyediakan
anggaran kos kajian
dengan amat
terperinci

Menghubungkait
artikel-artikel
BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN
penyelidikan dengan
isu keprihatinan yang
telah dikenal pasti
dengan amat jelas
Penggunaan sedutan
kata (Quotation) yang
amat sesuai
Sorotan kajian
tindakan
mengandungi
sekurang-kurangnya 5
sumber kajian lepas
yang tepat dan
releven
Penulisan rujukan dan
bibliografi yang betul
(sistem APA)

Menunjukkan
2. Sahsiah 10
tindakbalas yang amat
positif terhadap
komen atau kritikan.
Menunjukkan
komitmen yang tinggi
dalam menyelesaikan
tugasan.
Menunjukkan tahap
penglibatan yang
cemerlang.

Mengamalkan etika
BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI WAJARAN

penyelidikan

JUMLAH 100

9.0 RUBRIK PENTAKSIRAN

9.1 Rubrik Pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan


Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
1.0 Menghurai Menghurai Menghurai Menghurai
PENDAHULU pengalaman P&P pengalaman P&P pengalaman P&P pengalaman P&P
AN yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan
Refleksi dengan fokus kajian dengan fokus kajian dengan fokus kajian dengan fokus kajian
pengalama amat jelas jelas secara kurang jelas secara tidak jelas
n yang lalu / Menilai kembali Menilai kembali
Refleksi Menilai kembali Menilai kembali pengalaman P&P pengalaman P&P
Sorotan pengalaman P&P pengalaman P&P yang berkaitan yang berkaitan
Literatur yang berkaitan yang berkaitan dengan fokus dengan fokus
dengan fokus amat dengan fokus secara kurang secara tidak
(10 berkesan berkesan berkesan berkesan
markah)
Membincangkan Membincangkan Membincangkan
secara mendalam Membincangkan secara kurang jelas secara tidak jelas
andaian, nilai dan andaian, nilai dan andaian, nilai dan andaian, nilai dan
kepercayaan kepercayaan kepercayaan kepercayaan
terhadap P&P terhadap P&P dalam terhadap P&P terhadap P&P
dalam refleksi refleksi pengalaman dalam refleksi dalam refleksi
pengalaman P&P P&P pengalaman P&P pengalaman P&P
Membincangkan Membincangkan Membincangkan
secara amat Membincangkan secara kurang jelas secara tidak
terperinci jurang secara terperinci terperinci jurang terperinci jurang
antara nilai dan jurang antara nilai antara nilai dan antara nilai dan
kepercayaan yang dan kepercayaan kepercayaan yang kepercayaan yang
dipegang dengan yang dipegang dipegang dengan dipegang dengan
amalan P&P yang dengan amalan P&P amalan P&P yang amalan P&P yang
dilaksanakan yang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
2.0 FOKUS Mengenal pasti dan Mengenal pasti dan Mengenal pasti dan Mengenal pasti dan
KAJIAN / ISU menghuraikan isu menghuraikan isu menghuraikan isu menghuraikan isu
KEPRIHATIN keprihatinan yang keprihatinan yang keprihatinan yang keprihatinan yang
AN berkait dengan berkait dengan berkait dengan berkait dengan
Tinjauan pengalaman pengalaman pengkaji pengalaman pengalaman
dan pengkaji dan dan relevan kepada pengkaji dan pengkaji dan
Analisis relevan kepada keperluan murid relevan kepada relevan kepada
Masalah keperluan murid dengan baik dan keperluan murid keperluan murid
dengan amat baik jelas dengan kurang baik secara tidak baik
(25 dan jelas dan kurang jelas dan tidak jelas
markah)
Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai
Dapat menilai pemilihan fokus pemilihan fokus pemilihan fokus
pemilihan fokus berdasarkan 4 berdasarkan 3 berdasarkan 2
berdasarkan kriteria daripada 6 kriteria daripada 6 kriteria daripada 6 kriteria
berikut: berikut: berikut: berikut:
• Kebolehtadbir • Kebolehtadbira • Kebolehtadbir • Kebolehtadbir
an n an an
• Kepentingan • Kepentingan • Kepentingan • Kepentingan
• Kebolehgunaa • Kebolehgunaan • Kebolehgunaa • Kebolehgunaa
n • kawalan n n
• kawalan • kolaborasi • kawalan • kawalan
• kolaborasi • kerelevanan • kolaborasi • kolaborasi
• kerelevanan kepada sekolah • kerelevanan • kerelevanan
kepada sekolah kepada sekolah kepada sekolah
Menyatakan fokus
Menyatakan fokus kajian dan peluang Menyatakan fokus Menyatakan fokus
kajian dan peluang penambahbaikan kajian dan peluang kajian dan peluang
penambahbaikan dengan jelas penambahbaikan penambahbaikan
dengan amat jelas dengan kurang jelas secara tidak jelas
Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
Menghuraikan cara Menghuraikan cara
Menghuraikan cara
Menghuraikan cara pengumpulan data pengumpulan data
pengumpulan data
pengumpulan data awal untuk awal untuk
awal untuk
awal untuk membuktikan membuktikan
membuktikan
membuktikan masalah / isu wujud masalah / isu wujud
masalah / isu wujud
masalah / isu wujud secara kurang jelas secara tidak jelas
secara terperinci
secara amat
terperinci

3.0 OBJEKTIF Pernyataan objektif Pernyataan objektif Pernyataan objektif Pernyataan objektif
KAJIAN / kajian tindakan kajian tindakan dapat kajian tindakan kajian tindakan
SOALAN dapat dinyatakan dinyatakan dengan dapat dinyatakan tidak dinyatakan
KAJIAN dengan amat jelas jelas 3 perkara dengan kurang jelas dengan jelas 3
(5 markah) 3 perkara berikut berikut 3 perkara berikut perkara berikut
• fokus • fokus • fokus • fokus
• tindakan • tindakan • tindakan • tindakan
• pencapaian • pencapaian • pencapaian • pencapaian
tindakan tindakan tindakan tindakan
Soalan kajian amat Soalan kajian Soalan kajian tidak
relevan dengan Soalan kajian relevan kurang relevan relevan dengan
objektif kajian dengan objektif dengan objektif objektif kajian
kajian kajian

(5) (4) (3) (1-2)


Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
4.0 KUMPULAN Memerihalkan ciri- Memerihalkan ciri-ciri Memerihalkan ciri- Memerihalkan ciri-
SASARAN ciri respoden secara respoden secara ciri respoden secara ciri respoden secara
(5 markah) terperinci semua terperinci 4 perkara terperinci 3 perkara terperinci 2 perkara
perkara berikut: berikut: berikut: berikut:
• bilangan • bilangan • bilangan • bilangan
• jantina • jantina • jantina • jantina
• nama kelas / • nama kelas / • nama kelas / • nama kelas /
jawatan jawatan jawatan jawatan
• prestasi • prestasi • prestasi • prestasi
akademik akademik akademik akademik
• ciri-ciri unik ciri-ciri unik yang • ciri-ciri unik ciri-ciri unik
yang lain lain yang lain yang lain

5.0 TINDAKAN
YANG
DICADANGK
AN

5.1 Memperincikan Memperincikan Memperincikan Memperincikan


Perancangan langkah- langkah- langkah- langkah-
Tindakan langkah/aktiviti langkah/aktiviti langkah/aktiviti langkah/aktiviti
(10 markah) tindakan (P&P) tindakan (P&P) tindakan (P&P) tindakan (P&P)
dengan amat jelas dengan jelas dengan kurang jelas secara tidak jelas

Memberi rasional Memberi rasional Memberi rasional Memberi rasional


terhadap tindakan terhadap tindakan terhadap tindakan terhadap tindakan
5.2 yang dicadangkan yang dicadangkan yang dicadangkan yang dicadangkan
Perancanga dengan amat jelas dengan jelas dengan kurang jelas secara tidak jelas
n
Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
Cara Merancang kaedah Merancang kaedah Merancang kaedah Merancang kaedah
Mengumpul pengumpulan data pengumpulan data pengumpulan data pengumpulan data
Data yang amat sesuai yang sesuai untuk yang kurang sesuai secara tidak sesuai
(10 untuk menjawab menjawab soalan untuk menjawab untuk menjawab
markah) soalan kajian kajian tindakan soalan kajian soalan kajian
tindakan tindakan tindakan

Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian


tindakan dijelaskan tindakan dijelaskan tindakan dijelaskan tindakan dijelaskan
dengan amat dengan terperinci secara kurang secara tidak
5.3 terperinci dan dan dilampirkan terperinci dan terperinci dan
Perancanga dilampirkan dilampirkan dilampirkan
n Cara Kaedah analisis data
Menganalisi Kaedah analisis tepat bagi jenis data Kaedah analisis Kaedah analisis
s Data data amat tepat yang dikumpul data kurang tepat data tidak tepat
(10 markah) bagi jenis data yang bagi jenis data yang bagi jenis data yang
dikumpul dikumpul dikumpul
Perancangan kaedah
Perancangan analisis data Perancangan Perancangan
5.4 dijelaskan dengan
kaedah analisis kaedah analisis kaedah analisis
Perancanga baik
data dijelaskan data dijelaskan data tidak
n
dengan amat baik secara kurang baik dijelaskan dengan
Pelaksanaa
baik
n
Tindakan
• Jadual
pelaksan Menyediakan jadual Menyediakan jadual
aan pelaksanaan/carta Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Menyediakan jadual
• Kos Gantt dengan pelaksanaan/carta Gantt secara pelaksanaan/carta
kajian lengkap Gantt dengan hampir kurang lengkap Gantt secara tidak
Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
(5 markah) lengkap Menyediakan lengkap
Menyediakan
anggaran kos kajian
anggaran kos kajian Menyediakan Menyediakan
secara kurang
dengan amat anggaran kos kajian
anggaran kos kajian terperinci
terperinci secara tidak
dengan amat
terperinci
terperinci

6.0 TINJAUAN Menghubungkait Menghubungkait Menghubungkait Menghubungkait


LITERATUR artikel-artikel artikel-artikel artikel-artikel artikel-artikel
(10 markah) penyelidikan penyelidikan dengan penyelidikan penyelidikan
dengan isu isu keprihatinan yang dengan isu dengan isu
keprihatinan yang telah dikenal pasti keprihatinan yang keprihatinan yang
telah dikenal pasti dengan jelas telah dikenal pasti telah dikenal pasti
dengan amat jelas secara kurang jelas secara tidak jelas
Penggunaan Penggunaan sedutan Penggunaan Penggunaan
sedutan kata kata (Quotation) sedutan kata sedutan kata
(Quotation) yang yang sesuai (Quotation) yang (Quotation) yang
amat sesuai kurang sesuai tidak sesuai
Sorotan kajian Sorotan kajian Sorotan kajian
Sorotan kajian
tindakan tindakan tindakan
tindakan
mengandungi mengandungi mengandungi
mengandungi
sekurang-kurangnya sekurang- sekurang-
sekurang-
4 sumber kajian kurangnya 3 kurangnya 3
kurangnya 5
lepas yang tepat dan sumber kajian lepas sumber kajian lepas
sumber kajian lepas
releven yang kurang tepat yang tidak tepat
yang tepat dan
dan kurang releven dan tidak releven
releven
Penulisan rujukan Penulisan rujukan Penulisan rujukan
Penulisan rujukan
dan bibliografi dan bibliografi yang dan bibliografi yang
dan bibliografi yang
hampir betul (sistem kurang betul tidak betul (sistem
Asp
ek CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

Kriteria
(9-10) (7-8) (5-6) (4 -0)
betul (sistem APA) APA) (sistem APA) APA)

SAHSIAH Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan sikap Bertindakbalas


tindakbalas yang tindakbalas yang kurang terbuka secara negative
(10 markah) amat positif positif terhadap dalam menerima terhadap komen
terhadap komen komen atau kritikan. komen atau atau kritikan.
atau kritikan. kritikan.
Menunjukkan Tidak menunjukkan
Menunjukkan komitmen yang baik Menunjukkan komitmen dalam
komitmen yang dalam komitmen yang menyelesaikan
tinggi dalam menyelesaikan memuaskan dalam tugasan.
menyelesaikan tugasan. menyelesaikan
tugasan. tugasan. Sangat kurang
Menunjukkan tahap menunjukkan
Menunjukkan tahap penglibatan yang Menunjukkan tahap penglibatan.
penglibatan yang baik. penglibatan yang
cemerlang. memuaskan.
Mengamalkan etika
Mengamalkan etika
penyelidikan
Mengamalkan etika Mengamalkan etika penyelidikan
penyelidikan penyelidikan
10.0 SYARAT LULUS PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

10.1 Pelajar lulus

10.1.1 Kehadiran 100% dalam pengajaran dan pembelajaran

10.1.2 Pelajar wajib menghasilkan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l dengan lengkap mengikut
format dan kriteria yang ditetapkan

10.1.3 Mencapai markah keseluruhan sekurang-kurangnya 40%

10.2 Pelajar Gagal

10.2.1 Tidak Melengkap dan Menyempurnakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l

10.2.2 Tidak mencapai markah 40% ke atas

10.2.3 Pelajar yang tidak melengkap dan menyempurnakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l
dikehendaki mengulang.

10.2.4 Pelajar dikehendaki mengulang pentaksiran tersebut pada tarikh yang ditetapkan.

10.2.5 Pelajar yang lulus pentaksiran ulangan hanya diberi gred lulus sahaja.
11.0 KAWALAN KESELAMATAN

11.1 Kawalan Mutu

11.1.1 Pentaksiran Kerja Kursus ini wajib dimoderasikan

11.1.2. Pentaksiran kerja kursus ini hendaklah menggunakan instrumen yang telah disediakan.

11.1.3 Pemantauan akan dilakukan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru dari semasa ke semasa untuk
mendapatkan maklum balas tentang pentaksiran yang dilaksanakan

11.2 Pengurusan Keselamatan Dokumen

11.2.1 Maklumat dan data tentang seseorang pelajar adalah dokumen terhad.

11.2.2 Instrumen pentaksiran yang digunakan oleh pensyarah adalah dokumen terhad.

11.2.3 Instrumen, maklumat dan data hendaklah diuruskan oleh Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian
IPGM.
AHLI PANEL PENGGUBALAN

NAMA IPG
BIL

1 Dr CHOW FOOK MENG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS,


PERLIS

2 TUAN HAJI HADI B MOHAMAD INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN


MIZAN, BESUT TERENGGANU

3 EN ABU BAKAR B MOHAMAD RASHID INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS,


PERLIS

4 Dr ISMAIL B ABAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN


ISLAM, SELANGOR

5 EN PUTRA ABDUL RAHMAN B IBRAHIM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN,


KEDAH

6 PN HJH SOFIAH BT ZAKARIA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS,


PERLIS
NAMA IPG
BIL

7 Dr YASMIN BT HUSSAIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN


MELAYU, MELAKA

8 CIK HJH NOOR HAYATI BT MOHAMED INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS,
KUALA LUMPUR

9 EN KAHAR B AHMAD INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS,


KUALA LUMPUR

10 UST AINON BT WAZIR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN


ISLAM, SELANGOR

11 EN YUSRI B HUSSAIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS,


KUALA LUMPUR

12 PN JESMA BT ISMAIL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS,


PERLIS

13 EN CHONG BENG HOOI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN


ABDUL HALIM, KEDAH

14 EN TAMIL MARAN A/L BADRAM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN


ABDUL HALIM, KEDAH
NAMA IPG
BIL

15 CIK FRAULEIN LIPUN ANGKING INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU


LINTANG, SARAWAK

16 EN MOHD YUSOF B SAAD INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA


MELAYU, KUALA LUMPUR

15.0 PENYELARAS

NAMA BPG
BIL

1 DATIN Dr HJH FOWZIA BT OSMAN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

2 PN RADZIAH BT MUHAMMAD UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU