Anda di halaman 1dari 9

SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
TINGKATAN 2

Kod Kertas : 21 Penyedia : En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor


Mata Pelajaran : Sejarah Penyemak : Puan Shamlah A/P Nagalingam
Masa : 1 jam Disahkan KB : Dr. Lim Bee Lee
Bil. Calon : 244 Disahkan Pengetua :

perdagangan antarabangsa
B Menjadikan Kedah sebagai pengkalan
Arahan : tentera terkenal
C Mengelakkan Kedah daripada
Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.
menghantar ufti ke Siam
Terdapat 3 bahagian yang perlu dijawab iaitu
D Membuka jalan campurtangan Syarikat
bahagian A,B dan C. Jawab semua soalan.
Hindia Timur Inggeri di Kedah

3. Mengapakah Syarikat Hindia Timur


Bahagian A ( 40 Markah ) Inggeris (SHTI) tidak dapat menguasai
Kedah walaupun mereka berminat
terhadap
1. Apakah tujuan penubuhan Syarikat
Hindia Timur Inggeris?
kegemilangannya sebagai kuasa maritim?

I. Meluaskan tanah jajahan A. Kedah mendapat bantuan dari


II. Menjalankan perdagangan Bugis
antarabangsa B. Kedah mempunyai pertahanan yang
kuat
III. Meneruskan peperangan dengan orang
C. Siam mengakui Kedah di bawah
Islam di Timur naungannya
IV. Memonopoli perdagangan rempah D. British terpaksa bersaing dengan
dikepulauan rempah Perancis

A. I dan II B. I dan IV 4. Mengapakah SHTI ingin membina


C. II dan III D. III dan IV pangkalan tentera di Pulau Pinang?

A. Menghadapi ancaman Perancis


Dasar Buka Pintu di Kuala B. Menyekat kedatangan kuasa asing
Kedah C. Memecah dasar monopoli Belanda
D. Menghalang dasar keterbukaan Siam
2. Pernyataan di atas ialah dasar yang
mengamalkan oleh Kerajaan Kedah.
Apakah faedah yang diperoleh Kedah
akibat pengenalan dasar ini? 5. Apakah faktor yang menyumbang kepada

perpindahan pentadbiran Negeri-Negeri


A Memajukan Kedah sebagai pusat

1
Selat (NNS) dari India ke London pada

tahun 1867?

I. SHTI telah menjadikan Pulau


Pinang sebagai benteng pertahanan. 8. Siapakah pembesar yang peka dalam hal ini?
II. Imigran Cina telah
menimbulkan kekacauan dan kongsi
A.Raja Yussuf B.Long Jaafar
gelap ditubuhkan.
C.Tengku Kudin D.Raja Abdullah
III. Kebajikan SHTI tidak diambil
berat oleh SHTI di India.

IV. Tindakan kerajaan British Dato’ Kelana diiktiraf oleh British sebagai
menjadikan NNS sebagai tempat pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian.
untuk membuang banduan telah
dibantah oleh penduduk tempatan.
9. Mengapakah British berbuat demikian?

A. I, II dan III B. I, II
dan IV Menamatkan perang saudara

C. I, III dan IV D. II, III dan IV Menguasai pengeluaran bijih timah


Menambahkan pelaburan orang Barat
Menamatkan mengutup cukai di Sungai
Ujong
Pada tahun 1874,rumah api yang dibina oleh
British di Tanjung Rachaldo telah diserang.
10. Sultan Ahmad berusaha mengelak Pahang
dari dijajah British.Apakah buktinya?

6. Peristiwa di atas merujuk kepada kejadian di Memajukan ekonomi

negeri Mencontohi usaha Sultan Johor


Membawa masuk pelabur eropah

A. Perak B. Pahang IV. Menandatangani perjanjian perdamaian


C. Selangor D. Negeri Sembilan

I,II dan III B. I,II, dan IV


7. Residen Jeneral yang petama di negeri
C. I,III,dan IV D. II,III, dan IV
melayu bersekutu ialah

11. Mengapakah British amat bimbang pada


A. J.P. Rodger B. Francis Light tindakan Perancis yang ingin membuka
C. J.W.W. Birch D. Frank Sweettenham terusan di Segenting Kra ?

Pembesar:Kita mesti bawa masuk buruh dari


China kalau ingin memajukan perlombongan
2
bijih timah negeri Perak
A. Lembah Menam Chao Praya 15. Apakah faedah daripada perjanjian tersebut
adalah hak British. kepada Maharaja Abu Bakar?
B. Siam pernah berjanji akan I. Kedudukannya lebih tinggi
menyerahkan kawasan ini kepada Rusia daripada Gabenor British di
C. Perluasan kuasa Perancis boleh Singapura.
menggugat perdagangan British di II. Menerima Penasihat British.
Singapura. III. Berhubung terus dengan kerajaan
D. Penguasaan Perancis akan British.
mempengaruhi kedudukan Negeri- IV Diiktiraf sebagai pemerintah
negeri Utara Tanah Melayu. Johor.
12. Mengapakah Inggeris menganggap Rusia
sebagai salah satu kuasa Eropah yang A. I, II dan III. B. I, II dan IV.
berbahaya kepada kepentingannya di C. I, III dan IV. D.II, III dan IV.
Negeri-negeri Melayu Utara ?

A. Rusia sangat baik dengan negeri- 16. Apakah faktor yang membolehkan James
negeri Melayu tersebut.
B. Rusia berhasrat membuka petempatan di Brooke berjaya mengukuhkan kuasanya di
Ujung Salang.
Sarawak?
C. Rusia sebuah negara Eropah yang kuat.
D. Rusia sedang berpakat dengan negara
Eropah lain untuk berdepan dengannya.
A. Tenteranya yang kuat.
13. Berikut adalah kandungan yang terdapatdi B. Sokongan padu penduduk tempatan.
dalam Undang- undang Tubuh Kerajaan C. Sumber kewangan yang mencukupi.
Terengganu kecuali D. Bantuan tentera daripada kesultanan
Sulu.
A. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri
Terengganu kepada mana-mana kuasa
asing. 17. Pada 1924 keluarga Brooke telah
B. Menggunakan Bahasa Melayu dalam menubuhkan Jabatan Pelajaran di Sarawak.
penulisan rasmi dan perundangan. Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan?
C. Raja mesti mengadakan mesyuarat.
D. Raja dan menteri besar mempunyai hak
untuk memilih jemaah menteri. A. Mengawal perkembangan pendidikan .
B. Menyediakan sukatan pelajaran.
14. Apakah jasa yang telah dicurahkan oleh C. Membekalkan guru-guru.
Dato’ Muhammad Salleh bin Perang D. Membantu guru-guru di Sekolah.
kepada negeri Johor?
18. Mengapakah James Brooke melibatkan
A. Menetapkan surat rasmi kerajaan dalam pemimpin tempatan dalam pentadbiran di
Bahasa Melayu. Sarawak?
B. Menjadi setiausaha sulit Sultan Johor.
C. Menjadi Menteri Besar Johor yang
pertama. A. Melaksanakan undang-undang
D. Melukis peta pembangunan negeri
tempatan.
Johor.
B. Mengatasi masalah kewangan.
Pada tahun 1885, satu perjanjian antara Maharaja
Abu Bakar dengan British telah ditandatangani. C. Mendapatkan sokongan penduduk
tempatan.
D. Mengatasi masalah kekurangan pegawai
3
Pentadbir. C. Sabah mempunyai ramai tenaga buruh.
D. Penduduk Sabah menggunakan
teknologi moden.
19. Mengapakah kerajaan Brooke tidak
menggalakkan kemasukan pelabur luar 23. Pada tahun 1704, Sultan Brunei telah
secara besar-besaran?
menyerahkan pantai utara dan timur Sabah
kepada Sultan Sulu. Mengapakah Sultan
A. Menggelakkan campur tangan kuasa Brunei berbuat sedemikian?
asing.
B. Menjaga kepentingan ekonomi keluarga A. kerana kawasan tersebut tidak sesuai
Brooke.
untuk kegiatan pertanian.
C. Mengekalkan ekonomi tradisional
B. kerana Sultan Sulu membantunya
Sarawak.
mematah pemberontakan.
D. Menjaga kepentingan ekonomi
penduduk peribumi. C. kerana ditewaskan oleh Sultan Sulu
dalam peperangan.
D. kerana ramai penduduk Sabah tidak
20. Dasar ekonomi Brooke tidak menggalakkan suka mendiami kawasan tersebut.
penanaman modal Eropah secara besar-
besaran. Pada pendapat anda, mengapakah
Brooke melaksanakan dasar tersebut?

A. Sarawak tidak mempunyai sumber 24. Baron Von telah meminta bantuan daripada
ekonomi yang banyak.
Syarikat Alfred Dent pada tahun 1877.
B. Bimbang kedatangan pemodal Barat
akan mengancam pemerintahannya. Mengapakah Overback terpaksa meminta
C. Menjaga kebajikan penduduk Sarawak.
bantuan syarikat tersebut?
D. Tertakluk kepada Perlembagaan
Sarawak 1941.

A. Menghadapi masalah modal.


21. Tiap-tiap Residensi di Sabah dibahagikan
kepada daerah. Setiap daerah diketuai oleh B. Menghadapi ancaman lanun.
Pegawai daerah yang berfungsi sebagai
C. Menghadapi serangan Sultan Brunei
ketua pentadbir.Siapakah yang menyandang
jawatan sebagai pegawai daerah tersebut? D. Menghadapi masalah kakitangan.

A. Ketua peribumi.
B. Ketua Anak Negeri.
25. Gabenor Labuan, W H Treacher telah
C. Pegawai berbangsa Eropah.
D. Pemimpin yang dipilih oleh penduduk bersetuju membantu Overbeck
tempatan.
memperbaharui tempoh pajakan daripada

22. SBUB telah memperkenalkan tanaman baru sultan Brunei. Apakah syarat yang
seperti getah dan tembakau ke Sabah.
Mengapakah usaha ini dilakukan? dikenakan kepada Overbeck bagi bantuan
yang dikenakan?
A. Sabah mempunyai tanah yang luas
dan subur.
B. Penduduk Sabah memiliki banyak
modal. A. Syarikat yang ditubuhkan diletakkan di
bawah kekuasaan British.
4
B. W H Treacher dilantik sebagai Gabenor
Sabah.
30. Sehingga akhir kurun ke-19, orang Cina
C. Overbeck akan membayar sejumlah
wang kepada W H Treacher. menguasai kegiatan perlombongan bijih

D. Syarikat akan membayar cukai tahunan timah di Tanah Melayu. Manakah kaedah
kepada kerajaan British.
melombong yang digunakan oleh Cina
dalam tempoh berkenaan?
26. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, harga
getah jatuh. Mengapa?
I . Lombong dedah II. Pam kelikir
A. Kemelesetan ekonomi dunia.
III. Palung IV. Kapal korek
B. Pengeluaran getah berlebihan.
C. Permintaan dari negara Asia merosot.
D. Permintaan dari negara Amerika Latin
A. I,II dan III. B. I,II dan IV.
terjejas.
C. I,III dan IV. D. II,III dan IV.
27. Salah satu kegiatan ekonomi penduduk di
31. Pada tahun 1832, Dol Said telah menyerah
Semenanjung Tanah Melayu ialah meramu.
diri kepada British dan pihak British telah
Kegiatan ini berkaitan dengan aktiviti
memberikan ganjaran kepada Dol Said.
Apakah ganjaran yang telah diberikan?
A. melombong bijih timah
A. Daerah Naning dan Melaka.
B. menanam padi. B. Menjadi Penghulu di Taboh.
C. Pencen dan rumah di Melaka.
C. memungut hasil hutan. D. Daerah Naning dan Rembau.
D. menangkap ikan.
32. Mengapakah Rentap mula menyerang kubu
James Brooke pada tahun 1853 ?
28. Lombong emas yang terdapat di Raub telah A. James Brooke telah
menghapuskan penempatan orang iban
diusahakan oleh Syarikat dari
di Sungai Skrang.
B. James Brooke telah mengambil
alih tapak pemerintahan.
A. Amerika Syarikat B. Britain C. James Brooke telah membuka
penempatan baru.
C. Australia D. Austria D. James Brooke telah menganggu
penempatan orang iban di Sarawak.

15 Julai 1831
29. Mengapakah pembinaan jalanraya banyak Kapten Wyllie mengetuai 150 orang Sepoi
tertumpu di kawasan pantai barat Tanah menyerang Naning.
Melayu?

A. Mempunyai tanah yang rata.


B. Mendapat desakan daripada rakyat.
33. Mengapakah serangan itu dilancarkan?
C. Mempunyai kepadatan penduduk.
D. Mempunyai kepentingan A. Dol Said memberontak
ekonomi. B. Dol Said berpakat dengan Rembau
5
C. Dol Said membicarakan kes jenayah B. Semangat memperjuangkan negara.
D. Dol Said enggan mematuhi arahan British
Agi Idup, Agi Ngelaban C. Perasaan cinta dan taat setia yang
mendalam terhadap bangsa dan tanah
air.
34. Antara berikut, yang manakah boleh D. Usaha menjadikan Tanah Melayu
sebagai kuasa besar.
dikaitkan dengan slogan di atas?

I. Membawa maksud selagi hidup selagi • Dilahirkan di Melaka


• Mendapat pendidikan agama di
berjuang. Terengganu dan Riau
• Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan
II. Mendorong orang Iban membuka dan Saudara
petempatan di Sungai Skrang.
III. Menjadi slogan orang Iban untuk 37. Maklumat di atas berkenaan adalah Tokoh
mempertahankan maruah mereka. Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu?

IV. Menyatupadukan orang Iban menentang


A. Syeikh Muhammad Tahir.
pentadbiran James Brooke.
B. Syed Sheikh al-Hadi.
C. Hj. Abas Muhammad Taha.
D. Syeikh Muhammad Abduh.
A. I, II dan III. B. I, II
dan IV.
38. Di bawah ini adalah bukan saranan majalah Al-
C. I, III dan IV. D. II, III dan IV. Imam dalam proses idea pembaharuan Kaum
Muda.

35. Anda adalah pembesar Perak sekitar tahun A. Menyeru orang Melayu berpegang kepada
1870-an. Apakah tindakan British yang Al-Quran dan hadis.
mencabuli adat resam sehingga B. Menggesa kaum wanita agar menghadkan
menimbulkan kemarahan Sultan dan mendapat pendidikan.
pembesar Perak? C. Menasihati ibu bapa supaya memberi
pendidikan sempurna kepada anak-anak.
D. Mengetepikan adat resam dan kepercayaan
kalut yang boleh menghalang kemajuan.
A. Menggalakkan amalan poligami.
B. Menghapuskan amalan 39. Dato’ Onn Jaafar mendapat pendidikan
bercukur.
Inggeris di England dan Kolej Melayu
C. Masuk campur dalam adat
istiadat raja. Kuala Kangsar. Beliau pernah menjadi
D. Mengharamkan amalam pengarang akhbar. Antara berikut yang
penghambaan.
manakah akhbar yang dimaksudkan?

36. Apakah yang dimaksudkan dengan


I. Utusan Melayu II. Lembaga Melayu
semangat kebangsaan?
III. Warta Ahad IV. Warta Malaya

A. Perasaan taat setia.


6
A. I dan II. B. II dan III. 3. Residen pertama
British di Negeri
C. III dan IV. D. I dan IV.
Sembilan.

4. Persidangan Raja-Raja
40. Senarai di bawah berkaitan dengan novel- Melayu

novel sebelum Perang Dunia Kedua. 5. Mendesak Siam


menerima kehadiran
mereka.
• Anak Mat Lela Gila 6. Penasihat British di
• Melati Kota Bharu Kelantan.
• Mari Kita Berjuang
7. Pemerintah Sarawak
1841-1868
8. Diisytiharkan oleh
Charles Vyner Brooke
pada 24 Sepgtember
Apakah mesej penting yang ingin 1941
disampaikan oleh penulis melalui karya di 9. Mengetuai
atas? pemerintahan SBUB di
Sabah.
10 Menerima konsesi
A. Menimbulkan kesedaran pendidikan. . tanah daripada Sultan
Brunei pada tahun
B. Memelihara hak orang Melayu. 1865

C. Mencetuskan semangat kebangsaan. Bahagian C ( 10 Markah )


D. Pentingnya perpaduan kaum.
Tuliskan BETUL atau SALAH untuk setiap
kenyataan di bawah.

Bahagian B ( 10 Markah ) 1. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman


tradisional yang diusahakan untuk tujuan
Lengkapkan petak berikut dengan jawapan eksport.
yang sesuai dan betul berdasarkan pilihan ____________
jawapan yang diberikan.
2. Industri mengetin nanas berpusat di Johor.
Gabenor C.L. Negeri- Perlembagaan James _____________
Moses Negeri Sarawak Brooke
Selat 3. Ekonomi dagangan adalah berorientasikan
J.S British Durbar Martin Lister Prince eksport.
Mason of _____________
Wales
4. .Penjajahan Sepanyol di Filiphina telah
ditentang oleh rakyat Filiphina yang
1. Penyatuan Pulau dipimpin oleh Mahatma Gandhi.
Pinang, Singapura dan _____________
Melaka 5. Kaum Muda terdiri daripada golongan
ulama dan pegawai agama.
2. Nama yang diberikan _____________
oleh Francis Light
kepada Pulau Pinang. 6. Cina Peranakan merupakan masyarakat
kacukan antara Jepun-Melayu.
______________

7
7. Akhbar Sekola Melayu dikendalikan oleh
masyarakat Melayu.
______________

8. Akhbar Bintang Peranakan dikendalikan


oleh masyarakat Cina Peranakan.
______________

9. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang


pertama diadakan pada tahun 1939 di
Kuala Lumpur.
______________

10. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan oleh


Ibrahim Haji Yaakob di Kuala Lumpur
pada tahun 1938.
_________________

KERTAS SOALAN TAMAT.

SELAMAT MENJAWAB.