1.

BIDANG, ISU STRATEGIK DAN MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH
1. BIDANG Kurikulum ISU STRATEGIK

• •

Prestasi akademik belum mencapai sasaran. Pelaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) perlu dimantapkan Sistem penyampaian guru dalam bilik darjah perlu dimantapkan Penggunaan peralatan ICT dalam P&P pada tahap memuaskan ’Soft landing’ PPSMI menjelang 2012 Budaya membaca dalam kalangan murid masih pada tahap rendah. Pengurusan peperiksaan dan penilaian perlu dimantapkan Masih terdapat murid yang belum menguasai 2M Dasar 60 : 40 belum dicapai Usaha pembudayaan sukan belum mantap

1.1

MATLAMAT STRATEGIK Memantapkan pengurusan kurikulum untuk meningkatkan prestasi akademik bagi mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti Memastikan PKB dilaksanakan sepenuhnya menepati perancangan

TANGGUNGJAWAB

1.2

• • • • • • •
2. Kokurikulum

1.3

Meningkatkan keberkesanan P&P melalui sistem penyampaian guru yang berkesan. Meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam P&P.

Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Guru Kanan Mata Pelajaran Guru NILAM Guru Media

1.4

1.5 1.6

Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI) Menambahbaik pelaksanaan program galakan membaca di sekolah (NILAM) Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan awam, peperiksaan dalaman dan penilaian berasaskan Sekolah (PBS) Memastikan pelajar menguasai kemahiran asas dalam 2M Meningkatkan minat dan pencapaian Sains dan Matematik di peringkat menengah rendah. Dasar 1 Murid 1 Sukan Memperkasakan sukan sekolah

1.7

1.8

1.9 2.1 2.2

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

1

BIDANG • • •

ISU STRATEGIK 2.3 2.4 2.5

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan prestasi aktiviti dan kegiatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan ke tahap maksimum Memastikan pengurusan kokurikulum mencapai standard yang ditetapkan. Menambahkan kepakaran guru sebagai juru latih dalam bidang sukan dan permainan. Menaiktaraf kemudahan prasarana dan peralatan kokurikulum Mengurangkan salah laku murid dalam kalangan murid. Memastikan program sifar ponteng dilaksanakan dengan berkesan. Memantapkan penghayatan kerohanian dalam diri murid. Meluaskan peluang kepada murid memperkembangkan potensi diri. Memastikan pengurusan kafetaria mencapai tahap yang ditetapkan. Memantapkan perkhidmatan kaunseling di sekolah bimbingan dan

TANGGUNGJAWAB Pengetua Penolong Kanan Kokurikulum

Penglibatan menyeluruh pelajarpelajar dalam kegiatan kokurikulum belum mencapai tahap maksimum. Pengurusan kokurikulum perlu dimantapkan. Kepakaran dan kemahiran guru sebagai jurulatih sukan dan permainan perlu dimantapkan Kemudahan peralatan dan prasarana kokurikulum belum lengkap dan mencukupi Kadar salah laku murid meningkat dan membimbangkan. Peratus murid ponteng sekolah membimbangkan. Penghayatan kerohanian belum mencapai tahap yang memuaskan. Bilangan murid yang berketrampilan sebagai pemimpin masih kurang. Pengurusan kafetaria perlu dimantapkan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling boleh ditingkatkan ke tahap yang lebih berkesan dan menyeluruh. Prestasi penampilan dan sahsiah murid belum mencapai tahap gemilang

2.6

3.

Hal Ehwal Murid

• • •

3.1

3.2 3.3 3.4

Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Petang Kaunselor Pelajar


• •

3.5 3.6

3.7

Menerap amalan nilai murni dan sahsiah terpuji agar sebati dalam diri murid

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

2

4. 5.

BIDANG Pengurusan Kewangan Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

• •

ISU STRATEGIK Pengurusan kewangan belum efisyen sepenuhnya Bilik darjah tidak kondusif

4.1 5.1

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kecekapan dan pengurusan kewangan sekolah.

keberkesanan

Menceriakan bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran berkesan

TANGGUNGJAWAB Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Pembantu Tadbir Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Ketua Pembantu Tadbir

Tahap kebersihan, keselamatan dan keceriaan ( 3K ) perlu dipertingkatkan Penyelenggaraan dan naik taraf kemudahan fizikal bilik-bilik khas perlu dipertingkatkan Pengurusan kerusi dan sempurna. pelabelan perabot, meja murid belum

5.2

Memastikan sekolah berada dalam suasana kondusif dan selamat Memastikan semua kemudahan di bilik-bilik khas berada dalam keadaan baik dan sedia guna Memastikan semua perabot, kerusi dan meja murid dilabelkan. Memantapkan pengurusan stor sekolah Meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber manusia. Meningkatkan prestasi kerja guru ke tahap yang maksimum. Meningkatkan prestasi dan kemahiran kerja staf sokongan. Mewujudkan sekolah yang mesra dan berkesan melalui hubungan dengan pihak atasan dan komuniti. Memantap dan meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian. Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Petang Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Petang Semua Guru Kanan Pengetua Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan

5.3

5.4

• 6. Pengurusan Sumber Manusia • • • 7. Pengurusan Perhubungan Luar Sistem penyampaian •

Pengurusan stor belum mantap Pengurusan sumber manusia belum mencapai tahap yang dikehendaki. Prestasi kerja guru masih belum mencapai tahap yang maksimum. Prestasi dan kemahiran staf sokongan belum mantap Perhubungan sekolah dengan pihak luar boleh ditingkatkan ke tahap yang lebih cemerlang. Sistem penyampaian perlu dimantapkan

5.5 6.1 6.2 6.3 7.1

8.

8.1

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

3

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

TANGGUNGJAWAB

9.

Pusat Sumber Sekolah

Penggunaan Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat ilmu belum mencapai tahap cemerlang. Nisbah buku dengan pelajar 1:11 Penggunaan ABM kurang berkesan dan BBM

9.1

Meningkatkan bilangan pelajar yang menggunakan Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat ilmu. Menambah pelbagai koleksi bahan bacaan Menyedia dan menyelenggara Alat Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Mengajar Memastikan data SMM dan SSDM sentiasa lengkap dan kemas kini Memastikan penyebaran maklumat pergerakan murid guru dan staf lebih sistematik dan menyeluruh.

Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Guru Media

• • 10. Pengurusan Data dan maklumat •

9.2 9.3 10.1

Data SMM dan SSDM kurang lengkap dan tepat Penyebaran maklumat pergerakan murid, guru dan staf kurang menyeluruh.

Pengetua Penolong Kanan Pentabiran Penolong Kanan HEM

10.2

2.

PELAN TINDAKAN
1. BIDANG KURIKULUM Memastikan prestasi akademik mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti. PROGRAM / AKTIVITI • • • • • Taklimat pentadbir Bengkel Pelaksanaan Post mortem Tindakan susulan TANGGUNG JAWAB Setiausaha JK Headcount. Ketua Panitia KOS RM 250 TARIKH PELAKSANAAN Jan - Feb Jan - Nov KPI / SASARAN 5 % peningkatan GPS dalam peperiksaan awam OUT COME Peningkatan 5 % GPS dalam semua mata pelajaran bagi peperiksaan awam Matlamat Strategik 1.1 OBJEKTIF STRATEGI Pelaksanaan Headcount

Untuk meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua peperiksaan awam

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

4

OBJEKTIF PMR, SPM dan STPM sebanyak 5%

STRATEGI Strategi meningkatkan kecemerlangan akademi murid • • • • • • • • • • • • • Analisis dan postmortem • • • • Program tindakan susulan • • • • • • • • • • • •

PROGRAM / AKTIVITI Teknik menjawab soalan Ceramah motivasi Latih tubi dan ulang kaji Kelas tambahan/ bimbingan Program SEGAR PAGI Program SEGAR MINDA Program SKOR A Program jejak gemilang ’A’ Gempur soalan negeri Program Pecutan Akhir Program Ole-ole masa cuti Perkampungan Ilmu untuk pelajar CEMERLANG Perkampungan Ilmu untuk pelajar HALUS Taklimat dan mesyuarat Pelaksanaan analisis dan postmortem bagi setiap guru dan panitia mata pelajaran. Perbincangan dalam mesyuarat panitia Dokumentasi (PK) Program mentor-mentee Program Aku janji PMR, SPM dan STPM. Program Temu waris Program lawatan ke Sekolah Elit Kelas bimbingan intensif Program PASAK Program MANTAP Program PUGAR Latih tubi intensif Klinik mata pelajaran Pembimbing rakan sebaya Kelas tahanan

TANGGUNG JAWAB Kaunselor Guru Kanan Ketua Panitia Guru-guru M/P

KOS RM 2200

TARIKH PELAKSANAAN Julai - Okt Mac - Ogos Jan - Nov Mac,Mei,Ogos Sept/Okt

KPI / SASARAN Bilangan gred A menngkat 5 % Bilangan gred D, E dan G menurun 5%

OUT COME Peningkatan bilangan murid mendapat gred ’A’ dan penurunan bilangan yang mendapat gred D dan E dan G

Ogos - Nov Jun Ogos/Nov

PK Pentadbiran Setiausaha UPP Ketua Panitia Guru mata pelajaran

Mac Jun

’Sort’ bilangan pelajar cemerlang, Sederhana dan HALUS serta tindakan susulan

Penghasilan analisis yang tepat dan mengenalpasti, penyelesaian masalah

September

Kaunselor Ketua Panitia Guru M/P

5000

Mac - Oktober Ogos/Oktober September Julai

Bilangan aktiviti tindakan susulan

Pelajar lebih bermotivasi dan mahir untuk menjawab soalan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

5

OBJEKTIF

STRATEGI •

PROGRAM / AKTIVITI Program klinik/ syifak

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME

Pengiktirafan pelajar cemerlang

• •

Hari Anugerah Cemerlang Program lawatan untuk pelajar cemerlang.

Pentadbir

5000

Jun Ogos

Mengadakan Majlis Hari Anugerah Cemerlang Akademik Bilangan pelajar cemerlang dibawa lawatan sambil belajar

Pelajar lebih bermotivasi dan mahir untuk mencapai kejayaan

Matlamat Strategik 1.2 OBJEKTIF Untuk memantapkan perlaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) STRATEGI Pemantapan Pengurusan Pemantauan i. Kurikulum Berkualiti ii. iii. iv.

Memastikan Pemantauan Kurikulum Berkualiti dilaksanakan sepenuhnya menepati perancangan PROGRAM / AKTIVITI Penyediaan Jadual pelaksanaan PKB: Penyemakan Buku Rekod Pengajaran Semakan Buku Latihan Pelajar Pencerapan P&P Manual Pengurusan Kelas • TANGGUNG JAWAB GK Bahasa Pengetua Semua Penolong Kanan KOS RM 300 TARIKH PELAKSANAAN Januari KPI / SASARAN Buku pemantauan PKB OUT COME Perancangan dan pengurusan teratur

• • • •

Pemantauan berkala Pemantauan Prestasi Pelajar Pelaporan Pelaporan secara on-line Perekodan/ Dokumentasi

300

Sepanjang tahun

Bilangan pemantauan Pelaksanaan perekodan dan dokumentasi yang telus dan berkualiti

P & P berkesan rekod prestasi pelajar kemas Kualiti akademik meningkat

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

6

Matlamat Strategik 1.3 OBJEKTIF Untuk Memantapkan lagi sistem penyampaian guru dalam bilik darjah STRATEGI Pelaksanaan penggunaan kepelbagaian teknik dan alatan P&P

Meningkatkan keberkesanan P&P melalui sistem penyampaian guru yang berkesan. PROGRAM / AKTIVITI • Peralatan untuk P&P diurus dan diselia dengan baik. Penggunaan bilik-bilik khas seperti bilik Tayangan, Pusat Sumber dan Makmal Komputer Meningkatkan jumlah ABM serta sentiasa terkini Menyediakan sistem kawalan dan rekod untuk penggunaan kemudahan ABM Perancangan penggunaan tahunan LCD dan Laptop Pemantauan pentadbir TANGGUNG JAWAB Ketua Panitia Guru Media Penyelaras Makmal ICT Pembantu Makmal Semua guru KOS RM 2000 Kepelbagaian teknik P&P Dikemaskini dan di pantau TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang Tahun KPI / SASARAN Penyediaan Buku rekod penggunaan OUT COME P & P lebih berkesan dan mengurangkan ponteng kelas di kalangan murid


• • • •

Pemantauan / pencerapan pelaksanaan P&P

• • • • •

Guru Kanan Penyediaan jadual pemantauan Bahasa Penyediaan borang pemantauan berdasar SKPM Semua Pelaksanaan pemantauan oleh Pentadbir pentadbir/ketua panitia/rakan sebaya. Penyediaan rekod-rekod bagi tujuan pelaporan dan tindakan susulan Penyediaan rumusan oleh pihak pentadbir dan merancang tindakan susulan. Pentadbir S/U JK Pembangunan Staf 4000

Januari Januari- Oktober

Bilangan pemantauan dilaksanakan Penghantaran Pelaporan ke PPD seperti yang di tetapkan

Guru lebih bermotivasi dalam melaksanakan P & P dan proses P & P lebih berkesan

Peningkatan profesionalisme guru

• Kursus Dalaman-Kursus Umum dan Kursus khas • Panduan Guru disediakan pada awal tahun sesi persekolahan • Penyediaan Tugasan Khas Guru • Penyediaan pelaporaan kursus

Sepanjang Tahun Januari

Bilangan Kursus Dalam Perkhidmatan

Martabat profesion keguruan dan kecemerlangan sekolah tercapai

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

7

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME

Matlamat Strategik 1.4 OBJEKTIF Untuk meningkat kan penggunaan peralatan ICT dalam P&P. STRATEGI Pemantapan kemahiran penggunaan ICT

Meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam P&P. PROGRAM / AKTIVITI • Bengkel Pemantapan kemahiran penggunan ICT semasa proses P&P Bengkel pembinaan BBM / ABM kaedah ICT Bengkel pendedahan penggunaan LCD. Bengkel pendedahan menggunakan soft ware dalam P&P Program Inovasi ICT TANGGUNG JAWAB Pentadbir, Guru Media, Guru mata pelajaran, KOS RM 1000 TARIKH PELAKSANAAN Feb hingga Oktober KPI / SASARAN Bilangan guru mengguna kan ICT dalam P&P OUT COME Peningkatan % guru mahir dalam bidang ICT

• • •

• Matlamat Strategik 1.5 OBJEKTIF Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam. STRATEGI Meningkatkan kemahiran menjawab soalan sebenar peperiksaan awam.

Memartabatkan Bahasa Malaysia Dan Memperkukuhkan Penguasaan Bahasa Inggeris (MBM dan MBI) PROGRAM / AKTIVITI TANGGUNG JAWAB Guru Kanan Bahasa Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Panitia Bahasa Inggeris KOS RM 1000. TARIKH PELAKSANAAN Feb hingga Oktober KPI / SASARAN Bilangan perbengkelan dan ceramah yang dijalankan OUT COME Peningkatan % pencapaian dalam gred A Bahasa Malaysia Penurunan % gagal dalam Bahasa Inggeris

• •

Bengkel Pendedahan Teknik Memeriksa Skrip Jawapan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab soalan peperiksaan. Latih tubi soalan-soalan lepas dan soalan percubaan negeri lain. Bengkel pendedahan penggunaan LCD dan ”soft ware” dalam P&P. Program Bulan Bahasa dan

Memantapkan Kemahiran ICT guru

Bilangan guru mahir menggunakan ICT

Meningkatkan

Meningkatkan

Guru Kanan

1000

Feb

Peningkatan %

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

8

OBJEKTIF minat membaca dan bertutur dengan laras bahasa yang betul dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

STRATEGI kemahiran komunikasi dalam kalangan murid

PROGRAM / AKTIVITI Minggu Petah Bicara. Program Klinik Bahasa Program Intervensi 2M Fiesta Bahasa dan ”Let Use English, Please” Program ”English Corner” ”Please Write, My Darling”

• • • • •

TANGGUNG JAWAB Bahasa Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Panitia Bahasa Inggeris

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN hingga Oktober

KPI / SASARAN Bilangan aktiviti membaca BM dan BI Bilangan aktiviti syarahan dan perbahasan dan forum

OUT COME minat membaca dan bertutur dengan laras bahasa yang betul dalam bahasa Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Matlamat Strategik 1.6 OBJEKTIF Untuk meningkatkan tahap budaya membaca di kalangan murid. STRATEGI Memantapkan program NILAM

Menambahbaik pelaksanaan program galakan membaca di sekolah (NILAM). PROGRAM / AKTIVITI TANGGUNG JAWAB Guru Kanan bahasa Guru Media JK NILAM KOS RM 1000 TARIKH PELAKSANAAN Jan Hingga Oktober KPI / SASARAN Bilangan aktiviti galakan membaca OUT COME Peningkatan % rakan membaca


• • • • •

Banyakkan bahan bacaan. Menambah bahan bacaan di Balai bacaan. Pertandingan membaca buku terbanyak. Bulan Membaca/Minggu NILAM Pameran buku Ceramah pendedahan galakan membaca. Kem Membaca 1 Malaysia Anugerah NILAM pelajar Anugerah NILAM guru

Pengiktirafan dan galakan (hadiah)

• •

Guru Kanan bahasa Guru Media JK NILAM

1000

Ogos

Mengadakan majlis anugerah NILAM pelajar dan guru

Peningkatan bilangan rakan membaca yang mendapat anugerah.

Matlamat Strategik 1.7 OBJEKTIF Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan STRATEGI Pelaksanaan efisyen Pengurusan peperiksaan awam

Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan awam, peperiksaan dalaman dan penilaian PROGRAM / AKTIVITI • • • Mesyuarat berkala Mengurus fail peperiksaan awam Pendaftaran calon peperiksaan TANGGUNG JAWAB Pentadbir, S/U peperiksaan KOS RM 3000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Kualiti pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan awam OUT COME Pengurusan peperiksaan awam berjalan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

9

OBJEKTIF peperiksaan awam, peperiksaan dalaman dan penilaian berasaskan sekolah

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI PMR, SPM dan STPM dengan secara on-line Keputusan peperiksaan awam dianalisis dan perlaksanaan post mortem Carta analisis di pamerkan. Sedia fail dan mudah di akses

TANGGUNG JAWAB PMR, SPM dan STPM Penyelia Tingkatan

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME dengan efisyen

• • •

Pelaksanaan efisyen Pengurusan peperiksaan peperiksaan dalaman

• • • • • • • • • •

Mesyuarat berkala Mengurus fail Induk Mengawal selia soalan Mengurus soalan menepati JSI Memastikan penyediaan JSI bagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Mengumpul soalan untuk bank soalan Menganalisis keputusan Dokumentasi keputusan peperiksaan Sedia fail dan mudah di akses Program Temu Waris

S/U peperiksaan Dalaman AJK Unit Penilaian dan Peperiksaan

3000

Mac hingga Nov

Kualiti pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan dalaman

Pengurusan peperiksaan dalaman berjalan dengan lancar

Matlamat Strategik 1.8 OBJEKTIF Memastikan pelajar menguasai kemahiran asas dalam 2M STRATEGI Pemantapan pengurusan Program Intervensi

Memastikan pelajar menguasai kemahiran asas dalam 2M PROGRAM / AKTIVITI TANGGUNG JAWAB Guru Kanan Sains Matematik Guru Kanan Bahasa JK Intervensi KOS RM 1400 TARIKH PELAKSANAAN Jan Hingga Oktober KPI / SASARAN Bilangan murid yang kurang menguasai 3M OUT COME Perjalanan pengurusan Program Intervensi berkesan

• •

Mengadakan mesyuarat / perbincangan dengan pihak pentadbiran. Mengenal pasti pelajar yang kurang menguasai 2M

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

10

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI

TANGGUNG JAWAB S/U JK Intervensi Ketua Panitia Matematik

KOS RM 2000

TARIKH PELAKSANAAN Feb Hingga Oktober

KPI / SASARAN

OUT COME

Meningkatkan program pemulihan untuk pelajar kurang mahir 2M

• • • • • • •

Mengadakan ujian diognastik Program kelas PROBIM Program Temu waris pelajar Intervensi Kem Pugar Minda Anakku Sayang. Sesi Motivasi Ujian dan penilaian Hari Kecemerlangan kelas PROBIM

Bilangan program pemulihan untuk pelajar kurang mahir 2M

Penurunan % pelajar kurang mahir 2M

Matlamat Strategik 1.9 OBJEKTIF Meningkatkan peratus Dasar 60 : 40 STRATEGI Peningkatan minat murid ke arah sains dan teknologi

Meningkatkan minat dan pencapaian Sains Matematik di peringkat menengah rendah PROGRAM / AKTIVITI • • • • • Exploring Science and Technology Pertandingan Sketch Book Pertandingan Roket Program selepas PMR Bulan Bertema TANGGUNG JAWAB GK Sains Mat Ahli Panitia Panitia Sains, Ahli Panitia Matematik Ahli Panitia MPV Ahli Panitia BI Kelab saintik GK Sains Mat Ahli Panitia Panitia Sains, Ahli Panitia Matematik Ahli Panitia KOS RM 2000 TARIKH PELAKSANAAN April - Oktober KPI / SASARAN Bilangan aktiviti Minat murid ke arah peningkatan sains dan teknologi OUT COME Peningkatan bilangan calon aliran sains dan teknologi

Oktober Julai

Meningkatkan peratus lulus Sains dan Matematik PMR

• • •

Ujian Diagnostik Teknik Menjawab Soalan Pie Day Klinik Klinik Sains dan Matematik

1000

Jun - Okt Mei Jun - Okt

Bilangan murid mendapat gred A dalam subjek Sains dan Matematik

Peningkatan % pencapaian Sains dan matematik PMR dan SPM

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

11

2 BIDANG KOKURIKULUM Matlamat Strategik 2.1 OBJEKTIF Untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi JERI dan membudayakan sukan dikalangan pelajar sepanjang tahun STRATEGI Menyediakan Kemudahan prasarana dan peralatan sukan. Merangka jadual sukan sepanjang tahun • • • • • • • Merealisasi dasar 1 Murid 1 Sukan ( 1M1S) PROGRAM / AKTIVITI Merentas Desa Sukantara Hari Sukan sekolah ”Modified Sport” Pertandingan Antara Rumah Sukan(Mahligai) Pertandingan Antara Kelab Sukan Aktiviti Kelab Sukan sepanjang tahun TANGGUNG JAWAB PK KK SU Sukan Penyelaras Kelab Sukan KOS RM 5000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN OUT COME Semua pelajar terlibat sekurangkurangnya satu sukan

Bilangan pelajar aktif sukan mengingkat

Matlamat Strategik 2.2 OBJEKTIF Untuk meningkatkan pencapaian sukan dalam Pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan STRATEGI Meningkatkan kemahiran asas permainan, tAktikal dan teknikal dan ketahanan fizikal dan mental .

Memperkasakan sukan sekolah PROGRAM / AKTIVITI • • • • • Mengadakan Klinik sukan Perlawanan Persahabatan Kem Motivasi Latihan Sepanjang tahun Kursus Kejurulatihan Lanjutan TANGGUNG JAWAB SU Sukan PK KK SU Sukan PK KK KOS RM TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN OUT COME Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh MSSD/MSSK

Bilangan aktiviti meningkat kan kemahiran asas sukan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

12

Matlamat Strategik 2.3 OBJEKTIF Untuk meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti dan kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah, daerah negeri dan Kebangsaan bagi meningkatkan markah kokurikulum untuk ke IPTA STRATEGI Memastikan penglibatan menyeluruh murid dalam aktiviti kokurikulum •

Meningkatkan prestasi aktiviti dan kegiatan murid dalam kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. PROGRAM / AKTIVITI Memastikan kehadiran murid dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dianjurkan TANGGUNG JAWAB PK KK SU Kokurikulum Guru Penasihat KOS RM 5000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang Tahun KPI / SASARAN Bilangan murid terlibat dalam aktiviti kokurikulum OUT COME % penglibatan murid meningkat

Memastikan Kejohanan Merentas Desa, Sukantara dan Kejohanan Olahraga dilaksanakan.

PK Kokurikulum S/U Sukan

Jan Hingga Februari

Mengadakan kejohanan Merentas Desa, Sukantara dan kejohanan Olahraga. Bilangan murid terlibat Bilangan murid terlibat

% penglibatan murid meningkat

Menganjurkan pertandingan antara mahligai di bawah kelolaan persatuan / kelab Perkhemahan Perdana Kokurikulum Penyertaan wajib bagi semua unit beruniform / persatuan / kelab. Menganjurkan Hari Kokurikulum Sekolah

S/U Sukan Mahligai PK Kokurikulum S/U Sukan

Jan hingga Oktober Mei

% penglibatan murid meningkat % penglibatan murid meningkat % penglibatan murid meningkat

• • •

JK MKKS

Julai

Mengadakan Hari Kokurikulum Sekolah

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

13

Matlamat Strategik 2.4 OBJEKTIF Untuk memastikan pengurusan kokurikulum mencapai standard yang ditetapkan. STRATEGI Pemantapan pengurusan kokurikulum •

Memastikan pengurusan kokurikulum mencapai standard yang ditetapkan. PROGRAM / AKTIVITI Menyediakan fokus, perancangan dan takwin pertandingan antara mahligai Mengadakan kursus dalaman / taklimat mengenai pengurusan kokurikulum Memantapkan sistem fail dan dokumentasi yang lengkap dan kemaskini Mengadakan Prosedur Pengurusan Kewangan yang menepati piawaian TANGGUNG JAWAB PK KK KOS RM 500 TARIKH PELAKSANAAN Jan hingga Oktober KPI / SASARAN Ada perancangan strategik kokurikulum/ Sukan Bilangan guru yang hadir S/U KK Penyelaras Ketua Pembantu tadbir S/U KK Ada fail dokumentasi Ada fail pengurusan kewangan yang update Bilangan aktiviti Ada fail pemantauan yang update OUT COME Program kokurikulum dapat berjalan dengan lancarnya

PK KK

• •

Mengadakan lawatan ke sekolah cemerlang kokurikulum Pemantauan / penyeliaan yang terancang dan berterusan.

PK KK S/U KK PK KK S/U KK

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

14

Matlamat Strategik 2.5 OBJEKTIF Untuk menambahkan kepakaran guru sebagai juru latih dalam bidang sukan dan permainan. STRATEGI Pemantapan profesionalisme dalam bidang ko kurikulum • • •

Menambahkan kepakaran guru sebagai juru latih dalam bidang sukan dan permainan. PROGRAM / AKTIVITI Mengadakan Kursus Dalam Perkhidmatan. Menyertai kursus anjuran PPD, JPN dan KPM Pengagihan tugas mengikut kemahiran dn minat TANGGUNG JAWAB PK KK PK KK Pengetua PK KK KOS RM TARIKH PELAKSANAAN Jan – Julai Jan – Dis Jan - Dis KPI / SASARAN Kehadiran perbengkelan OUT COME Program kokurikulum dapat berjalan dengan lancarnya

Matlamat Strategik 2.6 OBJEKTIF Untuk menaiktaraf kemudahan prasarana dan peralatan kokurikulum STRATEGI Memastikan aktiviti kukurikulum dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dan selamat. • •

Menaiktaraf kemudahan prasarana dan peralatan kokurikulum. PROGRAM / AKTIVITI Melengkapkan peralatan dan kelengkapan yang diperlukan Membaik pulih dan menaik taraf bilik operasi alatan dan kemudahan supaya berada dalam keadaan yang kondusif TANGGUNG JAWAB Pengetua PK KK KOS RM 6000 TARIKH PELAKSANAAN Jan Hingga Oktober KPI / SASARAN Kualiti kemudahan prasarana dan peralatan kokurikulum OUT COME Pelajar selesa melaksanakan aktiviti kokurikulum

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

15

2.

BIDANG HAL EHWAL MURID Mengurangkan salah laku murid dalam kalangan murid. PROGRAM / AKTIVITI • • • • • • • • • • • Program Ops Ponteng Program Ops RODA Program Ops Vandalisme/ Program Ceramah / Tazkirah Mengadakan Khemah / Kem Muhasabah diri untuk murid ’High Risk’. Program pemeriksaan segera ’sport check’ Surat amaran ponteng. Program pemantauan berkala Perekodan sistematik ProgramTemu waris Lawatan ke rumah-rumah pelajar ’high risk’ TANGGUNG JAWAB Pentadbir JK Lembaga Disiplin Badan JK Unit Pengawas sekolah KOS RM 4000 TARIKH PELAKSANAAN Jan hingga November KPI / SASARAN Bilangan aktiviti motivasi dan progam pemantapan pelaksanaan tangani salah laku murid OUT COME % masalah salah laku disiplin murid menurun

Matlamat Strategik 3.1 OBJEKTIF Untuk mengurangkan salah laku disiplin dalam kalangan murid. STRATEGI Pemantapan pelaksanaan program-program salah laku disiplin murid

Matlamat Strategik 3.2 OBJEKTIF Untuk memastikan sifar ponteng dilaksanakan dengan berkesan. STRATEGI Memantapkan pengurusan pelaksanaan program sifar ponteng • • •

Memastikan sifar ponteng dilaksanakan dengan berkesan. PROGRAM / AKTIVITI Mengadakan mesyuarat JK Ponteng. Mengemaskini data murid ponteng. Melaksanakan surat maklum murid ponteng sekolah kepada waris. TANGGUNG JAWAB PK HEM S/ U HEM JK Ponteng JK Buku Kedatangan Murid KOS RM 300 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Pelaksanaan buku sifar ponteng OUT COME Program Sifar ponteng berjalan dengan berkesan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

16

OBJEKTIF

STRATEGI • • Melaksanakan program sifar ponteng.

PROGRAM / AKTIVITI Merancang tindakan susulan Kelas tahanan

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME


• • • • •

Program Buku Pengesanan Ponteng bulanan Lawatan ke rumah murid terlibat ponteng Perjumpaan waris murid yang terlibat ponteng. Program Motivasi Khemah Ibadat Ops Ponteng Program Kenal Mesra

300

Sepanjang tahun Setiap bulan Mac April April Sepanjang tahun Feb dan Jun

Bilangan pelaksanaan aktiviti program sifar ponteng

kehadiran murid 100 % ke sekolah tercapai

Matlamat Strategik 3.3 OBJEKTIF Untuk Memantapkan penghayatan kerohanian dalam diri murid STRATEGI Pelaksanaan program penghayatan hidayah Islam dan jati diri murid •

Memantapkan penghayatan kerohanian dalam diri murid. PROGRAM / AKTIVITI Program Riadah Rohani Program Ikhtiar Rohani Program takzirah pagi dan petang Program Pengucapan Mingguan Bertema masa perhimpunan. Kem atau khemah ibadat dan Qimullail Program Munajat Program Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Program Bimbingan Kerohanian Poster dan streamer tentang kerohanian. TANGGUNG JAWAB Pentadbir JK Majlis Tindakan Dakwah Sekolah Panitia Pendidikan Islam Kaunselor KOS RM 7000 TARIKH PELAKSANAAN Jan Hingga Oktober KPI / SASARAN Bilangan pelaksanaan aktiviti program memantap kan penghayatan kerohanian dalam diri murid OUT COME Peningkatan % kualiti jati diri murid Penurunan % masalah disiplin murid menurun

• •
• • • • • •

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

17

Matlamat Strategik 3.4 OBJEKTIF Membolehkan ramai murid berkepimpinan dan berketrampilan diri STRATEGI Pendedahan kepada murid kepimpinan dan keterampilan diri •

Meluaskan peluang kepada murid memperkembangkan potensi diri. PROGRAM / AKTIVITI Kursus kepimpinan kepada ketua tingkatan, pengawas, pengawas Pusat Sumber, Pengerusi, setiausaha, persatuan, Kelab, Unit Beruniform dan sukan. Program khemah Ibadat / Kem muhasabah diri. Program Lawatan penanda aras Program Hari Guru Hari Kokurikulum. Program gotong royong kelas Pentadbir JK Perhimpu nan Mahligai Kaunselor 3000 Jan hingga Oktober Bilangan murid terlibat dalam aktiviti Hari Guru. Hari Kokurikulum serta Gotong royong Bilangan murid terlibat Ramai murid berpotensi dalam sekolah TANGGUNG JAWAB Pentadbir JK Perhimpunan Mahligai Kaunselor KOS RM 3000 TARIKH PELAKSANAAN Jan hingga Oktober KPI / SASARAN Bilangan murid mendapat kursus kepimpinan dan keterampilan diri OUT COME Ramai murid berketrampilan dan berkepemimpinan

• •
Mengembangkan potensi murid dalam menjalankan aktiviti sekolah

• • •

Memberi tanggungjawab mengendalikan majlis


• • • •

Pengacaraan Perhimpunan. Membaca doa dalam perhimpunan Program Rakan Muda Surau Pengacaraan Hari Anugerah Cemerlang Pengacaraan Hari Anugerah Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang

Pentadbir JK Perhimpunan Mahligai Kaunselor

2000

Jan hingga Oktober

Ramai murid berpotensi dalam sekolah

Pengiktirafan dan penghargaan

Semua PK dan Guru Kanan

April

Bilangan murid terlibat

Murid mendapat penghargaan dan pengiktirafan atas

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

18

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI

TANGGUNG JAWAB Semua PK dan Guru Kanan

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME komitmen dan kejayaan yang diperoleh.

Hari Anugerah Kokurikulum

Matlamat Strategik 3.5 OBJEKTIF Untuk memastikan pengurusan kafetaria mencapai tahap yang ditetapkan STRATEGI Pelaksanaan pemantauan berkala •

Memastikan pengurusan kafetaria mencapai tahap yang ditetapkan PROGRAM / AKTIVITI Mesyuarat JK Kantin tentang pengurusan Kantin. Program pemantauan dan maklum balas daripada guru dan pelajar tentang harga makanan dan menu harian. Program pemantauan kebersihan kafeteria setiap hari. Pemantauan kebersihan kantin TANGGUNG JAWAB JK Pengurusan Sekolah JK Keceriaan kantan KOS RM 3000 TARIKH PELAKSANAAN Jan Hingga Oktober KPI / SASARAN Kualiti kafetaria mencapai tahap yang ditetapkan OUT COME Pengurusan Kafeteria mencapai tahap kualiti

• •
Matlamat Strategik 3.6 OBJEKTIF Untuk memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah STRATEGI Pemantapan program bimbingan dan kaunseling individu dan kelompok •

Memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah PROGRAM / AKTIVITI Menyebarkan maklumat/outreach Kem bina insan-pemantapan sahsiah Kem kecemerlangan akademik Kursus kepimpinan Ceramah kecerdasan mental Ceramah remaja TANGGUNG JAWAB Kaunselor, AJK Bimbingan dan Kaunseling, Penyelia Tingkatan KOS RM 3000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun Februari Mac Februari Februari KPI / SASARAN Kualiti pengurusan program bimbingan dan kaunseling individu dan kelompok OUT COME Peningkatan semangat belajar Peningkatan tahap belajar dan disiplin


• • • •

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

19

OBJEKTIF

STRATEGI Pemantapan pelaksanaan program kemahiran belajar berkesan • •

PROGRAM / AKTIVITI Ceramah kemahiran belajar Bengkel kemahiran belajar - Teknik belajar berkesan - Pengurusan diri - Pengurusan masa - Strategi menghadapi peperiksaan Program mentor-mentee Pengenalan kendiri - Kenal pasti minat - Kenal pasti personaliti - Mengenal pasti nilai Pendidikan perkembangan kerjaya - Pameran dan ceramah - Lawatan kerjaya - Taklimat peluang ke IPTA/IPTS Kenal pasti masalah- soal selidik Program peningkatan sahsiah Program peningkatan akademik.

TANGGUNG JAWAB Kaunselor Penyelia Tingkatan Ketua Panitia Guru M/P

KOS RM 2000

TARIKH PELAKSANAAN Januari Mac Jun Julai Ogos Mac

KPI / SASARAN Bilangan aktiviti pelaksanaan

OUT COME Peningkatan semangat belajar Peningkatan mengamalkan kemahiran belajar berkesan dan disiplin diri

• Pemantapan program bimbingan kerjaya •

Kaunselor AJK Bimbingan dan Kaunseling Penyelia Tingkatan

Mac 5000 Jun

Bilangan aktiviti bimbingan kerjaya

Peningkatan tahap kesedaran potensi diri dan minat.murid Peningkatan pemahaman tentang peluang belajar lanjutan ke Institusi tinggi dan peluang-peluang kerjaya. Peningkatan penyelesaian masalah murid

Kajian tindakan/ Action Research

• • •

Kaunselor Penyelia Tingkatan Guru Tingkatan

Mac 5000

Peratus kes disiplin & salah laku

Matlamat Strategik 3.7 OBJEKTIF Untuk menerap budaya sekolah dan nilai murni agar sebati dalam diri pelajar STRATEGI Pemantapan budaya sillaturrahim

Menerap amalan nilai murni dan sahsiah terpuji agar sebati dalam diri murid PROGRAM / AKTIVITI TANGGUNG JAWAB Pentadbir Lembaga Disiplin JK MTDS KOS RM 800 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN % budaya sekolah sebati dalam diri murid OUT COME Penerapan nilai murni sebati dalam diri murid


• •

Ucap salam bila bertemu warga SMKPN dan wariserta pelawat luar. Menghormati tetamu Ucapan terima kasih

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

20

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME

• • •

Membaca doa sebelum mula pembelajaran dan permulaan majlis Budaya derma sebagai sedekah Program Ikhtiar Rohani dan Riadah Rohani.

Pemantapan budaya muafakat

• • • • • • • • • • •

Program gotong royong sekolah Hari Kokurikulum Hari Terbuka Asrama Mengemas dan menceria kelas. Jamuan kelas. Amalan menderma kepada rakan ditimpa musbah. Lawatan ke rumah pelajar atau guru sakit Menghadiri kenduri rumah warga SMKPN Program Kad hari lahir Majlis hari persaraaan guru pencen Program Jamuaan staf. mingguan dan bulanan Beratur bila membeli makanan Meletak pinggam dan cawan kotor ke tempat yang di sediakan Membaca doa sebelum dan selepas makan.

Pentadbir Lembaga Disiplin JK MTDS

800

Sepanjang tahun

Ada Jawatan kuasa kerja

Penerapan nilai murni sebati dalam diri murid

Pelakasanaan program sayangi warga SMKPN

Pentadbir Lembaga Disiplin JK MTDS

800

Sepanjang tahun

Dokumentasi pelaksanaan

Penerapan nilai murni sebati dalam diri murid

Pelaksanaan budaya tertib di kafeteria.

• • •

800

Sepanjang tahun

Kualiti disiplin murid

Penerapan nilai murni sebati dalam diri murid

Pelaksanaan budaya bersih

• •

Rambut sentiasa pendek dan terurus. Pakaian hendaklah sentiasa bersih

800

Sepanjang tahun

Ketrampilan murid Keceriaan kelas dan

Penerapan nilai murni sebati dalam diri murid

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

21

OBJEKTIF

STRATEGI • •

PROGRAM / AKTIVITI Kelas ceria selalu Sampah dibuang ke dalam tong sampah.

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN kawasan sekolah

OUT COME

4. BIDANG PENGURUSAN KEWANGAN Matlamat Strategik 4.1 OBJEKTIF Pengurusan kewangan sekolah cemerlang dan mendapat pengiktirafan Sijil Tidak Berteguran oleh Jabatan Audit STRATEGI Mematuhi Arahan Perbendaharaan, undang-undang, peraturan dan prosedur kewangan yang berkaitan dan terkini. • • • • • • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan sekolah. PROGRAM / AKTIVITI Taklimat Pengurusan Kewangan kepada semua guru Menyedia surat kuasa pungutan wang Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Menyediakan dan mendokumentasikan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Menjadikan ABM panduan utama dalam urusan pembelian. Menyediakan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Perkapita Tahunan (PCG) mengguna data yang tepat dan menepati masa. Pemeriksaan Buku tunai / Buku Vot oleh PK dan Pengetua disetiap awal bulan Pemeriksaan Buku Tunai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik. Melaksanakan kutipan bayaran persekolahan secara berfokus TANGGUNG JAWAB Pengetua Pengetua Ketua-ketua Unit/KPT Ketua-ketua Unit Penolong Kanan Pengetua Juru Audit Dalaman KOS RM 1000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Bil dijelaskan dengan segera OUT COME Kecekapan pengurusan kewangan meningkat – tiada ABB dan ABT Pengauditan kewangan sekolah mendapat Sijil Tidak Berteguran

• • •

Guru Tingkatan

Januari hingga April

Semua pelajar yang mampu dapat menjelaskan bayaran

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

22

5. BIDANG PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Matlamat Strategik 5.1 OBJEKTIF Untuk menceriakan bilik darjah agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan berkesan dan kundusif STRATEGI Memantapkan pengurusan keceriaan bilik darjah • • • • • • Memantapkan pelaksanaan keceriaan bilik darjah • • •

Menceriakan bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran berkesan PROGRAM / AKTIVITI Mesyuarat JK Perabut Mesyuarat JK Keceriaan Sekolah Mendapatkan data keperluan bilik darjah dan mengurus pembelian keperluan bilik darjah. Mendapat data dan membuat laporan kerosakan peralatan dalam bilik darjah Melapor kepada pihak pengurusan Pengurusan fail dan mengemaskini. Pemantauan Keceriaan kelas Anugerah Kelas Ceria Mingguan. Gotong royong membersih kelas. TANGGUNG JAWAB PK HEM JK Perabut JK Keceriaan Sekolah Majlis Ketua Tingkatan Guru Tingkatan. KOS RM 4000 TARIKH PELAKSANAAN Januari Jun KPI / SASARAN Keceriaan bilik darjah OUT COME Kelas sentiasa selesa dan kundusif untuk pengajaran dan pembelajaran

Guru Bertugas Mingguan Guru Tingkatan

1000

Sepanjang tahun

Matlamat Strategik 5.2

Memastikan sekolah berada dalam suasana kondusif dan selamat.

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

23

OBJEKTIF Untuk memastikan sekolah berada dalam suasana kondusif dan selamat

STRATEGI Program Sayangi Sekolah •

PROGRAM / AKTIVITI Projek Gotong gotong royong – membersih kawasan sekolah melibatkan pelajar, guru, staf sokongan dan masyarakat Kempen Seorang Pelajar Sepasu Pokok Hiasan Pertandingan keceriaan kelas dan taman angkat persatuan/kelab Projek taman angkat persatuan/kelab Memantapkan disiplin murid Projek Taman Herba Projek Tanaman Pasu Sepanjang kaki Lima Bangunan Projek penyediaan mini kolam Trim & pangkas pokok serta mesin rumput berjadual Menyediakan Jadual Pemantauan berkala oleh pentadbir Pemantauan berkala Menyedia pelan laluan kecemasan Taklimat dan kawad kecemasan Ceramah Keselamatan ”Refill” alat pemadam api supaya sentiasa berfungsi Menyediakan tatacara keselamatan pelajar Menyedia label-label keselamatan Menyediakan peti pertolongan cemas Pemantauan berkala terhadap pendawaian elektrik setiap bangunan Kerjasama erat dengan PIBG, Polis, Briged Komuniti. Memantau pelaksanaan tugas

TANGGUNG JAWAB PKP & AJK Keceriaan

KOS RM 1000

TARIKH PELAKSANAAN Mac, Mei, Julai Mulai Mac – April

• •

KPI / SASARAN Kehadiran guru dan murid bagi setiap program

OUT COME Kawasan sekolah bersih, ceria dan kondusif Bilik Darjah Lima Bintang Peningkatan sahsiah diri pelajar

1000. Guru Disiplin Kelab/ Persatuan Pekerja Kontrak Pekerja Kontrak 2000

Sepanjang tahun


Program sekolah dalam taman • • • • • Pemantauan berkesan dan berkualiti Program Sekolah Selamat • • • • • • • • • • • •
Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

Mac Hingga Oktober Sepanjang Tahun

Pembersihan kawasan sekolah berkala

Kawasan sekolah ceria dan bersih

Pentadbir Penyelia Kawasan

100

Sepanjang tahun

Laporan pemantauan lengkap Kekerapan latihan kebakaran Sekolah berada dalam keadaan selamat dan kondusif

PK HEM S/U Keselamatan PKP AJK Keselamatan 1500 Pentadbir 1000 300

Februari Februari Disember Januari

Sepanjang tahun Pentadbir Sepanjang Tahun Pentadbir Sepanjang Tahun

----------------------------------------------------------------------------------24

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI pengawal keselamatan.

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME

Matlamat Strategik 5.3 OBJEKTIF Memastikan semua kemudahan di bilik-bilik khas berada dalam keadaan baik dan sedia guna STRATEGI Selenggara perabot berkala. • • • • • Matlamat Strategik 5.4 OBJEKTIF Untuk memastikan semua perabot, kerusi dan meja murid dilabelkan STRATEGI Pelaksanaan pelabelan semua kerusi dan meja • • •

Memastikan semua kemudahan di bilik-bilik khas berada dalam keadaan baik dan sedia guna. PROGRAM / AKTIVITI Banci kedudukan pelajar dalam kelas taburan kerusi meja Membaiki kerosakan kerusi, meja, membaiki cermin tingkap Memperbaiki perabot rosak dan menggantikan perabot rosak Membaiki white board / softboard /papan hitam Membuat pelupusan TANGGUNG JAWAB Penyelaras Blok Penyelia tingkatan Guru Tingkatan KOS RM 5000.00 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang Tahun KPI / SASARAN Pemantauan setiap minggu OUT COME Kerusi dan meja pelajar serta perabot dapat digunakan dengan sempurna

Memastikan semua perabot, kerusi dan meja murid dilabelkan. PROGRAM / AKTIVITI Taklimat pengurusan Aset Kemaskini kad stok harta modal dan iventori Melabel harta modal dan inventori TANGGUNG JAWAB PK PK HEM PK Kokurikulum Guru Aset KPT KOS RM 1000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Pemantauan dan senarai semak OUT COME Semua peralatan yang dibeli mempunyai kad stok Dan dilabelkan

Matlamat Strategik 5.5
Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

Memantapkan pengurusan stor sekolah

----------------------------------------------------------------------------------25

OBJEKTIF Untuk memantapkan pengurusan stor

STRATEGI Pemantapan pengurusan stor • • • •

PROGRAM / AKTIVITI Taklimat pengurusan stor Naik taraf kemudahan stor Pemantauan berkala Membuat Pelupusan dan hapuskira

TANGGUNG JAWAB Semua PK KPT Guru Aset

KOS RM 2000

TARIKH PELAKSANAAN Sekali setahun 2 kali setahun Sekali setahun

KPI / SASARAN Pemanauan dan senarai semak

OUT COME Semua stor diselenggara dengan baik

6. BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Matlamat Strategik 6.1 OBJEKTIF Untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber manusia STRATEGI Pemantapan pengurusan sumber manusia di SMKPN • • • • • • • Meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber manusia. PROGRAM / AKTIVITI Memantapkan pengurusan fail dan mengemaskini kannya. Menganalisis bilangan guru dan staf sokongan. Membuat unjuran keperluaan guru dan staf sokongan. Merancang Latihan dalam perkhidmatan kepada guru dan staf sokongan. Mengambil tindakan bagi memastikan keperluan guru dan staf sokongan mencukupi Guru mengajar mengikut opsyen Mengadakan buku maklumat pengurusan sekolah TANGGUNG JAWAB Pentadbir JK Data Sekolah KOS RM 500 TARIKH PELAKSANAAN Jan hingga Desember KPI / SASARAN Kualiti dan efisyen pengurusan fail OUT COME Guru dan Staf sokongan mencukupi

Matlamat Strategik 6.2

Meningkatkan prestasi kerja guru ke tahap yang maksimum.

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

26

OBJEKTIF Untuk meningkatkan prestasi kerja guru

STRATEGI Pemantapan prestasi kerja guru. • • • • • •

PROGRAM / AKTIVITI Mesyuarat guru Taklimat pagi / morning prayer Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) Program kerohanian. Program pemantapan etika kerja dan etika sosial Hari Kualiti

TANGGUNG JAWAB Pentadbir

KOS RM 2000

TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun

KPI / SASARAN Kekerapan kursus untuk guru

OUT COME guru berprestasi tinggi

Matlamat Strategik 6.3 OBJEKTIF Untuk meningkatkan prestasi dan kemahiran kerja staf sokongan. STRATEGI Pemantapan prestasi kerja kemahiran kerja staf sokongan.

Meningkatkan prestasi dan kemahiran staf sokongan. PROGRAM / AKTIVITI • • • • • • Mesyuarat pentadbir dengan staf sokongan Agihan kerja mengikut kawasan Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) Program kerohanian. Program pemantapan etika kerja dan etika sosial Hari Kualiti TANGGUNG JAWAB Pentadbir KOS RM 3000 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Kekerapan kursus untuk staf sokongan OUT COME pekerja yang berkualiti

7

BIDANG PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR Mewujudkan sekolah yang mesra dan berkesan melalui hubungan dengan pihak atasan dan komuniti PROGRAM / AKTIVITI TANGGUNG JAWAB Pentadbir Setiausaha KOS RM 400 TARIKH PELAKSANAAN Januari – Oktober KPI / SASARAN Kekerapan mesyuarat OUT COME Peningkatan hubungan luar /Kerjasama erat

Matlamat Strategik 7.1 OBJEKTIF Untuk meningkatkan perhubungan STRATEGI Mengaktifkan Briged Komuniti

• Mesyuarat pengurusan

Perbincangan mengenai keperluan • Mesyuarat JK Kuasa Briged

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

27

OBJEKTIF sekolah dengan pihak luar ke tahap yang cemerlang

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI Komuniti • Pelaksanaan aktiiti

TANGGUNG JAWAB AJK

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME

Permuafakatan PIBG

• • • •

Penubuhan PIBG Mesyuarat Agung PIBG Mesyuarat jawatankuasa Penetapan tugas jawatankuasa menyumbang pendapatan / kewangan kepada sekolah

• Program tahunan untuk

Pentadbir Setiausaha AJK Setiausaha Pentadbir

1000

Sepajang tahun

Kekerapan mesyuarat

PIBG berfungsi dan berperanan dengan berkesan

Merapatkan hubungan dua hala secara perkongsian pintar dengan Agensi Kerajaan

• Mesyuarat pengurusan mengenai keperluan • Identifikasi bentuk sumbangan yang boleh didapati/disumbang • Mesyuarat jawatankuasa • Penetapan program-program • Mesyuarat jawatankuasa • Mesyuarat pengurusan mengenai keperluan • Identifikasi bentuk sumbangan yang boleh didapati/disumbang • Mesyuarat jawatankuasa • Penetapan program-program • Mesyuarat jawatankuasa • Memberi layanan yang mesra terhadap semua pelajar dan waris. • Memantapkan sistem penyampaian sekolah supaya semua pelajar dan waris mendapat maklumat dan mengetahui perkembangan terkini sekolah • Mempercepatkan semua urusan waris dan pelajar dengan pihak

200 Pentadbir AJK Setiausaha

Sepajang tahun

Kekerapan perjumpaan dan mesyuarat

Peningkatan hubungan luar /Kerjasama erat

Merapatkan hubungan dua hala secara perkongsian pintar dengan NGO

200 Pentadbir AJK

Sepajang tahun

Memantapkan Piagam Pelanggan Sekolah

Pentadbir

400

Sepajang tahun

Setiausaha AJK

Kualiti khidmat kaunter pejabat sekolah

Peningkatan hubungan luar /Kerjasama erat Kepuasan pelanggan berurusan dengan pihak sekolah

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

28

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI sekolah

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME

Memberi peluang masyarakat setempat menggunakan kemudahan sekolah

• Penubuhan Jawatankuasa • Penetapan tugas jawatankuasa • identifikasi ruang lingkup tugas/sumbangan ahli

Sepajang tahun Pentadbir Setiausaha AJK 500

Rekod pengurusan sentiada dikemaskinka n

Penggunaan Dewan Sekolah, Surau, Gelanggang Permainan, Padang Bola dan lain-lain secara dinamik dan terkawal.

8. BIDANG SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT Matlamat Strategik 8.1 OBJEKTIF Untuk memantapkan sistem penyampaian dan pengurusan maklumat • STRATEGI Manual prosedur kerja • • • • Suat menyurat Pigeon Hole • • • • Memantap dan meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian. PROGRAM / AKTIVITI Fail Meja Pengurusan Pentadbiran Buku Maklumat Pengurusan Sekolah Arahan Pentadbiran Pekeliling Surat-surat, siaran, diletakkan di dalam pigeon hole yang bernombor sendiri. Setiap pagi atau petang guruguru akan mengambil surat-surat tersebut untuk tindakan selanjutnya. TANGGUNG JAWAB Pentadbir KOS RM 300 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Setiap hari layari laman web / Portal MOE JPN, PPD SPI Setiap hari Semak pigeon Holeh OUT COME Maklumat dapat disebar dengan segera

Pengurusan Pentadbir Sekolah Pengurusan Pentadbir Sekolah

200 200

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

29

OBJEKTIF • •

STRATEGI Memo rengkas Wireless internet • • • • • • • • • Faksimili Telefon dan SMS Laman blog SMKPN •

PROGRAM / AKTIVITI Maklumat guru ganti Maklumat dan tindakan segera Penggunaan Emel / Gmail Pengurusan Pentadbiran sekolah Penggunaan Emel Guru Ekses Portal PPD Kubang Pasu Ekses Laman Web JPN Ekses Laman Blog SMKPN Surat menyurat segera melalui faksimili. Maklumat segera disampaikan melalui telefon dan handset Penyampaian berita sekolah Penyampaian maklumat sekolah Download maklumat Link lamam Web KPM dan PPD Mesyuarat induk Perbincangan tentang keperluan Penetapan tugas jawatankuasa Identifikasi ruang lingkup tugas Penyediaan peralatan-bajet Perancangan program Identifikasi lokasi Pemantauan dan penilaian

TANGGUNG JAWAB Pengurusan Pentadbir Sekolah Pengurusan Pentadbir Sekolah

KOS RM 200 2500

TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun Sepanjang tahun

KPI / SASARAN Untuk guru dan staf sokongan Setiap guru ada emel /Gmail Bilangan pelawat dalam Laman Blog Sekolah Bilangan penggunaan Dokumen No. Telefon guru dan staf Sentiasa melawat laman Blog Sekolah

OUT COME Maklumat segera diterima Bilangan penggunaan internet

Pengurusan Pentadbir Sekolah Pengurusan Pentadbir Sekolah guru Pengurusan Pentadbir Sekolah guru 1000

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

Bilangan penggunaan faksimili


• • • • • • • • • • • •

Sepanjang tahun

Bilangan pelawat laman Blog Sekolah Berfungsi dengan berkesan di semua lokasi yang ditetapkan

LAN

2000

Sepanjang tahun

9. BIDANG PUSAT SUMBER SEKOLAH Matlamat Strategik 9.1 Meningkatkan bilangan pelajar yang menggunakan Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat ilmu

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

30

OBJEKTIF Untuk meningkatkan bilangan murid yang menggunakan pusat sumber sebagai pusat ilmu.

STRATEGI Penyediaan pembangunan fizikal PSS yang kondusif dan bahan bacaan yang terkini serta menarik dan pelaksanaan promosi • • • •

PROGRAM / AKTIVITI Menyediakan ruang pameran, sudut bacaan, balai ilmu Menyediakan lebih banyak bukubuku baru. Menyediakan lebih banyak bangku / kerusi. Mengadakan streamer dan banner sebagai sumber maklumat Mengadakan gotong roong membersih PSS Menyediakan browser dan risalah PSS Memperkenalkan buku-buku semaa perhimpunan Mengadakan pertanndingan galakkan membaca, pameran / jualan buku

TANGGUNG JAWAB Pentadbir Guru Media JK Pusat Sumber Ketua Paniltia

KOS RM 20000

TARIKH PELAKSANAAN Jan Mac Mei Julai Ogos

KPI / SASARAN Memastikan setiap kelas ada waktu Pusat Sumber.

OUT COME Peningkatan % ramai pelajar menggunakan PSS


• • •

Matlamat Strategik 9.2 OBJEKTIF Meningkatkan bilangan bahan bacaan yang berkualiti dan mencukupi STRATEGI Membeli buku yang baru dan berkualiti Memohon bantuan/derma buku baru dari Syarikat Swasta dan persendirian

Menambah pelbagai koleksi bahan bacaan PROGRAM / AKTIVITI • • • • • • Menyediakan ruang buku-buku baru Automasi pinkaman dan pemulangan buku. Membaik pulih buku yang rosak Menjilid majalah dan membuat buku skrap bertema dari surat khabar Mengadakan kursus/bengkel penjilidan dan membaiki buku Mengadakan promosi buku baru TANGGUNG JAWAB Pentadbir Guru Media JK Pusat Sumber Ketua Panitia KOS RM 20000 TARIKH PELAKSANAAN Jan Mac Mei Julai Ogos KPI / SASARAN Menambahka n bilangan bahan bacaan setiap tahun OUT COME Peningaktan % guru dan pelajar membaca

Matlamat Strategik 9.3

Menyedia dan menyelenggara Alat Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Mengajar

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

31

OBJEKTIF Meningkatkan keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar dan bahan bantu belajar .

STRATEGI Membeli ABM dan BBM yang baru dan berkualiti • • • • • • • • • • •

PROGRAM / AKTIVITI Menyediakan ruang / ruang ABM / BBM dibilik khas Menyediakan buku log pinkaman dan pemulangan. Membaik pulih ABM dan ABB Menambah lagi ABM / ABB Mengadakan pertandingan penyediaan ABM inovasi antara panitia Mengadakan bengkel mengguna ABM / ABB berkesan. Mengadakan promosi dan pendedahan mpenggunaan ABM / ABB. Buku Skrab Program ADD Program Cutting Paper’ Lawatan Penanda aras ke PSS gemilang Negeri

TANGGUNG JAWAB Pentadbir Guru Media JK Pusat Sumber Ketua Panitia

KOS RM 2000

TARIKH PELAKSANAAN Jan Mac Mei Julai Ogos

KPI / SASARAN Rekod penggunaan alat bantu mengajar dan bahan bantu belajar Sentiasa dikemaskini

OUT COME Peningkatan % ramai guru dan pelajar menggunakan ABM dan ABB

10. BIDANG PENGURUSAN DATA Matlamat Strategik 10.1 OBJEKTIF Untuk memastikan data SSM dan SSDM sentiasa lengkap dan kemaskini STRATEGI Pelaksanaan kutipan data SSM dan SSDM murid yang tepat Memastikan data SMM dan SSDM sentiasa lengkap dan kemas kini PROGRAM / AKTIVITI TANGGUNG JAWAB Pentadbir Guru Data Penyelia Tingkatan Guru Tingkatan Staf pejabat KOS RM 300 TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI / SASARAN Data murid dikemaskini setiap bulan OUT COME Data pelajar sentiasa lengkap dan tepat


• • • •

Borang SMM pelajar wajib diisi oleh murid Guru Tingkatan perlu menyemak data pelajar Guru data perlu masukkan data ke dalam sistem dengan tepat Setiap bulan semak semula senarai keluar/masuk murid Bilangan pelajar dalam sistem SMM mesti sama dengan bilangan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

32

OBJEKTIF

STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI sebenarnya mengikut kelas dan tingkatan.

TANGGUNG JAWAB

KOS RM

TARIKH PELAKSANAAN

KPI / SASARAN

OUT COME


Cetak bilangan murid sekiranya ada perubahan dan failkan Borang SMM murid yang asal difailkan mengikut kelas dan tingkatan.

Matlamat Strategik 10.2

Memastikan penyebaran maklumat pergerakan murid guru dan staf lebih sistematik dan menyeluruh.

OBJEKTIF Untuk memastikan penyebaran maklumat pergerakan murid dan guru sistematik dan menyeluruh

STRATEGI Pelaksanaan penyebaran maklumat pergerakan murid, guru dan staf yang sistematik dan menyeluruh • • •

PROGRAM / AKTIVITI Data guru dikemaskini dan mengikut opsyen Data guru dikemaskini mengikut Gred( DG ) Cetak maklumat guru dan failkan Makluman dalam mesyuarat Pengurusan, guru, kurikulum dan panitia mata pelajaran. Makluman dalam Laman Blog sekolah smk-pulaunyior.blogspot.com Sentiasa peka dengan kedudukan guru ( guru pindah masuk dan guru pindah keluar)

TANGGUNG JAWAB Pentdbir KPT Guru Data

KOS RM 100

TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun

KPI / SASARAN Data guru dikemaskini setiap bulan

OUT COME Data guru sentiasa lengkap dan tepat


• •

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

33

3. PELAN OPERASI : 3.1 BIDANG KURIKULUM Nama Program / Aktiviti 3.1.1: Objektif: Pelaksanaan Headcount Untuk meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM supaya mencapai sasaran TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Perkembangan Staf Setiausaha program TEMPOH 1 jam Ikut jadual STATUS

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Headcount Bincang tarikh dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan Bengkel Menyerahkan dokumentasi keapada JK Dokumentasi Sekolah Strategi meningkatkan kecemerlangan pelajar

Nama Program / Aktiviti 3.1.2:

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

34

Objektif:

Untuk meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM supaya mencapai sasaran TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kurikulum TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

LANGKAH 1. 2.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Membentang perancangan / Strategi meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam Mesyuarat JK Kurikulum Menyerahkan dokumentasi keapada Pengetua dua salinan

3.

S/U program

Nama Program / Aktiviti 3.1.3 : Objektif:

Analisis dan post-mortem Keputusan Peperiksaan Ujian dan Peperiksaan Untuk meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM supaya mencapai sasaran TANGGUNGJAWAB Guru mata pelajaran S/U Peperiksaan Setiausaha JK Pengurusan Pengetua S/U Peperiksaan S/U Peperiksaan 1 jam 2 jam 2 jam TEMPOH STATUS

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5 6

PROSES ALIRAN KERJA Penyerahan markah Analisis keputusan ujian dan peperiksaan dalaman Menyerah untuk dibentang dalam Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Melaksanakan post mortem dalam Mesyuarat JK Kurikulum Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi kepada Pengetua

Nama Program / Aktiviti 3.1.4 :

Program tindakan susulan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

35

Objektif:

Untuk meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM supaya mencapai sasaran TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kurikulum Ketua Panitia Guru Setiausaha JK Kurikulum TEMPOH 1 jam 2 jam Ikut jadual STATUS

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES ALIRAN KERJA Mengadakan mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mengadakan mesyuarat JK Kurikulum Mengadakan mesyuarat Panitia mata pelajaran Melaksanakan program Mendokumenkan program

Nama Program / Aktiviti 3.1.5 : Objektif:

Hari Anugerah Cemerlang Untuk meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM supaya mencapai sasar TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kurikulum Setiausaha program Guru SMKPN JK Dokumentasi program Setiausaha JK Kurikulum TEMPOH 1 jam 2 jam 1 jam STATUS

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat JK Hari Anugerah Cemerlang Pelaksanaan program Hari Anugerah Cemerlang Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah Pengurusan Pemantauan Kurikulum Berkualiti

Ikut jadual

Nama Program / Aktiviti 3.1.6: Objektif: LANGKAH

Untuk memantapkan perlaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan TEMPOH 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

36

1. v. vi. vii. viii. 2. 3. 4. 5.

Penyediaan Jadual pelaksanaan PKB: Penyemakan Buku Rekod Pengajaran Semakan Buku Latihan Pelajar Pencerapan P&P Pemantauan Pengurusan Kelas Melaksanakan Pemantauan Menyediakan Pelaporan Menyerahkan laporan ke pengetua (JK Dokumentasi) Menyerahkan satu salinan laporan ke PPD

GK Bahasa

1 jam

Pengetua, PK, PK HEM. PK Kokurikulum, PK Petang, GuruGuru Kanan GK Bahasa GK Bahasa GK Bahasa

2 jam

Nama Program / Aktiviti 3.1.7:

• Kursus Perkembangan Staf • Kursus Dalaman-kursus Umum dan kursus khas

• Panduan Am Guru
Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4.

• Peraturan Tugas Guru Untuk memantapkan lagi sistem penyampaian guru dalam bilik darjah TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Perkembangan Staf Setiausaha program TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Perkembangan Staf Mesyuarat JK Kerja Perkembangan Staf Pelaksanaan Program • Kursus Perkembangan Staf • Kursus Dalaman-kursus Umum dan kursus khas

Ikut jadual

• Panduan Am Guru
5. 6.

• Peraturan Tugas Guru Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah JK Dokumentasi program Setiausaha JK Perkembangan Staf

Ikut jadual

Nama Program / Aktiviti 3.1.8:

Bengkel Pemantapan kemahiran penggunan ICT semasa proses P&P

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

37

• • • • Objektif: LANGKAH 1. 2. 3.

Bengkel pembinaan BBM / ABM kaedah ICT Bengkel pendedahan penggunaan LCD. Bengkel pendedahan menggunakan soft ware dalam P&P Program Inovasi ICT

Untuk meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam P&P. TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Perkembangan Staf Setiausaha program JK Dokumentasi program TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Perkembangan Staf Mesyuarat JK Kerja Perkembangan Staf Pelaksanaan Program Dokumentasi / laporan • Bengkel Pemantapan kemahiran penggunan ICT semasa proses P&P • Bengkel pembinaan BBM / ABM kaedah ICT • Bengkel pendedahan penggunaan LCD. • Bengkel pendedahan menggunakan soft ware dalam P&P • Program Inovasi ICT Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah • • • •

Ikut jadual Ikut jadual

4.

Setiausaha JK Perkembangan Staf

Nama Program / Aktiviti 3.1.9:

Bengel Pendedahan Teknik Memeriksa Skrip Jawapan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Ceramah dan Bengel Teknik Menjawab. Latih tubi soalan-soalan lepas dan soalan percubaan negeri lain. Bengkel pendedahan penggunaan LCD dan ”soft ware” dalam P&P.

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam. TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Guru Kanan Bahasa Setiausaha Panitia Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Ketua Panitia BM / BI Guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris TEMPOH 1 jam 2 jam 2 jam Ikut jadual Ikut jadual STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat ketua-ketua panitia Bidang Bahasa Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Mesyuarat Jawatankuasa Program

Bengel Pendedahan Teknik Memeriksa Pelancaran/ Pelaksanaan program /Pemantauan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

38

6. 7.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi kepada JK Pengurusan sekolah

JK Dokumentasi program Setiausaha JK Kurikulum

Sepanjang program berjalan Seminggu selepas program

Nama Program / Aktiviti 3.1.10:

• • • • • •

Program Bulan Bahasa dan Minggu Petah Bicara. Program Klinik Bahasa Program Intervensi 2M Fiesta Bahasa dan ”Let Use English, Please” Program ”English Corner” ”Please Write, My Darling”

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatkan minat membaca dan bertutur dengan laras bahasa yang betul. TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Guru Kanan Bahasa Setiausaha Panitia B. Malaysia Guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Pentadbir, TEMPOH 1 jam 2 jam 2 jam Ikut jadual Ikut jadual STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat ketua-ketua panitia Bidang Bahasa Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Mesyuarat Jawatankuasa Program Bulan Bahasa dan Minggu Petah Bicara Pelancaran/ Pelaksanaan program /Pemantauan • Program Bulan Bahasa dan Minggu Petah Bicara. • Program Klinik Bahasa • Program Intervensi 2M • Fiesta Bahasa dan ”Let Use English, Please” • Program ”English Corner” • ”Please Write, My Darling” Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi kepada JK Pengurusan sekolah

6. 7.

JK Dokumentasi program Setiausaha JK Kurikulum Seminggu selepas program

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

39

Nama Program / Aktiviti 3.1.11:

• • • • • • • • • •

Bulan Membaca/Minggu NILAM Membanyak bahan bacaan. Menambah bahan bacaan di Balai bacaan. Pertandingan membaca buku terbanyak. Bulan Membaca/Minggu NILAM Pameran buku Ceramah pendedahan galakan membaca. Kem Membaca 1 Malaysia Anugerah NILAM pelajar Anugerah NILAM guru

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3.

Untuk meningkatkan tahap budaya membaca di kalangan murid. TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK NILAM Setiausaha program TEMPOH 1 jam 2 jam Ikut jadual STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK NILAM Pelaksanaan aktiviti NILAM • • • • • • • • • Membanyak bahan bacaan. Menambah bahan bacaan di Balai bacaan. Pertandingan membaca buku terbanyak. Bulan Membaca/Minggu NILAM Pameran buku Ceramah pendedahan galakan membaca. Kem Membaca 1 Malaysia Anugerah NILAM pelajar Anugerah NILAM guru

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

40

4. 5.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Nama Program / Aktiviti 3.1.12:

• • • • • • • • • •

Mesyuarat berkala Mengurus fail Induk Mengawal selia soalan Mengurus soalan menepati JSI Memastikan penyediaan JSI bagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Mengumpul soalan untuk bank soalan Menganalisis keputusan Dokumentasi keputusan peperiksaan Sedia fail dan mudah di aksesm Program Temu Waris

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3.

Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan awam, peperiksaan dalaman dan penilaian TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha Unit Peperiksaan Setiausaha Unit Peperiksaan TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Unit penilaian dan peperiksaan Pelaksanaan program • Mesyuarat berkala • Mengurus fail Induk • Mengawal selia soalan • Mengurus soalan menepati JSI • Memastikan penyediaan JSI bagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. • Mengumpul soalan untuk bank soalan • Menganalisis keputusan • Dokumentasi keputusan peperiksaan • Sedia fail dan mudah di aksesm • Program Temu Waris

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

41

4. 5.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Setiausaha Unit Peperiksaan Setiausaha Unit Peperiksaan

Nama Program / Aktiviti 3.1.13:

• • • • • • •

Mengadakan ujian diognastik Program kelas PROBIM Program Temu waris pelajar Intervensi Kem Pugar Minda Anakku Sayang. Sesi Motivasi Ujian dan penilaian Hari Kecemerlangan kelas PROBIM

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3.

Memastikan pelajar menguasai kemahiran asas dalam 3M TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Intervensi 3M TEMPOH 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Intervensi 3M Pelaksanaan program • Mengadakan ujian diognastik • Program kelas PROBIM • Program Temu waris pelajar Intervensi • Kem Pugar Minda Anakku Sayang. • Sesi Motivasi • Ujian dan penilaian • Hari Kecemerlangan kelas PROBIM Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

4. 5.

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

42

Nama Program / Aktiviti 3.1.14:

• • • • •

Exploring Science and Technology Program selepas PMR Bulan Bertema Pertandingan Sketch Book Pertandingan Roket

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan peratus Dasar 60 : 40 TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kurikulum Ketua Panitia TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

5. 6.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat Panitia Sains Pelaksanaan program • Exploring Science and Technology • Program selepas PMR • Bulan Bertema • Pertandingan Sketch Book • Pertandingan Roket Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah • • • • • Ujian Diagnostik Teknik Menjawab Soalan Klinik Matematik Klinik Sains Pie Day

Nama Program / Aktiviti 3.1.15:

Objektif:

Meningkatkan peratus Dasar 60 : 40

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

43

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat Panitia Sains Pelaksanaan program • • • • • Exploring Science and Technology Program selepas PMR Bulan Bertema Pertandingan Sketch Book Pertandingan Roket

TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kurikulum Ketua Panitia Ketua Panitia

TEMPOH 1 jam 2 jam

STATUS

4. 5.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

3.1 BIDANG KOKURIKULUM Nama Program / Aktiviti 3.2.1 : Menyedia perancangan strategik Kokurikulum Menyediakan angaran perbelanjaan Menyediakan takwim kokurikulum Untuk memastikan pengurusan kokurikulum mencapai standard yang ditetapkan. TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kokurikulum Setiausaha Program TEMPOH 1 jam STATUS

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Kokurikulum Mesyuarat JK Program Pelaksanaan program Menyedia perancangan strategik Kokurikulum Menyediakan angaran perbelanjaan Menyediakan takwim kokurikulum

4. 5.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

JK Dokumentasi program

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

44

Nama Program / Aktiviti 3.1.2:


• • • •

Mengadakan Klinik sukan Perlawanan Persahabatan Kem Motivasi Latihan Sepanjang tahun Kursus Kejurulatihan Lanjutan

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4.

Untuk meningkatkan pencapaian sukan dalam Pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kokurikulum Setiausaha Program TEMPOH 1 jam 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Kokurikulum Mesyuarat JK Program Pelaksanaan program • • • • • Mengadakan Klinik sukan Perlawanan Persahabatan Kem Motivasi Latihan Sepanjang tahun Kursus Kejurulatihan Lanjutan

5. 6.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

JK Dokumentasi program

Nama Program / Aktiviti 3.1.3.

Aktiviti kokurikulum

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

45

• • • Objektif:

Kejohanan Merentas Desa, Sukantara an Kejohanan Olahraga Pertandingan antara mahligai Perkhemahan Perdana Kokurikulum Hari Kokurikulum Sekolah

Untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti dan kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah, daerah negeri dan Kebangsaan bagi meningkatkan markah kokurikulum untuk ke IPTA TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK Kokurikulum Setiausaha Program TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK Kokurikulum Mesyuarat JK Kejohanan Merentas Desa/ Tara/ Olahraga Pelaksanaan program


Aktiviti kokurikulum Kejohanan Merentas Desa, Sukantara an Kejohanan Olahraga Pertandingan antara mahligai Perkhemahan Perdana Kokurikulum Hari Kokurikulum Sekolah JK Dokumentasi program

• • 5. 6.

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Nama Program / Aktiviti 3.1.4.:
Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

Program Buku Pengesanan Ponteng bulanan

----------------------------------------------------------------------------------46

• • • • • • Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4.

Lawatan ke rumah murid terlibat ponteng Perjumpaan waris murid yang terlibat ponteng. Program Motivasi Khemah Ibadat Op Ponteng Program Kenal Mesra

Untuk memastikan sifar ponteng dilaksanakan dengan berkesan. TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha program ponteng TEMPOH 1 jam 2 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Ponteng Pelaksanaan program


• • • • • • 5. 6.

Program Buku Pengesanan Ponteng bulanan Lawatan ke rumah murid terlibat ponteng Perjumpaan waris murid yang terlibat ponteng. Program Motivasi Khemah Ibadat Op Ponteng Program Kenal Mesra

Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Nama Program / Aktiviti 3.1.5.:

• • •

Program Ops Ponteng Program Ops RODA Program Ops Vandalisme/

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

47

• • • • • • • • Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Ceramah / Tazkirah Mengadakan Khemah / Kem Muhasabah diri untuk murid ’High Risk’. Program pemeriksaan segera ’sport check’ Surat amaran ponteng. Program pemantauan berkala Perekodan sistematik ProgramTemu waris Lawatan ke rumah-rumah pelajar ’high risk’

Untuk mengurangkan salah laku disiplin dalam kalangan murid SMKPN TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha JK Dislplin S/U Program TEMPOH 2 jam 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Disiplin / Lembaga Disiplin Pelaksanaan program Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Nama Program / Aktiviti 3.1.6.:

• • • • •

Program Riadah Rohani Program Ikhtiar Program takzirah Program Pengucapan Mingguan Bertema masa perhimpunan. Kem atau khemah ibadat dan Qimullail

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

48

• • • • Objektif:

Program Munajat Program Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Program Bimbingan Kerohanian Poster dan streamer tentang kerohanian.

Untuk Memantapkan penghayatan kerohanian dalam diri murid

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Majlis Tindakan Dakwah Pelaksanaan program • Program Riadah Rohani • Program Ikhtiar • Program takzirah • Program Pengucapan Mingguan Bertema masa perhimpunan. • Kem atau khemah ibadat dan Qimullail • Program Munajat • Program Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam • Program Bimbingan Kerohanian • Poster dan streamer tentang kerohanian. Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha Majlis Tindakan Dakwah S/U Program

TEMPOH 2 jam 1 jam 1 jam

STATUS

5. 6.

Nama Program / Aktiviti 3.1.7.:

• • •

Menjalankan kutipan tabung kebajikan murid. Memberi sumbangan kepada murid bagi Kematian murid Memberi sumbangan kepada pelajar yang masuk hospital (wad)

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

49

• • •

Memberi sumbangan kepada Pelajar bagi kes-kes khas seperti berikut: Mengurus Skim Insuran Berkelompok Pelajar bagi kes kemalangan / meninggal dunia.

Memberi bantuan melalui Zakat / KWAMP • Menguruskan bantuan Kebajikan Masyarakat untuk murid tersebut membuat kaca mata. • Menambahkan lagi bilangan mesin air minuman bertapis. • Mengurus penyedian kemudahan telefon awam di sekolah, Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. Untuk memantapkan pengurusan kebajikan murid TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha JK Kebajikan Pelajar TEMPOH 1 jam 2 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Kebajikan Murid Pelaksanaan program kutipan sumbangan dan mengurus penyerahan sumbangan Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Nama Program / Aktiviti 3.1.8.:

• • • •

Kursus kepimpinan kepada ketua tingkatan, pengawas, pengawas Pusat Sumber, Pengerusi, setiausaha, persatuan, Kelab, Unit Beruniform dan sukan. Mengadakan khemah Ibadat Mengadakan hari Guru Mengurus Hari Kokurikulum. Mengurus gotong royong kelas Pengacara Perhimpunan. Membaca doa dalam perhimpunan Imam MuazzinPelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

----------------------------------------------------------------------------------50

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3.

Membolehkan ramai murid berkepimpinan dan berketrampilan diri TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha JK Lembaga Pengawas Sekolah TEMPOH 1 jam 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Lembaga Pengawas Sekolah • Mengadakan khemah Ibadat • Mengadakan hari Guru • Mengurus Hari Kokurikulum.


• • 4. 5. 6.

Mengurus gotong royong kelas Pengacara Perhimpunan. Membaca doa dalam perhimpunan Imam Muazzin

Pelaksanaan program Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Nama Program / Aktiviti 3.1.9.:

• • • • • • • •

Kem bina insan-pamantapan sahsiah Kem kecemerlangan akademik Kursus kepimpinan Ceramah kecerdasan mental Ceramah remaja Ceramah kemahiran belajar Bengkel kemahiran belajar Program mentor-mentee

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

51

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4.

Untuk memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha Bimbingan Kaunseling TEMPOH 1 jam 2 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Bimbingan Kaunseling Pelaksanaan program • Kem bina insan-pamantapan sahsiah • Kem kecemerlangan akademik • Kursus kepimpinan • Ceramah kecerdasan mental • Ceramah remaja • Ceramah kemahiran belajar • Bengkel kemahiran belajar • Program mentor-mentee Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

5. 6.

Nama Program / Aktiviti 3.1.10:


• • • • •

Ucap salam bila bertemu warga SMKPN dan wariserta pelawat luar. Menghormati tetamu Ucapan terima kasih Membaca doa sebelum mula pembelajaran. Budaya senyum sebagai sedekah Program Ikhtiar.

Objektif: LANGKAH 1.

Untuk menerap budaya sekolah dan nilai murni agar sebati dalam diri pelajar TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan TEMPOH 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

52

2. 3. 4.

Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Majlis Tindakan Dakwah Pelaksanaan program • Ucap salam bila bertemu warga SMKPN dan wariserta pelawat luar. • Menghormati tetamu • Ucapan terima kasih • Membaca doa sebelum mula pembelajaran. • Budaya senyum sebagai sedekah • Program Ikhtiar. Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

Setiausaha JK HEM Setiausaha JK Majlis Tindakan Dakwah

1 jam 1 jam

5. 6.

Nama Program / Aktiviti 3.1.11:

• • • • • • • • • • • •

Program gotong royong sekolah Hari Kokurikulum Hari Terbuka Asrama Mengemas dan menceria kelas. Jamuan kelas. Amalan menderma kepada rakan ditimpa musbah. Lawatan ke rumah pelajar atau guru sakit Menghadiri kenduri rumah warga SMKPN Program Kad hari lahir Majlis hari persaraaan guru pencen Program Jamuaan staf. mingguan dan bulanan Budaya Bersih

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

53

Objektif:

Untuk menerap budaya sekolah dan nilai murni agar sebati dalam diri pelajar

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Pengurusan Sekolah Mesyuarat JK HEM • Pelaksanaan program Dokumentasi / laporan Menyerahkan dokumentasi keapada JK Pengurusan sekolah

TANGGUNGJAWAB Setiausaha JK Pengurusan Setiausaha JK HEM Setiausaha program Setiausaha program JK Dokumentasi program Setiausaha JK Kurikulum

TEMPOH 1 jam 2 jam

STATUS

Nama Program / Aktiviti 3.1.12: Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelaksanaan kutipan data SSM dan SSDM murid yang tepat Untuk memastikan data SSM dan SSDM sentiasa lengkap dan kemaskini TANGGUNGJAWAB Pentadbir Guru data 2.Guru Tingkaatan 4.Staf pejabat TEMPOH STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Pelajar mendaftar masuk dan menyerahkan data sekolah terdahulu. Penyelia tingkatan menempatkan pelajar ke kelas Guru tingkatan memasukkan data pelajar ke dalam computer. Guru tingkatan memaklumkan kepada guru data Hujung bulan senarai nama pelajar yang terkini diedarkan untuk semakan

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

54

Nama Program / Aktiviti 3.1.13:

• • • • •

Objektif: LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Taklimat Pengurusan Kewangan kepada semua guru Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Menyediakan dan mendokumentasikan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Menjadikan ABM panduan utama dalam urusan pembelian. Menyediakan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Perkapita Tahunan (PCG) mengguna data yang tepat dan menepati masa. • Pemeriksaan Buku tunai / Buku Vot oleh PK dan Pengetu disetiap awal bulan • Pemeriksaan Buku Tunai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik. Mematuhi Arahan Perbendaharaan, undang-undang, peraturan dan prosedur kewangan yang berkaitan dan terkini. TANGGUNGJAWAB Penolong Kanan Pentadbiran AJK Terlibat AJK terlibat Pengerusi Mesyuarat Pengurus Pengurus TEMPOH 20 minit 2 hari 2-3 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Menyedia surat panggilan Menyedia bahan taklimat /mesyuarat Menyedia tempat taklimat/mesyuarat Mengadakan / melaksanakan taklimat/mesyuarat Maklumbalas keputusan mesyuarat Tindak ikut untuk penambahbaikkan

4.

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN STRATEGIK BERDASARKAN CARTA GANTT

Bil 1.

Aktiviti Progrqm peningkatan prestasi akademik Program PKB Program keberkesanan P&P Progam 1 x

Januari 2 3 4 x x x

1 x

Februari 2 3 4 x x x

1 x

Mac 2 3 x x

4 x

1 x

April 2 3 x x

4 x

1 x

Mei 2 3 x x

4 x

1 x

Jun 2 3 x x

4 x

1 x

Julai 2 3 x x

4 x

1 x

Ogos 2 3 x x

4 x

September 1 2 3 4 x x x x

1

Oktober 2 3 4

2. 3. 4.

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

55

Bil

Aktiviti 1 penggunaan peralatan ICT Program MBM dan MBI Program NILAM Program pemantapan pengurusan unit peperiksaan Program Int ervensi 3M Program Sains Matematik Program pemantapan pengurusan kokurikulum Program menambahkan kepakaran dalam bidang sukan Program menaiktaraf kemudahan prasarana dan peralatan kokurikulum Program mengurangkan salah laku x

Januari 2 3 4 x x x x x x x x x

1 x x x

Februari 2 3 4 x x x x x x x x x

1 x x x

Mac 2 3 x x x x x x

4 x x x

1 x x x

April 2 3 x x x x x x

4 x x x

1 x x x

Mei 2 3 x x x x x x

4 x x x

1 x x x

Jun 2 3 x x x x x x

4 x x x

1 x x x

Julai 2 3 x x x x x x

4 x x x

1 x x x

Ogos 2 3 x x x x x x

4 x x x

September 1 2 3 4 x x x x x x x x x x x x

1

Oktober 2 3 4

5. 6. 7.

x

8. 9. 10.

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

11.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

56

Bil 14.

Aktiviti 1 disiplin Program Sifar Ponteng Program penghayatan kerohanian Program pemantapan pengurusan kebajikan Program memperkemba ngkan potensi diri Program pengurusan kafetaria Program perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Program penerapan budaya sekolah Pengurusan kewangan sekolah. Program keceriaan bilik darjah Program 3K Program keceriaan x

Januari 2 3 4 x x x

1 x

Februari 2 3 4 x x x

1 x

Mac 2 3 x x

4 x

1 x

April 2 3 x x

4 x

1 x

Mei 2 3 x x

4 x

1 x

Jun 2 3 x x

4 x

1 x

Julai 2 3 x x

4 x

1 x

Ogos 2 3 x x

4 x

September 1 2 3 4 x x x

1

Oktober 2 3 4

15.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22. 23. 24.

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

57

Bil

Aktiviti 1 pengurusan bilik-bilik khas Pengurusan x aset alih kerajaan Pengurusan stor sekolah Pengurusan sumber manusia Latihan dalam perkhidmatan untuk guru Latihan dalam perkhidmatan untuk staaf bukan guru x

Januari 2 3 4 x x x

1 x

Februari 2 3 4 x x x

1 x

Mac 2 3 x x

4 x

1 x

April 2 3 x x

4 x

1 x

Mei 2 3 x x

4 x

1 x

Jun 2 3 x x

4 x

1 x

Julai 2 3 x x

4 x

1 x

Ogos 2 3 x x

4 x

September 1 2 3 4 x x x x

1

Oktober 2 3 4

25. 26.

x
x x x

x
x x

x
x x x

x x x

27.

28.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30.

31.

Perhubungan sekolah dengan pihak luar dan komuniti Pengurusan maklumat Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan data

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

32. 33.

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

58

Isi Kandungan

Muka surat

Isi Kandungan

Muka surat

Aluan Pengetua

1

BAHAGIAN B : PELAN TINDAKAN STRATEGIK SEKOLAH
Analisis Persekitaran Organisasi ( SWOC ) 23 24 28

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG
1 2. 3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2 2 3 2. Pelan Tindakan 1. Bidang Isu Strategik dan Matlamat strategik sekolah

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

59

4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Pejabat Pelajaran Derah Kubang Pasu SMK Pulau Nyior Visi Misi Pelanggan SMKPN Logo Sekolah Moto SMKPN Laungan Sekolah Lagu Sekolah Carta Organisasi Sekolah Data Guru Dan Data Staf Sokongan Analisis Data Pelajar Analisis Data Kemudahan Sekolah Dan Fasiliti Kemudahan Asrama Peperiksaan PMR Dan Unjuran Peperiksaan SPM Dan Unjuran Peperiiksan STPM Dan Unjuran Data pencapaian kokurikulum.

4 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 12 15 16 18 21 3. 4. Pelan Operasi Pelaksanaan Pelan Tindakan berasaskan carta gantt 57 76

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

60

BAHAGIAN B : PELAN TINDAKAN STRATEGIK SEKOLAH

----------------------------------------------------------------------------------Pelan Tindakan Strategik SMKPN 2011

61