SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA SEKOLAH

BERDASARKAN PER KAPITA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2 0 1 0

LATAR BELAKANG

3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menguruskan sebanyak 18 jenis Bantuan yang

bantuan persekolahan di bawah Belanja Mengurus tahun 2010.

diuruskan ini merangkumi peruntukan kewangan bagi menampung aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta operasi sekolah, elaun dan biasiswa kepada murid, bantuan kepada murid miskin dan juga bantuan sokongan lain seperti bantuan jaket keselamatan, kelas dewasa bagi ibu bapa murid Orang Asli dan Penan dan program susu. Walau bagaimanapun, kadar dan kriteria kelayakan serta pengurusan kewangan berkaitan pemberian bantuan-bantuan ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan dalam surat pekeliling kewangan masing-masing.

4.

Kepelbagaian bentuk pemberian bantuan persekolahan ini telah menyebabkan

perlunya suatu prosedur yang sistematik dan seragam diwujudkan bagi memastikan pengurusan kewangan peruntukan bantuan dapat dibuat dengan efisien dan teratur. Bagi mencapai objektif ini, lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang mana penerima manfaatnya merupakan semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan telah dikenal pasti untuk mengguna pakai prosedur pengurusan kewangan yang sama. 5. Oleh itu, semua pindaan serta tambahan terhadap peraturan kewangan sedia

ada yang telah dibuat kepada lapan jenis bantuan persekolahan tersebut daripada segi tuntutan, penyaluran, kadar, kriteria kelayakan, maksud belanja serta pengurusan lebihan dan baki telah dikemaskinikan dalam satu garis panduan yang komprehensif yang disediakan bersama-sama pekeliling ini.

GARIS PANDUAN

6.

Garis panduan yang disediakan bersama-sama pekeliling ini menerangkan

tentang peraturan dan tindakan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

2

menguruskan peruntukan bantuan persekolahan di peringkat Kementerian. 9. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan yang dinyatakan dalam garis panduan adalah seperti yang diperincikan di bawah: Bil i. Bab A : Jenis dan Kadar Bantuan Ke Sekolah. negeri dan sekolah. Sekolah Sekolah Rendah Harian Ketua PTJ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sekolah Menengah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah iii. i. Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi. iv. v. Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK) 3 . vi. ii. 8. Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab seperti berikut: Pendahuluan. Bab B : Prosedur Tuntutan Awal. Pengurus Sekolah yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah Guru Besar atau Pengetua sekolah atau mana-mana pihak yang diwakilkan secara bertulis untuk bertindak sebagai Pengurus Sekolah semasa ketiadaannya. Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan. vii. iii. Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan. ii. viii. dan Bab G : Jadual Kadar dan Borang Berkaitan. 7. Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan.

Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan Bahagian Pendidikan Islam (BPI) ix. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH 10. Menyemak peruntukan yang diterima dan melaporkan penerimaan kepada pihak yang berkenaan. Sekolah Sekolah Teknik/Vokasional Ketua PTJ Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian (BKS) v. 4 . Sekolah Seni Malaysia vii. ii. iii. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) viii.Bil iv. Sekolah Menengah Pendidikan Khas x. Mengeluarkan Resit Pejabat (RP01) kepada pihak yang menyalurkan bantuan. Pengurus Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini seperti berikut: i. Sekolah Sukan Malaysia vi. Mengemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan peruntukan bantuan persekolahan mengikut tarikh yang ditetapkan.

Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan. Ketua PTJ hendaklah memastikan semua Pengurus Sekolah mengemukakan tuntutan Bantuan Persekolahan yang lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan keciciran penyaluran bantuan ke sekolah. Mencetak dan mengedar maklumat tuntutan kepada semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. Oleh itu Ketua PTJ adalah bertanggung jawab untuk memastikan: Maklumat tuntutan awal dan pelarasan yang diterima daripada sekolah dikunci masuk dalam Sistem eBantuan (eB) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. v.iv. 5 . dan iv. ii. Menguruskan baki bawa ke hadapan dengan teratur. Menyelenggarakan Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama. iii. i. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PTJ SEKOLAH 11. Mengembalikan lebihan peruntukan bantuan persekolahan (jika ada) melalui cek mengikut tarikh yang ditetapkan. 12. dan vi. Menggalakkan sekolah untuk mengoptimumkan sebaik mungkin peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima bagi manfaat murid pada tahun tersebut.

Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan Pengurusan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid yang disediakan bersama-sama surat pekeliling ini. KPM. 14. Peraturan dan arahan yang terkandung dalam pekeliling ini dan garis panduan yang disediakan hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua Ketua PTJ berserta semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah pentadbiran masingmasing. pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 15. KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 16.PELAKSANAAN 13. Sehubungan itu. 17. Akta Tatacara Kewangan 1957. semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturan-peraturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59. Sebarang kemusykilan atau sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam surat pekeliling dan garis panduan ini. 6 . Akta Tatacara Kewangan 1957. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan. ia perlu dirujuk kepada Bahagian Kewangan. TATACARA PERAKAUNAN 18. Tatacara dan prosedur perakaunan bagi bantuan-bantuan ini hendaklah mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun.

ii. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. iii. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2008 Peruntukan Yuran Khas Sekolah bertarikh 7 Januari 2008.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 10 Februari 2003. 7 . semua surat pekeliling kewangan dan surat edaran berikut adalah dibatalkan: i.5 Tahun 2006 (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. PEMBATALAN 20. v. vii.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 11 Februari 2004. 5 Tahun 2002) Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah bertarikh 31 Julai 2006.TARIKH KUAT KUASA 19. Surat pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. vi. iv.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 18 Julai 2005. Dengan berkuat kuasanya surat pekeliling ini. Tambahan Ketiga Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 23 April 2005. Tambahan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.

.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2. Pengarah. Ketua Nazir. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. KPM 9 .s. KPM 8. Ketua Akauntan KPM 7. Setiausaha Bahagian.k: 1. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5. Ketua Setiausaha. KPM 4. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha. Bahagian Audit Sekolah. KPM 6. Bahagian Audit Dalam. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Setiausaha Bahagian. KPM 9.

Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 4. Pengarah Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian 8. Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah 10.SENARAI EDARAN 1. Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri 9. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam 3. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan 6. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 5. Semua Pengetua/Guru Besar 10 . Pengarah Bahagian Sukan 7. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 2.

8 Tahun 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID 1 .``````````` Lampiran kepada SPK Bil.

Bantuan Makanan Asrama (BMA) 3 6 7 10 11 12 14 15 17 18 Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G Prosedur Tuntutan Awal Prosedur Tuntutan Pelarasan Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi Baki Bawa Ke Tahun Hadapan Jadual Kadar dan Borang Berkaitan 20 23 26 28 30 33 2 . Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) VI. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) VII. Yuran Khas Sekolah (YKS) III. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) VIII.KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Jenis dan Kadar Bantuan Persekolahan Ke Sekolah I. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) IV. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) V. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) II.

PENDAHULUAN

3

PENDAHULUAN
1. Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan kewangan bagi lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang menguruskan bantuan persekolahan tersebut sama ada di peringkat Kementerian, negeri mahupun sekolah. 2. Lapan jenis bantuan yang terlibat adalah seperti berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG); b. Yuran Khas Sekolah (YKS); c. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP); d. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK); e. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA;) f. Bantuan Sukan Sekolah (BSS); g. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP); dan h. Bantuan Makanan Asrama (BMA). 3. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang mengendalikan Akaun Khas adalah juga bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan dalam garis panduan ini bagi pihak Pengurus Sekolah yang mana ia dipertanggungjawabkan. 4. Semua pihak hendaklah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam garis panduan ini. Sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam garis panduan ini, ia perlu dirujuk semula kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 5. Segala tuntutan bantuan yang tidak dituntut atau tidak dibayar dalam tahun semasa akan luput dan tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya. 6. Sebarang peruntukan yang telah dipulangkan termasuklah kes terlebih pulang juga tidak boleh dituntut semula. Justeru, Pengurus Sekolah bertanggung jawab penuh untuk menyemak dan memastikan semua pengiraan adalah tepat seperti mana yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini. 7. Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturanperaturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 8. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957. 9. Semua urusan berkaitan Bahagian Kewangan, KPM yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah ditujukan ke alamat berikut:

4

a.

Bagi urusan pemulangan peruntukan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM : Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Pentadbiran & Kewangan) Tel: 03-8884 7602 Faks: 03-8884 7701

b.

Tuntutan awal dan pelarasan peruntukan, pertanyaan dan lain-lain: Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Bantuan) Tel: 03-8884 7630/7643 Faks: 03-8884 7611 E-mel: bantuan@moe.gov.my

5

BAB A JENIS DAN KADAR BANTUAN KE SEKOLAH 6 .

I.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). 1. Sebelum ini. bantuan PCG bagi beberapa mata pelajaran baru telah diperkenalkan berikutan penubuhan Sekolah Seni Malaysia dan kadar baru bagi PCG Aliran Kemahiran di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. garis panduan ini telah menyatukan semua peraturan dan arahan yang terdapat dalam keenam-enam SPK tersebut menjadi lebih kemas dan teratur. BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) 1. Mulai tahun 2009. Maksud perbelanjaan bagi setiap Kumpulan PCG Mata Pelajaran dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran adalah seperti di Jadual 1.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). Sekolah hanya dibenarkan untuk membeli peralatan.5.4.2.3.2. Garis panduan ini juga turut memaklumkan perubahan kepada maksud perbelanjaan bagi komponen Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun/Perbelanjaan Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan Asrama. 2. inventori dan harta modal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: a. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 7 . MAKSUD BELANJA 2. 1.1. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Sekolah Menengah : RM10. LATAR BELAKANG 1. 1. terdapat enam Surat Pekeliling Kewangan (SPK) berkaitan bantuan PCG yang berkuat kuasa. Sehubungan itu. Lima daripadanya merupakan pindaan dan tambahan kepada SPK yang utama iaitu SPK Bilangan 5 Tahun 2002. 2. 1.1. Pembelian dibuat untuk memenuhi keperluan berikut: Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Rendah : Tidak melebihi RM5.

inventori dan harta modal yang dibeli hendaklah didaftarkan sebagai aset Kerajaan Malaysia. Sekolah Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Sekolah. Kumpulan dan kadar PCG yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual-jadual berikut: 8 . PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: a. 3. b.3. Pembelian peralatan ICT dan alat penyaman udara TIDAK DIBENARKAN menggunakan peruntukan PCG.Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Kurang Murid (Rendah / Menengah) : Tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran. Wajib.1. 3. dan Semua peralatan. 3. Bimbingan dan Kaunseling. Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. Pembelian hendaklah dibincangkan dan dipersetujui bersama Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Sekolah. Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif. PCG Mata Pelajaran .2. Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama. c. Asrama b. 3. d. KELAYAKAN MURID & KADAR 3.4. Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Asrama. PCG Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah. Tuntutan PCG hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja.Teras.

b.5. 4.a. PINDAH PERUNTUKAN 4.6. agihan peruntukan adalah seperti berikut: (a) 60% = Sains. Pengurus Sekolah dibenarkan membuat pindah peruntukan di antara kumpulan PCG Mata Pelajaran sahaja.1. Oleh itu.4. 4. - Jadual 5 Jadual 6 Bagi PCG Mata Pelajaran Teras. Pindah peruntukan perlu menggunakan Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan Persekolahan (Rujuk Bab G). Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/Sekolah Sukan Malaysia/Sekolah Seni Malaysia Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) - Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 d. c. Pengurus Sekolah hendaklah memastikan baki yang tinggal selepas pemindahan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun. 4.2. 4. 9 . sebelum pindah peruntukan dibuat.3. Matematik dan Bahasa Inggeris Daripada jumlah (a): 40% = Sains 30% = Matematik 30% = Bahasa Inggeris (b) 40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/Panitia yang berkenaan) 3. Peruntukan yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. PCG Mata Pelajaran bagi Tingkatan Enam yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mata pelajaran tingkatan empat dan lima untuk memudahkan tuntutan dan rekod oleh pihak sekolah. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ. 3.5. e. 4.

Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS. 1. Pendidikan Jasmani. LATAR BELAKANG 1. c. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan aktiviti tertentu di sekolah. Lukisan/Kerja tangan.00 10 . Pendidikan Seni. Dengan pemansuhan tersebut.3. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) 1.2.50 RM9. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi aktiviti: a. YKS layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. dan Pusat Sumber Sekolah. f.II. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan. 3. MAKSUD BELANJA 1. d. Sukan/Permainan. Kadar YKS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM4.4. e. Perpustakaan. 2. 1. b.1.5. KELAYAKAN MURID & KADAR 1. Mulai tahun 2008.

Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) telah ditangguhkan pemberiannya kepada sekolah pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. 1. pemberiannya disambung semula tetapi dengan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. b.2. Urusan makan minum. LATAR BELAKANG 1. penginapan. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah. dan c. 11 . 3. Kadar BKKP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid prasekolah adalah sebanyak RM25.1.2.1. Sukan/sukaneka. dan Lawatan. 2. b.1 adalah seperti berikut: a.III. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) 1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKP adalah meliputi aktiviti: a. Pada tahun 2011.1. sewaan dan pengangkutan murid prasekolah. 3. c. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.2. Konvokesyen.00 seorang murid setahun. d. MAKSUD BELANJA 2. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. Karnival Pendidikan Prasekolah. Tuntutan BKKP hanya layak dituntut bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang bersekolah di kelas prasekolah di bawah KPM sahaja. 2. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna.

2. Pasukan Pakaian Seragam/Badan Beruniform. 2. dan c. b. Kadar baru BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu tahun adalah seperti berikut: 12 . Melalui Rancangan Malaysia Ke-10.1.1. peruntukan sebanyak RM2. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. MAKSUD BELANJA 2. 1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: a. 3. 3.IV. Tuntutan BKK hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. LATAR BELAKANG 1. seminar. 1. Kerajaan akan melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan mulai tahun 2011.00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12. Urusan makan minum. dan c. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah. Sehingga tahun 2010. penginapan. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) 1.3. BKK merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum di sekolah.2. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna.2. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan. 2. Selaras dengan itu. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan.1 adalah seperti berikut: a. Sehubungan itu. Aktiviti sokongan pembentukan. b. sewaan dan pengangkutan murid.1.00 seorang murid setahun.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10. Kelab dan Persatuan (tidak termasuk Sukan dan Permainan).

000 sebuah sekolah 13 .200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM10 seorang murid RM5.Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM400 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen (murid) 51 – 100 RM800 sebuah sekolah 101 – 150 RM1.000 sebuah sekolah RM10.

Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) telah ditangguhkan pemberiannya pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. c.V. b. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). penginapan. c.2. 3. dan Aktiviti sokongan pembentukan. Sukan dan permainan penghuni asrama. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) 1. 3. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama. Pada tahun 2011. 2. 1. sewaan dan pengangkutan murid.1. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna.00 14 .1.1 adalah seperti berikut: a. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKA adalah meliputi aktiviti: a. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.2. b. Tuntutan BKKA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. LATAR BELAKANG 1. Program Asrama Terbilang. pemberiannya disambung semula tetapi dengan memperkenalkan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. 2. seminar. MAKSUD BELANJA 2.00 RM20. Urusan makan minum. Kadar BKKA yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Asrama Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM15.1.2. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan.

KELAYAKAN MURID & KADAR 3.1. dan Penyediaan bahan cetak. tingkatan dan sebagainya. kelas. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) 1. 2. bahan habis guna. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan di sekolah. Sehubungan itu. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan. 3.2. Selain itu. penginapan. Melalui dasar ini. e. d.2. Tuntutan BSS hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. LATAR BELAKANG 1. Kejohanan olahraga tahunan sekolah. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: a. Karnival permainan antara rumah. dan Program-program lain sukan di sekolah sepanjang tahun.3. c. b.VI. 1. c.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. Urusan makan minum. Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2.1.2.1. d. Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: 15 . peruntukan sebanyak RM2. 3.1 adalah seperti berikut: a. Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa. dan Pembelian serta penyelenggaraan peralatan. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. 1. MAKSUD BELANJA 2. Selaras dengan itu. 2. Kursus pendedahan permainan kepada murid. sewaan dan pengangkutan murid. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab Sukan dan Permainan. b.00 (Menengah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan.00 (Rendah) dan RM4.

000 sebuah sekolah setahun 16 .Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM200 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) 51 – 100 RM400 sebuah sekolah 101 – 150 RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM6 seorang murid setahun RM2.500 sebuah sekolah setahun RM5.

Tuntutan BMP hanya layak dituntut bagi murid prasekolah warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. 2. Sarawak dan WP Labuan) berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2010. 1. Sehingga bulan Julai tahun 2010. Perolehan bahan mentah memasak. kadar BMP bagi seorang murid prasekolah telah dinaikkan sebanyak RM0. 3.55 (Sabah.1. MAKSUD BELANJA 2. Kadar baru BMP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah untuk tempoh 200 hari setahun adalah seperti berikut: Negeri Semenanjung Sabah. 1. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.1.2.3. Gas/bahan api memasak. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMP adalah bagi tujuan berikut: a. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BMP merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi membiayai perbelanjaan penyediaan makanan murid di Kelas Prasekolah KPM.30 (Semenanjung) dan RM0. Sarawak dan WP Labuan Kadar Seorang Murid Sehari RM1.VII. Makanan tambahan. 1.2.80 RM2.1. 3. c.05 17 . kadar BMP ialah RM1. Lain-lain perkara yang melibatkan penyediaan/pemberian makanan berkhasiat kepada murid di kelas prasekolah. Di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)-Pendidikan. b. LATAR BELAKANG 1. dan d.50 sehari untuk seorang murid selama 200 hari.

Sekolah Pendidikan Khas. Terdapat dua kaedah pembekalan makanan di asrama iaitu bekalan makanan mentah dan bekalan makanan bermasak.1.1. Bagi bekalan makanan mentah. MAKSUD BELANJA 2.5. 1.3. Bagi bekalan makanan bermasak. 1. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.4. Secara amnya. Semenjak tahun 1974. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. Pembekalan/penyediaan makanan harian mengikut menu yang telah ditetapkan. 1. Kerajaan telah membantu menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makan Asrama (YMA). semua asrama Sekolah Harian. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMA dan YMA adalah bagi membiayai: a. 1. 2. Tuntutan BMA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan atau asrama di bawah Kerajaan Negeri. Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia telah melaksanakan kaedah pembekalan makanan bermasak kecuali sebilangan asrama di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan pembekalan makanan mentah kerana masalah lokasi dan logistik. Pemberian BMA ini hanya melibatkan semua murid warganegara Malaysia yang menghuni asrama di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan serta asrama di bawah Kerajaan Negeri.2. 18 . b. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 1. dan Pembelian peralatan dapur dan bahan bakar bagi asrama yang melaksanakan kaedah pembekalan bahan mentah. LATAR BELAKANG 1.1. kakitangan tertentu akan dilantik untuk menguruskan masakan. Penyediaan makanan tambahan untuk murid asrama termasuk menyediakan jamuan khas. 3. Sekolah Berasrama Penuh. Bahan mentah akan diperoleh daripada pembekal yang dipilih menerusi proses tender dan seterusnya menguruskan masakan.VIII. c. operator persendirian dipilih melalui proses tender untuk menyediakan makanan bermasak kepada penghuni asrama.

Asrama Desa. YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) 4. Kutipan daripada YMA hendaklah diuruskan sewajarnya kerana ia dikutip bagi menampung kos penyediaan makanan yang dibekalkan kepada murid yang tinggal di asrama pada tahun tersebut. 4. Kedah dan semua jenis sekolah berasrama di negeri Sarawak.6.00 RM1. Kadar YMA Sehari RM3.00 4. Kadar BMA yang layak dituntut untuk murid adalah bergantung kepada kaedah pembekalan makanan. 4.2.2. Sabah dan Labuan telah mendapat pengecualian dari membayar YMA daripada Perbendaharaan Malaysia. Sebarang pengecualian bayaran YMA adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia. menjalani aktiviti di luar sekolah. Sekiranya terdapat lebihan YMA kerana murid pulang ke kampung halaman. KPM turut menyalurkan peruntukan BMA kepada murid KPM yang menghuni asrama di bawah kerajaan negeri seperti Asrama Yayasan Selangor dan Asrama Yayasan Terengganu atau lain-lain. 4.4.999 dan ke bawah 4. jenis asrama. lokasi dan bilangan hari seperti mana di Jadual 7. Tuntutan hendaklah dikemukakan oleh pihak asrama melalui Jabatan Pelajaran Negeri di negeri masing-masing. Asrama Sekolah Model Khas di Baling. YMA yang perlu dikutip daripada setiap penghuni asrama adalah seperti berikut: Jumlah Pendapatan Ibu Dan Bapa / Penjaga Murid Sebulan RM5.1. Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/penjaga murid asrama yang layak. Sekiranya sulit untuk dilaksanakan.7. Murid di bawah kategori Projek Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). Orang Asli. maka pihak sekolah boleh mengambil tindakan menahan keputusan peperiksaan atau menahan Sijil Berhenti Sekolah murid tersebut sehingga bayaran diselesaikan oleh ibu bapa/penjaga murid. 19 . sekolah sewajarnya berusaha untuk memulangkan amaun yang sepatutnya kepada murid berkenaan.3. kesemua baki YMA tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk apa-apa tujuan lain kecuali bagi menampung kekurangan BMA tahun semasa. berpindah sekolah dan sebagainya. Pendidikan Khas.5. 4.3. Sekiranya ibu bapa/penjaga murid asrama enggan membuat bayaran.000 dan ke atas RM4. 4.

BAB B PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 20 .

c. Peruntukan awal tahun akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ ke dalam eB. Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. Sekiranya terdapat sekolah yang tercicir daripada mengemukakan permohonan (kecuali sekolah baru beroperasi – rujuk Bab D). Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid di sekolah menengah (Rujuk Bab G). 2.moe. 8. Dikreditkan terus ke akaun bank sekolah. Kaedah penyaluran peruntukan dan jenis bantuan terlibat akan dimaklumkan lebih awal kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Disember tahun sebelumnya. Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP01). 5. b. 7. Menghantar Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan Terus Ke Akaun Sekolah (Rujuk Bab G) kepada Bahagian Kewangan. Mengunci masuk maklumat tuntutan sekolah ke dalam Sistem eBantuan (eB) (http://fisu. b. ia hanya akan diproses semasa tuntutan pelarasan pada bulan Julai tahun semasa. 3. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah berikut: a. KPM. Merekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah .my) selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. 6. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. KPM dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima. pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan berikut: a. 21 .PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 1. atau Melalui waran kepada Ketua PTJ sekolah masing-masing. Selepas daripada tarikh tersebut. b.Kumpulan Wang Kerajaan / Asrama. Apabila permohonan telah diterima. dan Mencetak maklumat tuntutan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan sebagai rujukan. Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. Bagi peruntukan bantuan yang disalurkan terus ke akaun bank sekolah oleh Bahagian Kewangan. Contohnya: Tuntutan bantuan YKS bagi tahun 2011 hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid di sekolah pada 1 Oktober tahun 2010. 4. Tuntutan awal bantuan persekolahan bagi tahun semasa hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.gov.

Sekolah dinasihatkan untuk menyimpan peruntukan yang diterima pada awal tahun (tahun semasa) sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid (mana lebih rendah) sehingga bulan Julai tahun semasa supaya tidak terlebih berbelanja daripada kelayakan yang sepatutnya sekiranya berlaku pengurangan murid pada tarikh pelarasan dibuat. 22 .9.

BAB C PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN 23 .

Pelarasan peruntukan tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa dan mengguna pakai asas pelarasan seperti jadual di bawah: Jenis Bantuan PCG Asas Pelarasan Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang mana yang lebih rendah. BKK. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah mengikut kaedah penyaluran peruntukan seperti mana pada awal tahun. Pihak sekolah WAJIB melaksanakan pelarasan peruntukan tahun semasa untuk mengenalpasti peruntukan sebenar yang layak diterima oleh sekolah bagi tahun tersebut. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. BKKP. Semua sekolah perlu mengemukakan maklumat pelarasan kepada Ketua PTJ masing-masing. tambahan peruntukan akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ dalam eB. 24 . Mengunci masuk maklumat tuntutan pelarasan sekolah ke dalam eB selewat-lewatnya pada 1 Ogos tahun semasa. 6. 4. 7. Bagi peruntukan bantuan persekolahan yang disalurkan melalui waran. Rujuk contoh pengiraan di BKKA. 2. BSS & BMP Bab G. 5. Peruntukan tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa. Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada). Maklumat pelarasan hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Julai tahun semasa dengan mengisi Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah bersama-sama Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (Rujuk Bab G). dan b. 3. 8.Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a.PROSEDUR PELARASAN PERUNTUKAN 1. Mencetak maklumat tuntutan pelarasan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. Selepas daripada tarikh tersebut. BMA YKS. Sebarang pertambahan atau pengurangan murid. Apabila maklumat tuntutan pelarasan telah diterima. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN.

BAB D PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 25 .

3. sekolah juga dikehendaki untuk menyertakan bersama-sama maklumat terperinci mengenai amaun dan jenis peruntukan yang dipulangkan dengan mengisi Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM (Rujuk Bab G). Pemulangan kepada Bahagian Kewangan.PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 1. Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini. Lebihan peruntukan bantuan yang telah dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewatlewatnya pada 31 Julai tahun semasa. KPM (cek atas nama Ketua Akauntan. Kementerian Pelajaran Malaysia). Terdapat dua kaedah pemulangan oleh sekolah iaitu: a. KPM bagi bantuan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan. 4. b. 26 . pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj / tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. 2. Selain mengemukakan cek. Akta Tatacara Kewangan 1957. atau Pemulangan kepada Ketua PTJ bagi bantuan yang diterima daripada Ketua PTJ masingmasing (rujuk Ketua PTJ). PERINGATAN! Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Definisi Lebihan Peruntukan Tahun Semasa ialah amaun/jumlah peruntukan bantuan persekolahan terlebih tuntut oleh pihak sekolah setelah mengambil kira pelarasan peruntukan mengikut enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. 5. Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun.

BAB E PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 27 .

KPM. BKKP. BKK. Sekolah/asrama yang baru beroperasi perlu mengemukakan dokumen berikut kepada Bahagian Kewangan. Tindakan pelarasan peruntukan hendaklah mula dibuat pada 1 Julai tahun berikutnya. Peruntukan akan disalurkan dalam tempoh 10 hari bekerja mulai tarikh surat permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan. BKKA.PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 1. BSS 100% 100% 100% 100% 5. 2. Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti berikut: Sekolah/Asrama Beroperasi / Bantuan Persekolahan Januari . 3. 28 . Sekolah yang mula beroperasi mulai 1 Julai tidak perlu membuat tindakan pelarasan peruntukan pada tahun ia mula beroperasi.Jun Julai .Mac April . Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah (Rujuk Bab G). a. KPM daripada Ketua PTJ sekolah masing-masing. 6. Maklumat tuntutan bagi sekolah baru beroperasi akan dikunci masuk ke dalam eB oleh Bahagian Kewangan. Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari sehingga Jun boleh mengemukakan tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan murid pada 1 Julai tahun ia mula beroperasi dan hendaklah mematuhi garis panduan di Bab C. KPM melalui Ketua PTJ masing-masing dalam kadar segera. b.September Selepas September Peratus Peruntukan / Bilangan Hari BMA BMA BMP (Sekolah Pend. dan Sesalinan penyata/maklumat akaun bank sekolah/asrama yang disahkan. (Biasa) Khas) 250 hari 270 hari 200 hari 181 hari 114 hari 54 hari 196 hari 123 hari 74 hari 140 hari 100 hari 50 hari PCG 100% 70% 50% 25% YKS. 4.

BAB F BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 29 .

000 = RM = RM = RM 30 .2 1.BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) / BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 2.000 30. Baki Bawa Ke Tahun Hadapan ialah baki peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang di bawa ke tahun berikutnya.4 2. 1. Formula: Baki Bawa Ke Tahun Hadapan = 5% x (Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima + Baki Terkumpul Tahun Sebelum) Contoh Pengiraan bagi BMA: Baki terkumpul 2009 (Dibawa ke tahun 2010) : (a) Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima (Berdasarkan enrolmen 1 Julai) : (b) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2010 : [ (c) = (a) + (b) ] Katakan Baki Peruntukan Tahun 2010 yang telah dikenal pasti pada 31 Disember 2010 = RM 18. Walau bagaimanapun.1 Pada akhir tahun. Sekiranya terdapat lebihan yang terbit daripada baki setelah ditolak 5%.3 1. Baki Peruntukan Bantuan Persekolahan Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa termasuk baki terkumpul tahun lalu tetapi tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember setelah ditolak semua tanggungan perbelanjaan. DEFINISI 1. maka ia hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan sebelum 31 Januari tahun kewangan berikutnya. bagi setiap jenis bantuan itu. Baki Terkumpul Tahun Lalu ialah jumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang di bawa ke tahun semasa.000 223. baki peruntukan PCG mahupun BMA tahun semasa yang terdapat di sekolah dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan.000 215.1 Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Sepatutnya Diterima Pada Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. amaun yang boleh dibawa adalah terhad kepada maksimum 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa dan baki terkumpul tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa.

150) hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan sebelum 31 Januari 2011 (tahun kewangan berikutnya).500] seperti mana tatacara pemulangan di Bab E.500 9. Walau bagaimanapun. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK). maka ia hendaklah dipulangkan mengikut prosedur di Bab D.500 kerana telah mengambil kira baki tahun sebelum sebanyak RM1. 3. 31 . Pihak sekolah hendaklah menggunakan baki bawa ke hadapan tersebut bagi menampung keperluan bantuan tahun semasa.2.000 daripada kelayakan sebenar RM9. Contoh Pengiraan: Baki tahun 2010 di bawa ke tahun 2011 : (a) Peruntukan diterima pada Januari 2011 : (b) (berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober 2010) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2011 : (a) + (b) Setelah pelarasan pada 1 Julai tahun 2011.850 (RM30.500 10. BSS.500.RM9. Sekiranya terdapat lebihan. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA).000 [RM11. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) DAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) 3.000 11.Maka amaun maksimum 5% baki dibenar bawa ke tahun 2011 [ 5% x (c) ] = RM 11.500 = RM = RM = RM Oleh yang demikian.000–RM11. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI YURAN KHAS SEKOLAH (YKS). BKKA. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP). didapati peruntukan layak diterima oleh sekolah = RM 1. Baki yang dibawa akan diambil kira sebagai sebahagian peruntukan bantuan tahun tersebut. pihak sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan tahun semasa sebanyak RM2. 3. BKKP & BMP tahun semasa dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. sekiranya pihak sekolah mempunyai baki bawa ke hadapan yang besar hingga menyebabkan ia melebihi amaun peruntukan yang layak diterima oleh sekolah pada tahun semasa.150 Lebihan yang terbit daripada baki iaitu sebanyak RM18. Kesimpulannya sekolah hanya akan menerima RM8.500 .1. BKK. Semua baki YKS. sekolah perlu memulangkan keseluruhan peruntukan awal tahun yang diterima tersebut sebagai lebihan peruntukan tahun semasa (Rujuk Bab D).

perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut: a. Walau bagaimanapun. 32 .2. bagi baki BMA yang dibawa ke tahun hadapan. Bayaran kepada tenaga pengajar luar di kelas pengajian Fardu ‘Ain dan Al-Quran murid asrama. Menyediakan makanan tambahan termasuk mengadakan jamuan khas melibatkan penghuni asrama. Baki sesuatu bantuan persekolahan yang dibawa ke tahun hadapan hendaklah dibelanjakan bagi menampung kekurangan peruntukan bantuan tersebut sahaja. Menampung kekurangan BMA pada tahun semasa. d.4. 4. MAKSUD BELANJA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 4. c. b. Pembelian/penggantian perkakasan memasak dan bahan bakar memasak bagi asrama yang menyediakan makanan asrama di bawah kontrak bekalan bahan mentah.1.

BAB G JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN 33 .

JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 - Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Borang TBP/R Borang TBP/M Borang VPCG 34 .

Jadual 1 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) .

Bantuan Per Mata Pelajaran Kapita (Mata pelajaran Teras. Pembelian buku rujukan. i . iv. Wajib. vii. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. perisian. Pembelian buku rujukan. iv. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif) i. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. MAKSUD PERBELANJAAN Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. iii. ensiklopedia. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. JENIS PCG Bantuan Per Kapita Pra Sekolah i. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. A. B. v. Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. ii. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. iii. ii.JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) BIL. ensiklopedia. viii. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. iv. perisian. v.

Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. dan lain-lain yang Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 2 Bimbingan Kaunseling dan i. ii. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 1 JENIS PCG Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber Sekolah MAKSUD PERBELANJAAN Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut: i. cakera padat bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv. x. Pembelian buku rujukan. v. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD.BIL. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program Pendidikan Khas/Integrasi ix. perisian. perisian. ensiklopedia. iii. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. v. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. viii. iv. ensiklopedia. ii . Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. Pembelian buku rujukan. iii. ii. C.

Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM5. vi. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. xii. Pengangkutan barang-barang. elektrik. iv. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. air.BIL. Pembelian bahan bakar. viii. iii. vii. Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.000. xi. internet dan pembetungan. JENIS PCG vi. vii. setem. viii. Bayaran bil telefon. 3 LPBT/LPK Sekolah/Asrama i. telegram.00 setahun adalah dibenarkan. Perkhidmatan pengiklanan. ii. ix. iii . bahan habis guna dan ubat. MAKSUD PERBELANJAAN Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. x. Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT. (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti) Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. v. Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan murid/keselamatan sekolah.

Jadual 2 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah .

00 seorang murid setahun . Prasekolah BANTUAN PER KAPITA KADAR BANTUAN RM100.JADUAL 2: KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI PRA SEKOLAH BIL. A.

Jadual 3 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah .

000 + RM22 seorang melebihi 150 orang. RM5. RM3.400 RM1.150 MURID 151 .700 + RM10 seorang melebihi 500 orang. A.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS ii.100 + RM6 seorang melebihi 150 orang. ≤ 20 MURID 21 .100 MURID 101 . BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang. RM1.700 + RM9 seorang melebihi 1000 orang.JADUAL 3 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH BIL.800 + RM8 seorang melebihi 50 orang. RM11.500 MURID 501 .900 + RM8 seorang melebihi 150 orang. RM22. RM4.600 RM2.700 + RM21 seorang melebihi 1000 orang.800 RM2. RM2. - Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 RM800 2 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Visual Pendidikan Muzik RM2.600 RM1.100 + RM16 seorang melebihi 100 orang.200 + RM16 seorang melebihi 100 orang. 1 i. RM2.700 + RM22 seorang melebihi 500 orang.600 + RM10 seorang melebihi 50 orang.50 MURID 51 .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang. RM3. i . RM10. RM1. RM5.200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.

00 seorang murid setahun RM2. RM1.500 MURID 501 .700 + RM12 seorang melebihi 1000 orang.900 RM7.00 seorang murid setahun B.500 + RM21 seorang melebihi 150 orang. ii. PCG BUKAN MATA PELAJARAN RM2.550 + RM3. iii.000 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM4. RM2. RM7. RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang. vii.500 C. iv. RM14.00 seorang murid setahun RM2.300 + RM3.000 RM6. vi. RM1.00 seorang murid setahun RM2.850 + RM27 seorang melebihi 1000 orang.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS RM2. viii. RM13. RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun ii . v.500 + RM3 seorang melebihi 150 orang.50 MURID 51 .150 MURID 151 .850 + RM28 seorang melebihi 500 orang.BIL.000 2 Bimbingan dan Kaunseling RM500 RM500 3 LPBT/LPK Sekolah RM5. PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.50 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.300 RM6. RM28. RM3. 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.200 + RM13 seorang melebihi 500 orang.50 seorang melebihi 500 orang.000 + RM10 seorang melebihi 100 orang. RM7. 3 BANTUAN PER KAPITA Matapelajaran Tambahan i.100 MURID 101 .500 RM2. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Semai Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun ≤ 20 MURID 21 .500 + RM10 seorang melebihi 100 orang.00 seorang murid setahun RM2.000 + RM12 seorang melebihi 150 orang.

Jadual 4 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia .

2 RM 1. - RM 1. PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .T5) RM 4. 1 i. ii. RM 21. RM 7.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.T3) Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 2.500 + RM 23 seorang melebihi 100 orang.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.000 RM 4.200 + RM19 seorang melebihi 1000 orang.200 + RM39 seorang melebihi 1000 orang. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .140 + RM1.700 + RM41 seorang melebihi 500 orang.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. A. 1 i. RM 22. i .000 + RM8 seorang melebihi 100 orang.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.90 seorang melebihi 1000 orang.500 MURID 501 .10 seorang melebihi 100 orang. RM 300 RM 300 + RM2.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang. RM 42. 3 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Kadazandusun Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 4.500 + RM43 seorang melebihi 100 orang.000 + RM38 seorang melebihi 100 orang.500 RM 4.700 + RM21 seorang melebihi 500 orang. RM 4.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . RM 1. B. RM 11. RM 2.200 + RM34 seorang melebihi 1000 orang. RM 19. RM 7.000 RM 1.JADUAL 4 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH BIL.000 RM 1.500 RM 2.200 + RM36 seorang melebihi 500 orang. RM 4. RM 37. ii.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.

00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun 4. ii.00 seorang murid setahun 4.4 Bahasa i.00 seorang murid setahun RM 5.90 seorang melebihi 1000 orang.1000 MURID RM 3.00 seorang murid setahun RM 3.440 + RM6.5 Kemanusiaan i.20 seorang melebihi 500 orang.00 seorang murid setahun RM 2. RM 800 3 RM 300 4 Matapelajaran Elektif Sekolah Menengah Harian / Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 4.00 seorang murid setahun 4. Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah RM 2.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.Inggeris Sains Sukan RM 2.2 Pengajian Islam i.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 5. iii. v. iv.00 seorang murid setahun RM 14.60 seorang melebihi 100 orang.3 Sastera Ikhtisas i.00 seorang murid setahun RM 20. iii. ii. Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. RM 300 + RM2. ii.840 + RM7. iv.00 seorang murid setahun 4. 501 . iii.00 seorang murid setahun RM 30. ii.10 seorang melebihi 100 orang.500 MURID RM 800 + RM7. Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology RM 3. iv.140 + RM1.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.1 Sains Tulen i.00 seorang murid setahun RM 5.BIL. vi. RM 2. RM 1. 2 JENIS BANTUAN Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Rumahtangga RM 5. vii. ii. Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun ii . 1001 MURID KE ATAS RM 7.80 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun RM 5.

iii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 210. viii. iii.00 seorang murid setahun RM 25.3 Ekonomi Rumah Tangga i. iii. iv.7 Vokasional 4.00 seorang murid setahun RM 220. iv.2 Pembuatan i. vi. v. x. ii.00 seorang murid setahun RM 25. iii.7.500 MURID 501 . ii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 25.7.BIL.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 210. v.00 seorang murid setahun RM 220. ii. vi.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 35. iv.7.00 seorang murid setahun RM 220. v. v.00 seorang murid setahun 4. 4.00 seorang murid setahun RM 40.00 seorang murid setahun RM 65. ii.00 seorang murid setahun RM 210.1 Pembinaan i.00 seorang murid setahun iii .00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 220. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . iv.00 seorang murid setahun 4. vi. Rekaan Dan Jahitan Pakaian Katering Dan Penyajian Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas Dan Perkhidmatan Geriatrik RM 220. Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Asas Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka Dan Gas RM 210. vii.00 seorang murid setahun RM 25.6 Teknologi i.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik Dan Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera RM 6.

ii.1. ii. ii.00 seorang murid setahun RM 5. v. Lanskap Dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 6.1 Kejuruteraan Mekanikal i.00 seorang murid setahun RM 14.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220. iii. iii. v. ii.00 seorang murid setahun RM 6. iv.00 seorang murid setahun RM 220. i.3 Pertanian i. iii. iii. Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera Fizik Kimia Matematik Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.1.BIL. Elektronik 5.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 35.2 Kejuruteraan Elektrik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & v.00 seorang murid setahun RM 25. iv. vi.7.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 180.1.5 Aplikasi Komputer 5 Matapelajaran Elektif Sekolah Teknik/ Vokasional 5.00 seorang murid setahun RM 180.00 seorang murid setahun 5.1 Elektif Teknik 5. ii.00 seorang murid setahun RM 14. iii. JENIS BANTUAN 4.1.00 seorang murid setahun 4. i. iv. Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan RM 14. i.00 seorang murid setahun RM 220. iv.00 seorang murid setahun RM 80.4 Teknotani i.7. ii. v.00 seorang murid setahun RM 14.4 Perdagangan iv .00 seorang murid setahun RM 6.

1.00 seorang murid setahun 5. Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .2 Elektif Vokasional 5. c.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 220.500 MURID 501 . 5. iv. d. Amalan Bengkel Mesin Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Kimpalan Arka Kimpalan Gas Penyejukan dan Penyamanan Udara Penyejukan Penyamanan Udara Automotif Automotif kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Membuat Pakaian Pola Pakaian RM 220.5 Ekonomi Rumah Tangga a.00 seorang murid setahun RM 80.2 a.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 220. ii. v. ii. iii.00 seorang murid setahun RM 220. i.00 seorang murid setahun RM 14. JENIS BANTUAN 5. b.00 seorang murid setahun v .00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 80.2.00 seorang murid setahun RM 50.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 14. b. i.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 14. v. iv.BIL. iii.1 Kejuruteraan Mekanikal a.2.

f.5 Perdagangan i. e.2.00 seorang murid setahun RM 220. ii.00 seorang murid setahun RM 220. - JENIS BANTUAN Seni Kecantikan Persolekan Dandanan Rambut Bakeri Roti dan Masakan Yis Patisserie Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Pengajian Perkembangan Kanakkanak Perkhidmatan awal Kanak-kanak Katering Penyediaan Masakan Barat Penyajian Makanan dan Minuman Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Asas Kemahiran Pelancongan 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . c.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220. Pengurusan Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Perakaunan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Teknologi Pejabat Perniagaan RM 220.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik i.3 Kejuruteraan Awam i. d. Binaan Bangunan Bahan Binaan Teknologi Binaan RM 220.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 220.2.2.00 seorang murid setahun 5. Elektrik & Elektronik Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun vi . b.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 5.BIL.

00 seorang murid setahun 5. iv. Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik RM 1400 .00 seorang murid setahun RM 1400.00 seorang murid setahun RM 220. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 220.7 Pertanian i ii.6 Teknologi i.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 700. iii. iii.00 seorang murid setahun RM 1400. Holtikultur Hiasan dan Landskap Kejenteraan Pertanian Holtikultur Hiasan dan Lanskap Agroindustri Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Tanaman Teknologi Taman Kejenteraan Pertanian Pengeluaran Tanaman Agroindustri Ternakan Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan RM 220.2. iii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.2. ii.00 seorang murid setahun RM 220.1 Kejuruteraan Mekanikal i.500 MURID 501 .BIL. iv. v.00 seorang murid setahun RM 1500.3.3 Elektif Kemahiran 5.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220. Computer Programming Fundamentals of Programming Programming and Development Tools Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Multimedia Kreatif Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . ii.00 seorang murid setahun vii .

00 seorang murid setahun 5.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 1300.00 seorang murid setahun RM 1200.00 seorang murid setahun RM 700.3.00 seorang murid setahun RM 700. RM 1600.00 seorang murid setahun RM 14. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 5.4 Ekonomi Rumah Tangga i.3.00 seorang murid setahun Matapelajaran Elektif Sekolah Seni Malaysia Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Perdagangan Ekonomi Asas Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu English Literature Muzik Tari Teater Seni Visual RM 14. iv.00 seorang murid setahun viii .00 seorang murid setahun RM 5.BIL. 6 Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian RM 900.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 24.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun RM 95. ii.00 seorang murid setahun RM 220.3.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 800.3 Kejuruteraan Elektrik i. ii. ii.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun RM 1200.00 seorang murid setahun RM 14. Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .3.00 seorang murid setahun RM 1000.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 6. ii iii.00 seorang murid setahun RM 800.2 Kejuruteraan Awam i.5 Pertanian i. iii. Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan RM 1500.00 seorang murid setahun RM 2. iv.00 seorang murid setahun RM 5.

00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun 3. ii.BIL.00 seorang murid setahun RM6. Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan RM5.00 seorang murid setahun 3 Matapelajaran Elektif 3. iii. ii. iii. iii.00 seorang murid setahun iv. Syariah Usuluddin RM3.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun RM3. 1 JENIS BANTUAN PCG MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS (T6) Matapelajaran Teras i. ii.00 seorang murid setahun RM3. Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan RM3. iii. ii. Fizik Kimia Biologi RM30. iv.500 MURID 501 . Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T RM6.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM30.6 Malaysian University English Test (MUET) ix .00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun RM65. iii. Pengkomputeran 3.00 seorang murid setahun RM30.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM3. ii.00 seorang murid setahun RM3.5 Teknologi i. C. Pengajian Am Bahasa Melayu 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .2 Pengajian Islam i.1 Sains Tulen i.00 seorang murid setahun 2 Matapelajaran Tambahan i. v.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun RM6.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3. ii.00 seorang murid setahun RM3. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab RM3. ii.3 Satera Ikhtisas i.4 Kemanusiaan i.00 seorang murid setahun 3.

500 MURID 501 .1000 MURID 1001 MURID KE ATAS 1 Pusat Sumber Sekolah RM1. JENIS BANTUAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .50 seorang melebihi 1000 orang. 1 Sekolah Menengah Teknik / Vokasional PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM76. 3.300 + RM4. RM 48. D.600 + RM12 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun 3.1 LPBT/LPK Sekolah Sekolah Menengah Harian / SABK RM5.500 RM 1. RM 5.50 seorang melebihi 100 orang.600 + RM47 seorang melebihi 1000 orang. RM 13.800 + RM5 seorang melebihi 500 orang.000 + RM49 seorang melebihi 100 orang.000 RM 5.00 seorang murid setahun x .00 seorang murid setahun RM60.500 + RM14 seorang melebihi 100 orang.3 E.600 + RM48 seorang melebihi 500 orang.100 + RM13 seorang melebihi 500 orang. 3 3.BIL. RM 2. RM 24. RM 7. 2 Bimbingan & Kaunseling RM 600 RM 600 + RM5.2 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Seni Malaysia RM62.

Jadual 5 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) .

RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran . 2 RM800 RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.RM70 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .Kajian Tempatan .Matematik . A.Bahasa Cina .Bahasa Melayu .Pendidikan Moral . 3 Matapelajaran Wajib .RM65 seorang murid setahun i .Kemahiran Hidup . 1 i.Bahasa Arab Komunikasi .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.Bahasa Tamil (SJKT) .Sains Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 ≤ 20 MURID 21 .150 MURID 151 .Bahasa Semai .RM45 seorang murid setahun ii.RM75 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran . RM3. RM5.Pendidikan Jasmani .500 MURID 501 .200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.100 + RM6 seorang melebihi 150 orang.RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .Bahasa Cina (SJKC) . BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras .Bahasa Tamil Komunikasi .Pendidikan Islam .50 MURID 51 . RM1.Bahasa Cina Komunikasi .JADUAL 5 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH) BIL.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .Bahasa Kadazan Dusun .Bahasa Tamil .RM100 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .Bahasa Inggeris .100 MURID 101 .Bahasa Iban Masalah Penglihatan .Pendidikan Muzik Matapelajaran Tambahan .Pendidikan Visual .Pendidikan Kesihatan .

1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan . LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun ii . 1 BANTUAN PER KAPITA PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah ≤ 20 MURID 21 .RM40 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .RM40 seorang murid setahun RM12 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .50 MURID 51 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .150 MURID 151 .BIL.RM180 seorang murid setahun 2 Bimbingan dan Kaunseling 3 C.100 MURID 101 .RM180 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran . B.

Jadual 6 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

JADUAL 6 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)
100 MURID DAN KE BAWAH

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

A. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM1,000 RM1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. RM7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. Masalah Penglihatan - RM350 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM70 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

ii. 2

-

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Elektif Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Rekacipta Elektif I Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Komunikasi Seluruh / Komunikasi Pengajaran & Pembelajaran Rekacipta Vokasional Elektif II Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Masalah Pendengaran - RM800 seorang murid setahun Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM125 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM150 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM90 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif Pendidikan Khas 3.1 3.2 3.2 -

i

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

3.2 B. 1 2 3 C.

Elektif III Vokasional Pembinaan Domestik Seni Reka Tanda Katering & Penyajian Tanaman & Makanan Grafik Berkomputer Akuakultur & Haiwan Rekriasi Hiasan Dalaman Asas Kimpalan Arka & Gas Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara Asuhan & Pendidikan Awal KanakKanak Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Membuat Perabot Rekaan & Jahitan Pakaian Lanskap & Nurseri Pemprosesan Makanan Pendawaian Domestik Produksi Bahan Multimedia Kerja Paip & Domestik Mengetuk & Mengecat Kereta Menservis Automobil Masalah Pendengaran - RM150 seorang murid setahun

PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM60 seorang murid setahun RM15.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM300 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM280 seorang murid setahun

ii

Jadual 7 Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) .

JADUAL KADAR TUNTUTAN BANTUAN DAN BILANGAN HARI LAYAK BAGI PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN ASRAMA KADAR TUNTUTAN BIL. ASRAMA DESA Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru Julai . SEMUA JENIS ASRAMA SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA 1 Oktober Tahun Semasa / Berdasarkan Anggaran kemasukan murid bagi Asrama baru 250 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari . kemasukan murid bagi Asrama baru Januari . JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) Berdasarkan harga kontrak makanan bermasak yang telah diluluskan setelah ditolak Yuran Makanan Asrama yang dikutip daripada setiap penghuni asrama.Mac 270 April .November 270 196 123 74 i .September Oktober .Mac April .Jun Julai .November 3. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan.Jun 250 181 114 54 2.September 250 Oktober . ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 1.

00 / hari 9. KPM sebelum dibenarkan membuat tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan hari sebenar peperiksaan. SEMUA JENIS ASRAMA DI NEGERI SARAWAK.00 / hari 8. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 4.September Oktober .00 / hari Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru 250 255 260 260 260 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari .November 250 181 114 54 Catatan: * Bagi asrama yang terlibat dengan murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM / STPM / STAM.KADAR TUNTUTAN BIL.00 / hari 10.00 / hari 11.Mac April . kelulusan hendaklah diperolehi daripada Bahagian Kewangan. ii . SABAH DAN WP LABUAN Bandar Luar Bandar Pedalaman I Pedalaman II Pedalaman III 7.Jun Julai . Semua permohonan kelulusan hendaklah dimajukan melalui Ketua PTJ sekolah masing-masing.

Borang TBP/R Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah .

Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER : / sehari TUNTUTAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. C. 3. D. 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 2. A. B. 1. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) BIL. 3. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No.2 Lain-Lain 2. 1. Telefon : No. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS. 1.

4 2. ii.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 MATA PELAJARAN TERAS i.1 MATA PELAJARAN TERAS i.2 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .5 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2. 2.2 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. 1. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1. ii. 1.5 2.4 1.

6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii .2 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 3. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. 3.5 3.4 3. ii.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 9 ) iv . PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 6 ) 4. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) 7. 1. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 5 ) 3.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) 3.

PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN v . WAJIB.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.

KP: Jawatan : vi . ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Borang TBP/M Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah .

2.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 3. C. 3.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.2 Lain-Lain 2.Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan Harga Kontrak Makan : / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. D. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . 1.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .1 Sivik & Kewarganegaran 1. 1. 3. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . A. 1. B.2 Lain-Lain 2. 1. Telefon : No. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .

1. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) JUMLAH KECIL ( 2 ) ii . MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) 2.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.

BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3.Inggeris Sains Sukan 6. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii . 1. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.

7.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.

1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. 1. 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.

3 2.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2. 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.

5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii . 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.

1. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii .

5 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.2 2.6 1.6 2.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix . ii. 1.3 1.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. ii.3 2. ii. 2.2 1. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.5 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.

2 3. 3. iv.3 3. iv.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x . MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii. 3.1 MATA PELAJARAN TERAS iii.5 3. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.6 3.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 7 ) 2.Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 8 ) 3. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 9 ) 4. 1. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 11 ) xi . BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 10 ) 5.

WAJIB.Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 JUMLAH KECIL ( 3 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK JUMLAH KECIL ( 4 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL JUMLAH KECIL ( 5 ) : SEKOLAH TEKNIK/ TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI JUMLAH KECIL ( 6 ) : TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 10 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 11 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN xii .

KP: Jawatan : xiii . KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No.

Borang VPCG Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG .

.......BORANG VPCG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) B.............. Pegawai Yang Meluluskan i .........................41 .................................................. Tandatangan Pegawai Yang Menyediakan (UNTUK KEGUANAAN JABATAN / BAHAGIAN) PINDAHAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN ..................................KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH : : PROGRAM / AKTIVITI JUMLAH DIKURANGKAN (RM) JUMLAH DITAMBAH (RM) JUMLAH CERAKINAN PERUNTUKAN BANTUAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT PROGRAM / AKTIVITI BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA : < Nyatakan Tahun > (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Peruntuka Semasa Tambahan (Agihan Semula / Pindah Peruntukan) Peruntukan Dipinda (a+b) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini Tanggungan yang belum selesai Tanggungan yang diperlukan masa depan Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f) RM RM RM RM RM RM RM Tarikh : < Nyatakan Tarikh > ......

BORANG VPCG 1. 2. Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukan dikemuka untuk diagihkan. Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya. Sila beri butir-butir seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntuka Asal Tambahan / Pengurangan Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini Baki Tanggungan Sebab-sebab RM RM RM RM RM * Format ini tidak boleh dipinda ii .

Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM .

3 6..... 1..2.....2...KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN..... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan.. Cek: Tarikh Cek: BUTIRAN PEMULANGAN PEMULANGAN (RM) Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ..1 6......3...4 6....3..1 6.1 6...2 6.3....2...... Kementerian Pelajaran Malaysia ....4 6.....10 6..3...3.. 5..7 6.....2 6...5 6.... 2.. 6.3.8 6.3.4 6... 3...6 6..3 6.2 6....3... 4.2..4..3...3 6...9 6..2..5 6..1 No... (Tandatangan) . KPM TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL.. 6...3.2.6 6.

Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

...... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ..... 5............... Bantuan Makanan Prasekolah BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) Disediakan oleh : ............ 2. (Tandatangan) Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan .............. BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4...... Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6..................KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL............. 1... 3.

Contoh 1 Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal .

00 2.460.Contoh 1 Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Kebangsaan Wawasan 1Malaysia Jalan W2020. B.275.00 48.100. 3. 1. 1. Akaun : : Maybank 121110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan GERAN PER RM 9. 1.00 112 6.1 Sivik & Kewarganegaran 1.800. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.00 2.00 JUMLAH KECIL ( 1 ) i .00 166. 3.196. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No.050.325. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) 28 PERUNTUKAN* (RM) 2. D.00 10. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS.2 Lain-Lain 210 425 425 83 1. A. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. C.90 / sehari TUNTUTAN BANTUAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.720. 1. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA 425 425 425 6. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101112 : Nama Bank No.00 BIL.00 5. 2. Telefon : 03 – 8888 2020 No.00 13.300.

5 1.2 2.00 500.00 1.00 1.00 3.5 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 9 9 9 360.00 250.620. ii.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 5 5 5 5 800.00 60.000.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.000.00 108.00 720. 1.2 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1. 2.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.00 JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .860.00 675. ii.00 JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.00 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 9 9 9 9 800.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 250.4 1. 1.00 450.4 2. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.00 4.733.

3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 12 12 12 12 12 12 12 800.00 14. 3.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii .00 840.4 3.00 5. ii.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.00 540.00 2.2 3.5 3.00 144.337.00 480. 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 780.744.160.

950.800.00 JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. PENGHUNI ASRAMA 112 1.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) 5.00 200.50 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.080.00 10.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) 2.080. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 700.400.00 1.700.250. 1.680. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 1.029.680. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 10 2 172. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) 451 JUMLAH KECIL ( 3 ) 2.00 199.00 4.00 400.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) 7.029.00 3.00 700.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) iv .50 2. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 3.900.700.00 1.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) 3.00 22.500.

00 JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA 199.337. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA 48.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH 3.29.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH 1.50 v .00 YURAN KHAS SEKOLAH 20.700.422.800.00 JUMLAH KESELURUHAN 282.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA 1.196.080.680.50 JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 700.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH 10.900. WAJIB.00 TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN 14.

Khairunnisa (Tandatangan) Nama: Khairunnisa bt. Mumtazimuddin b.K. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SKW1M Mumtazimuddin S. 1Malaysia (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Wawasan Nama Pengurus Sekolah: A.Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010 vi . Adam No. Ali No.

Contoh 2 Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal .

Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101113 : Nama Bank No.233.00 409.054.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.00 4.604.00 300.Contoh 2 Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Menengah Wawasan 1Malaysia Jalan 2020.00 14.00 11. 1. 3.00 42. C.1 Sivik & Kewarganegaran 1. A.20 2. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No.264.00 121.320. Akaun : : Maybank 131110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan RM 11. 3.2 Lain-Lain 265 265 265 95 868 868 868 247 2. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . 1. 1.00 18.00 10.2 Lain-Lain 428 428 428 152 3.20 2. B.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . 3.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 1.50 / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. Telefon : 03 – 8888 2020 No. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. D.820.00 10.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.624.270.00 2. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .884.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .044.640. 2.

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) 175 175 23 12 18 PERUNTUKAN (RM) 525.050.00 35 35 35 1.00 125.00 171.00 8.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 100 100 100 57 100 300.00 600. MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3.00 69. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) 35 100 25 15 175 210.00 975.00 1.00 45.00 125.00 54.00 25 25 25 125.00 2.00 525. 1.00 300.855.00 JUMLAH KECIL ( 2 ) ii .00 15 15 45.050.00 150.00 36.050.00 300.00 525.00 500.00 1.

00 90 180.00 109 109 109 1. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik 109 24 24 109 2.00 30.00 330.00 2. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4.00 15 15 30.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.526.Inggeris Sains Sukan 6.00 15 24 45.00 1.00 330.00 90 15 180. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3.00 MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .00 72.725.00 1.725.00 1.526.00 30. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5.00 960. 1.00 66 66 66 330.800.00 1.00 24 90 48.560.00 109 654.526.

040.00 2. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.00 5.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 15 15 2.760.00 7.00 4.00 JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .640.00 1.720.00 7.760.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 8 8 8 1.300.830.00 93.00 600.00 BIL.00 1.00 2. 7.00 3.00 7.00 5.00 2.Borang TBP/M BIL MURID (orang) 24 24 PERUNTUKAN (RM) 600.00 7.00 1.300.640.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 12 12 12 8 8 7.00 32 32 6.760.830.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.040.060.700.760.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 23 23 32 32 23 23 15 15 4.720.827.00 6.640.700.00 1.00 3.760.00 2.060.

2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1. 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.

1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.3 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2. 2.

5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii .4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3. 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.

MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. 1.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5.

00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. 1.00 4.000.00 480. MASALAH PENDENGARAN 7.00 450.00 750.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 2. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. ii.00 750.00 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.5 1.00 300. ii.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 6 6 6 6 6 6 6 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.5 2. 1. 2.800. ii.00 900.550.000.4 2.00 400.400.00 350.1 MATA PELAJARAN TERAS i.1 MATA PELAJARAN TERAS i.2 2.00 1.00 1. iii.120. Elektif I Elektif II Elektif III PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.00 900.100.4 1.00 9.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .000.00 90.2 1.

MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.5 3.00 225.200.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .370.00 900. 3.00 1.200.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 9. 3.000.200.00 26.700.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 1.2 3. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.4 3. ii.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 15 15 15 15 15 15 15 1.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.00 4.00 975.

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA
PERUNTUKAN (RM) 8,046.00 8,046.00

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH

BIL MURID (orang) 894

JUMLAH KECIL ( 7 )
2. BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

8,680.00 260.00 8,940.00

JUMLAH KECIL ( 8 )
3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 247

4,940.00 4,940.00

JUMLAH KECIL ( 9 )
4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

5,208.00 156.00 5,364.00

JUMLAH KECIL ( 10 )
5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 66 181

140,250.00 475,125.00 615,375.00

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

121,233.20

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6
JUMLAH KECIL ( 3 ) :

8,855.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK
JUMLAH KECIL ( 4 ) :

93,827.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL
JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

-

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI
JUMLAH KECIL ( 6 ) :

-

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI
JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

26,370.00

YURAN KHAS SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 8 ) :

8,046.00

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 9 ) :

8,940.00

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 10 ) :

4,940.00

BANTUAN SUKAN SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 11 ) :

5,364.00

BANTUAN MAKANAN ASRAMA
JUMLAH KESELURUHAN

615,375.00 892,950.20

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN
Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Munisah
(Tandatangan) Nama: Munisah bt. Mansur No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SMKW1M

S . M. (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)K . Wawasan Nama Pengurus Sekolah: Abd. Khalik b. Aliman 1Malaysia No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

AbKhalik

xiii

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) .

PCG CATATAN A.00 35 7 25% 3.00 700.050. Rujuk Bab C.050.00 B.460.00 - 2 MATA PELAJARAN WAJIB 425 10.2 Lain-Lain 425 5.00 i . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM700.00 212 2 1% 1. PCG PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 435 10 2% 10. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.100.460.00 435 10 2% 5.500.100.00 14.(B + F) (RM) BIL.1 Sivik & Kewarganegaran Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.800. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Rujuk Bab C.00 - 3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 83 166. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.00 - 1. 1 PRASEKOLAH 28 2. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . 1 PCG MATA PELAJARAN (TERAS.00.00. 210 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 90 7 8% 180. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM14. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.5 5 60. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.800. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN C.00 - 1.000.2 5 500.00 5 0 0% 500. PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 5 250. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 - 1.800. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 5 0 0% 60. 1 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.000.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.7 LPBT/LPK SEKOLAH 5 1.00 5 0 0% 250.3 5 250.00 5 0 0% 250.00 - ii .00 - 1.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 5 0 0% 1.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN 5 1.00 5 0 0% 1.00 - 1.

00.00 24.350. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM24.00 11 2 22% 880.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 9 675.00 2.00 100.00 11 2 22% 1.00 11 2 22% 440.00 11 2 22% 825.00.00 150. 2.00. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 9 108. 2.4 9 360.620.250.00 2.(B + F) (RM) CATATAN 2 MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM150.00.6 LPBT/LPK SEKOLAH 9 1. Rujuk Bab C.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.1 MATA PELAJARAN TERAS 9 1. Rujuk Bab C.00 11 2 22% 1.00 80. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM800. Rujuk Bab C.00 iii . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM360. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM100. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM160.980.00 11 2 22% 132. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 360.00. Rujuk Bab C.00.2 MATA PELAJARAN WAJIB 9 720. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00 2.00 160.

Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM36.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 540.00 3.00.00 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM120.(B + F) (RM) CATATAN 3 MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) MATA PELAJARAN TERAS Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 3.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 36. 3.00 135.00.340.00 iv .00 3. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 15 3 25% 600.475. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM195.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 12 144.00.00.00 15 3 25% 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM135.6 LPBT/LPK SEKOLAH 12 2.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 12 780.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM210.2 MATA PELAJARAN WAJIB 12 840.00 120.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 12 480. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00 210. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.160.050.00 15 3 25% 1.00 15 3 25% 1. Rujuk Bab C.700. Rujuk Bab C.00.00 15 3 25% 975. Rujuk Bab C.00 15 3 25% 180. Rujuk Bab C.00 195. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.1 12 1.

00 35 7 875. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 - 67.300.00 v . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM175. Rujuk Bab D.00 - 112 6. 2 425 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM45. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.50 466 15 2.50 G. Rujuk Bab C. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BIL.00 435 10 2% 2. Lebihan peruntukan sebanyak RM540.(B + F) (RM) CATATAN D.00 (540.00.00 103 -9 -8% 6.180. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.275.00 perlu dipulangkan.029. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.325. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. MURID PRASEKOLAH 28 700.300.325. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 425 6.00 Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00) 451 2. LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH 425 13. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. 1 F. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 435 10 2% 6.00 175. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.275. Rujuk Bab C.00 435 10 2% 13.097.00 - 3 E.720.

00 50. NORMAL 425 1.00 31 5 400.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI I.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.480.00 - - vi .00 103 -9 1. PENGHUNI ASRAMA 112 1.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 200. BIL.00) J.00 435 10 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan (jika ada).(B + F) (RM) CATATAN H.00 - - BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.545. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .680. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.400. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM30.740. Rujuk Bab D. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM40.00 30.00 perlu dipulangkan.00 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Rujuk Bab C. Lebihan peruntukan sebanyak RM135.700.00 31 5 200. Rujuk Bab C. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - (135.00 - 40. NORMAL 425 3. 26 400.00 435 10 3. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00.

175.525.00 - 2 4. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .080.75 (1. Keseluruhan baki yang di bawa dari tahun 2010 hendaklah diambil kira untuk menampung peruntukan tahun semasa.00 91 -9 -9% 156.00 (15. Walau bagaimanapun.250. JUMLAH 112 199.500. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan.043. BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 2 0 0% 4. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00) 10 22. Rujuk Bab F.250. sekolah perlu memulangkan peruntukan tahun semasa sebanyak RM1.00 10 0 0% 22.523.75 yang terlebih dibayar kepada sekolah.950.525.00 4. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan.75) L.00 (15.00 103 -9 -9% 184.600.523. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 172.950.00 35 7 12.975.(B + F) (RM) CATATAN K.700.525.00) vii .

90 x 250] + [10 x 8.RM 3)x 250 hari] + [10 murid x (RM9.90 x 250] + [2 x 9.250 + RM4.950 RM184.Contoh 3 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 9.90 .975 + RM22.90 .90 Sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan berikutan pengurangan murid.RM1) x 250 hari] + [2 murid x (RM9. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: Peruntukan BMA 2011 layak diterima = = = = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .90 9.YMA) x Bil Hari ] [91 murid x (RM9.90 x 250] RM156.RM 0) x 250 hari] [91 x 6.90 .175 BEZA HARGA PERKARA CATATAN viii .

Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. **** ix . Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).00 40.525.00 3.00) (16.136.00) (135.824.00) (15.00 67.Contoh 3 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 2.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.50 175. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan.200.00 30.50 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (540. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 5).

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) .

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)
PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

CATATAN

(orang) A. 1 PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN, T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 428 13,668.00 447 19

%

4%

13,668.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

428

18,604.00

447

19

4%

18,604.00

-

3 B.

152

409.20

162

10

7%

430.20

21.00

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM21.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,104.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM182.40. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM31.50. Rujuk Bab C.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS

1

265

12,590.00

289

24

9%

13,694.00

1,104.00

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

265

2,054.00

289

24

9%

2,236.40

182.40

3

95

300.00

115

20

21%

331.50

31.50

i

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) C. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (T4 - T5) SAINS TULEN Fizik 109 1,526.00 119 10 9% 1,666.00 140.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00.Rujuk Bab C.

Kimia

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

Biologi Sains Tambahan 2 PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

15 15

30.00 30.00

15 15

0 0

0% 0%

30.00 30.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

ii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Perdagangan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

15 24

45.00 72.00

15 20

0 -4

0% -17%

45.00 60.00

(12.00)

Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM12.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

90

180.00

87

-3

-3%

180.00

-

Pendidikan Seni Visual Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Geografi

90

180.00

93

3

3%

180.00

-

iii

725. Rujuk Bab D.800.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.800.00 (10. Lebihan peruntukan sebanyak RM10. -4% 48.00 119 10 9% 4. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.440.00 23 -1 15 30. Rujuk Bab C. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian 90 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.560. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 perlu dipulangkan.300.00 87 -3 -3% 1.440. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.(B + F) (RM) CATATAN 20. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.165.00 perlu dipulangkan.00.00 20 -4 -17% 1.00 60. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00) iv .00.Contoh 4 BIL.00 (260.00 - Sains Sukan 6.00 Teknologi Maklumat 24 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM260.00 10 -5 % -33% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 119 10 9% 714.00 Lukisan Kejuruteraan 109 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.Inggeris 24 48. Rujuk Bab D. Rujuk Bab C.00 - 109 654.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.720. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM250.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.975. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 32 6.00) Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 23 -1 -4% 600.00 perlu dipulangkan.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN Rekacipta 24 960. Rujuk Bab C. 7.00 23 -1 -4% 600.720. Lebihan peruntukan sebanyak RM160. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.Contoh 4 BIL. Rujuk Bab D.00 33 1 3% 6.00. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Pendawaian Domestik 32 6.725.00 20 -4 -17% 800. 24 600. v . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.720. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 250.720.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik 109 2.00 119 10 9% 2.00 33 1 3% 6.00 - 24 600.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (160.

040.040.00 Menservis Motosikal 15 3.060.00 4.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan 0% 0% 0% 0% 7.00.00 7. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.060.00 vi .00 5.00.00 660.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara 32 32 23 23 7.830.00 18 3 20% 3. Menservis Automobil 15 3.060.00 5.830. Rujuk Bab C.Contoh 4 BIL.830.300. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.00 660.040.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 4.00 5.00 32 32 23 23 0 0 0 0 23 23 4.960. Rujuk Bab C.960. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.00 7.300.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.060.00 18 3 20% 3.00 4.040.830.00 23 23 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 5.

640.760. Rujuk Bab D.640.760.100.100.640. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.Contoh 4 BIL. Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 5 -3 -38% 1.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 5 -3 -38% 1.640. 8 1.00 perlu dipulangkan.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak 12 12 12 2.00 2.00 (660.00 perlu dipulangkan.100.00 5 -3 -38% 1.00 2. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00) vii .4 Teknotani 8 1.760.00 (660.00) Lanskap dan Nurseri 8 1.00 12 12 12 0 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 5 -3 -38% 1. Rujuk Bab D.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 0% 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 7.640.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00) Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.00 (660.00 perlu dipulangkan.640. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 2. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D.100.00 perlu dipulangkan.00 2.00 (660.760. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Tanaman Makanan 8 1.

00. 20% 3. 1.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540. 1.00 (660. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 D.00 540. Rujuk Bab D.00 540.700.Contoh 4 BIL.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.100. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Rujuk Bab C. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.700. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.760.00 18 3 8 1.00 Grafik Berkomputer 15 2.1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera viii .00 18 3 20% 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.240.00 5 -3 % -38% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .240. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN 1.00 perlu dipulangkan.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia 15 2.

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN ix .Contoh 4 BIL.

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.(B + F) (RM) CATATAN x .Contoh 4 BIL.

(B + F) (RM) CATATAN xi .1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2. 2.

Contoh 4 BIL.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.(B + F) (RM) CATATAN xii .3 Kejuruteraan Awam Binaan Bangunan 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanakkanak Katering Pelancongan 2.

(B + F) (RM) CATATAN xiii .5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2. 3.Contoh 4 BIL.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman Agroindustri Ternakan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.

3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN xiv .

5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian E. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3 TEKNOLOGI Matematik Tambahan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . 1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.(B + F) (RM) CATATAN xv .Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.

xvi . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.Contoh 4 BIL. 1 PCG MATA PELAJARAN LEPAS MENENGAH (T6) MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am 175 525. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 4 KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5 SENI Muzik Tari Teater Seni Visual F.00 177 2 1% 525. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN 1% 525.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Bahasa Melayu 175 525.00 177 2 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .

00 36. Bahasa Arab 18 54.00 xvii .00 60. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 36.050.00 37 2 6% 1. Rujuk Bab C.050.00 60.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 69. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00.00. Fizik 35 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 37 2 6% 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.110.00 37 2 6% 1. Rujuk Bab C.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 3 MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil 23 12 69.00 Kimia 35 1.00 Biologi 35 1.Contoh 4 BIL.050.00 23 12 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM6.00 60.00.00 20 2 11% 60.110. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.00 6.110.

00 300. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL.00 27 2 8% 135.00 300. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 100 100 100 0 0 0 0% 0% 0% 300.00.00 300.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Ekonomi 25 125. Rujuk Bab C.00 10. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas 15 15 45.00 10.00 27 2 8% 135.00.00.00 15 15 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C.00 Perakuanan 25 125. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 10.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xviii . Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu 100 100 100 300.00 27 2 8% 135.00 300. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 45.00 45. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 45. Pengajian Perniagaan 25 125.

00 177 2 1% 525.00 Pengkomputeran 15 975. Rujuk Bab C.00 12. Rujuk Bab C.Contoh 4 BIL. Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00 100 0 0% 500.00.00 37 2 6% 222.00 27 2 8% 162.00 12.00 - xix .00 100 0 0% 600.00 - 35 210.00 - Matematik Lanjutan T 25 150. Matematik T 100 600.00 15 0 0% 975.00 - Malaysian University English Test (MUET) 175 525. Tiada perubahan Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 55 -2 -4% 171.(B + F) (RM) CATATAN Literature In English 57 171. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Tiada perubahan Lukisan Teknologi Matematik S 100 500.

4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 6 480.00 (80. Lebihan peruntukan sebanyak RM350.750. Rujuk Bab D. Elektif 6 750. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 750. 1 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 5 -1 -17% 75.00) MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00) 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM80.00 (125.00) 1. 1.Contoh 4 BIL. Lebihan peruntukan sebanyak RM150.00 5 -1 -17% 400. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM300.2 1. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.00 perlu dipulangkan.00 (300.500. Lebihan peruntukan sebanyak RM125.00 perlu dipulangkan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) F.00 (350.00 5 -1 -17% 1.00 perlu dipulangkan.100.00) PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.00 (150.00 5 -1 -17% 2.00 5 -1 -17% 625.1 1. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan.00 perlu dipulangkan.6 LPBT/LPK SEKOLAH 6 1.00) xx .800.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 6 3.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 6 90. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (15. Rujuk Bab D.3 6 900.

00 900.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 300.000.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.00 1.350.00 750.400.00 450.3 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 5 5 1.00 900.400.00 5 5 0 0 0% 0% 1.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xxi .00 Tiada perubahan Tiada perubahan MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. iii.00 1.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 400.2 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 300.4 2. ii. Elektif I Elektif II Elektif III 5 5 5 400.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MASALAH PENDENGARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .1 2.5 2.00 450.000.00 4.350.Contoh 4 BIL.00 4.00 750.

200.2 15 1.00 15 0 0% 1.200.Contoh 4 BIL. Elektif 15 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3 MASALAH PEMBELAJARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 15 900.200.3 MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 15 1975 15 0 0% 1975 Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 1.200.00 - Tiada perubahan 3.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.00 15 0 0% 4.200.00 - Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.00 - Tiada perubahan 3.00 Tiada perubahan 3.00 - Tiada perubahan xxii .00 15 0 0% 900.6 15 4.00 15 0 0% 225.200.5 15 225.

Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 225.70 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa.00 3 LPBT/LPK SEKOLAH 868 42. Rujuk Bab C dan F. Rujuk Bab C. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .00.30 121. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM585. G. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM4.00 913 45 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .442.046. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.900.00 4.160.00.264.00 315 68 28% 18.00 913 45 5% 44. PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .00 2.00 274. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.080.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 868 11.640.080. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) H. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH 894 8. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM121. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM2.70 xxiii . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM225.00 2 868 4. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN 5% 12. Rujuk Bab C.00 938 44 8.T6) 1 LPBT/LPK ASRAMA 247 14.469.00 585.865.820.424.160.00 913 45 5% 4.00 I.00.00.884.

300.00. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Lebihan peruntukan sebanyak RM6.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 156.00) xxiv .360.130. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D. Rujuk Bab C.00 25 -1 250. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.(B + F) (RM) CATATAN NORMAL 868 8.360.00. BIL. Rujuk Bab C.00 L.208.00 - (10.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. NORMAL 868 5.00 913 45 5.680.478. Rujuk Bab D.00 - 1.00 - 450.00 perlu dipulangkan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.00 - (6. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM270. PENGHUNI ASRAMA 247 4.00 913 45 9. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) J.00. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM450.Contoh 4 BIL. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.00 25 -1 150.00) BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - 270. Rujuk Bab C.00 315 68 6. PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI K. 26 260.940.

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) M.575.00 241 60 33% 689.312.50 214.737.825.00 74 8 12% 174.312. JUMLAH 247 615. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .50 xxv .50 0 - 0 0 0% - Pertambahan murid menepati asas pelarasan & mengalami kenaikan harga kontrak.50.00 181 475.375. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM249.862.00 315 68 45% 864. Rujuk Bab C.687.250.Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN 66 140.125.00 34.50 249.

kontrak baru bermula pada 1 Jun 2011.RM 3)) x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM13 .00 1. Bagi contoh pengiraan.500 + RM361.10 sehari tertakluk kepada tarikh kuatkuasa harga baru.YMA) x Bil Hari bagi setiap kontrak] [(74 murid x(RM11.362.Contoh 4 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 11.90 13.90 .90 x 125] + [74 x 10.50 + RM92.325 + RM328.500 RM864.10 Sekolah layak menuntut tambahan peruntukan bagi kenaikan harga kontrak sebanyak RM1.90 RM1)) x (250 hari / 2)] + [(74 murid x(RM13 . Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: BMA 2011 = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .687.90 x 125] + [241 x 10.50 BEZA HARGA PERKARA CATATAN = = = xxvi .RM1)) x (250 hari / 2)] [74 x 8.00 x 125] RM82.RM 3))x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM11.00 x 125] + [241 x 12.

360.10 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (4.50 257.70 450.312. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 6).762.418.00) (4.00 270.Contoh 4 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SMK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 9.00 121.343. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA). Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.00 1. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM.080. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan. Rujuk Bab D.762. **** xxvii .00 249.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.90 4.

Contoh 5 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) .

.3....3.6 6.1 6..2...2.. (Tandatangan) ..1 6.4 6...5 6..8 6. Cek: RD1100 Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 135....3.Contoh 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN...2.00 540..3.3.. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan...10 6.3 6........3..3.... 3...4.. Kementerian Pelajaran Malaysia ..00 540.. Nama: A.... 1..2 6...2 6..4 6...3 6.... 6.....K...4 6...3. 6.. Mumtazimuddin b.00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: Mumtazimuddin (Tandatangan) ... 5.2.1 6.00 675.. Ali Tarikh: 650813145679 S..3 6. KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL......6 6.....2.2 6...... 2. 4.1 No.3.7 6..2....9 6.5 6.3..... Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt.

Contoh 6 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) .

00 15.742.00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Munisah Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: AbKhalik (Tandatangan) ...00 3.3..762. Cek: LC135RZ Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 4. (Tandatangan) . Khalik b... KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SMK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW2020 BIL..4... 6.8 6..2 6. 1... M..00 80..... K .....2..3.2....5 6..3..10 6.6 6.. Tarikh: 5 Julai 2011 Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Munisah bt...00 4.1 6.2..4 6. 3..3.5 6...6 6.4 6..... 5...7 6..1 No.Contoh 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN... Kementerian Pelajaran Malaysia .....1 6.2 6.1 6....2.... Aliman S ....762.2..9 6.3.. Mansur Jawatan: KPT SMKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan.....3 6..00 125.00 300...3..00 350.3.. Nama: Abd.......3.3..4 6..2..3 6.....2 6.00 150.. 2.3 6... 4.3... 6.

Contoh 7 Pengisian Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

................... 2.. BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4......... 5..75 50.K.Contoh 7 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN 2 0 1 1 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL... Mumtazimuddin b...... 3.. (Tandatangan) Mumtazimuddin (Tandatangan) ....... Nama: A........ Bantuan Makanan Prasekolah 4. Ali Tarikh: 650813145679 S..........00 BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) - Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ....... Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan . Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6............043..... Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt..... 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful