SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA SEKOLAH

BERDASARKAN PER KAPITA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2 0 1 0

LATAR BELAKANG

3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menguruskan sebanyak 18 jenis Bantuan yang

bantuan persekolahan di bawah Belanja Mengurus tahun 2010.

diuruskan ini merangkumi peruntukan kewangan bagi menampung aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta operasi sekolah, elaun dan biasiswa kepada murid, bantuan kepada murid miskin dan juga bantuan sokongan lain seperti bantuan jaket keselamatan, kelas dewasa bagi ibu bapa murid Orang Asli dan Penan dan program susu. Walau bagaimanapun, kadar dan kriteria kelayakan serta pengurusan kewangan berkaitan pemberian bantuan-bantuan ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan dalam surat pekeliling kewangan masing-masing.

4.

Kepelbagaian bentuk pemberian bantuan persekolahan ini telah menyebabkan

perlunya suatu prosedur yang sistematik dan seragam diwujudkan bagi memastikan pengurusan kewangan peruntukan bantuan dapat dibuat dengan efisien dan teratur. Bagi mencapai objektif ini, lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang mana penerima manfaatnya merupakan semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan telah dikenal pasti untuk mengguna pakai prosedur pengurusan kewangan yang sama. 5. Oleh itu, semua pindaan serta tambahan terhadap peraturan kewangan sedia

ada yang telah dibuat kepada lapan jenis bantuan persekolahan tersebut daripada segi tuntutan, penyaluran, kadar, kriteria kelayakan, maksud belanja serta pengurusan lebihan dan baki telah dikemaskinikan dalam satu garis panduan yang komprehensif yang disediakan bersama-sama pekeliling ini.

GARIS PANDUAN

6.

Garis panduan yang disediakan bersama-sama pekeliling ini menerangkan

tentang peraturan dan tindakan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

2

Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan. Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi. ii. vii. Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan. vi. 9. Bab B : Prosedur Tuntutan Awal. 8. Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab seperti berikut: Pendahuluan. i. viii. negeri dan sekolah. dan Bab G : Jadual Kadar dan Borang Berkaitan. v. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan yang dinyatakan dalam garis panduan adalah seperti yang diperincikan di bawah: Bil i. ii. Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK) 3 . iv.menguruskan peruntukan bantuan persekolahan di peringkat Kementerian. Pengurus Sekolah yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah Guru Besar atau Pengetua sekolah atau mana-mana pihak yang diwakilkan secara bertulis untuk bertindak sebagai Pengurus Sekolah semasa ketiadaannya. Bab A : Jenis dan Kadar Bantuan Ke Sekolah. Sekolah Sekolah Rendah Harian Ketua PTJ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sekolah Menengah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah iii. iii. Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan. 7.

Sekolah Menengah Pendidikan Khas x. Mengemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan peruntukan bantuan persekolahan mengikut tarikh yang ditetapkan. Mengeluarkan Resit Pejabat (RP01) kepada pihak yang menyalurkan bantuan. Sekolah Sukan Malaysia vi. Menyemak peruntukan yang diterima dan melaporkan penerimaan kepada pihak yang berkenaan. Sekolah Seni Malaysia vii. Pengurus Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini seperti berikut: i. ii.Bil iv. iii. 4 . Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) viii. Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan Bahagian Pendidikan Islam (BPI) ix. Sekolah Sekolah Teknik/Vokasional Ketua PTJ Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian (BKS) v. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH 10.

5 . dan vi. Menyelenggarakan Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama.iv. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PTJ SEKOLAH 11. Mencetak dan mengedar maklumat tuntutan kepada semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. Mengembalikan lebihan peruntukan bantuan persekolahan (jika ada) melalui cek mengikut tarikh yang ditetapkan. ii. iii. Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan. Oleh itu Ketua PTJ adalah bertanggung jawab untuk memastikan: Maklumat tuntutan awal dan pelarasan yang diterima daripada sekolah dikunci masuk dalam Sistem eBantuan (eB) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. i. 12. Menguruskan baki bawa ke hadapan dengan teratur. v. Menggalakkan sekolah untuk mengoptimumkan sebaik mungkin peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima bagi manfaat murid pada tahun tersebut. dan iv. Ketua PTJ hendaklah memastikan semua Pengurus Sekolah mengemukakan tuntutan Bantuan Persekolahan yang lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan keciciran penyaluran bantuan ke sekolah.

Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan. Tatacara dan prosedur perakaunan bagi bantuan-bantuan ini hendaklah mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun. 6 . 17. semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturan-peraturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59. ia perlu dirujuk kepada Bahagian Kewangan. 15. pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 16. Sehubungan itu. Akta Tatacara Kewangan 1957. Akta Tatacara Kewangan 1957. KPM. TATACARA PERAKAUNAN 18. Sebarang kemusykilan atau sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam surat pekeliling dan garis panduan ini. 14. Peraturan dan arahan yang terkandung dalam pekeliling ini dan garis panduan yang disediakan hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua Ketua PTJ berserta semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah pentadbiran masingmasing.PELAKSANAAN 13. surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan Pengurusan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid yang disediakan bersama-sama surat pekeliling ini.

semua surat pekeliling kewangan dan surat edaran berikut adalah dibatalkan: i. PEMBATALAN 20.TARIKH KUAT KUASA 19. vi. iii. Surat Pekeliling Kewangan Bil. vii.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 11 Februari 2004.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 18 Julai 2005.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. Tambahan Ketiga Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. ii.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 23 April 2005. 5 Tahun 2002) Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah bertarikh 31 Julai 2006. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2008 Peruntukan Yuran Khas Sekolah bertarikh 7 Januari 2008. Tambahan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Dengan berkuat kuasanya surat pekeliling ini. iv.5 Tahun 2006 (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. v. Surat pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 .5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 10 Februari 2003.

.

Setiausaha Bahagian. Bahagian Audit Sekolah.k: 1. Ketua Akauntan KPM 7. KPM 9 . Pengarah. KPM 6. KPM 9. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha. Ketua Setiausaha.s. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. Setiausaha Bahagian. Ketua Nazir. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2. Bahagian Audit Dalam. KPM 4. KPM 8.

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan 6. Semua Pengetua/Guru Besar 10 .SENARAI EDARAN 1. Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah 10. Pengarah Bahagian Sukan 7. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 4. Pengarah Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian 8. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 5. Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri 9. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam 3. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 2.

8 Tahun 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID 1 .``````````` Lampiran kepada SPK Bil.

Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) VI. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) V. Yuran Khas Sekolah (YKS) III. Bantuan Makanan Asrama (BMA) 3 6 7 10 11 12 14 15 17 18 Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G Prosedur Tuntutan Awal Prosedur Tuntutan Pelarasan Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi Baki Bawa Ke Tahun Hadapan Jadual Kadar dan Borang Berkaitan 20 23 26 28 30 33 2 . Bantuan Geran Per Kapita (PCG) II. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) VIII.KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Jenis dan Kadar Bantuan Persekolahan Ke Sekolah I. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) VII. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) IV.

PENDAHULUAN

3

PENDAHULUAN
1. Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan kewangan bagi lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang menguruskan bantuan persekolahan tersebut sama ada di peringkat Kementerian, negeri mahupun sekolah. 2. Lapan jenis bantuan yang terlibat adalah seperti berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG); b. Yuran Khas Sekolah (YKS); c. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP); d. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK); e. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA;) f. Bantuan Sukan Sekolah (BSS); g. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP); dan h. Bantuan Makanan Asrama (BMA). 3. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang mengendalikan Akaun Khas adalah juga bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan dalam garis panduan ini bagi pihak Pengurus Sekolah yang mana ia dipertanggungjawabkan. 4. Semua pihak hendaklah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam garis panduan ini. Sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam garis panduan ini, ia perlu dirujuk semula kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 5. Segala tuntutan bantuan yang tidak dituntut atau tidak dibayar dalam tahun semasa akan luput dan tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya. 6. Sebarang peruntukan yang telah dipulangkan termasuklah kes terlebih pulang juga tidak boleh dituntut semula. Justeru, Pengurus Sekolah bertanggung jawab penuh untuk menyemak dan memastikan semua pengiraan adalah tepat seperti mana yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini. 7. Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturanperaturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 8. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957. 9. Semua urusan berkaitan Bahagian Kewangan, KPM yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah ditujukan ke alamat berikut:

4

a.

Bagi urusan pemulangan peruntukan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM : Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Pentadbiran & Kewangan) Tel: 03-8884 7602 Faks: 03-8884 7701

b.

Tuntutan awal dan pelarasan peruntukan, pertanyaan dan lain-lain: Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Bantuan) Tel: 03-8884 7630/7643 Faks: 03-8884 7611 E-mel: bantuan@moe.gov.my

5

BAB A JENIS DAN KADAR BANTUAN KE SEKOLAH 6 .

Sekolah hanya dibenarkan untuk membeli peralatan.1.I. 1. garis panduan ini telah menyatukan semua peraturan dan arahan yang terdapat dalam keenam-enam SPK tersebut menjadi lebih kemas dan teratur. LATAR BELAKANG 1.3. Sehubungan itu. Garis panduan ini juga turut memaklumkan perubahan kepada maksud perbelanjaan bagi komponen Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun/Perbelanjaan Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan Asrama. 1. 1. terdapat enam Surat Pekeliling Kewangan (SPK) berkaitan bantuan PCG yang berkuat kuasa. Sebelum ini.1. Maksud perbelanjaan bagi setiap Kumpulan PCG Mata Pelajaran dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran adalah seperti di Jadual 1. Lima daripadanya merupakan pindaan dan tambahan kepada SPK yang utama iaitu SPK Bilangan 5 Tahun 2002. Sekolah Menengah : RM10. Mulai tahun 2009.2. Pembelian dibuat untuk memenuhi keperluan berikut: Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Rendah : Tidak melebihi RM5. 2. 1. bantuan PCG bagi beberapa mata pelajaran baru telah diperkenalkan berikutan penubuhan Sekolah Seni Malaysia dan kadar baru bagi PCG Aliran Kemahiran di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) 1. inventori dan harta modal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: a. 2.5.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 7 . Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.4.2. MAKSUD BELANJA 2.

Bimbingan dan Kaunseling. Kumpulan dan kadar PCG yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual-jadual berikut: 8 . PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: a. d. Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama. PCG Mata Pelajaran . Sekolah Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Sekolah. b. dan Semua peralatan. 3.4. Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Asrama. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. PCG Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah. c.1.Teras.Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Kurang Murid (Rendah / Menengah) : Tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran. Asrama b. Wajib. Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.3. 3.2. Tuntutan PCG hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. 3. Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif. Pembelian peralatan ICT dan alat penyaman udara TIDAK DIBENARKAN menggunakan peruntukan PCG. inventori dan harta modal yang dibeli hendaklah didaftarkan sebagai aset Kerajaan Malaysia. 3. Pembelian hendaklah dibincangkan dan dipersetujui bersama Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Sekolah.

2. 4.5. 3. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ. b. Peruntukan yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/Sekolah Sukan Malaysia/Sekolah Seni Malaysia Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) - Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 d.4. 4. PCG Mata Pelajaran bagi Tingkatan Enam yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mata pelajaran tingkatan empat dan lima untuk memudahkan tuntutan dan rekod oleh pihak sekolah. sebelum pindah peruntukan dibuat. PINDAH PERUNTUKAN 4. Oleh itu. Pengurus Sekolah dibenarkan membuat pindah peruntukan di antara kumpulan PCG Mata Pelajaran sahaja. 4. 4. 4. c. 9 .1. Pindah peruntukan perlu menggunakan Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan Persekolahan (Rujuk Bab G).a. agihan peruntukan adalah seperti berikut: (a) 60% = Sains.6. Matematik dan Bahasa Inggeris Daripada jumlah (a): 40% = Sains 30% = Matematik 30% = Bahasa Inggeris (b) 40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/Panitia yang berkenaan) 3.3. - Jadual 5 Jadual 6 Bagi PCG Mata Pelajaran Teras. e. Pengurus Sekolah hendaklah memastikan baki yang tinggal selepas pemindahan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun.5.

3. MAKSUD BELANJA 1.4. 1. c. d. Lukisan/Kerja tangan. Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS. YKS layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan aktiviti tertentu di sekolah. Pendidikan Seni. 3. Dengan pemansuhan tersebut.2. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) 1. 2.5. dan Pusat Sumber Sekolah. LATAR BELAKANG 1. Kadar YKS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM4.50 RM9.II. Mulai tahun 2008. 1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi aktiviti: a.1. Sukan/Permainan. f. b. KELAYAKAN MURID & KADAR 1. Pendidikan Jasmani. e. Perpustakaan.00 10 . Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.

Karnival Pendidikan Prasekolah. Urusan makan minum. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) 1. pemberiannya disambung semula tetapi dengan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. 3. 2. Pada tahun 2011. 1. dan Lawatan.1. Kadar BKKP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid prasekolah adalah sebanyak RM25. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKP adalah meliputi aktiviti: a.2. Konvokesyen.00 seorang murid setahun.III. d. dan c. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. 3. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. penginapan.2. c.1. b. Sukan/sukaneka.1. b. MAKSUD BELANJA 2. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) telah ditangguhkan pemberiannya kepada sekolah pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. sewaan dan pengangkutan murid prasekolah.1 adalah seperti berikut: a. LATAR BELAKANG 1. Tuntutan BKKP hanya layak dituntut bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang bersekolah di kelas prasekolah di bawah KPM sahaja. 11 . Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah.2. 2.

penginapan. Kadar baru BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu tahun adalah seperti berikut: 12 .00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12. Urusan makan minum. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan. BKK merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum di sekolah. sewaan dan pengangkutan murid. b. Aktiviti sokongan pembentukan. Kelab dan Persatuan (tidak termasuk Sukan dan Permainan).2. MAKSUD BELANJA 2.3. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). Selaras dengan itu.1 adalah seperti berikut: a.IV. Melalui Rancangan Malaysia Ke-10. 3. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. 2. dan c. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) 1. LATAR BELAKANG 1. Pasukan Pakaian Seragam/Badan Beruniform. b. 3. 1. kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10. dan c. Kerajaan akan melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan mulai tahun 2011. peruntukan sebanyak RM2. Sehubungan itu.1.1. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah.2. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. seminar. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan.00 seorang murid setahun. 1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: a. Sehingga tahun 2010. Tuntutan BKK hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja.1.2. 2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS.

000 sebuah sekolah RM10.Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM400 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen (murid) 51 – 100 RM800 sebuah sekolah 101 – 150 RM1.200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM10 seorang murid RM5.000 sebuah sekolah 13 .

b. seminar.1. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik).1 adalah seperti berikut: a. Program Asrama Terbilang. LATAR BELAKANG 1. 1.00 14 . Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama.V. Kadar BKKA yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Asrama Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM15. Urusan makan minum. Pada tahun 2011. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) 1. c.2. 2. sewaan dan pengangkutan murid.2. MAKSUD BELANJA 2. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan.1. b.00 RM20. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. Sukan dan permainan penghuni asrama. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKA adalah meliputi aktiviti: a. pemberiannya disambung semula tetapi dengan memperkenalkan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah.1. 3. Tuntutan BKKA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. 3. dan Aktiviti sokongan pembentukan. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.2. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. c. 2. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) telah ditangguhkan pemberiannya pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. penginapan.

b. bahan habis guna. 1. Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: 15 . Selaras dengan itu. penginapan.1. Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. Kursus pendedahan permainan kepada murid. d. Melalui dasar ini. 1.1. tingkatan dan sebagainya. c.2. dan Pembelian serta penyelenggaraan peralatan. Selain itu. 3. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) 1. dan Penyediaan bahan cetak. MAKSUD BELANJA 2.00 (Rendah) dan RM4. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan. dan Program-program lain sukan di sekolah sepanjang tahun. Tuntutan BSS hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. sewaan dan pengangkutan murid. 2.2. d. LATAR BELAKANG 1. Urusan makan minum. Kejohanan olahraga tahunan sekolah. Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2. kelas. Sehubungan itu.VI. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan di sekolah. Karnival permainan antara rumah. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab Sukan dan Permainan. peruntukan sebanyak RM2.00 (Menengah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan. 2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. 3. b.2.3.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: a. c. e.1 adalah seperti berikut: a.

000 sebuah sekolah setahun 16 .500 sebuah sekolah setahun RM5.Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM200 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) 51 – 100 RM400 sebuah sekolah 101 – 150 RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM6 seorang murid setahun RM2.

1.1.50 sehari untuk seorang murid selama 200 hari. LATAR BELAKANG 1. b. 3. Makanan tambahan. 2.2. 1. Lain-lain perkara yang melibatkan penyediaan/pemberian makanan berkhasiat kepada murid di kelas prasekolah. 1.3.1. Perolehan bahan mentah memasak.1.80 RM2. kadar BMP bagi seorang murid prasekolah telah dinaikkan sebanyak RM0. Sehingga bulan Julai tahun 2010. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BMP merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi membiayai perbelanjaan penyediaan makanan murid di Kelas Prasekolah KPM. Sarawak dan WP Labuan) berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2010. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMP adalah bagi tujuan berikut: a. Gas/bahan api memasak.2. Kadar baru BMP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah untuk tempoh 200 hari setahun adalah seperti berikut: Negeri Semenanjung Sabah. c.05 17 . kadar BMP ialah RM1. Sarawak dan WP Labuan Kadar Seorang Murid Sehari RM1. dan d.VII. 3. MAKSUD BELANJA 2.30 (Semenanjung) dan RM0. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. Di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)-Pendidikan.55 (Sabah. Tuntutan BMP hanya layak dituntut bagi murid prasekolah warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja.

1. Terdapat dua kaedah pembekalan makanan di asrama iaitu bekalan makanan mentah dan bekalan makanan bermasak. Bahan mentah akan diperoleh daripada pembekal yang dipilih menerusi proses tender dan seterusnya menguruskan masakan. Penyediaan makanan tambahan untuk murid asrama termasuk menyediakan jamuan khas. 1. operator persendirian dipilih melalui proses tender untuk menyediakan makanan bermasak kepada penghuni asrama. 1. 3. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. Sekolah Berasrama Penuh.2. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMA dan YMA adalah bagi membiayai: a. c. 2. Bagi bekalan makanan bermasak.VIII. semua asrama Sekolah Harian. 1.3. Secara amnya. Bagi bekalan makanan mentah. MAKSUD BELANJA 2. dan Pembelian peralatan dapur dan bahan bakar bagi asrama yang melaksanakan kaedah pembekalan bahan mentah. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 1. Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia telah melaksanakan kaedah pembekalan makanan bermasak kecuali sebilangan asrama di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan pembekalan makanan mentah kerana masalah lokasi dan logistik. Semenjak tahun 1974. LATAR BELAKANG 1. 18 .1. Pembekalan/penyediaan makanan harian mengikut menu yang telah ditetapkan.4. Tuntutan BMA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan atau asrama di bawah Kerajaan Negeri. Sekolah Pendidikan Khas.1. Kerajaan telah membantu menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makan Asrama (YMA). kakitangan tertentu akan dilantik untuk menguruskan masakan. Pemberian BMA ini hanya melibatkan semua murid warganegara Malaysia yang menghuni asrama di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan serta asrama di bawah Kerajaan Negeri. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional.1. b.5.

4.00 4. Sekiranya sulit untuk dilaksanakan. Sekiranya ibu bapa/penjaga murid asrama enggan membuat bayaran.3. 4. Sabah dan Labuan telah mendapat pengecualian dari membayar YMA daripada Perbendaharaan Malaysia. Asrama Desa.00 RM1.2.7. kesemua baki YMA tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk apa-apa tujuan lain kecuali bagi menampung kekurangan BMA tahun semasa. lokasi dan bilangan hari seperti mana di Jadual 7.4. Murid di bawah kategori Projek Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT).000 dan ke atas RM4. 4.1. Kadar YMA Sehari RM3. 4.2. YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) 4. Sekiranya terdapat lebihan YMA kerana murid pulang ke kampung halaman. Pendidikan Khas. Kadar BMA yang layak dituntut untuk murid adalah bergantung kepada kaedah pembekalan makanan. KPM turut menyalurkan peruntukan BMA kepada murid KPM yang menghuni asrama di bawah kerajaan negeri seperti Asrama Yayasan Selangor dan Asrama Yayasan Terengganu atau lain-lain. Kutipan daripada YMA hendaklah diuruskan sewajarnya kerana ia dikutip bagi menampung kos penyediaan makanan yang dibekalkan kepada murid yang tinggal di asrama pada tahun tersebut. maka pihak sekolah boleh mengambil tindakan menahan keputusan peperiksaan atau menahan Sijil Berhenti Sekolah murid tersebut sehingga bayaran diselesaikan oleh ibu bapa/penjaga murid. 19 . Tuntutan hendaklah dikemukakan oleh pihak asrama melalui Jabatan Pelajaran Negeri di negeri masing-masing. sekolah sewajarnya berusaha untuk memulangkan amaun yang sepatutnya kepada murid berkenaan.3. Orang Asli. Sebarang pengecualian bayaran YMA adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia. berpindah sekolah dan sebagainya. 4.5. menjalani aktiviti di luar sekolah. YMA yang perlu dikutip daripada setiap penghuni asrama adalah seperti berikut: Jumlah Pendapatan Ibu Dan Bapa / Penjaga Murid Sebulan RM5.999 dan ke bawah 4. Kedah dan semua jenis sekolah berasrama di negeri Sarawak. Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/penjaga murid asrama yang layak. jenis asrama. Asrama Sekolah Model Khas di Baling.6.

BAB B PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 20 .

KPM. 4. b. Dikreditkan terus ke akaun bank sekolah. Menghantar Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan Terus Ke Akaun Sekolah (Rujuk Bab G) kepada Bahagian Kewangan.my) selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. 5. 7. Tuntutan awal bantuan persekolahan bagi tahun semasa hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. 3. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN.Kumpulan Wang Kerajaan / Asrama. Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP01). 6. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid di sekolah menengah (Rujuk Bab G). Mengunci masuk maklumat tuntutan sekolah ke dalam Sistem eBantuan (eB) (http://fisu. b. pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan berikut: a. Contohnya: Tuntutan bantuan YKS bagi tahun 2011 hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid di sekolah pada 1 Oktober tahun 2010. b. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah berikut: a.gov. Kaedah penyaluran peruntukan dan jenis bantuan terlibat akan dimaklumkan lebih awal kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Disember tahun sebelumnya. Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. Apabila permohonan telah diterima. Bagi peruntukan bantuan yang disalurkan terus ke akaun bank sekolah oleh Bahagian Kewangan.moe. Sekiranya terdapat sekolah yang tercicir daripada mengemukakan permohonan (kecuali sekolah baru beroperasi – rujuk Bab D). KPM dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima. Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. 2. Peruntukan awal tahun akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ ke dalam eB. 8. Merekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah .PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 1. Selepas daripada tarikh tersebut. 21 . ia hanya akan diproses semasa tuntutan pelarasan pada bulan Julai tahun semasa. atau Melalui waran kepada Ketua PTJ sekolah masing-masing. dan Mencetak maklumat tuntutan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan sebagai rujukan. c.

9. 22 . Sekolah dinasihatkan untuk menyimpan peruntukan yang diterima pada awal tahun (tahun semasa) sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid (mana lebih rendah) sehingga bulan Julai tahun semasa supaya tidak terlebih berbelanja daripada kelayakan yang sepatutnya sekiranya berlaku pengurangan murid pada tarikh pelarasan dibuat.

BAB C PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN 23 .

Peruntukan tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa. tambahan peruntukan akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ dalam eB. 6. BKK. Maklumat pelarasan hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Julai tahun semasa dengan mengisi Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah bersama-sama Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (Rujuk Bab G). Pelarasan peruntukan tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa dan mengguna pakai asas pelarasan seperti jadual di bawah: Jenis Bantuan PCG Asas Pelarasan Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang mana yang lebih rendah. 5. Semua sekolah perlu mengemukakan maklumat pelarasan kepada Ketua PTJ masing-masing. 8. Sebarang pertambahan atau pengurangan murid. Selepas daripada tarikh tersebut. Pihak sekolah WAJIB melaksanakan pelarasan peruntukan tahun semasa untuk mengenalpasti peruntukan sebenar yang layak diterima oleh sekolah bagi tahun tersebut. BSS & BMP Bab G. 2. Mencetak maklumat tuntutan pelarasan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan.Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. 3.PROSEDUR PELARASAN PERUNTUKAN 1. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah mengikut kaedah penyaluran peruntukan seperti mana pada awal tahun. BKKP. BMA YKS. dan b. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. 7. Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada). Apabila maklumat tuntutan pelarasan telah diterima. 4. Mengunci masuk maklumat tuntutan pelarasan sekolah ke dalam eB selewat-lewatnya pada 1 Ogos tahun semasa. 24 . Rujuk contoh pengiraan di Bab G. Bagi peruntukan bantuan persekolahan yang disalurkan melalui waran. Rujuk contoh pengiraan di BKKA.

BAB D PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 25 .

Definisi Lebihan Peruntukan Tahun Semasa ialah amaun/jumlah peruntukan bantuan persekolahan terlebih tuntut oleh pihak sekolah setelah mengambil kira pelarasan peruntukan mengikut enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj / tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun. 3. Akta Tatacara Kewangan 1957. 4. sekolah juga dikehendaki untuk menyertakan bersama-sama maklumat terperinci mengenai amaun dan jenis peruntukan yang dipulangkan dengan mengisi Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM (Rujuk Bab G). Pemulangan kepada Bahagian Kewangan. Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini. Terdapat dua kaedah pemulangan oleh sekolah iaitu: a. atau Pemulangan kepada Ketua PTJ bagi bantuan yang diterima daripada Ketua PTJ masingmasing (rujuk Ketua PTJ). Kementerian Pelajaran Malaysia). KPM bagi bantuan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan.PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 1. 2. b. PERINGATAN! Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. KPM (cek atas nama Ketua Akauntan. 26 . Lebihan peruntukan bantuan yang telah dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewatlewatnya pada 31 Julai tahun semasa. Selain mengemukakan cek. 5.

BAB E PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 27 .

Jun Julai . a. 28 . KPM daripada Ketua PTJ sekolah masing-masing. 4. Sekolah yang mula beroperasi mulai 1 Julai tidak perlu membuat tindakan pelarasan peruntukan pada tahun ia mula beroperasi. BKK.PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 1. Maklumat tuntutan bagi sekolah baru beroperasi akan dikunci masuk ke dalam eB oleh Bahagian Kewangan. Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari sehingga Jun boleh mengemukakan tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan murid pada 1 Julai tahun ia mula beroperasi dan hendaklah mematuhi garis panduan di Bab C. 6. (Biasa) Khas) 250 hari 270 hari 200 hari 181 hari 114 hari 54 hari 196 hari 123 hari 74 hari 140 hari 100 hari 50 hari PCG 100% 70% 50% 25% YKS. KPM. Sekolah/asrama yang baru beroperasi perlu mengemukakan dokumen berikut kepada Bahagian Kewangan. Peruntukan akan disalurkan dalam tempoh 10 hari bekerja mulai tarikh surat permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan. b. KPM melalui Ketua PTJ masing-masing dalam kadar segera. 2. 3. Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah (Rujuk Bab G). BKKA.Mac April . BSS 100% 100% 100% 100% 5. Tindakan pelarasan peruntukan hendaklah mula dibuat pada 1 Julai tahun berikutnya. BKKP. Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti berikut: Sekolah/Asrama Beroperasi / Bantuan Persekolahan Januari .September Selepas September Peratus Peruntukan / Bilangan Hari BMA BMA BMP (Sekolah Pend. dan Sesalinan penyata/maklumat akaun bank sekolah/asrama yang disahkan.

BAB F BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 29 .

000 223. maka ia hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan sebelum 31 Januari tahun kewangan berikutnya.000 = RM = RM = RM 30 . bagi setiap jenis bantuan itu. Walau bagaimanapun.4 2.1 Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Sepatutnya Diterima Pada Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa.2 1. Baki Peruntukan Bantuan Persekolahan Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa termasuk baki terkumpul tahun lalu tetapi tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember setelah ditolak semua tanggungan perbelanjaan. DEFINISI 1. Formula: Baki Bawa Ke Tahun Hadapan = 5% x (Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima + Baki Terkumpul Tahun Sebelum) Contoh Pengiraan bagi BMA: Baki terkumpul 2009 (Dibawa ke tahun 2010) : (a) Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima (Berdasarkan enrolmen 1 Julai) : (b) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2010 : [ (c) = (a) + (b) ] Katakan Baki Peruntukan Tahun 2010 yang telah dikenal pasti pada 31 Disember 2010 = RM 18. Baki Bawa Ke Tahun Hadapan ialah baki peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang di bawa ke tahun berikutnya.000 30. Baki Terkumpul Tahun Lalu ialah jumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang di bawa ke tahun semasa. 1.000 215. amaun yang boleh dibawa adalah terhad kepada maksimum 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa dan baki terkumpul tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa. baki peruntukan PCG mahupun BMA tahun semasa yang terdapat di sekolah dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. Sekiranya terdapat lebihan yang terbit daripada baki setelah ditolak 5%.3 1. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) / BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 2.1 Pada akhir tahun.BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1.

150 Lebihan yang terbit daripada baki iaitu sebanyak RM18.000–RM11.500 10.000 [RM11. BKK.500 . 3.150) hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan sebelum 31 Januari 2011 (tahun kewangan berikutnya). Walau bagaimanapun.000 daripada kelayakan sebenar RM9. BKKA. 31 . BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) DAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) 3.1. maka ia hendaklah dipulangkan mengikut prosedur di Bab D.500] seperti mana tatacara pemulangan di Bab E.850 (RM30. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI YURAN KHAS SEKOLAH (YKS). Pihak sekolah hendaklah menggunakan baki bawa ke hadapan tersebut bagi menampung keperluan bantuan tahun semasa.500 kerana telah mengambil kira baki tahun sebelum sebanyak RM1.000 11.2. Contoh Pengiraan: Baki tahun 2010 di bawa ke tahun 2011 : (a) Peruntukan diterima pada Januari 2011 : (b) (berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober 2010) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2011 : (a) + (b) Setelah pelarasan pada 1 Julai tahun 2011. 3. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP).RM9. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK). sekolah perlu memulangkan keseluruhan peruntukan awal tahun yang diterima tersebut sebagai lebihan peruntukan tahun semasa (Rujuk Bab D). Semua baki YKS. BSS.Maka amaun maksimum 5% baki dibenar bawa ke tahun 2011 [ 5% x (c) ] = RM 11.500.500 9. sekiranya pihak sekolah mempunyai baki bawa ke hadapan yang besar hingga menyebabkan ia melebihi amaun peruntukan yang layak diterima oleh sekolah pada tahun semasa. pihak sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan tahun semasa sebanyak RM2. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA). Sekiranya terdapat lebihan. Kesimpulannya sekolah hanya akan menerima RM8. BKKP & BMP tahun semasa dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan.500 = RM = RM = RM Oleh yang demikian. didapati peruntukan layak diterima oleh sekolah = RM 1. Baki yang dibawa akan diambil kira sebagai sebahagian peruntukan bantuan tahun tersebut.

d. b. c.2.4. Bayaran kepada tenaga pengajar luar di kelas pengajian Fardu ‘Ain dan Al-Quran murid asrama. Menyediakan makanan tambahan termasuk mengadakan jamuan khas melibatkan penghuni asrama. Menampung kekurangan BMA pada tahun semasa. 4. Baki sesuatu bantuan persekolahan yang dibawa ke tahun hadapan hendaklah dibelanjakan bagi menampung kekurangan peruntukan bantuan tersebut sahaja. perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut: a. Walau bagaimanapun. bagi baki BMA yang dibawa ke tahun hadapan. 32 .1. Pembelian/penggantian perkakasan memasak dan bahan bakar memasak bagi asrama yang menyediakan makanan asrama di bawah kontrak bekalan bahan mentah. MAKSUD BELANJA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 4.

BAB G JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN 33 .

JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 - Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Borang TBP/R Borang TBP/M Borang VPCG 34 .

Jadual 1 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) .

ii. iv. A. i . Pembelian buku rujukan. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. Wajib. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Bantuan Per Mata Pelajaran Kapita (Mata pelajaran Teras. ensiklopedia. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif) i. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. v. iv. cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. vii. MAKSUD PERBELANJAAN Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. viii. Pembelian buku rujukan. iv. B.JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) BIL. JENIS PCG Bantuan Per Kapita Pra Sekolah i. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ii. iii. iii. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. v. perisian. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. perisian. ensiklopedia. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.

dan lain-lain yang Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ii. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. perisian. v. Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. ii . Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program Pendidikan Khas/Integrasi ix. ii. x. Pembelian buku rujukan. ensiklopedia. v. iv. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. viii. C.BIL. iv. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 1 JENIS PCG Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber Sekolah MAKSUD PERBELANJAAN Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut: i. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. ensiklopedia. iii. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. cakera padat bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. perisian. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. Pembelian buku rujukan. iii. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. 2 Bimbingan Kaunseling dan i.

BIL. Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. ix. v. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. telegram. JENIS PCG vi. setem. 3 LPBT/LPK Sekolah/Asrama i. ii. Pengangkutan barang-barang. bahan habis guna dan ubat. air. Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM5. MAKSUD PERBELANJAAN Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Bayaran bil telefon.00 setahun adalah dibenarkan. vii. Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT. elektrik. Pembelian bahan bakar. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. iv. x. xii. Perkhidmatan pengiklanan. Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan murid/keselamatan sekolah. viii. vii. (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti) Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai. viii. xi. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. internet dan pembetungan. Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. vi. iii .000. iii.

Jadual 2 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah .

A. Prasekolah BANTUAN PER KAPITA KADAR BANTUAN RM100.JADUAL 2: KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI PRA SEKOLAH BIL.00 seorang murid setahun .

Jadual 3 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah .

RM3.100 + RM6 seorang melebihi 150 orang.100 MURID 101 .150 MURID 151 . RM10.200 + RM16 seorang melebihi 100 orang.100 + RM16 seorang melebihi 100 orang. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang. RM11. i . RM3. ≤ 20 MURID 21 .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS ii. 1 i.000 + RM22 seorang melebihi 150 orang.600 RM2.900 + RM8 seorang melebihi 150 orang.800 RM2. RM1.200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.700 + RM10 seorang melebihi 500 orang. RM2.700 + RM21 seorang melebihi 1000 orang. A. RM5.600 RM1. RM5.700 + RM9 seorang melebihi 1000 orang. RM22. RM2. RM1.700 + RM22 seorang melebihi 500 orang. - Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 RM800 2 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Visual Pendidikan Muzik RM2.600 + RM10 seorang melebihi 50 orang.50 MURID 51 . RM4.200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.800 + RM8 seorang melebihi 50 orang.400 RM1.500 MURID 501 .JADUAL 3 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH BIL.

500 RM2.00 seorang murid setahun ii . RM14. RM7.500 + RM21 seorang melebihi 150 orang. 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.850 + RM27 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun RM2.000 2 Bimbingan dan Kaunseling RM500 RM500 3 LPBT/LPK Sekolah RM5.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2. RM28.850 + RM28 seorang melebihi 500 orang.50 seorang melebihi 500 orang. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Semai Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun ≤ 20 MURID 21 .200 + RM13 seorang melebihi 500 orang. 3 BANTUAN PER KAPITA Matapelajaran Tambahan i.000 RM6. RM4.00 seorang murid setahun B.300 + RM3.00 seorang murid setahun RM2.700 + RM12 seorang melebihi 1000 orang. RM2. PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60. ii. RM1. viii.50 MURID 51 .900 RM7. PCG BUKAN MATA PELAJARAN RM2.00 seorang murid setahun RM2. vi. v. vii.00 seorang murid setahun RM2.500 C. iii.50 seorang melebihi 1000 orang.100 MURID 101 . RM3.550 + RM3.300 RM6. RM2. RM7.500 MURID 501 .150 MURID 151 .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS RM2. RM13.000 + RM10 seorang melebihi 100 orang.500 + RM3 seorang melebihi 150 orang. RM1. iv.500 + RM10 seorang melebihi 100 orang.000 + RM12 seorang melebihi 150 orang.BIL.000 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang.

Jadual 4 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia .

500 + RM43 seorang melebihi 100 orang. PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .90 seorang melebihi 1000 orang. RM 22.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM 2.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang. 2 RM 1. RM 7.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.500 MURID 501 .200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.T3) Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 2.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. - RM 1. RM 42.700 + RM21 seorang melebihi 500 orang. RM 19. ii.000 RM 1. 1 i. i . JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . RM 7. ii. A. RM 4. RM 4.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.200 + RM36 seorang melebihi 500 orang.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . RM 37.000 + RM38 seorang melebihi 100 orang.000 RM 4.500 + RM 23 seorang melebihi 100 orang.700 + RM41 seorang melebihi 500 orang.200 + RM34 seorang melebihi 1000 orang. RM 21. RM 1.200 + RM39 seorang melebihi 1000 orang.500 RM 2.T5) RM 4. 1 i.200 + RM19 seorang melebihi 1000 orang.10 seorang melebihi 100 orang.500 RM 4.JADUAL 4 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH BIL. RM 11.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. 3 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Kadazandusun Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 4.140 + RM1.000 RM 1. RM 300 RM 300 + RM2. B.

10 seorang melebihi 100 orang.1000 MURID RM 3. vii. RM 800 3 RM 300 4 Matapelajaran Elektif Sekolah Menengah Harian / Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 4.840 + RM7.00 seorang murid setahun RM 5. iv.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 20. Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.60 seorang melebihi 100 orang.500 MURID RM 800 + RM7. RM 1.440 + RM6.4 Bahasa i. Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Rumahtangga RM 5.BIL.00 seorang murid setahun 4. 2 JENIS BANTUAN Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . iv.140 + RM1.5 Kemanusiaan i. Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah RM 2.80 seorang melebihi 1000 orang.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.1 Sains Tulen i.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun 4.20 seorang melebihi 500 orang. iii. vi.3 Sastera Ikhtisas i. v. Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun RM 14. Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology RM 3. ii.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun 4.Inggeris Sains Sukan RM 2.00 seorang murid setahun ii . ii. ii.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 3.00 seorang murid setahun RM 14. 1001 MURID KE ATAS RM 7. RM 300 + RM2.90 seorang melebihi 1000 orang. iii. ii. iv.00 seorang murid setahun RM 2.2 Pengajian Islam i.00 seorang murid setahun RM 2. ii. iii. 501 .00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun 4. RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 30.

00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 220. v.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun iii . Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Asas Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka Dan Gas RM 210.00 seorang murid setahun 4. vi. ii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal RM 220. iii. vi.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik Dan Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera RM 6.BIL.00 seorang murid setahun RM 25. iii.7 Vokasional 4.00 seorang murid setahun RM 220. Rekaan Dan Jahitan Pakaian Katering Dan Penyajian Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas Dan Perkhidmatan Geriatrik RM 220. ii. iv.1 Pembinaan i.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 35. vi. iii. ii. viii.00 seorang murid setahun RM 220. 4. iii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. v.00 seorang murid setahun RM 65.3 Ekonomi Rumah Tangga i.00 seorang murid setahun RM 220. vii.00 seorang murid setahun RM 25. ii.00 seorang murid setahun RM 40.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun 4. iv.00 seorang murid setahun RM 25. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . x.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 210. iv.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 210.7.7. iv. v.7. v.2 Pembuatan i.6 Teknologi i.

ii.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 220. vi.00 seorang murid setahun RM 14. Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan RM 14.00 seorang murid setahun RM 25.4 Teknotani i.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 14. i. Elektronik 5.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 220. iv.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 180.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun 4. ii.00 seorang murid setahun RM 25.BIL.1.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.4 Perdagangan iv . iv. iii.00 seorang murid setahun 5. v.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.1.7.00 seorang murid setahun RM 80. v. iv. iii.1 Kejuruteraan Mekanikal i.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 14. iv. Lanskap Dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .1 Elektif Teknik 5.00 seorang murid setahun 5. iii.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 180. iii.3 Pertanian i.00 seorang murid setahun RM 35. i. JENIS BANTUAN 4.7. ii. i.00 seorang murid setahun RM 14. ii. Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera Fizik Kimia Matematik Tambahan RM 14.2 Kejuruteraan Elektrik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & v.5 Aplikasi Komputer 5 Matapelajaran Elektif Sekolah Teknik/ Vokasional 5.1. v.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 14.1. ii. iii.00 seorang murid setahun RM 5. ii.

d.00 seorang murid setahun RM 14. iii. 5.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 80. iii.1 Kejuruteraan Mekanikal a. c.500 MURID 501 . b. v. iv.00 seorang murid setahun RM 220. iv. b.00 seorang murid setahun RM 220.2 Elektif Vokasional 5. v.2.2.5 Ekonomi Rumah Tangga a.00 seorang murid setahun RM 14. ii.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 220. Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .BIL.2 a.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 14.00 seorang murid setahun RM 220. i. ii. i.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 50. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun v .00 seorang murid setahun 5. Amalan Bengkel Mesin Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Kimpalan Arka Kimpalan Gas Penyejukan dan Penyamanan Udara Penyejukan Penyamanan Udara Automotif Automotif kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Membuat Pakaian Pola Pakaian RM 220.1.

2. f. - JENIS BANTUAN Seni Kecantikan Persolekan Dandanan Rambut Bakeri Roti dan Masakan Yis Patisserie Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Pengajian Perkembangan Kanakkanak Perkhidmatan awal Kanak-kanak Katering Penyediaan Masakan Barat Penyajian Makanan dan Minuman Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Asas Kemahiran Pelancongan 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 220. ii. Binaan Bangunan Bahan Binaan Teknologi Binaan RM 220. Pengurusan Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Perakaunan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Teknologi Pejabat Perniagaan RM 220.2.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun vi .00 seorang murid setahun RM 220. b.2. e.00 seorang murid setahun RM 220.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik i. c.00 seorang murid setahun RM 220.5 Perdagangan i.3 Kejuruteraan Awam i.00 seorang murid setahun RM 220.BIL.500 MURID 501 . Elektrik & Elektronik Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik RM 220. d.00 seorang murid setahun 5.

00 seorang murid setahun RM 1400. iii.6 Teknologi i. ii. Computer Programming Fundamentals of Programming Programming and Development Tools Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Multimedia Kreatif Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . iv.00 seorang murid setahun 5.BIL.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 1500. Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik RM 1400 . Holtikultur Hiasan dan Landskap Kejenteraan Pertanian Holtikultur Hiasan dan Lanskap Agroindustri Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Tanaman Teknologi Taman Kejenteraan Pertanian Pengeluaran Tanaman Agroindustri Ternakan Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan RM 220.00 seorang murid setahun RM 1400. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 220.3.00 seorang murid setahun vii .00 seorang murid setahun RM 220. iii.2.00 seorang murid setahun RM 220. ii.500 MURID 501 . iv.00 seorang murid setahun RM 220. iii.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.1 Kejuruteraan Mekanikal i.00 seorang murid setahun 5.3 Elektif Kemahiran 5. v.00 seorang murid setahun RM 700.2.7 Pertanian i ii.

00 seorang murid setahun Matapelajaran Elektif Sekolah Seni Malaysia Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Perdagangan Ekonomi Asas Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu English Literature Muzik Tari Teater Seni Visual RM 14.3. Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 6.2 Kejuruteraan Awam i.4 Ekonomi Rumah Tangga i. iii.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 1300.500 MURID 501 . 6 Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian RM 900.00 seorang murid setahun RM 700.3. ii. ii iii.00 seorang murid setahun viii .00 seorang murid setahun RM 800. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 1000. Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan RM 1500.00 seorang murid setahun RM 220. ii.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 1200. ii.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun RM 24.00 seorang murid setahun RM 1200. iv.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 95.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 5. iv.00 seorang murid setahun RM 800.3 Kejuruteraan Elektrik i.3. RM 1600.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 800.3.5 Pertanian i.00 seorang murid setahun RM 2.BIL.00 seorang murid setahun RM 700.

1 JENIS BANTUAN PCG MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS (T6) Matapelajaran Teras i. Pengajian Am Bahasa Melayu 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . ii. Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T RM6.4 Kemanusiaan i.3 Satera Ikhtisas i.00 seorang murid setahun RM3.2 Pengajian Islam i. Pengkomputeran 3. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab RM3.00 seorang murid setahun 3.5 Teknologi i.00 seorang murid setahun RM30.1 Sains Tulen i.6 Malaysian University English Test (MUET) ix .00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3. ii.00 seorang murid setahun RM3. Syariah Usuluddin RM3. iii. Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan RM3. iii.00 seorang murid setahun 3.500 MURID 501 . iv.BIL. ii. v.00 seorang murid setahun 3 Matapelajaran Elektif 3.00 seorang murid setahun RM65. Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan RM5. Fizik Kimia Biologi RM30. iii.00 seorang murid setahun RM3. C.00 seorang murid setahun RM30. ii.00 seorang murid setahun RM6.00 seorang murid setahun RM3. ii.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM5. ii.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3. ii.00 seorang murid setahun 2 Matapelajaran Tambahan i.00 seorang murid setahun RM5. iii.00 seorang murid setahun RM5. iii.00 seorang murid setahun iv.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM3.00 seorang murid setahun RM6.

RM 48.3 E.800 + RM5 seorang melebihi 500 orang.50 seorang melebihi 100 orang.600 + RM12 seorang melebihi 1000 orang. RM 13. 1 Sekolah Menengah Teknik / Vokasional PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM76.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS 1 Pusat Sumber Sekolah RM1. 3.500 + RM14 seorang melebihi 100 orang. RM 7.100 + RM13 seorang melebihi 500 orang.500 MURID 501 . JENIS BANTUAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .000 + RM49 seorang melebihi 100 orang.1 LPBT/LPK Sekolah Sekolah Menengah Harian / SABK RM5.BIL. RM 2.600 + RM47 seorang melebihi 1000 orang. RM 24.000 RM 5. 2 Bimbingan & Kaunseling RM 600 RM 600 + RM5. RM 5.00 seorang murid setahun x .300 + RM4. 3 3.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM60.600 + RM48 seorang melebihi 500 orang.500 RM 1. D.50 seorang melebihi 1000 orang.2 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Seni Malaysia RM62.

Jadual 5 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) .

Bahasa Cina Komunikasi .Bahasa Inggeris . RM3.Bahasa Tamil (SJKT) .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .Pendidikan Visual .150 MURID 151 .RM65 seorang murid setahun i .Bahasa Iban Masalah Penglihatan .Bahasa Tamil .Matematik .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.Pendidikan Kesihatan .Bahasa Arab Komunikasi . RM5. 1 i.Bahasa Semai .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran . RM1.RM75 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran . 2 RM800 RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang. 3 Matapelajaran Wajib .Pendidikan Moral .Bahasa Melayu .Bahasa Cina .RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .Bahasa Kadazan Dusun .RM70 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .JADUAL 5 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH) BIL.500 MURID 501 .100 + RM6 seorang melebihi 150 orang.Pendidikan Muzik Matapelajaran Tambahan .Bahasa Cina (SJKC) .Kemahiran Hidup .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .RM45 seorang murid setahun ii. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras .Bahasa Tamil Komunikasi .Kajian Tempatan .Sains Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 ≤ 20 MURID 21 .RM100 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .50 MURID 51 . A.Pendidikan Islam .Pendidikan Jasmani .100 MURID 101 .

RM180 seorang murid setahun 2 Bimbingan dan Kaunseling 3 C.50 MURID 51 .150 MURID 151 . B.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .BIL.RM40 seorang murid setahun RM12 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .500 MURID 501 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .RM40 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .00 seorang murid setahun ii . LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60. 1 BANTUAN PER KAPITA PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah ≤ 20 MURID 21 .RM180 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .100 MURID 101 .

Jadual 6 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

JADUAL 6 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)
100 MURID DAN KE BAWAH

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

A. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM1,000 RM1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. RM7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. Masalah Penglihatan - RM350 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM70 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

ii. 2

-

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Elektif Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Rekacipta Elektif I Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Komunikasi Seluruh / Komunikasi Pengajaran & Pembelajaran Rekacipta Vokasional Elektif II Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Masalah Pendengaran - RM800 seorang murid setahun Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM125 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM150 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM90 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif Pendidikan Khas 3.1 3.2 3.2 -

i

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

3.2 B. 1 2 3 C.

Elektif III Vokasional Pembinaan Domestik Seni Reka Tanda Katering & Penyajian Tanaman & Makanan Grafik Berkomputer Akuakultur & Haiwan Rekriasi Hiasan Dalaman Asas Kimpalan Arka & Gas Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara Asuhan & Pendidikan Awal KanakKanak Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Membuat Perabot Rekaan & Jahitan Pakaian Lanskap & Nurseri Pemprosesan Makanan Pendawaian Domestik Produksi Bahan Multimedia Kerja Paip & Domestik Mengetuk & Mengecat Kereta Menservis Automobil Masalah Pendengaran - RM150 seorang murid setahun

PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM60 seorang murid setahun RM15.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM300 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM280 seorang murid setahun

ii

Jadual 7 Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) .

November 270 196 123 74 i . ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 1. ASRAMA DESA Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru Julai .Mac April .September 250 Oktober . SEMUA JENIS ASRAMA SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA 1 Oktober Tahun Semasa / Berdasarkan Anggaran kemasukan murid bagi Asrama baru 250 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari .Jun 250 181 114 54 2.Jun Julai .Mac 270 April .September Oktober . kemasukan murid bagi Asrama baru Januari . SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan.November 3.JADUAL KADAR TUNTUTAN BANTUAN DAN BILANGAN HARI LAYAK BAGI PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN ASRAMA KADAR TUNTUTAN BIL. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) Berdasarkan harga kontrak makanan bermasak yang telah diluluskan setelah ditolak Yuran Makanan Asrama yang dikutip daripada setiap penghuni asrama.

SABAH DAN WP LABUAN Bandar Luar Bandar Pedalaman I Pedalaman II Pedalaman III 7.Mac April . Semua permohonan kelulusan hendaklah dimajukan melalui Ketua PTJ sekolah masing-masing. ii . kelulusan hendaklah diperolehi daripada Bahagian Kewangan.00 / hari 11.KADAR TUNTUTAN BIL. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 4.00 / hari 9. SEMUA JENIS ASRAMA DI NEGERI SARAWAK.Jun Julai .00 / hari 8.00 / hari 10. KPM sebelum dibenarkan membuat tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan hari sebenar peperiksaan.November 250 181 114 54 Catatan: * Bagi asrama yang terlibat dengan murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM / STPM / STAM.September Oktober .00 / hari Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru 250 255 260 260 260 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari .

Borang TBP/R Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah .

1 Sivik & Kewarganegaran 1. Telefon : No. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. 1. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER : / sehari TUNTUTAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. B. 3. 3. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. 2. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) BIL. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. 1. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS. D. 1.2 Lain-Lain 2. 1. A. C. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .

2 1.4 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. ii. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2. ii.4 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii . MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. 1.5 1.5 2.2 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.

3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.4 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii . 3. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.5 3.2 3. 3. ii.

BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. 1. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 9 ) iv . BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 5 ) 3. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 6 ) 4. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) 7.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.

WAJIB.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN v .

Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. KP: Jawatan : vi . ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.

Borang TBP/M Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah .

1. 3. 3. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. A. 1. B. D. 2.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .2 Lain-Lain 2. 1. 1. C.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan Harga Kontrak Makan : / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 .1 Sivik & Kewarganegaran 1.Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.2 Lain-Lain 2. Telefon : No. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . 3.

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) 2. MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3. 1. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) JUMLAH KECIL ( 2 ) ii .Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.

SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. 1.Inggeris Sains Sukan 6. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .

1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7. 7.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer JUMLAH KECIL ( 3 ) iv . MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.

4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1. 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1. 1.

4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.3 2.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2. 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .

3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3. 3.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii .4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3.

KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii .

Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.5 1.2 2. 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.3 1. ii. ii.5 2.6 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.1 MATA PELAJARAN TERAS i.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .6 1.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2. 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. 2.2 1. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. ii. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.3 2.

4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii.1 MATA PELAJARAN TERAS iii.2 3.3 3.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .6 3. 3. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3. 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3. iv.5 3. iv.

PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 9 ) 4. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 7 ) 2. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 10 ) 5. 1. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL.Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 8 ) 3. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 11 ) xi .

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 JUMLAH KECIL ( 3 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK JUMLAH KECIL ( 4 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL JUMLAH KECIL ( 5 ) : SEKOLAH TEKNIK/ TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI JUMLAH KECIL ( 6 ) : TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 10 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 11 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN xii . WAJIB.

KP: Jawatan : xiii . KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No.

Borang VPCG Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG .

...................................BORANG VPCG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) B........................................41 .....................................KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH : : PROGRAM / AKTIVITI JUMLAH DIKURANGKAN (RM) JUMLAH DITAMBAH (RM) JUMLAH CERAKINAN PERUNTUKAN BANTUAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT PROGRAM / AKTIVITI BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA : < Nyatakan Tahun > (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Peruntuka Semasa Tambahan (Agihan Semula / Pindah Peruntukan) Peruntukan Dipinda (a+b) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini Tanggungan yang belum selesai Tanggungan yang diperlukan masa depan Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f) RM RM RM RM RM RM RM Tarikh : < Nyatakan Tarikh > .......... Pegawai Yang Meluluskan i ....... Tandatangan Pegawai Yang Menyediakan (UNTUK KEGUANAAN JABATAN / BAHAGIAN) PINDAHAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN .......

Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya. Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukan dikemuka untuk diagihkan. 2. Sila beri butir-butir seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntuka Asal Tambahan / Pengurangan Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini Baki Tanggungan Sebab-sebab RM RM RM RM RM * Format ini tidak boleh dipinda ii .BORANG VPCG 1.

Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM .

. 6.....10 6.3.....3.3..1 6.3.3 6..1 6. Cek: Tarikh Cek: BUTIRAN PEMULANGAN PEMULANGAN (RM) Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ...5 6..3.1 6.3.2...2.6 6.4. 4.......2. 6.5 6.8 6.....3 6... 2...........9 6...KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN..4 6. Kementerian Pelajaran Malaysia ..7 6.... 3... 5..4 6..... 1....2 6.2 6.3 6....3....2.3. (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..2.. KPM TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL. (Tandatangan) .....3...2...1 No.....2 6.6 6...3......4 6...

Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

........................ BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4.................. 1.. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6..... 2...... (Tandatangan) Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ........ 3.. 5......... Bantuan Makanan Prasekolah BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) Disediakan oleh : .......KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ..........

Contoh 1 Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal .

00 166.300. 1.00 JUMLAH KECIL ( 1 ) i . WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) 28 PERUNTUKAN* (RM) 2. 2. C. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS.460. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No. B.Contoh 1 Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Kebangsaan Wawasan 1Malaysia Jalan W2020.00 112 6. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.00 2.00 10. D.325.00 13.2 Lain-Lain 210 425 425 83 1.00 5.90 / sehari TUNTUTAN BANTUAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.800. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101112 : Nama Bank No. Akaun : : Maybank 121110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan GERAN PER RM 9. 1.100.196. 3. Telefon : 03 – 8888 2020 No. 1.720. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA 425 425 425 6. 3.275. A.050.00 BIL. 1.00 2.00 48.1 Sivik & Kewarganegaran 1.

620.1 MATA PELAJARAN TERAS i.000.00 1.733.860.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 5 5 5 5 800.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.5 2. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.00 60. ii.00 108. ii.00 4.4 1.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.00 500.5 1.00 JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 250.00 450.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 9 9 9 9 800. 2.00 1.00 3.00 JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .00 675. 1.2 1.4 2.2 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 9 9 9 360.00 720.000.00 250.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 1.

1 MATA PELAJARAN TERAS i.337.00 144.5 3. 3. ii.2 3. 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii .3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 12 12 12 12 12 12 12 800.00 480.00 840. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.00 540.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 2.00 14.00 5.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.744.4 3.160.00 780.

00 1. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 10 2 172.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) 3.00 700.800.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.00 1.00 22. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 700.00 200.00 3.400.50 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.029.700. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 1.00 199.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) 7.080.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) iv . BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL.00 4.700.500. PENGHUNI ASRAMA 112 1.50 2.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.900.080.00 10.680.950.00 JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 3.250.00 400.029. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) 451 JUMLAH KECIL ( 3 ) 2.680. 1.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) 2.

50 v .080.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH 3.900. WAJIB.00 JUMLAH KESELURUHAN 282.800.196.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA 199.00 TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN 14.422.337. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA 48.29.680.00 YURAN KHAS SEKOLAH 20.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA 1.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.50 JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 700.700.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH 1.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH 10.

Khairunnisa (Tandatangan) Nama: Khairunnisa bt. 1Malaysia (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Wawasan Nama Pengurus Sekolah: A. Mumtazimuddin b. Adam No.Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. Ali No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010 vi . KP: 770109145678 Jawatan : KPT SKW1M Mumtazimuddin S.K.

Contoh 2 Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal .

320.00 18.640. D. Akaun : : Maybank 131110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan RM 11. Telefon : 03 – 8888 2020 No.00 4. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . 1.00 2. 2. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No.00 10.624. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 .T3) MATA PELAJARAN TERAS 1. 1.233.044. 1.00 121.2 Lain-Lain 428 428 428 152 3.00 10.20 2. C.00 409.884.2 Lain-Lain 265 265 265 95 868 868 868 247 2.00 42. 3.270.1 Sivik & Kewarganegaran 1.00 14.Contoh 2 Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Menengah Wawasan 1Malaysia Jalan 2020.00 300. 3.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1. B.50 / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .00 11.604.1 Sivik & Kewarganegaran 1.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . 3.820. 1.264. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.20 2.054.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101113 : Nama Bank No. A.

00 36.00 1.050.00 54. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) 35 100 25 15 175 210.00 100 100 100 57 100 300.00 45.00 125.00 300. MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3.00 525.00 8.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 JUMLAH KECIL ( 2 ) ii .855.00 300.00 25 25 25 125.050.00 35 35 35 1. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) 175 175 23 12 18 PERUNTUKAN (RM) 525.00 15 15 45.00 171.00 125.00 500.050.00 150.00 1.00 525.00 600.00 69. 1.00 975.00 2.

00 2.00 90 15 180.526.526.Inggeris Sains Sukan 6.00 24 90 48.00 15 24 45.725.00 960. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2.00 109 109 109 1. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3.00 330. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.560.800.00 66 66 66 330.725.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii . 1.00 1.00 1.526.00 90 180.00 109 654. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5.00 30.00 15 15 30.00 30.00 1.00 330.00 1. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik 109 24 24 109 2.00 72.

3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 12 12 12 8 8 7.00 93.00 2.00 4.760.00 1.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 8 8 8 1. 7.00 7.760.640.830.040.060.760.00 7.00 2.760. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.00 2.300.00 JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .00 7.00 7.700.720.00 1.00 600.827.00 1.00 BIL.830.00 1.00 5.00 5.640.00 3.760.640.00 32 32 6.Borang TBP/M BIL MURID (orang) 24 24 PERUNTUKAN (RM) 600.00 2.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 15 15 2.060.300.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 23 23 32 32 23 23 15 15 4.720.00 6.040.00 3.700.

4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1. 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. 1.

Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2. 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.3 2.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.

MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3. 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii .1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.

KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3.

00 4.00 350.550.00 2.00 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2. Elektif I Elektif II Elektif III PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.000.800.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 6 6 6 6 6 6 6 1.5 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.00 450.00 300.5 2.120.00 400. 2. ii.00 480.000.00 750.2 1.000.00 900.4 1.400.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .00 900. 1. iii.2 2.00 9.00 90.00 1. MASALAH PENDENGARAN 7.100. ii.00 1.4 2.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 750.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 1.

3.700. ii.00 26.000.00 4.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 15 15 15 15 15 15 15 1.370.00 900.200.1 MATA PELAJARAN TERAS i.200.5 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .4 3.00 1.00 975.00 9.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 1. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.00 225.2 3. 3.200.

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA
PERUNTUKAN (RM) 8,046.00 8,046.00

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH

BIL MURID (orang) 894

JUMLAH KECIL ( 7 )
2. BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

8,680.00 260.00 8,940.00

JUMLAH KECIL ( 8 )
3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 247

4,940.00 4,940.00

JUMLAH KECIL ( 9 )
4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

5,208.00 156.00 5,364.00

JUMLAH KECIL ( 10 )
5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 66 181

140,250.00 475,125.00 615,375.00

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

121,233.20

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6
JUMLAH KECIL ( 3 ) :

8,855.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK
JUMLAH KECIL ( 4 ) :

93,827.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL
JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

-

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI
JUMLAH KECIL ( 6 ) :

-

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI
JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

26,370.00

YURAN KHAS SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 8 ) :

8,046.00

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 9 ) :

8,940.00

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 10 ) :

4,940.00

BANTUAN SUKAN SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 11 ) :

5,364.00

BANTUAN MAKANAN ASRAMA
JUMLAH KESELURUHAN

615,375.00 892,950.20

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN
Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Munisah
(Tandatangan) Nama: Munisah bt. Mansur No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SMKW1M

S . M. (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)K . Wawasan Nama Pengurus Sekolah: Abd. Khalik b. Aliman 1Malaysia No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

AbKhalik

xiii

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) .

1 PRASEKOLAH 28 2. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. PCG PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - 1.00 B. 210 1. PCG CATATAN A.500.00. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 212 2 1% 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM14. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM700. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 90 7 8% 180.00 700.00 - 3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 83 166.00 - 2 MATA PELAJARAN WAJIB 425 10.100.100.1 Sivik & Kewarganegaran Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.800.460.2 Lain-Lain 425 5.00 i . 1 PCG MATA PELAJARAN (TERAS.00 435 10 2% 10.00 35 7 25% 3.(B + F) (RM) BIL.050. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 435 10 2% 5.00. Rujuk Bab C.00 14.460.050. Rujuk Bab C. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 1.5 5 60. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.800. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.2 5 500.7 LPBT/LPK SEKOLAH 5 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN 5 1.00 5 0 0% 1. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 5 0 0% 60.00 - 1.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 5 250. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 5 0 0% 250.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 1.00 5 0 0% 250.3 5 250. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.000.00 - 1.00 - ii .(B + F) (RM) CATATAN C. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. 1 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.00 5 0 0% 1.00 5 0 0% 500.800.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.000.

00 360. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 11 2 22% 1.4 9 360. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM800. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.250. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM100. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 2. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN 2 MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.1 MATA PELAJARAN TERAS 9 1.00 160.00 11 2 22% 825. Rujuk Bab C.350.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 9 108. 2.00 11 2 22% 880.00.00.00 100.00 11 2 22% 1.00 iii .00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM160. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 11 2 22% 440.00. Rujuk Bab C. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 80. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM150.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 9 675.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 150.980.620. 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM360. Rujuk Bab C.00 2.2 MATA PELAJARAN WAJIB 9 720.6 LPBT/LPK SEKOLAH 9 1.00 11 2 22% 132. Rujuk Bab C.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM24.00 2.00 24.

Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 iv . Rujuk Bab C.00 135.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 12 144.00.00 15 3 25% 2.6 LPBT/LPK SEKOLAH 12 2.00 210.00 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM210. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM195.00 15 3 25% 600.00 15 3 25% 1.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 12 780.00 15 3 25% 975.340. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.1 12 1.00 540.(B + F) (RM) CATATAN 3 MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) MATA PELAJARAN TERAS Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 3. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM36.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 12 480. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. Rujuk Bab C.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 3.700. Rujuk Bab C.00.475.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00 15 3 25% 1.00.00 36.2 MATA PELAJARAN WAJIB 12 840.00 15 3 25% 180.00 120.050. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM120.00 195.00.160. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM135. 3. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00 3.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.50 466 15 2.300.00 175. Lebihan peruntukan sebanyak RM540.00 435 10 2% 6. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (540. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. 1 F.325. 2 425 2.00 35 7 875.00 - 3 E.00 103 -9 -8% 6. MURID PRASEKOLAH 28 700.00 435 10 2% 2. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 435 10 2% 13.275.00.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 425 6. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 112 6.300. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM45. Rujuk Bab C. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 perlu dipulangkan.00 - 67. LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH 425 13. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.275. Rujuk Bab D.00 Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BIL.00) 451 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .50 G.180.00.00 v .325.029.720. Rujuk Bab C.097. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM175.(B + F) (RM) CATATAN D.

400.00 - - BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. PENGHUNI ASRAMA 112 1.700.00.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI I. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM30. Rujuk Bab C. Lebihan peruntukan sebanyak RM135. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . 26 400.00) J. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 435 10 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan (jika ada).00 435 10 1. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa.480.00 103 -9 1. NORMAL 425 3. NORMAL 425 1.740. Rujuk Bab D.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 200.(B + F) (RM) CATATAN H.00 perlu dipulangkan. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 31 5 400.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 30. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM40.545.00 50. BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - - vi .00 - 40.680.00 31 5 200.00 - (135.

523. sekolah perlu memulangkan peruntukan tahun semasa sebanyak RM1.00 35 7 12.75 yang terlebih dibayar kepada sekolah.525.250.00 4.00 perlu dipulangkan.00 2 0 0% 4.00 (15.950.525.00 103 -9 -9% 184.043.250. Walau bagaimanapun.(B + F) (RM) CATATAN K. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.75) L. BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.950.080.00 91 -9 -9% 156.500.600.00 10 0 0% 22.975. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.175.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Keseluruhan baki yang di bawa dari tahun 2010 hendaklah diambil kira untuk menampung peruntukan tahun semasa.00) vii . BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 172.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D. JUMLAH 112 199.700. Rujuk Bab F.75 (1.525.00 - 2 4.00) 10 22.00 (15.523.

90 x 250] RM156.975 + RM22.90 .250 + RM4.90 x 250] + [2 x 9.90 9.90 .90 .950 RM184.RM1) x 250 hari] + [2 murid x (RM9.YMA) x Bil Hari ] [91 murid x (RM9.RM 3)x 250 hari] + [10 murid x (RM9.90 x 250] + [10 x 8.175 BEZA HARGA PERKARA CATATAN viii .Contoh 3 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 9. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: Peruntukan BMA 2011 layak diterima = = = = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .RM 0) x 250 hari] [91 x 6.90 Sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan berikutan pengurangan murid.

Rujuk Bab D.00) (16.50 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (540. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 5).00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.824.00 3. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).525. **** ix .200.Contoh 3 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 2.00 67. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.00 30.00) (135.00 40.50 175. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM.00) (15.136.

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) .

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)
PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

CATATAN

(orang) A. 1 PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN, T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 428 13,668.00 447 19

%

4%

13,668.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

428

18,604.00

447

19

4%

18,604.00

-

3 B.

152

409.20

162

10

7%

430.20

21.00

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM21.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,104.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM182.40. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM31.50. Rujuk Bab C.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS

1

265

12,590.00

289

24

9%

13,694.00

1,104.00

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

265

2,054.00

289

24

9%

2,236.40

182.40

3

95

300.00

115

20

21%

331.50

31.50

i

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) C. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (T4 - T5) SAINS TULEN Fizik 109 1,526.00 119 10 9% 1,666.00 140.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00.Rujuk Bab C.

Kimia

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

Biologi Sains Tambahan 2 PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

15 15

30.00 30.00

15 15

0 0

0% 0%

30.00 30.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

ii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Perdagangan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

15 24

45.00 72.00

15 20

0 -4

0% -17%

45.00 60.00

(12.00)

Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM12.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

90

180.00

87

-3

-3%

180.00

-

Pendidikan Seni Visual Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Geografi

90

180.00

93

3

3%

180.00

-

iii

00 23 -1 15 30.440. Rujuk Bab D.00 - 109 654. Rujuk Bab C. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian 90 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 60. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (260. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - Sains Sukan 6. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.800. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.00 Lukisan Kejuruteraan 109 2.725.00.00.00 perlu dipulangkan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Rujuk Bab C.00 (10.00 10 -5 % -33% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 20 -4 -17% 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL.Inggeris 24 48.00) iv .00 Teknologi Maklumat 24 1. -4% 48.00 119 10 9% 714. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.300.00 perlu dipulangkan.00 87 -3 -3% 1.00 119 10 9% 4. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 1.440.165.(B + F) (RM) CATATAN 20.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM260.800. Rujuk Bab D.560.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. v .720. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.720.00 250.720.Contoh 4 BIL.00 (160.00 33 1 3% 6.00 23 -1 -4% 600.00 20 -4 -17% 800. Lebihan peruntukan sebanyak RM160.00. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.725.720.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 24 600.00 perlu dipulangkan.(B + F) (RM) CATATAN Rekacipta 24 960.00 - Pendawaian Domestik 32 6. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D.00) Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. 24 600. Rujuk Bab C.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik 109 2. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. 32 6.975. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM250.00 119 10 9% 2.00 33 1 3% 6. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. 7.00 23 -1 -4% 600.

00.00 18 3 20% 3.830.060. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Menservis Automobil 15 3.040. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.00 5.040.300.00 4.00 32 32 23 23 0 0 0 0 23 23 4.830.Contoh 4 BIL.00 7.00 660.040.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan 0% 0% 0% 0% 7. Rujuk Bab C.300.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.060.830.830.040.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara 32 32 23 23 7.00 4. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.960.00 7.00.960.00 660.00 23 23 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 5.060.060.00 18 3 20% 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.00 5.00 Menservis Motosikal 15 3.00 vi .(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 4. Rujuk Bab C.00 5.

Tanaman Makanan 8 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan.00 5 -3 -38% 1. 8 1.00 (660. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.640.100.00 2.00 5 -3 -38% 1.100.00 (660.00 12 12 12 0 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 2.00 (660.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 0% 2.00 perlu dipulangkan.00 (660.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 5 -3 -38% 1. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.100.00) Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.00) Lanskap dan Nurseri 8 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 7.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak 12 12 12 2.760. Rujuk Bab D.640.00) vii .00 2. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.760. Rujuk Bab D.00 2.100.640. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.640. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.760.760. Rujuk Bab D.4 Teknotani 8 1.00 5 -3 -38% 1.640.640.

1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera viii .100.00 540.00 5 -3 % -38% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 (660. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. 1.240. Rujuk Bab C. 20% 3. Rujuk Bab C.00 D.00 perlu dipulangkan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00 540.00 18 3 8 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 Grafik Berkomputer 15 2. Rujuk Bab D.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia 15 2.00 18 3 20% 3.700.00.(B + F) (RM) CATATAN 1.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.700.760. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.240. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.Contoh 4 BIL.

2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN ix .Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.

Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN x .4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.

6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . 2.(B + F) (RM) CATATAN xi .

Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN xii .4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.3 Kejuruteraan Awam Binaan Bangunan 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanakkanak Katering Pelancongan 2.

5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman Agroindustri Ternakan 3.(B + F) (RM) CATATAN xiii .Contoh 4 BIL. 3. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.

Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN xiv . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.Contoh 4 BIL. 1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.(B + F) (RM) CATATAN xv .5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian E. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3 TEKNOLOGI Matematik Tambahan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .

00 177 2 1% 525. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 4 KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5 SENI Muzik Tari Teater Seni Visual F. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. 1 PCG MATA PELAJARAN LEPAS MENENGAH (T6) MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am 175 525. xvi . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.(B + F) (RM) CATATAN 1% 525.00 177 2 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .Contoh 4 BIL.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Bahasa Melayu 175 525. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.

00 36. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.050.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 69.050.00.00 3 MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00.00.Contoh 4 BIL.00 37 2 6% 1.00 23 12 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C. Bahasa Arab 18 54.00 6.00 Biologi 35 1.050. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.00 60. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 60.00 Kimia 35 1.00 60. Fizik 35 1.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM6.110.110. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil 23 12 69.00 37 2 6% 1.00 37 2 6% 1.00 36.110.00 20 2 11% 60.00 xvii .

00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Ekonomi 25 125.00 Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu 100 100 100 300. Pengajian Perniagaan 25 125.00 300.00 27 2 8% 135.00.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xviii .00 300.00 100 100 100 0 0 0 0% 0% 0% 300.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 45.00 300.00 15 15 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10. Rujuk Bab C. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas 15 15 45. Rujuk Bab C.00. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 45.00 10. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 Perakuanan 25 125.00 10.00 45. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 27 2 8% 135.Contoh 4 BIL.00 27 2 8% 135. Rujuk Bab C.00 300.00 10.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.(B + F) (RM) CATATAN Literature In English 57 171. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 177 2 1% 525.00 100 0 0% 600.Contoh 4 BIL.00 - xix .00 27 2 8% 162. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00 12. Matematik T 100 600.00 - 35 210.00 Pengkomputeran 15 975. Rujuk Bab C.00 - Matematik Lanjutan T 25 150. Tiada perubahan Lukisan Teknologi Matematik S 100 500. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 100 0 0% 500.00 12.00 55 -2 -4% 171.00 15 0 0% 975. Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. Rujuk Bab C. Tiada perubahan Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00.00 - Malaysian University English Test (MUET) 175 525.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 37 2 6% 222.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.

2 1.100.00 (350. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.800.00 perlu dipulangkan.00) xx . Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM125.00 (300. Rujuk Bab D.00) 1.750.00 (125.00 5 -1 -17% 625.00 perlu dipulangkan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 6 3.00 5 -1 -17% 750. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan. Lebihan peruntukan sebanyak RM300. Lebihan peruntukan sebanyak RM80. Lebihan peruntukan sebanyak RM350.00 (80.00 5 -1 -17% 2.500.00) MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) F.00 perlu dipulangkan.00 (15.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 6 90.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00) 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM150.00 (150.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 6 480.00 5 -1 -17% 75.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Elektif 6 750. 1.6 LPBT/LPK SEKOLAH 6 1.00 perlu dipulangkan.00 5 -1 -17% 400. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.3 6 900.00) PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.Contoh 4 BIL. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 1. 1 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab D.1 1. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.

00 750.00 5 5 0 0 0% 0% 1.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 400.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.00 1.00 4.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.000.00 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 300.3 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 5 5 1.400.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 900. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MASALAH PENDENGARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 Tiada perubahan Tiada perubahan MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.Contoh 4 BIL.00 900.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xxi . iii.5 2.350. Elektif I Elektif II Elektif III 5 5 5 400.400.350.1 2. ii.000.00 750.00 450.00 4.4 2.00 450.2 2.

Elektif 15 1.200.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 15 900.3 MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3 MASALAH PEMBELAJARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .200.00 15 0 0% 4.200.6 15 4.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 15 1975 15 0 0% 1975 Tiada perubahan 3.200.00 15 0 0% 1.200.2 15 1.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.00 Tiada perubahan 3.00 - Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 900.00 - Tiada perubahan 3.Contoh 4 BIL.00 - Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.5 15 225.00 15 0 0% 225.200.00 - Tiada perubahan xxii .00 15 0 0% 1.

00.00 315 68 28% 18.160.00 2 868 4.00 585.469.424. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH 894 8.00 913 45 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .160. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM4. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM2. Rujuk Bab C dan F.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 938 44 8. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.442. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN 5% 12.00 2.70 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL. G. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) H.00 4.T6) 1 LPBT/LPK ASRAMA 247 14.00 913 45 5% 44.264.70 xxiii .640. Rujuk Bab C.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 868 11. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM225. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM585.30 121. Rujuk Bab C.00 I.00 913 45 5% 4.00 274.884.080.080.865. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM121.820. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00. PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .900.00.00 225.046.00 3 LPBT/LPK SEKOLAH 868 42.

00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 - 270.00 - (6. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) J. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM270.478. PENGHUNI ASRAMA 247 4.300.(B + F) (RM) CATATAN NORMAL 868 8.00 913 45 5.00 L.208. NORMAL 868 5. PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI K. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.00 25 -1 250.00 - 450.00.360. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.00 913 45 9. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 26 260.680. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00) xxiv .00 - (10. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM450. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . BIL. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 156.00 315 68 6.00 25 -1 150.00.Contoh 4 BIL. Rujuk Bab D.00) BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.360.130. Rujuk Bab D. Rujuk Bab C.00 perlu dipulangkan.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab C.940.00 - 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM6.

575.825. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) M.250. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM249.312.00 34.Contoh 4 BIL.50. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .125.50 0 - 0 0 0% - Pertambahan murid menepati asas pelarasan & mengalami kenaikan harga kontrak.375.00 315 68 45% 864.312.00 74 8 12% 174.50 249. JUMLAH 247 615.00 241 60 33% 689.737.50 214.(B + F) (RM) CATATAN 66 140.50 xxv . Rujuk Bab C.00 181 475.862.687.

50 + RM92.RM1)) x (250 hari / 2)] [74 x 8.50 BEZA HARGA PERKARA CATATAN = = = xxvi .RM 3))x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM11.00 1.90 x 125] + [74 x 10.500 + RM361.00 x 125] RM82. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: BMA 2011 = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .10 sehari tertakluk kepada tarikh kuatkuasa harga baru.90 x 125] + [241 x 10. Bagi contoh pengiraan.YMA) x Bil Hari bagi setiap kontrak] [(74 murid x(RM11. kontrak baru bermula pada 1 Jun 2011.90 13.500 RM864.00 x 125] + [241 x 12.90 RM1)) x (250 hari / 2)] + [(74 murid x(RM13 .Contoh 4 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 11.362.10 Sekolah layak menuntut tambahan peruntukan bagi kenaikan harga kontrak sebanyak RM1.687.90 .325 + RM328.RM 3)) x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM13 .

Rujuk Bab D.080.50 257.312.00 1.343. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).418.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.00 249.10 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (4.762. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 6).00) (4. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM.00 121.Contoh 4 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SMK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 9.70 450.360.00 270. **** xxvii .90 4. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan.762.

Contoh 5 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) .

...1 6..... 6... Ali Tarikh: 650813145679 S.3..3.3 6.2..K..2 6.10 6..5 6..6 6.. Nama: A.3.3 6..2.3....3... Kementerian Pelajaran Malaysia .8 6.... Mumtazimuddin b..... (Tandatangan) .2 6. 6.00 540.. 5..... 1.5 6..2 6..3.... 2. Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt.3.4..2.3.00 540........2.....2..9 6. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..7 6.00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: Mumtazimuddin (Tandatangan) ....... 3.00 675..... KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL.....4 6..1 No..4 6.1 6.3....Contoh 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN. Cek: RD1100 Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 135......3.2..6 6.. 4.4 6..3 6......1 6.

Contoh 6 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) .

..5 6....2 6. 1.2. 5.9 6.00 80...7 6.. 4. M....... 6..4 6.3.00 15. (Tandatangan) . KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SMK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW2020 BIL.. Kementerian Pelajaran Malaysia ..1 No.. Khalik b......3.. Nama: Abd.3.3.3..2..00 4.2.762...1 6.3 6.00 300.....2 6........4 6..2..00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Munisah Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: AbKhalik (Tandatangan) ..00 3.3......10 6..Contoh 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN.6 6.2.. Mansur Jawatan: KPT SMKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..762..5 6.8 6... 6... Aliman S . Tarikh: 5 Julai 2011 Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Munisah bt...2 6.3..742..3 6.3 6....1 6..3... 2.00 350.00 150.00 125..4..1 6........ Cek: LC135RZ Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 4.6 6. 3..2.. K .....3.4 6....3..

Contoh 7 Pengisian Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

......K. BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4.....Contoh 7 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN 2 0 1 1 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL...75 50.......... Bantuan Makanan Prasekolah 4.. 2... Nama: A...........00 BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) - Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ..... Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6.... 1.. 3... Mumtazimuddin b...... Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ..... Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt...................043... (Tandatangan) Mumtazimuddin (Tandatangan) ... 5... Ali Tarikh: 650813145679 S........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful