SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA SEKOLAH

BERDASARKAN PER KAPITA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2 0 1 0

LATAR BELAKANG

3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menguruskan sebanyak 18 jenis Bantuan yang

bantuan persekolahan di bawah Belanja Mengurus tahun 2010.

diuruskan ini merangkumi peruntukan kewangan bagi menampung aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta operasi sekolah, elaun dan biasiswa kepada murid, bantuan kepada murid miskin dan juga bantuan sokongan lain seperti bantuan jaket keselamatan, kelas dewasa bagi ibu bapa murid Orang Asli dan Penan dan program susu. Walau bagaimanapun, kadar dan kriteria kelayakan serta pengurusan kewangan berkaitan pemberian bantuan-bantuan ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan dalam surat pekeliling kewangan masing-masing.

4.

Kepelbagaian bentuk pemberian bantuan persekolahan ini telah menyebabkan

perlunya suatu prosedur yang sistematik dan seragam diwujudkan bagi memastikan pengurusan kewangan peruntukan bantuan dapat dibuat dengan efisien dan teratur. Bagi mencapai objektif ini, lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang mana penerima manfaatnya merupakan semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan telah dikenal pasti untuk mengguna pakai prosedur pengurusan kewangan yang sama. 5. Oleh itu, semua pindaan serta tambahan terhadap peraturan kewangan sedia

ada yang telah dibuat kepada lapan jenis bantuan persekolahan tersebut daripada segi tuntutan, penyaluran, kadar, kriteria kelayakan, maksud belanja serta pengurusan lebihan dan baki telah dikemaskinikan dalam satu garis panduan yang komprehensif yang disediakan bersama-sama pekeliling ini.

GARIS PANDUAN

6.

Garis panduan yang disediakan bersama-sama pekeliling ini menerangkan

tentang peraturan dan tindakan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

2

iv. 8. ii. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan yang dinyatakan dalam garis panduan adalah seperti yang diperincikan di bawah: Bil i. dan Bab G : Jadual Kadar dan Borang Berkaitan. 7. iii. Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi. vii. Pengurus Sekolah yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah Guru Besar atau Pengetua sekolah atau mana-mana pihak yang diwakilkan secara bertulis untuk bertindak sebagai Pengurus Sekolah semasa ketiadaannya. Sekolah Sekolah Rendah Harian Ketua PTJ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sekolah Menengah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah iii. Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab seperti berikut: Pendahuluan. Bab A : Jenis dan Kadar Bantuan Ke Sekolah. Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan. Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan. 9. Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK) 3 . i. ii. vi. Bab B : Prosedur Tuntutan Awal. viii. negeri dan sekolah. Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan. v.menguruskan peruntukan bantuan persekolahan di peringkat Kementerian.

4 . Sekolah Sekolah Teknik/Vokasional Ketua PTJ Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian (BKS) v. Sekolah Seni Malaysia vii. Mengeluarkan Resit Pejabat (RP01) kepada pihak yang menyalurkan bantuan. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) viii. Menyemak peruntukan yang diterima dan melaporkan penerimaan kepada pihak yang berkenaan. Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan Bahagian Pendidikan Islam (BPI) ix. Sekolah Sukan Malaysia vi. Pengurus Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini seperti berikut: i. iii. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH 10. Mengemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan peruntukan bantuan persekolahan mengikut tarikh yang ditetapkan. ii. Sekolah Menengah Pendidikan Khas x.Bil iv.

Menggalakkan sekolah untuk mengoptimumkan sebaik mungkin peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima bagi manfaat murid pada tahun tersebut. 5 .iv. Ketua PTJ hendaklah memastikan semua Pengurus Sekolah mengemukakan tuntutan Bantuan Persekolahan yang lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan keciciran penyaluran bantuan ke sekolah. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PTJ SEKOLAH 11. Menguruskan baki bawa ke hadapan dengan teratur. 12. i. iii. dan iv. Oleh itu Ketua PTJ adalah bertanggung jawab untuk memastikan: Maklumat tuntutan awal dan pelarasan yang diterima daripada sekolah dikunci masuk dalam Sistem eBantuan (eB) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. ii. Menyelenggarakan Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama. v. Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan. Mencetak dan mengedar maklumat tuntutan kepada semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. Mengembalikan lebihan peruntukan bantuan persekolahan (jika ada) melalui cek mengikut tarikh yang ditetapkan. dan vi.

Sebarang kemusykilan atau sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam surat pekeliling dan garis panduan ini. ia perlu dirujuk kepada Bahagian Kewangan. pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. 14. Sehubungan itu. Akta Tatacara Kewangan 1957. 16. Akta Tatacara Kewangan 1957. 17. KPM.PELAKSANAAN 13. Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan Pengurusan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid yang disediakan bersama-sama surat pekeliling ini. 15. 6 . TATACARA PERAKAUNAN 18. Peraturan dan arahan yang terkandung dalam pekeliling ini dan garis panduan yang disediakan hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua Ketua PTJ berserta semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah pentadbiran masingmasing. Tatacara dan prosedur perakaunan bagi bantuan-bantuan ini hendaklah mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun. surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturan-peraturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59. KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan.

iii.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002.TARIKH KUAT KUASA 19. 5 Tahun 2002) Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah bertarikh 31 Julai 2006. vi. Surat pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Surat Pekeliling Kewangan Bil. ii.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 18 Julai 2005.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 11 Februari 2004. semua surat pekeliling kewangan dan surat edaran berikut adalah dibatalkan: i. PEMBATALAN 20.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 23 April 2005. Tambahan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Dengan berkuat kuasanya surat pekeliling ini. iv. Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2006 (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 . vii. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2008 Peruntukan Yuran Khas Sekolah bertarikh 7 Januari 2008. v. Tambahan Ketiga Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 10 Februari 2003. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.

.

KPM 6. KPM 9 . Bahagian Audit Dalam. KPM 9. Ketua Akauntan KPM 7. Bahagian Audit Sekolah. Pengarah. Ketua Nazir. Ketua Setiausaha.s. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5.k: 1. KPM 8. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Setiausaha Bahagian. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2. Setiausaha Bahagian. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha. KPM 4. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah 10. Pengarah Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian 8. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam 3. Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri 9. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan 6. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 2. Semua Pengetua/Guru Besar 10 . Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 5. Pengarah Bahagian Sukan 7.SENARAI EDARAN 1. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 4.

``````````` Lampiran kepada SPK Bil. 8 Tahun 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID 1 .

Bantuan Geran Per Kapita (PCG) II. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) V. Yuran Khas Sekolah (YKS) III.KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Jenis dan Kadar Bantuan Persekolahan Ke Sekolah I. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) VIII. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) IV. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) VI. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) VII. Bantuan Makanan Asrama (BMA) 3 6 7 10 11 12 14 15 17 18 Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G Prosedur Tuntutan Awal Prosedur Tuntutan Pelarasan Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi Baki Bawa Ke Tahun Hadapan Jadual Kadar dan Borang Berkaitan 20 23 26 28 30 33 2 .

PENDAHULUAN

3

PENDAHULUAN
1. Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan kewangan bagi lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang menguruskan bantuan persekolahan tersebut sama ada di peringkat Kementerian, negeri mahupun sekolah. 2. Lapan jenis bantuan yang terlibat adalah seperti berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG); b. Yuran Khas Sekolah (YKS); c. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP); d. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK); e. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA;) f. Bantuan Sukan Sekolah (BSS); g. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP); dan h. Bantuan Makanan Asrama (BMA). 3. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang mengendalikan Akaun Khas adalah juga bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan dalam garis panduan ini bagi pihak Pengurus Sekolah yang mana ia dipertanggungjawabkan. 4. Semua pihak hendaklah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam garis panduan ini. Sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam garis panduan ini, ia perlu dirujuk semula kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 5. Segala tuntutan bantuan yang tidak dituntut atau tidak dibayar dalam tahun semasa akan luput dan tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya. 6. Sebarang peruntukan yang telah dipulangkan termasuklah kes terlebih pulang juga tidak boleh dituntut semula. Justeru, Pengurus Sekolah bertanggung jawab penuh untuk menyemak dan memastikan semua pengiraan adalah tepat seperti mana yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini. 7. Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturanperaturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 8. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957. 9. Semua urusan berkaitan Bahagian Kewangan, KPM yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah ditujukan ke alamat berikut:

4

a.

Bagi urusan pemulangan peruntukan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM : Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Pentadbiran & Kewangan) Tel: 03-8884 7602 Faks: 03-8884 7701

b.

Tuntutan awal dan pelarasan peruntukan, pertanyaan dan lain-lain: Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Bantuan) Tel: 03-8884 7630/7643 Faks: 03-8884 7611 E-mel: bantuan@moe.gov.my

5

BAB A JENIS DAN KADAR BANTUAN KE SEKOLAH 6 .

1.4.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). 2.2. 1. 1.1. 1.I. bantuan PCG bagi beberapa mata pelajaran baru telah diperkenalkan berikutan penubuhan Sekolah Seni Malaysia dan kadar baru bagi PCG Aliran Kemahiran di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. terdapat enam Surat Pekeliling Kewangan (SPK) berkaitan bantuan PCG yang berkuat kuasa.2. LATAR BELAKANG 1. Garis panduan ini juga turut memaklumkan perubahan kepada maksud perbelanjaan bagi komponen Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun/Perbelanjaan Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan Asrama. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. MAKSUD BELANJA 2. Maksud perbelanjaan bagi setiap Kumpulan PCG Mata Pelajaran dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran adalah seperti di Jadual 1.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). garis panduan ini telah menyatukan semua peraturan dan arahan yang terdapat dalam keenam-enam SPK tersebut menjadi lebih kemas dan teratur. Sebelum ini.5. 2. Sehubungan itu. Sekolah Menengah : RM10. Pembelian dibuat untuk memenuhi keperluan berikut: Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Rendah : Tidak melebihi RM5. BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) 1. Lima daripadanya merupakan pindaan dan tambahan kepada SPK yang utama iaitu SPK Bilangan 5 Tahun 2002. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 7 . Mulai tahun 2009.3. inventori dan harta modal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: a. 1. Sekolah hanya dibenarkan untuk membeli peralatan.

d. 3. Pembelian hendaklah dibincangkan dan dipersetujui bersama Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Sekolah.4. Tuntutan PCG hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Asrama. PCG Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah. b. inventori dan harta modal yang dibeli hendaklah didaftarkan sebagai aset Kerajaan Malaysia.Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Kurang Murid (Rendah / Menengah) : Tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran. Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.1.Teras. PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: a. PCG Mata Pelajaran . 3. Bimbingan dan Kaunseling. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. Sekolah Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Sekolah. 3. c. Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama. dan Semua peralatan. 3. Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif. Asrama b.3. Kumpulan dan kadar PCG yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual-jadual berikut: 8 .2. Pembelian peralatan ICT dan alat penyaman udara TIDAK DIBENARKAN menggunakan peruntukan PCG. Wajib.

Pindah peruntukan perlu menggunakan Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan Persekolahan (Rujuk Bab G). PINDAH PERUNTUKAN 4. 4.3. Pengurus Sekolah hendaklah memastikan baki yang tinggal selepas pemindahan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun. sebelum pindah peruntukan dibuat. 9 . - Jadual 5 Jadual 6 Bagi PCG Mata Pelajaran Teras. 4. Pengurus Sekolah dibenarkan membuat pindah peruntukan di antara kumpulan PCG Mata Pelajaran sahaja. c.4.1. agihan peruntukan adalah seperti berikut: (a) 60% = Sains. Matematik dan Bahasa Inggeris Daripada jumlah (a): 40% = Sains 30% = Matematik 30% = Bahasa Inggeris (b) 40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/Panitia yang berkenaan) 3. b.5. e. PCG Mata Pelajaran bagi Tingkatan Enam yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mata pelajaran tingkatan empat dan lima untuk memudahkan tuntutan dan rekod oleh pihak sekolah.6. 3. 4.a. Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/Sekolah Sukan Malaysia/Sekolah Seni Malaysia Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) - Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 d.5. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ. 4. Oleh itu. 4. Peruntukan yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan.2.

dan Pusat Sumber Sekolah. YKS layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. 2. 3. f. b. Pendidikan Seni.00 10 . LATAR BELAKANG 1.3. Pendidikan Jasmani.5. KELAYAKAN MURID & KADAR 1. Mulai tahun 2008. Sukan/Permainan. MAKSUD BELANJA 1. 1. Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS. 1. d.4.II. Perpustakaan.2. e.50 RM9. Lukisan/Kerja tangan. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) 1.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi aktiviti: a. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan aktiviti tertentu di sekolah. Kadar YKS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM4. Dengan pemansuhan tersebut. c. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.

2.1. b.2. sewaan dan pengangkutan murid prasekolah. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. Sukan/sukaneka. Pada tahun 2011. Urusan makan minum. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) 1.2. Konvokesyen. 2. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: a. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah. b. pemberiannya disambung semula tetapi dengan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah.III. MAKSUD BELANJA 2. 2. penginapan. c.1. Kadar BKKP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid prasekolah adalah sebanyak RM25.1. Tuntutan BKKP hanya layak dituntut bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang bersekolah di kelas prasekolah di bawah KPM sahaja. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKP adalah meliputi aktiviti: a. dan c. d. Karnival Pendidikan Prasekolah. 3. 1. LATAR BELAKANG 1. 11 . dan Lawatan. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.00 seorang murid setahun. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) telah ditangguhkan pemberiannya kepada sekolah pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. 3.

MAKSUD BELANJA 2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS.1. Aktiviti sokongan pembentukan. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan. b. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. seminar. Selaras dengan itu.3. Pasukan Pakaian Seragam/Badan Beruniform. Kerajaan akan melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan mulai tahun 2011.00 seorang murid setahun. kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10.2. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: a. Kelab dan Persatuan (tidak termasuk Sukan dan Permainan).1. dan c.1 adalah seperti berikut: a.1. Urusan makan minum. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). 2. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. 3. 3. Kadar baru BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu tahun adalah seperti berikut: 12 . Melalui Rancangan Malaysia Ke-10. 1. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) 1. Sehubungan itu. Tuntutan BKK hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah. b. KELAYAKAN MURID & KADAR 3.IV. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan. LATAR BELAKANG 1. 2.2. dan c.2. BKK merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum di sekolah. peruntukan sebanyak RM2. 1. sewaan dan pengangkutan murid. Sehingga tahun 2010. penginapan.00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12.

000 sebuah sekolah RM10.000 sebuah sekolah 13 .Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM400 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen (murid) 51 – 100 RM800 sebuah sekolah 101 – 150 RM1.200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM10 seorang murid RM5.

penginapan. MAKSUD BELANJA 2. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKA adalah meliputi aktiviti: a. LATAR BELAKANG 1. Program Asrama Terbilang. seminar. dan Aktiviti sokongan pembentukan. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama.1. 2. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) telah ditangguhkan pemberiannya pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. b. 3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) 1. Sukan dan permainan penghuni asrama.00 14 . 1. pemberiannya disambung semula tetapi dengan memperkenalkan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah.1. Urusan makan minum. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan. Pada tahun 2011.2. Tuntutan BKKA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. c.1. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). Kadar BKKA yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Asrama Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM15.2. sewaan dan pengangkutan murid.1 adalah seperti berikut: a.2. 2. c. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. 3.00 RM20.V. b.

2. dan Pembelian serta penyelenggaraan peralatan.3.1.1.00 (Menengah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. c. Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab Sukan dan Permainan. Karnival permainan antara rumah. 1.1 adalah seperti berikut: a. b. dan Penyediaan bahan cetak. MAKSUD BELANJA 2. tingkatan dan sebagainya. Melalui dasar ini.2. 3. Urusan makan minum. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan.00 (Rendah) dan RM4. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: a. Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2. 2. d. Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa.VI. Sehubungan itu. LATAR BELAKANG 1. penginapan. 3. Kejohanan olahraga tahunan sekolah. Kursus pendedahan permainan kepada murid. 1. kelas. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan di sekolah.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS.1. e. Tuntutan BSS hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Selain itu. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. d. Selaras dengan itu. Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: 15 . c.2. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) 1. b. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. peruntukan sebanyak RM2. sewaan dan pengangkutan murid. dan Program-program lain sukan di sekolah sepanjang tahun. bahan habis guna.2.

Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM200 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) 51 – 100 RM400 sebuah sekolah 101 – 150 RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM6 seorang murid setahun RM2.000 sebuah sekolah setahun 16 .500 sebuah sekolah setahun RM5.

kadar BMP ialah RM1. Sehingga bulan Julai tahun 2010.80 RM2. Tuntutan BMP hanya layak dituntut bagi murid prasekolah warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja.55 (Sabah. kadar BMP bagi seorang murid prasekolah telah dinaikkan sebanyak RM0. LATAR BELAKANG 1.30 (Semenanjung) dan RM0. 3. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BMP merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi membiayai perbelanjaan penyediaan makanan murid di Kelas Prasekolah KPM. MAKSUD BELANJA 2.50 sehari untuk seorang murid selama 200 hari. 1. b.1. 2. Makanan tambahan.1. Lain-lain perkara yang melibatkan penyediaan/pemberian makanan berkhasiat kepada murid di kelas prasekolah.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMP adalah bagi tujuan berikut: a. Di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)-Pendidikan. Kadar baru BMP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah untuk tempoh 200 hari setahun adalah seperti berikut: Negeri Semenanjung Sabah.3. dan d.05 17 .2. Sarawak dan WP Labuan) berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2010. c. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. 1.VII. 1. 3. Perolehan bahan mentah memasak.2. Gas/bahan api memasak. Sarawak dan WP Labuan Kadar Seorang Murid Sehari RM1.

Secara amnya. kakitangan tertentu akan dilantik untuk menguruskan masakan. Sekolah Pendidikan Khas.1. 2. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 1.2. MAKSUD BELANJA 2. 1. 1. 1. 3. c. 1.4. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional.1. Pemberian BMA ini hanya melibatkan semua murid warganegara Malaysia yang menghuni asrama di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan serta asrama di bawah Kerajaan Negeri. Bagi bekalan makanan mentah. Sekolah Berasrama Penuh. semua asrama Sekolah Harian. operator persendirian dipilih melalui proses tender untuk menyediakan makanan bermasak kepada penghuni asrama. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMA dan YMA adalah bagi membiayai: a. 18 .3. LATAR BELAKANG 1. Terdapat dua kaedah pembekalan makanan di asrama iaitu bekalan makanan mentah dan bekalan makanan bermasak.VIII. Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia telah melaksanakan kaedah pembekalan makanan bermasak kecuali sebilangan asrama di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan pembekalan makanan mentah kerana masalah lokasi dan logistik.1. Kerajaan telah membantu menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makan Asrama (YMA). Penyediaan makanan tambahan untuk murid asrama termasuk menyediakan jamuan khas. Pembekalan/penyediaan makanan harian mengikut menu yang telah ditetapkan. Bagi bekalan makanan bermasak. b. Tuntutan BMA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan atau asrama di bawah Kerajaan Negeri. Semenjak tahun 1974. Bahan mentah akan diperoleh daripada pembekal yang dipilih menerusi proses tender dan seterusnya menguruskan masakan. dan Pembelian peralatan dapur dan bahan bakar bagi asrama yang melaksanakan kaedah pembekalan bahan mentah. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.5.

3. YMA yang perlu dikutip daripada setiap penghuni asrama adalah seperti berikut: Jumlah Pendapatan Ibu Dan Bapa / Penjaga Murid Sebulan RM5. 4. Tuntutan hendaklah dikemukakan oleh pihak asrama melalui Jabatan Pelajaran Negeri di negeri masing-masing. sekolah sewajarnya berusaha untuk memulangkan amaun yang sepatutnya kepada murid berkenaan.1.00 RM1. Kutipan daripada YMA hendaklah diuruskan sewajarnya kerana ia dikutip bagi menampung kos penyediaan makanan yang dibekalkan kepada murid yang tinggal di asrama pada tahun tersebut. 4. KPM turut menyalurkan peruntukan BMA kepada murid KPM yang menghuni asrama di bawah kerajaan negeri seperti Asrama Yayasan Selangor dan Asrama Yayasan Terengganu atau lain-lain.2. maka pihak sekolah boleh mengambil tindakan menahan keputusan peperiksaan atau menahan Sijil Berhenti Sekolah murid tersebut sehingga bayaran diselesaikan oleh ibu bapa/penjaga murid. Sabah dan Labuan telah mendapat pengecualian dari membayar YMA daripada Perbendaharaan Malaysia. Sekiranya sulit untuk dilaksanakan. berpindah sekolah dan sebagainya. 4. Pendidikan Khas. Sekiranya terdapat lebihan YMA kerana murid pulang ke kampung halaman. Asrama Desa. Murid di bawah kategori Projek Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). 4. jenis asrama. Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/penjaga murid asrama yang layak. Asrama Sekolah Model Khas di Baling. kesemua baki YMA tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk apa-apa tujuan lain kecuali bagi menampung kekurangan BMA tahun semasa. Orang Asli.3.000 dan ke atas RM4.999 dan ke bawah 4.2.5. Kadar BMA yang layak dituntut untuk murid adalah bergantung kepada kaedah pembekalan makanan.7. menjalani aktiviti di luar sekolah. Kedah dan semua jenis sekolah berasrama di negeri Sarawak. Sekiranya ibu bapa/penjaga murid asrama enggan membuat bayaran. YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) 4.4.6.00 4. 4. Kadar YMA Sehari RM3. Sebarang pengecualian bayaran YMA adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia. 19 . lokasi dan bilangan hari seperti mana di Jadual 7.

BAB B PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 20 .

Peruntukan awal tahun akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ ke dalam eB. pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan berikut: a. Bagi peruntukan bantuan yang disalurkan terus ke akaun bank sekolah oleh Bahagian Kewangan. 6. 5. Selepas daripada tarikh tersebut. Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. atau Melalui waran kepada Ketua PTJ sekolah masing-masing. 21 .my) selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Apabila permohonan telah diterima. c. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah berikut: a. 2. dan Mencetak maklumat tuntutan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan sebagai rujukan. 8.PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 1. Mengunci masuk maklumat tuntutan sekolah ke dalam Sistem eBantuan (eB) (http://fisu. 7. ia hanya akan diproses semasa tuntutan pelarasan pada bulan Julai tahun semasa.Kumpulan Wang Kerajaan / Asrama.moe. Dikreditkan terus ke akaun bank sekolah.gov. Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. Sekiranya terdapat sekolah yang tercicir daripada mengemukakan permohonan (kecuali sekolah baru beroperasi – rujuk Bab D). b. Merekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah . Tuntutan awal bantuan persekolahan bagi tahun semasa hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Contohnya: Tuntutan bantuan YKS bagi tahun 2011 hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid di sekolah pada 1 Oktober tahun 2010. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid di sekolah menengah (Rujuk Bab G). 3. Menghantar Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan Terus Ke Akaun Sekolah (Rujuk Bab G) kepada Bahagian Kewangan. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. b. KPM. Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP01). b. 4. KPM dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima. Kaedah penyaluran peruntukan dan jenis bantuan terlibat akan dimaklumkan lebih awal kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Disember tahun sebelumnya.

Sekolah dinasihatkan untuk menyimpan peruntukan yang diterima pada awal tahun (tahun semasa) sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid (mana lebih rendah) sehingga bulan Julai tahun semasa supaya tidak terlebih berbelanja daripada kelayakan yang sepatutnya sekiranya berlaku pengurangan murid pada tarikh pelarasan dibuat. 22 .9.

BAB C PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN 23 .

BMA YKS. tambahan peruntukan akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ dalam eB.Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. 8. Bagi peruntukan bantuan persekolahan yang disalurkan melalui waran. Pihak sekolah WAJIB melaksanakan pelarasan peruntukan tahun semasa untuk mengenalpasti peruntukan sebenar yang layak diterima oleh sekolah bagi tahun tersebut. 3. Sebarang pertambahan atau pengurangan murid. Selepas daripada tarikh tersebut. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. BKK. Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada). 5. Apabila maklumat tuntutan pelarasan telah diterima. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. BSS & BMP Bab G.PROSEDUR PELARASAN PERUNTUKAN 1. 4. Mencetak maklumat tuntutan pelarasan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah mengikut kaedah penyaluran peruntukan seperti mana pada awal tahun. BKKP. Mengunci masuk maklumat tuntutan pelarasan sekolah ke dalam eB selewat-lewatnya pada 1 Ogos tahun semasa. 6. Pelarasan peruntukan tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa dan mengguna pakai asas pelarasan seperti jadual di bawah: Jenis Bantuan PCG Asas Pelarasan Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang mana yang lebih rendah. 2. Maklumat pelarasan hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Julai tahun semasa dengan mengisi Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah bersama-sama Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (Rujuk Bab G). 7. 24 . Semua sekolah perlu mengemukakan maklumat pelarasan kepada Ketua PTJ masing-masing. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. Peruntukan tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa. dan b. Rujuk contoh pengiraan di BKKA.

BAB D PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 25 .

KPM bagi bantuan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan. 2. Definisi Lebihan Peruntukan Tahun Semasa ialah amaun/jumlah peruntukan bantuan persekolahan terlebih tuntut oleh pihak sekolah setelah mengambil kira pelarasan peruntukan mengikut enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. Terdapat dua kaedah pemulangan oleh sekolah iaitu: a. Pemulangan kepada Bahagian Kewangan. Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun. Selain mengemukakan cek. KPM (cek atas nama Ketua Akauntan. 3. 26 . pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj / tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. Lebihan peruntukan bantuan yang telah dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewatlewatnya pada 31 Julai tahun semasa.PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 1. b. Akta Tatacara Kewangan 1957. atau Pemulangan kepada Ketua PTJ bagi bantuan yang diterima daripada Ketua PTJ masingmasing (rujuk Ketua PTJ). Kementerian Pelajaran Malaysia). Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini. 4. PERINGATAN! Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. 5. sekolah juga dikehendaki untuk menyertakan bersama-sama maklumat terperinci mengenai amaun dan jenis peruntukan yang dipulangkan dengan mengisi Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM (Rujuk Bab G).

BAB E PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 27 .

(Biasa) Khas) 250 hari 270 hari 200 hari 181 hari 114 hari 54 hari 196 hari 123 hari 74 hari 140 hari 100 hari 50 hari PCG 100% 70% 50% 25% YKS. Sekolah yang mula beroperasi mulai 1 Julai tidak perlu membuat tindakan pelarasan peruntukan pada tahun ia mula beroperasi. BKK.September Selepas September Peratus Peruntukan / Bilangan Hari BMA BMA BMP (Sekolah Pend.PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 1.Mac April . 2. BKKA. Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari sehingga Jun boleh mengemukakan tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan murid pada 1 Julai tahun ia mula beroperasi dan hendaklah mematuhi garis panduan di Bab C. BKKP. KPM. KPM daripada Ketua PTJ sekolah masing-masing. BSS 100% 100% 100% 100% 5.Jun Julai . Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah (Rujuk Bab G). 4. Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti berikut: Sekolah/Asrama Beroperasi / Bantuan Persekolahan Januari . Maklumat tuntutan bagi sekolah baru beroperasi akan dikunci masuk ke dalam eB oleh Bahagian Kewangan. 28 . Sekolah/asrama yang baru beroperasi perlu mengemukakan dokumen berikut kepada Bahagian Kewangan. Peruntukan akan disalurkan dalam tempoh 10 hari bekerja mulai tarikh surat permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan. KPM melalui Ketua PTJ masing-masing dalam kadar segera. dan Sesalinan penyata/maklumat akaun bank sekolah/asrama yang disahkan. Tindakan pelarasan peruntukan hendaklah mula dibuat pada 1 Julai tahun berikutnya. a. 6. b. 3.

BAB F BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 29 .

baki peruntukan PCG mahupun BMA tahun semasa yang terdapat di sekolah dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan.1 Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Sepatutnya Diterima Pada Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa.1 Pada akhir tahun.000 215. 1. Sekiranya terdapat lebihan yang terbit daripada baki setelah ditolak 5%.000 = RM = RM = RM 30 .4 2. Walau bagaimanapun. bagi setiap jenis bantuan itu.BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1. Baki Terkumpul Tahun Lalu ialah jumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang di bawa ke tahun semasa. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) / BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 2. Baki Peruntukan Bantuan Persekolahan Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa termasuk baki terkumpul tahun lalu tetapi tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember setelah ditolak semua tanggungan perbelanjaan. Baki Bawa Ke Tahun Hadapan ialah baki peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang di bawa ke tahun berikutnya. maka ia hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan sebelum 31 Januari tahun kewangan berikutnya. Formula: Baki Bawa Ke Tahun Hadapan = 5% x (Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima + Baki Terkumpul Tahun Sebelum) Contoh Pengiraan bagi BMA: Baki terkumpul 2009 (Dibawa ke tahun 2010) : (a) Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima (Berdasarkan enrolmen 1 Julai) : (b) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2010 : [ (c) = (a) + (b) ] Katakan Baki Peruntukan Tahun 2010 yang telah dikenal pasti pada 31 Disember 2010 = RM 18. amaun yang boleh dibawa adalah terhad kepada maksimum 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa dan baki terkumpul tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa.000 30. DEFINISI 1.000 223.3 1.2 1.

150) hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan sebelum 31 Januari 2011 (tahun kewangan berikutnya). Contoh Pengiraan: Baki tahun 2010 di bawa ke tahun 2011 : (a) Peruntukan diterima pada Januari 2011 : (b) (berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober 2010) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2011 : (a) + (b) Setelah pelarasan pada 1 Julai tahun 2011. 3.500] seperti mana tatacara pemulangan di Bab E.000 11. Pihak sekolah hendaklah menggunakan baki bawa ke hadapan tersebut bagi menampung keperluan bantuan tahun semasa. BSS. sekolah perlu memulangkan keseluruhan peruntukan awal tahun yang diterima tersebut sebagai lebihan peruntukan tahun semasa (Rujuk Bab D). BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI YURAN KHAS SEKOLAH (YKS).2.Maka amaun maksimum 5% baki dibenar bawa ke tahun 2011 [ 5% x (c) ] = RM 11. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK). Semua baki YKS.150 Lebihan yang terbit daripada baki iaitu sebanyak RM18.500.500 kerana telah mengambil kira baki tahun sebelum sebanyak RM1.RM9. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) DAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) 3.000 daripada kelayakan sebenar RM9. sekiranya pihak sekolah mempunyai baki bawa ke hadapan yang besar hingga menyebabkan ia melebihi amaun peruntukan yang layak diterima oleh sekolah pada tahun semasa. pihak sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan tahun semasa sebanyak RM2.850 (RM30. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP).000 [RM11. Sekiranya terdapat lebihan. Baki yang dibawa akan diambil kira sebagai sebahagian peruntukan bantuan tahun tersebut. BKK.1.500 . BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA). BKKA. BKKP & BMP tahun semasa dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. Walau bagaimanapun. Kesimpulannya sekolah hanya akan menerima RM8. 3.000–RM11. didapati peruntukan layak diterima oleh sekolah = RM 1.500 9. maka ia hendaklah dipulangkan mengikut prosedur di Bab D. 31 .500 = RM = RM = RM Oleh yang demikian.500 10.

perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut: a. Walau bagaimanapun. MAKSUD BELANJA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 4. 4. 32 .2.1. d. Pembelian/penggantian perkakasan memasak dan bahan bakar memasak bagi asrama yang menyediakan makanan asrama di bawah kontrak bekalan bahan mentah. bagi baki BMA yang dibawa ke tahun hadapan. Menampung kekurangan BMA pada tahun semasa. Bayaran kepada tenaga pengajar luar di kelas pengajian Fardu ‘Ain dan Al-Quran murid asrama. b. c.4. Baki sesuatu bantuan persekolahan yang dibawa ke tahun hadapan hendaklah dibelanjakan bagi menampung kekurangan peruntukan bantuan tersebut sahaja. Menyediakan makanan tambahan termasuk mengadakan jamuan khas melibatkan penghuni asrama.

BAB G JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN 33 .

JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 - Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Borang TBP/R Borang TBP/M Borang VPCG 34 .

Jadual 1 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) .

MAKSUD PERBELANJAAN Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) BIL. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif) i. iv. Bantuan Per Mata Pelajaran Kapita (Mata pelajaran Teras. Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan. iv. B. ensiklopedia. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. perisian. A. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. vii. v. ii. JENIS PCG Bantuan Per Kapita Pra Sekolah i. viii. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan. ii. Wajib. v. iii. perisian. Pembelian buku rujukan. iii. i .

x. ii. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. cakera padat bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 2 Bimbingan Kaunseling dan i. iv. dan lain-lain yang Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. C. perisian. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. iii. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. ii . Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. ii. iii. Pembelian buku rujukan. v. v.BIL. Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. viii. iv. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Program Pendidikan Khas/Integrasi ix. perisian. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Pembelian buku rujukan. 1 JENIS PCG Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber Sekolah MAKSUD PERBELANJAAN Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut: i.

telegram. xi. Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM5. viii. xii. Bayaran bil telefon. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. vii. (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti) Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai. Pembelian bahan bakar. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD.000. air. vii. ix. bahan habis guna dan ubat. viii. iii. Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT. setem.BIL. iv. ii. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. iii . Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. elektrik. JENIS PCG vi.00 setahun adalah dibenarkan. vi. x. v. Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan murid/keselamatan sekolah. Perkhidmatan pengiklanan. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. 3 LPBT/LPK Sekolah/Asrama i. internet dan pembetungan. MAKSUD PERBELANJAAN Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Pengangkutan barang-barang.

Jadual 2 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah .

JADUAL 2: KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI PRA SEKOLAH BIL. A.00 seorang murid setahun . Prasekolah BANTUAN PER KAPITA KADAR BANTUAN RM100.

Jadual 3 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah .

≤ 20 MURID 21 .900 + RM8 seorang melebihi 150 orang.700 + RM9 seorang melebihi 1000 orang. RM22. A. RM1.600 + RM10 seorang melebihi 50 orang.200 + RM16 seorang melebihi 100 orang. RM3.800 + RM8 seorang melebihi 50 orang.800 RM2. RM10. RM1. - Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 RM800 2 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Visual Pendidikan Muzik RM2.100 MURID 101 .600 RM1.100 + RM16 seorang melebihi 100 orang.000 + RM22 seorang melebihi 150 orang. 1 i.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS ii. RM11.700 + RM22 seorang melebihi 500 orang.JADUAL 3 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH BIL.600 RM2. RM2.150 MURID 151 .50 MURID 51 . RM5.100 + RM6 seorang melebihi 150 orang. RM2.200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang. RM5. RM4. i .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.500 MURID 501 .700 + RM21 seorang melebihi 1000 orang.700 + RM10 seorang melebihi 500 orang. RM3. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.400 RM1.

300 + RM3. RM2.50 seorang melebihi 1000 orang.000 + RM10 seorang melebihi 100 orang.500 + RM21 seorang melebihi 150 orang. ii. 3 BANTUAN PER KAPITA Matapelajaran Tambahan i. RM4.50 MURID 51 .00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2. RM13. iv. 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.00 seorang murid setahun RM2.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS RM2.00 seorang murid setahun RM2.500 C. RM14.00 seorang murid setahun B.50 seorang melebihi 500 orang. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Semai Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun ≤ 20 MURID 21 .00 seorang murid setahun RM2. viii. v.200 + RM13 seorang melebihi 500 orang. RM1. RM28. vi.700 + RM12 seorang melebihi 1000 orang.550 + RM3. RM3. PCG BUKAN MATA PELAJARAN RM2.850 + RM28 seorang melebihi 500 orang.900 RM7. vii.000 + RM12 seorang melebihi 150 orang.300 RM6.00 seorang murid setahun ii .500 RM2.500 MURID 501 . RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM2. RM7.000 + RM10 seorang melebihi 50 orang.500 + RM3 seorang melebihi 150 orang. RM1.150 MURID 151 .00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.000 2 Bimbingan dan Kaunseling RM500 RM500 3 LPBT/LPK Sekolah RM5.000 RM6. iii. RM7.100 MURID 101 .BIL.850 + RM27 seorang melebihi 1000 orang. PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.500 + RM10 seorang melebihi 100 orang.

Jadual 4 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia .

RM 19.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang.700 + RM41 seorang melebihi 500 orang.200 + RM19 seorang melebihi 1000 orang.500 + RM 23 seorang melebihi 100 orang.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.000 RM 1.200 + RM39 seorang melebihi 1000 orang.140 + RM1.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.JADUAL 4 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH BIL. RM 2. - RM 1.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. RM 7. ii.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 .000 RM 1. RM 4. 2 RM 1. RM 7.500 RM 2. RM 37. A.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM 42.T5) RM 4. PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .T3) Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 2. RM 300 RM 300 + RM2.000 RM 4. RM 22. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . i .500 MURID 501 . RM 21. RM 4.000 + RM38 seorang melebihi 100 orang.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang. 1 i.10 seorang melebihi 100 orang. ii. RM 1. 3 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Kadazandusun Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 4.200 + RM36 seorang melebihi 500 orang.200 + RM34 seorang melebihi 1000 orang.500 + RM43 seorang melebihi 100 orang. 1 i. RM 11.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. B.500 RM 4.90 seorang melebihi 1000 orang.700 + RM21 seorang melebihi 500 orang.

2 Pengajian Islam i.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang. ii.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 20. iii. ii.00 seorang murid setahun RM 14. RM 2. 2 JENIS BANTUAN Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .5 Kemanusiaan i. iv. ii. iv. Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah RM 2.140 + RM1. RM 300 + RM2. RM 1. iii.00 seorang murid setahun 4.BIL.00 seorang murid setahun RM 2.20 seorang melebihi 500 orang. iv.00 seorang murid setahun ii . vii.90 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun 4. Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Rumahtangga RM 5.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 2. v. RM 800 3 RM 300 4 Matapelajaran Elektif Sekolah Menengah Harian / Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 4. 501 .500 MURID RM 800 + RM7.00 seorang murid setahun RM 3. iii.840 + RM7. ii. Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan RM 14. 1001 MURID KE ATAS RM 7.Inggeris Sains Sukan RM 2. Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology RM 3. vi.1000 MURID RM 3.4 Bahasa i.1 Sains Tulen i.3 Sastera Ikhtisas i.80 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun 4.60 seorang melebihi 100 orang.00 seorang murid setahun RM 5.10 seorang melebihi 100 orang.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 5. Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.440 + RM6. ii.00 seorang murid setahun RM 30.

Rekaan Dan Jahitan Pakaian Katering Dan Penyajian Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas Dan Perkhidmatan Geriatrik RM 220. vi.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun iii . iii.7 Vokasional 4. iii. vi. iii.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 25. Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal RM 220. ii.00 seorang murid setahun RM 220. iii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. ii. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . ii.00 seorang murid setahun RM 220. iv.00 seorang murid setahun RM 25. 4. v. ii. iv.00 seorang murid setahun RM 210. Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Asas Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka Dan Gas RM 210.00 seorang murid setahun RM 40.00 seorang murid setahun 4. vi. v.00 seorang murid setahun RM 220.7. viii.7.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 4.6 Teknologi i.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 210.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik Dan Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera RM 6. iv.00 seorang murid setahun RM 35.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 65. x.7.3 Ekonomi Rumah Tangga i.1 Pembinaan i. vii.00 seorang murid setahun RM 220. v.500 MURID 501 . iv.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 220.2 Pembuatan i. v.BIL.00 seorang murid setahun 4.

iv.00 seorang murid setahun RM 180. iii. i.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 80. iv.00 seorang murid setahun 4. Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan RM 14.00 seorang murid setahun RM 180. iv.500 MURID 501 .1.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun 5. ii. vi. ii.00 seorang murid setahun RM 25. i.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 5.2 Kejuruteraan Elektrik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & v.1.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14. iv. Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera Fizik Kimia Matematik Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun RM 14. ii. JENIS BANTUAN 4. iii.1.BIL. ii. iii. v.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun 5. ii.00 seorang murid setahun RM 25.3 Pertanian i.00 seorang murid setahun RM 6. i. ii.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 220.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.1 Kejuruteraan Mekanikal i. v.00 seorang murid setahun RM 14. iii.00 seorang murid setahun RM 35.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 80.4 Perdagangan iv . Lanskap Dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .7.1 Elektif Teknik 5. iii.00 seorang murid setahun RM 220.1. v.7. Elektronik 5.5 Aplikasi Komputer 5 Matapelajaran Elektif Sekolah Teknik/ Vokasional 5.4 Teknotani i.

00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 6. Amalan Bengkel Mesin Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Kimpalan Arka Kimpalan Gas Penyejukan dan Penyamanan Udara Penyejukan Penyamanan Udara Automotif Automotif kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Membuat Pakaian Pola Pakaian RM 220.500 MURID 501 . b. ii. d. iii.1 Kejuruteraan Mekanikal a. b.00 seorang murid setahun RM 14. iv.2 a. v.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 14. c.2 Elektif Vokasional 5.1.BIL.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun v . 5.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. i. iii. v.5 Ekonomi Rumah Tangga a.00 seorang murid setahun RM 14. iv.00 seorang murid setahun RM 14. JENIS BANTUAN 5.2.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 50. ii.00 seorang murid setahun RM 220. Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .2. i.

00 seorang murid setahun 5. d.00 seorang murid setahun 5. - JENIS BANTUAN Seni Kecantikan Persolekan Dandanan Rambut Bakeri Roti dan Masakan Yis Patisserie Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Pengajian Perkembangan Kanakkanak Perkhidmatan awal Kanak-kanak Katering Penyediaan Masakan Barat Penyajian Makanan dan Minuman Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Asas Kemahiran Pelancongan 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .3 Kejuruteraan Awam i.2.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik i. ii.5 Perdagangan i.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220. Pengurusan Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Perakaunan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Teknologi Pejabat Perniagaan RM 220.00 seorang murid setahun vi .00 seorang murid setahun RM 220.BIL. Elektrik & Elektronik Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik RM 220.2.00 seorang murid setahun RM 220. b.00 seorang murid setahun 5.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 220. c.2. e. f. Binaan Bangunan Bahan Binaan Teknologi Binaan RM 220.

00 seorang murid setahun 5. v.00 seorang murid setahun 5.2.3 Elektif Kemahiran 5.00 seorang murid setahun RM 220.BIL. iii.00 seorang murid setahun RM 700. Computer Programming Fundamentals of Programming Programming and Development Tools Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Multimedia Kreatif Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik RM 1400 . ii.00 seorang murid setahun RM 220. iii.00 seorang murid setahun RM 220. iv. Holtikultur Hiasan dan Landskap Kejenteraan Pertanian Holtikultur Hiasan dan Lanskap Agroindustri Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Tanaman Teknologi Taman Kejenteraan Pertanian Pengeluaran Tanaman Agroindustri Ternakan Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun vii . JENIS BANTUAN 5.2.00 seorang murid setahun RM 220.500 MURID 501 .7 Pertanian i ii.3. iii.00 seorang murid setahun RM 1400.00 seorang murid setahun RM 1500. iv. ii.00 seorang murid setahun RM 1400.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.1 Kejuruteraan Mekanikal i.6 Teknologi i.

00 seorang murid setahun viii .00 seorang murid setahun RM 700. iv.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 1300.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 1000.3 Kejuruteraan Elektrik i.00 seorang murid setahun RM 14.500 MURID 501 .4 Ekonomi Rumah Tangga i. ii.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun RM 24.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 5. ii.00 seorang murid setahun Matapelajaran Elektif Sekolah Seni Malaysia Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Perdagangan Ekonomi Asas Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu English Literature Muzik Tari Teater Seni Visual RM 14.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun RM 800. ii iii.00 seorang murid setahun 5.5 Pertanian i. iv.00 seorang murid setahun RM 6.3.3. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 1200.00 seorang murid setahun RM 220. Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .3.00 seorang murid setahun RM 14. RM 1600.00 seorang murid setahun 5.2 Kejuruteraan Awam i.00 seorang murid setahun RM 2.3.00 seorang murid setahun RM 95. iii. 6 Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian RM 900.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun 5. ii.00 seorang murid setahun RM 1200.BIL. Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan RM 1500.00 seorang murid setahun RM 5.

iii. 1 JENIS BANTUAN PCG MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS (T6) Matapelajaran Teras i.00 seorang murid setahun 3. Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T RM6. iii.00 seorang murid setahun RM3. Pengajian Am Bahasa Melayu 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . ii.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun 2 Matapelajaran Tambahan i.00 seorang murid setahun RM5. ii.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3.BIL.00 seorang murid setahun RM3. ii. iii.00 seorang murid setahun RM30.00 seorang murid setahun 3.3 Satera Ikhtisas i.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM3. iv.6 Malaysian University English Test (MUET) ix . Fizik Kimia Biologi RM30. iii.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM30.00 seorang murid setahun RM65.00 seorang murid setahun iv.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM5.2 Pengajian Islam i. ii.4 Kemanusiaan i.1 Sains Tulen i.00 seorang murid setahun RM6. C.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun RM3. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab RM3. iii.00 seorang murid setahun 3 Matapelajaran Elektif 3. ii. v.5 Teknologi i.00 seorang murid setahun 3. Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan RM3. ii. ii. Pengkomputeran 3.00 seorang murid setahun RM6. Syariah Usuluddin RM3. Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan RM5.

1 LPBT/LPK Sekolah Sekolah Menengah Harian / SABK RM5.500 + RM14 seorang melebihi 100 orang.50 seorang melebihi 100 orang. RM 5.800 + RM5 seorang melebihi 500 orang.100 + RM13 seorang melebihi 500 orang. 3 3.00 seorang murid setahun 3.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.BIL.300 + RM4.2 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Seni Malaysia RM62.500 RM 1.000 + RM49 seorang melebihi 100 orang. 1 Sekolah Menengah Teknik / Vokasional PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM76. RM 48.600 + RM48 seorang melebihi 500 orang.50 seorang melebihi 1000 orang. 2 Bimbingan & Kaunseling RM 600 RM 600 + RM5.000 RM 5. JENIS BANTUAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . 3.3 E.00 seorang murid setahun x . D.500 MURID 501 . RM 2.00 seorang murid setahun RM60.600 + RM12 seorang melebihi 1000 orang. RM 24. RM 7. RM 13.600 + RM47 seorang melebihi 1000 orang.

Jadual 5 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) .

1 i.Pendidikan Muzik Matapelajaran Tambahan .RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.Bahasa Cina .Pendidikan Moral .150 MURID 151 .Pendidikan Visual .Pendidikan Jasmani .RM45 seorang murid setahun ii.Pendidikan Kesihatan .Bahasa Iban Masalah Penglihatan .Bahasa Arab Komunikasi .50 MURID 51 .Pendidikan Islam .Bahasa Kadazan Dusun .Bahasa Melayu . A.Matematik .RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .Bahasa Cina (SJKC) .Bahasa Tamil Komunikasi .RM65 seorang murid setahun i .100 + RM6 seorang melebihi 150 orang. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran . 3 Matapelajaran Wajib . 2 RM800 RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.100 MURID 101 . RM3.Kemahiran Hidup .Bahasa Cina Komunikasi .500 MURID 501 .Bahasa Tamil .200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.Kajian Tempatan .JADUAL 5 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH) BIL. RM1.Bahasa Inggeris .RM75 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .Bahasa Tamil (SJKT) .Bahasa Semai .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .RM70 seorang murid setahun Masalah Penglihatan . RM5.RM100 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .Sains Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 ≤ 20 MURID 21 .

50 MURID 51 .RM40 seorang murid setahun RM12 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .100 MURID 101 . B.500 MURID 501 . LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun ii .RM180 seorang murid setahun 2 Bimbingan dan Kaunseling 3 C.RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran . 1 BANTUAN PER KAPITA PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah ≤ 20 MURID 21 .RM40 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .RM180 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .150 MURID 151 .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .BIL.RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .

Jadual 6 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

JADUAL 6 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)
100 MURID DAN KE BAWAH

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

A. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM1,000 RM1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. RM7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. Masalah Penglihatan - RM350 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM70 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

ii. 2

-

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Elektif Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Rekacipta Elektif I Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Komunikasi Seluruh / Komunikasi Pengajaran & Pembelajaran Rekacipta Vokasional Elektif II Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Masalah Pendengaran - RM800 seorang murid setahun Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM125 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM150 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM90 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif Pendidikan Khas 3.1 3.2 3.2 -

i

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

3.2 B. 1 2 3 C.

Elektif III Vokasional Pembinaan Domestik Seni Reka Tanda Katering & Penyajian Tanaman & Makanan Grafik Berkomputer Akuakultur & Haiwan Rekriasi Hiasan Dalaman Asas Kimpalan Arka & Gas Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara Asuhan & Pendidikan Awal KanakKanak Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Membuat Perabot Rekaan & Jahitan Pakaian Lanskap & Nurseri Pemprosesan Makanan Pendawaian Domestik Produksi Bahan Multimedia Kerja Paip & Domestik Mengetuk & Mengecat Kereta Menservis Automobil Masalah Pendengaran - RM150 seorang murid setahun

PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM60 seorang murid setahun RM15.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM300 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM280 seorang murid setahun

ii

Jadual 7 Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) .

JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) Berdasarkan harga kontrak makanan bermasak yang telah diluluskan setelah ditolak Yuran Makanan Asrama yang dikutip daripada setiap penghuni asrama.Jun Julai .Mac 270 April .November 3.September Oktober .Mac April . ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 1.JADUAL KADAR TUNTUTAN BANTUAN DAN BILANGAN HARI LAYAK BAGI PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN ASRAMA KADAR TUNTUTAN BIL.November 270 196 123 74 i . kemasukan murid bagi Asrama baru Januari . SEMUA JENIS ASRAMA SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA 1 Oktober Tahun Semasa / Berdasarkan Anggaran kemasukan murid bagi Asrama baru 250 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari .Jun 250 181 114 54 2. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan. ASRAMA DESA Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru Julai .September 250 Oktober .

SABAH DAN WP LABUAN Bandar Luar Bandar Pedalaman I Pedalaman II Pedalaman III 7.00 / hari Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru 250 255 260 260 260 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari . ii . Semua permohonan kelulusan hendaklah dimajukan melalui Ketua PTJ sekolah masing-masing. kelulusan hendaklah diperolehi daripada Bahagian Kewangan.September Oktober .Mac April .KADAR TUNTUTAN BIL.00 / hari 8. SEMUA JENIS ASRAMA DI NEGERI SARAWAK. KPM sebelum dibenarkan membuat tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan hari sebenar peperiksaan.November 250 181 114 54 Catatan: * Bagi asrama yang terlibat dengan murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM / STPM / STAM.00 / hari 10.00 / hari 9. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 4.Jun Julai .00 / hari 11.

Borang TBP/R Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah .

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .2 Lain-Lain 2. 3. D. 3. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. C. 1. B. Telefon : No. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 1. 2. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) BIL.Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. 1. 1. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER : / sehari TUNTUTAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. A.

3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. 1. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.4 1. ii.5 2. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.4 2.5 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.2 1.2 2. 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 2.

6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii . 3. 3.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. ii. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.2 3.5 3.4 3.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i.

1. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 5 ) 3. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 9 ) iv .Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) 7. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.

WAJIB. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN v .Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.

KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Jawatan : vi .Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Borang TBP/M Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah .

1. B.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1. Telefon : No. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. 2.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain 2.Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . 3. 1. C. 1. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan Harga Kontrak Makan : / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. D. 3. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain 2. A. 3.

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) 2.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) JUMLAH KECIL ( 2 ) ii . MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3. 1.

Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3.Inggeris Sains Sukan 6. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. 1. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .

2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7. 7.

3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. 1. 1.

Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. 2.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .3 2.

4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii . MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3. 3.

1. MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.

ii.1 MATA PELAJARAN TERAS i.3 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2. ii.1 MATA PELAJARAN TERAS i. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.5 2. ii.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.6 1.6 2.3 2. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.5 1.2 2. 1. 2.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.2 1. 1.

5 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.6 3. 3. iv. 3. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.2 3.1 MATA PELAJARAN TERAS iii. iv.3 3. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii.

1. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 7 ) 2. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 9 ) 4. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 10 ) 5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 11 ) xi .Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 8 ) 3.

WAJIB. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 JUMLAH KECIL ( 3 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK JUMLAH KECIL ( 4 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL JUMLAH KECIL ( 5 ) : SEKOLAH TEKNIK/ TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI JUMLAH KECIL ( 6 ) : TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 10 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 11 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN xii .Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. KP: Jawatan : xiii . ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.

Borang VPCG Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG .

Pegawai Yang Meluluskan i .................41 ............................. Tandatangan Pegawai Yang Menyediakan (UNTUK KEGUANAAN JABATAN / BAHAGIAN) PINDAHAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN .........................................KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH : : PROGRAM / AKTIVITI JUMLAH DIKURANGKAN (RM) JUMLAH DITAMBAH (RM) JUMLAH CERAKINAN PERUNTUKAN BANTUAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT PROGRAM / AKTIVITI BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA : < Nyatakan Tahun > (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Peruntuka Semasa Tambahan (Agihan Semula / Pindah Peruntukan) Peruntukan Dipinda (a+b) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini Tanggungan yang belum selesai Tanggungan yang diperlukan masa depan Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f) RM RM RM RM RM RM RM Tarikh : < Nyatakan Tarikh > .........................BORANG VPCG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) B........................

Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukan dikemuka untuk diagihkan. 2. Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya.BORANG VPCG 1. Sila beri butir-butir seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntuka Asal Tambahan / Pengurangan Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini Baki Tanggungan Sebab-sebab RM RM RM RM RM * Format ini tidak boleh dipinda ii .

Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM .

...2.3.....3 6.... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan.3...3.. 1. 6... 5....5 6...3...2 6...........3.2...4 6...1 6.3 6...5 6..2. KPM TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL...3..4 6...6 6..1 6.. 6.3 6.9 6. Cek: Tarikh Cek: BUTIRAN PEMULANGAN PEMULANGAN (RM) Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: .8 6.4.......KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN.3.. 2.2...3..1 6.....7 6.....3..2.... Kementerian Pelajaran Malaysia ..6 6. 4.2 6. 3..3.4 6.... (Tandatangan) ...2 6.....1 No....10 6.2...

Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

....KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL............... 1........ 5.......................... Bantuan Makanan Prasekolah BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) Disediakan oleh : ...... 2... 3.... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: .. (Tandatangan) Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ... BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4..... Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6..................

Contoh 1 Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal .

Akaun : : Maybank 121110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan GERAN PER RM 9. 1.100. 1.00 166. Telefon : 03 – 8888 2020 No. 3.300.00 2.325.050.2 Lain-Lain 210 425 425 83 1.460. C.00 13.00 BIL. 1. B. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS.00 JUMLAH KECIL ( 1 ) i .275. 2. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101112 : Nama Bank No. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) 28 PERUNTUKAN* (RM) 2.90 / sehari TUNTUTAN BANTUAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. D.00 10.Contoh 1 Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Kebangsaan Wawasan 1Malaysia Jalan W2020.00 2.00 112 6.800.00 5. 1.720. 3. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA 425 425 425 6.196. A. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.00 48.1 Sivik & Kewarganegaran 1.

620.4 2. 1.00 60.000.5 2. 2.00 250.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 9 9 9 360.860.00 JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .00 JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.00 500.00 4.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.00 1.733.00 3.00 720.00 450.00 108.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 9 9 9 9 800.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 250.2 1. ii.00 1. ii.4 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 5 5 5 5 800. 1.000.00 1.00 675.1 MATA PELAJARAN TERAS i.2 2. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.5 1.

00 480.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 840.160.00 14.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii .5 3.4 3.00 780.2 3.00 2. 3.337. ii. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.00 144.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.00 540. 3.00 5.1 MATA PELAJARAN TERAS i.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 12 12 12 12 12 12 12 800.744.

00 JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.900.680.800.00 1. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) 3.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) 7.250.700.00 1. PENGHUNI ASRAMA 112 1.029.500.00 400.00 3.00 700.950.080.00 JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.700.00 199.680.029.00 10. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) 451 JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 1.00 4.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) 2.50 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.080.50 2.400. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 700.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) iv .00 JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 10 2 172.00 22. 1.00 200. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 3.

00 JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH 1. WAJIB.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA 199.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA 1.00 YURAN KHAS SEKOLAH 20.700.680.337.50 JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 700.080.29.800.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA 48.00 TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN 14.196.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH 3.422.900.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH 10.50 v .00 JUMLAH KESELURUHAN 282.

Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. Khairunnisa (Tandatangan) Nama: Khairunnisa bt. Mumtazimuddin b.K. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010 vi . KP: 770109145678 Jawatan : KPT SKW1M Mumtazimuddin S. Adam No. 1Malaysia (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Wawasan Nama Pengurus Sekolah: A. Ali No.

Contoh 2 Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal .

T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.604.233.00 42. 3. 2.044.50 / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 3.00 300.00 4.2 Lain-Lain 428 428 428 152 3. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. D. Telefon : 03 – 8888 2020 No.820.1 Sivik & Kewarganegaran 1.640.00 11.884.320. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101113 : Nama Bank No.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . Akaun : : Maybank 131110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan RM 11.264.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .1 Sivik & Kewarganegaran 1. B.00 2.054. 3. 1.20 2.00 10. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No.20 2.270.624. 1.Contoh 2 Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Menengah Wawasan 1Malaysia Jalan 2020.00 10. 1. 1.00 409. C.00 121.00 18. A.2 Lain-Lain 265 265 265 95 868 868 868 247 2.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.00 14.

00 25 25 25 125.00 69.00 975.00 8.00 600.00 125.00 2. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) 175 175 23 12 18 PERUNTUKAN (RM) 525.00 54.00 525.855. MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3. 1.00 36.00 525.00 35 35 35 1.00 150.050.00 100 100 100 57 100 300.050.00 125.050.00 JUMLAH KECIL ( 2 ) ii .00 1.00 45.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 1.00 300.00 15 15 45.00 171. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) 35 100 25 15 175 210.00 500.00 300.

00 109 109 109 1. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5.526.00 15 15 30.00 MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .00 960.00 66 66 66 330.00 330. 1.00 330. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2.00 1. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3.526. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik 109 24 24 109 2.00 109 654.00 90 180.00 1.00 1.725.00 90 15 180.00 30. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.Inggeris Sains Sukan 6.526.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 2.00 15 24 45.725.800.00 72.560.00 24 90 48.00 30.00 1.

060.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.00 1.720.00 1.00 32 32 6.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 12 12 12 8 8 7.00 1.040.00 3.830.760.00 7.00 2.00 7.060.00 5.827.00 3.640.00 2.00 5.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 23 23 32 32 23 23 15 15 4.00 2.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 15 15 2.760.00 7.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 8 8 8 1.760.700. 7.760. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.040.00 4.00 BIL.830.760.00 600.00 93.640.00 1.00 2.00 7.300.00 JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .00 6.640.720.700.Borang TBP/M BIL MURID (orang) 24 24 PERUNTUKAN (RM) 600.300.

2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1. 1. 1.

6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2. 2.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.3 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.

5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii . 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.

SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii .Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.

ii. Elektif I Elektif II Elektif III PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.800.00 90.120.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.4 1. ii.00 350.00 750.400.2 1.2 2.00 900. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.00 900. 1. MASALAH PENDENGARAN 7.100.00 750.1 MATA PELAJARAN TERAS i.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 480. 1. ii.00 1.00 400.5 2.000.00 4.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.000.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .00 450.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 6 6 6 6 6 6 6 1.00 300.00 1.4 2.550.00 2.5 1.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.000.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.00 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.00 9. iii. 2.

2 3.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 15 15 15 15 15 15 15 1.00 26.5 3.370.00 900.200.00 975.00 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .00 4.4 3.000.200.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 MATA PELAJARAN TERAS i. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3. ii.700.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 225. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 9.00 1.200. 3. 3.

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA
PERUNTUKAN (RM) 8,046.00 8,046.00

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH

BIL MURID (orang) 894

JUMLAH KECIL ( 7 )
2. BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

8,680.00 260.00 8,940.00

JUMLAH KECIL ( 8 )
3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 247

4,940.00 4,940.00

JUMLAH KECIL ( 9 )
4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

5,208.00 156.00 5,364.00

JUMLAH KECIL ( 10 )
5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 66 181

140,250.00 475,125.00 615,375.00

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

121,233.20

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6
JUMLAH KECIL ( 3 ) :

8,855.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK
JUMLAH KECIL ( 4 ) :

93,827.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL
JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

-

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI
JUMLAH KECIL ( 6 ) :

-

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI
JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

26,370.00

YURAN KHAS SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 8 ) :

8,046.00

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 9 ) :

8,940.00

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 10 ) :

4,940.00

BANTUAN SUKAN SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 11 ) :

5,364.00

BANTUAN MAKANAN ASRAMA
JUMLAH KESELURUHAN

615,375.00 892,950.20

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN
Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Munisah
(Tandatangan) Nama: Munisah bt. Mansur No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SMKW1M

S . M. (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)K . Wawasan Nama Pengurus Sekolah: Abd. Khalik b. Aliman 1Malaysia No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

AbKhalik

xiii

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) .

00 - 3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 83 166. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.2 Lain-Lain 425 5.(B + F) (RM) BIL.00 700. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.460.00 14.500.Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C.00 435 10 2% 5. PCG PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.460. 1 PRASEKOLAH 28 2.00 - 2 MATA PELAJARAN WAJIB 425 10.050. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 i .100. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM700. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. 210 1. PCG CATATAN A. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM14.1 Sivik & Kewarganegaran Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 35 7 25% 3.800. Rujuk Bab C.00 - 1.00 435 10 2% 10.100.050.00 212 2 1% 1. 1 PCG MATA PELAJARAN (TERAS.00 90 7 8% 180.00 B.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.(B + F) (RM) CATATAN C. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - 1.00 5 0 0% 250.00 5 0 0% 500. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - ii .Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. 1 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1. PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.00 5 0 0% 60. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 1.000. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.3 5 250.00 - 1.7 LPBT/LPK SEKOLAH 5 1.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 5 250. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN 5 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 5 0 0% 1.800. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 5 0 0% 250.00 5 0 0% 1.000.5 5 60.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.2 5 500.800.00 - 1.

00 11 2 22% 1.00 360. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM800. 2.980.620. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM160.250.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 9 675.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 100. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM100.00 2.2 MATA PELAJARAN WAJIB 9 720.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 80.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 11 2 22% 132.00.00. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 2.00 11 2 22% 440.00 11 2 22% 1.00 150. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM360. Rujuk Bab C.00.00. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.00. 2.00.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 9 108.00 2.00 160.6 LPBT/LPK SEKOLAH 9 1.00 11 2 22% 825. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM150. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 11 2 22% 880. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM24.00 24.00 iii . Pertambahan murid menepati asas pelarasan.4 9 360. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN 2 MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.1 MATA PELAJARAN TERAS 9 1.350.

Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM195. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540. Rujuk Bab C.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM36. Rujuk Bab C.00 15 3 25% 600. Rujuk Bab C.050.00 36. Rujuk Bab C.160.475. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 12 780.00 3.00.2 MATA PELAJARAN WAJIB 12 840.00 15 3 25% 1.00.00 540. Rujuk Bab C.00 120.00.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 12 480.00 210.340.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 12 144.(B + F) (RM) CATATAN 3 MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) MATA PELAJARAN TERAS Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM210.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 3.00 15 3 25% 2.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM120.00 15 3 25% 975. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 3. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 135.6 LPBT/LPK SEKOLAH 12 2. 3.00 195. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 3.00 15 3 25% 180. Rujuk Bab C.1 12 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM135. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .700.00.00 iv .00 15 3 25% 1.

Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM175.325.00 435 10 2% 13. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. 2 425 2.720.00 - 67. Lebihan peruntukan sebanyak RM540.00 103 -9 -8% 6. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 425 6.00) 451 2.(B + F) (RM) CATATAN D. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 perlu dipulangkan.029. Rujuk Bab C.300.00 (540.00 435 10 2% 2.00 175.00. Rujuk Bab C.097. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 v . Pertambahan murid menepati asas pelarasan. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BIL.300.325. Rujuk Bab D.00 - 3 E.00 Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - 112 6. MURID PRASEKOLAH 28 700.180. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM45. 1 F.50 G. LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH 425 13.50 466 15 2.00 435 10 2% 6.00 35 7 875.275.275. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.

00 103 -9 1. 26 400.00 - (135.400.00.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI I. Lebihan peruntukan sebanyak RM135. BIL.480.700.00 30.00) J.00 perlu dipulangkan. PENGHUNI ASRAMA 112 1.00 31 5 400. NORMAL 425 3.00 31 5 200.680. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM30. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM40. NORMAL 425 1.(B + F) (RM) CATATAN H. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.545.00 - - BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .740. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Rujuk Bab C. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 435 10 1. Rujuk Bab D. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan (jika ada).Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Rujuk Bab C.00 - 40.00 50.00 - - vi . Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 435 10 3.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 200.

523. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .250.043.00 35 7 12.00 - 2 4.(B + F) (RM) CATATAN K.525. Rujuk Bab F.975. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 172.950.080.00 2 0 0% 4.00) 10 22.500.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.75 yang terlebih dibayar kepada sekolah.700. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 91 -9 -9% 156. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Walau bagaimanapun.00 (15.525.250.523.00 103 -9 -9% 184.600.950. BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.00 (15. Rujuk Bab D. sekolah perlu memulangkan peruntukan tahun semasa sebanyak RM1.00 perlu dipulangkan.00 10 0 0% 22.75 (1. JUMLAH 112 199. Keseluruhan baki yang di bawa dari tahun 2010 hendaklah diambil kira untuk menampung peruntukan tahun semasa.75) L.525.00 4.00) vii .175.

90 Sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan berikutan pengurangan murid.RM 3)x 250 hari] + [10 murid x (RM9.RM1) x 250 hari] + [2 murid x (RM9.Contoh 3 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 9.RM 0) x 250 hari] [91 x 6. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: Peruntukan BMA 2011 layak diterima = = = = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .975 + RM22.175 BEZA HARGA PERKARA CATATAN viii .250 + RM4.90 9.950 RM184.90 .90 .90 .90 x 250] RM156.90 x 250] + [10 x 8.90 x 250] + [2 x 9.YMA) x Bil Hari ] [91 murid x (RM9.

50 175. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 5).00) (15.136.00) (16.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.00 67.824.525.50 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (540.00 3. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).200.00 30. Rujuk Bab D.00) (135.00 40. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan. **** ix .Contoh 3 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 2.

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) .

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)
PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

CATATAN

(orang) A. 1 PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN, T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 428 13,668.00 447 19

%

4%

13,668.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

428

18,604.00

447

19

4%

18,604.00

-

3 B.

152

409.20

162

10

7%

430.20

21.00

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM21.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,104.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM182.40. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM31.50. Rujuk Bab C.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS

1

265

12,590.00

289

24

9%

13,694.00

1,104.00

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

265

2,054.00

289

24

9%

2,236.40

182.40

3

95

300.00

115

20

21%

331.50

31.50

i

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) C. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (T4 - T5) SAINS TULEN Fizik 109 1,526.00 119 10 9% 1,666.00 140.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00.Rujuk Bab C.

Kimia

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

Biologi Sains Tambahan 2 PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

15 15

30.00 30.00

15 15

0 0

0% 0%

30.00 30.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

ii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Perdagangan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

15 24

45.00 72.00

15 20

0 -4

0% -17%

45.00 60.00

(12.00)

Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM12.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

90

180.00

87

-3

-3%

180.00

-

Pendidikan Seni Visual Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Geografi

90

180.00

93

3

3%

180.00

-

iii

00 23 -1 15 30.00 - Sains Sukan 6.00 119 10 9% 4.165. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian 90 1. Rujuk Bab D.00) iv . Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. -4% 48.00 20 -4 -17% 1.00 perlu dipulangkan.00 60.440.00 87 -3 -3% 1.00 (260. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.Inggeris 24 48. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 1.00 - 109 654.560.725. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL.00 119 10 9% 714. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Rujuk Bab C. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.800.00 (10.300.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.800.00 10 -5 % -33% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 perlu dipulangkan.440.00 Lukisan Kejuruteraan 109 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.00 Teknologi Maklumat 24 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.(B + F) (RM) CATATAN 20.00.00. Rujuk Bab C. Lebihan peruntukan sebanyak RM260.

Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.(B + F) (RM) CATATAN Rekacipta 24 960. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 23 -1 -4% 600. Rujuk Bab C.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan. v . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.720.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM250. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 33 1 3% 6.00 - 24 600.720.00 (160. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.725.Contoh 4 BIL. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 20 -4 -17% 800.00 250. 24 600.00 - Pendawaian Domestik 32 6. 32 6.720.00 23 -1 -4% 600.720. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 perlu dipulangkan.00.975. 7.00 119 10 9% 2. Lebihan peruntukan sebanyak RM160.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik 109 2.00) Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. Rujuk Bab D.00 33 1 3% 6.

040.060.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan 0% 0% 0% 0% 7.060.830. Menservis Automobil 15 3.830.00 660.00 7.00 18 3 20% 3.300.300.060.00 vi .00 32 32 23 23 0 0 0 0 23 23 4. Rujuk Bab C.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 Menservis Motosikal 15 3.040.00 5.960.00 4.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 4.00 23 23 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.830.040.00.00 5.060.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara 32 32 23 23 7.Contoh 4 BIL.830.00 4.00 5.00.040.960.00 18 3 20% 3.00 5. Rujuk Bab C. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.00 7.00 660.

00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.640.00 5 -3 -38% 1. Rujuk Bab D.00) vii .3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak 12 12 12 2.760.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 0% 2.760.00 2.640.100.Contoh 4 BIL.00 2.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (660.00 perlu dipulangkan.100.00 2.00 2.4 Teknotani 8 1.640. 8 1.00 (660. Tanaman Makanan 8 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 7.640.640.760.760.00 (660. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan.00 5 -3 -38% 1.100.00 5 -3 -38% 1. Rujuk Bab D.00) Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.00 5 -3 -38% 1. Rujuk Bab D.00) Lanskap dan Nurseri 8 1.00 (660.640.00 12 12 12 0 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Pengurangan murid menepati asas pelarasan.100.00 perlu dipulangkan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.

Contoh 4 BIL.00. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 D.00 Grafik Berkomputer 15 2. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 540.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. 1. Rujuk Bab C.00 18 3 8 1. 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.100.240.00 5 -3 % -38% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera viii .240. Rujuk Bab D. Rujuk Bab C.760. 20% 3.700. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia 15 2.00 18 3 20% 3.700.(B + F) (RM) CATATAN 1.00 540.00 (660.00 perlu dipulangkan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.

3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.(B + F) (RM) CATATAN ix .Contoh 4 BIL.

5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.(B + F) (RM) CATATAN x .

1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN xi .6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2. 2.

(B + F) (RM) CATATAN xii . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.3 Kejuruteraan Awam Binaan Bangunan 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanakkanak Katering Pelancongan 2.Contoh 4 BIL.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .

(B + F) (RM) CATATAN xiii . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman Agroindustri Ternakan 3.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.Contoh 4 BIL. 3.

4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.Contoh 4 BIL.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.(B + F) (RM) CATATAN xiv .

SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3 TEKNOLOGI Matematik Tambahan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . 1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.(B + F) (RM) CATATAN xv .Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian E.

00 177 2 1% 525.Contoh 4 BIL. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 177 2 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 - Bahasa Melayu 175 525. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. 1 PCG MATA PELAJARAN LEPAS MENENGAH (T6) MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am 175 525. xvi .(B + F) (RM) CATATAN 1% 525. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 4 KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5 SENI Muzik Tari Teater Seni Visual F.

Rujuk Bab C.00.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil 23 12 69.00 xvii .00 23 12 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM6.00.110.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 69. Bahasa Arab 18 54. Rujuk Bab C.00 36.110.00 37 2 6% 1.00 Kimia 35 1.00.00 3 MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.110.00 60.00 20 2 11% 60.00 60. Rujuk Bab C.00 60. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 36.Contoh 4 BIL.00 6.050.00 37 2 6% 1.00 Biologi 35 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. Fizik 35 1.050.00 37 2 6% 1.050.

(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 45.00 10. Rujuk Bab C.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Ekonomi 25 125.00 45.00 27 2 8% 135.00 45.00 Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu 100 100 100 300.00 27 2 8% 135. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 15 15 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 300.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.Contoh 4 BIL. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 10.00.00 300. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 Perakuanan 25 125. Pengajian Perniagaan 25 125.00 300.00 100 100 100 0 0 0 0% 0% 0% 300.00.00 10.00 300.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xviii .00 27 2 8% 135.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas 15 15 45.

Contoh 4 BIL.00 12.(B + F) (RM) CATATAN Literature In English 57 171.00 55 -2 -4% 171. Matematik T 100 600.00.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 177 2 1% 525.00 - Matematik Lanjutan T 25 150. Rujuk Bab C. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 100 0 0% 600.00 - Malaysian University English Test (MUET) 175 525.00 Pengkomputeran 15 975.00 37 2 6% 222.00 12.00 - xix .00 - 35 210.00 15 0 0% 975. Tiada perubahan Lukisan Teknologi Matematik S 100 500. Tiada perubahan Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 100 0 0% 500.00.00 27 2 8% 162. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12. Rujuk Bab C.

00 (350. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. 1 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00) 1. 1.00 perlu dipulangkan.00) xx .00 perlu dipulangkan.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 6 3.750.00 (150. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 400. Rujuk Bab D.00 (125.00 5 -1 -17% 750. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.500.00 (300. Elektif 6 750. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 6 90. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00 (80. Lebihan peruntukan sebanyak RM300. Lebihan peruntukan sebanyak RM350. Lebihan peruntukan sebanyak RM80. Rujuk Bab D.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 6 480. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) F.00 5 -1 -17% 1.00 (15.00) 1. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 75.00 perlu dipulangkan.00) PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.00 5 -1 -17% 2.2 1.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM150.100.800.3 6 900. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.6 LPBT/LPK SEKOLAH 6 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM125.00 5 -1 -17% 625.1 1.Contoh 4 BIL.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00) MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 perlu dipulangkan.

00 Tiada perubahan Tiada perubahan MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.4 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 300.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 900.2 2.350.5 2.00 750.00 450.00 5 5 0 0 0% 0% 1.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.350.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xxi .000.00 4.00 1.00 750.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.Contoh 4 BIL.000. Elektif I Elektif II Elektif III 5 5 5 400.00 900.00 450.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 400.00 1.3 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 5 5 1.1 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MASALAH PENDENGARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . ii.400.00 4.400. iii.

200.200.Contoh 4 BIL.00 - Tiada perubahan 3.200. Elektif 15 1.00 15 0 0% 4.00 Tiada perubahan 3.200.00 15 0 0% 900.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 15 1975 15 0 0% 1975 Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 225.00 - Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 1.2 15 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3 MASALAH PEMBELAJARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 15 0 0% 1.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.00 - Tiada perubahan xxii .00 - Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.200.3 MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.6 15 4.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 15 900.200.5 15 225.

442.00 225.469. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 913 45 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .00 315 68 28% 18. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM2.865.00 I. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. G. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.T6) 1 LPBT/LPK ASRAMA 247 14.00.160.70 xxiii .00 585.884. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM121. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM225.00 3 LPBT/LPK SEKOLAH 868 42.Contoh 4 BIL.00 274.00 938 44 8. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM4.264.00.640.(B + F) (RM) CATATAN 5% 12.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 2 868 4.30 121. Rujuk Bab C.424.046. Rujuk Bab C. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .080. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH 894 8.820. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) H.70 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Rujuk Bab C.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 868 11. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 913 45 5% 44.00 913 45 5% 4.00.900.080.00 4. Rujuk Bab C dan F.160.00 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM585.

00 913 45 5.00. Rujuk Bab C.00 315 68 6.00 - (10. Rujuk Bab D. Rujuk Bab D.300.00 25 -1 250. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM270.00 - 270.680. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.00 perlu dipulangkan.940.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. 26 260.208.130.00 - 1.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 156. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM450. Lebihan peruntukan sebanyak RM6.00 - (6. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 25 -1 150. NORMAL 868 5.360.00 913 45 9. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) J.478. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.00.00) xxiv .00. PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI K.00 perlu dipulangkan. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C.00) BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PENGHUNI ASRAMA 247 4.00 L. BIL.360.00 - 450.(B + F) (RM) CATATAN NORMAL 868 8.Contoh 4 BIL.

JUMLAH 247 615. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) M.00 241 60 33% 689.250.50 249.737.50 214.50.00 181 475. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .687.Contoh 4 BIL.575.50 0 - 0 0 0% - Pertambahan murid menepati asas pelarasan & mengalami kenaikan harga kontrak.00 34.00 74 8 12% 174.125.00 315 68 45% 864.862.825. Rujuk Bab C.50 xxv .(B + F) (RM) CATATAN 66 140.375.312.312. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM249.

325 + RM328.10 sehari tertakluk kepada tarikh kuatkuasa harga baru.90 .50 + RM92.Contoh 4 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 11.00 x 125] RM82.YMA) x Bil Hari bagi setiap kontrak] [(74 murid x(RM11.RM1)) x (250 hari / 2)] [74 x 8.500 RM864.RM 3)) x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM13 .90 x 125] + [74 x 10. kontrak baru bermula pada 1 Jun 2011. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: BMA 2011 = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .500 + RM361.90 13.00 1.90 RM1)) x (250 hari / 2)] + [(74 murid x(RM13 .90 x 125] + [241 x 10.10 Sekolah layak menuntut tambahan peruntukan bagi kenaikan harga kontrak sebanyak RM1.687.RM 3))x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM11.50 BEZA HARGA PERKARA CATATAN = = = xxvi .362. Bagi contoh pengiraan.00 x 125] + [241 x 12.

360.10 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (4. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).762. Rujuk Bab D.70 450.00 1.50 257. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan.00 121.418.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.343. **** xxvii . Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.00 249.00) (4.00 270. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM.Contoh 4 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SMK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 9.080.762. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 6).90 4.312.

Contoh 5 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) .

2..3 6..00 675.10 6... Cek: RD1100 Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 135...00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: Mumtazimuddin (Tandatangan) ........3..... (Tandatangan) ...1 No. 5.2.. 6.3... Nama: A...3.. Mumtazimuddin b.2 6.5 6.3 6..Contoh 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN. Kementerian Pelajaran Malaysia ...6 6..... 4...1 6.4 6..1 6.... KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL. Ali Tarikh: 650813145679 S.2.6 6..3..2 6........00 540..3.2. Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt...9 6..2.....1 6.3...2 6.....7 6....5 6..... 2.3... 1.4 6.. 6.00 540.3 6.K.3..4..8 6. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan...3......3.2..4 6.... 3.

Contoh 6 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) .

00 3.... 1... Kementerian Pelajaran Malaysia . 3..2.8 6. (Tandatangan) . Cek: LC135RZ Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 4.00 300....1 6.........00 80..2 6.2. 6.742..3..5 6.2...3 6...1 No..3. Khalik b..3...........3. Tarikh: 5 Julai 2011 Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Munisah bt.10 6.3. 5. K .2..4....00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Munisah Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: AbKhalik (Tandatangan) .3.9 6...1 6.7 6..3.4 6..4 6..00 150.5 6. 6. Mansur Jawatan: KPT SMKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..00 125.Contoh 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN.2..3......00 350...2 6.2 6...... M.00 4. Nama: Abd..3 6. 4.4 6...3... KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SMK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW2020 BIL..1 6....3 6.762.. 2.2.6 6.00 15............ Aliman S ..6 6.762..3...

Contoh 7 Pengisian Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

.... (Tandatangan) Mumtazimuddin (Tandatangan) ..00 BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) - Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: .Contoh 7 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN 2 0 1 1 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL................75 50........K.... Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt. Bantuan Makanan Prasekolah 4.......... BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4... Ali Tarikh: 650813145679 S... 1...... 2. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6.....043......... Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ........... Nama: A.. 3..... Mumtazimuddin b. 5..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful