Anda di halaman 1dari 7
Definisi pemimpin menurut para ahli dan dalam beberapa kamus modern diantaranya : 1. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999) Menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Miftha Thoha dalam bukunya Prilaku Organisasi (1983 : 255) Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. 3. Kartini Kartono (1994 . 33) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, schingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 4. C.N. Cooley (1902) Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Pemimpin adalah individu dalam sesuatu kelompok masyarakat atau organisasi yang diberikan tanggungjawab mengarah dan menyearas aktiviti untuk mencapai matlamat orgganisasi atau kumpulan seperti yang telah ditetapkan. Seseorang pemimpin mempunyai gaya kepimpinan yang berbeza. Secara umumnya ada tiga gaya kepimpinan iaitu: a) autocratic leadership — memiliki kuasa penuh ke atas organisasi b) democratic leadership — melibatkan penyertaan ahli-ahlinya dalam membuat keputusan ©) laissez faire leadership- kebebasan sepenuhnya kepada orang bawahannya untuk bertindak dan membuat keputusan

Anda mungkin juga menyukai