Anda di halaman 1dari 6

c c

 


  

Sorotan kajian merupakan penyataan atau fakta yang menyokong sesuatu objektif. Ia
membuktikan bahawa teori yang digunakan bukanlah hanya rekaan. Di dalam sorotan kajian
ini mengandungi penyataan, kaedah, teori, pendapat, penilaian dan laporan kajian berkenaan
tajuk yang dipilih penyelidik. Sumber-sumber kajian boleh diambil daripada artikel,
jurnal,tesis atau kenyataan daripada seseorang pakar.

Menurut Sulistyo,Basuki 1991, perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung


yang di gunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan
menurut susnan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Ada dua unsure utama
dalam perpustakaan, iaitu buku dan ruangan. Namun, di zaman sekarang, koleksi sebuah
perpustakaan tidak hanya terbatas kepada buku-buku sahaja, tetapi berupa filem, slide atau
lain-lain yang dapat diterima diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian
sumber informasi itu diorganisasi,disusun teratur,sehingga kita inginkan sesuatu informasi
kita akan mudah mendapatkan maklumatnya. Maklumat diatas dapat dapat disimpulkan
bahawa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang merupakan tempat menyimpan koleksi
bahan pustaka yang diatur secara sistematik dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai
sumber informasi.
Perpustakaan Politeknik Kota Bharu menyediakan pelbagai bahan rujukan untuk
kemudahan pelajar di Politeknik Kota Bharu. Antara kemudahan yang disediakan adalah
buku rujukan untuk pelajar perdagangan, kejuruteraan awam, mekanikal dan pelajar elektrik.

Berdasarkan tajuk penyelidikan kami iaitu kajian mengenai ketidakpuasan hati


pelajar terhadap kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan PKB. Penyelidik telah memilih
sorotan kajian berdasarkan tiga objektif iaitu :

I. Mengenalpasti ketidakpuasan hati pelajar terhadap perkhidmatan di kaunter.


II. Mengenalpasti ketidakpuasan hati pelajar terhadap kemudahan di
perpustakaan.
III. Mengenalpasti kajian mengenai ketidakpuasan hati para pelajar terhadap
produk di perpustakaan
   

   
 
  
    


 c 

  

Masa adalah amat penting didalam kehidupan manusia yang mana masa adalah
sebahagian daripada hidup kita. Masa itu amat berharga di dalam kehidupan. Setiap
pelajar amat mementingkan masa yang tepat kerana ekoran waktu kelas yang
padat. Di sini dinyatakan bahawa proses untuk meminjam buku amat lambat.
Masa yang ditentukan adalah selama 5 minit tetapi pelajar terpaksa men unggu
lama hanya untuk meminjam buku. Per masalahan sekarang adalah mengenai masa
semasa proses mendapatkan perkhidmatan di kaunter. Penyelidik akan melakukan
kajian ke atas pelajar perdagangan di politeknik kota bharu mengenai masa di
perkhidmatan kaunter.

 

Layanan yang baik akan mempengaruhi pelanggan untuk mengunjungi sesebuah pasaraya

atau pasar malam. Menurut Dato¶ Musa bin Haji Fadzil ( Utusan Malaysia 20 Mac 2006 )

menyatakan tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kaunter di

Jabatan kerajaan untuk mengelakkan pelanggan menunggu terlalu lama. Menurut beliau lagi,

untuk meningkatkan mutu perkhidmatankaunter di Jabatan Pengangkutan Udara di mana

beliau mengkehendaki perkhidmatan yang disediakan di kaunter adalah lebih berkesan

contohnya dari segi layanan ianya mesti cekap, cepat dan mesra.

Layanan yang diberikan tidak memuaskan hati pelajar, seperti menunjukkan mimik muka

yang masam. Layanan seperti ini telah membuatkan pelajar kurang berminat untuk
mengunjungi perpustakaan. Layanan yang bersikap acuh tak acuh telah menjadi punca

ketidakpuasan hati pelajar terhadap perpustakaan.

      
 
     

 c 

Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan oleh pihak perpustakaan untuk memenuhi
keperluan pelajar dan syarat-syarat yang perlu ada dalam sesebuah perpustakaan. Ia adalah:

  !"#$!%#&#'(&$# ) 

Perkhidmatan seperti ini akan membolehkan para pelajar membuat rujukan atau kajian
dirumah memandangkan jadual pelajar sentiasa penuh dengan subjek masing-masing.
Manakala kemudahan pemulangan buku dihasilkan kerana memberi peluang kepada pelajar
lain yang ingin menggunakan buku tersebut.pelajar akan dikenakan denda jika hantar buku
lebih daripada masa yang diberikan seperti denda bayaran sebanyak RM0.10/hari.

  !"#$*+$+$$

Bagi mengelakkan buku dibawa keluar dari dalam perpustakaan kerana bimbang berlaku
kecurian. Perpustakaan telah menyediakan kemudahan fotostat untuk kemudahan para pelajar
membuat salinan contoh-contoh soalan peperiksaan akhir semester lepas. Kemudahan ini
juga mengenakan bayaran RM0.10 sehelai.

 ,#'" !$$

Kemudahan internet telah disediakan oleh pihak perpustakaan politeknik kota bharu yang
membolehkan para pelajar mencari bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan dan kerja dapat
disiapkan dalam masa yang singkat tanpa pergi ke cyber cafe. Kemudahan ini disediakan dan
sangat penting bagi para pelajar yang tidak mampu untuk mempunyai komputer ataupun
komputer riba sendiri dan bagi pelajar yang tidak mempunyai internet.

 -c!!!'!

Antara kemudahan lain yang turut disediakan adalah bilik untuk para pelajar membuat
perbincangan. Ini memandangkan para pelajar sentiasa dilatih dan diberi tugas secara
berkumpulan oleh pensyarah. Bilik ini juga digunakan oleh pensyarah untuk membuat kelas
pembentangan bagi tugasan yang diberikan. Bilik perbincangan ini sesuai untuk membuat
pembentangan kerana ianya agak sempit dan hanya boleh memuatkan untuk 5 orang pelajar
sahaja untuk satu sesi pembentangan.

 ."

Perpustakaan politeknik kota bharu juga menyediakan kemudahan tandas yang membolehkan
para pengguna perpustakaan tidak perlu keluar mencari tandas-tandas yang berdekatan
ataupun di blok-blok lain semasa menggunakan perpustakaan. Tandas perpustakaan ini
sentiasa dijaga dan dibersihkan supaya bersih dan selesa untuk digunakan oleh pelajar dan
para kakitangan perpustakaan.

 , +"'

 , ) '%'

Perpustakaan menyediakan bahan rujukan untuk pelajar-pelajar PKB. Antara bahan rujukan
ialah buku rujukan bagi setiap subjekyang di ambil. Selain itu, perpustakaan pkb
menyediakan koleksi soalan-soalan peperiksaan akhir semester bagi setiap jabatan dan subjek
yang diambil. Ini membolehkan para pelajar membuat penyelidikan soalan yang kerap keluar
dan membuat latihan secara efektif. Para pelajar boleh menyalin soalan ataupun fotostat
soalan berkenaan dengan kemudahan mesin fotostat yang telah disediakan.
Disamping itu juga, perpustakaan pkb ada menyediakan surat khabar kepada para pengguna
perpustakaan. Ini membantu para pelajar mengetahui isu semasa dan mencari bahan untuk
menyiapkan tugasan tanpa mencari dalam laman web.

Begitu juga dengan majalah-majalah yang turut memberi bahan bacaan kepada pelajar seperti
majalah ilmuan yang memberitahu teknik-teknik membaca dengan berkesan.