Anda di halaman 1dari 18

Segala puji bagi Tuhan Yang telah mengutus para Rasul

dengan petunjuk dan agama yang benar, Tuhan Yang memilih


daripada hamba-hamba-Nya sebagai para kekasih-Nya dan
mengurniakan mereka kelebihan. Selawat dan salam yang
berterusan ke atas Rasul junjungan Nabi Muhammad
seterusnya kepada kaum keluarga Baginda, para Sahabat dan
sesiapa sahaja yang mengikuti mereka di atas jalan kebenaran
sehingga hari kiamat. Maha Suci Allah yang menjadikan para
ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul.

Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitab-


Nya:

Maksudnya:“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak


ada kebimbangan bagi mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati. (Iaitu) mereka yang beriman dan mereka selalu bertakwa.
Bagi mereka itu berita gembira di dalam kehidupan dunia dan
akhirat…”. (Surah Yunus: 62-64)
Dewasa ini ada sesetengah pihak dengan secara berani
Para wali merupakan insan yang dimuliakan oleh Allah mengkritik keperibadian beberapa orang ulama dan lebih parah
. Mereka dikurniakan pelbagai kelebihan sama ada berbentuk lagi daripada ulama tersebut telah diketahui kewalian mereka.
Karamat atau yang seumpama dengannya. Orang-orang seperti Janganlah kita mudah-mudah mencela orang-orang soleh yang
mereka tentulah mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat, mereka ini sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hendaklah
sehingga disebut di dalam Hadis Qudsi bahawa barang siapa kita bersikap rendah diri (tawadhu’) terhadap mereka.
yang memusuhi mereka bererti memusuhi Allah . Ulama
menyebut dikhuatiri bagi orang yang memusuhi wali-wali Allah Terima kasih yang tidak terhingga kepada Syeikh
akan ditimpa dengan su ulkhatimah (kesudahan yang buruk). Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makky yang telah
mendidik kami, seterusnya kepada Ustaz Muhammad Aidil
Wali-wali Allah itu sentiasa wujud pada setiap Azwal bin Zainudin yang telah banyak memberi tunjuk ajar
zaman, hanya sama ada kita mengenali mereka atau pun tidak. serta bimbingan dan tidak dilupakan kepada sesiapa sahaja yang
Namun Imam Syafie pernah berkata: terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam
penterjemahan ini. Diharapkan agar khazanah ilmu Islam akan
terus terpelihara dan moga-moga hasil kerja yang tak seberapa
ini mendapat perhatian di sisi Allah Yang Maha Esa dan
Maksudnya:“Kalaulah para ulama yang beramal itu bukan wali memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Wallahu a’lam.
Allah, maka tiadalah wali bagi Allah”.

Oleh itu kita hendaklah sentiasa menghormati orang-


orang soleh yang sentiasa melakukan amal taat kepada Allah .
Orang yang mengasihi mereka kerana Allah pasti dapat
bersama mereka pada hari akhirat nanti kerana setiap orang
akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama insan yang
dikasihi. Sabda Nabi !

Maksudnya: “setiap orang akan dibangkitkan kelak (pada hari


kiamat) bersama dengan orang yang mereka kasihi.”
Imam Jalaluddin as-Suyuthi ; Nama sebenar
beliau Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad.
Dilahirkan di Mesir, ayah beliau meninggal dunia ketika beliau
berusia 5 tahun.
Beliau tekun menuntut ilmu sejak kecil dan beliau
menghafal al-Quran pada umur tidak sampai lapan tahun.
Beliau turut menghafal beberapa buah kitab daripada pelbagai
bidang ilmu seperti Feqah, Usul Feqah, Nahu dan sebagainya
ketika masih kecil. Beliau belajar Feqah, Usul Feqah, Hadis,
Tafsir, Nahu dan lain-lain lagi ilmu daripada ramai para Alim
Ulama' pada zaman beliau. Beliau bermazhab Syafie dan mula
mengarang kitab sejak berumur 17 tahun (tahun 866 hijrah).
Sebahagian Ulama' mengatakan jumlah karangan beliau
melebihi 600 buah karangan dan ada yang mengatakan jumlah
karangan beliau mencapai 1,000 buah karangan dalam pelbagai
bidang ilmu.
Beliau mendapat pujian sama ada daripada Ulama' yang
hidup sezaman dengan beliau atau yang hidup setelah itu.
Beliau adalah seorang yang pemurah, soleh, bertakwa serta
cukup dengan apa yang ada. Beliau merupakan salah seorang
daripada wali Allah dan mempunyai beberapa Karamat. Beliau
meninggal dunia pada pagi Jumaat 19 Jamadilawal 911H.
Antara karangan beliau yang terkenal adalah; al-Asybah
wan Nazoir, al-Hawi lil Fatawa, al-Itqan fi Ulumil Quran dan
lain-lain lagi.
! "
#

)* "# $ % & '( !


12 % & ,3 %4 - 5 6%7 0 + , ) - . /
8 49 :; %<= >?%4 -@ :;A@ 1B- & %C%&
% - 49 DE D3 % F 8 )GH IJ KB L , % -
MN 3 O PO )3 # %& KB L ,D IJ +.
1% 8 6B V I - U - T&- %QR S#= D O
9 %3 %( FW X88 % - D4Y Z ! 6B- D
[ = - X J [ \ IJ ]- ^ _ 88
& `- F%
=%3 8% Q L% Z J a# IJ 8% 6B-
8% 6B- b $ M [ 43 :c 9 ` 6 #
[ 3@ ,3 - Z `B (%dB e9T ` J a# IJ !

`B (%dB e9T ` J a# IJ 8% 6B- b $ M


a# IJ 8% 6B- b $ M [ 3@ D4#A - ,
b $ M 3@ D<,! - fT `B (%dB e9T ` J
- g, `B (%dB e9T ` J a# IJ 8% 6B-
><9Q& 8% &8 1B- b $ M 3@ Dffh
"
i %O % - <?@ b g49 1B gj 9,&
k
#

$%
&
'
&
(
) $ % $$
*
) + *
,
L% D= %4( m & 70L l ) - -
)
0 `%_ >! & g\ - % & gG4n %#o O 0 +%_ F%4 -@ + . $
p%q 7 b >,q _h b Zqr st & O %#o 0
! / $
k u - Y& '( b 1%#\ & $ 1 ,
) *

s t & v 49 g4Q( & w - 2


& <x %#o b & y & <x W9 & %#o 0+%_ Zqr " $ 3
*
\& & %#o ] b gh% & % l %#o b 4 m & 6%<G +
,
% #o ] b 1 9 st & y %#o b z & <x ) $ *
% #o 0 `% _ > * . & <x & y %#o b Q & 9{ " /
, . *
Y& & Zqr st & %#o 0 +%_ >! & g\
7 >9 # [- | '( O : A 0 +%_- k u - *
, )
b & 8 _ h # - b g %7 `B }%4 + . $
4
' $ *

-
1 $
5

" $
)
(
}- h 0 •%O & +%_- b [ = 0 ~7 +%_ st & - $
6 7
1 *Y - - b & • & ` 0 g4O8 +%_- b € FW! $ * 8
8 + 2 -
…4QE 7- >,q 4Q! & < ‚ ƒ „!-@ -
.l † \ -%Q m / & _h / ) " .
9
%4 - 5 6%7 0 5%Q / +%_ 0 / + ! +%_ 0 +%_ '( * / :
1B b >?%4 - T( 5B FW ‡ !@ 1B- b & %C%& 12 %& ,3
ˆ b TD{ [ - \7 b 8 49 :; %<= gn :;A@
0 7 )h@ 6B *
1 $ )
%
; < =
9{ & % ‚ ƒ f4fh %‰ % %Š# #
$ $ + )
‹m &/ &$ +Œ& 6%<49! ! /
/ +%_ 0 / + ! +%_ 0 +%_ 7 m % & F%Y ,
9
KB L , % - b L %& D(M• ,3 %4 - 5 8% 0) -.
+ . % - b 49 DE D3 %Ž KB :O FWq&
b O PO )3 # %& L ,D % %
T [ T&- & •< QR S#= D O MN3
Z ! ‘ - b %j >qd P 9 - %j •Y P [ - &
%( FW X88 % - b ( 4 @ 1M%QD! ‘ - b #4Y @
`- F% [ = - X J [ \ IJ ' ( 88 9 %3
6 .4J ~7 [8 - - b %‰ N& 8 b # &
& % &8 : A O 7 0 +%_- % v
%
b % X \# 8 Q e4fT • %l 47 ` - b 9{
k €3% %& '4 - $ & 8 %Ž (@- b u & $ M-
*
$ .>
8 . 8 1 )
)
$ )
$ # $
1
(
) + .
1
+,-
;#< %
3
&
4
$ $ ) )
’%4r % & 8%y [ # y p% “ % %Š# - ? 2 2
/ 9
+%_ 0 S %_ q?% - - 5 O
L , % b P& %x )fD! ,3 %4 - 5 M• 0 / + !
)3 # %& KB L ,D Q + . % - b ^? )GH KB %
b D 1% 8 6B- b D4Y Z ! 6B D O MN3 b O PO
X J [ \ (@ %3- 88 9 %3 %( FW X88 % -
& ,o- O `B e4fT +% % - b F% [ = -
k g7 A QE- b - aQ & - b >9cQ - b 2

* @

1 ? $ !" ! #
? ( $
$
* $ $

) /
&
% #o b ) %\ & 6- 7 %#o 0 +%_ „!-@ 1 *Y -
. , / +
m Zo O b 1 J ! & g47 &B %#o b † m & 4Q! 2 .> /
9
q?% &. & - 1* b 7%” & L ,Q .O .
)fD! ,3 %4 - 5 6%7 0 + , / 6B 0 +%_ / + !
6B- b >;? 3 F 8 )GH 8% 5B L , % - b P& %x
%
#4 S#= D O MN3 b O PO )3 # %& KB L ,D4
b % j •Y P [ - b %j •< P (M - b %j T P
b D4Y Z ! 6B- b D 1% 8 6B- b %j >qd P 9 -
( $ M- b 88 9 %3 %( FW X88 % -
`B - [- | 0 +%_- b F% [ = %( - b X J [ \
b 6 <4 & O - .O &

*
2
. ? $
$ $ $

k 6- 7 `B e4fT +% 8%#!“ +% - V S9_ U ;(< %


, /
$ $ ?
4 & •% Q [# >9Q & [ - % %Š# - , ) 2 &
/ / , 2
% & F%Y }%f!B & < % & …! 9
0 ) - . / +%_ 0 +%_ / + ! 6 a# IJ p ( <4 $

)GH 5B L , % - b P& %x )fD! ,3 %4 - 5 M•


D O MN3 b O PO )3 # %& KB L ,D4 (B- b >;? 3 F 8 %

• (% - b %j •Y P [ - b %j >qd P 9 S#=
Z ! 6B- b D 1% 8 MN3 b & ),Q 9_- b & ‚Y#
…4QE 2 & W9 [ #! - b T( 1 T#D! 6B- b D4Y
k
#

*
> $
;0< %
/ + ! +%_ 0 +%_ •% & 1 *Y % %Š# - * &
9 *
% - b & %C%& Z h%( ,3 %4 - 5 8% 0 5%Q / + , 0 $
[ \ I J X 88 D= 9 %3 %( FW X88
3 h3Z IJ W4 - Z ! %H - b F% [ = - X J
Z ! %H - b 6%\ Z 5B D3 h - b , 5B Z
6%\ , 5B D3 h - b Z 5B 3 h 3 , IJ W4 -
L% Z J 8% 6B- 0 _ 7 -b
*
L%D= 6%4O & –4q & % [ • 5B b 8% Q
% = A
6%<G m >_ - y \& m & : %O L G
*
"# ZŠl :49= \ & ‰h @ $
IJ Q :( 6 ` 0 ) - . / +%_ 0 +%_
b :( a&- IJ a& S49 % :cQ $ % $ +
- 2
2 & )
" ! :
$
,/
!

*
$ 0 $ + " /
& ! - /
&
<x & Q ‚ ƒ •-8 # ><9 %- ?
9
)4 %RB & p%<E 4Q! & ! _%# > 4 & !
` 0 / + ! +%_ 0 +%_ 7 m 6 8 - & >!
\ - b & gŠ ` PO :( gTQ 9<Q& :cQ IJ 6 ! *
g=% - b g4Q( & % - b :cQ :(
$ ! /
b '( S&%o F%Š T m & pŒ! ‚ ƒ – %D $ $ +
m l 4& st & G= ‚ ƒ ><9 - $
+ ) ,
( \ | 0 / + ! +%_ 0 `%_ 4Q! m ;( "
k :cQ :cQ $ M *= 7 % g\49 S r 6 ( ! /
9

. / "# %G O - —‰
$
^_ 88 9 %3 %( FW X88 % 0 +%_ ( ) -
%<3 i ˜2%™ 0 ) +%,3 b IJ ]-
!
i [%#Q % - 7 +%O
*)

'
'
b f4fh %‰ [ - e4fh 7 L l $ 8 8
+
49 - %Š# O Šq & # 88 D - + $"
% - b ),Q( %H %# L%Yr L%& 7 6B 2l & & " . B

D4 >qd 1% - 0 _ O >9 D,4,O [.# 5%Q


C Q#<D3 % 8 [ - L E %( O 6 %<\3 b - 7
$ *
| g9QJ%= A 6%= - b %<Š#4& 88 D43 , q GQ - ! $ !
‚4,fD %#<4Š 3 b 8 D & E 5B 8% 6%= )& 88 D $

k 6 <Š %H L Q ƒ%{ >9 % 88 D = & 5 9 C $ @

$
+
8 8$

1 $
1
Nama sebenar beliau adalah al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad,
bermazhab Syafie. Merupakan seorang yang Faqih (alim Fekah),
$ 9 C Muhaddis (ahli Hadis) dan Mufassir (ahli Tafsir) yang hebat. Antara
! + karangan beliau adalah Mu’alimul Tanzil, at-Tahzib, Syarhus Sunah
1 C $ dan lain-lain lagi. Meninggal dunia sekitar tahun 510H.
#$ A & 1 2
Firman Allah di sini merupakan Hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah;
A $
hadis yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah Taala, makna
($ /+ * + / A - $ ,
hadis tersebut daripada Allah Taala manakala lafaznya daripada Nabi
1 ) & $
dan ianya bukan al-Quran. Imam Jurjani berkata: Hadis Qudsi
0$ ) * . / 9+ ) / D0 + E
ialah hadis yang maknanya adalah daripada Allah tetapi lafaznya
F
adalah daripada Rasulullah , maka hadis itu merupakan apa yang
$ 9 / A . diberitahukan Allah kepada Nabi dengan cara ilham atau mimpi
1 ) + ) $ seterusnya Nabi menyampaikan makna tersebut dengan ibarat
3$ ! A baginda sendiri.
.& + F - 1 /$
3
4$ . - Nama sebenar beliau adalah Abu Bakar Abdullah Bin Muhammad
- .> - 1 ) al-Quraisy al-Baghdadi. Dilahirkan pada tahun 204H dan meninggal
& $ pada tahun 281H. Seorang Muhaddis, al-Hafiz dan hebat di dalam
5$ . - bidang ilmu-ilmu yang lain. Mempunyai banyak karangan di
antaranya; at-Tahajjud wa Qiamullail, Makarimul Akhlak, ar-Riqah
+ 1 A $
wal Buka’ dan lain-lain lagi.
B$ /+ ? +. + G 1
?. * * / $ 4
Nama sebenar beliau adalah Ahmad Bin Abdillah Bin Ahmad al-
Asfahani, berketurunan Parsi. Dilahirkan pada bulan Rejab tahun
336H. Menuntut ilmu di Baghdad, Makkah, Basrah, Kufah dan
Nasaibur. Digelar al-Hafiz, merupakan salah seorang tokoh ulama
sejarah. Antara hasil karangan beliau yang terkenal; Hilyatul Awliyak,
Tarikh al-Asbahan dan lain-lain lagi.
5
Berpindah sanad beliau yang bernama aj-Jami’ as-Sahih atau disebut Sahih Bukhari
merupakan kitab hadis yang paling sahih.
6
Hadis gharib;
gharib hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja,
13
tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis mungkar:
mungkar hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang
tidak jelas kedudukannya (mastur) atau perawi yang lemah (dhaif) dan
7
Nama sebenar beliau Muhammad Bin Ahmad Bin Osman, hadis tersebut bertentangan dengan hadis lain serta tidak ada riwayat
daripada penduduk Damsyik. Lahir sekitar tahun 673H dan yang menyokong hadis tersebut.
meninggal pada tahun 748H. Bermazhab Syafie, digelar al-Hafiz, Hadis syaz: hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang
merupakan seorang Muhaddis dan ahli sejarah. Antara karangan dipercayai dan riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat perawi
beliau yang terkenal; al-Kabair, Siyar A’lam an-Nubala’, Tarikhul yang lebih dipercayai daripadanya.
Islam dan lain-lain lagi.
14
Al-
Al-Hafiz:
Hafiz orang yang menguasai 100 ribu buah hadis matan serta
8
Soduq:
Soduq Bermakna benar dan dipercayai serta diterima riwayatnya. sanadnya dan mampu mengeluarkannya apabila diperlukan.
Istilah ini digunakan bagi menunjukkan kedudukan perawi yang Al-
Al-Muhaddis:
Muhaddis yang menguasai hadis-hadis dan memahaminya secara
meriwayatkan hadis, sama ada diterima atau tidak riwayatnya. riwayah dan dirayah.
Al-
Al-Hujjah:
Hujjah yang menguasai 300 ribu buah hadis matan serta sanad.
9
Istilah yang digunakan bagi menyatakan bahawa perawi tersebut Lebih tinggi daripada muhaddis.
seorang yang benar dan di percayai. Al-
Al-Hakim:
Hakim yang ilmunya menguasai seluruh hadis-hadis yang
diriwayatkan matan dan sanad serta segala ilmu di dalam ilmu hadis.
10
Nama sebenar beliau Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayub, berasal
daripada Tabriah, Palestin. Menuntut ilmu di Hijaz, Yaman, Mesir 15
Beliau adalah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal as-Syaibani,
dan lain-lain. Meninggal di Asbahan pada tahun 360H. Antara hasil pengasas mazhab Hanbali. Dilahirkan pada tahun 164H dan
karangan beliau; al-Mu’jam as-Soghir, al-Mu’jam al-Ausat, al-Mu’jam meninggal pada tahun 240H.
al-Kabir (semua ini dalam bidang hadis) dan lain-lain lagi.
16
Musnad:
Musnad kitab hadis yang menyebut hadis mengikut turutan para
11
Syawahid atau syahid: hadis yang diriwayatkan daripada hadis sahabat, sama ada mengikut huruf ejaan nama atau sebagainya.
sahabat yang lain, yang hadis tersebut menyerupai hadis lain sama ada Jami’:
Jami’ kitab hadis yang terhimpun di dalamnya hadis mengikut
pada lafaz serta makna atau makna sahaja. bahagian-bahagian atau bab seperti bab akidah dan sebagainya.
Sunan: kitab hadis yang disusun mengikut bab-bab Fekah daripada
12
Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim. bab bersuci, solat, zakat dan seterusnya.
Dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal 194H dan meninggal pada Mu’jam: kitab hadis yang disusun mengikut turutan para guru sama
tahun 256H. Menghafal lebih daripada 600 ribu buah hadis. Kitab ada mengikut masa kematian atau mengikut huruf ejaan nama atau
pun sebagainya.
Juz’: kitab yang menghimpunkan hadis berdasarkan seseorang perawi
sama ada perawi tersebut daripada golongan sahabat atau pun selepas
mereka seperti juzu Abi Bakar as-Sidiq dan sebagainya.
Mustadrak: kitab yang menghimpunkan apa-apa yang tertinggal
daripada kitab-kitab tertentu mengikut syarat kitab yang asal tersebut
seperti Mustadrak Imam al-Hakim ke atas kitab Sahih Bukhari dan
Sahih Muslim.

17
Ujub: merasa kagum terhadap kebaikan dan lupa kepada Allah
serta menyandarkan kekuatan dan upaya melakukan perkara tersebut
kepada dirinya sendiri.
Riak: suka untuk dilihat oleh manusia supaya mereka dapat
mengetahui kelebihannya.
Takabbur: menentang kebenaran dan menghinakan yang lain.
Sum’ah: suka untuk mendengar percakapan orang terhadap
kebaikannya.

18
Beliau adalah Abdul Rahman Bin Ali Bin Muhammad al-Jauzi,
bermazhab Hanbali. Digelar al-Hafiz, menguasai bidang Fekah,
Sejarah, Hadis, Sastera Arab dan lain-lain. Terkenal dengan seorang
yang petah berkhutbah dan dikatakan majlis beliau dihadiri oleh
ribuan manusia. Mempunyai tidak kurang daripada seribu buah
karangan. Meninggal pada tahun 597H. Antara karangan beliau;
Talbisul Iblis, ad-Du’afa’, al-Mudu’at, Zammul Hawa dan lain-lain
lagi.