Anda di halaman 1dari 79

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

DUNIA SENI VISUAL


TAHUN SATU
1
RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN


TAJUK
AKTIVITI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1 Bidang : 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema :Alam dan prinsip rekaan : garisan, dan memahami bahasa seni
benda rupa, warna, imbangan dan visual yang ada pada karya
Tajuk :Rumah kepelbagaian) yang terdapat seni.
Aktiviti :Lukisan pada objek buatan manusia 1.1.1 UNSUR SENI
dan karya seni dalam 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
penghasilan lukisan. melengkung
1.1.1.2 Rupa – organik
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Jalinan – tampak
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk,
dan teknik dalam penghasilan rupa, dan warna)
lukisan. 1.2 Aplikasi Seni : Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni
pelbagai sumber, kajian, dan visual dalam menghasilkan
teknologi dalam penghasilan karya seni.
lukisan. 1.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya 1.1.2.1 Alat – pensel,

2
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri dan rakan pemadam
berpandukan bahasa seni 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan,
visual, sejarah seni, dan pensel warna / krayon / oil
budaya. pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya.
1.2.2.1 Teknik – lukisan (media
kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni

visual dalam menghasilkan


karya seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
3
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK: Kreativiti dan inovasi

2 Bidang : 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid


Membuat bahasa seni (unsur seni dan dapat mengenal, menamakan,
Corak dan prinsip rekaan: rupa, warna, dan memahami bahasa seni
Rekaan jalinan, harmoni, dan visual yang ada pada karya
Tema : Alam kesatuan) yang terdapat pada seni.
Semulajadi objek buatan manusia dan 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk : Hiasan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa – organik dan
Tabung corak menggunakan teknik geometri
Aktiviti: Capan capan . 2.1.1.2 Warna – primer dan
sekunder
2. Aplikasi pengetahuan, 2.1.1.3 Jalinan – tampak dan
kefahaman, dan sentuh
kemahiran bahasa seni visual 2.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi 2.1.2.1 Harmoni – ulangan
penentuan media dan teknik atau susunan yang seimbang
dalam penghasilan corak. 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam
semula jadi
3. Penzahiran idea melalui 2.2 Aplikasi Seni: Murid
pelbagai sumber, kajian, dan dapat mengaplikasikan
teknologi dalam penghasilan pengetahuan bahasa seni
corak.
visual dalam menghasilkan

4
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4. Apresiasi terhadap karya karya seni.
sendiri dan rakan 2.2.1 Mengenal dan
berpandukan bahasa seni menyatakan jenis-jenis media
visual, sejarah 2.2.1.1 Alat – berus, palet, dan
daun
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan warna air atau warna
poster atau tempera
2.2.2 Menyatakan teknik
penggunaan media dalam
penghasilan corak teknik
capan
2.2.2.1 Teknik – capan (corak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni. 2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik capan
2.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
5
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2. 4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi,
Keusahawanan

3 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Binaan bentuk, warna, dan imbangan) visual yang ada pada karya
Tema: Alam yang terdapat pada objek seni.
Benda buatan manusia dan karya 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: seni dalam penghasilan model 3.1.1.1 Rupa – geometri
Kenderaan kenderaan. 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit)
Aktiviti: Model 3.1.1.3 Warna – primer dan
2. Aplikasi pengetahuan dan sekunder
kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 3.1.2.1 Imbangan – semetri
dan teknik dalam penghasilan 3.2 Aplikasi Seni: Murid
model. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
3. Penzahiran idea melalui visual dalam menghasilkan
pelbagai sumber, kajian, dan karya seni.
teknologi dalam penghasilan 3.2.1 Mengenal dan

6
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
model. menyatakan jenis-
jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya 3.2.1.1 Alat – gunting
sendiri dan 3.2.1.2 Bahan – kertas warna,
rakan berpandukan bahasa gam, kotak dan magic pen
seni visual, sejarah seni, dan 3.2.2 Mengetahui penggunaan
budaya. media, teknik, dan proses
dalam binaan
3.2.2.1 Teknik – membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip

rekaan dalam penghasilan


karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
7
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni
visual dengan mata pelajaran
lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

4 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema: Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Benda dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk : Wau pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Bulan dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan – melengkung
Aktiviti: Mewarna penghasilan wau dengan 4.1.1.2 Rupa – organik dan
mewarna. geometri
4.1.1.3 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 4.1.2.1 Kontra – warna
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2.2 Imbangan – simetri
wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid

8
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan menerusi
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan penggunaan media dan teknik
wau. dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan
4. Apresiasi terhadap karya pengetahuan bahasa seni
sendiri dan rakan visual dalam menghasilkan
berpandukan bahasa seni karya seni
visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Mengenal dan
budaya. menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – (tiada)
4.2.2.2 Bahan – lakaran wau
saiz A4 , pensel warna /
krayon, dan bahan gantian
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik – lukisan media
kering
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
9
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid


dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan

5 Bidang: Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema: Alam dan prinsip rekaan : garisan, dan memahami bahasa seni

10
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Benda rupa, warna dan harmoni, dan visual yang ada pada karya
Tajuk: Rumah kesatuan) yang terdapat pada seni.
Idamanku objek buatan manusia dan 1.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti : Catan karya seni dalam penghasilan 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
lukisan menggunakan teknik melengkung
catan. 1.1.1.2 Rupa – organik dan
geometri
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna – primer dan
kefahaman bahasa seni visual sekunder
menerusi penentuan media 1.1.2 PRINSIP REKAAN
dan teknik dalam penghasilan 1.1.2.1 Harmoni – warna,
catan. bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai
3. Penzahiran idea melalui unsur alam semula jadi
pelbagai sumber, kajian, dan 1.2 Aplikasi Seni :Murid
teknologi dalam penghasilan dapat mengaplikasikan
catan. pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan
karya seni.
4. Apresiasi terhadap karya 1.2.1 Mengenal dan
sendiri dan rakan menyatakan jenis-
berpandukan bahasa seni jenis media.
visual, sejarah seni, dan
budaya. 1.2.1.1 Alat – berus warna,
palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan warna air atau warna
poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan
11
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – catan (basah
atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK: Kreativiti dan Inovasi

12
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

6 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik: Murid


Membuat bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak dan dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Rekaan warna, jalinan, kontra, ritma, visual yang ada pada karya
Tema: Alam dan harmoni) yang terdapat seni.
Semulajadi pada objek buatan manusia 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Pembalut dan karya seni dalam 2.1.1.1 Warna – primer dan
Buku penghasilan corak sekunder
Aktiviti: Renjisan menggunakan teknik renjisan 2.1.1.2 Rupa – organik
dan dan percikan. 2.1.1.3 Jalinan – tampak
Percikan 2.1.2 PRINSIP REKAAN
2. Aplikasi pengetahuan, 2.1.2.1 Kontra – warna
kefahaman bahasa seni visual 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan
menerusi penentuan media – rawak
dan 2.1.2.3 Harmoni – bentuk
teknik dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni :Murid
corak. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
3. Penzahiran idea melalui visual dalam menghasilkan
pelbagai sumber, kajian, dan karya seni.
teknologi dalam penghasilan 2.2.1 Mengenal dan
corak. menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – berus gigi, palet,
4. Apresiasi terhadap karya dan daun

13
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri dan rakan 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
berpandukan bahasa seni dan warna air atau warna
visual, sejarah seni, poster atau tempera .
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – renjisan dan
percikan (corak tidak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni

visual dalam menghasilkan


karya seni.
2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik renjisan dan percikan
2.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
14
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreatif dan Inovasi,
Keusahawanan

7 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Binaan bentuk, warna, dan visual yang ada pada karya
Tema: Alam imbangan)yang terdapat pada seni.
Benda objek buatan manusia dan 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Baju karya seni dalam penghasilan 3.1.1.1 Rupa – geometri
Kemeja origami . 3.1.1.2 Bentuk – konkrit
Aktiviti: Origami 3.1.1.3 Warna – primer dan
2. Aplikasi pengetahuan dan sekunder
kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 3.1.2.1 Imbangan – simetri
dan teknik dalam penghasilan 3.2 Aplikasi Seni :Murid
origami. dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi
3. Penzahiran idea melalui penggunaan media dan teknik
pelbagai sumber, kajian, dan dalam
teknologi dalam
aktiviti seni.
penghasilan origami. 3.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya 3.2.1.1 Alat – (tiada)

15
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri 3.2.1.2 Bahan – kertas A4
dan rakan berpandukan berwarna, gam, dan magic pen
bahasa seni visual. 3.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik – lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya
16
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri secara lisan.

3.4.3 Menghargai karya sendiri


dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi,
Keusahawanan

8 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik: Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema: Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Semulajadi dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk: Anyaman pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Mata Bilis dan karya 4.1.1.1 Garisan – lurus dan
Aktiviti: Lukisan seni dalam penghasilan selari
anyaman kelarai. 4.1.1.2 Rupa – geometri
4.1.1.3 Jalinan – tampak dan
2. Aplikasi pengetahuan dan sentuh
kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.4 Warna – primer
menerusi penentuan media 4.1.2 PRINSIP REKAAN
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2.1 Kontra – warna
anyaman. 4.2 Aplikasi Seni :Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan menerusi
pelbagai sumber, kajian, dan penggunaan media dan teknik
teknologi dalam penghasilan dalam aktiviti seni.
anyaman. 4.2.1 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni

17
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni
berpandukan bahasa seni 4.2.2 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 4.2.2.1 Alat – Tiada
4.2.2.2 Bahan – kertas A4
berpetak
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya

4.2.3.1 Teknik – Mewarna


kelarai
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran berbahasa seni
visual dalam menghasilkan
karya seni 2D.
4.3.1 Murid boleh
mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur
seni dan prinsip rekaan dalam
18
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
penghasilan karya seni.
4.3.2 Memahami teknik dalam
penghasilan kraf
4.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni
yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi,
TMK

9 Bidang: 1. Bahasa seni visual yang 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Menggambar terdapat pada alam ciptaan dapat mengenal, menamakan,
Tema: Alam Tuhan, objek buatan manusia, dan memahami bahasa seni
Semulajadi dan karya seni (unsur seni dan visual yang ada pada karya
Tajuk : prinsip rekaan: garisan, rupa, seni.
Jambangan jalinan, dan harmoni) yang 1.1.1 Unsur seni
Bunga terdapat pada objek buatan 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
Aktiviti : Capan manusia dan karya seni dalam melengkung

19
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
penghasilan lukisan 1.1.1.2 Rupa – organik
menggunakan teknik capan. 1.1.1.3 Jalinan – tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk,
kefahaman bahasa seni visual rupa, dan warna)
menerusi penentuan media 1.2 Aplikasi Seni: Murid
dan teknik dalam penghasilan dapat mengaplikasikan
lukisan. pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan
3. Penzahiran idea melalui karya seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 1.2.1 Mengenal dan
teknologi dalam penghasilan menyatakan jenis-jenis media
lukisan. 1.1.2.1 Alat – palet, berus
warna
4. Apresiasi terhadap karya 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan,
sendiri dan rakan bahan Semula jadi (flora),
berpandukan bahasa seni warna air, warna poster atau
visual, sejarah seni, dan tempera
budaya. 1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – capan (basah
atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
20
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.1 Memilih dan


memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

10 Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid


Corak dan bahasa seni visual ( unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Rekaan dan prinsip rekaan: warna, dan memahami bahasa seni
Tema : Alam jalinan, ritma, dan visual yang ada pada karya
Benda pergerakan, serta imbangan) seni.
Tajuk : Pembalut yang terdapat pada objek 2.1.1 UNSUR SENI
Hadiah buatan manusia dan karya 2.1.1.1 Warna – primer dan
Aktiviti : Titisan seni dalam penghasilan corak sekunder

21
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
menggunakan teknik titisan. 2.1.1.2 Jalinan – tampak
2.1.2 PRINSIP REKAAN
2. Aplikasi pengetahuan, 1.2.1.1 Imbangan – warna
kefahaman dan bahasa seni 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
visual menerusi penentuan – rawak
media dan 2.2 Aplikasi Seni :Murid
teknik dalam penghasilan dapat mengaplikasikan
corak. pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan
3. Penzahiran idea melalui karya seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1 Mengenal dan
teknologi dalam menyatakan jenis-jenis media

penghasilan corak. 2.2.1.1 Alat – berus dan palet


2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
4. Apresiasi terhadap karya dan warna air atau warna
sendiri dan rakan poster atau tempera
berpandukan bahasa seni 2.2.2 Mengetahui penggunaan
visual. media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – titisan (corak
tidak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
22
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik titisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

11-12 Bidang: 3.1 Persepsi Estetik : Murid


Membentuk 1. Persepsi dan permahaman dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat bahasa seni visual (unsur seni dan memahami bahasa seni
Binaan dan prinsip rekaan) yang visual yang terdapat pada
Tema: Alam karya seni.
terdapat pada objek buatan
Benda 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Kapal manusia dan karya seni. 3.1.1.1 Rupa – geometri
Selam 3.1.1.2 Bentuk – 3D [ konkrit ]
2. Aplikasi pengetahuan dan
23
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Aktiviti : Model kefahaman bahasa seni visual 3.1.1.3 Warna – Primer
menerusi penentuan media 3.1.2 PRINSIP REKAAN
dan teknik dalam aktiviti seni. 3.1.2.1 Imbangan – Semetri
3.2 Aplikasi Seni: Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui
pengetahuan bahasa seni
pelbagai sumber, kajian, dan visual dalam menghasilkan
teknologi dalam penghasilan karya seni.
karya. 3.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya 3.2.1.1 Alatan – Gunting, Pisau
sendiri dan rakan 3.2.1.2 Bahan – Botol Plastik,
Gam PVA, Masking Tape,
berpandukan bahasa seni
Double Sided,Tape, Surat
visual, sejarah seni, dan Khabar,Cat Pelaka
budaya. 3.2.2 Mengetahui
penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan
binaan
3.2.2.1 Teknik – Membina dan
Membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat menghasilkan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
24
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

secara Kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

13-14 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik: Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema: Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Semulajadi dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk: Anyaman pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Kelarai dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan – lurus dan
Aktiviti: penghasilan anyaman kelarai. selari

25
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Anyaman 4.1.1.2 Rupa – geometri
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.3 Jalinan – tampak dan
kefahaman bahasa seni visual sentuh
menerusi penentuan media 4.1.1.4 Warna – primer
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2 PRINSIP REKAAN
anyaman. 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan
– ritma biasa
3. Penzahiran idea melalui 4.2 Aplikasi Seni :Murid
pelbagai sumber, kajian, dan dapat mengaplikasikan
teknologi dalam pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik
penghasilan anyaman. dalam

4. Apresiasi terhadap karya aktiviti seni.


sendiri dan rakan 4.2.1 Mengaplikasikan
berpandukan bahasa seni pengetahuan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan visual dalam menghasilkan
budaya. karya seni
4.2.2 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – dua helai
kertas A4 berlainan warna dan
gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik – anyaman
kelarai
26
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran berbahasa seni
visual dalam menghasilkan
karya seni 3D.
4.3.1 Murid boleh
mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur
seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
4.3.2 Memahami teknik dalam
penghasilan kraf
4.3.2.1 Teknik – anyaman
kelarai

4.4 Apresiasi Seni :Murid


dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni
27
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

15 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik: Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema: Alam dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Benda warna, harmoni, dan visual yang ada pada karya
Tajuk: Rumahku kesatuan) yang terdapat pada seni.
Aktiviti : Kolaj objek buatan manusia dan 1.1.1 UNSUR SENI
karya seni dalam penghasilan 1.1.1.1 Rupa – geometri
lukisan menggunakan teknik 1.1.1.2 Warna – bebas
kolaj. 1.1.2 PRINSIP REKAAN
1.1.2.1 Harmoni – rupa,
2. Aplikasi pengetahuan dan bentuk, dan warna
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni: Murid
menerusi penentuan media dapat mengaplikasikan
dan teknik dalam penghasilan pengetahuan bahasa seni
lukisan. visual dalam menghasilkan
karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 1.1.2 Mengenal dan
pelbagai sumber, kajian, dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan 1.2.1.1 Alat – gunting

28
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
lukisan. 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan,
kertas warna, dan gam
4. Apresiasi terhadap karya
seni dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
rakan berpandukan bahasa dalam penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan 1.2.2.1 Teknik – kolaj
budaya. 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
29
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

16 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik: Murid


Membuat bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak dan dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Rekaan warna, garisan, kontra, dan visual yang ada pada karya
Tema: Alam imbangan) yang terdapat seni.
Benda pada objek buatan manusia 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Corak dan karya seni dalam 2.1.1.1 Garisan – bersilang
Motif Huruf penghasilan corak 2.1.1.2 Rupa – geometri
Aktiviti : Lukisan menggunakan teknik lukisan.
2.1.1.3 Warna – primer dan
2. Aplikasi pengetahuan, sekunder
kefahaman bahasa seni visual 2.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 2.1.2.1 Kontra – warna
dan teknik dalam penghasilan 2.1.2.2 Imbangan – bentuk
corak. 2.2 Aplikasi Seni :Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni
pelbagai sumber, kajian, dan visual dalam menghasilkan
teknologi dalam penghasilan karya seni.
corak. 2.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya 2.2.1.1 Alat – (tiada)
sendiri dan rakan 2.2.1.2 Bahan – kertas
berpandukan bahasa seni lukisan,krayon atau oil pastel
visual, sejarah seni, dan 2.2.2 Mengetahui penggunaan

30
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
budaya. media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
k kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual. 2.4.1
Mempamerkan karya yang
dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara

lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
31
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

17 Bidang: 1. Persepsi dan permahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan) yang dan memahami bahasa seni
Binaan visual yang ada pada karya
terdapat pada objek buatan
Tema: Alam seni.
Semulajadi manusia dan karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: 3.1.1.1 Rupa – geometri
Kenderaan 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit)
( Haiwan kefahaman bahasa seni visual 3.1.1.3 Warna – primer dan
Kesayangan) menerusi penentuan media sekunder
Aktiviti:Model dan teknik dalam aktiviti seni. 3.1.2 PRINSIP REKAAN
3.1.2.1 Imbangan – semetri
3.2 Aplikasi Seni: Murid
3. Penzahiran idea melalui
dapat mengaplikasikan
pelbagai sumber, kajian, dan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan visual dalam menghasilkan
karya. karya seni.
3.2.1 Mengenal dan
4. Apresiasi terhadap karya menyatakan jenis-jenis media.
sendiri dan rakan 3.2.1.1 Alat – gunting
berpandukan bahasa seni 3.2.1.2 Bahan – kertas warna,
gam, kotak dan magic pen
visual, sejarah seni, dan
3.2.2 Mengetahui penggunaan
budaya. media, teknik, dan proses
dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik – membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
32
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
pengetahuan,

kefahaman, dan kemahiran


bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni
visual dengan mata pelajaran
lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
33
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

18 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema:Alat rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Permainan dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk:Wau pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti:Lipatan dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan – melengkung
dan penghasilan wau dengan 4.1.1.2 Rupa – organik dan
Guntingan mewarna. geometri
4.1.1.3 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan 4.1.2 PRINSIP REKAAN
4.1.2.1 Kontra – warna
media dan teknik dalam 4.1.2.2 Imbangan – simetri
penghasilan wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan menerusi
pelbagai sumber, kajian, dan penggunaan media dan teknik
teknologi dalam penghasilan dalam aktiviti seni.
wau. 4.2.1 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni
berpandukan bahasa seni 4.2.2 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – lakaran
34
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
layang-layang pada kertas A4 ,
krayon, dan bahan
gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik – lukisan
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam

menghasilkan karya seni 2D


4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja
4.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
35
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi,
Keusahawanan,
TMK

19 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik: Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema: Alam dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Semula jadi warna, harmoni, dan visual yang ada pada karya
Tajuk: Buah- kesatuan) yang terdapat pada seni.
buahan objek buatan manusia dan 1.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti: Kolaj karya seni dalam penghasilan 1.1.1.1 Rupa – organik dan
lukisan menggunakan teknik geometri
kolaj. 1.1.1.2 Warna – bebas
1.1.2 PRINSIP REKAAN
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.1 Harmoni – rupa,
kefahaman bahasa seni visual bentuk, dan warna
menerusi penentuan media 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai
dan teknik dalam penghasilan unsur alam semula jadi
lukisan.
1.2 Aplikasi Seni: Murid

36
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3. Penzahiran idea melalui dapat mengaplikasikan
pelbagai sumber, kajian, dan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan visual dalam menghasilkan
lukisan. karya seni.
1.1.2 Mengenal dan
4. Apresiasi terhadap karya menyatakan jenis-jenis media
seni dan rakan berpandukan 1.2.1.1 Alat – gunting
bahasa seni visual, sejarah 1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan,
seni, dan budaya. kertas warna, dan gam
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – kolaj
1.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
37
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi,
TMK

20 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid


Membuat bahasa seni visual ( unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak dan dan prinsip rekaan: warna, dan memahami bahasa seni
Rekaan jalinan, ritma, dan visual yang ada pada karya
Tema: Alam pergerakan, serta imbangan) seni.
Semulajadi yang terdapat pada objek 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Alas buatan manusia dan karya 2.1.1.1 Warna – primer dan
Pinggan seni dalam penghasilan corak sekunder
Aktiviti:Lukisan menggunakan teknik lukisan. 2.1.1.2 Jalinan – tampak
2.1.2 PRINSIP REKAAN
2. Aplikasi pengetahuan, 1.2.1.1 Imbangan – warna
kefahaman dan bahasa seni 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
visual menerusi penentuan – rawak
media dan 2.2 Aplikasi Seni :Murid
teknik dalam penghasilan dapat mengaplikasikan
corak. pengetahuan bahasa seni
visual dalam
3. Penzahiran idea melalui menghasilkan karya seni.

38
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1 Mengenal dan
teknologi dalam penghasilan menyatakan jenis-jenis media
corak. 2.2.1.1 Alat – tiada
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
4. Apresiasi terhadap karya dan pensel warna atau krayon
sendiri dan rakan 2.2.2 Mengetahui penggunaan
berpandukan bahasa seni media, teknik, dan proses
visual, sejarah seni. dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan

secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan lukisan
corak terancang.
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
39
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

21 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Binaan bentuk, warna, dan visual yang ada pada karya
Tema: Alam imbangan)yang terdapat pada seni.
Benda objek buatan manusia dan 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Kapal karya seni dalam penghasilan 3.1.1.1 Rupa – geometri
Terbang origami 3.1.1.2 Bentuk – konkrit
Kertas 3.1.2 PRINSIP REKAAN
Aktiviti:Origami 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2.1 Imbangan – simetri
kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni :Murid
menerusi penentuan media dapat mengaplikasikan
dan teknik dalam penghasilan pengetahuan menerusi
origami. penggunaan media dan teknik
dalam aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1 Mengenal dan
pelbagai sumber, kajian, dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan
origami. 3.2.1.1 Alat – (tiada)
3.2.1.2 Bahan – kertas A4
berwarna, gam, dan magic pen

40
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4. Apresiasi terhadap karya 3.2.2 Mengetahui penggunaan
sendiri dan rakan media, teknik dan proses
berpandukan bahasa seni dalam penghasilan binaan.
visual, sejarah 3.2.2.1 Teknik – lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri
41
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

22 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema:Permainan rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Tradisional dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk:Wau pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti:Stensilan dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan – melengkung
penghasilan wau dengan 4.1.1.2 Rupa – organik dan
mewarna. geometri
4.1.1.3 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 4.1.2.1 Kontra – warna
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2.2 Imbangan – simetri
wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan menerusi
pelbagai sumber, kajian, dan penggunaan media dan teknik
teknologi dalam penghasilan dalam aktiviti seni.
wau. 4.2.1 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni
berpandukan bahasa seni 4.2.2 Mengenal dan

42
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – lakaran wau
pada kertas A4 , krayon, dan
bahan gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik – lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid


dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja
4.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
43
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

23 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema:Alam dan prinsip rekaan : garisan, dan memahami bahasa seni
Semulajadi rupa, warna, imbangan dan visual yang ada pada karya
Tajuk:Ayam kepelbagaian) yang terdapat seni.
Aktiviti:Capan pada objek buatan manusia 1.1.1 UNSUR SENI
Jari dan karya seni dalam 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
penghasilan lukisan. melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa – organik dan
2. Aplikasi pengetahuan dan geometri

44
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Warna – primer dan
menerusi penentuan media sekunder
dan teknik dalam penghasilan 1.1.2 PRINSIP REKAAN
lukisan. 1.1.2.1 Harmoni – warna,
bentuk, rupa
3. Penzahiran idea melalui 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai
pelbagai sumber, kajian, dan unsur alam semula jadi
teknologi dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid
lukisan. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni.
berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 1.2.1.1 Alat – berus warna,
palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan warna air atau warna
poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – catan (basah
atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan,

kefahaman, dan kemahiran


45
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni : Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

24 Bidang: 1. Persepsi dan permahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan) yang dan memahami bahasa seni
Binaan visual yang ada pada karya
terdapat pada objek buatan
Tema: Alam seni.
Benda manusia dan karya seni. 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk:Fail Kertas 3.1.1.1 Rupa – geometri
2. Aplikasi pengetahuan dan
46
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Aktiviti:Binaan kefahaman bahasa seni visual 3.1.1.2 Bentuk – konkrit
Mudah menerusi penentuan media 3.1.1.3 Warna – primer dan
dan teknik dalam aktiviti seni. sekunder
3.1.2 PRINSIP REKAAN
3.1.2.1 Imbangan – simetri
3.2 Aplikasi Seni :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik
3. Penzahiran idea melalui dalam
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan aktiviti seni.
karya. 3.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat – (tiada)
4. Apresiasi terhadap karya 3.2.1.2 Bahan – kertas A4
sendiri dan rakan berwarna, gam, dan magic pen
berpandukan bahasa seni 3.2.2 Mengetahui penggunaan
visual, sejarah seni, dan media, teknik dan proses
budaya. dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik – lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
47
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan.

3.4.3 Menghargai karya sendiri


dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

25 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman . 2.1 Persepsi Estetik :Murid


Membuat bahasa seni visual ( unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak Dan dan prinsip rekaan: warna, dan memahami bahasa seni
Rekaan jalinan, ritma, dan visual yang ada pada karya
Tema: Alam pergerakan, serta imbangan) seni.

48
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Semulajadi yang terdapat pada objek 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk: Hiasan buatan manusia dan karya 2.1.1.1 Warna – primer dan
Fail seni dalam penghasilan corak sekunder
Aktiviti:Lukisan menggunakan teknik titisan. 2.1.1.2 Jalinan – tampak
2.1.2 PRINSIP REKAAN
2. Aplikasi pengetahuan, 1.2.1.1 Imbangan – warna
kefahaman dan bahasa seni 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
visual menerusi penentuan – rawak
media dan teknik dalam 2.2 Aplikasi Seni :Murid
penghasilan corak. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
3. Penzahiran idea melalui visual dalam menghasilkan
pelbagai sumber, kajian, dan karya seni.
teknologi dalam penghasilan 2.2.1 Mengenal dan
corak. menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat – tiada
4. Apresiasi terhadap karya 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
sendiri dan rakan dan pensel warna atau krayon
berpandukan bahasa seni 2.2.2 Mengetahui penggunaan
visual, sejarah seni, media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak
terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif : Murid


dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
49
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

26 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


dan Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
27 Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema: Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Semula jadi dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk:Hiasan pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Dinding dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan – melengkung

50
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Aktiviti: penghasilan layang-layang 4.1.1.2 Rupa – organik dan
Anyaman dengan mewarna. geometri
4.1.1.3 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan

4.1.2 PRINSIP REKAAN


media dan teknik dalam 4.1.2.1 Kontra – warna
penghasilan layang-layang. 4.1.2.2 Imbangan – simetri
4.2 Aplikasi Seni: Murid
3. Penzahiran idea melalui dapat mengaplikasikan
pelbagai sumber, kajian, dan pengetahuan menerusi
teknologi dalam penghasilan penggunaan media dan teknik
layang-layang. dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan
4. Apresiasi terhadap karya pengetahuan bahasa seni
sendiri dan rakan visual dalam menghasilkan
berpandukan bahasa seni karya seni
visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Mengenal dan
budaya. menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – lakaran
layang-layang pada kertas A4 ,
krayon, dan bahan
gentian,gam ,lidi
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
51
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4.2.3.1 Teknik – lukisan
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D

4.3.1.1 Memilih dan


memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja
4.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis.
52
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

28 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema:Alam dan prinsip rekaan : garisan, dan memahami bahasa seni
Semula jadi rupa, warna, imbangan dan visual yang ada pada karya
Tajuk:Hidupan kepelbagaian) yang terdapat seni.
Laut pada objek buatan manusia 1.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti:Kolaj dan karya seni dalam 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
penghasilan lukisan. melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa – organik dan
2. Aplikasi pengetahuan dan geometri
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Warna – primer dan
menerusi penentuan media sekunder
dan teknik dalam penghasilan 1.1.2 PRINSIP REKAAN
lukisan. 1.1.2.1 Harmoni – warna,
bentuk, rupa
1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai
3. Penzahiran idea melalui unsur alam
pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid
lukisan. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan

53
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri dan rakan karya seni.
berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 1.2.1.1 Alat – berus warna,
palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan warna air atau warna
poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik & proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – catan (basah
atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
54
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
. .
29 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid
Membuat bahasa seni visual ( unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak dan dan prinsip rekaan: warna, dan memahami bahasa seni
Rekaan jalinan, ritma, dan visual yang ada pada karya
Tema:Alam pergerakan, serta imbangan) seni.
Semula jadi yang terdapat pada objek 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk:Kad buatan manusia dan karya 2.1.1.1 Warna – primer dan
Ucapan seni dalam penghasilan corak sekunder
Aktiviti:Percikan menggunakan teknik titisan. 2.1.1.2 Jalinan – tampak
2.1.2 PRINSIP REKAAN
2. Aplikasi pengetahuan, 1.2.1.1 Imbangan – warna
kefahaman dan bahasa seni 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
visual menerusi penentuan – rawak
media dan 2.2 Aplikasi Seni :Murid
dapat mengaplikasikan
teknik dalam penghasilan pengetahuan bahasa seni
corak. visual dalam menghasilkan
karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1 Mengenal dan

55
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
pelbagai sumber, kajian, dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan 2.2.1.1 Alat – tiada
corak. 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan pensel warna atau krayon
4. Apresiasi terhadap karya 2.2.2 Mengetahui penggunaan
sendiri dan rakan media, teknik, dan proses
berpandukan bahasa seni dalam penghasilan karya
visual, sejarah seni, 2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara
kreatif

2.3.2 Menghasilkan corak


teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
56
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

30 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Binaan bentuk, warna, dan visual yang ada pada karya
Tema:Alam imbangan)yang terdapat pada seni.
Benda objek buatan manusia dan 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk:Dompet karya seni dalam penghasilan 3.1.1.1 Rupa – geometri
Kertas origami 3.1.1.2 Bentuk – konkrit
Aktiviti:Origami 3.1.1.3 Warna – primer dan
2. Aplikasi pengetahuan dan sekunder
kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 3.1.2.1 Imbangan – simetri
dan teknik dalam penghasilan 3.2 Aplikasi Seni :Murid
origami. dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi
3. Penzahiran idea melalui penggunaan media dan teknik
pelbagai sumber, kajian, dan dalam aktiviti seni.
teknologi dalam penghasilan 3.2.1 Mengenal dan
origami. menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat – (tiada)
4. Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan 3.2.1.2 Bahan – kertas A4

57
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
berpandukan bahasa seni berwarna, gam, dan magic pen
visual 3.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik – lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan.
58
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

31 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema:Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Semula jadi dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk:Tudung pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Saji dalam menghasilkan tudung 4.1.1.1 Garisan – lurus
Aktiviti:Mengany saji. 4.1.1.2 Rupa – geometri
am dan 4.1.1.3 Jalinan – tampak
Membent 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
uk kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 4.1.2.1 Kontra – warna
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2.2 Imbangan – simetri
tudung saji. 4.2 Aplikasi Seni: Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan menerusi
pelbagai sumber, kajian, dan penggunaan media dan teknik
teknologi dalam penghasilan dalam aktiviti seni.
tudung saji. 4.2.1 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni

59
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
berpandukan bahasa seni 4.2.2 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – kertas A4 atau
kertas lukisan , krayon, dan
bahan gentian,gam
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik – anyaman dan
membentuk

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid


dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 3D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam
menghasilkan karya seni 3D
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja
60
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
4.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

32 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Menggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema:Alam dan prinsip rekaan : garisan, dan memahami bahasa seni
Semula jadi rupa, warna, imbangan dan visual yang ada pada karya
Tajuk:Rama- kepelbagaian) yang terdapat seni.
rama pada objek
Aktiviti:Catan 1.1.1 UNSUR SENI
buatan manusia dan karya 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
seni dalam penghasilan catan. melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa – organik dan
2. Aplikasi pengetahuan dan geometri
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Warna – primer dan

61
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
menerusi penentuan media sekunder
dan teknik dalam penghasilan 1.1.2 PRINSIP REKAAN
catan. 1.1.2.1 Harmoni – warna,
bentuk, rupa
3. Penzahiran idea melalui 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai
pelbagai sumber, kajian, dan unsur alam semula jadi
teknologi dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid
catan. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni.
berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 1.2.1.1 Alat – berus warna,
palet, dan surat khabar lama
1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan warna air atau warna
poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – catan (basah
atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
62
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif

1.3.2 Menggunakan unsur seni


dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

33 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid


Membuat bahasa seni visual ( unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak dan dan prinsip rekaan: warna, dan memahami bahasa seni
Rekaan jalinan, ritma, dan visual yang ada pada karya
Tema:Alam pergerakan, serta imbangan) seni.
Benda yang terdapat pada objek 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk:Bentuk buatan manusia dan karya 2.1.1.1 Warna – primer dan
Geometri seni dalam penghasilan corak sekunder

63
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Aktiviti:Stensilan menggunakan teknik 2.1.1.2 Jalinan – tampak
( corak stensilan. 2.1.2 PRINSIP REKAAN
terancang) 1.2.1.1 Imbangan – warna
2. Aplikasi pengetahuan, 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
kefahaman dan bahasa seni – rawak
visual menerusi penentuan 2.2 Aplikasi Seni :Murid
media dan dapat mengaplikasikan
teknik dalam penghasilan pengetahuan bahasa seni
corak. visual dalam menghasilkan
karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1 Mengenal dan
pelbagai sumber, kajian, dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan 2.2.1.1 Alat – magic shape
corak. atau templet kertas.

2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan


4. Apresiasi terhadap karya dan pensel warna atau crayon
sendiri dan rakan 2.2.2 Mengetahui penggunaan
berpandukan bahasa seni media, teknik, dan proses
visual. dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
64
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

34 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Binaan bentuk, warna, dan visual yang ada pada karya
Tema:Alam imbangan)yang terdapat pada seni.
Benda objek buatan manusia dan
Tajuk:Bekas karya seni dalam penghasilan
Pensel model. 3.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti:Model 3.1.1.1 Rupa – model
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit)

65
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
kefahaman bahasa seni visual 3.1.1.3 Warna – primer dan
menerusi penentuan media sekunder
dan teknik dalam penghasilan 3.1.2 PRINSIP REKAAN
model. 3.1.2.1 Imbangan – semetri
3.2 Aplikasi Seni: Murid
3. Penzahiran idea melalui dapat mengaplikasikan
pelbagai sumber, kajian, dan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan visual dalam menghasilkan
model. karya seni.
3.2.1 Mengenal dan
4. Apresiasi terhadap karya menyatakan jenis-jenis media.
sendiri 3.2.1.1 Alat – gunting
dan rakan berpandukan 3.2.1.2 Bahan – kertas warna,
bahasa seni visual. gam, kotak dan magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan binaan
3.2.2.1 Teknik – membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
66
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid


dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni
visual dengan mata pelajaran
lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

35 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema:Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Benda dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk: Wau pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti:Perisian dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan –lurus dan

67
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Grafik penghasilan wau melengkung
(Paint) menggunakan perisian grafik. 4.1.1.2 Rupa – geometri
4.1.1.3 Jalinan – tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 4.1.2.1 Kontra – warna
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2.2 Imbangan – simetri
wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan menerusi
pelbagai sumber, kajian, dan penggunaan media dan teknik
teknologi dalam penghasilan dalam aktiviti seni.
wau. 4.2.1 Mengaplikasikan
pengetahuan
4. Apresiasi terhadap karya
sendiri dan bahasa seni visual dalam
menghasilkan wau.
rakan berpandukan bahasa 4.2.2 Mengenal dan
seni visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 4.2.2.1 Alat – computer( paint),
printer
4.2.2.2 Bahan – kertas A4.
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik – Perisian
Grafik(paint)
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
68
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja
4.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri

secara lisan atau bertulis.


4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
69
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Keusahawanan
TMK

36 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengggambar bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tema: Alam dan prinsip rekaan : garisan, dan memahami bahasa seni
Semula jadi rupa, warna, imbangan dan visual yang ada pada karya
Tajuk: Haiwan kepelbagaian) yang terdapat seni.
Kesayangan pada objek buatan manusia 1.1.1 UNSUR SENI
Aktiviti:Catan dan karya seni dalam 1.1.1.1 Garisan – lurus dan
penghasilan catan. melengkung (untuk lakaran)
1.1.1.2 Rupa – organik dan
2. Aplikasi pengetahuan dan geometri
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Warna – primer dan
menerusi penentuan media sekunder
dan teknik dalam penghasilan 1.1.2 PRINSIP REKAAN
catan. 1.1.2.1 Harmoni – warna,
bentuk, rupa
3. Penzahiran idea melalui 1.1.2.2 Kesatuan – pelbagai
pelbagai sumber, kajian, dan unsur alam semula jadi
teknologi dalam penghasilan 1.2 Aplikasi Seni :Murid
catan. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
4. Apresiasi terhadap karya visual dalam menghasilkan
sendiri dan rakan karya seni.
berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan
visual, sejarah seni, dan menyatakan jenis-jenis media
budaya. 1.2.1.1 Alat – berus warna,

70
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
palet, dan surat khabar
1.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan warna air atau warna
poster atau tempera

1.2.2 Mengetahui penggunaan


media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – catan (basah
atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan
71
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

37 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid


Membuat bahasa seni visual ( unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Corak dan dan prinsip rekaan: warna, dan memahami bahasa seni
Rekaan jalinan, ritma, dan visual yang ada pada karya
Tema:Alam pergerakan, serta imbangan) seni.
Semula jadi yang terdapat pada objek 2.1.1 UNSUR SENI
Tajuk:Ikan buatan manusia dan karya 2.1.1.1 Warna – primer dan
Aktiviti:Lukisan seni dalam penghasilan corak sekunder
(Gosokan) menggunakan teknik gosokan. 2.1.1.2 Jalinan – tampak

2. Aplikasi pengetahuan, 2.1.2 PRINSIP REKAAN


kefahaman dan bahasa seni 1.2.1.1 Imbangan – warna
visual menerusi penentuan 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan
media dan teknik dalam – rawak
penghasilan corak. 2.2 Aplikasi Seni :Murid
dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni
pelbagai sumber, kajian, dan visual dalam
teknologi dalam penghasilan menghasilkan karya seni.
corak. 2.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya 2.2.1.1 Alat – Duit

72
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri dan rakan syilling,Tapak kasut,atau
berpandukan bahasa seni permukaan yang mempunyai
visual. jalinan.
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan
dan pensel warna atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – lukisan (corak
terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
2.3.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak
teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan

73
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

38 Bidang: 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid


Membentuk bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
dan Membuat dan prinsip rekaan: rupa, dan memahami bahasa seni
Binaan bentuk, warna, dan visual yang ada pada karya
Tema:Alam imbangan)yang terdapat pada seni.
Benda objek buatan manusia dan 3.1.1 UNSUR SENI
Tajuk:Robot karya seni dalam penghasilan 3.1.1.1 Rupa – geometri
Aktiviti:Model model robot. 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit)
3.1.1.3 Warna – primer dan
2. Aplikasi pengetahuan dan sekunder
kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 PRINSIP REKAAN
menerusi penentuan media 3.1.2.1 Imbangan – semetri
dan teknik dalam penghasilan 3.2 Aplikasi Seni: Murid
model robot. dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
3. Penzahiran idea melalui visual dalam menghasilkan
pelbagai sumber, kajian, dan karya seni.
teknologi dalam penghasilan 3.2.1 Mengenal dan
model robot. menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat – gunting
4. Apresiasi terhadap karya 3.2.1.2 Bahan – kertas warna,

74
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sendiri gam, kotak dan magic pen
dan rakan berpandukan ,straw dan bahan terbuang
bahasa seni visual. yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan
media, teknik, dan proses
dalam penghasilan binaan
model robot.
3.2.2.1 Teknik – membentuk
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni.
3.3.1 Memilih dan
memanipulasikan bahan
secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya
menggunakan bahasa seni
visual
3.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya
75
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya
sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni
visual dengan mata pelajaran
lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri
dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

39-40 Bidang : 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid


Mengenal Kraf bahasa seni visual (unsur seni dapat mengenal, menamakan,
Tradisional dan prinsip rekaan: garisan , dan memahami bahasa seni
Tema:Alam rupa, jalinan, warna, kontra, visual yang ada pada karya
Benda dan imbangan) yang terdapat seni.
Tajuk: Hiasan pada objek buatan manusia 4.1.1 UNSUR SENI
dinding dan karya seni dalam 4.1.1.1 Garisan – lurus
Aktiviti: penghasilan anyaman dengan 4.1.1.2 Rupa – geometri
Anyaman Perisian Grafik ( paint) .
menggunakan 4.1.1.3 Jalinan – tampak
Perisian Grafik 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.4 Warna – primer
(paint) kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media 4.1.2.1 Kontra – warna
dan teknik dalam penghasilan 4.1.2.2 Imbangan – simetri
hiasan dinding menggunakan 4.2 Aplikasi Seni: Murid
Perisian Grafik. dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi
3. Penzahiran idea melalui penggunaan media dan teknik

76
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
pelbagai sumber, kajian, dan dalam aktiviti seni.
teknologi dalam penghasilan 4.2.1 Mengaplikasikan
karya seni. pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan
4. Apresiasi terhadap karya karya seni
sendiri dan rakan 4.2.2 Mengenal dan
berpandukan bahasa seni menyatakan jenis-jenis media
visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat – computer,
budaya. printer,mesin laminating.
4.2.2.2 Bahan – kertas
A4.plastik luminasi,bingkai
daripada kertas mounting
berwarna.
4.2.3 Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik – Anyaman
menggunakan Perisian Grafik.
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid
dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya
seni 2D

dan 3D.
4.3.1 Mengaplikasi
pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual
77
MINGGU BIDANG/TEMA/ DOKUMEN STANDARD CATATAN
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan
memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya
seni berdasarkan perancangan
proses kerja
4.4 Apresiasi Seni: Murid
dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa
seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya
seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni
sendiri secara lisan atau
bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri
dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Nota: Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan. EMK
yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar cadangan. Guru boleh mengubah
EMK mengikut kesesuaian tajuk. 78
79