ZAINI BIN ABDULLAH

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

137 BANGUNAN IPSI

1

Sub Tajuk 1. Pengenalan: Pendidikan dan kurikulum sebagai ilmu guru 2. Pendidikan: 2.1 Konsep dan definisi pendidikan 2.2 Hakikat pendidikan 2.3 Jenis pendidikan 2.4 Matlamat pendidikan 3. Pengurusan kurikulum bilik darjah: 3.1 Konsep dan definisi kurikulum 3.2 Prinsip pengurusan kurikulum 3.3 Dimensi dan fungsi kurikulum 4. Hubungkait antara matlamat pendidikan dan pengurusan kurikulum bilik darjah.
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mempelajari tajuk ini, pelajar dapat; 1. Menjelaskan konsep dan definisi pendidikan 2. Membandingkan konsep dan definisi pendidikan dari perspektif barat dan Islam 3. Menjelaskan konsep dan definisi kurikulum dan kurikulum bilik darjah 4. Menganalisis hubungkait antara pendidikan dan kurikulum bilik darjah.

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

3

1. PENGENALAN: Asas Ilmu Profesional Keguruan
Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan yang berkaitan tentang:  Pelajar  Pedagogi  Kurikulum  Konten-pedagogi  Kandungan mata pelajaran  Konteks pendidikan di Malaysia  Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 4

1 Konsep Pendidikan Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex + (keluar) vs ducereduc (memimpin) latihan (educare) Pendidikan = Didikan (educere) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 5 . PENDIDIKAN 2.2.

PENDIDIKAN (education) Belajar untuk keterampilan Belajar untuk belajar DIDIK (educere) u llm Be rt e ru s an LATIH (educare) Kem ahi ra n Te rba tas ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 6 .

n ko e MASYARAKAT Potensi mi o NEGARA + Sejahtera + Warisan pol itik INDIVIDU Pengembangan Potensi so s ia l Warisan Kebudayaan si isa bal glo KELUARGA Sejahtera alam sekitar Keamanan keselamatan Kebebasan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) ilmu 7 .Pendidikan ialah…….

untuk mencapai sesuatu keperluan.Konsep Pendidikan Dimensi Instrumentalis cara untuk capai matlamat. menjadi insan terdidik. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Dimensi Bukan Instrumentalis mempunyai matlamat implisit. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. satu kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 8 .

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 9 . taat pemimpin dan cintakan tanah air.1 Idea Klasik Greek Usaha kerajaan untuk membentuk generasi seterusnya. ii.2 Definisi Pendidikan 2. berdisiplin. i.2. Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara.2. Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani.

M. – 347 S.” (Plato: 427 S. Pendidikan ialah latihan.2 Definisi Pendidikan: Barat i.2.” (Socrates: 470 S. – 399 S.) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 10 .M.M. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti.M.) ii. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran.2.

Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual.) iv.M.” (John Dewey: 1933) 11 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) . kerohanian dan emosi.” (Aristotle: 384 S.iii. – 322 S. jasmani.M. Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia.

” (Ducasse) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 12 .” (Stuart Mill) vi. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar. latihan dan indoktrinasi. Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang. Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar.v.

3 Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK Ta’dib (Mendidik/ membentuk adab & akhlak Ta’lim (Pengajaran) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 13 .2.2.

Berilmu ii.Menghayati iv. ta’dib dan ta’lim bergabung untuk melahirkan insan terdidik: i. tarbiah.Menginsafi v. Mempunyai kesedaran iii. Beramal “Hanya yang takut kepada Allah dari hambahamba-Nya ialah ulama.” (Surah Fatir:28) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 14 .Dalam Islam.

jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. akhlak. Pendidikan sebagai suatu latihan insaniah ‘Pendidikan sebagai latihan aqliah. (Al-Jamali) ii. rohani. Pendidikan sebagai pembentukan sikap ‘Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. akal.Pengertian Pendidikan Dari Perspektif Tokoh Islam i. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah”.” (khursid Ahmad) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 15 .

iii. (Hasan Langgulung) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 16 . Pendidikan sebagai pemindahkan “Pendidikan ialah memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah.

2 Apakah Hakikat Pendidikan? Usaha + Proses: interaksi pendidik dan pelajar. keluarga. melengkapkan pemikiran. penambahan ilmu yang berterusan. meningkatkan kualiti kehidupan individu.2. masyarakat dan negara. pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 17 .

Penilaian 6. Rekabentuk 2. Pengajaran 3. jahitan.2. Organisasi 5. ternakan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 18 .3 Jenis Pendidikan Perbandingan: 1. MRSM Informal Cth: Adab. Pembelajaran 4. tutur kata Non Formal Cth: Kursus masakan. pengiktirafan PENDIDIKAN Formal Cth: SK. SMK.

Matlamat Pendidikan (UNESCO) • • • • Learning to know Learning to do Learning to be Learning to live together Pembangunan Insan Pembangunan Masyarakat Pembangunan Negara ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 19 .

KESAN PENDIDIKAN: M A L A Y S I A WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran  keluarga  masyarakat  negara Dimensi Interinksik  Percaya & patuh kepada Tuhan  Berilmu  Berketerampilan  Berakhlak  Bertanggungjawab  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 20 .

Kurikulum meliputi segala pembelajaran: SEKOLAH (Terancang) BILIK DARJAH (Terancang) Umum Khusus ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 21 .Kurikulum SEKOLAH (Terancang & tidak dirancang) Zais (1996).

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 22 .

BILIK DARJAH? Bilik Darjah Konvensional VS Bilik Darjah Maya Apa perbezaannya? Fizikal Pengoperasian Peranan guru Implikasi ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 23 .

masing-masing mempunyai interpretasi sendiri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 24 .Kepelbagaian Definisi Kurikulum Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah.

Kurikulum sbg hasil 5. Kurikulum sbg idea 2. Proses p & p yang dilaksanakan 4. Kurikulum sbg rancangan 3. berinteraksi. Perancangan pembelajaran 3.Pengertian Dan Dimensi Kurikulum KURIKULUM: Program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan DIMENSI 1. bertoleransi untuk mencapai tujuan 25 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) . Kurikulum sebagai sistem PENJELASAN 1. Hasil pembelajaran yang dicapai 5. Komponen yang saling mempengaruhi. Buah fikiran bersifat konseptual 2. Kurikulum sbg proses 4.

(1996) Isi kandungan Apa yang diajar Suatu set bahan Satu set mata pelajaran Suatu urutan kursus-kursus Program-program pengajian Kurikulum bilik darjah ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 26 .Domain Kurikulum Olivia.

Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 27 . Reka bentuk kurikulum 3. Perkembangan kurikulum 4. matlamat. dan objektif 2. Pelaksanaan kurikulum 5. Tujuan.Ornstein & Hunkins (2009): 1.

Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah? 2.Prinsip Kurikulum Bilik Darjah Tyler (1945) 1. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pendidikan ini dapat dinilai? ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) Matlamat Isi kandungan Kaedah Penilaian 28 . Apakah pengalaman pendidikan yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? 3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat dikendalikan dengan berkesan? 4.

1977) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 29 . “….curriculum it self is a construct or concept. (Olivia. a verbalization of an extremely complex idea or set of idea”.Dimensi Kurikulum i. Kurikulum sebagai idea Kurikulum ialah sekumpulan idea yang menjadi panduan dalam pengembangan kurikulum berikutnya..

what is known about learning process and the development of the invidual has bearing on the shaping of curriculum” (Taba. 1962) b) “…. bahan dan cara yang digunakan untuk menyelenggarakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.” (Tanner & Tanner. a) “….. Kurikulum Sebagai Perancangan Perancangan dan cara mentadbir matlamat. A curriculum is a plan for learning: therefore.. for learner’s continuous and will full growth in personal-social competence. isi.The planned and guided learning experiences and intended learning outcome formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experiences of the school.ii. 1975) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 30 .

” (Johnson. “…. “All of the activities that are provided for student by school constituttes its curriculum.” (Alberty. Kurikulum Sebagai Hasil Kurikulum itu sangat menekankan hasil yang akan dicapai menepati apa yang dirancang yang menjadi tujuan kurikulum tersebut. Kurikulum Sebagai Aktiviti Aktiviti guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.a structured series of intended learning outcome. 1953) iv.iii. 1962) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 31 .

Kurikulum Formal Kurikulum yang tersurat (manifested curriculum) Boleh dilihat. tersedia. Objektif iii. Matlamat (goal) ii.Jenis Kurikulum Bilik Darjah 1. Struktur/ susunan pengajaran ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 32 . Kurikulum formal berfokus kepada: i. Kandungan iv. terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Dan Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks.

yang melibatkan perasaan.2. Kurikulum Tidak Formal Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden curriculum) Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru. sikap dan tingkah laku ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 33 .

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH PEMINDAHAN vs PEMBINAAN Ilmu Kemahiran Nilai PENDIDIK     PELAJAR ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 34 .

Pengurusan Ideal iii.Kategori Keberkesanan Pengurusan BD Pengajaran & Pembelajaran Pengajaran Pembelajaran i. Berkesan iv. Tidak Berkesan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 35 . Kurang Berkesan Pembelajaran Pengajaran Pengajaran Pembelajaran ii.

PERINGKAT PENGURUSAN KURIKULUM PERINGKAT 1. FOKUS PENGURUSAN Kebijaksanaan pokok. 3. 2. 4. 4. 2. 3. Negara Institusi Bidang Kajian Operasional 1. kompetensi asas Struktur kurikulum dan panduan pelaksanaan Program pembelajaran setiap bidang kajian/mata pelajaran Program pembelajaran unit-unit pelajaran yang lebih kecil ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 36 . matlamat umum.

sikap. Mengembangkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu 2. Orientasi Akademik 1. Orientasi Rekonstruks Sosial 3. Mengembangkan perilaku / kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 37 . Orientasi Teknologi selesaikan masalah dalam masyarakat 2. Mengembangkan kemampuan 4.Orientasi Kurikulum Bilik Darjah ORIENTASI PENJELASAN 1. Orientasi Humanistik 3. Mengembangkan keperibadian. emosi/perasaan 4.

2. 3. Penilaian bagi keperluan pembaikan atau perubahan kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 38 .Tahap Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah TAHAP 1. 3. PERKARA Analisis keperluan dan persiapan dokumen kurikulum Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik darjah. 2. Perancangan Implementasi Penilaian 1.

Integrasi Fungsi Kurikulum Bilik Darjah 2. Pemilihan 3. Diagnostik 4.1. Penyediaan 5. Diferensiasi 6. Penyesuaian ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 39 .

Theory Practice Who will bridge the gap between theory and practice ? TEACHERS BUT HOW?????!! KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT BE SERIOUS ABOUT IT BE PROACTIVE ACTIVELY INVOLVED THINGS WILL CHANGE FOR THE BETTER Teachers Might Contribute And Influence Policy Making !!! ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 40 .

3. “Pendidikan ialah suatu proses”. Bincangkan. Pada pandangan anda apakah hubungkait di antara pengurusan kurikulum bilik darjah dengan matlamat pendidikan. Bahaskan pendapat tersebut. Pengurusan kurikulum bilik darjah sangat bergantung kepada faktor manusia. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 41 . 2. Goodlad (1973) menyatakan Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined). Bandingkan konsep dan pengertian pendidikan dari perspektif barat dan Islam. Berikan pendapat anda. 5. 4.PERBINCANGAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful