ZAINI BIN ABDULLAH

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

137 BANGUNAN IPSI

1

Sub Tajuk 1. Pengenalan: Pendidikan dan kurikulum sebagai ilmu guru 2. Pendidikan: 2.1 Konsep dan definisi pendidikan 2.2 Hakikat pendidikan 2.3 Jenis pendidikan 2.4 Matlamat pendidikan 3. Pengurusan kurikulum bilik darjah: 3.1 Konsep dan definisi kurikulum 3.2 Prinsip pengurusan kurikulum 3.3 Dimensi dan fungsi kurikulum 4. Hubungkait antara matlamat pendidikan dan pengurusan kurikulum bilik darjah.
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mempelajari tajuk ini, pelajar dapat; 1. Menjelaskan konsep dan definisi pendidikan 2. Membandingkan konsep dan definisi pendidikan dari perspektif barat dan Islam 3. Menjelaskan konsep dan definisi kurikulum dan kurikulum bilik darjah 4. Menganalisis hubungkait antara pendidikan dan kurikulum bilik darjah.

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

3

1. PENGENALAN: Asas Ilmu Profesional Keguruan
Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan yang berkaitan tentang:  Pelajar  Pedagogi  Kurikulum  Konten-pedagogi  Kandungan mata pelajaran  Konteks pendidikan di Malaysia  Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 4

2.1 Konsep Pendidikan Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex + (keluar) vs ducereduc (memimpin) latihan (educare) Pendidikan = Didikan (educere) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 5 . PENDIDIKAN 2.

PENDIDIKAN (education) Belajar untuk keterampilan Belajar untuk belajar DIDIK (educere) u llm Be rt e ru s an LATIH (educare) Kem ahi ra n Te rba tas ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 6 .

n ko e MASYARAKAT Potensi mi o NEGARA + Sejahtera + Warisan pol itik INDIVIDU Pengembangan Potensi so s ia l Warisan Kebudayaan si isa bal glo KELUARGA Sejahtera alam sekitar Keamanan keselamatan Kebebasan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) ilmu 7 .Pendidikan ialah…….

satu kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 8 . mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi.Konsep Pendidikan Dimensi Instrumentalis cara untuk capai matlamat. untuk mencapai sesuatu keperluan. Dimensi Bukan Instrumentalis mempunyai matlamat implisit. menjadi insan terdidik.

1 Idea Klasik Greek Usaha kerajaan untuk membentuk generasi seterusnya. ii. berdisiplin. i. taat pemimpin dan cintakan tanah air. Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani.2.2 Definisi Pendidikan 2. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 9 .2. Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara.

M. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran.2 Definisi Pendidikan: Barat i.2. – 399 S.” (Plato: 427 S. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti.” (Socrates: 470 S. Pendidikan ialah latihan.M.) ii. – 347 S.) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 10 .M.2.M.

) iv.” (John Dewey: 1933) 11 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) .M. Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual.M. Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia.” (Aristotle: 384 S. kerohanian dan emosi. jasmani. – 322 S.iii. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat.

Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang.” (Stuart Mill) vi.” (Ducasse) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 12 .v. Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. latihan dan indoktrinasi. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar.

2.3 Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK Ta’dib (Mendidik/ membentuk adab & akhlak Ta’lim (Pengajaran) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 13 .2.

Menginsafi v.Menghayati iv.” (Surah Fatir:28) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 14 .Dalam Islam. tarbiah. Mempunyai kesedaran iii. ta’dib dan ta’lim bergabung untuk melahirkan insan terdidik: i. Berilmu ii. Beramal “Hanya yang takut kepada Allah dari hambahamba-Nya ialah ulama.

jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. (Al-Jamali) ii. akal. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah”. Pendidikan sebagai suatu latihan insaniah ‘Pendidikan sebagai latihan aqliah. Pendidikan sebagai pembentukan sikap ‘Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani.” (khursid Ahmad) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 15 . rohani.Pengertian Pendidikan Dari Perspektif Tokoh Islam i. akhlak.

(Hasan Langgulung) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 16 .iii. Pendidikan sebagai pemindahkan “Pendidikan ialah memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah.

masyarakat dan negara. keluarga.2. penambahan ilmu yang berterusan. melengkapkan pemikiran. meningkatkan kualiti kehidupan individu.2 Apakah Hakikat Pendidikan? Usaha + Proses: interaksi pendidik dan pelajar. pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 17 .

MRSM Informal Cth: Adab. ternakan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 18 . Penilaian 6. Pengajaran 3. jahitan.2.3 Jenis Pendidikan Perbandingan: 1. Rekabentuk 2. pengiktirafan PENDIDIKAN Formal Cth: SK. SMK. tutur kata Non Formal Cth: Kursus masakan. Pembelajaran 4. Organisasi 5.

Matlamat Pendidikan (UNESCO) • • • • Learning to know Learning to do Learning to be Learning to live together Pembangunan Insan Pembangunan Masyarakat Pembangunan Negara ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 19 .

KESAN PENDIDIKAN: M A L A Y S I A WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran  keluarga  masyarakat  negara Dimensi Interinksik  Percaya & patuh kepada Tuhan  Berilmu  Berketerampilan  Berakhlak  Bertanggungjawab  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 20 .

Kurikulum SEKOLAH (Terancang & tidak dirancang) Zais (1996). Kurikulum meliputi segala pembelajaran: SEKOLAH (Terancang) BILIK DARJAH (Terancang) Umum Khusus ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 21 .

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 22 .

BILIK DARJAH? Bilik Darjah Konvensional VS Bilik Darjah Maya Apa perbezaannya? Fizikal Pengoperasian Peranan guru Implikasi ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 23 .

masing-masing mempunyai interpretasi sendiri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 24 .Kepelbagaian Definisi Kurikulum Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah.

Komponen yang saling mempengaruhi. Perancangan pembelajaran 3. Kurikulum sbg idea 2. Kurikulum sbg rancangan 3. Hasil pembelajaran yang dicapai 5. Buah fikiran bersifat konseptual 2. Proses p & p yang dilaksanakan 4. bertoleransi untuk mencapai tujuan 25 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) . Kurikulum sbg proses 4.Pengertian Dan Dimensi Kurikulum KURIKULUM: Program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan DIMENSI 1. Kurikulum sbg hasil 5. Kurikulum sebagai sistem PENJELASAN 1. berinteraksi.

Domain Kurikulum Olivia. (1996) Isi kandungan Apa yang diajar Suatu set bahan Satu set mata pelajaran Suatu urutan kursus-kursus Program-program pengajian Kurikulum bilik darjah ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 26 .

Pelaksanaan kurikulum 5. dan objektif 2.Ornstein & Hunkins (2009): 1. matlamat. Tujuan. Reka bentuk kurikulum 3. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 27 . Perkembangan kurikulum 4.

Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pendidikan ini dapat dinilai? ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) Matlamat Isi kandungan Kaedah Penilaian 28 .Prinsip Kurikulum Bilik Darjah Tyler (1945) 1. Apakah pengalaman pendidikan yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? 3. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah? 2. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat dikendalikan dengan berkesan? 4.

. Kurikulum sebagai idea Kurikulum ialah sekumpulan idea yang menjadi panduan dalam pengembangan kurikulum berikutnya. “…. (Olivia. 1977) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 29 .Dimensi Kurikulum i.curriculum it self is a construct or concept. a verbalization of an extremely complex idea or set of idea”.

a) “….. for learner’s continuous and will full growth in personal-social competence. what is known about learning process and the development of the invidual has bearing on the shaping of curriculum” (Taba.. isi. 1975) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 30 .The planned and guided learning experiences and intended learning outcome formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experiences of the school. bahan dan cara yang digunakan untuk menyelenggarakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.” (Tanner & Tanner. 1962) b) “…. Kurikulum Sebagai Perancangan Perancangan dan cara mentadbir matlamat.ii. A curriculum is a plan for learning: therefore.

a structured series of intended learning outcome. “….iii. 1953) iv. 1962) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 31 .” (Johnson. Kurikulum Sebagai Hasil Kurikulum itu sangat menekankan hasil yang akan dicapai menepati apa yang dirancang yang menjadi tujuan kurikulum tersebut. “All of the activities that are provided for student by school constituttes its curriculum. Kurikulum Sebagai Aktiviti Aktiviti guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.” (Alberty.

Matlamat (goal) ii. Kandungan iv. Struktur/ susunan pengajaran ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 32 . Kurikulum formal berfokus kepada: i. Objektif iii. Kurikulum Formal Kurikulum yang tersurat (manifested curriculum) Boleh dilihat.Jenis Kurikulum Bilik Darjah 1. tersedia. terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Dan Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks.

yang melibatkan perasaan. sikap dan tingkah laku ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 33 . Kurikulum Tidak Formal Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden curriculum) Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru.2.

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH PEMINDAHAN vs PEMBINAAN Ilmu Kemahiran Nilai PENDIDIK     PELAJAR ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 34 .

Pengurusan Ideal iii.Kategori Keberkesanan Pengurusan BD Pengajaran & Pembelajaran Pengajaran Pembelajaran i. Berkesan iv. Kurang Berkesan Pembelajaran Pengajaran Pengajaran Pembelajaran ii. Tidak Berkesan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 35 .

kompetensi asas Struktur kurikulum dan panduan pelaksanaan Program pembelajaran setiap bidang kajian/mata pelajaran Program pembelajaran unit-unit pelajaran yang lebih kecil ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 36 . 3. 4. 2. Negara Institusi Bidang Kajian Operasional 1. 3. 4. FOKUS PENGURUSAN Kebijaksanaan pokok.PERINGKAT PENGURUSAN KURIKULUM PERINGKAT 1. 2. matlamat umum.

emosi/perasaan 4. Orientasi Humanistik 3. Orientasi Rekonstruks Sosial 3.Orientasi Kurikulum Bilik Darjah ORIENTASI PENJELASAN 1. Mengembangkan perilaku / kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 37 . Orientasi Akademik 1. Mengembangkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu 2. Orientasi Teknologi selesaikan masalah dalam masyarakat 2. sikap. Mengembangkan keperibadian. Mengembangkan kemampuan 4.

Penilaian bagi keperluan pembaikan atau perubahan kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 38 . 3. 2. 2. 3.Tahap Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah TAHAP 1. Perancangan Implementasi Penilaian 1. PERKARA Analisis keperluan dan persiapan dokumen kurikulum Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik darjah.

Penyesuaian ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 39 . Diferensiasi 6. Diagnostik 4. Integrasi Fungsi Kurikulum Bilik Darjah 2.1. Penyediaan 5. Pemilihan 3.

Theory Practice Who will bridge the gap between theory and practice ? TEACHERS BUT HOW?????!! KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT BE SERIOUS ABOUT IT BE PROACTIVE ACTIVELY INVOLVED THINGS WILL CHANGE FOR THE BETTER Teachers Might Contribute And Influence Policy Making !!! ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 40 .

Pada pandangan anda apakah hubungkait di antara pengurusan kurikulum bilik darjah dengan matlamat pendidikan. 3. Berikan pendapat anda. 4. Pengurusan kurikulum bilik darjah sangat bergantung kepada faktor manusia. “Pendidikan ialah suatu proses”.PERBINCANGAN 1. Bandingkan konsep dan pengertian pendidikan dari perspektif barat dan Islam. Bincangkan. Goodlad (1973) menyatakan Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined). 2. 5. Bahaskan pendapat tersebut. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful