ZAINI BIN ABDULLAH

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

137 BANGUNAN IPSI

1

Sub Tajuk 1. Pengenalan: Pendidikan dan kurikulum sebagai ilmu guru 2. Pendidikan: 2.1 Konsep dan definisi pendidikan 2.2 Hakikat pendidikan 2.3 Jenis pendidikan 2.4 Matlamat pendidikan 3. Pengurusan kurikulum bilik darjah: 3.1 Konsep dan definisi kurikulum 3.2 Prinsip pengurusan kurikulum 3.3 Dimensi dan fungsi kurikulum 4. Hubungkait antara matlamat pendidikan dan pengurusan kurikulum bilik darjah.
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mempelajari tajuk ini, pelajar dapat; 1. Menjelaskan konsep dan definisi pendidikan 2. Membandingkan konsep dan definisi pendidikan dari perspektif barat dan Islam 3. Menjelaskan konsep dan definisi kurikulum dan kurikulum bilik darjah 4. Menganalisis hubungkait antara pendidikan dan kurikulum bilik darjah.

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

3

1. PENGENALAN: Asas Ilmu Profesional Keguruan
Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan yang berkaitan tentang:  Pelajar  Pedagogi  Kurikulum  Konten-pedagogi  Kandungan mata pelajaran  Konteks pendidikan di Malaysia  Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 4

1 Konsep Pendidikan Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex + (keluar) vs ducereduc (memimpin) latihan (educare) Pendidikan = Didikan (educere) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 5 . PENDIDIKAN 2.2.

PENDIDIKAN (education) Belajar untuk keterampilan Belajar untuk belajar DIDIK (educere) u llm Be rt e ru s an LATIH (educare) Kem ahi ra n Te rba tas ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 6 .

n ko e MASYARAKAT Potensi mi o NEGARA + Sejahtera + Warisan pol itik INDIVIDU Pengembangan Potensi so s ia l Warisan Kebudayaan si isa bal glo KELUARGA Sejahtera alam sekitar Keamanan keselamatan Kebebasan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) ilmu 7 .Pendidikan ialah…….

satu kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 8 . Dimensi Bukan Instrumentalis mempunyai matlamat implisit. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. menjadi insan terdidik. untuk mencapai sesuatu keperluan.Konsep Pendidikan Dimensi Instrumentalis cara untuk capai matlamat. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat.

2. taat pemimpin dan cintakan tanah air.2 Definisi Pendidikan 2.1 Idea Klasik Greek Usaha kerajaan untuk membentuk generasi seterusnya. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 9 . i. Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. ii. berdisiplin.2. Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani.

2. Pendidikan ialah latihan. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran.M. – 347 S. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti.2.” (Socrates: 470 S.M.) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 10 .” (Plato: 427 S.M.M. – 399 S.) ii.2 Definisi Pendidikan: Barat i.

iii.) iv. – 322 S.” (Aristotle: 384 S.M.M.” (John Dewey: 1933) 11 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) . jasmani. Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual. kerohanian dan emosi.

Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar.v. Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang.” (Ducasse) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 12 . latihan dan indoktrinasi.” (Stuart Mill) vi.

3 Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK Ta’dib (Mendidik/ membentuk adab & akhlak Ta’lim (Pengajaran) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 13 .2.2.

Dalam Islam. tarbiah.Menghayati iv. Berilmu ii. ta’dib dan ta’lim bergabung untuk melahirkan insan terdidik: i. Mempunyai kesedaran iii.” (Surah Fatir:28) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 14 . Beramal “Hanya yang takut kepada Allah dari hambahamba-Nya ialah ulama.Menginsafi v.

Pengertian Pendidikan Dari Perspektif Tokoh Islam i.” (khursid Ahmad) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 15 . jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. Pendidikan sebagai suatu latihan insaniah ‘Pendidikan sebagai latihan aqliah. Pendidikan sebagai pembentukan sikap ‘Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani. akhlak. (Al-Jamali) ii. rohani. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. akal. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah”.

(Hasan Langgulung) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 16 . Pendidikan sebagai pemindahkan “Pendidikan ialah memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah.iii.

masyarakat dan negara. pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. meningkatkan kualiti kehidupan individu. melengkapkan pemikiran. pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 17 . penambahan ilmu yang berterusan.2 Apakah Hakikat Pendidikan? Usaha + Proses: interaksi pendidik dan pelajar. keluarga.2.

2. tutur kata Non Formal Cth: Kursus masakan. jahitan. SMK. ternakan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 18 . Pembelajaran 4. Penilaian 6. MRSM Informal Cth: Adab.3 Jenis Pendidikan Perbandingan: 1. Rekabentuk 2. pengiktirafan PENDIDIKAN Formal Cth: SK. Organisasi 5. Pengajaran 3.

Matlamat Pendidikan (UNESCO) • • • • Learning to know Learning to do Learning to be Learning to live together Pembangunan Insan Pembangunan Masyarakat Pembangunan Negara ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 19 .

KESAN PENDIDIKAN: M A L A Y S I A WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran  keluarga  masyarakat  negara Dimensi Interinksik  Percaya & patuh kepada Tuhan  Berilmu  Berketerampilan  Berakhlak  Bertanggungjawab  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 20 .

Kurikulum meliputi segala pembelajaran: SEKOLAH (Terancang) BILIK DARJAH (Terancang) Umum Khusus ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 21 .Kurikulum SEKOLAH (Terancang & tidak dirancang) Zais (1996).

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 22 .

BILIK DARJAH? Bilik Darjah Konvensional VS Bilik Darjah Maya Apa perbezaannya? Fizikal Pengoperasian Peranan guru Implikasi ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 23 .

Kepelbagaian Definisi Kurikulum Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah. masing-masing mempunyai interpretasi sendiri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 24 .

Kurikulum sbg hasil 5. Kurikulum sbg rancangan 3. berinteraksi. Kurikulum sbg idea 2.Pengertian Dan Dimensi Kurikulum KURIKULUM: Program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan DIMENSI 1. Perancangan pembelajaran 3. Kurikulum sbg proses 4. Hasil pembelajaran yang dicapai 5. Buah fikiran bersifat konseptual 2. Proses p & p yang dilaksanakan 4. Kurikulum sebagai sistem PENJELASAN 1. Komponen yang saling mempengaruhi. bertoleransi untuk mencapai tujuan 25 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) .

Domain Kurikulum Olivia. (1996) Isi kandungan Apa yang diajar Suatu set bahan Satu set mata pelajaran Suatu urutan kursus-kursus Program-program pengajian Kurikulum bilik darjah ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 26 .

Tujuan. Reka bentuk kurikulum 3. Perkembangan kurikulum 4.Ornstein & Hunkins (2009): 1. matlamat. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 27 . Pelaksanaan kurikulum 5. dan objektif 2.

Apakah pengalaman pendidikan yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? 3. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah? 2. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat dikendalikan dengan berkesan? 4. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pendidikan ini dapat dinilai? ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) Matlamat Isi kandungan Kaedah Penilaian 28 .Prinsip Kurikulum Bilik Darjah Tyler (1945) 1.

Dimensi Kurikulum i. 1977) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 29 . “….. a verbalization of an extremely complex idea or set of idea”. (Olivia.curriculum it self is a construct or concept. Kurikulum sebagai idea Kurikulum ialah sekumpulan idea yang menjadi panduan dalam pengembangan kurikulum berikutnya.

1975) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 30 . isi. A curriculum is a plan for learning: therefore. bahan dan cara yang digunakan untuk menyelenggarakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 1962) b) “…. for learner’s continuous and will full growth in personal-social competence. Kurikulum Sebagai Perancangan Perancangan dan cara mentadbir matlamat. a) “….. what is known about learning process and the development of the invidual has bearing on the shaping of curriculum” (Taba..” (Tanner & Tanner.The planned and guided learning experiences and intended learning outcome formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experiences of the school.ii.

Kurikulum Sebagai Aktiviti Aktiviti guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.” (Johnson. “All of the activities that are provided for student by school constituttes its curriculum. Kurikulum Sebagai Hasil Kurikulum itu sangat menekankan hasil yang akan dicapai menepati apa yang dirancang yang menjadi tujuan kurikulum tersebut. 1953) iv.a structured series of intended learning outcome.” (Alberty.iii. 1962) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 31 . “….

Jenis Kurikulum Bilik Darjah 1. Struktur/ susunan pengajaran ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 32 . Objektif iii. Kurikulum Formal Kurikulum yang tersurat (manifested curriculum) Boleh dilihat. Kandungan iv. Kurikulum formal berfokus kepada: i. terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Dan Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks. tersedia. Matlamat (goal) ii.

sikap dan tingkah laku ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 33 .2. Kurikulum Tidak Formal Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden curriculum) Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru. yang melibatkan perasaan.

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH PEMINDAHAN vs PEMBINAAN Ilmu Kemahiran Nilai PENDIDIK     PELAJAR ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 34 .

Tidak Berkesan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 35 . Berkesan iv. Kurang Berkesan Pembelajaran Pengajaran Pengajaran Pembelajaran ii.Kategori Keberkesanan Pengurusan BD Pengajaran & Pembelajaran Pengajaran Pembelajaran i. Pengurusan Ideal iii.

FOKUS PENGURUSAN Kebijaksanaan pokok. 3.PERINGKAT PENGURUSAN KURIKULUM PERINGKAT 1. Negara Institusi Bidang Kajian Operasional 1. 3. 4. 2. 2. matlamat umum. 4. kompetensi asas Struktur kurikulum dan panduan pelaksanaan Program pembelajaran setiap bidang kajian/mata pelajaran Program pembelajaran unit-unit pelajaran yang lebih kecil ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 36 .

Orientasi Teknologi selesaikan masalah dalam masyarakat 2. Mengembangkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu 2. Orientasi Rekonstruks Sosial 3. emosi/perasaan 4. Mengembangkan keperibadian. Orientasi Akademik 1. Mengembangkan kemampuan 4. Orientasi Humanistik 3.Orientasi Kurikulum Bilik Darjah ORIENTASI PENJELASAN 1. Mengembangkan perilaku / kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 37 . sikap.

2. 3. Perancangan Implementasi Penilaian 1. 3. Penilaian bagi keperluan pembaikan atau perubahan kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 38 .Tahap Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah TAHAP 1. PERKARA Analisis keperluan dan persiapan dokumen kurikulum Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik darjah. 2.

Integrasi Fungsi Kurikulum Bilik Darjah 2. Diagnostik 4.1. Pemilihan 3. Diferensiasi 6. Penyediaan 5. Penyesuaian ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 39 .

Theory Practice Who will bridge the gap between theory and practice ? TEACHERS BUT HOW?????!! KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT BE SERIOUS ABOUT IT BE PROACTIVE ACTIVELY INVOLVED THINGS WILL CHANGE FOR THE BETTER Teachers Might Contribute And Influence Policy Making !!! ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 40 .

5. Berikan pendapat anda. Bahaskan pendapat tersebut. Pengurusan kurikulum bilik darjah sangat bergantung kepada faktor manusia. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 41 . Pada pandangan anda apakah hubungkait di antara pengurusan kurikulum bilik darjah dengan matlamat pendidikan. 3. Bandingkan konsep dan pengertian pendidikan dari perspektif barat dan Islam. Goodlad (1973) menyatakan Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined). 4. Bincangkan. 2.PERBINCANGAN 1. “Pendidikan ialah suatu proses”.