P. 1
Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat

Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat

|Views: 129|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: H Masoed Abidin bin Zainal Abidin Jabbar on Jan 10, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat

Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan
Ummat
و
َ
ه
ُ
ن
ُ
ي
ْ
ع
ِ
ت
َ
س
ْ
ن
َ
و
َ
ه
ُ
د
ُ

َ
!
ْ
ن
َ

ِ
#$%د
ُ

ْ
!
َ
$&
ه
ِ
#$'(
ِ
) ُ*
ْ
ع
ُ
ن
َ
و
َ

ِ
+
ْ
د
ِ
,
ْ
ت
َ
س
ْ
ن
َ
و
َ
ه
ُ
-
ُ
.
ِ
/ ْت
َ
س
ْ
ن
َ
0
ِ
'1
َ
ي
2
3
َ
4
ْ
5
َ
و
َ

َ
س
ِ
.ُن
ْ
6
َ
7
ِ
و
ْ
-
ُ
3
ُ
4
ْ
5
ِ
8
َ
$'ع
َ
9
َ
و
َ

ُ
$
َ
:
;
<
ِ
5
ُ
=
َ
>
َ
ه
ُ
#$& ه
ِ
د
ِ
,
ْ
+
َ
4
ْ
5
َ
"'ن
َ
$
ِ
'
َ
? ْ 6
َ

ُ
$
َ
@
َ
A
ِ
'B
َ
=
َ
>
َ
:
ْ
#
ِ
<
ْ
+
ُ
4
ْ
5
َ
C
َ
ه
ُ
د
َ
D
ْ
و
َ
ه
ُ
#$& C
;
E
ِ
ه
َ
$
َ
E
ِ
C
َ
F
ْ
6
َ
د
ُ
,
َ
Gْ 6
َ
و
َ
و
َ
ه
ُ
د
ُ
H
ْ
? َ &د
I

;
!
َ
5
ُ
F
;
6
َ
د
ُ
,
َ
Gْ 6
َ
و
َ

ُ
$
َ
J
َ
+
ْ
-
ِ

و
َ
K
َ
$
َ
'3
َ
-
2
$& L َ #
;
(
َ
و
َ
"K
َ
ن
َ
'5
َ
M
َ
& @A
;
6
َ

ُ
$
ُ
*
ْ
3
ُ
7
َ
N
;
D
َ
ه
ِ
#$& O
ِ
> د
َ
B
َ
'P
َ
و
َ
"K
ِ
5
;
Q
ُ
$
ِ
R
َ
S
َ
ن
َ
T
ْ
7
ِ
'(
َ
و
َ
U
ْ
#
2
3
َ
و
َ
:
2
V
َ
U
;
,
ُ
#
;
$& "ه
ِ
A
ِ
',
َ
P
ِ
ه$W 8
َ
#? َ و
َ
"U
ِ
+
ْ
-
ِ
X
َ
$
ْ
& O
2
H
ِ
ن
;
$& &Y َ B
َ
8
َ
#? َ
و
َ

ِ
ت
ِ
ن
;
3
ُ
8
َ
#? َ U
;
,
ُ
#
;
$& 'ن
َ
ي
ِ
D
ْ
6
َ
و
َ

ِ
ت
ِ
(
َ
'!
َ
V
َ
و
َ
O
ِ
> 'ن
َ
-
ْ
[ُ D
ْ
& و
َ

ِ
ت
ِ
#
;
5
ِ
8#
َ
? َ 'ن
َ
ت
ْ
5
ِ
6
َ
4
َ
5
ِ
U
ْ
,
ِ
ي
ْ
#
َ
? َ \
َ

ْ
ع
َ
]ن6
َ
4
َ
+
ْ
Y
ِ
$
;
& ^
َ
5
َ

ِ
_9-
َ
5
ْ
`
ُ
و
َ
aِ&د
َ
,
َ
[b $& و
َ
4
َ
ي
ْ
c
ِ
+
ْ
د
2
S
2
$& و
َ
4
َ
ي
ْ
ي
2
H
ِ
ن
;
$&
dZMasefed gbidin
1
heija Utama Masjaiakat Muslim Mengamali
nembaian oapun qaiu
'5
;
6
َ
Z'cIي
ْ
>
ِ
7
َ
J
َ
1
ِ
$
َ
و6
ُ
4
َ
س
ُ
D
َ
و
َ
4
َ
ي
ْ
!
ِ
$
ِ
'S
;
$&

ُ
ع
ْ
(
َ
&-
I
r
ْ
)
ِ
ه
َ
#
;
$& &و-
ُ
r
ُ
) ْ & &*ن
ُ
5
َ
&a َ 4
َ
+Y
ِ
$
;
& ',
َ
+
b
6
َ
'+
َ
Z&-
I
يs
ِ
r
َ
^
َ
>
َ
-
ْ
tt9
ُ
F
ْ
6
َ
ه
ُ
#
;
$& F
َ
)
ِ
6
َ
0
u

ُ
(
ُ
Ottt>
ِ
^
َ
>
َ
-
ْ
tt9
ُ
F
ْ
6
َ
ه
ُ
#
;
$& F
َ
)
ِ
6
َ
0
u

ُ
(
ُ
Ottt>
ِ
و
2
د
ُ
/ ُ$
ْ
'(
ِ
',
َ
ي>
ِ
ه
ُ
$
َ
R
ُ
H
2
س
َ
+
ُ
ه
ُ

ُ
3
ْ
& ',
َ
ي>
ِ
-
َ
r
َ
Y ْ +
ُ
و
َ
و
2
د
ُ
/ ُ$
ْ
'(
ِ
',
َ
ي>
ِ
ه
ُ
$
َ
R
ُ
H
2
س
َ
+
ُ
ه
ُ

ُ
3
ْ
& ',
َ
ي>
ِ
-
َ
r
َ
Y ْ +
ُ
و
َ
v'V
َ
w
ْ

َ
v'V
َ
w
ْ

َ
4
ْ
? َ ^
x
ي
ْ
(
َ
C
َ
و
َ
y
x
7
َ
'z
َ
9
ِ
U
ْ
,
ِ
ي,
ِ
#
ْ
9
ُ
C
َ
v
x
'P
َ
7
ِ
4
ْ
? َ ^
x
ي
ْ
(
َ
C
َ
و
َ
y
x
7
َ
'z
َ
9
ِ
U
ْ
,
ِ
ي,
ِ
#
ْ
9
ُ
C
َ
v
x
'P
َ
7
ِ
y
ِ
'r
َ
{
;
$& aِ'ت
َ
+E
ِ
و
َ
y
ِ
=
َ
S
;
$& |
ِ
'}
َ
E
ِ
و
َ
ه
ِ
#
;
$& -
ِ
r
ْ
)
ِ
y
ِ
'r
َ
{
;
$& aِ'ت
َ
+E
ِ
و
َ
y
ِ
=
َ
S
;
$& |
ِ
'}
َ
E
ِ
و
َ
ه
ِ
#
;
$& -
ِ
r
ْ
)
ِ
~
ُ
*#
ُ
cُ$
ْ
& ه
ِ
ي>
ِ

ُ
#
;
cَت
َ
9
َ
'5
I
*
ْ
+
َ
F
َ
*>
ُ
'€َ +
َ
~
ُ
*#
ُ
cُ$
ْ
& ه
ِ
ي>
ِ

ُ
#
;
cَت
َ
9
َ
'5
I
*
ْ
+
َ
F
َ
*>
ُ
'€َ +
َ
7
ُ
'S
َ
(
ْ
M
ْ
َ

َ
7
ُ
'S
َ
(
ْ
M
ْ
َ

َ
“Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang
telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut
nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan
petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh
perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual beli, atau
aktivitas apapun dan mengingat Allah, dan (dari)
mendirikan shalat, membayarkan zakat, mereka
takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan
dZ Masefed gbidin
2
Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat
penglihatan menjadi gonang!" (#!$! An Nuur% &'-
&()
Dalam sejarah tercatat, ketika Rasulullah SAW
berhijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah),
setibanya beliau di Quba’ pada hari Senin tanal !
Rabi’ul A""al tahun ke#$% nubu""ah atau tahun
pertama hijrah, bertepatan tanal &' September
((& M lankah pertama yan beliau lakukan adalah
membanun masjid)
Masjid Quba’ ini masjid pertama yan dibanun
*leh Rasulullah SAW) +eliau berada di Quba’ selama
empat hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dan ,amis)
-ada hari .um’at tanal $& Rabi’ul A""al, beliau
berankat menuju Madinah) Setelah beberapa hari di
Madinah beliaupun mendirikan Masjid Madinah)
Masjid itu merupakan ruan berdindin batu bata,
bertian batan kurma dan beratap pelepah kurma,
sebaian dibiarkan terbuka) Di sampinnya diunakan
sebaai tempat tinal /abi dan keluara su00ah yan
tak punya rumah) -ada a"alnya tak ada peneranan
pada malam hari selain dan cahaya dari jerami yan
dibakar pada "aktu shalat 1sya’) Selanjutnya baru
diunakan lampu#lampu yan dipasan pada tian#
tian batan kurma)
dZMasefed gbidin
3
heija Utama Masjaiakat Muslim Mengamali
nembaian oapun qaiu
Satu yan dapat disimpulkan adalah bah"a /abi
SAW memberikan arti pentin bai pembanunan
masjid) +ukan rumah kediaman beliau yan
didahulukan dibanun, bukan jua sebuah benten
pertahanan untuk menhadapi kemunkinan seranan
dari Makkah) +ai /abi masjid dianap lebih pentin
daripada semua itu)
Masjid menjadi baian utama dalam pembinaan
umat dan masyarakat selanjutnya) 1ni menunjukkan
bah"a masjid menduduki tempat sanat pentin
dalam ranka membina peribadi dan masyarakat una
membentu peribadi dan masyarakat yan 1slami)
Allah SW2 ber0irman3 “$esungguhnya masjid
yang didirikan atas dasar ta)wa (*asjid #uba)
sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat
di dalamnya! +i dalamnya ada orang-orang yang
ingin membersihkan diri! +an Allah menyukai
orang-orang yang bersih!" (Q)S) At 2aubah3$4!))
Dalam membanun masjid, Rasul SAW pesankan
aar diperhatikan s*al pemakmurannya, janan sampai
masjid dibanun denan meah tapi hanya sedikit
*ran memakmurkan dan menisi masjid untuk ibadah)
Rasulullah SAW bersabda3
dZ Masefed gbidin
4
Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat
F*B'ttHت+ F'tt5` Oتtt56 8tt#? 89•tt+
=ي#} CE ',نو-ع+ C U‚ دzس$'(
“$ungguh akan datang pada umatku suatu masa
dimana mereka saling bermegah-megahan dengan
membangun beberapa masjid tapi yang
memakmurkannya hanya sedikit" (5)R) Abu Da"ud)
Memakmurkan masjid (ta’mirul masjid) berarti
memelihara, meramaikan dan menhidupkan suasana
masjid, menjadi satu kesatuan) 2idak dapat dikatakan
masjid itu makmur kalau masjid tidak terpelihara
kebersihan dan keindahannya atau jaran dikunjuni
atau tidak ada keiatan bermasyarakat di dalamnya)
-emeliharaan masjid meliputi menceah kerusakan
dan menadakan perbaikan serta menjaa kebersihan
keindahannya) ,emudian mesti diperhatikan imarah
denan cara meramaikan denan keiatan keaamaan,
taushiyah, diskusi dan dial* keislaman, membaca Al
Qur’an, dan melaksanakan shalat secara berjama’ah)
6ran yan selalu memakmurkan masjid adalah
*ran pilihan yan diberi Allah hidayah sanat mahal)
Mereka termasuk satu dari tujuh golongan dijamin
Allah akan mendapatkan perlindunan Allah pada saat
dZMasefed gbidin
5
heija Utama Masjaiakat Muslim Mengamali
nembaian oapun qaiu
di mana tidak ada perlindunan yan berarti selain
perlindunan#/ya, yaitu sese*ran yan selalu terikat
hatinya kepada masjid) Dalam Surat At 2aubah ayat
$! Allah SW2 ber0irman3
4
َ
5
َ
&aَ 4
ْ
5
َ
ه
ِ
#
;
$& د
َ
P
ِ

َ
5
َ
-
ُ

ُ
ع
ْ
+
َ
'
َ
ن
;
E
ِ
y
َ
=
َ
S
;
$& |
َ
'}
َ
6
َ
و
َ
-
ِ
ƒ
ِ
w
ْ
& |
ِ
*
ْ
ي
َ
$
ْ

َ
ه
ِ
#
;
$'(
ِ
ه
َ
#
;
$& C
;
E
ِ

َ
€ْ +
َ
U
ْ
$
َ
و
َ
y
َ
'r
َ
{
;
$& 89
َ
&aَو
َ
4
َ
5
ِ
&*ن
ُ
*X
ُ
+
َ
F
ْ
6
َ
J
َ
1
ِ
$
َ
و6
ُ

َ
ع
َ
>
َ
4
َ

ِ
ت
َ
,
ْ

ُ
$
ْ
&
“$esunguhnya yang memakmurkan masjid-masjid
Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapapun) selain kepada Allah, maka (semoga)
merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk!"
Allah ber0irman dalam hadits Qudsi3 ,+emi
kemuliaan dan keagungan--u, Aku bermaksud akan
dZ Masefed gbidin
6
Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat
menurunkan siksaan kepada penduduk bumi, tetapi
ketika Aku lihat penghuninya sedang memakmurkan
rumah--u (masjid), saling mengasihi sesamanya
karena Aku, selalu melakukan istigh.ar (meminta
ampun kepada--u) di waktu sahur, Aku palingkan
(jauhkan) siksaan itu dan mereka!" (5)Q)R Al 5a0id7
Al +ahaai, bersumber dan Anas r)a mar0u’))
5adits Qudsi ini memberi penertian bah"asanya
Allah SW2 sanat memuliakan *ran#*ran yan
memakmurkan masjid baik denan shalat berjamaah,
atau denan keiatan keaamaan 1slam maupun
denan cara memeliharanya) Masjid adalah rumah
Allah di bumi (+aitullah 0il Ardh))
8unsi Masjid 7aman Rasulullah SAW diantaranya3
$) -usat keiatan keaamaan dan 1badah
(shalat dan 7ikir),
2. 2empat pertemuan 9mat 1slam,
') -usat dak"ah dan pendidikan r*hani,
4. 2empat pembinaan remaja muslim,
:) 2empat musya"arah,
() 2empat k*nsultasi dan k*munikasi
(ek*n*mi),
7. 2empat santunan dan keiatan s*sial
budaya,
dZMasefed gbidin
7
heija Utama Masjaiakat Muslim Mengamali
nembaian oapun qaiu
!) Madrasah ilmu,
9. 2empat bermula erakan taushiyah dan
amar ma’ru0 nahi munkar,
10. 2empat latihan jasmani menatur siasat
usaha,
$$) 2empat pen*batan,
12. 2empat perlindunan yan aman,
13. Aula tempat menerima tamu dan
persinahan musa0ir)
Aaknya masjid pada masa silam mampu berperan
sedemian luas, disebabkan antara lain *leh 3
a. Masyarakat masih sanat berpean
teuh kepada nilai, n*rma, dan ji"a aama,
b) ,emampuan pembina#pembina masjid
menhu#bunkan k*ndisi s*sial dan keperluan
masyarakat denan keiatan masjid,
c. Mani0estasi pemerintahan terlaksana di
dalam masjid, baik pada peribadi#peribadi
pemimpin pemerintahan yan menjadi imam;khatib
maupun di dalam ruanan#ruanan masjid yan
dijadikan tempat keiatan syura pemerintahan)
d. Masjid ber0unsi sebaai pembinaan
umat, memiliki sarana yan tepat man0aat,
dZ Masefed gbidin
8
Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat
menarik dan menyenankan semua umat, baik
de"asa, kanak#kanak, tua, muda, pria, "anita, yan
terpelajar maupun tidak, sehat atau sakit, serta
kaya dan miskin)
<Amr bin Maimun Al Audy berkata3 “Aku sering
bertemu dengan para sahabat /asulullah $A0
mereka sering berkata bahwa masjid-masjid itu
adalah rumah Allah di bumi! -arena itu menjadi
hak Allah memuliakan orang-orang yang
mengunjunginya (berada di dalamnya)!"
:
ِ
(
ِ
'}
َ
و
َ

ِ
]نY ; $& -
ِ
>
ِ
'…
َ
ه
ِ
#$%د
ُ

ْ
!
َ
$&
ه
َ
$
َ
E
ِ
C
َ
v
ِ
*
ْ

;
$& ‡)
ِ
~
ِ
'cَع
ِ
$& د
ِ
+
ْ
د
ِ
Gَ ~
ِ
*
ْ
ت
;
$&
ه
َ
$
َ
E
ِ
C
َ
F
ْ
6
َ
د
ُ
,
َ
Gْ 6
َ
و
َ
Z-
ُ
ي
ْ
S
ِ

َ
$&
ْ
ه
ِ
ي
ْ
$
َ
E
ِ
*
َ
B
ُ
C
;
E
ِ
ه
ُ
$
َ
R
ُ
H
2
س
َ
+
ُ

ُ
$
َ
J
َ
+
ْ
-
ِ
Gَ C
َ
ه
ُ
د
َ
D
ْ
و
َ
ه
ُ
#$& C
;
E
ِ
ه
ُ
$
َ

ِ
7
ْ
M
َ
& O
ِ
> '5
َ
و
َ
0
ِ
&*
َ
س
;
$& O
ِ
> '5
َ
:
2
r
ُ
8
َ
#? َ *
َ
B
ُ
و
َ

ُ

ْ
!
َ
$& ه
ُ
$
َ
و
َ
J
ُ
#
ْ

ُ
$&
ه
ُ
د
ُ
H
ْ
? َ &د
I

;
!
َ
5
ُ
F
;
6
َ
د
ُ
,
َ
Gْ 6
َ
و
َ
"-
x
+
ْ
د
ِ
}
َ
auO
ْ


ُ
&-
َ
س
2
$& و
َ
"-
ُ
+
ْ
Y
ِ
ن
;
$& -
ُ
ي
ْ
[
ِ
H
َ
$& "ه
ُ
$
ُ
*
ْ
3
ُ
7
َ
و
َ
و
َ

ِ
ي
ْ
#
َ
? َ ه
ُ
5
ُ
=
َ
3
َ
و
َ
ه
ِ
#$& 0
ُ
&*
َ
#
َ
V
َ
"-
ُ
ي
ْ
ن
ِ

ُ
$&
و
َ
ه
ِ
(
ِ
&*
ْ
ن
ُ
5
َ
W 4
َ
+
ْ
Y
ِ
$
;
& ه
ِ
H
ِ
!
ْ
V
َ
و
َ
ه
ِ
$
ِ
W 8
َ
#? َ
dZMasefed gbidin
9
heija Utama Masjaiakat Muslim Mengamali
nembaian oapun qaiu
‡Y
ِ
$
;
& 7
َ
*
ْ
ن
b
$& &*
ْ
ع
ُ
H
َ
t ;9& و
َ
ه
ُ
و
ْ
-
ُ
S
َ
ن
َ
و
َ
ه
ُ
و
ْ
7
ُ
{
;
? َ
و
َ
ZF
َ
*
ْ
!
ُ
#
ِ

ُ
$&
ْ
U
ُ
B
ُ
J
َ
1
ِ
$
َ
و6
ُ
ه
ُ
ع
َ
5
َ
v
َ
{
ِ
ن
ْ
6
ُ

َ
ت
َ
B
ْ
& و
َ
ه
ِ
9
ِ
*
َ
? ْ د
َ
(
ِ
'? َ A
َ
4
ْ

;
? َ ه
ُ
#$& O
َ
Š
ِ
7
َ
"4
ِ
+
ْ
د
2
$& |
ِ
*
ْ
+
َ
8
َ
$E
ِ
ه
ُ
A
َ
',
َ
P
ِ
د
َ
B
َ
'P
َ
و
ِ

ِ
ت
ِ
ن
;
س
ُ
(
ِ

ُ
ع
ْ
(
َ
'5
;
6
َ
8#
َ
? َ F
َ
*
ْ
#
b
S
َ
+
ُ
ه
ِ
ت
ِ
X
َ

ِ
=
َ
5
َ
و
َ
ه
َ
#$& F
;
E
ِ
ه
ِ
ي
ْ
#
َ
? َ &*#
b
V
َ
&*
ْ
ن
ُ
5
َ
W 4
َ
+
ْ
Y
ِ
$
;
& ',
َ
+
b
6
َ
'+
َ
O
2
_Hن
;
$&
Z'
I
ي
ْ
#
ِ
س
ْ
9
َ
&*
ُ
#
2
3
َ
و
َ
و
َ
0
ِ

َ
5
ِ
Œ ْ
ُ
$& و
َ
4
َ
ي
ْ
ن
ِ
5
ِ
Œ ْ
ُ
#
ْ
$
ِ
-
ْ
.
ِ

ْ
& U
;
,
ُ
#
;
$&
U
ْ
,
ُ
ن
ْ
5
ِ
aِ'ي
َ
D
ْ
M
َ
&
َ
"0
ِ
'
َ
#
ِ
س
ْ

ُ
$&
ْ
و
َ
4
َ
ي
ْ

ِ
#
ِ
س
ْ

ُ
$&

َ
ن
ِ
&*
َ
ƒْ •
ِ
و
َِ

َ
$
َ
-
ْ
.
ِ

ْ
& 'ن
َ
(
;
7
َ
Z0
ِ
&*
َ
5
ْ
M
َ
&
ْ
و
َ
O
ِ
> :
ْ
ع
َ
z
ْ
9
َ
C
َ
و
َ
F
ِ
'
َ
t]+•
ِ
'
ْ
(
ِ

َ
*
ْ
cُH
َ
3
َ
4
َ
+
ْ
Y
ِ
$
;
&
Ž
x
و
ْ
aُ7
َ
J
َ
ن
;
E
ِ

َ
(
;
7
َ
&*
ْ
ن
ُ
5
َ
W 4
َ
+
ْ
Y
ِ
#
;
$
ِ
=


ِ

َ
(
ِ
*
ْ
#
ُ
}
ُ
ZU
x
ي
ْ
D
ِ
7
َ
K
ُ

َ
S
ْ
?
ِ
*
َ
B
ُ
‡Y
ِ
$
;
& 'ن
َ
ن
َ
+
ْ
A
ِ

َ
$
َ
R
ْ
#
ِ
V
ْ
& U
;
,
ُ
#
;
$&
',
َ
ي
ْ
>
ِ
O
ِ
ت$
;
& 'ن
َ

َ
ن
ْ
A
ُ

َ
$
َ
R
ْ
#
ِ
V
ْ
& و
َ
"'ن
َ
-
ِ
5
ْ
6
َ
',
َ
ي
ْ
$
َ
E
ِ
O
ِ
ت$
;
& 'ن
َ
9
ِ
-
َ
ƒ
ِ
W 'ن
َ
$
َ
R
ْ
#
ِ
V
ْ
& و
َ
"'ن
َ
G
ِ

َ
5
َ
dZ Masefed gbidin
10
Mesjid Sebagai Pusat Pembinaan Ummat
O
ِ
> 'ن
َ
$
َ
y
I
A
َ
'+
َ
`
ِ
y
َ

َ
!
َ
$&
ْ
:
ِ
ع
َ
P
ْ
& و
َ
"'ن
َ
A
ُ

َ
5
َ
4
ْ
5
ِ

َ
$
َ
K
I
D
َ
&7
َ
0
َ
*
ْ

َ
$& :
ِ
ع
َ
P
ْ

َ
"-
u
ي
ْ
ƒَ :
2
r
ُ
"-
u
3
َ
:
2
r
ُ
"'ن
َ
س
ِ
5
ْ
6
َ
4
ْ
5%&-
I
ي
ْ
ƒَ 'ن
َ
5
َ
*
ْ
+
َ
:
ْ
ع
َ
P
ْ
& U
;
,
ُ
#
;
$&
4
ْ
س
ِ
D
ْ
& و
َ
"'ن
َ
5
ِ
*
ْ
+
َ
45
ْ
%&-
I
ي
ْ
ƒَ 'ن
َ
د
َ

َ
:
ْ
ع
َ
P
ْ
& و
َ
4
ْ
5
ِ

َ
-
ْ
P
ِ
6
َ
و
َ
"',
َ
#
2
r
ُ
7
ِ
*
ْ
5
ُ
M
ُ
& O
ِ
> 'ن
َ
ت
َ
H
َ
}
ِ
'? َ

;
E
ِ
U
;
,
ُ
#
;
$& "y
ِ
-
َ
ƒ
ِ
w& ~
ِ
&Y َ ? َ و
َ

َ
ن
ْ
د
b
$& ‡
ِ
{
ْ
ƒ
ِ
و
َ

َ
ن
ِ
+
ْ
A
ِ
O
ِ
> K
َ
ي
َ
>
ِ

َ
$& و
َ
*
َ
.ْ ع
َ
$&
ْ
J
َ
$
ُ

َ
س
ْ
ن
َ
"'ن
َ
$
ِ
&*
َ
5
ْ
6
َ
و
َ

َ
ي
ْ
#
ِ
B
ْ
6
َ
و
َ
'
َ
ن'ي
َ
ن
ْ
A
ُ
8>
ِ
و
َ
K
I
ن
َ
س
َ
D
َ

َ
ن
ْ
د
b
$& 8>
ِ

َ
9
ِ
W 'ن
َ
(
;
7
َ


َ
(
;
7
َ
Z7
ِ

;
$& ~
َ
&Y َ ? َ 'ن
َ
}
ِ
و
َ
K
I
ن
َ
س
َ
D
َ
y
ِ
-
َ
ƒ
ِ
w&
و
َ
U
ِ
ي
ْ
#
ِ
ع
َ
$& ^
ُ
ي
ْ

ِ
س
;
$& \
َ
ن
ْ
6
َ
J
َ
ن
;
E
ِ

;
5
ِ
:
ْ
H
;
cَ9
َ
ZU
ِ
ي
ْ
D
ِ
-
;
$& ~
ُ
&*
;
ت
;
$& \
َ
ن
ْ
6
َ
J
َ
ن
;
E
ِ

َ
ي
ْ
#
َ
? َ ••
ُ
9
'
;
? َ y
ِ
{
;
ع
ِ
$& ~
2
7
َ
J
َ
(
2
7
َ
F
َ
'!
َ
H
ْ
3
ُ
و
َ
4
َ
ي
ْ
#
ِ
3
َ
-
ْ

ُ
$
ْ
& 8#
َ
? َ |
ُ
=
َ
3
َ
و
َ
F
َ
*
ْ
.ُS
ِ
+
َ
Z4
َ
ي
ْ

ِ
$
َ

َ
$& ~
2
7
َ
ه
ِ
#$ د
ُ

ْ
!
َ
$&
ْ
4
ِ
? َ 8,
َ
ن
ْ
9
َ
y
َ
=
َ
S
;
$& F
;
E
ِ
y
َ
=
َ
S
;
$& U
ِ
}
ِ
6
َ
و
َ
-
ُ
H
َ
tr•6
َ
ه
ِ
#$& -
ُ
r
ْ
Y
ِ
$
َ
و
َ
-
ِ
X
َ
ن
ْ

ُ
$&
ْ
و
َ
aِ'[َ !
ْ
.َ$
ْ
&
dZMasefed gbidin
11

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->