Anda di halaman 1dari 4

UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN, ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK

ORGANISASI

Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’

4.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang


apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik
dengan prestasi social. Undang-undang merupakan:

• Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli


masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat
(‘behaviour’) dalam masyarakat mereka.
• Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang
dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat,
terutamanya dalam masyarakat demokrasi.

4.2 Undang-undang - Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu


tindakan firma,
Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan
undang-undang
Moral mengenainya, sama ada untuk menghalang tindakan
firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di
ambil.

- Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat


diluluskan melalui proses demokratik, maka keadaan
tersebut harus diterima.

4.4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank


Sebagai Satu - Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada
sebuah
Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar
aedah/pulangan
Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang, atau memberi
pinjaman
Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar
dengan kadar pulangan yang sama?

Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab


sosial menjadi rumit disebabkan oleh:
• Akibat/konsekuen yang berpanjangan
• Kesudahan yang tidak pasti
• Implikasi kerjaya peribadi

- Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi, kta tidak


boleh melampaui batas undang-undang, kerana ia
bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard
moral majoriti (masyarakat).
- Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara,
dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah

1
undang-undang. Sebelum berjaya melakukan sedemikan,
kita harus mematuhi kehendak majoriti.

4.5 Definisi - satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal


bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan
mereka dalam sesebuah masyarakat.

- Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang:


• Konsisten
• Sejagat (universal)
• Diterbitkan (published)
• Diterima (accepted)
• Berkuatkuasa (enforced)

- Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada


institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4.1):
• Badan perundangan (legislature)– menggubal
undang-undang
• Peguam dan pembantu-pembantunya–
menjelaskan undang-undang
• Makhamah dan agensi-agensi perundangan –
menterjemah undang-undang
• Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang

4.6 Perhubungan di - Bertindih dengan standard moral


antara undang - Bersifat negatif, manakala standard moral bersifat positif
undang dan - Bersifat terkemudian berbanding standard moral.
Standard moral

4.7 Pembentukan - Melalui beberapa proses seperti berikut:


Undang-undang i. Proses individu – berasaskan norma, kepercayaan dan
nilai.
ii. Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks
budaya/ agama, sosial/politik dan teknologi.
iii. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan
dengan kumpulan yang lebih besar.
iv. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan)
undang-undang.

4.8 Kesimpulan - ‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan


moral, iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat
menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk
dijadikan suatu undang –undang universal?

• Standard moral adalah berasaskan maklumat yang


tidak lengkap.
• Standard moral menjadi lemah apabila berpecah
kepada kumpulan-kumpulan kecil

2
• Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan
tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar.
• Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak
mengikut standard moral dengan tepat.
• Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat,
maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk
mentafsir/ menjelaskannya.

Bab 5 Etika Pengurusan dan Rekabentuk Organisasi

5.1 Kod Etika -Kenyataan-kenyataan mengenai norma dan kepercayaan


sesebuah organisasi:
- Norma merujuk kepada piawaian gelagat
- Kepercayaan merujuk kepada piawaian pemikiran

- Dicadang, dibincang dan dijelaskan oleh pihak pengurus


atasan, dan diterbitkan/diedarkan kepada ahli-ahli
organisasi.

- Adakah Kod Etika berjaya?

5.2 Ombudsman - seorang pegawai kanan yang dihormati dan dilantik


menjalankan tugas kaunseling berkenaan kerjaya pekerja,
isu-isu organisasi serta etika.

- Adakah sistem ombudsman berjaya?

5.3 Struktur sebagai - Masalah dengan bahagian-bahagian dan


pemencaran dalam
Punca Gelagat struktur organisasi:
Tidak Beretika - Bahagian yang berasingan mengakibatkan
ketidakupayaan menggunakan perhubungan antara
bahagian untuk mencapai ekonomi bidangan serta
skop.
- Pemencaran mengakibatkan kurang kawalan ke atas bahagian-
bahagian.

5.4 Pembangunan i. Sistem Perancangan GE:- Daripada struktur terpencar


kepada
Sistem struktur separa-berpusat, berdasarkan:
Perancangan - daya tarikan industri, seperti saiz, kadar
pertumbuhan,
Baru persekitaran, sosial/politik/perundangan
- kekuatan syarikat, seperti produk, jenama, syer
pasaran, kadar pertumbuhan syer pasaran

ii. Sistem Perancangan BCG (Bintang, Anjing, Lembu


Kontan, Masalah):
- % Kadar pertumbuhan pasaran – Daya tarikan

3
- % Syer pasaran berbanding pesaing terbesar -
Kebolehan
bersaing dan kekuatan syarikat

5.5 Impak Sistem - Menarik balik pelaburan, jual/tutup operasi, mengaut


untung -
Perancangan mengakibatkan buang/hentikan pekerja, trauma
Kepada - Mencari keuntungan, pertumbuhan, syer pasaran, nilai
saham
Pengurus syarikat

5.6 Impak Sistem - Perhubungan antara perancangan, kawalan dan


motivasi:
Kawalan dan - Perancangan strategik
Motivasi Kpd - Perancangan program-program
Pengurus - Perancangan bajet (belanjawan)
- Akaun-akaun operasi untuk membanding/menilai
prestasi - tentukan ganjaran/tindakan seterusnya.
5.7 Penyelesaian - Tiada sesuatu sistem yang sempurna, tiada
penyelesaian yang
Kpd Masalah dapat menjamin ianya diterima oleh semua pihak
Struktur dalam - Etika pengurusan timbul akibat konflik di antara prestasi
Gelagat Tidak ekonomi dengan prestasi sosial;
Beretika - Para pengurus mementingkan prestasi ekonomi kerana
masa
depan mereka bergantung kepada pertimbangan ekonomi

5.8 Tanggungjawab - Menjadikan etika sebagai sebahagian daripada


proses
etika pengurus perancangan strategik
kanan
- Memilik perwatakan/keperibadian yang kuat untuk menghadapi isu-
isu serta dapat menghargai kos yang terdapat pada
sesuatu pilihan bermoral

-Keberanian untuk menilai seterusnya sanggup


berkorban/menanggung kos tersebut, berdasarkan
pertimbangan ekonomi, perundangan dan moral.