Anda di halaman 1dari 58

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

PENGENALAN 1

TAKRIF 2-3

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN 4 -14

PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN 15 - 24


- Permohonan baru, Pembaharuan, Kenaikkan Gred
- Tambah Kategori dan Pengkhususan, Kebenaran Khas
- Masuk Tender/Menjalankan Kerja, Perubahan Butir-butir

PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA 25 - 26

PENDAFTARAN UNTUK KONTRAKTOR ANTARABANGSA 27

PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING 28 - 29

Lampiran 1 Senarai Pejabat CIDB 30 - 31

Lampiran 2a Gred, Kategori dan Pengkhususan Pendaftaran 32

Lampiran 2b Senarai Pengkhususan Dalam Pendaftaran Kontraktor 33 - 34

Lampiran 2c Kategori Pengkhususan Pendaftaran 35 - 45

Lampiran 2d Keperluan Tambahan Bagi Pengkhususan 46

Lampiran 3 Kriteria Pendaftaran 47

Lampiran 4 Mata Minimum CCD 48

Lampiran 5 Skima Mata CCD 49 - 50

Lampiran 6 Bayaran Fee 51

Lampiran 7 (i) Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Syarikat 52


Sendirian Berhad atau Berhad

Lampiran 7 (ii) Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Firma 53


Pemilikan Tunggal/Perkongsian/Enterprise

Lampiran 7 (iii) Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Koperasi Dan 54


Lain-Lain
KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

PENGENALAN

a) Berkuatkuasa mulai 20 Julai 1995, adalah mandatori untuk semua kontraktor samada
tempatan atau asing untuk berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia (LPIPM) atau CIDB sebelum mengakujanji dan menyempurnakan apa-apa kerja
pembinaan di Malaysia kecuali mereka yang diberi pengecualian di bawah Seksyen
40(1) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Seseorang
yang mengakujanji untuk menjalankan atau menjalankan dan menyiapkan apa-apa
kerja pembinaan tanpa didaftarkan sebagai kontraktor berdaftar dengan LPIPM adalah
melakukan kesalahan di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak
melebihi lima puluh ribu ringgit.

b) Kontraktor yang memohon untuk didaftarkan dinasihatkan untuk membaca terma


Keperluan dan Prosedur Pendaftaran dengan teliti sebelum mengemukakan borang-
borang permohonan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 1


1.0 TAKRIF

Industri Pembinaan ertinya industri berkenaan dengan kerja-kerja pembinaan;

Kerja-kerja Pembinaan ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan,


penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan atau
perobohan

a) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, tembok, pagar atau cerobong,
sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi;

b) mana-mana jalan, kerja-kerja pelabuhan, landasan keretapi, laluan dan talian kabel, terusan
atau padang terbang;

c) apa-apa kerja saliran, pengairan atau kawalan sungai;

d) apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau

e) mana-mana jambatan, jejambat, empangan, reservoir, kerja tanah, talian paip, pembetung,
akueduk, pemacu, syaf, terowong atau kerja-kerja penebusgunaan,

dan termasuklah apa-apa kerja yang menjadi bahagian yang penting, atau adalah persediaan
atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e), termasuklah
pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, meletakkan
batu asas, pemulihan dan melanskap tapak;

Kontraktor ertinya seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja
pembinaan;

Kontraktor tempatan bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia serta mempunyai


pegangan ekuiti tempatan sekurang-kurangnya tujuh puluh peratus (70 %). Ekuiti asing dari
kalangan rakyat dari negara-negara ASEAN adalah dibenarkan tetapi tidak melebihi lima puluh
satu peratus (51 %) dari jumlah modal berbayar atau modal terkumpul.

Kontraktor Asing bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau di luar negara serta
mempunyai pegangan ekuiti rakyat asing sebanyak tiga puluh satu peratus (31 %) dan ke atas.

Kakitangan yang digajikan adalah pekerja yang diambil bekerja oleh sesebuah syarikat serta
dibuktikan dengan salinan Penyata Caruman / Jadual Caruman KWSP (Borang A) /Jadual Caruman
SOCSO terkini dengan salinan resit bayaran caruman berkenaan.

Ijazah/diploma yang diiktiraf adalah ijazah/diploma samada dalam atau luar negara serta diiktiraf
oleh kerajaan Malaysia atau Lembaga Akreditasi Negara.

Pegawai pengurusan utama (PPU) samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah atau
pengarah.

2 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


Personel teknikal boleh terdiri dari mana-mana individu samada pemilik perniagaan, ahli lembaga
pengarah, pengarah atau kakitangan yang digajikan sepenuh masa dan dibayar caruman KWSP.

Kontraktor Usahasama adalah Syarikat usahasama yang tidak diperbadankan di Malaysia yang
telah dianugerahkan sesuatu projek pembinaan. Satu atau kesemua daripada syarikat usahasama
tersebut telah berdaftar secara individu dengan CIDB.

Kontraktor Antarabangsa adalah Kontraktor tempatan yang telah berdaftar dengan CIDB dan akan
melaksanakan / telah melaksanakan kerja pembinaan di luar negara.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 3


KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR
2.0 TERMA PENDAFTARAN

2.1 Tatacara Permohonan

Semua permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah menggunakan borang-


borang yang telah ditetapkan. Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan
Utama (PPU) atau wakil PPU yang diberi kuasa secara bertulis.

Borang permohonan boleh diperolehi secara belian terus di mana-mana pejabat CIDB
Negeri dan Cawangan seperti alamat di (lampiran 1), dengan harga RM5.00 senaskah
dan tambahan RM1.00 (caj pos sekiranya melalui pos). Borang permohonan juga boleh
diperolehi secara dimuaturun melalui laman web rasmi CIDB (http://www.cidb.gov.my/).

Pemohon hendaklah memastikan borang permohonan mereka diisi dengan lengkap


bersama-sama dengan dokumen sokongan yang telah disahkan. Borang permohonan
yang telah lengkap boleh diserah/pos di mana-mana pejabat ClDB Negeri dan Cawangan
yang berdekatan.

Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak/tidak diterima.

2.2 Skop Pendaftaran

Terdapat tiga (3) Kategori Pendaftaran iaitu:

(i) Pembinaan Kejuruteraan Awam


(ii) Pembinaan Bangunan dan
(iii) Mekanikal dan Elektrikal

Kategori ini dikelaskan mengikut pelbagai kumpulan pengkhususan (rujuk lampiran 2a.)

Terdapat tujuh (7) gred bagi setiap kategori dan pengkhususan (rujuk lampiran 2a, 2b
dan 2c)

Pengkhususan tertentu

Pemohon yang memohon pengkhususan seperti di lampiran 2d perlu memenuhi keperluan


seperti yang ditetapkan.

Pada amnya pemohon yang memohon pendaftaran hendaklah memenuhi mana-mana


undang-undang atau peraturan bertulis yang melibatkan aktiviti yang akan dilaksanakan
jika beliau didaftarkan.

4 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


2.3 Fee Prosesan

Semua permohonan hendaklah diserahkan bersama fee proses yang berkaitan. Jumlah fee
yang perlu dibayar seperti di lampiran 6.

Pembayaran tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja. Pembayaran boleh juga
dibuat melalui wang pos, jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia”. Pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi
tidak diterima. Semua fee yang dibayar tidak akan dikembalikan. CIDB boleh meminda
amaun fee tanpa memberi sebarang notis.

2.4 Penyerahan Borang Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat oleh PPU atau orang yang diberi kuasa untuk berbuat
demikian oleh Syarikat, firma perseorangan, perkongsian, persatuan dan koperasi di
mana wajar.

Borang Permohonan yang disertai dengan fee prosesan berkaitan hendaklah diserahkan
di mana-mana alamat CIDB seperti di lampiran 1.

Pemohon digalakkan untuk menyerahkan sendiri permohonan untuk memastikan


permohonan mereka adalah lengkap.

Pemprosesan akan dibuat hanya berdasarkan maklumat yang dikemukakan di dalam


borang permohonan. Pemohon adalah digalakkan mengemukakan terus surat perakuan
klien / perunding bagi projek-projek yang telah dilaksanakan dan hendaklah diserahkan
bersama-sama borang permohonan di dalam sampul bertanda ‘SULIT’.

Semasa memproses permohonan, pihak CIDB mungkin merasakan perlu untuk mendapatkan
rujukan dari pihak Bank atau Klien / Perunding professional yang mengawasi projek-projek
pemohon. Apa-apa bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak bank atau perunding
professional ke atas CIDB berhubung dengan pertanyaan yang dibuat hendaklah ditanggung
oleh pemohon.

2.5 Pengesahan Dokumen

Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang permohonan Perakuan


Pendaftaran kontraktor hendaklah disahkan oleh:-

(i) Agensi pengeluar dokumen berkaitan, atau


(ii) Orang yang diberi kuasa (Pengarah Syarikat, Pemilik Perniagaan,
Setiausaha Syarikat)

Pemohon hendaklah merujuk lampiran 7(i), 7(ii) dan 7 (iii) untuk menentukan dokumen-
dokumen sokongan yang perlu dikemukakan mengikut operasi perniagaan semasa
permohonan dibuat.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 5


2.6 Masa Prosesan

Dalam keadaan biasa, jika permohonan adalah lengkap dan teratur, pemohon akan
dimaklumkan mengenai keputusan tidak lebih empat belas hari (14) dari tarikh penjanaan
nombor permohonan.

2.7 Pemakluman Keputusan Permohonan

Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon samada melalui serahan


tangan di kaunter pejabat CIDB atau melalui pos. Surat keputusan permohonan juga boleh
diperolehi/ambil di kaunter CIDB oleh pemilik/pengarah ataupun wakil yang diberi surat
kuasa. Keputusan permohonan pendaftaran kontraktor seperti berikut;-

2.7.1 Lulus

Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan


bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan seperti
yang dinyatakan dalam surat. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan
dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan
Pendaftaran.

2.7.2 Lulus Bersyarat

Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan


bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan bersyarat
di mana pemohon perlu mematuhi apa-apa syarat yang ditetapkan sebagaimana
yang dinyatakan dalam surat. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan
dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan
Pendaftaran.

2.7.3 Gagal

Surat penolakan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan


bahawa pihak CIDB tidak dapat mempertimbangkan permohonan yang
telah dikemukakan kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Walau
bagaimanapun, pemohon boleh membuat rayuan di atas penolakan tersebut
jika syarat-syarat yang diperlukan dapat dipenuhi dan dikemukakan semula
kepada CIDB bagi tujuan memproses semula permohonan.

2.8 Fee Bayaran Pendaftaran

Fee proses pendaftaran hendaklah dijelaskan sebelum permohonan Perakuan Pendaftaran


kontraktor dapat dipertimbangkan. Kadar fee proses dan pembayaran adalah seperti di
lampiran 6.

Fee Pendaftaran akan dimaklumkan melalui surat kelulusan permohonan dan hendaklah
dijelaskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan.

6 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


Kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor akan terbatal dengan sendirinya
tanpa sebarang notis sekiranya fee pendaftaran gagal dijelaskan dalam tempoh tersebut.

Surat kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran tidak boleh dianggap sebagai Sijil
Perakuan Pendaftaran Kontraktor melainkan fee pendaftaran telah dijelaskan.

Pembayaran boleh dibuat melalui wang pos, jaminan bank atau deraf bank atas nama
“Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. Pembayaran dalam bentuk tunai
hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja, manakala pembayaran menggunakan cek
syarikat atau cek peribadi tidak diterima.

2.9 Perakuan Pendaftaran

Pemohon yang berjaya akan didaftarkan dalam gred, kategori serta pengkhususan yang
bersesuaian dan akan diberikan Perakuan Pendaftaran yang berkenaan. Sila rujuk lampiran
2a, 2b dan 2c untuk gred, kategori dan pengkhususan.

3.0 KELAYAKAN PENDAFTARANPemohon mestilah memenuhi keperluan pendaftaran sebelum mereka boleh diambil kira untuk
didaftar. Keperluan pendaftaran ialah seperti dinyatakan di bawah.

3.1 Status Dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan

3.1.1 Pendaftaran Syarikat

Pemohon hendaklah mendaftarkan operasi perniagaannya dengan mana-


mana pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia, sebelum mereka boleh
dipertimbangkan untuk berdaftar dengan CIDB. Keperluan pendaftaran adalah
seperti dinyatakan di bawah:-

(i) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pendaftaran Perniagaan/Pendaftaran


Syarikat)
(ii) Pendaftar Koperasi/Persatuan
(iii) Lesen Perdagangan – Borang 1 (negeri Sarawak)
(iv) Lesen Perniagaan - Borang B (negeri Sabah)

Aktiviti atau operasi firma/syarikat/koperasi/persatuan dan seumpamanya


hendaklah melibatkan kerja-kerja pembinaan yang dinyatakan di dalam;

(i) Daftar Syarikat (Memorandum & Articles of Association)/


(ii) Daftar Perniagaan (Borang A)
(iii) Undang-Undang Kecil Koperasi/Persatuan
(iv) Borang 1 (negeri Sarawak)
(v) Borang B (negeri Sabah)

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 7


3.2 Kelayakan Pemohon

Permohonan untuk berdaftar sebagai kontraktor binaan hanya boleh dibuat oleh Pegawai
Pengurusan Utama (PPU). PPU hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun
pengalaman dalam bidang pembinaan atau lulus Kursus Pengurusan Bisnes dan mana-
mana kursus dalam bidang pakar/ tred (mengikut pengkhususan yang dipohon).

Sekiranya PPU tidak mempunyai kelayakan, PPU boleh menamakan wakil yang akan
bertindak sebagai PPU. PPU atau pegawai yang dilantik untuk mewakili PPU adalah
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa perkara bersabit dengan Perakuan
Pendaftaran yang dikeluarkan.

PPU hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang
masih sah.

3.3 Kelayakan Kewangan

Pemohon hendaklah memiliki dan mengekalkan punca kewangan yang mencukupi sepanjang
tempoh pendaftaran mereka. Had minima kewangan yang perlu dimiliki oleh pemohon adalah
seperti di lampiran 3.

3.3.1 Penilaian Keupayaan Kewangan

Keupayaan Kewangan pemohon akan dinilai berdasarkan kepada dokumen


yang dikemukakan serta jenis syarikat/operasi.

3.3.1.1 Syarikat Sendirian Berhad/Berhad.

Keupayaan kewangan pemohon akan dinilai dari jumlah modal berbayar syarikat
tersebut.

3.3.1.2 Firma Milik Tunggal/Perkongsian

Untuk pemohon ini, kewangan adalah dinilai dari segi nilai modal bersih (net
capital worth) yang dikira berdasarkan salah satu atau semua daripada
berikut;

(i) Akaun Semasa


Penyata Akaun Semasa bank pemohon untuk tiga bulan terkini.

(ii) Simpanan Tetap


Simpanan tetap yang dimaksudkan ialah yang tidak dicagarkan pada mana-mana
bank atau institusi kewangan serta belum luput tempoh matangnya.

(iii) Kemudahan Overdraft
Amaun kemudahan overdraf (OD) yang dinikmati oleh pemohon (memerlukan
pengesahan OD dari bank dan penyata 3 bulan terkini akaun OD tersebut).

8 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


(iv) Akaun Simpanan
Termasuklah akaun simpanan, saham ASB, sijil Simpanan Premium
BSN, akaun Tabung Haji yang terkini (semua atau salah satu).

3.3.1.3 Koperasi /Persatuan atau Seumpamanya

Kewangan bagi pemohon ini akan dinilai dari modal syer anggota. Dokumen
rujukan adalah akaun audit terkini.

3.4 Kelayakan Teknikal

Personel Teknikal hendaklah terdiri dari warganegara Malaysia yang memiliki pengalaman
dan pengetahuan (diiktiraf oleh CIDB) melaksanakan kerja-kerja pembinaan.

Personel Teknikal hendaklah memenuhi keperluan seperti di lampiran 3.

Personel teknikal hendaklah tidak terikat secara profesional atau digaji oleh mana-mana
pihak selain dari pemohon.

Personel teknikal hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel
Binaan yang masih sah.

3.5 Keperluan Tambahan

Pemohon hendaklah memenuhi/mematuhi lain-lain terma dan syarat pengeluaran Perakuan


Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa.

3.5.1 Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan

Semua kontraktor baru yang telah berdaftar dengan CIDB diwajibkan menghadiri
Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan (1 hari) dalam tempoh satu (1) tahun
dari tarikh Perakuan Pendaftaran kontraktor dikeluarkan. Selepas tamat kursus
peserta akan diberi sijil kehadiran kursus.

Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan adalah wajib dihadiri oleh Pegawai
Pengurusan Utama (PPU) seperti berikut:-

a) Pemilik Perniagaan,
b) Ahli Lembaga Pengarah,
c) Pengarah, atau
d) Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU).

Permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi kali pertama hendaklah


disertakan dengan Sijil Kehadiran Kursus Integriti. Kegagalan berbuat demikian
boleh menyebabkan permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran tidak
dapat dipertimbangkan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 9


Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau
Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan penganjuran Kursus
Integriti Untuk Kontraktor Binaan.

3.5.2 Mata CCD

Permohonan pembaharuan perakuan pendaftaran kontraktor akan diluluskan


berdasar kepada jumlah mata CCD yang dapat dikumpul oleh pemohon seperti
di lampiran 4.

Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti sijil penyertaan, sijil


kehadiran, surat sokongan atau lain-lain sebagai bukti penganugerahan mata CCD
seperti di lampiran 5.

Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau
Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan mata CCD.

3.6 Pengeluaran Semula Perakuan Pendaftaran

Salinan akuan berkanun atau Laporan Polis mengenai kehilangan / kerosakan Perakuan
Pendaftaran kontraktror asal dan bayaran sebanyak RM100.00 hendaklah dikemukakan
sebelum Perakuan baru dikeluarkan sebagai menggantikan Perakuan Pendaftaran
kontraktror yang hilang / rosak.

3.7 Salinan Perakuan Pendaftaran

Kontraktor yang memerlukan salinan Perakuan Pendaftaran perlu mengemukakan surat


permohonan daripada syarikat kepada CIDB beserta dengan bayaran sebanyak RM20.00
sesalinan. Walau bagaimanapun, surat permohonan daripada syarikat tidak diperlukan
sekiranya PPU atau wakil PPU yang dilantik berurusan terus di kaunter CIDB.

3.8 Status Pengkelasan Pendaftaran Kontraktor

Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan maklumat projek yang dilaksanakan sepanjang


tempoh Perakuan Pendaftaran kontraktor sebelumnya untuk penentuan status/kelas.

CIDB mempunyai hak untuk menentukan pengkelasan kontraktor berdasarkan kepada


maklumat yang dikemukakan. Pengkelasan Perakuan Pendaftaran kontraktor adalah
seperti berikut:

a) Aktif : Kontraktor tempatan yang mempunyai projek sepanjang tempoh


pendaftaran mereka berkuatkuasa. Kontraktor ini adalah terdiri dari mereka
yang berpengalaman dan serius dalam bidang pembinaan.

b) Separa Aktif : Kontraktor yang tidak dianugerahkan sebarang projek sepanjang


tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa tetapi aktif dalam menyertai
tender.

10 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


c) Dorman : Kontraktor yang tidak dianugerah sebarang projek sepanjang tempoh
pendaftaran mereka berkuatkuasa dan tidak menyertai sebarang tender.

d) Baru : Kontraktor yang baru berdaftar.

Perubahan pengkelasan Perakuan Pendaftaran boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan
syarat pihak kontraktor dapat mengemukakan bukti kerja/tender (yang telah disahkan) dan
membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal CIDB di mana-mana pejabat CIDB Negeri/
Cawangan. Setiap perubahan/penggantian Perakuan Pendaftaran baru tidak akan
dikenakan bayaran.

3.9 Pembatalan Perakuan Pendaftaran Kontraktor

Permohonan untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran kontraktor hanya boleh dipohon


oleh pemegang Perakuan Pendaftaran. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan
daripada syarikat kepada CIDB. Bagi syarikat yang mempunyai lebih dari seorang pemegang
Perakuan Pendaftaran, kebenaran bertulis dari semua pemegang adalah diperlukan.

Perakuan Pendaftaran yang masih belum tamat tempoh sah laku perlu dikembalikan kepada
CIDB sekiranya syarikat berhasrat untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran tersebut.

Syarikat yang membatalkan Perakuan Pendaftaran tidak boleh mengaktifkan semula


(mendapatkan Perakuan Pendaftaran) dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh
pembatalan dilakukan.

4.0 SYARAT-SYARAT UMUM

a) Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah hak CIDB. Pihak CIDB boleh membatal, menarikbalik
atau menggantung Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dikeluarkan. Pemegang Perakuan
Pendaftaran Kontraktor hendaklah memulangkan Perakuan Pendaftaran tersebut apabila
diarah untuk berbuat demikian.

b) Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah bertanggungjawab untuk mematuhi


syarat-syarat pendaftaran kontraktor, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis
yang lain pada sepanjang masa Perakuan Pendaftaran tersebut dipegang.

c) Semua kontraktor dikehendaki untuk mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB
dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Mana-mana
arahan/pekeliling yang diedar melalui pos, hebahan akhbar, laman web atau apa-apa media/
kaedah yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor.

Semua maklumat/dokumen yang dikemukakan kepada CIDB adalah menjadi milik CIDB.
CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan menzahirkan maklumat-maklumat tersebut
dalam apa jua bentuk terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 11


d) Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan butir-butir maklumat yang diperlukan oleh CIDB
atau mendapatkan Perakuan Pendaftaran yang telah diluluskan dalam tempoh sembilan
puluh (90) hari dari tarikh surat arahan/surat kelulusan dikeluarkan. Kegagalan berbuat
demikian akan dianggap bahawa pemohon tidak berminat untuk meneruskan usaha bagi
mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dipohon dan permohonan tersebut
akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis. Pemohon dikehendaki untuk
mengemukakan permohonan baru sekiranya ingin mendapatkan Perakuan Pendaftaran
kontraktor setelah permohonan sebelumnya terbatal.

5.0 PENGGANTUNGAN ATAU PEMBATALAN ATAU PENARIKAN SEMULA PERAKUAN


PENDAFTARAN

a) CIDB boleh atas daya usahanya sendiri atau berdasarkan aduan yang telah ditentusahkan
daripada mana-mana pihak, menggantung atau membatal atau menarik semula Perakuan
Pendaftaran mana-mana kontraktor yang telah melakukan apa-apa kesalahan seperti yang
tersenarai di perenggan (b).

b) Mana-mana sebab di bawah ini boleh menyebabkan Perakuan Pendaftaran kontraktor


digantung, atau ditarik balik:

(i) pemegang Perakuan telah dihukum sebagai bankrupt; atau

(ii) petisyen penggulungan berhubung dengan kontraktor telah diserahkan; atau

(iii) pemegang Perakuan gagal mematuhi mana-mana peruntukan Akta atau


peraturan-peraturan pendaftaran; atau
(iv) pemegang Perakuan telah memperoleh Perakuan dengan membuat perakuan
atau penyataan palsu secara bertulis atau sebaliknya; atau

(v) pemegang Perakuan meninggalkan kerja pembinaan yang sedang dijalankan;


atau

(vi) pemegang Perakuan didapati bersalah oleh mahkamah atau mana-mana badan
penyiasat yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis kerana
cuai dalam pelaksanaan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan; atau

(vii) pemegang Perakuan telah melanggar atau gagal mematuhi; atau telah membantu
pelanggaran mana-mana terma, syarat-syarat atau batasan yang dikenakan oleh
CIDB.

c) Pendaftaran mana-mana kontraktor akan terbatal secara automatik dalam kes-kes berikut:

(i) Apabila pendaftarannya dengan Pendaftar Perniagaan telah tamat, kecuali


kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dengan Pendaftar
Perniagaan dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh tamat Perakuan
Pendaftaran Perniagaan.

12 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


(ii) Bagi kontraktor yang pendaftarannya dengan Suruhanjaya Tenaga telah tamat
kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dalam tempoh
dua (2) minggu selepas tarikh tamat pendaftaran.

(iii) Apabila seorang kontraktor yang menjalankan operasi secara milik tunggal
meninggal dunia kecuali waris atau walinya memohon kebenaran dari CIDB,
dalam masa satu (1) bulan dari tarikh kematian, di mana dengan kelulusan CIDB,
pendaftarannya boleh diteruskan sehingga kerja-kerja semasa yang sedang
dilaksanakan siap.

(iv) Apabila rakan kongsi kontraktor yang beroperasi secara perkongsian meninggal
dunia atau berpecah kongsi kecuali rakan kongsi yang masih hidup atau tinggal
memohon kebenaran CIDB dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh kematian
atau pemecahan, di mana dengan kelulusan CIDB, pendaftaran kontraktor
dibenarkan sehingga kerja semasa siap atau tamat pendaftarannya yang mana
lebih awal.

d) Sebelum CIDB membatalkan, menggantung atau menarik balik Perakuan Pendaftaran


mana-mana kontraktor, CIDB hendaklah:

(i) Menghantar notis bertulis mengenai aduan terhadap kontraktor; dan


(ii) Memberi kontraktor berkenaan peluang mengemukakan penjelasan secara
bertulis;

kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam (c) di atas.

e) Kontraktor yang pendaftarannya telah dibatalkan, digantung atau ditarik balik tidak
dibenarkan untuk menyertai mana-mana tender baru atau meneruskan mana-mana kerja
pembinaan.

f) Pihak CIDB boleh dalam keadaan tertentu membenarkan kontraktor yang Perakuan
Pendaftarannya telah dibatalkan untuk menyiapkan kerja semasanya.

6.0 TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR BERDAFTAR

6.1 Syarat-Syarat Pendaftaran6.1.1 Syarat Am

a) Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan tidak boleh dipindah milik.

b) CIDB mempunyai hak mengkaji semula gred pendaftaran kontraktor


dari masa ke semasa.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 13


6.1.2 Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor

a) Kontraktor hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Akta


Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (”AKTA”),
peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya dan apa-apa terma,
syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh CIDB dari masa ke
semasa.

b) Kontraktor tidak boleh menyertai mana-mana tender atau


melaksanakan apa-apa kerja pembinaan selepas habis tempoh
Perakuan sehingga ianya diperbaharui.

c) Kontraktor tidak boleh mengakujanji untuk membina apa-apa projek


pembinaan yang melebihi nilai kerja pembinaan yang dinyatakan di
bawah gred pendaftaranya dan tidak boleh melaksanakan apa-apa
projek pembinaan di luar kategori pendaftaranya.

d) Kontraktor hendaklah mengemukakan maklumat mengenai apa-apa


kerja pembinaan atau kontrak dalam tempoh satu bulan selepas
diaward.

e) Kontraktor hendaklah mengemukakan apa-apa maklumat yang


dikehendaki oleh CIDB dari masa ke semasa.

f) Kontraktor hendaklah mempamerkan Perakuan Pendaftaran yang


dikeluarkan oleh CIDB atau salinan Perakuan Pendaftaran yang
diperakui oleh CIDB di tempat perniagaannya.

g) Kontraktor hendaklah mempamerkan nombor pendaftaran atas papan


tanda di setiap tapak pembinaannya.

h) Kontraktor hendaklah memohon untuk memperbaharui pendaftaran


dalam tempoh enam puluh hari sebelum tarikh tamat tempoh yang
dinyatakan dalam Perakuan itu. Permohonan yang diterima oleh
CIDB kurang dari 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh Perakuan
Pendaftaran akan dikenakan denda sebanyak RM200.00 kerana
lewat memperbaharui Perakuan Pendaftaran.

i ) Kontraktor hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Kod Etika Kontraktor


yang diterbitkan oleh CIDB.

14 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN ATAU PEMOHON YANG
DIPERBADANKAN DI MALAYSIA

1.0 PERMOHONAN PERAKUAN PENDAFTARAN BARU

1.1. Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan


borang yang telah ditetapkan.

1.1.1 Syarat-Syarat Permohonana) Melengkapkan borang pendaftaran baru R1/95.
b) Membayar Fee proses sebanyak RM50.00.
c) Pemohon telah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat
atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya.
d) Pemohon hendaklah mempunyai keupayaan kewangan yang mencukupi
serta mengekalkan punca kewangan tersebut di sepanjang tempoh
pendaftarannya (rujuk lampiran 3).
e) Pemohon hendaklah mempunyai atau menggaji pegawai teknikal yang
berkelayakan dan mencukupi serta mengekalkan pegawai tersebut
sepanjang tempoh pendaftarannya. (rujuk lampiran 3).
f) PPU atau wakil PPU mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan
sekurang-kurangnya dua (2) tahun.

1.1.2 Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan, sila
rujuk lampiran 6.

1.2 Tempoh Pendaftaran

Semua pendaftaran baru akan diberi kelulusan bersyarat untuk tempoh satu (1) tahun
sahaja. Dalam tempoh tersebut, kontraktor disyaratkan untuk menghadiri Kursus Integriti
Untuk Kontraktor Binaan yang dianjurkan oleh CIDB dan perlu memiliki mata CCD minimum
seperti di lampiran 4 dalam tempoh kelulusan tersebut.

Perakuan Pendaftaran tidak akan diperbaharui jika kontraktor gagal menghadiri Kursus
Integriti.

2.0 PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN

2.1. Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan


borang yang telah ditetapkan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 15


2.1.1 Syarat-Syarat Permohonan

a) Melengkapkan borang pembaharuan R4/95.


b) Fee Proses sebanyak RM30.00.
c) Mematuhi syarat-syarat dan keperluan pendaftaran seperti permohonan baru.
d) Mengikuti kursus Integriti untuk kontraktor pembinaan.
e) Mengumpul jumlah mata CCD yang ditetapkan.
f) Permohonan hendaklah dikemukakan seawal-awalnya enam puluh(60) hari
sebelum luput tempoh Perakuan Pendaftaran.
g) Permohonan yang dibuat kurang daripada tiga puluh(30) hari dari tarikh luput
pendaftaran kontraktor akan dikenakan denda lewat sebanyak RM200.00.
h) Bebas daripada tindakan tatatertib.

CIDB berhak untuk membuat penilaian semula gred pendaftaran kontraktor yang sedia
ada . Gred pendaftaran akan diturunkan sekiranya kontraktor gagal memenuhi kriteria
pendaftaran. Penilaian adalah berdasarkan maklumat yang dikemukakan bersama borang
permohonan.

2.1.2 Dokumen Sokongan

Rujuk lampiran 7(i), atau 7(ii) atau 7(iii)

2.1.3 Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan


(rujuk lampiran 6).

2.1.4 Tempoh Pendaftaran

Tempoh Perakuan Pendaftaran akan ditentukan berdasarkan mata CCD minimum mengikut
gred seperti di lampiran 4.

3.0 KENAIKAN GRED

3.1 Permohonan

Permohonan untuk kenaikan gred sediada kepada gred yang lebih tinggi hendaklah
menggunakan borang yang telah ditetapkan.

3.2 Butir-Butir Permohonan

Pemohon hendaklah menyatakan gred yang dipohon di dalam borang permohonan mereka
(rujuk lampiran 2a, 2b dan 2c).

16 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


3.3 Syarat-Syarat Permohonan Kenaikan Gred

(i) Melengkapkan Borang CIDB R5/96.


(ii) Fee proses sebanyak RM30.00.
(iii) Memenuhi keperluan kewangan untuk gred yang dipohon (rujuk Lampiran 3 ).
(iv) Memenuhi keperluan dan kriteria personel teknikal bagi gred yang dipohon
(rujuk lampiran 3 ).
(v) Bebas daripada tindakan tatatertib.

3.4 Dokumen-dokumen Sokongan

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan rujuk lampiran 7 (i), 7(ii) dan 7(iii).

3.5 Fee Pendaftaran Kenaikan Gred

Fee dikenakan adalah mengikut perbezaan antara fee gred baru dan fee gred
sebelumnya.

3.6 Perakuan Pendaftaran

a) Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee kenaikan gred
dijelaskan.

b) Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada (untuk
permohonan kenaikan gred sahaja).
Nota : Sekiranya tempoh sah laku Perakuan sediada masih belum luput,
Perakuan Pendaftaran asal hendaklah dipulangkan semula semasa membuat
pembayaran yuran pendaftaran.

c) Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah mengikut tempoh yang diluluskan
(untuk permohonan kenaikan bersama pembaharuan).

4.0 TAMBAH KATEGORI/PENGKHUSUSAN

4.1 Permohonan

Permohonan untuk tambah kategori/pengkhususan hendaklah menggunakan borang yang


telah ditetapkan.

4.2 Butir-Butir Permohonan

Pemohon hendaklah menyatakan kategori dan pengkhususan yang dipohon di dalam


borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a, 2b dan 2c).

4.3 Syarat-Syarat Tambah Kategori/Pengkhususan

(i) Melengkapkan Borang CIDB R5/96.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 17


(ii) Fee proses sebanyak RM30.00.
(iii) Tempoh sah pendaftaran tidak kurang dari 6 bulan.
(iv) Bebas daripada tindakan tatatertib.
(v) Lain-lain syarat khusus bagi:

a) Tambahan Kategori

Tambahan kategori boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:-

(i) Syarikat telah melaksanakan kerja dalam kategori tersebut dengan


kebenaran khas daripada CIDB.
atau

(ii) Mempunyai personel teknikal berkaitan bidang berkaitan.


Nota : Bagi kategori Mekanikal Dan Elektrikal khususnya, pemohon
perlu mengemukakan personel teknikal dalam bidang Elektrikal
ataupun Mekanikal.

b) Tambahan Pengkhususan

Tambahan pengkhususan hanya boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan


bahawa:-

(i) Beliau telah melaksanakan kerja dalam pengkhususan yang dipohon.atau

(ii) Mempunyai personel teknikal berkaitan dalam bidang tersebut (rujuk


lampiran 2 d).

atau

(iii) Pendaftaran dengan mana-mana agensi pendaftar di bawah Akta


Parlimen (rujuk lampiran 2 d).

(iv) Mempunyai Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon.

4.3 Dokumen-Dokumen Sokongan

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan.

a) Tambah Kategori & Pengkhususan


(i) Maklumat personel teknikal sama seperti permohonan pembaharuan
(R4/95).
(ii) Bukti kerja atau surat tawaran kerja atau surat siap kerja bagi setiap
pengkhususan yang dipohon (rujuk lampiran 2c).
(iii) Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon (rujuk

18 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


lampiran 7(i) atau 7(ii) atau 7(iii) bagi menentukan dokumen yang
perlu dikemukakan.

4.4 Fee Pendaftaran Bagi Tambah Kategori/Pengkhususan

Fee yang dikenakan bagi tambahan kategori/pengkhususan adalah seperti berikut :

a) Permohonan Dalam Tempoh Berkuatkuasa Pendaftaran

Fee dikenakan sebanyak RM100.00 bagi pengeluaran perakuan yang baru.

b) Permohonan Serentak Tambah Kategori/Pengkhususan dan Pembaharuan


Pendaftaran

Fee dikenakan adalah fee pembaharuan sahaja.

4.5 Perakuan Pendaftaran

a) Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee dijelaskan.


b) Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada.

5.0 KEBENARAN KHAS MEMASUKI TENDER/MENJALANKAN KERJA MELEBIHI GRED

5.1 Jenis-Jenis Permohonan Kebenaran KhasTerdapat 2 jenis permohonan bagi kebenaran khas dan setiap jenis mempunyai beberapa
kategori seperti berikut :-

(i) Kebenaran Khas Menyertai Tender:-


a) melebihi gred berdaftar
b) di luar kategori
c) di luar pengkhususan

(ii) Kebenaran Khas Menjalankan Kerja:-


a) melebihi gred berdaftar
b) di luar kategori

5.2 Syarat-Syarat Am Permohonan

a) Telah berdaftar dengan CIDB.


b) Memiliki Perakuan Pendaftaran yang masih sah.
c) Telah diberi surat anugerah projek/membuat akujanji melaksanakan projek.
d) Bebas daripada tindakan tatatertib.

5.3 Syarat-Syarat Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Khas

5.3.1 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Melebihi Gred Berdaftar

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 19


5.3.1.1 Kelayakan Pemohon

(i) permohonan hanya dibenarkan untuk satu gred lebih tinggi
sahaja.
(ii) mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred
yang dipohon.

5.3.1.2 Keperluan Permohonana) Melengkapkan borang R6
b) Fee proses RM30.00
c) Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender
d) Maklumat Kewangan (mana-mana di antara berikut):
i) Syarikat Sendirian Berhad/Berhad.
Modal berbayar + modal terkumpul.
ii) Koperasi
Modal syer anggota + modal terkumpul.
iii) Lain-lain
Modal terkumpul.
e) Maklumat Personel Teknikal (jika ada)
f) Bebas daripada tindakan tatatertib

5.3.2 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Diluar Kategori dan


Pengkhususan.

5.3.2.1 Kelayakan Pemohon

(i) la dibenarkan kepada kontraktor selagi ia tidak melebihi gred


berdaftar .
(ii) Tiada had bilangannya.

5.3.2.2 Syarat Pemohonan

a) Melengkapkan borang R6.


b) Fee proses RM30.00.
c) Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender.
d) Maklumat Personel Teknikal.
e) Pendaftaran Dengan Agensi Pendaftar Berkaitan.

5.3.3 Permohonan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja Melebehi Gred Berdaftar/


Diluar Kategori

5.3.3.1 Kelayakan Pemohon

(i) Mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang


dipohon.
(ii) Memenuhi kriteria personel teknikal setaraf gred yang dipohon.

20 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


(iii) Telah dilantik untuk melaksanakan kerja melebihi gred
berdaftar.

5.3.3.2 Keperluan Permohonan

(i) Melengkapkan borang R6.


(ii) Fee proses RM30.00.
(iii) Salinan surat tawaran kerja.
(iv) Maklumat Kewangan.
(v) Maklumat Personel Teknikal /ijazah/diploma.
(vi) Penyata EPF syarikat.

Kebenaran khas menjalankan kerja pembinaan melebihi gred hanya diberi


sekali sahaja dalam tempoh pendaftaran bagi sesuatu gred.

6.0 PERUBAHAN BUTIR-BUTIR MAKLUMAT

Semua kontraktor dikehendaki untuk memaklumkan kepada CIDB dari masa ke semasa apa-apa
perubahan butir-butir maklumat mengenai syarikat mereka dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari
tarikh perubahan tersebut berlaku.

Perubahan butir-butir hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan.

6.1 Perubahan Butir-Butir Perniagaan

6.1.1 Pertukaran Status Daripada Firma Milik Tunggal (ROB) Kepada Perkongsian
(ROB).

Pemohon perlu:-

a) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru


(rujuk bab pendaftaran baru).

b) Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status


serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma
(ROB) dengan CIDB, sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin
dipindahkan kepada syarikat baru.

6.1.2 Pertukaran Nama Dari Firma A (ROB) Kepada Firma B (ROB)

Pemohon perlu:-

a) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran


baru).

b) Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status


serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 21


(ROB) dengan CIDB, sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin
dipindahkan kepada syarikat baru.

6.1.3 Pertukaran Perniagaan Milik Tunggal/Perkongsian Kepada Syarikat


Sendirian Berhad.

Pemohon perlu:-

a) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran


baru).

b) Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status


serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma
(ROB) dengan CIDB, sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin
dipindahkan kepada syarikat baru (ROC).

6.1.4 Pemilik Tunggal Meninggal Dunia

Waris atau walinya memaklumkan perkara tersebut kepada CIDB bagi tujuan
pembatalan pendaftaran. Walau bagaimanapun jika terdapat kerja-kerja semasa
yang sedang dilaksanakan, waris atau walinya perlu mengambil tindakan dengan
merujuk kepada perkara 5 c(iii) muka surat 13.

6.1.5 Perubahan Rakan Kongsi

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan Borang R6 berserta fee proses RM30.00.


b) Mengemukakan borang B iaitu dokumen perubahan butir (yang diakui
sah) daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

6.1.6 Perubahan Alamat BerdaftarKontraktor perlu :-

a) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00.


b) Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai
RM100.00.
c) Mengemukakan borang D (pembaharuan daftar perniagaan) terkini.
d) Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan
yang asal.

6.2 Perubahan Butir-Butir Syarikat

6.2.1 Perubahan Nama Syarikat

22 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00.


b) Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai
RM100.00.
c) Mengemukakan borang 13 - Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran
Nama Syarikat.
d) Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan
yang asal.

6.2.2 Perubahan Alamat Berdaftar Syarikat

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30.00.


b) Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai
RM100.00.
c) Mengemukakan borang 44 - Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar
dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan.
d) Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan
yang asal.

6.2.3 Perubahan - Butiran Pengarah

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30.00.


b) Mengemukakan borang 49 - ‘Return Giving Particulars In Register
Of Directors, Managers And Secretaries And Changes Of Particulars’
bersabit dengan perubahan.

6.2.4 Perubahan Butiran Struktur Ekuiti/Pemegang Saham

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30.00.


b) Mengemukakan borang 32A - ‘Pindah Milik Saham / Debentur’
bersabit dengan perubahan.

6.2.5 Perubahan Modal Berbayar Syarikat

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30.00.


b) Mengemukakan borang 24 - ‘Return Of Allotment Of Shares’ bersabit
dengan perubahan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 23


6.2.6 Penggulungan Syarikat

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.00.


b) Mengemukakan surat daripada pengarah syarikat.
c) Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan
yang asal untuk tujuan pembatalan.
d) Notis Berkanun Pengisytiharan Penggulungan Syarikat dari
Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

6.3 Perubahan Teknikal Masuk/Berhenti/Keluar daripada syarikat


Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.00.


b) Mengemukakan nama personel teknikal yang keluar atau masuk syarikat.
c) Menyertakan bersama Penyata EPF syarikat dan resit bayaran.

6.4 Perubahan Bagi Kontraktor Usahasama atau Kontraktor Asing (Perubahan melibatkan
tarikh mula atau siap kerja, Nilai kontrak dan sebagainya)

Kontraktor perlu:-

a) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.00.


b) Mengembalikan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang asal.
c) Membayar Fee pendaftaran sebanyak RM100.00.
d) Mengemukakan dokumen sokongan daripada ’klien’ yang mengesahkan
perubahan tersebut.

6.5 Perubahan Alamat perhubungan /No. Telefon dan No. Fax

Kontraktor hanya perlu memaklumkan kepada CIDB dengan mengemukakan surat pemberitahuan
pertukaran alamat perhubungan tersebut dan tiada fee dikenakan bagi tujuan ini.

24 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA
Syarikat-syarikat kontraktor usahasama/konsortium yang telah dilantik untuk melaksanakan sesuatu projek
pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB. Pendaftaran ini adalah atas dasar projek dan ianya sah hanya
untuk kontraktor ini melaksanakan projek seperti yang tertera di dalam Perakuan Pendaftaran tersebut
sahaja.

1.0 Pendaftaran Kontraktor Usahasama/Konsortium.

Secara amnya, terdapat dua (2) jenis pendaftaran kontraktor usahasama /konsortium dengan CIDB
iaitu:-

(i) Kontraktor usahasama / konsortium Tempatan.


(ii) Kontraktor usahasama / konsortium Kontraktor Asing.

Jenis pendaftaran adalah ditentukan melalui analisa dokumen perjanjian usahasama/konsortium


tersebut.

2.0 Kontraktor Usahasama/Konsortium Tempatan

Pendaftaran ini melibatkan usahasama/konsortium yang mempunyai perjanjian untuk menyiapkan


sesuatu projek dimana kontraktor tempatan mempunyai equiti 100% ataupun sekurang-kurangnya
70% dari keseluruhan projek.

2.1 Kriteria Pendaftaran

Kontraktor Usahasama/konsortium perlulah memenuhi kriteria berikut:-

(i) Projek
Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan satu-satu
projek.

(ii) Pendaftaran Sebagai Kontraktor (Setiap Rakan Kongsi)


Mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan usahasama/ konsortium yang
mempunyai Perakuan Pendaftaran yang masih sah.

(iii) Gred Berdaftar


Sekurang-kurangnya salah seorang dari rakan kongsi adalah terdiri dari
kontraktor yang berdaftar di bawah gred yang sama dengan nilai projek yang
akan dilaksanakan.

2.2. Syarat Permohonan

Syarat permohonan pendaftaran usahasama/konsortium tempatan adalah seperti


berikut:-

(i) Melengkapkan borang permohonan baru R1/95.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 25


(ii) Membayar fee proses RM 50.00.
(iii) Mengemukakan dokumen perjanjian usahasama/konsortium (MOU).
(iv) Mengemukakan surat tawaran kerja rasmi yang lengkap.
(v) Menyertakan bersama salinan Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor bagi
rakan kongsi yang terlibat dengan kerja-kerja pembinaan di tapak.

2.3. Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan, rujuk
lampiran 6.

3.0 Usahasama Kontraktor Tempatan dan Kontraktor Asing

Pendaftaran ini melibatkan usahasama di antara kontraktor tempatan dan kontraktor asing yang
mempunyai perjanjian dimana kontraktor asing membuat kerja melebihi 30% dari keseluruhan
projek usahasama tersebut. Pendaftarannya adalah sama seperti pendaftaran kontraktor asing.
(rujuk pendaftaran kontraktor asing)

26 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ANTARABANGSA

1.0 Permohonan

Firma atau syarikat tempatan atau syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau firma atau syarikat
sedia ada yang terlibat dalam aktiviti pembinaan boleh memohon pendaftaran dengan menggu-
nakan borang CIDB R5/95 (Pin. 1/99) beserta fee proses sebanyak RM30.00

2.0 Syarat Permohonan

2.1 Pendaftaran Syarikat

a) Pemohon hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat


atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya sebelum permohonan
mereka layak dipertimbangkan oleh CIDB.
b) Pemohon hendaklah berdaftar dengan CIDB bagi tempoh sekurang-kurangnya
3 tahun.

2.2 Kemampuan dan Keupayaan Syarikat

a) Telah menunjukkan bukti bahawa telah menyiapkan sekurang kurang satu


projek samada di dalam atau di luar negara dalam bidang yang berkaitan.
b) Mempunyai persijilan ISO 9001: 2008.
c) Status Pengkelasan adalah aktif.

3.0 Dokumen Sokongan

a) Salinan Perakuan Pendaftaran CIDB.


b) Form of Annual Return of A Company Having Share Capital.
c) Salinan Sijil ISO 9001:2008.
d) Surat tawaran atau apa-apa surat kontrak untuk kerja pembinaan yang telah siap
dilaksanakan samada di dalam Negara atau di luar Negara.
e) Addendum (permohonan antarabangsa).

4.0 Fee Pendaftaran

Apabila diluluskan dan dimaklumkan oleh CIDB, permohonan yang berjaya hendaklah membayar
fee pendaftaran berjumlah RM100.00 dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal sebelum
Perakuan Pendaftaran yang baru dikeluarkan.

5.0 Tempoh Pendaftaran

Perakuan Pendaftaran adalah sah sama dengan tempoh Perakuan Pendaftaran tempatan sedia ada
kecuali dibatal, digantung atau ditarik balik terdahulu oleh CIDB.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 27


PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ASING

1.0 Perakuan Pendaftaran SementaraSemua kontraktor asing tidak dibenarkan menyertai apa-apa tender samada atas pelawaan pelang-
gan atau melalui iklan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran sementara dari CIDB.

Perakuan Pendaftaran sementara hanya dikeluarkan kepada kontraktotr asing bagi tender yang
akan disertai sahaja

1.1 Syarat Permohonan

Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan pendaftaran sementara untuk kontraktor


asing adalah seperti berikut:

a) Melengkapkan borang R2/95.


b) Fee proses RM50.00.
c) Iklan tender./surat jemputan daripada ’klien’.
d) Maklumat pengalaman syarikat.
e) Maklumat kewangan syarikat.
f) Maklumat personel syarikat.

1.2 Syarat Perakuan Pendaftaran Sementara

Perakuan Pendaftaran sementara adalah kebenaran untuk menyertai tender bagi projek
yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran sementara sahaja.

Tempoh sah Perakuan Pendaftaran Sementara adalah sehingga tarikh tutup atau tarikh
tutup lanjutan bagi tender tertentu sahaja.

Perakuan ini tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kerja-kerja permbinaan. Pemohon
dikehendaki untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran
Kontraktor Asing apabila pemohon berjaya dengan bidaan mereka.

1.3 Fee Perakuan Pendaftaran Sementara

Fee Perakuan Pendaftaran sementara adalah mengikut fee pendaftaran kontraktor asing
(Lamplran 6). Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB seperti ditetapkan di
dalam surat kelulusan permohonan. Fee tersebut hendaklah dijelaskan sebelum Perakuan
sementara dikeluarkan.

2.0 Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing

Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menjalankan atau mengakujanji untuk menjalankan apa-
apa kerja pembinaan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing.

28 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


2.1 Syarat Permohonan

Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing.


adalah seperti berikut:

a) Melengkapkan borang R3/95,


b) Surat Tawaran Kerja rasmi.

2.2 Syarat Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing

Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing adalah kebenaran untuk melaksanakan kerja-kerja


pembinaan bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran kontraktor asing
sahaja.

Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran kontraktor usahasama/ konsortium adalah seperti
yang ditetapkan di dalam surat tawaran kerja yang dikemukakan (dari Tarikh Mula Kerja
hingga tarikh luput Tempoh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)).

Jika terdapat sesuatu sebab dimana tarikh penyiapan projek dilanjutkan, pihak kontraktor
hendaklah memohon kepada CIDB dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh luput Perakuan
Pendaftaran bagi tujuan melanjutkan tempoh sah laku Perakuan tersebut.

2.3 Fee Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing

Fee pendaftaran kontraktor asing adalah seperti di dalam jadual fee pendaftaran kontraktor
asing (rujuk lampiran 6).

Fee proses dan fee pendaftaran hendaklah dijelaskan semasa permohonan dibuat.

2.4 Masa Prosesan

Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan keputusan dalam
tempoh satu (1) minggu dari tarikh penyerahan permohonan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 29


LAMPIRAN 1

IBU PEJABAT CIDB


Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, No. 72
Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur
Tel: 03-2617 0200 Faks: 03-2617 0220

CIDB Wilayah Persekutuan CIDB Kedah


Tingkat 7 Lot 7 & 8, Kompleks
Grand Seasons Avenue Perniagaan Asas Jaya
No. 72, Jalan Pahang Jalan Stadium
53000 Kuala Lumpur 05000 Alor Setar
Tel : 03-4045 3800 Kedah
Faks : 03-4045 3858 Tel : 04-733 1243
Faks : 04-733 1175

CIDB Perak CIDB Wilayah Sabah
Lot 5.02, Tingkat 5, Bangunan KWSP, Blok A, Tingkat 4
Jalan Greentown, Bangunan KWSP
30450 Ipoh, Perak 88100, Kota Kinabalu,
Perak. Sabah
Tel : 05-2423 488 Tel : 088-235 060
Faks : 05-2555 488 Faks : 088-242 481

CIDB Pahang CIDB Melaka


A1, Ground 1st, 2nd & 3rd Floor, M1/3/40, Tingkat 2
Jalan Seri Kuantan 2, Bangunan Kota Cemerlang
Sri Kuantan Square, Leboh Ayer Keroh
25050 Kuantan 75450 Ayer Keroh
Pahang Melaka
Tel : 09-517 8734/8953 Tel : 06-232 8885
Faks : 09-517 8751 Faks : 06-232 8950

30 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


CIDB Terengganu CIDB Sarawak
Tingkat 7, Menara Yayasan Islam Terengganu, Tingkat 1, Blok A
Jalan Sultan Omar, Kompleks CIDB,
20300 Kuala Terengganu, Jalan Sultan Tengah
Terengganu. 93050 Kuching
Tel : 09-624 5311 Sarawak
Faks : 09-623 8973 Tel : 082-445 883/446 833
Faks : 082-447 833
CIDB Johor
Lot 2067, Batu 3, Jalan Tampoi, CIDB Miri (Cawangan)
81200 Johor Bahru, Tingkat 1, Wisma Rela Aman
Johor. Lot 1301, Blok 9, MCLD
Tel : 07-234 4808 Miri Water Front
Faks : 07-234 4807 98000 Miri, Sarawak
Tel : 085-417 431
CIDB Kelantan Faks : 085-417 432
No. U7.2, Tingkat 7,
Menara Perbadanan, CIDB Tawau (Cawangan)
Jalan Tengku Petra, Semerak, Tingkat 1, Blok 35,
15000 Kota Bahru, Wisma Gek Poh, Batu 1
Kelantan. Jalan Dunlop/Kuhara
Tel : 09-743 5311 Beg Berkunci No. 7
Faks : 09-744 4311 91009 Tawau, Sabah
Tel : 089-777 841/842
Pejabat CIDB Pulau Pinang Faks : 089-777 840
Lot 9.01, Tingkat 9, Bangunan KWSP,
No.3009 Off Lebuh Tenggiri 2,
Bandar Seberang Jaya,
13700 Seberang Jaya,
Pulau Pinang.
Tel : 04-390 2448
Faks : 04-390 7448

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 31


LAMPIRAN 2A

RINGKASAN GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN

Gred & Keupayaan


Menender Kategori Pengkhususan
Tidak melebihi CE
G1
200,000.00 PEMBINAAN Sila rujuk lampiran
Tidak melebihi KEJURUTERAAN 2b
G2
500,000.00 AWAM
Tidak melebihi
G3 B Sila rujuk lampiran
1,000,000.00
PEMBINAAN 2b
Tidak melebihi
G4 BANGUNAN
3,000,000.00
Tidak melebihi ME Sila rujuk lampiran
G5
5,000,000.00 MEKANIKAL DAN 2b
Tidak melebihi ELEKTRIKAL
G6
10,000,000.00
G7 Tiada had

32 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


LAMPIRAN 2B
SENARAI PENGKHUSUSAN DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KATEGORI B KATEGORI CE KATEGORI ME


PEMBINAAN PEMBINAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
BANGUNAN KEJURUTERAAN AWAM
KOD DESKRIPSI KOD DESKRIPSI KOD DESKRIPSI KOD DESKRIPSI

IBS: Sistem konkrit Pembinaan jalan dan


B01 pasang siap
CE01 pavemen
M01 Sistem hawa dingin E01 Sistem bunyi

Sistem pencegahan
IBS: Sistem Kerangka Sistem pengawasan
B02 keluli
CE02 Pembinaan Jambatan M02 dan perlindungan E02 dan keselamatan
kebakaran
Pemulihan dan pemu- Sistem automasi
B03 liharaan
CE03 Strktur merin M03 Lift dan eskalator E03 bangunan

Sistem automasi Pemasangan voltan


B04 Kerja am bangunan CE04 Empangan M04 bangunan
E04 rendah
Sistem untuk bengkel,
Terowong dan sokong Pemasangan voltan
B05 Kerja cerucuk CE05 bawah
M05 kilang kuari dan E05 tinggi
sebagainya
Kerja pembaikan Sistem pencahayaan
B06 konkrit
CE06 Sistem kawalan banjir M06 Peralatan perubatan E06 khas
Sistem telekomunikasi
B07 Hiasan dalaman CE07 Trek keretapi M07 Peralatan dapur E07 dalaman

Pemasangan bahan Sistem perlindungan Sistem telekomunisai


B08 kalis air
CE08 cerun
M08 Sistem pemulihan haba E08 luaran
Pemampatan dan
Saluran paip minyak Pelbagai peralatan
B09 Lanskap CE09 atau gas
M09 penjanaan berasaskan E09 khas
mekanikal
Pemasangan paip air Pendingin untuk kuasa
B10 dalaman
CE10 Kerja cerucuk M10 penjanaan
E10 Penel kawalan khusus

Kerja Pembaikan Pembinaan dan


B11 Pemasangan tanda CE11 konkrit
M11 rawatan khusus
E11 Kerja am elektrik

Kerja aluminium / keluli Kerja penyiasatan


B12 dan kaca
CE12 tanah
M12 Loji khusus E12 Papan tanda elektrik

Pemasangan jubin dan Sistem telekomunikasi


B13 kerja lepaan
CE13 Pemasangan tanda M13 Pengendalian gerudian E13 keretapi
Sistem kawalan Kabel rangkaian
B14 Kerja cat CE14 Landskap M14 pencemaran
E14 komputer

Pemasangan bumbung Kelengkapan mekani-


B15 dan clading logam
CE15 Kerja-kerja luar pesisir M15 kal pelbagai

Pembinaan dan Kerja-kerja pembinaan


B16 pemasangan CE16 dan penyenggaraan M16 Kren menara
kelengkapan kolam bawah air
Kerja prestressing dan
B17 post tensioning
CE17 Lapangan terbang M17 Peralatan dobi

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 33


KATEGORI B KATEGORI CE KATEGORI ME
PEMBINAAN PEMBINAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
BANGUNAN KEJURUTERAAN AWAM
B18 Kerja logam CE18 Kerja tebus guna M18 Sistem air panas

Pemasangan
B19 IBS: sistem fomwork CE19 Sistem pebentungan M19 kelengkapan loji
Pemasangan paip gas Penyenggaraan am
B20 dalam bangunan CE20 Sistem bekalan air M20 mekanikal
Kerja-kerja am
B21 Pemasangan perancah CE21 kejuruteraan awam
Trek padang
B22 IBS: Sistem blok CE22 permainan sintetik
IBS: Sistem kerangka Kerja prestressing dan
B23 kayu CE23 post tensioning
Kerja penyenggaraan Struktur kejuruteraan
B24 bangunan CE24 awam
Penyambungan paip
B25 persendirian ke CE25 Kerja meletup batu
pembetong
B26 Kerja meroboh CE26 Struktur berukir
Perkhidmatan
penyenga Kerja penebatan
B27 raan sistem bekalan CE27 haba/refractory
air atau sistem
pembentungan
B28 Kerja pelbagai CE28 Sistem acuan khusus
Pemasangan
CE29 perencah
Kerja pensatabilan
CE30 tanah, penyaliran
bawah tanah
Kerjakejuruteraan
CE31 awam telekomunikasi

CE32 Kerja penyelenggaraan


kejuruteraan awam
Penggerudian untuk
CE33 air bawah tanah
Kerja pemasangan
CE34 konkrit pra tuang
CE35 Ujian konkrit
CE36 Kerja tanah
Kerja serombong
CE37 stesen kuasa
Penyenggaraan sistem
CE38 penbentongan
Penyelengaraan sistem
CE39 bekalan air
CE40 Pengorekan

Kerja membina kolam


CE41 air untuk ternakan

34 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


LAMPIRAN 2C
KATEGORI & PENGKHUSUSAN PENDAFTARAN

KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN B01 Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan
BANGUNAN (B) IBS: Sistem konkrit pasang menggunakan komponen konkrit pasang pengurusan
siap siap seperti tiang, rasuk, lantai papak,
dinding pratuang, panel ringan dan
kompenen 3D (balconi, tangga, `toilets
pod’ dan `lift chambers’)

B02 Pembinaan Bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan


IBS: Sistem kerangka keluli menggunakan struktur keluli samada Pengurusan
`hot-rolled’ atau `cold-rolled’ seperti
rasuk keluli, tiang keluli, kekuda bumbung
keluli dan `portal frame’.

B03 Kerja-kerja Pemulihan dan pemuliharaan Bukti kerja


Pemulihan dan pemuliharaan bangunan

B04 Kerja-kerja Am bangunan, bangunan Pengalaman/ personel


Kerja-kerja am bangunan Rangka Konkrit bertulang, kerja-kerja teknikal/sijil Kecekapan
pembinaan tidak termasuk struktur Pengurusan
rangka konkrit bertulang.

B05 Kerja-kerja cerucuk seperti cerucuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan


Kerja cerucuk konkrit di situ, konkrit bertulang tuang Pengurusan
dahulu, konkrit prategasan atau
pascategasan, keluli, kayu atau sistem
berpaten.

B06 Pengukuhan struktur dengan cara Bukti kerja


Kerja pembaikan konkrit `pressure grouting, guniting’ dan
sebagainya.

B07 Hiasan dalaman, termasuk penel siling, Bukti kerja / Sijil Kecekapan
Hiasan dalaman sesekat `built-in fitmens’, kerja-kerja Pengurusan
lantai yang dinaikkan.

B08 Pemasangan bahan kalis air untuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan
Pemasangan bahan kalis air `basement, bumbung, tembok dan Pengurusan
sebagainya.

B09 Mengadakan kemudahan landskap Bukti kerja


Lanskap termasuk penanaman pokok dan
rumput.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 35


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN B10 Pemasangan, membaiki dan Permit A (A1 atau A2) dari
BANGUNAN (B) Pemasangan paip air menyelengara paip air dalam bangunan. SPAN kecualai Sabah dan
dalaman Sarawak (orang)

B11 Pemasangan tanda, tanda arah Bukti kerja


Pemasangan tanda bersepadu untuk kompleks, lapangan
terbang, pusat membeli belah, tanda
pameran dan sebaginya.

B12 Kerja-kerja aluminium/keluli dan kaca. Bukti kerja


Kerja alamunium/keluli dan
kaca

B13 Pemasangan jubin dan kerja lepaan. Bukti kerja


Pemasangan jubin dan kerja
lepaan

B14 Kerja-kerja cat. Bukti kerja/ Sijil Kecekapan


Kerja-kerja cat Pengurusan

B15 Pemasangan bumbung dan clading Bukti kerja / Sijil kecekapan


Pemasangan bumbung dan logam. Pengurusan
`cladding logam’

B16 Pembinaan dan pemasangan sistem Bukti kerja


Pembinaan dan pemasangan kelengkapan renang.
kelengkapan kolam renang

B17 Kerja `pretressing’ dan `post Bukti kerja


Kerja `Prestressing’ dan tensioning’.
post-tensioning’

B18 Kerja-kerja logam. Bukti kerja


Kerja-kerja logam

B19 Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan
IBS: Sistem formwork menggunakan sistem acuan samada Pengurusan
keluli atau plastic seperti acuan keluli
tetap (metal decks), tunnel forms, acuan
tiang dan rasuk dan sebagainya.

B20 Pemasangan paip gas dalam bagunan. Pendaftaran dengan


Pemasangan paip gas dalam Suruhanjaya Tenaga
bangunan (syarikat)

36 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN B21 Pemasangan perancah. Sijil pemasangan perancah


BANGUNAN (B) Pemasangan perancah dengan JKKP (orang)

B22 Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan
IBS:Sistem blok menggunakan sistem blok seperti Pengurusan
`interlocking concrete masonory
unit’ (CMU), konkrit blok ringan dan
sebagainya.

B23 Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan
IBS: Sistem kerangka kayu menggunakan sistem prafabikasi Pengurusan
kerangka kayu seperti kekuda bumbung
kayu dan rangka kayu.

B24 Kerja-kerja penyenggaraan bangunan, Bukti kerja / Sijil Kecekapan


Kerja penyenggaraan sistem kebersihan dan sebagainya. pengurusan
bangunan

B25 Menjalankan apa-apa kerja yang perlu Permit B dari SPAN kecuali
Penyambungan paip untuk menyambungkan paip sambungan Sabah dan Sarawak
persendirian ke pembetong persendirian ke pembetung atau tempat (orang)
rawatan kumbahan.

B26 Kerja-kerja meroboh bangunan, struktur Bukti kerja / personel


Kerja meroboh awam dan sebagainya. berpengalaman

B27 Bagi menjalankan kerja-kerja Permit D dari SPAN kecuali


Perkhidmatan perkhidmatan penyenggaraan bagi sistem Sabah dan Sarawak
penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembentungan (syarikat)
bekalan air atau sistem tetapi tidak melibatkan pengendalian
pembentungan sistem tersebut.

B28 Kerja pelbagai. Bukti kerja


Kerja pelbagai

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 37


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN CE01 Pembinaan jalan, membaiki jalan, Bukti kerja


KEJURUTERAAN Pembinaan jalan dan pavmen, tempat menunggu bas, tempat
AWAM (CE) pavmen letak kereta terbuka dan kerja-kerja yang
berkaitan seperti bahu jalan dan bahu
pejalan kaki.

CE02 Pembinaan jambatan konkrit, batu-bata, Bukti kerja


Pembinaan jambatan kayu atau besi.

CE03 Pembinaan struktur merin seperti jeti, Bukti kerja / Sijil kecekapan
Struktur merin pelabuhan, dermaga, pengkalan, tembok Pengurusan
laut dan sungai.

CE04 Kerja-kerja Empangan. Bukti kerja


Empangan

CE05 Kerja-kerja terowong dan sokong bawah Bukti kerja


Terowong dan sokong tanah.
Bawah

CE06 Penggalian terusan, sungai dan kerja- Bukti kerja


Sistem kawalan pengairan kerja pesisir termasuk kerja-kerja
banjir penebusgunaan.

CE07 Pemasangan landasan keretapi. Bukti kerja


Trek keretapi

CE08 Kerja-kerja perlindungan cerun termasuk Bukti kerja / Sijil kecekapan


Sistem perlindungan cerun juga kerja-kerja penstabilan seperti Pengurusan
dan penstabilan tanah `micropiling’ `ground anchoring’ dan
ground grouting.

CE09 Pemasangan, penyelenggaraan dan Bukti kerja


Saluran paip minyak atau pembaikan saluran paip minyak atau gas
gas

CE10 Pemasangan semua jenis cerucuk seperti Bukti kerja / Sijil Kecekapan
Kerja-kerja Cerucuk cerucuk konkrit disitu, Konkrit bertulang Pengurusan
Tuang dahulu, Konkrit Prategasan atau
Pascategasan. Cerucuk keluli, Cerucuk
kayu dan Cerucuk Berpaten.

CE11 Pengukuhan Struktur dengan cara Bukti kerja


Kerja pembaikan konkrit `preasure grouting and guniting’ dan
sebagainya.

38 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN CE12 Kerja penyiasatan dan pengujian Bukti kerja / Sijil Kecekapan
KEJURUTERAAN Kerja penyiasatan tanah kemudahan untuk menentukan klasifikasi, Pengurusan
AWAM (CE) kekuatan dan kandungan tanah.
CE13
Pemasangan tanda Pemasangan tanda, Tanda arah Bukti kerja / Sijil Kecekapan
bersepadu untuk kompleks, lapangan Pengurusan
terbang, pusat membeli belah,
mengadakan tanda pameran, tanda jalan
dan sebagainya.

CE14 Mengadakan kemudahan lanskap Bukti kerja / Sijil Kecekapan


Landskap termasuk menanam pokok dan rumput. Pengurusan

CE15 Kerja-kerja pembinaan luar persisir Bukti kerja


Kerja-kerja luar persisir termasuk kerja-kerja yang berkaitan.

CE16 Pembinaan di bawah air dan Bukti kerja


Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan pembinaan di bawah air.
penyenggaraan bawah air

CE17 Bangunan Terminal, bangunan satelit, Bukti kerja


Lapangan terbang terminal kargo, menara kawalan trafik
udara, landasan terbang, tempat letak
kapal terbang dan sebagainya.

CE18 Kerja-kerja tebus guna. Bukti kerja


Kerja-kerja tebus guna

CE19 Menjalankan kerja-kerja pembinaan, Permit C dari SPAN (sistem


Sistem pembentungan pemasangan atau pengubahsuaian pembentongan)
(termasuk hot tapping) kepada sistem
pembentungan.

CE20 Menjalankan kerja-kerja pembinaan, Permit C dari SPAN (sistem


Sistem bekalan air pemasangan atau pengubahsuaian bekalan air)
(termasuk hot tapping) kepada sistem
bekalan air.

CE21 Kerja-kerja am kejuruteraan awam. Bukti Kerja /Personel


Kerja-kerja am kejuruteraan Teknikal
awam

CE22 Kerja-kerja membuat trek dan padang Bukti kerja


Trek padang permainan permainan sintetik.
sintetik

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 39


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN CE23 Kerja `prestressing’ dan `post Bukti kerja


KEJURUTERAAN Kerja `prestressing’ dan tensioning’.
AWAM (CE) `post-tensioning’

CE24 Struktur kejuruteraan awam, Struktur Bukti kerja


Struktur kejuruteraan awam Telekomunikasi, Struktur pencawangan
Elektrik dan sebagainya.

CE25 Kerja-kerja meletup batu. Permit dari KDN


Kerja-kerja meletup batu

CE26 Struktur berukir. Bukti kerja


Struktur berukir

CE27 Kerja-kerja penebatan haba `refractory’. Bukti kerja


Kerja-kerja penebatan
haba/`refractory’

CE28 Sistem Acuan Khusus. Bukti kerja


Sistem acuan khusus

CE29 Pemasangan Perancah. Sijil pemasangan perancah


Pemasangan Perancah dengan JKKP

CE30 Kerja-kerja penstabilan tanah, penyaliran Bukti kerja/ Sijil Kecekapan


Kerja-kerja penstabilan bawah tanah. Pengurusan
tanah, penyaliran bawah
tanah

CE31 Kerja-kerja Kejuruteraan Awam Bukti kerja


Kerja-kerja kejuruteraan Telekomunikasi, Penanaman sesalur dan
awam telekumunikasi pembinaan peti penyambung dan buat
lurang untuk rangkaian kabel telefon.
Sistem Gelombang Mikro. Sistem satelit,
Sistem pengawasan radar, sistem
perhubungan data.

CE32 Kerja-kerja penyenggaraan kejuruteraan Bukti kerja


Kerja-kerja penyelenggaraan awam.
kejuruteraan awam

CE33 Penggerudian Untuk Air bawah Tanah, Bukti kerja


Penggerudian Untuk Air kerja-kerja kajian Geofizik.
Bawah Tanah Kerja-kerja
kajian Geofizik

40 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

PEMBINAAN CE34 Kerja-kerja pemasangan konkrit Bukti kerja


KEJURUTERAAN Kerja-kerja pemasangan pratuang, Konkrit bertetulang atau
AWAM (CE) konkrit pratuang tanpa tulang Tuang dahulu untuk rasuk,
bebendul jalan pembentung dan saliran.

CE35 Kerja-kerja ujian konkrit yang tidak Bukti kerja


Ujian konkrit memberikan kesan pada anggota
konkrit.

CE36 Kerja-kerja tanah. Bukti kerja


Kerja-kerja tanah

CE37 Kerja-kerja membuat serombong stesen Bukti kerja


Kerja-kerja serombong kuasa dan sebaginya.
stesen kuasa

CE38 Penyenggaraan sistem pembentongan. Permit D dari SPAN


Penyenggaraan sistem
pembentongan

CE39 Penyenggaraan sistem bekalan air. Permit D dari SPAN


Penyelengaraan sistem
bekalan air

CE40 Kerja kerja Pengorekan. Pendaftaran dengan JKKP


Pengorekan (orang)

CE41 Kerja-kerja membina kolam takungan Bukti kerja


Kerja membina kolam air untuk ternakan udang ikan dan
air untuk ternakan sebagainya.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 41


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

MEKANIKAL DAN M01 Pemasangan, mengujiterima, Bukti kerja/Sijil Kecekapan


ELEKTRIKAL Sistem hawa dingin dan penyenggaraan dan pembaikan Pengurusan
(ME) pengedaran udara penghawa dingin, pendingin bilik sejuk
dan sistem pengedaran udara.

M02 Pemasangan dan penyengaraan bunyi Bukti kerja/Sijil Kecekapan


Sistem pencegahan dan amaran api, sistem pencegah dan Pengurusan
perlindungan kebakaran perlindungan kebakaran.

M03 Pemasangan, mengujiterima dan Pendaftaran dengan JKKP


Lift dan Eskalator penyenggara lif, eskalator, `travellators’ (syarikat)
dn sistem `conveyor’.

M04 Automasi bangunan industri dan sistem Bukti kerja/Sijil Kecekapan


Sistem automasi bangunan kawalan proses termasuk pemasangan Pengurusan
dan penyenggaraan mikropemproses
atau sistem kawalan komputer untuk
bangunan dan sistem kawalan proses
industri.

M05 Pemasangan, pengujiterima dan sistem Bukti kerja


Sistem untuk bengkel, kilang penyengaraan bengkel, kilang, kuari
kuari dan sebagainya seperti kren, jentera pengangkat, jentera
pemecah dan loji penapis, alat campuran
asfalt dan lain-lain.

M06 Pemasangan, pengujiterima dan Bukti kerja


Peralatan perubatan penyenggaraan peralatan perubatan
seperti sistem pemampat udara,
pemasangan sistem gas perubatan,
kerusi pergigian, sistem hydrotherapy
dan sebagainya.

M07 Pemasangan, mengujiterima dan Bukti kerja


Peralatan dapur menyenggara peralatan dapur.

M08 Pemasangan, mengujiterima, Pendaftaran dengan JKKP


Sistem pemulihan haba menyenggara dan pembaikan loji (syarikat)
dandang, penukar haba, penyerap
pendingin `unfired pressure vessels’.

M09 Pemasangan, penyenggaraan dan Bukti kerja


Pemampatan dan penjanaan membaiki pemampat empar, pemampat
berasaskan mekanikal salingan, kelincir, pemampat udara,
pemampat putar injap talian paip, peniup,
pemampat cecair gelang, penjanaan
diesel, fotovolta suria, penjanaan turbin
air dan sistem hibrid.

42 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

MEKANIKAL DAN M10 Pemasangan, penyenggaraan dan Bukti kerja


ELEKTRIKAL Pendingin untuk kuasa membaiki turbin gas terpacu pendingin.
penjanaan
(ME)
M11 Mendirikan, penyenggaraan dan Bukti kerja
Pembinaan dan rawatan membaiki batang ekzos, tangki, reaktor,
khusus pemisah turas, penggosok, penyahidrat
penyejat, pepaipan, relau, pembagasan
kersik dan mengecat, penebatan panas
dan sejuk, sistem barsuar kimpalan dan
galas.

M12 Pembinaan, penyenggaraan dan Bukti kerja


Loji khusus membaiki stesen pemampat, stesen
permeteran, stesen pengkalan atas
laut, loji penjanaan, loji memproses gas,
loji petrokimia, kilang penapis minyak,
sistem pengisian semula bahan api untuk
penerbangan `and defuelling’. Stesen
petrol.

M13 Pembinaan, penyenggaraan dan membaiki Bukti kerja


Pengendalian gerudian gerudi luar pantai (Jack-up Tender
Assisted, kapal gerudi, `Self Contained’
pelantar gerudi separuh tenggelam)
gerudi atas laut, `conventional workover
rig’ dan baj berpaya.

M14 Teknologi tambahantanah, penunu, Bukti kerja


Sistem kawalan pencemaran pemisah minyak.

M15 Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti Pengalaman/personel


Kelengkapan mekanikal pemasangan dan pembaikan loji jentera teknikal
pelbagai dan kelengkapan Pemasangan, pengujian,
penjayaan, penyenggaraan dan
pembaikan sistem berasaskan mekanikal
seperti loji pembersihan pembuangan
, pemasangan loji pembersih air pam
putar, pam salingan, pam empar dan pam
tujuan khas Pemasangan alat pengepam,
sistem penyampai rak bergerak , dan
sebagainya.

M16 Kren menara dan jentera pengangkat, Pendaftaran dengan JKKP


Kren menara kren bagan, kren workshop, Unit (orang)
pengangkat untuk menyelenggara
bangunan dan sebaginya.

M17 Pemasangan dan kelengkapan peralatan Bukti kerja


Peralatan dobi dobi.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 43


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

MEKANIKAL DAN M18 Pemasangan sistem air panas. Bukti kerja


ELEKTRIKAL Sistem air panas
(ME)
M19 Pemasangan kelengkapan loji seperti Bukti kerja
Pemasangan kelengkapan pembersih kumbahan, penghancuran
loji dan penapisan, mencampur asfalt dan
pembersih air.

M20 Penyelenggaraan am mekanikal. Bukti kerja


Penyelengaraan am
mekanikal

E01 Kerja-kerja pemasangan sistem siar Bukti kerja


Sistem bunyi raya, sistem pandang dengar, sistem
persidangan, sistem intercom dan MATV.

E02 Pemasangan dan penyenggaraan kawalan Bukti kerja


Sistem pengawasan dan keselamatan, sistem pengawasan,
keselamatan penggera keselamatan, pengawasan
tempat meletak kereta dan sistem kad
laluan masuk, CCTV,sistem penderia/
pengesanan, sistem perlindungan
gas, sistem penggera pelantar, sistem
perlindungan kilat.

E03 Automasi bangunan, perindustrian Bukti kerja


Sistem automasi bangunan dan sistem kawalan proses termasuk
serta sistem pengeluaran pemasangan dan penyenggaraan
tenaga mikro pemproses atau sistem kawalan
bangunan berkomputer dan sistem
kawalan proses perindustrian.
Pemasangan dan penyenggaraan sistem
pengeluaran tenaga.

E04 Pendawaian am dan pengawalan sistem Pendaftaran kontraktor


Pemasangan voltan rendah kerja pendawaian tidak melebihi 1KV. elektrik Sarawak (orang)
Pemasangan dan penyenggaraan talian / Pendaftaran Kontraltor
atas tegangan rendah dan kabel bawah Elektrik dengan Suruhanjaya
tanah tidak melebihi 1KV termasuk Tenaga ( borang Q)
juga pemasangan dan penyenggaraan (Syarikat)
perkakasan dan peralatan `genarating
plant’ tidak melebihi 1KV.

E05 Pemasagan dan penyenggaraan peralatan Pendaftaran dengan


Pemasangan voltan tinggi dan kabel voltan tinggi bawah tanah, talian Suruhanjaya Tenaga ketegori
atas tegangan tinggi termasuk menara B,B0...B4 atau pendaftaran
`transmission’ melebihi 1KV. Termasuk Jurutera Elektrik dengan
juga pemasangan dan penyenggaraan Suruhanjaya Tenaga (orang)
perkakasan dan peralatan `genarating
plant’ melebihi 1KV.

44 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


KEPERLUAN
KATEGORI PENGKHUSUSAN DISKRIPSI
PENGKHUSUSAN

MEKANIKAL DAN E06 Pemasangan dan penyelenggaraan Bukti kerja


ELEKTRIKAL Sistem pencahayaan khas lampu jalan, lampu stadium, lampu trafik,
(ME) lampu landasan terbang, pamasangan
lampu `high mast’ sistem laser, lampu
pentas, lampu kesan khas, bantuan
pandu arah, pencahayaan bawah air,
pencahayaan pelantar, pecahayaan loji
petrokimia pencahayaan loji memproses
gas, pencahayaan kilang penapis minyak
dan sebagainya.

E07 Kabel telefon, saluran dalaman, sistem Sijil kecekapan yang


Sistem telekomunikasi komunikasi beradio dan sistem PABX. dikeluarkan oleh Telekom
dalaman (orang)

E08 Kebel telekomunikasi bawah tanah, talian Sijil kecekapan yang


Sistem telekomunikasi luaran atas lurang, dan kabel dalam saluran dikeluarkan oleh Telekom
paip bawah tanah. (orang)

E09 Pemasangan, pengujiterima dan Bukti kerja


Pelbagai peralatan khas menyenggara meja bilik pembedahan
dan lampu, peralatan radiografi, sistem
panggilan jururawat, papan kenyataan
elektronik dan sistem pembekalan kuasa
tanpa ganguan.

E10 Penal kawalan khusus. Bukti kerja


Panel kawalan khusus

E11 Kerja Am Elektrik. Bukti kerja


Kerja am elektrik

E12 Pemasangan Papan tanda Elektrik. Pendaftaran dengan


Papan tanda elektrik Suruhanjaya Tenaga (borang
S) (syarikat)
Bukti kerja

E13 Sistem semboyan dan perhubungan Bukti kerja


Sistem telekomunikasi keretapi, pemasangan sistem semboyan
keretapi yang mengandungi Geganti Berkaitpunca
dan Geganti Bongkah Automatik,
pemasangan sistem perhubungan untuk
kawalan pusat laluan tepi stesen dan
pemasangan sawar elektrik lengkap
dengan isyarat susur dan penggera
lebuhraya.

E14 Kerja-kerja pemasangan kabel rangkaian Bukti kerja


Kabel untuk komputer.
rangkaian komputer

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 45


LAMPIRAN 2D
PENGKHUSUSAN KOMPETEN PERMIT/SIJIL/LESEN
B10 Permit A (A1 ATAU A2)
(Pemasangan paip air dalaman) SPAN kecuali Sabah dan Sarawak
E04
Pendaftaran Kontraktor Elektrik Sarawak
(Pemasangan voltan rendah)
Pendaftaran Dengan Suruhanjaya Tenaga
E05 (Kategori B, B0..B4)
(Pemasangan voltan tinggi) Pendaftaran Jurutera Elektrik dengan
Suruhanjaya Tenaga
B21, CE29
Sijil pemasangan Perancah dengan JKKP
(Pemasangan perancah)
ORANG
CE40
Pendaftaran dengan JKKP
(Pengorekan)
B25 Permit B dengan SPAN kecuali Sabah dan
(Penyambungan paip ke paip kumbahan) Sarawak
E07
Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom
(Sistem telekomunikasi dalaman)
E08
Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom
(Sistem telekomunikasi luaran)
B10 Sijil Jurugegas dari pihak berkuasa tempatan
(Pemasangan paip air dalaman) (untuk Sabah & Sarawak)
Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) , C2
(projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta),
CE19
C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi
(Sistem Pembetungan)
RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi
RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak
Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) , C2
(projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta),
CE20
C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi
(Sistem bekalan air)
RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi
RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak
CE09
Pendaftaran dengan JKKP
(Saluran paip minyak atau gas)
B27/CE38/CE39
Permit D dengan SPAN kecuali Sabah dan
(Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan
Sarawak
air atau sistem pembetungan)
SYARIKAT
B20
Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (ST)
(Pemasangan paip gas dalam bangunan)
CE25
Permit dari Kem. Dalam Negeri.
(Kerja-kerja meletup batu)
E04 Pendaftaran kontraktor elektrik dengan
(Pemasangan voltan rendah) Suruhanjaya Tenaga (ST)
E12 Pendaftaran kontraktor papan tanda elektrik
(Papan tanda elektrik) dengan Suruhanjaya Tenaga (ST)
M03
Pendaftaran dengan JKKP
(Lift dan Eskalator)
M08
Pendaftaran dengan JKKP
(Sistem pemulihan haba)
M16
Pendaftaran dengan JKKP
(Kren menara)

46 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


LAMPIRAN 3
JADUAL B : KRITERIA PENDAFTARAN KONTRAKTOR

1 2 3 4 5 6
Keupayaan Modal
Menender/ Berbayar*/ Pegawai Pengurusan
Menjalankan Modal Personel Teknikal Kad Pendaftaran
Gred Utama/ Wakil Peg.
Kerja Terkumpul** Kelulusan Individu Personel Binaan
Pengurusan Utama
(RM) (RM)
1 kumpulan A dan 1
kumpulanB
(kedua-dua min 5 tahun
pengalaman)
G7 Tiada Had 750,000.00
atau
2 kumpulan A
(salah seorang min 5
tahun pengalaman)

1 kumpulan A
dan
Tidak melebihi
G6 500,000.00 1 kumpulan B
10 juta
(salah seorang min 3
Pegawai Pengurusan
tahun pengalaman)
Utama, Pegawai
teknikal dan personel
1 kumpulan A 2 tahun pengalaman
binaan yang terlibat
Tidak melebihi atau berkaitan pembinaan
G5 250,000.00 dengan aktiviti
5 juta 1 kumpulan B (min 5 pembinaan ditapak
tahun pengalaman) bina
Tidak melebihi
G4 150,000.00 1 kumpulan B
3 juta

Tidak melebihi
G3 50,000.00 Sijil kursus/pengalaman
1 juta

Tidak melebihi
G2 25,000.00 Sijil kursus/pengalaman
500,000.00

Tidak melebihi
G1 5,000.00 Sijil kursus/pengalaman
200,000.00

Nota:

• Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau syarikat Bhd)

•• Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan
terkini (purata baki diambilkira)/ baki di buku simpanan / kemudahan overdraft / simpanan tetap yang
belum dicagar / saham ASB.

# Kumpulan A - pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan


Kumpulan B - pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan
Kumpulan C - individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain
daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di
dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM, politeknik
dan pusat-pusat latihan seumpamanya.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 47


LAMPIRAN 4

TEMPOH PEMBAHARUAN

GRED PENDAFTARAN

1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN


(mata minimum wajib) (mata minimum) (mata minimum)

10 20 30
G1 DAN G2

20 40 60
G3 DAN G4

30 60 90
G5 DAN G6

40 80 120
G7

48 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


LAMPIRAN 5
PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN
‘ CONTINUOUS CONTRACTOR DEVELOPMENT (CCD) ‘
SKIMA MATA CCD
MATA CCD
MATA CCD
NO ACARA CCD PENERANGAN SETIAP BUKTI / DOKUMEN
SETAHUN
ACARA
1 Konvensyen, Forum, Menghadiri konvensyen,
Seminar, Bengkel, persidangan, forum, seminar,
Syarahan, Lawatan bengkel, kursus pendek dan
teknikal, Kursus, program yang berkaitan
latihan sebagai peserta yang
a dianjurkan oleh CIDB dan agensi Sijil
kerajaan yang berkaitan

- 2 hari atau lebih 16


- sepenuh hari 8
- separuh hari 4
Menghadiri konvensyen,
persidangan, forum, seminar,
bengkel, kursus pendek dan
program yang berkaitan
sebagai peserta yang
dianjurkan oleh pihak lain yang
diiktiraf oleh CIDB
b Sijil

- 2 hari atau lebih 14


- sepenuh hari 6
- separuh hari 3
Lawatan teknikal / Misi
Pelaburan Antarabangsa yang
c dianjurkan oleh CIDB atau 8 Surat Pengesahan
pihak lain yang berkaitan yang
diiktiraf oleh CIDB
Latihan kemahiran pembinaan
yang dianjurkan oleh Akademi
Binaan Malaysia (ABM) atau
pusat latihan yang diiktiraf oleh
Sijil SKK & Sijil SKP / Sijil
d CIDB (Belia & Personel Binaan) 25
Kehadiran
**Program Latihan Kontraktor
- Kursus Business
- Kursus Teknikal
2 Terlibat di dalam a Ahli Lembaga Pengarah CIDB 20 Surat Lantikan
Program-program Jawatankuasa CIDB (kumpulan;
Pembangunan CIDB pakar/khas/gerak kerja dan
Surat Jemputan Mesyuarat /
b sebagainya) -(Kehadiran 20
Surat Lantikan
mesyuarat minima sebanyak
60%)
c CIDB’s Mediator, Adjudicator, etc 20 Sijil
Penyertaan di dalam pertandin-
d 10 Sijil
gan MCIEA

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 49


MATA CCD
MATA CCD
NO ACARA CCD PENERANGAN SETIAP BUKTI / DOKUMEN
SETAHUN
ACARA
3 Persembahan ucap- Penceramah, Pengerusi atau
tama, kertas kerja dan ahli panel terlibat di dalam
sebagainya penyediaan dan persembahan
ucaptama atau kertas kerja
bagi persidangan, konvensyen, Surat Tawaran / Surat Lanti-
forum, seminar, bengkel, kursus kan / Sijil
dan sebagainya
a Dianjurkan oleh CIDB 6
Dianjurkan oleh pihak lain yang
b 3
diiktiraf oleh CIDB
4 Berkhidmat kepada a Pemilik berdaftar kepada
profesion syarikat pembinaan yang
berkhidmat dengan persatuan/
pertubuhan pembinaan yang
diiktiraf oleh CIDB; samada di
peringkat kebangsaan atau
negeri

i. Presiden 10 Surat Pengesahan


ii. Timbalan Presiden 8
iii. Ahli Majlis 6
iv. Ahli Jawatankuasa 4
v. Ahli Biasa 1
Mewakili persatuan ke mana-
b 4
mana acara rasmi
5 Penerbitan buku atau Penerbitan buku berkait dengan
a 20
artikel profesion > 100 muka surat
Penerbitan buku berkait dengan
b 15
profesion < 100 muka surat
Bahan Cetakan & Penerbit
Penerbitan artikel di dalam
jurnal, majalah atau akhbar
c 10
yang berkaitan dengan
profesion
Sumbangan ke-
Menghadiri mesyuarat agong
pada aktiviti persatuan
persatuan pada peringkat
6 berkaitan pembinaan a 4 Surat Pengesahan
kebangsaan, negeri dan
cawangan

Anugerah dan pengiktirafan


berkaitan dengan aktiviti
a 10 Sijil
pembinaan oleh badan / institusi
yang diiktiraf oleh CIDB
7 Lain-lain
Penglibatan dan sumbangan
yang berkaitan dengan aktiviti
b Akan Ditentukan Oleh CIDB
pembinaan serta diiktiraf oleh
CIDB

50 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


LAMPIRAN 6
BAYARAN FEE
JENIS AMAUN BAYARAN
1. Fee Proses Disertakan bersama semasa memohon:
a. Pendaftaran baru
RM 50.00 1. Permohonan untuk pendaftaran
b. Pendaftaran Asing tempatan borang
CIDB R1/95 (Pin 1/99)

2. Permohonan untuk perakuan


sementara di dalam borang CIDB
R2/95 atau permohonan untuk
pendaftaran asing borang CIDB
R3/95

c. Pembaharuan RM 30.00 3. Permohonan untuk pembaharuan

d. Kenaikan gred/tambah 4. Permohonan untuk kenaikan gred


kategori/pengkhususan
5. Permohonan untuk tambahan
e. Kebenaran khas kategori/pengkhususan

f. Perubahan butir 6. Permohonan kebenaran khas

7. Pertukaran di dalam butir-butir

2. FEE PENDAFTARAN
a. Perakuan pendaftaran Disertakan sebelum pengeluaran
Gred G7 RM 1,400.00 setahun perakuan
Gred G6 RM 1,000.00 setahun
Gred G5 RM 700.00 setahun
Gred G4 RM 350.00 setahun
Gred G3 RM 150.00 setahun
Gred G2 RM 80.00 setahun
Gred G1 RM 20.00 setahun

b. Pendaftaran Perakuan RM 500.00 Disertakan sebelum pengeluaran


Sementara untuk Kontraktor perakuan
Asing
c. Pendaftaran Perakuan RM 5,000.00* Disertakan bersama dengan permohonan
Kontraktor Asing RM 4,500.00 jika telah Borang CIDB R3/95.
dikeluarkan Perakuan Sementara

3. Denda RM 200.00 Disertakan jika pembaharuan diterima


Kelewatan memperbaharui oleh LPIPM kurang daripada 30 hari
sebelum dari tarikh luput pendaftaran
4. Pengeluaran RM 100.00 Disertakan sebelum pengeluaran
Perakuan baru perakuan baru untuk menggantikan
perakuan yang hilang/rosak
5. Pengeluaran Salinan RM 20.00 Disertakan semasa permohonan
Pendua

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 51


LAMPIRAN 7 (i)
Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan
SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD ATAU SYARIKAT BERHAD

Permohonan
Bil Perkara
Baru Pembaharuan Naik Gred
1 Bayaran fee proses √ √ √
2 “Memorandom and Articles of Association” √ * *
3 Perakuan Pemerbadanan Syarikat Persenderian /Awam √ * *
– Borang 9/8
4 “Return Of Allotment Of Shares” – Borang 24 √ * *
5 “Form Of Annual Return Of A Company Having Share ** ** **
Capital”
6 “Return Giving Particulars In Register Of Directors, Managers, √ √ √
- Borang 49
7 Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat ** ** **
– Borang 13
8 Borang 44 – Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu √ √ √
Pejabat dan Butir-Butir Perubahan
9 Borang “Annual Return”, 24 & 29 kepunyaan syarikat yang ** ** **
mempunyai ekuiti dalam syarikat pemohon
10 Borang 32A – Borang Pindah Milik Saham / Debentur jika ** ** **
melibatkan ekuiti asing
11 Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) ** ** **
12 Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) ** ** **
13 Penyata kewangan audit terkini ** ** **
14 Salinan kad pengenalan PPU wakil PPU dan teknikal personel √ √ √
15 Salinan kad pendaftaran personel binaan bagi PPU wakil PPU √ √ √
dan teknikal personel
16 Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir √ / ** √ / ** √ / **
pengalaman (resume)
17 Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / √ / ** √ / ** √ / **
penyata caruman KWSP/ SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini
18 Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. ** ** **
19 Sijil kursus Intergriti * √√ *
20 Mata CCD (sijil dan sebagainya) * √ *
21 Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran ** ** **
(SKK)

Nota:
√ Wajib disertakan semasa permohonan
* Tidak perlu
** Jika berkenaan
√√ Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama

52 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


LAMPIRAN 7 (ii)
Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan
FIRMA PEMILIKAN TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN SAHAJA

Permohonan
Bil Perkara
Baru Pembaharuan Naik Gred
1 Bayaran fee proses √ √ √
2 Pendaftaran Perniagaan AKTA PERDAFTARAN PERNIAGAAN √ ** **
1956 (Pindaan 1978) – Borang A
3 Perakuan Pendaftaran – Borang D terkini √ √ √
4 Pendaftaran perubahan-perubahan dalam perniagaan – Bo- ** ** **
rang B
5 Lesen Berniaga – Borang B (Sabah) ** ** **
6 Sijil Pendaftaran Ordinan Nama-nama Perniagaan (CAP64) ** ** **
(Sarawak)
7 Petikan Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (Sarawak) ** ** **
8 Lesen Perdagangan – Borang 1 (Sarawak) ** ** **
9 Maklumat Kewangan (Semua / salah satu diantara berikut):-
-Salinan penyata bank akaun semasa 3 bulan terkini √ √ √
-Salinan baki terkini dari buku akaun simpanan ** ** **
-Salinan penyata simpanan tetap yang masih dalam tempoh sah ** ** **
laku dan tidak dicagarkan
-Surat pengesahan dari bank berhubung dengan kemudahan ** ** **
overdraft, jika ada
-Saham ASB ** ** **
10 Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal √ √ √
personel
11 Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU √ √ √
dan teknikal personel
12 Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir √ / ** √ / ** √ / **
pengalaman (resume)
13 Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / √ / ** √ / ** √ / **
penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini
14 Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan (SKK) ** ** **
15 Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. ** ** **
16 Sijil kursus Intergriti * √√ *
17 Mata CCD (sijil dan sebagainya) * √ *
18 Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran ** ** **
(SKK)

Nota:
√ Wajib disertakan semasa permohonan
* Tidak perlu
** Jika berkenaan
√√ Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 53


LAMPIRAN 7 (iii)
Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan
KOPERASI DAN LAIN-LAIN

Permohonan
Bil Perkara
Baru Pembaharuan Naik Gred
1 Bayaran fee proses √ √ √
2 Perakuan Pendaftaran √ ** **
3 Perakuan Pindaan Pendaftaran ** ** **
4 Undang-undang kecil √ ** **
5 Senarai Anggota Lembaga Pengarah Terkini √ √ √
6 Pendaftaran saham anggota (jika baru didaftarkan) ** ** **
7 Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) terkini ** ** **
8 Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) terkini ** ** **
9 Penyata Kewangan di audit terkini √ √ √
10 Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) ** ** **
11 Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) ** ** **
12 Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir √ / ** √ / ** √ / **
pengalaman
13 Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / √ / ** √ / ** √ / **
penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini
14 Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal √ √ √
personel
15 Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU √ √ √
dan teknikal personel
16 Sijil kursus Intergriti ** √√ *
17 Mata CCD * √ *
18 Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP)/Sijil Kecekapan kemahiran ** ** **
(SKK)

Nota:
√ Wajib disertakan semasa permohonan
* Tidak perlu
** Jika berkenaan
√√ Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama

54 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR


KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 55
56 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR