Anda di halaman 1dari 6

MUZIK TAHUN 3

MI TAJUK/ OBJEKTIF KEMAHIRAN KONSEP CATATAN


N BIDANG

1, 1. Murid- murid boleh,


4, Nyanyian 1.1 Mari Menyanyi IRAMA
7, 1.1 Menyanyi dengan Detik
10, 1.1 pernafasan yang betul a. Menyanyi lagu yang dIgemari Tekanan
13, Mari 1.2 Menyanyi dengan b. Menyanyi lagu beraksi Tempo
16, Menyanyi pengeluaran suara c. Menyanyi lagu rentak mac, Corak
19, yang baik masri, inang, zapin dan joget. Irama
22, 1.3 Menyanyi dengan d. Menyanyi lagu pusingan dan
24, sebutan yang terang berkembar dalam kumpulan
28, dan jelas e. Menyanyi dengan cara
31, 1.4 Menyanyi mengikut spontan dan hafalan, MELODI
34 rentak mengikut nyanyian yang Pic
1.5 Menyanyi mengikut pic diperdengarkan dan Skel
dan nada tinggi, membaca skor muzik Kontur
tengah dan rendah. Melodi
1.6 Menyanyi dengan Rangkai
iringan muzik Lagu

1.2
Menyanyi 1.2 Menyanyi Secara Muzikal HARMO
Secara NI
Muzikal a. Menyanyi lagu sambil Dron
bertepuk untuk merasai detik Bordun
1.7 Menyanyi dengan lagu, tekanan, corak irama Ostinato
yakin tanpa iringan lagu dan meter 2, 4, 3 Triad
muzik. 4 Kaunter
4 4 Melodi
b. Mendengar dan membuat Paduan
1.8 Menyanyi secara latihan pic menaik dan Suara
berkumpulan dengan menurun dan mendatar
suara bersama dan dengan sebutan solfa
bersefahaman c. Mendengar dan membuat BENTUK
latihan sebutan irama lagu Rangkai
d. Menyanyi mengikut kaunter Lagu
melodi Urutan
e. Menyanyi mengikut tempo
yang betul
1.9 Menyanyi dengan f. Mrnyanyi sesuara dalam
penuh perasaan; kumpulan dengan bermula
gembira, cergas, dan mengakhiri secra
sentimental, bersama
semangat, atau lembut

1.3 Cara 1.3 Cara Menyanyi


menyanyi
a. Membuat latihan latihan vokal
1.10 Menyanyi dengan sebelum menyanyi untuk
terkawal dan teratur mendapatkan warna ton yang
baik
b. Membuat latihan pernafasan
1.11 Menyanyi secara solo mengawal diafragma dengan
unruk membina mengikut kiraan atau
keyakinan diri menggunakan rangkai lagu
c. Membuat latihan vokal
sebelum menyanyi untuk
1.12 Menyanyi lagu- lagu mendapatkan ton yang baik dan
pusingan secara memahami konsep muzik yang
berkumpulan dengan berkaitan;
suara bersama dan • Latihan pic
bersefahaman • Latihan skel- con. (do re
mengikut tempo yang mi so la )
tepat WARNA
d. Membuat latihan sebutan lirik TON
yang jelas Bunyi
e. Menyanyi dengan iringan Alat
atau tanpa iringan muzik Tradision
f. Menyanyi mengikut tempo al
dan mud yang betul Melayu,
g. Menyanyi secara hafalan Barat,
atau mengajuk dan melihat Bunyi
skor lagu Gabunga
h. Menyanyi dengan iringan n
muzik dalam kumpulan
secara muzikal terkawal dan
seimbang dengan bermula
dan mengakhiri secara
bersama
JALINAN
Monofoni
Homofoni
1.4 Menero 1.4 Meneroka dan Mengenal Polifoni
ka dan Muzik Vokal
Mengen
al vokal a. Menyanyi lagu dalam bentuk EKSPRE
Muzik jalinan asas homofoni SI
mengikut kemampuan murid Dinamik
b. Mendengar secara berpandu Mud
untuk mengecam bunyi Sebutan
rangkai lagu yang sama dari Artikulasi
segi melodinya
c. Mendengar merasai nyanyian
yang baik dari segi pic yang
betul irama lagu yang betul,
mengikut tempo, sebutan
yang jelas dan ton yang baik

.
MIN TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN KONSEP CATATAN
BIDANG

2, 2. Muzik Murid- murid dapat; 2.1 Mari Bergerak


5, Dengan
8, Gerakan 2.1 Menggerakan anggota a. Mendengar dan bergerak IRAMA
11, badan mengikut rentak atau beraksi secara spontan Detik
14, 2.1 Mari atau irama bunyi mengikut lirik lagu sambil Tekanan
17, bergerak kumpulan alat muzik yang menyanyi Tempo
20, dimainkan b. Mendengar dan bergerak Corak
23, 2.2 Mengecam dan mengikut bacaan puisi atau Irama
26, membuat cerita
29, gerakan spontan mengikut c. Meneroka gaya pergerakan
32, rentak atau irama muzik dari alam rangsangan corak MELODI
35 2.3 Mengaitkan gerakan irama Pic
dengan lagu yang telah d. Melihat gambar dan memberi Skel
dipelajari respon berpandukan Kontur
rangsangan corak irama yang Melodi
diperdengarkan Rangkai
Lagu

2.2 2.4.Menggerakkan anggota 2.2 Bergerak Secara Muzikal HARMONI


Bergerak badan mengikut rentak Dron
secara irama muzik a. Membuat gerakan secara Bordun
muzikal 2.5 Membuat gerakan yan bebas atau berpandu sebagai Ostinato
sesuai dengan lagu atau respon kepada permainan Triad
muzik atau kedua-duanya muzik yang didengar untuk Kaunter
yang mempunyai tempo merasai; detik, corak irama, Melodi
yang dan tanda rehat Paduan
berlainan • Pergerakan tangan – Suara
2.6 Membentuk badan menghayun, melambai,
mengikut mud atau lagu melenggok
muzik • Pergerakan pergelangan BENTUK
tangan – memusing, sisip Rangkai
• Pergerakan tubuh – Lagu
menghayun, Urutan
menggoyang, membuai
b. Membuat gerakan secara
bebas atau berpandu sebagai WARNA
respon kepada; TON
• Pic Bunyi Alat
• Skel dan Tradisional
• Dinamik Melayu,
c. Membuat gerakan secara Barat,
bebas atau berpandu Bunyi
Gabungan
menunjukkan
• Rangkai lagu
• Rentak
• Tempo
• Mud
untuk merasainya
d. Membuat gerakan dalam
bentuk permainan sebagai
tindak balas kepada
perubahan meter dan tempo
e. Membuat gerakan
memperlihatkan ekspresi diri
sebagai respon kepada muzik
JALINAN
Monofoni
Homofoni
2.3 Cara 2.7 Mengintepretasikan 2.3 Cara Bergerak Polifoni
Bergerak muzik
yang didengar melalui a. Memberi reaksi pergerakan
gerakan secara spontan kepada EKSPRESI
badan pelbagai bunyi yang Dinamik
2.8 Menggunakan kiraan diperdengarkan Mud
dalam b. Bergerak bebas dengan Sebutan
gerakan secara spontan berpandukan Artikulasi
2.9 Mengenal langkah asas pelbagai corak irama, rentak,
ke arah tarian tradisional meter, dan tempo
tempatan yang mudah c. Membuat gerakan anggota
2.10 membuat gerakan badan secara setempat atau
yang telah ditentukan dan menggunakan ruang,
memilih alat muzik yang mengikut kemampuan dan
sesuai bagi gerak lakon keadaan
2.11 Membuat gerakan d. Membuat gerakan berpandu
kreatif rangsangan permainan corak
yang mudah penuh irama atau muzik oleh guru
perasaan atau rakaman muzik
e. Membuat gerakan secara
individu, berpasangan atau
dalam kumpulan
f. Membuat gerakan yang
menunjukkan jalinan dalam
muzik
g. Membuat gerakan tersusun
mengikut koreografi secara
individu, berpasangan atau
kumpulan

2.4 2.4 Meneroka Dan Mengenal


Meneroka Muzik Dengan Gerakan
dan a. Mendengar dan merasai
Mengenal muzik tradisional dan
Muzik mengenal gerakan yang
Dengan berkaitan dengannya melalui
Gerakan persembahan sebenar atau
video
b. Mendengar dan merasai
muzik klasik Cina yang
sesuai
c. Mendengar dan merasai
muzik instrumental tertentu,
diikuti dengan kegiatan
melukis atau menulis pantun
atau puisi untuk menyatakan
perasaan

.
CATATAN/
MIN TAJUK/ OBJEKTIF KEMAHIRAN KONSEP IMPAK
BIDANG

3, 3. Perma
6, inan Murid-murid dapat; IRAMA
9, Alat Detik
12, Muzik 3.1 Mengenal alat muzik 3.1 Mari Bermain Alat Muzik Tekanan
15, tanpa melodi Tempo
18, 3.1 Mari Corak
21, Bermai 3.2 Mengenal dan a. Mengenal, mendengar dan Irama
24, n Alat mengecam bunyi alat mengecam bunyi serta
27, Muzik muzik tertentu menamakan alat muzik tidak
30, bermelodi MELODI
33, 3.3 Membezakan jenis ton b. Bermain alat muzik untuk Pic
36 alat- alat muzik tanpa mengkelaskannya mengikut Skel
melodi seperti berat, cara dimainkan; Kontur
lembut, panjang, • Ketuk Melodi
pendek dan lain-lain • Goncang atau goyang Rangkai
c. Mengecam bunyi dan Lagu
menamakan alat muzik yang
dibunyikan
3.4 Memegang dan HARMONI
mengendalikan cara Dron
memainkan alat-alat Bordun
muzik dengan betul Ostinato
Triad
Kaunter
3.2 3.2 Bermain Secara Muzikal Melodi
Bermain Paduan
Secara 3.5 Memainkan alat muzik a. Membuat latihan menepuk Suara
Muzikal mengiringi lagu yang untuk merasai detik pada
telah dipelajari tekanan dalam lagu yang
menmgikut rentak mempunyai meter 2 3 4 BENTUK
4 4 4 Rangkai
3.6 Memilih alat muzik b. Membuat latihan merasai Lagu
yang sesuai bagi lagu pelbagai irama dengan cara Urutan
yang tertentu menepuk
c. Bermain alat muzik tidak
3.7 Memainkan alat muzik bermelodi berpandukan corak WARNA
bermelodi bagi lagu irama yang ditetapkan TON
yang tertentu d. Membuat latihan bermain lat Bunyi Alat
muzik tidak bermelodi untuk Tradisional
3.8 Memainkan jenis alat merasai not panjang dan Melayu,
muzik mengikut giliran pendek Barat,
yang ditetapkan e. Mengenal beberapa lambang Bunyi
gambar notasi lidi Gabungan
f. Bermain alat muzik tidak
bermelodi dalam kumpulan
untuk mendengar dan
merasai konsep muzik dalam
lagu
g. Bermain alat muzik tidak JALINAN
bermelodi dalam kumpulan Monofoni
mengikut tempo dan dinamik Homofoni
kuat atau lembut untuk Polifoni
menghasilkan mud yang
sesuai
EKSPRESI
Dinamik
Mud
3.3 Cara 3.9 Memainkan tekanan 3.3 Cara Bermain Alat
Bermai dan irama lagu yang
n Alat diketahui secara a. Memegang dan memainkan
bersama alat muzik dengan cara
konvesional
b. Memainkan alat muzik tidak
bermelodi dengan pelbagai
cara untuk menghasilkan
bunyi

c. Berlatih memainkan corak


irama dengan cara menepuk
sebelum bermain alat muzik
d. Memainkan lat muzik tidak
bermelodi untuk mengiringi
nyanyian atau rakaman muzik

3.4
Meneroka 3.10 Memainkan irama lagu 3.4 Meneroka dan Mengenal
dan yang betul dengan alat Muzik Melalui Permainan Alat
Mengenal muzik mengikut giliran Muzik
Muzik
Melalui a. Meneroka dan merasai
Permainan 3.11 Memainkan alat muzik pelbagai bunyi dengan
Alat Muzik mengikut simbol atau menggunakan ;
tanda muzik dalam • Perkusi mulut
skor • Perkusi badan
• Pelbagai laat
3.12 Memainkan alat muzik • Alat muzik tidak
dalam kumpulan atau bermelodi
secara solo dengan
terkawal dan seimbang b. Membuat improvasi muzik
dalam kumpulan berasaskan
penerokaan bunyi alam
sekeliling seperti bunyi angin,
hujan, burung, guruh dll.
c. Membuat improvasi corak
irama berdasarkan Alam
sekeliling dengan
menggunakan; perkusi mulut,
perkusi badan
d. Membuat latihan improvasi
dengan cara menjawab;
corak irama permainan alat
muzik tidak bermelodi yang
diperdengarkan
e. Mendengar dan merasai
bunyi alat muzik tradisional
tempatan- kompang,rebana,
gendang
f. Mendengar dan merasai
permainan muzik tradisional