Anda di halaman 1dari 50

PERMOHONAN

TANAH KERAJAAN

Permohonan Tanah Kerajaan 1


PERMOHONAN TANAH KERAJAAN

PENGENALAN

Sesiapa yang hendak memiliki tanah boleh mengemukakan permohonan di Pejabat Tanah
di daerah di mana terletak tanah yang berkenaan.
Tanah yang boleh dimohon hanyalah Tanah Kerajaan, iaitu bukan tanah yang telah
dimiliki orang perseorangan, syarikat atau pertubuhan atau tanah yang telah dirizabkan
untuk tujuan-tujuan tertentu. Pemohon terlebih dahulu mesti pasti jenis tanah yang
dimohon, samada tanah pertanian, bangunan atau industri. Semasa mengemukakan
permohonan, lokasi, keluasan tanah (lebih kurang), serta maklumat kasar mengenai
tanah sekeliling hendaklah dinyatakan pada ruang yang disediakan dalam Borang
Permohonan. Ini akan memudahkan tanah dikesan, sekaligus dapat diketahui samada
terdapat pemohon terdahulu atau tidak.

PERMOHONAN TANAH

Permohonan tanah dibagikan kepada :-


a) Permohonan Tanah Kocek
b) Permohonan Tanah Umum
c) Permohonan semula tanah yang terbatal kelulusan kerana tidak
membayar tuntutan Kurniaan dalam Borang 5A (Kanun Tanah
Negara)
d) Permohonan Pembaharuan Pajakan bagi tanah yang telah luput
pajakannya.
e) Permohonan tanah yang lebih keluasannya setelah diukur halus.
f) Permohonan tanah yang telah diceroboh.
g) Permohonan tanah tapak rumah murah yang dibina oleh Kerajaan
Negeri.

TANAH KOCEK

Yang dimaksudkan dengan Tanah Kocek ialah :-


a) Tanah yang keluasannya kurang dari tiga puluh (30) ekar.
b) Tanah tersepit iaitu tanah yang dikelilingi oleh tanah yang telah
dikurniakan.
c) Tanah yang bersempadan dengan sungai, laut, jalanraya dan dikelilingi
oleh tanah kurniaan.
d) Tanah yang dirampas kerana tidak membayar cukai tahunan atau yang
melanggar syarat tanah.

Permohonan Tanah Kerajaan 2


e) Baki tanah yang terletak dalam Rancangan Penempatan Beramai-ramai
yang keluasannya terlalu kecil untuk dijadikan satu lot pertanian.
f) Tanah yang pernah keluarkan Lesen Pendudukan Sementara tetapi tidak
dikerjakan lagi.
g) Tanah yang dikelilingi oleh tanah-tanah yang telah dikurniakan yang dari
segi fizikal sukar ditanam kerana paya atau berbukit.

h) Tanah yang telah terbatal kelulusannya kerana tidak menjelaskan bayaran


kurniaan yang dituntut dalam Borang 5A (Kanun Tanah Negara).
Pada umumnya Tanah Kocek adalah tanah jenis pertanian. Tidak ada pengumuman
dibuat sebelumTanah Kocek dikurniakan. Keutamaan diberi kepada :-
a) Pemohon yang tinggal berhampiran dengan tanah yang berkenaan.
b) Mereka yang memiliki tanah bersebelahan atau berhampiran.
c) Mereka yang tinggal dalam kampung di mana letaknya tanah tersebut.
d) Bagi tanah yang dirampas kerana tidak membayar cukai atau melanggar
syarat, bekas pemilik atau anggota keluarganya.
e) Bekas pemegang lesen Lesen Pendudukan Sementara (LPS), bagi tanah
yang pernah dikeluarkan LPS.
f) Mereka yang tidak mempunyai tanah atau memiliki tanah yang
keluasannya kurang dari lima (5) ekar.

TANAH UMUM

Tanah Umum bermaksud tanah pertanian yang luasnya tiga puluh (30) ekar atau lebih
yang Kerajaan bersetuju diumumkan untuk pengurniaan. Setelah mengukur dan meracik
tanah kepada beberapa plot-plot, Pentadbir Tanah membuat pengumuman mempelawa
orang awam untuk mengemukakan permohonan. Keutamaan akan diberi kepada
penduduk tempatan yang tidak mempunyai tanah mengikut Kriteria yang dibutirkan
berasaskan :-
a. Umur
b. Saiz keluarga
c. Pemilikan Tanah
d. Taraf pendudukan
e. Pekerjaan / Pengalaman
f. Pendapatan
g. Aktiviti kemasyarakatan

Permohonan Tanah Kerajaan 3


PERMOHONAN SEMULA

Apabila pengurniaan tanah diluluskan, Pentadbir Tanah mengeluarkan Notis 5A meminta


pemohon menjelaskan bayaran. Tempoh diberi untuk menjelaskan bayaran ialah tiga (3)
bulan dari tarikh menerima notis. Sekiranya pemohon tidak menjelaskan bayaran
sehingga luput tempoh tiga (3) bulan, kelulusan pengurniaan terbatal dengan sendirinya.
Pemohon boleh membuat permohonan semula sekiranya masih berminat memiliki tanah
yang berkenaan.

PEMBAHARUAN PAJAKAN

Kerajaan berkuasa menetapkan tempoh pajakan apabila meluluskan pengurniaan tanah


samada untuk tempoh dua puluh satu (21) tahun, enam puluh (60) tahun atau sembilan
puluh sembilan (99) tahun, atau satu tempoh lain yang difikirkan sesuai. Apabila
tempoh itu luput, tanah secara otomatik menjadi Tanah Kerajaan. Pemilik asal atau
warisnya (jika pemohon asal tidak berminat atau telah meninggal dunia) boleh memohon
untuk mendapat pajakan baru.

TANAH YANG LEBIH KELUASAN

Pada lazimnya keluasan tanah yang dikurniakan adalah satu anggaran. Keluasan yang
tepat dapat ditentukan setelah ditanam batu sempadan. Sekiranya keluasan tanah
menambah, pemilik perlu memohon kawasan yang berlebihan itu. Sekiranya diluluskan,
Pejabat Tanah akan menuntut bayaran tambahan. Kawasan yang boleh ditimbangkan
hendaklah tidak lebih dari 10% dari keluasan asal.

TANAH YANG TELAH DICEROBOH

Ada masanya, jika didapati munasabah, Kerajaan mengurniakan tanah yang telah
diceroboh kepada penghuni atau pihak yang mengusahakan tanah. Kerajaan akan
mengenakan bayaran denda mengikut kegunaan tanah, keluasan dan tempoh tanah
diduduki atau dicerobohi.

Permohonan Tanah Kerajaan 4


TANAH TAPAK RUMAH MURAH

Apabila seorang berjaya mendapat tapak rumah murah yang dibina oleh Kerajaan melalui
cabutan undi, Lesen Pendudukan Sementara dikeluarkan disepanjang tempoh ansuran
bayaran untuk rumah. Sebaik sahaja semua hutang rumah telah diselesaikan pemohon
perlu mengemukakan permohonan tanah di Pejabat Tanah yang berkenaan, supaya
Hakmilik boleh dikeluarkan. Syarat dan bayaran yang dikutip oleh Pentadbir Tanah ialah
seperti di Lampiran A .

KUASA MELULUSKAN

a) Majlis Mesyuarat Kerajaan - Semua permohonan tanah Kerajaan


yang kuasa meluluskannya tidak
diturunkan kepada pihak lain seperti:-

(a) Tanah yang bertambah keluasannya


melebihi 10 ekar atau lebih dari 10%
dari keluasan asal, setelah diukur halus.

(b) Pengurniaan semula tanah yang terbatal


kurniaan, jika dimohon semula selepas
tempoh lima (5) tahun dari tarikh
penyampaian Notis 5A

(c) Pengurniaan semula tanah kepada


waris yang bukan isteri atau suami atau
anak kepada pemohon asal yang
meninggal dunia

b) Menteri Besar Johor - Pengurniaan semula tanah yang terbatal


kurniaan setelah luput tempoh 5A, jika
dimohon semula selepas tempoh enam
(6) bulan dari tarikh penyampaian
Notis 5A

c) Pengarah Tanah & Galian - Permohonan semula oleh waris lain


selain dari isteri/suami/anak bagi tanah
yang terbatal kurniaan kerana tidak
menjelaskan tuntutan Borang 5A

- Tanah yang bertambah keluasannya


seluas melebihi 3 ekar dan kurang dari
10 ekar dan masih kurang dari 10%
dari keluasan asal, setelah diukur halus.

Permohonan Tanah Kerajaan 5


- Pengurniaan semula tanah yang terbatal
kurniaan, jika dimohon semula oleh
pemohon asal dalam tempoh lima (5)
tahun dari tarikh penyampaian Notis
5A

d) Pentadbir Tanah - Permohonan semula dalam tempoh


enam (6) bulan dari tarikh luput Notis
5A, oleh pemohon asal, suami atau
isteri atau anaknya bagi tanah yang
terbatal kurniaan kerana tidak
menjelaskan tuntutan Borang 5A

- Tanah yang bertambah keluasannya


seluas tidak lebih dari 3 ekar atau
kurang dari 10% dari keluasan asal,
setelah diukur halus.

BORANG

Borang permohonan yang ditetapkan dan boleh diperolehi di Pejabat Tanah. (Sila lihat
Contoh Borang).

BAYARAN

Bayaran Permohonan
Tapak Rumah - RM10.00
Tapak Kedai - RM10.00
Tanah Industri - RM10.00
Tanah Pertanian - RM5.00
Sekiranya permohonan diluluskan, pemohon akan menerima Notis 5A yang meminta
dijelaskan bayaran cukai tahun pertama, premium, premium tambahan (jika perlu),
bayaran ukur, tanda sempadan pelan dan penyediaan Hakmilik (Sila lihat Jadual bayaran
pada Lampiran B, C, D dan E)
Untuk mengukur tanah, pemohon yang berjaya boleh mendapatkan perkhidmatan samada
dari Jabatan Ukur dan Pemetaan atau dari Jurukur Berlesen. Seperti yang dapat dilihat
pada Lampiran D dan E, kadar bayaran adalah berlainan diantara Jabatan Ukur dan
Pemetaan dan Jurukur Berlesen.

Permohonan Tanah Kerajaan 6


DOKUMEN SOKONGAN

Permohonan dari orang perseorangan


a) Salinan Kad Pengenalan
b) Hakmilik asal jika memohon sambungan pajakan

Permohonan dari Syarikat atau Pertubuhan


a) Dua (2) salinan Memorandum & Articles of Association Syarikat.
b) Dua (2) salinan Sijil Pendaftaran Syarikat.
c) Dua (2) salinan Senarai Lembaga Pengarah dan Pemegang saham syarikat.
d) Dua (2) salinan Resolusi Syarikat.
e) Dua (2) salinan kertas kerja mengenai permohonan ini.

SEKATAN KEPENTINGAN

Semua tanah yang dikurniakan oleh Kerajaan Negeri dikenakan Sekatan Kepentingan
yang bertujuan menjaga kepentingan pemilik supaya tidak mengambil kesempatan
dengan menjual tanah sebaik sahaja dikurniakan kepadanya. Hasrat Kerajaan ialah
supaya mereka yang benar-benar memerlukan tanah dapat memanfaatkannya, untuk
meningkatkan taraf hidup mereka. Sekatan Kepentingan seperti yang dicatat di bawah ini
diendoskan pada Hakmilik Tanah.
“Tanah yang dikurniakan ini tidak boleh dijual, dicagar atau dipindahmilik
dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara menggunakan segala Surat
Perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan/menjual tanah ini, tanpa kebenaran
Penguasa Negeri”.
Pemohon juga dikehendaki membuat Surat Sumpah mengaku tidak ada memiliki tanah
lain atau telah dikurniakan tanah tetapi masih belum menjual atau memindahmilik tanah
tersebut.
Sesiapa yang didapati membuat pengakuan palsu boleh didakwa. Namanya dimasukkan
dalam Senarai Hitam yang bermakna tidak akan dikurniakan lagi tanah lain.

Permohonan Tanah Kerajaan 7


HASIL HUTAN

Sekiranya terdapat hasil hutan di atas tanah yang dikurniakan, pemohon yang berjaya
tidak berhak mengeluarkannya, kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran dari
Pengarah Perhutanan.
Sebelum melepaskan tanah yang telah diluluskan kurniaannya, Kerajaan akan terlebih
dahulu mengeluarkan hasil hutan. Setelah mendapat pembebasan dari Pengarah
Perhutanan, pemohon yang berjaya barulah boleh mula mengusahakan tanah.

Permohonan Tanah Kerajaan 8


PROSES PERMOHONAN :-

a) TANAH KOCEK,
b) SAMBUNGAN PAJAKAN,
c) PERMOHONAN TANAH YANG LEBIH KELUASAN SETELAH DIUKUR HALUS

Pemohon mengemukakan permohonan dalam


1 borang permohonan yang ditetapkan disertai
bayaran permohonan.

2 Permohonan disemak. Pegawai Petempatan melawat


tanah dan membuat laporan mengenai kesesuaian
tanah untuk dikurniakan.

3 Pentadbir Tanah Daerah atau Penolong Pentadbir


Tanah Daerah (Kurniaan) meneliti laporan dan
mengemukakan akuan kepada Pengarah Tanah &
Galian.

Permohonan dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa


4 Hasil Bumi dan seterusnya ke Majlis Mesyuarat
Kerajaan.

Jurutulis menyampaikan keputusan Majlis


5 Mesyuarat Kerajaan kepada Pengarah Tanah dan
Galian yang seterusnya menyampaikannya kepada
Pentadbir Tanah Daerah.

6 Pentadbir Tanah Daerah menyampaikan keputusan


kepada pemohon. Sekiranya diluluskan tuntutan
dalam Borang 5A disampaikan kepada pemohon.

Permohonan Tanah Kerajaan 9


Sekiranya pemohon menjelaskan dalam tempoh tiga (3) bulan dari
7 tarikh menerima Notis 5A, Hakmilik didaftarkan dan diserahkan
kepada pemohon.

Sekiranya pemohon gagal membayar dalam tempoh tiga (3) bulan,


kelulusan terbatal dengan sendirinya. Pemohon dikehendaki
8 memohon semula jika masih berminat memiliki tanah.

Jikalau pemohon tidak memohon semula, pihak lain boleh


memohon tanah yang berkenaan.

Permohonan semula diproses mengikut langkah bilangan (3) – (7)

PROSES PERMOHONAN TANAH UMUM

Pentadbir Tanah Daerah mengenalpasti dan meracik


1
kawasan yang sesuai untuk dikurniakan.

2 Perakuan dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan


Galian untuk mendapat kelulusan ke atas racikan dan
tindakan pengumuman tanah. Kriteria pemohon juga
ditetapkan.

Permohonan Tanah Kerajaan 10


Perakuan dibentangkan di mesyuarat Jawatankuasa
3
Hasil Bumi dan seterusnya di Majlis Mesyuarat
Kerajaan.

4 Setelah menerima keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan


dari Jurutulis, Pengarah Tanah dan Galian
menyampaikannya kepada Pentadbir Tanah Daerah.

Sebaik sahaja menerima keputusan, Pentadbir Tanah


Daerah meracik tanah mengikut keluasan yang ditetapkan
5 oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan, (sekiranya berbeza dari
racikan asal) menetapkan tempoh permohonan dibuka
serta kriteria orang yang layak memohon.

Pengumuman disebarkan di tempat-tempat awam seperti di


6 Balai Raya atau Kompleks Penghulu di kawasan terletaknya
tanah.

Apabila tarikh permohonan ditutup, Pentadbir Tanah


7 Daerah menyenarai nama pemohon-pemohon. Senarai
pendek disediakan berasaskan kriteria yang telah
diumumkan. Tarikh temuduga ditetapkan.

Pemohon yang layak, dipanggil untuk ditemuduga oleh


8 Jawatankuasa Temuduga Permohonan Tanah yang
dianggotai oleh Pentadbir Tanah Daerah, ADUN kawasan
yang berkenaan dan lain-lain pegawai.

Permohonan Tanah Kerajaan 11


9 Apabila temuduga selesai Pentadbir Tanah Daerah
menyediakan Senarai Perakuan berasaskan markah yang
tertinggi diperolehi oleh setiap pemohon yang hadir
ditemuduga. Akuan dihantar ke Pengarah Tanah dan
Galian untuk mendapat keputusan Majlis Mesyuarat
Kerajaan.

Sekiranya jumlah pemohon melebihi jumlah plot tanah


10 yang boleh dikurniakan, Majlis Mesyuarat Kerajaan akan
membuat keputusan supaya dijalankan cabutan undi
dikalangan mereka yang layak, untuk menentukan pihak
yang berjaya.

Seterusnya undi juga dijalankan untuk menentukan plot


kepada pihak yang berjaya.

Sekiranya jumlah pemohon yang berjaya dan jumlah plot


sama, hanya undi plot dijalankan.

11 Setelah menerima keputusan dari Pengarah Tanah dan


Galian, Pentadbir Tanah Daerah menjalankan Undi
sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis Mesyuarat
Kerajaan.

Borang 5A disampaikan kepada pihak yang berjaya,


12 manakala yang gagal akan diberitahu penolakan
permohonan. Langkah seterusnya, adalah sama dengan
Proses Permohonan Tanah Kocek bilangan (6) hingga (8)

Permohonan Tanah Kerajaan 12


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Permohonan Tanah Kerajaan 13

Permohonan Tanah Kerajaan


LAMPIRAN A

DASAR-DASAR MENGENAI TANAH


(Yang DiTetapkan Setakat 31 Disember 2001)

1. Tanah bagi Rancangan Rumah Murah

Pajakan 99 tahun
Premium RM150.00 setiap ¼ ekar atau sebahagiannya. Tanah Rizab
Melayu separuh darinya.
Bayaran Ukur Mengikut kadar yang ditetapkan dari semasa ke semasa

Syarat-
a) Tanah digunakan untuk hanya satu unit rumah kediaman
b) Tidak boleh dipajak, jual atau cagar dalam tempoh 17 tahun dari tarikh
bayaran pertama.
c) Pemegang pajakan bertangggungjawab membayar semua cukai yang
dituntut oleh pihak yang berkuasa.
d) Lesen Pendudukan Sementara dikeluarkan sementara pemilik
menyelesaikan bayaran harga rumah secara ansuran kepada Kerajaan.

2. Tanah untuk tanaman sayur

a) Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini boleh ditanam dengan


sayur-sayuran sahaja
b) Pokok-pokok getah, kelapa sawit, buah-buahan, kelapa dan lain-lain
tanaman kekal tidak dibenar ditanam atau dibiar tumbuh di atas tanah ini.

3. Pembaharuan Pajakan Bagi Tapak Rumah Kediaman / Kedai Dalam


Kawasan Kampong Baru :-

Kadar Premium

Bandar
Pajakan 99 tahun 50% dari harga pasaran
Pajakan 60 tahun 30% dari harga pasaran

Pekan/Desa
Pajakan 99 tahun 40% dari harga pasaran
Pajakan 60 tahun 20% dari harga pasaran

Harga pasaran ialah harga pada tarikh luput pajakan

4. Tanah Bagi Perusahaan Ternakan Ikan

1. Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini hendaklah digunakan untuk


pemeliharaan ikan sahaja.

Permohonan Tanah Kerajaan 14


2. Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini hendaklah digunakan
sepanjang masa untuk pemeliharaan ikan dan jika didapati dibiarkan dan
tidak digunakan sedemikian selama satu ( 1 ) tahun dengan tiada sebab
yang munasabah, maka Penguasa Negeri berkuasa untuk mengambil
tindakan merampas balik tanah ini di bawah peruntukan Kanun Tanah
Negara.

3. Pokok getah atau kelapa sawit atau lain-lain jenis pokok kekal tidak
dibenarkan ditanam atau dibiarkan tumbuh di atas tanah ini.

4. Tuanpunya tanah hendaklah mengambil pekerja-pekerja dan melatih


rakyat Persekutuan dalam peringkat eksekutif dan teknikel hingga
tingkatan Pengurus dengan menitikberatkan kepada pengambilan dan
melatih orang-orang Melayu supaya sekurang-kurangnya 40% daripada
semua tingkatan jawatan hendaklah dipenuhi oleh orang-orang Melayu.

Sekatan Hakmilik

Tanah yang dikurniakan ini tidak boleh dijual, dicagar atau dipindahmilik
dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara menggunakan segala
Surat Perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan / menjual tanah ini, tanpa
kebenaran Penguasa Negeri.

Syarat-syarat Jabatan Pertanian, JPS dan lain-lain juga boleh dijadikan


tambahan kepada syarat khas.

5 Pengurniaan Tanah Bagi Kilang Batu Bata

Untuk Tapak Kilang:-

1. Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini hendaklah digunakan semata-


mata untuk mendirikan sebuah kilang batu-bata dan bangunan yang berkaitan
dengannya.

2. Dalam tempoh 18 bulan daripada tarikh pendaftaran hakmilik tuanpunya


tanah hendaklah mendirikan sebuah kilang mengikut pelan yang diluluskan
oleh Pemungut Hasil Tanah.

3. Tiada satu bangunan pun dibenarkan didirikan atau digunakan untuk tujuan
perumahan di atas tanah yang dikurniakan ini melainkan untuk tujuan tidak
lebih daripada 2 orang yang diambil bekerja sebagai jaga.

4. Tuanpunya tanah hendaklah membayar kepada Kerajaan bayaran permit atas


batu-bata yang dikeluarkan daripada tanah yang dikurniakan ini sebagaimana
yang ditetapkan di bawah Peraturan Tanah Johor.

Permohonan Tanah Kerajaan 15


5. Tuanpunya tanah hendaklah mengambil pekerja-pekerja dan melatih rakyat
Malaysia dalam peringkat eksekutif dan teknikel hingga tingkatan Pengurus
dan daripada bilangan ini tidak kurang dari 40% daripada semua tingkatan
jawatan hendaklah dipenuhi oleh Bumiputera dan gaji yang dibayar kepada
mereka hendaklah sama bagi tiap-tiap peringkat jawatan tidak mengira rupa
bangsa.

6. Segala kekotoran yang dikeluarkan dari kilang ini seperti air ataupun debu
hendaklah disalurkan atau dibuang di tempat/tempat-tempat yang ditentukan.
Segala pelan yang menunjukkan bagaimana sampah sarap atau kekotoran
akan disalurkan atau dibuang hendaklah dipersetujukan terlebih dahulu oleh
pegawai-pegawai tertentu.

Untuk tanah selebihnya (bukan tapak kilang tetapi untuk mengambil tanah liat)

1. Tanah yang terkandung di dalam hakmilik ini hendaklah digunakan semata-


mata bagi mengambil tanah liat untuk dibuat batu-bata.

2. Tuanpunya tanah hendaklah menimbuskan dan menurap semula segala


lubang-lubang yang digali di dalam kerja-kerja mengorek tanah liat
sebagaimana sediakala selepas digali di bahagian itu.

3. Tuanpunya tanah hendaklah membayar kepada Kerajaan wang pertaruhan


sebanyak $1,000.00 seekar sebagai “security deposit” kerana mengikat
dirinya bagi menyempurnakan kerja-kerja di dalam syarat khas ( 2 ) di atas.

4. Jika sekiranya tuan tanah ingkar menyempurnakan kerja-kerja yang


dinyatakan di dalam syarat khas ( 2 ), bayaran wang pertaruhan yang
disebutkan di dalam jumlahkata ( 3 ) akan dirampas dan akan digunakan oleh
Kerajaan untuk menutup lubang-lubang yang digali dan/atau membaiki
keadaan kekotoran.

5. Tuanpunya tanah hendaklah membayar kepada Kerajaan bayaran permit atas


batu-bata yang dikeluarkan daripada tanah yang dikurniakan ini sebagaimana
yang ditetapkan dibawah Peraturan Tanah Johor.

Tuan tanah hendaklah menentukan iaitu kerja-kerja menggali untuk


mendapatkan tanah liat tidak boleh dibuat lebih rendah daripada paras
jalanraya

Permohonan Tanah Kerajaan 16


6. Dasar Pengurniaan Tanah Bagi Perusahaan Ternakan Ikan, Ketam, Udang dan
Kerang

a) Keluasan untuk individu tidak lebih dari 5 ekar

b) Bagi kurniaan untuk tujuan komersial yang melebihi 5 ekar, Lesen


Pendudukan Sementara dikeluarkan untuk sekurang-kurangnya untuk tiga
(3) tahun yang pertama dan kemudian itu keluarkan Pajakan 30 tahun.

7. Pengurniaan Tanah Untuk Pam Minyak

a) Pengurniaan baru dikhaskan untuk Bumiputera sahaja.

b) Bagi Pembaharuan Pajakan, pemilik mesti mengadakan pemilikan saham oleh


orang Bumiputera sekurang-kurangnya sebanyak 30% dalam tempoh dua (2)
tahun.

c) Bagi tapak yang tidak sesuai untuk dikurnia semula, Lesen Pendudukan
Sementara akan dikeluarkan dengan dikenakan bayaran RM200.00 –
RM1,000.00 sebulan.

d) Sekiranya Pam Minyak terletak di atas rizab, tanah diletak di bawah nama
State Secretary Incorporation dan pengusaha dikenakan bayaran sewa
RM500.00 sebulan untuk dibayar kepada Setiausaha Kerajaan Johor.

e) Bagi kurniaan baru, tempoh pajakan ditetapkan selama 30 tahun

f) Premium dikenakan atas kadar 75% harga pasaran

Peringatan

Mana-mana dasar yang tidak dinyatakan di sini, akan ditetapkan oleh Pihak
Berkuasa Negeri mengikut kes demi kes.

Peraturan dan syarat-syarat yang tercatit di dalam Prosedur Kerja ini adalah
berasaskan maklumat yang diperolehi setakat 31 Disember 2001.

Permohonan Tanah Kerajaan 17


LAMPIRAN B

KADAR BAYARAN – PREMIUM

1. Tanah Bandar Dan Pekan


(a) Harga yang dibayar oleh pemohon yang berjaya semasa lelong

(b) Harga rizab bagi tanah yang akan dilelong – sebagaimana yang ditentukan oleh
Pihak Berkuasa Negeri.

(c) Premium bagi tanah yang tidak dijual dengan cara lelong – sebagaimana yang
ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

2. Tanah Desa

(a) Bagi tanah yang tidak melebihi 4


hektar

(i) Bagi tanaman lada hitam RM250.00 sehektar

(ii) Bagi tanaman kelapa, pokok RM50.00 – RM100.00 sehektar


buah-buahan dusun, kopi, teh
dan koko

(iii) a) Bagi tanaman getah dan RM100.00 – RM175.00 sehektar


kelapa sawit

(iv) Bagi tanaman tebu, nenas, ubi RM25.00 – RM75.00 sehektar


kayu, ragi, kacang tanah,
tembakau, sayur-sayuran dan
gambir

Bagi tanaman padi, sagu dan RM13.00 – RM25.00 sehektar


nipah

(vi) Bagi ternakan binatang RM25.00 – RM38.00 sehektar

RM38.00 – RM75.00 sehektar


(vii) Bagi ternakan ikan

Permohonan Tanah Kerajaan 18


Bagi tujuan lain yang tidak dinyatakan dan tanah melebihi 4 hektar - mengikut
(b)
kadar yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

(c) Untuk bangunan Kediaman

Minima RM250.00 sehektar atau sebahagian daripada sehektar bagi tanah yang
akan berpegang dengan Pajakan Mukim atau Pajakan Negeri

Harga Pasaran bagi tanah tersebut dengan minima RM250.00 sehektar atau
sebahagian daripada sehektar bagi tanah yang akan berpegang dengan hakmilik
selama-lamanya.

d) Untuk Bangunan Perniagaan

Sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri setiap kes dengan kadar
minima RM2.00 bagi setiap meter persegi bagi tanah yang akan berpegang dengan
Pajakan Mukim atau Pajakan Negeri

Harga Pasaran bagi tanah tersebut atau RM2.00 bagi setiap meter persegi yang
mana lebih besar, bagi tanah yang akan berpegang dengan hakmilik selama-
lamanya.

e) Bagi tanah yang dikurniakan untuk tujuan wakaf - bayaran premium adalah
dikecualikan untuk semua jenis tanah

f) Untuk tujuan lain yang tidak dinyatakan :-

Sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri

Premium untuk tanah Simpanan Melayu dikenakan kadar separuh.

Permohonan Tanah Kerajaan 19


Bayaran Premium dan tempoh berikut dikenakan bagi :

(i) Kawasan Kampong Baru (Majlis Daerah) selain daripada kawasan Bandaran dan
Perbandaran.

(ii) Lis bagi kawasan lain daripada kawasan kampong-kampong Baru (Majlis Daerah)
seperti kawasan dalam Bandar dan Perbandaran

(a) Bayaran Premium dan tempoh

(i) Pembaharuan pajakan tanah dalam kawasan Kampong Baru :-

Bil Taraf Tempoh Bayaran


50% daripada harga
A Bandar 99 tahun pasaran;
30% daripada harga
60 tahun pasaran.
40% daripada harga
B Taraf Pekan / Desa 99 tahun pasaran
20% daripada harga
60 tahun pasaran

Permohonan Tanah Kerajaan 20


LAMPIRAN C
KADAR CUKAI TAHUNAN

Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
I Tanah Pertanian
(1) Getah/Koko
(i) Tidak melebihi dari 2 hektar RM20.00 sehektar
Lebih dari 2 hektar tetapi tidak
(ii) RM22.00 sehektar
melebihi 4 hektar
Lebih daripada 4 hektar tetapi
(iii) RM25.00 sehektar
tidak melebihi 12 hektar
Lebih daripada 12 hektar tetapi
(iv) RM30.00 sehektar
tidak melebihi 20 hektar
Lebih daripada 20 hektar tetapi
(v) RM35.00 sehektar
tidak melebih 40 hektar
Lebih daripada 40 hektar tetapi
(vi) RM42.00 sehektar
tidak melebihi 200 hektar
Lebih daripada 200 hektar
(vii) tetapi tidak melebihi 400 RM50.00 sehektar
hektar
(viii) Melebihi 400 hektar RM54.00 sehektar

(2) Kelapa Sawit


(i) Tidak melebihi dari 2 hektar RM22.00 sehektar
Lebih dari 2 hektar tetapi tidak
(ii) RM25.00 sehektar
melebihi 4 hektar
Lebih daripada 4 hektar tetapi
(iii) RM27.00 sehektar
tidak melebihi 12 hektar
Lebih daripada 12 hektar tetapi
(iv) RM32.00 sehektar
tidak melebihi 20 hektar
Lebih daripada 20 hektar tetapi
(v) RM37.00 sehektar
tidak melebih 40 hektar
Lebih daripada 40 hektar tetapi
(vi) RM45.00 sehektar
tidak melebihi 200 hektar
Lebih daripada 200 hektar
(vii) tetapi tidak melebihi 400 RM55.00 sehektar
hektar
(viii) Melebihi 400 hektar RM64.00 sehektar

Permohonan Tanah Kerajaan 21


Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(3) Kelapa/Pinang
(i) Tidak melebihi dari 2 hektar RM10.00 sehektar
Lebih dari 2 hektar tetapi tidak
(ii) RM12.00 sehektar
melebihi 4 hektar
Lebih daripada 4 hektar tetapi
(iii) RM15.00 sehektar
tidak melebihi 12 hektar
Lebih daripada 12 hektar tetapi
(iv) RM17.00 sehektar
tidak melebihi 20 hektar
Lebih daripada 20 hektar tetapi
(v) RM20.00 sehektar
tidak melebih 40 hektar
Lebih daripada 40 hektar tetapi
(vi) RM22.00 sehektar
tidak melebihi 200 hektar
Lebih daripada 200 hektar tetapi
(vii) RM25.00 sehektar
tidak melebihi 400 hektar

(viii) Melebihi 400 hektar RM27.00 sehektar

(4) Dusun
(i) Tidak melebihi dari 2 hektar RM20.00 sehektar
Lebih dari 2 hektar tetapi tidak
(ii) RM22.00 sehektar
melebihi 4 hektar
Lebih daripada 4 hektar tetapi
(iii) RM30.00 sehektar
tidak melebihi 12 hektar
Lebih daripada 12 hektar tetapi
(iv) RM37.00 sehektar
tidak melebihi 20 hektar
Lebih daripada 20 hektar tetapi
(v) RM44.00 sehektar
tidak melebih 40 hektar
Lebih daripada 40 hektar tetapi
(vi) RM54.00 sehektar
tidak melebihi 200 hektar
Lebih daripada 200 hektar tetapi
(vii) RM64.00 sehektar
tidak melebihi 400 hektar
(viii) Melebihi 400 hektar RM69.00 sehektar
(5) Teh RM25.00 sehektar
(6) Kopi RM25.00 sehektar
(7) Padi RM10.00 sehektar
(8) Tanaman Kontan/Sayuran RM25.00 sehektar
(9) Ubi RM38.00 sehektar
(10) Sagu Rumbia RM10.00 sehektar

Permohonan Tanah Kerajaan 22


Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(11) Rempah Ratus RM37.00 sehektar
(l2) Tebu RM25.00 sehektar
(13) Nenas :-
(i) Tidak melebihi 20 hektar RM7.00 sehektar
(ii) Melebihi dari 20 hektar RM15.00 sehektar
(14) Tapak Semaian RM124.00 sehektar
(15) Orkid RM124.00 sehektar
(16) Tembakau RM25.00 sehektar
(17) Rumput RM49.00 sehektar
(18) Gajus RM15.00 sehektar
(19) Pisang :-
(i) Tidak melebihi 20 hektar RM10.00 sehektar
(ii) Melebihi 20 hektar RM20.00
Ditentukan oleh Pihak Berkuasa
(20) Lain-lain Tanaman
Negeri
(21) Tanah Desa dan Pekan untuk :-
Ternakan Air :-
(i) Ikan Air Tawar RM50.00 sehektar
(ii) Ikan Air Payau RM50.00 sehektar
(iii) Ikan Perhiasan RM50.00 sehektar
(iv) Katak RM250.00 sehektar
(v) Belut RM50.00 sehektar
(vi) Lain-lain ternakan air Ditentukan oleh Pihak Berkuasa
Negeri.
Ternakan Binatang :-
(i) Burung
a) Ayam RM75.00 sehektar
b) Itik/Angsa/Puyuh RM50.00 sehektar

Permohonan Tanah Kerajaan 23


Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(ii) Rusa RM 50.00 sehektar
(iii) Lembu / Kerbau RM 50.00 sehektar
(iv) Kambing Biri-biri RM 50.00 sehektar
(v) Arnab RM 50.00 sehektar
(vi) Khinzir RM250.00 sehektar
(vii) Lain-lain ternakan binatang RM 50.00 sehektar

II. Tanah Bangunan


(1) Stesen Minyak:-
(i) Tanah Desa RM65.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM100.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM110.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM140.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM160.00 setiap 100 meter persegi
Utama

(2) Rumah Kedai


(i) Tanah Desa RM35.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM50.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM65.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM85.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM110.00 setiap 100 meter persegi
Utama
(3) Gerai
(i) Tanah Desa RM17.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM27.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM33.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM44.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM54.00 setiap 100 meter persegi
Utama

Permohonan Tanah Kerajaan 24


Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(4) Bengkel (Workshop)
(i) Tanah Desa RM33.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM54.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM66.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM76.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM87.00 setiap 100 meter persegi
Utama

(5) Pasar RM44.00 setiap 100 meter persegi

(6) Rumah Kediaman :-


(i) Tanah Desa RM7.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM9.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM11.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM13.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM15.00 setiap 100 meter persegi
Utama
(7) Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan :-
(Jabatan yang tidak memungut hasil)
(i) Tanah Desa RM3.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM4.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM5.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM6.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM7.00 setiap 100 meter persegi
Utama
(8) Tanah-tanah Kerajaan Persekutuan :-
(Jabatan yang memungut hasil)
(i) Tanah Desa RM7.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM9.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM11.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM12.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM14.00 setiap 100 meter persegi
Utama

Permohonan Tanah Kerajaan 25


Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(9) Pelabuhan
(i) Kawasan Pelabuhan RM125.00 sehektar

(10) Lapangan Terbang :-


(i) Landasan RM125.00 sehektar
(ii) Bangunan RM85.00 setiap 100 meter persegi

(11) Loji :-
(i) Bangunan Loji RM30.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Laluan Paip Air RM150.00 setiap hektar
(iii) Kawasan Tadahan Air RM120.00 setiap hektar
(iv) Kawasan Empangan Air RM300.00 setiap hektar

(12) Keretapi
(i) Bangunan Stesen RM100.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Medium Railway Transport RM5.00 setiap 100 meter persegi
(MRT)
(iii) Light Railway Transport RM3.00 setiap 100 meter persegi
(LRT)
(13) Sistem Pemancar :-
(i) Satelite RM540.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Stesen Pemancar/Penerima RM540.00 setiap 100 meter persegi

(14) Penjanakuasa :-
(i) Janakuasa RM55.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Pencawang Utama RM45.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Pencawang RM35.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Exchange/Ibu Sawat RM325.00 setiap 100 meter persegi

(15) Tempat Letak Kereta :-


(i) Tempat Letak Kereta RM22.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Bangunan Tempat Letak RM65.00 setiap 100 meter persegi
Kereta

Permohonan Tanah Kerajaan 26


Kadar JPU.16 bertarikh
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(16) Perkhidmatan Swasta :-
(i) Muzium Swasta RM6.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Zoo Swasta RM50.00 sehektar
(iii) Sekolah Swasta RM85.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Hospital Swasta RM85.00 setiap 100 meter persegi
(v) Tanah Perkuburan Swasta/ RM22.00 setiap 100 meter persegi
Taman Peringatan (Memorial
Park)
(vi) Lain-lain Perkhidmatan Ditentukan oleh P.B.N.
Swasta

(17) Jeti RM160.00 setiap 100 meter persegi


(18) Bangunan Bawah Tanah :-
(i) Tempat Letak Kereta Bawah RM16.00 setiap 100 meter persegi
Tanah
(ii) Pusat Perniagaan Bawah RM16.00 setiap 100 meter persegi
Tanah
(19) Laluan Transmisi RM300.00 sehektar

(20) Laluan :-
(i) Lebuhraya RM200.00 sehektar
(ii) Paip Gas RM300.00 sehektar

(21) Golf :-
(i) Padang Golf/Padang Latihan RM250.00 sehektar
Golf
(ii) Bangunan Kelab RM215.00 setiap 100 meter persegi

(22) Rekreasi/Hiburan :-
(i) Tanah Desa RM33.00 setiap 100 meter persegi
(ii) Tanah Pekan RM54.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM65.00 setiap meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM76.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan
RM87.00 setiap 100 meter persegi
Utama

Permohonan Tanah Kerajaan 27


Kadar JPU.16 bertarikh
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(23) Pusat Pelancongan
(i) Kelas 1 (Taraf Tinggi) RM248.00 setiap hektar
(ii) Kelas 2 (Taraf Sederhana) RM149.00 setiap hektar
(iii) Kelas 3 (Taraf Rendah) RM99.00 setiap hektar
(iv) Kelas 4 (Separuh Masa) RM50.00 setiap hektar

(24) Persatuan / Pertubuhan RM11.00 setiap 100 meter persegi

(25) Tujuan Keagamaan (Bukan Islam) RM2.00 setiap 100 meter persegi

(26) Hotel :-

(i) Tanah Desa RM160.00 setiap 100 meter persegi


(ii) Tanah Pekan RM270.00 setiap 100 meter persegi
(iii) Tanah Bandar Lapisan Ke 3 RM380.00 setiap 100 meter persegi
(iv) Tanah Bandar Lapisan Ke 2 RM380.00 setiap 100 meter persegi
(v) Pusat Perdagangan/Perniagaan RM430.00 setiap 100 meter persegi
Utama

(27) Tanah Untuk Kegunaan Bangunan


Bertingkat :-
(i) Untuk Tujuan Kediaman

Jenis Murah-berharga tidak RM50.00 setiap 100 meter persegi


melebihi RM50,000.00

Jenis Sederhana-berharga RM100.00 setiap 100 meter persegi


RM50,000.00 hingga
RM150,000.00

Jenis Mewah-berharga RM400.00 setiap 100 meter persegi


melebihi RM150,000.00

(ii) Untuk Tujuan Komersial :-

Lain-lain Kelas Tanah RM100.00 setiap 100 meter persegi


Tanah Bandar Lapisan ke 2 RM300.00 setiap 100 meter persegi
Pusat Perdagangan/Perniagaan RM400.00 setiap 100 meter persegi
Utama

Permohonan Tanah Kerajaan 28


Kadar JPU.16 bertarikh
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
(iii) Untuk Tujuan Industri :-

Lain-lain Kelas Tanah RM100.00 setiap 100 meter persegi


Tanah Bandar Lapisan ke 2 RM400.00 setiap 100 meter persegi
Pusat Perdagangan/Perniagaan RM500.00 setiap meter persegi
Utama
(iv) Untuk Tujuan Industri
Perkhidmatan :-

Lain-lain Kelas Tanah RM200.00 setiap 100 meter persegi


Tanah Bandar Lapisan ke 2 RM400.00 setiap 100 meter persegi
Pusat Perdagangan/Perniagaan RM500.00 setiap 100 meter persegi
Utama
(28) Tanah-tanah Pusat Perdagangan RM60.00 sehektar
Utama, Bandar Lapisan ke 2 & 3 dan
Pekan tertakluk kepada syarat di
bawah Seksyen 53(2)(b)

(29) Tanah tertakluk kepada syarat di Mengikut kadar kegunaan tanah


bawah Seksyen 53(3) tetapi tidak bahagian 2 (1),(2),(3),(4),(5),(6),(15),
tertakluk di bawah Jadual ke XIII (16),(22),(23),(24),(25),(27) dan (28)
Kanun Tanah Negara. yang mana berkenaan.

(30) Tanah tertakluk kepada syarat di Mengikut kadar kegunaan tanah


bawah Seksyen 53(2)(b) bahagian 2
(1),(2),(3),(4),(5),(6),(15),(16),(22),
(23), (24),(25), (27) dan (28) yang
mana berkenaan.
(31) Marina RM55.00 setiap 100 meter persegi

(32) Gelanggang Menunggang Kuda RM500.00 setiap hektar

(33) Litar Lumba Kereta RM25.00 setiap hektar

Permohonan Tanah Kerajaan 29


Kadar JPU.16
Bil Penjenisan dan Kegunaan Tanah
23.12.93
3 Tanah Industri
(i) Industri Ringan RM1000.00 sehektar atau sebahagian
daripadanya tertakluk pada kadar
minimum RM1000.00 sehektar

(ii) Industri Sederhana RM1300.00 sehektar atau sebahagian


daripadanya tertakluk pada kadar
minimum RM1300.00 sehektar

(iii) Industri Berat RM1500.00 sehektar atau sebahagian


daripadanya tertakluk pada kadar
minimum RM1500.00 sehektar
4 Tanah Tiada Kategori Tetapi Ada Kegunaan
(1) Pasir
(i) Pasir Darat RM248.00 sehektar
(ii) Pasir Sungai RM124.00 sehektar
(iii) Pasir Laut RM62.00 sehektar
(iv) Pasir Silika RM495.00 sehektar

(2) Batu Kapur RM124.00 sehektar

(3) Tanah
(i) Tanah Liat RM371.00 sehektar
(ii) Tanah Batu Bata RM198.00 sehektar

(4) Batu Pejal RM250.00 sehektar

5 Tanah Tiada Kategori dan Tiada Kegunaan Ditentukan oleh Pihak Berkuasa
Negeri.

Permohonan Tanah Kerajaan 30


PROVISO

1. Bagi tanah yang baru dikurniakan yang keluasannya kurang daripada 4 hektar
untuk tanaman getah, koko, kopi, kelapa sawit dan kelapa akan dikenakan pada
kadar RM5.00 sehektar setahun bagi tempoh 4 tahun pertama

2. Bagi tanah-tanah yang kegunaannya adalah “Tanaman Bercampur” cukai yang


dikenakan adalah berdasarkan kepada kadar Tanaman Utama bagi tanah yang
dengan hakmilik yang berkenaan.

3. Bagi tanah kategori Pertanian Kelas Desa yang tiada mempunyai syarat nyata
kadar.

BAYARAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH

Apabila cukai tertunggak bayaran tunggakan dikenakan 20% daripada nilai yang
tertunggak tertakluk kepada kadar minimum RM3.00.

Permohonan Tanah Kerajaan 31


LAMPIRAN D

BAYARAN UKUR YANG DIKENAKAN OLEH


JABATAN UKUR DAN PEMETAAN
1. Pemberian Milik Tanah Negeri :
a) Tanah dan Desa bagi tujuan-tujuan pertanian :
3 ekar dan kurang RM50.00
Bagi setiap ekar tambahan atau sebahagian
darinya sehingga 6 ekar RM10.00

6 ekar RM80.00
Bagi setiap ekar tambahan atau sebahagian
darinya sehingga 10 ekar RM10.00
10 ekar RM120.00
Bagi setiap ekar tambahan atau sebahagian
darinya sehingga 25 ekar RM15.00
25 ekar RM345.00
Bagi setiap ekar tambahan atau sebahagian
darinya sehingga 50 ekar RM115.00
100 ekar RM1,720.00
Bagi setiap tambahan ekar atau sebahagian
darinya RM25.00
Berkenaan dengan tanah desa yang diberi milik untuk sawah bayaran
sebanyak $5.00 seekar atau sebahagian darinya, tertakluk kepada bayaran
minimum $10.00 satu lot akan dikenakan. Bayaran yang dikenakan
termasuk semua bayaran bagi tanda-tanda sempadan.
b) Tanah Desa selain dari tujuan-tujuan pertanian :-
(i) sekiranya tidak digunakan bagi tempat kediaman, akan ditetapkan
seperti bagi tanah Bandar atau pekan di bawah perenggan (c) ; dan

(ii) sekiranya digunakan bagi tempat kediaman, upah ukur adalah


seperti berikut :-

Bagi setiap lot ½ ekar atau kurang RM200.00

Bagi setiap lot ½ ekar tetapi tidak


melebihi 1 ekar RM250.00

Bagi setiap lot melebihi 1 ekar, upah ukur akan menjadi seperti
yang ditetapkan bagi tanah Bandar atau pekan di bawah perenggan
(c).

Permohonan Tanah Kerajaan 32


c) Tanah Bandar dan Pekan

(i) Lot-lot kurang daripada 0.5 RM250.00

(ii) Lot-lot 0.5 hingga 1 ekar RM300.00

(iii) Lot-lot melebihi 1 ekar RM600.00

Bagi satu ekar pertama dan seterusnya


RM100.00 bagi tambahan setiap 0.5 ekar
atau sebahagian darinya melebihi satu ekar
yang pertama.

(iv) Ukuran ‘connection’ RM20.00

setiap rantai atau sebahagian darinya.

(v) Bagi Ukuran Sempadan Dinding Dua tuan, upahnya adalah seperti
diperenggan 5 (a) (iv).

(vi) Dalam kes pemberian milik pertama yang memerlukan ukuran


sempadan dinding dua tuan, bayaran-bayaran dikenakan menurut
perenggan 5 9a) (iv) adalah upah tambahan kepada yang
ditetapkan di bawah perenggan perenggan 1(c) (i), 1(c) (ii), atau
1(c) (iii) di atas.

(vii) Pengarah Tanah dan Galian boleh mengecualikan ½ daripada upah


ukur tersebut di atas bagi ukuran Lot Pekan Baru.

2. Penyediaan Pelan Surat Hakmilik

Upah penyediaan pelan surat hakmilik yang tidak termasuk dalam bayaran di
bawah perenggan 1, adalah seperti berikut :-

i) Geran dan Pajakan Negeri RM10.00 satu lot

ii) Geran Mukim dan Pajakan Mukim RM5.00 satu lot

iii) Surat Hakmilik Pecahan RM10.00 satu unit.

Permohonan Tanah Kerajaan 33


3. Tanda-Tanda Sempadan

(a) Bagi setiap paip besi RM10.00

(b) Bagi setiap batu, pepaku atau tanda konkrit RM5.00

Permohonan Tanah Kerajaan 34


LAMPIRAN E

BAYARAN UKUR
YANG DIKENAKAN OLEH
JURUKUR BERLESEN*

Untuk tujuan mengukur tanah, tanah bangunan diklasifikasikan seperti berikut :-

Tanah untuk kegunaan seperti termasuk rumah kediaman, rumah pangsa,


apartment dan kawasan lapang untuk rekreasi.

Tanah untuk kegunaan komersil seperti pembangunan campuran untuk kediaman


dan komersil, rumah kedai, pawagam, kompleks perniagaan, hotel, asrama,
stesyen minyak, pejabat dan lain-lain pembangunan yang bermotivasikan
keuntungan.

Tanah untuk kegunaan industri termasuk pembangunan bercampur industri dan


lain-lain kegunaan, kilang, loji, woksyop, kilang pengisar, kilang percetakan,
pencawang letrik, kimpalan, pencawang kecil elektrik, rumah pam, pusat
kumbahan sisa pepejal dan kolam oksidasi.

MENGUKUR TANAH UNTUK BANGUNAN

Bayaran Ukur yang ditetapkan di bawah ini dipakai bagi mengukur tanah kurniaan baru
dan juga untuk pecah bahagian. Kadar yang ditetapkan digunapakai bagi kawasan
Bandar, pinggir Bandar dan luar Bandar. Kadar bayaran yang sama dikenakan kerana
mengukur semula tanah bagi tujuan mengenalpasti tanda sempadan untuk semua jenis
tanah.

a) Bayaran asas untuk setiap kerja - RM1,000.00

b) Bayaran untuk penyediaan pelan pra ukur RM20.00 setiap plot tertakluk
kepada bayaran minima RM350.00 setiap kerja.

c) Bayaran untuk meletak semula tanda-tanda sempadan lama yang telah


hilang atau beralih ialah RM170.00 bagi setiap tanda yang dipasang
semula atau diganti.

_____________________________
* Bayaran ini dipetik dari Warta Kerajaan Persekutuan PU (A) 169 bertarikh 1 Mei 1997 dan diubahsuai
penerangannya untuk kemudahan awam. Hanya bahagian yang releven dengan Prosedur Kerja ini
diturunkan , semata-mata sebagai panduan kepada pengguna. Sekiranya timbul kekeliruan atau keraguan
atau untuk maklumat yang lebih tepat atau lebih lanjut, rujukan hendaklah dibuat pada Warta
Kerajaan asal.

Permohonan Tanah Kerajaan 35


d) Bayaran ukur bagi setiap lot :-

i) Kegunaan kediaman dan komersil:

Saiz Lot Kegunaan Kegunaan


kediaman setiap komersil setiap
lot (RM) lot (RM)

Sehingga 100 meter persegi RM250.00 RM400.00

Melebihi 100 meter persegi RM370.00 RM430.00


sehingga 200 meter persegi

Untuk tambahan setiap 100 meter RM10.00 RM12.00


persegi atau sebahagian darinya,
yang melebihi 200 meter persegi
pertama.

ii) Kegunaan industri:

Saiz Lot Kegunaan Kegunaan Industri


kediaman komersil setiap
setiap lot (RM) lot (RM)

Sehingga 2,000 meter RM900.00


persegi

Untuk tambahan RM15.00


setiap 100 meter
persegi atau
sebahagian darinya
bagi yang melebihi
2,000 meter persegi
2.00 setiap 2.50 setiap meter 2.50 setiap
meter meter

iii. Bayaran bagi


mengukur garis untuk
azimuth, dan
“connection” dan
“contracts”

Permohonan Tanah Kerajaan 36


Saiz Lot Kegunaan Kegunaan Industri
kediaman setiap komersil setiap
lot (RM) lot (RM)

iv. Bayaran ukur untuk RM150.00 setiap RM180.00 setiap RM200.00 setiap
menentukan hujung tembok tembok tembok
sempadan party.

v. Bayaran untuk pegging RM840.00 setiap RM1000.00 RM1200.00 setiap


penjuru blok yang tidak blok setiap blok blok
melebihi 16 lot

vi. Bayaran untuk 65% dari kadar di 65% dari kadar di 65% dari kadar di
mengukur dengan atas atas atas
pegging kayu setiap lot

vii. Bayaran bagi 80% dari kadar di 80% dari kadar di 80% dari kadar di
pengesahan ukur dan atas ditambah atas ditambah atas ditambah
pensijilan “as built” bayaran pensijilan bayaran pensijilan bayaran pensijilan
RM1500.00 RM1500.00 RM1500.00

TANAH PERTANIAN

Bayaran ini dikenakan bagi kerja ukur tanah untuk kegunaan pertanian termasuk
akuakultur atau ukur untuk pecah bahagian, pecah sempadan dan penyatuan tanah di
kawasan luar Bandar.

a) Bayaran asas untuk setiap kerja - RM1000.00

b) Penyediaan pelan pra ukur RM20.00 setiap plot tertakluk kepada bayaran
minima RM350.00 setiap kerja.

c) Bayaran untuk penentuan semula tanda-tanda sempadan yang hilang atau


beralihan RM170.00 bagi setiap tanda yang dipasang semula atau diganti.

d) Bayaran mengukur tanah kurniaan baru, pecah sempadan di mana


keluasan tanah atau tanah yang akan dipecah sempadan ialah 5 hektar atau
kurang

Permohonan Tanah Kerajaan 37


Saiz Lot Bayaran
bagi setiap
lot (RM)

(i) Lot yang kurang dari 0.5 hektar RM 400.00

(ii) Lot 0.5 hektar tetapi tidak melebihi 2.5 hektar RM 800.00

(iii) Lot yang 2.5 hektar tetapi tidak melebihi 5.0 hektar RM1,200.00

e) Bayaran untuk tanah pertanian selain dari yang dinyatakan pada (d) di atas:

(i) Lot yang kurang dari 0.5 hektar RM740.00

(ii) Lot seluas lebih dari 0.5 hektar tetapi tidak melebihi 2.5 RM1,660.00
hektar

(iii) Lot seluas 2.5 hektar tetapi tidak melebihi 5.0 RM2,350.00

(iv) Lot seluas 5.0 hektar tetapi tidak melebihi 10.0 RM3,320.00

(v) Lot seluas 10.0 hektar tetapi tidak melebihi 15.0 hektar RM4,060.00

(vi) Lot seluas 15.0 hektar tetapi tidak melebihi 20.00 hektar RM4,690.00

(vii) Lot seluas 20.0 hektar tetapi tidak melebihi 25.0 hektar RM5,250.00

(viii) Lot seluas 25.0 hektar tetapi tidak melebihi 30.0 hektar RM5,750.00

(ix) Lot seluas 30.0 hektar tetapi tidak melebihi 35.0 hektar RM6,210.00

(x) Lot seluas 35.0 hektar tetapi tidak melebihi 40.0 hektar RM6,640.00

(xi) Lot seluas 40.0 hektar tetapi tidak melebihi 45.0 hektar RM7,040.00

(xii) Lot seluas 45.0 hektar tetapi tidak melebihi 50.0 hektar RM7,420.00

(xiii) Tambahan setiap 1 hektar atau sebahagian darinya bagi RM100.00


keluasan yang melebihi 50 hektar

Permohonan Tanah Kerajaan 38


f) Bayaran untuk mengukur garis azimuth, connection dan contracts dan RM2.00
ukuran minima setiap meter

g) Bayaran tambahan sekiranya tanah terletak lebih dari satu (1) kilometer ke dalam jauh
dari jalan raya

0 kilometer sehingga 1 kilometer Tiada bayaran tambahan

Lebih dari 1 kilometer tetapi tidak lebih Tambahan 20% dari kadar
dari 5 kilometer pada (a), (c), (d) dan (e)

Lebih dari 5 kilometer tetapi tidak lebih Tambahan 40% dari kadar
dari 10 kilometer pada (a), (c), (d) dan (e)

Lebih dari 10 kilometer Tambahan 70% dari kadar


pada (a), (c), (d) dan (e)

Bayaran Profesional dan lain-lain perbelanjaan:

Bayaran untuk perundingan professional RM670.00 sehari atau


menghadiri mesyuarat, lawatan tapak RM100.00 sejam mengikut
sebagainya, mana yang lebih rendah

Perbelanjaan yang telah didahului seperti Perbelanjaan yang


penggunaan telefon, faks, sewaan dan sebenarnya
sebagainya.

Perjalanan Harga penerbangan atau


perjalanan darat atas kadar
RM0.50 se kilometer

Hotel Maksima RM180.00 sehari

Elaun makan RM60.00 sehari

Bahan untuk penyediaan pelan RM10.00 - RM30.00


mengikut saiz

Permohonan Tanah Kerajaan 39


CONTOH BORANG

Permohonan Tanah Kerajaan 40


Borang ini dikeluarkan
Percumaoleh
Percuma olehPTD…….
PTD…….

- CONTOH - b.p. Pentadbir Tanah


……………………
Permohonan Tanah Kerajaan
KANUN TANAH NEGARA
PERATURAN TANAH
Permohonan Tanah Kerajaan
1969
PERATURAN 2
TAHUN 1973 Negeri Johor
………………………….
Diterima oleh saya pada hb 20 jam pagi/petang
Negeri Johor
………………………….
…………………………..
PENTADBIR TANAH

…………………………..
Tuan, PENTADBIR TANAH
Saya/kami dengan hormatnya memohon tanah yang kenyataan dan lakaran …………………….
tanah
ada dibuktikan sebelah bagi tujuan : __________________________________________

Saya/kami ada mempunyai _______ekar tanah di Negeri ___________ Malaysia


sebagaimana di bawah ini :-

NEGERI HAKMILIK JENIS TANAMAN LUAS TANAH

Nama Penuh, Kad Pengenalan dan alamat saya/kami ialah :-

Alamat di mana surat menyurat berkenaan dengan permohonan ini boleh dikirimkan
melalui pos.

Permohonan Tanah Kerajaan 41


- CONTOH -

Saya lampirkan wang pendaftarannya yang ditetapkan sebanyak RM________________

Adalah saya yang menurut perintah

…………………………………….
(NAMA: )
KAD PENGENALAN:
Kepada:

Pentadbir Tanah
………………….

BUTIR-BUTIR TANAH YANG DIPOHON

Mukim : Bahagian No. (Jika ada)

Tempat : Sempadan-sempadan :

Luas Ekarnya : Utara :

Jauh dari bandar, jalanraya,


jalan keretapi, sungai atau
pantai yang berhampiran sekali.

LAKARAN TANAH

Bahawa saya mengaku tiada mempunyai tanah yang lain melebihi 10 ekar

………………………………………

Permohonan Tanah Kerajaan 42


- CONTOH -

BORANG MAKLUMAT PEMOHON TANAH-TANAH KERAJAAN

(Keterangan lengkap butir-butir diri ini hendaklah dipenuhkan pada ruang yang telah disediakan. Mana-mana yang
tidak berkenaan hendaklah ditulis tiada. Borang yang tidak diisi dengan sempurna tidak akan dipertimbangkan).

Tandakan 9 di dalam kotak yang berkenaan.

A PERIHAL PEMOHON :

1. Nama Pemohon : __________________________


Lelaki Perempuan
2. Jantina

3. Bil. Kad Pengenalan : _______________________


Biru Merah Lain-lain

4. Bangsa
Melayu Cina

India Lain-lain

5. Kerakyatan :
Jika Rakyat Malaysia nyatakan :-
Bil. Sijil: _________________________________ Malaysia Lain-lain
Jenis Borang : _____________________________
Tarikh dikeluarkan : ________________________

6. Tarikh Lahir : _____________________________


Umur : _________________ Tahun
Tempat Lahir:_____________________________
Daerah : _____________________________
Negeri : _____________________________

7. Taraf Perkahwinan :
Bujang Berkahwin

Janda Duda

8. Alamat tempat tinggal : _____________________


_________________________________________
_________________________________________

9. Lama tinggal di alamat atas _________ tahun

10. Lama tinggal di rumah setinggan (rumah haram)


Nyatakan :
Rumah Sendiri Rumah Majikan
Tarikh dibina : ____________________________
Tempat : ____________________________ Rumah Sewa Menumpang
Jenis Bangunan:___________________________
Luas Diceroboh:___________________________ Setinggan

Permohonan Tanah Kerajaan 43


- CONTOH -

Jenis Tanaman : _________________________


Umur : ________________________
Lama tinggal di tempat ini : __________ tahun

11. Tindakan merobohkannya:


Sudah ambil Belum ambil
12. Saya (Pemohon) adalah seorang
Muflis Bukan Muflis
13. Jawatan Sekarang :______________________
Kerajaan Kerajaan
Negeri Persekutuan

Badan Swasta
Berkanun

Kerja sendiri
15. Nama Majikan/Jabatan :__________________

16. Lama berkhidmat di Negeri Johor : _______ TAHUN

17. Pendapatan Sebulan : RM _______________________


18. Pinjaman Perumahan Kerajaan
Jika sudah nyatakan :___________________________
Jumlah Pinjaman :___________________________ Sudah Belum
Tempoh bayaran balik : _________________________

19. Jika pemohon seorang pesara nyatakan :-


Tarikh diluluskan : ____________________________
Tarikh bersara : ____________________________
Pencen sebulan : ____________________________
Jabatan : ____________________________

PERIHAL ISTERI / SUAMI:

1. Nama isteri/suami :____________________________


____________________________________________
2. Bil.Kad.Pengenalan :___________________________ Biru Merah Lain-lain
3. Bangsa : ___________________________

4. Kerakyatan:
Jika rakyat Malaysia nyatakan :-
Bil.Sijil Kerakyatan : ___________________________ Malaysia Lain-lain
Tarikh dikeluarkan : ___________________________
5. Tarikh lahir : __________________________
Daerah : __________________________

6. Saya adalah seorang :


Muflis Bukan Muflis

Permohonan Tanah Kerajaan 44


- CONTOH -

7. Sebab suami tidak memohon (sekiranya pemohon seorang


isteri) : ______________________________
____________________________________________

8. Jawatan sekarang : ____________________________


Berkhidmat dengan : Kerajaan Kerajaan
Negeri Persekutuan

Badan Swasta
Berkanun

Kerja sendiri
9. Nama Majikan/Jabatan : ________________________

10. Pendapatan sebulan : ________________________

11. Jika isteri/suami seorang pesara nyatakan :


Jawatan sebelum bersara : _______________________
Jabatan :________________________
Tarikh bersara :________________________

C. 1. Pemilikan Tanah oleh Suami, Isteri Dan Anak


Ada Tiada
2. Jika ada nyatakan di bawah ini :
Nama Pemilik Lot Luas Hakmilik Kurnia Beli Pesaka

____________ _______ _______ __________


____________ _______ ________ _________
____________ _______ ________ _________
____________ _______ ________ _________

Mukim Kegunaan
_________________ ______________________
_________________ ______________________
_________________ ______________________
_________________ ______________________

3. Pernah memohon tanah Kerajaan selain daripada ini


Ada Tiada
4. Jika ada nyatakan di bawah ini :
Lot Luas Mukim Kegunaan
______ ______ _________ ________________
______ ______ _________ ________________
______ ______ _________ ________________
______ ______ _________ ________________

Bil. Fail Keputusan


________________ _______________________
________________ _______________________
________________ _______________________
________________ _______________________

Permohonan Tanah Kerajaan 45


- CONTOH -

TANGGUNGAN:

Nama Tarikh Lahir No Kad Pengenalan Pertalian Saudara


_____________________ _____________________ _______________________ _____________________
_____________________ _____________________ _______________________ _____________________
_____________________ _____________________ _______________________ _____________________
_____________________ _____________________ _______________________ _____________________
_____________________ _____________________ _______________________ _____________________
_____________________ _____________________ _______________________ _____________________
_____________________ _____________________ _______________________ _____________________

D. PERIHAL TANAH DIPOHON

1. Bil.Lot/PTD/PTB : _________________________________________
2. Mukim : _________________________________________
3. Jauh tanah dipohon dari tempat tinggal
________________ batu/kilometer.
4. Jika untuk bangunan nyatakan jenisnya :
Kediaman Kedai

Pertanian Perusahaan

Sementara

5. Jika untuk pertanian nyatakan jenis tanaman


Dusun Getah

Kelapa sawit Kelapa

Sayur Lain-lain

PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang diberi ini adalah benar dan saya faham sekiranya butir-
butir yang saya berikan itu didapati tidak benar maka permohonan saya boleh ditolak atau pun saya
boleh dikehendaki meninggalkan tanah yang telah diberikan kepada saya dengan tidak dibayar apa-apa
saguhati.

Tarikh : _________________________ _________________________________

Permohonan Tanah Kerajaan 46


- CONTOH -

BORANG MAKLUMAT SYARIKAT

1. Nama Syarikat : …………………………………………………………………….

2. Alamat Berdaftar Syarikat : ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Bilangan Pendaftaran Syarikat : …………………………………………………………

4. Tarikh didaftarkan : ………………………………………………………………………..

5. Saham yang dibenarkan : RM …………………………………………………………….

6. Jumlah saham yang telah dibayar : RM ………………………………………………...

7. Jumlah saham yang dipegang


oleh Bumiputera : RM ………………………………………………………

(…………………………… % …………………………)

8. Bersama-sama ini disertakan butir lanjut syarikat itu seperti berikut:-

8.1 Memorandum & Articles Of - 2 salinan


Association Syarikat

8.2 Sijil Pendaftaran Syarikat - 2 salinan

8.3 Senarai Lembaga Pengarah - 2 salinan


dan Pemegang Saham Syarikat
(Form 49 & Form 24)

8.5 Tujuan/Kertas Kerja - 2 salinan


mengenai permohonan ini.

Permohonan Tanah Kerajaan 47


- CONTOH -

SURAT SUMPAH

Bahawa saya ……………………………………………………………………………….

(No.Kad Pengenalan:…………………………………………………. ) yang beralamat di

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

dengan ini bersumpah dengan sesungguhnya bahawa :-

(a) Saya ada memohon Tanah Kerajaan LOT / MLO : ………………………………..

Luas : ……………………………….. Di: ……………………………

Mukim : ……………………………… Daerah : ………………………

(b) Saya tidak mempunyai tanah atau rumah yang didaftarkan dengan nama saya atau
isteri/suami saya. Pengakuan saya ini adalah benar iaitu dengan tujuan untuk
mendapatkan tanah Kerajaan. Jika setelah permohonan saya diluluskan didapati akuan
saya ini tidak benar, maka Kerajaan berhak untuk membatalkan Hakmilik Sementara
(Qualified Title) atau Hakmilik Akhir (Final Title) telah didaftarkan dengan nama saya
dan tanah yang berkenaan adalah menjadi hak Kerajaan semula mengikut Fasal 340 (a)
Kanun Tanah Negara.

Saya dan isteri/suami saya ada mempunyai tanah dan rumah yang berdaftar
dengan nama saya dan isteri/suami saya sebagaimana tersebut di bawah ini dan
tanah/atau rumah ini belum pernah di jual atau dipindahmilik kepada sesiapa pun :-

Bil: Hakmilik Daerah Mukim No.Lot: Luas:

1. ………….. …………………… ……………. ………….. …………

2. ………….. …………………… ……………. ………….. …………

3. ………….. …………………… ……………. ………….. …………

(c) Saya faham bahawa saya dan isteri/suami tidak boleh memiliki lebih daripada 10
ekar tanah dan jika sekiranya saya atau isteri/suami saya telah mempunyai tanah, maka
dengan luas tanah yang akan dikurniakan sebagaimana permohonan saya di atas, tidak
akan menjadi tanah kepunyaan saya dan /atau isteri/suami saya lebih besar daripada 10
ekar.

Permohonan Tanah Kerajaan 48


- CONTOH -

(d) Saya tahu dan faham iaitu kebenaran yang diberikan kepada saya untuk memiliki
tanah yang dipohon di atas boleh ditarik balik oleh Kerajaan di bawah Kanun Tanah
Negara.

(e) Saya tahu, dan faham dan setuju iaitu segala bayaran yang dibuat kepada
Kerajaan berkaitan dengan tanah yang dipohon di atas tidak boleh dikembalikan kepada
saya dan saya tidak akan mendakwa Kerajaan untuk dikembalikan wang itu.

Dan saya membuat surat sumpah ini dengan penuh kesedaran bahawa segala kenyataan
yang dinyatakan di atas adalah dipercayai benar dan menurut Akta Akuan Berkanun
1960.

Di tandatangani dan dengan sesungguhnya


Bersumpah oleh nama yang tersebut di atas;

Iaitu ………………………………………..

……………………………………………..

Di : …………………………………………

Dalam Negeri : …………………………….

Pada : …………. hb ………… 20 ………..

Dihadapan saya;

…………………………………………………………………..
(Tandatangan Yang DiPertua Mahkamah Tengah,
Pengadil Atau Pesuruhjaya Sumpah)

Permohonan Tanah Kerajaan 49


- CONTOH -

KANUN TANAH NEGARA


BORANG 5A
(Seksyen 81 dan 82)
Notis Genap Masa Hasil Tanah Dibayar

Bil. Permohonan Tuan : PTD


Lot :_________________
Luas Plot : ____________
Mukim : ______________
Kepada ___________________
yang beralamat di
__________________________

Tuan/Puan adalah dengan ini dikehendaki dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh notis ini
disampaikan supaya membayar di Pejabat Tanah Daerah ini wang-wang berikut :-

60 tahun / 99 tahun
Cukai bagi tahun yang pertama…………………… RM________ / RM_________

Premium ………………………………………….. RM________ / RM_________

Premium Tambahan ……………………………… RM________ / RM_________

Bayaran Ukur …………………………………….. RM________ / RM_________

Tanda Sempadan …………………………………. RM________ / RM_________

Pelan ……………………………………………… RM________ / RM_________

Penyediaan & Pendaftaran S/Hakmilik Sementara.. RM________ / RM_________

Penyediaan & Pendaftaran S/Hakmilik Tetap …… RM / RM

JUMLAH: RM / RM

Tempoh Pajakan : 60 / 99 Tahun

Adalah diberi notis bahawa jika jumlah wang tersebut di atas tidak dibayar dengan sepenuhnya
dalam tempoh dinyatakan itu, maka menurut Kuasa Peruntukan-peruntukan 81 da 82 Kanun
Tanah Negara :

* Kelulusan atas permohonan tuan/puan akan luput


* Permohonan tuan/puan akan disifatkan sebagai telah ditarikbalik.

Bertarikh pada haribulan 20

Pentadbir Tanah,
………………… * potong sebagaimana sesuai

Permohonan Tanah Kerajaan 50

Anda mungkin juga menyukai