Anda di halaman 1dari 42

ISI KANDUNGAN

BIL. TAJUK MUKA


SURAT

ISI KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN 1

2.0 DEFINISI 3

3.0 TEORI DAN PUNCA TEKANAN 5

4.0 MODEL-MODEL TEKANAN 10

5.0 PROSES TEKANAN 22

6.0 KESAN TEKANAN 25

7.0 PENGURUSAN TEKANAN 30

8.0 KESIMPULAN 38

9.0 RUJUKAN 40
1.0 PENGENALAN

Perkataan tekanan adalah suatu perkataan yang amat dikenali umum hampir di
semua peringkat usia hasil daripada pendidikan formal dan tidak formal; pendedahan
berterusan daripada pelbagai sumber seperti media massa, media hiburan; serta pelbagai
sumber penerbitan seperti buku, majalah, buletin, surat khabar dan sebagainya. Maka,
perkataan tekanan bukanlah suatu perkara baru kepada umum tetapi ianya sering kali tidak
diambil berat dan diabaikan begitu sahaja seolah-olah ia adalah perkara biasa yang tidak
perlu diberi perhatian sewajarnya. Ramai yang tidak sedar bahawa impak daripada
tekanan ke atas individu dan seterusnya terhadap sesuatu masyarakat adalah sangat besar
dan adalah sangat sukar untuk memulihkan semula keadaan yang terjadi akibat tekanan
individu telah menerima kesan yang paling buruk akibat tekanan iaitu kecelaruan
psikologi yang kronik. Seseorang akan mengalami kesan daripada tekanan bermula
dengan kesedihan yang normal, dan sekiranya tidak diatasi atau tidak dirawat akan
berlarutan kepada kemurungan, kerungsingan dan seterusnya kecelaruan pada peringkat
akhir.

Konsep tekanan ini telah wujud sejak zaman batu lagi apabila manusia primitif
yang sentiasa perlu berhadapan dengan cuaca sejuk, binatang liar dan tempat tinggal yang
tidak selamat bagi meneruskan kelangsungan hidup. Seterusnya, pada abad ke 14, tekanan
disebabkan oleh kesukaran hidup pada masa tersebut disebabkan oleh pelbagai
pertelingkahan dan peperangan akibat perebutan kuasa yang berlaku hampir di seluruh
dunia manakala bermula pada abad ke-17, Hooke mula menggunakan perkataan “stress”
dalam konteks sains fizikal dan seterusnya, penggunaan sistematik perkataan tekanan ini
tidak ditemui hingga abad ke-19. Pada abad ke-19, perkataan “stress” atau tekanan mula
digunakan secara meluas dan khususnya bagi memperihalkan masalah kesihatan yang
dihadapi oleh manusia. Pakar fisiologi Perancis, Claude Benard serta Hans Selye (1982)
yang merupakan antara tokoh awal yang giat dalam kajian membabitkan tekanan
menekankan bahawa keadaan dalaman sesuatu organisma haruslah pada kebanyakkan
masanya stabil walaupun dalam suasana sekitaran yang berubah-ubah. Pada tahun 1932,
Walter Cannon pula mengkaji fenomena tekanan dari aspek kestabilan dalaman badan.
Beliau menegaskan bahawa tekanan ini adalah fenomena yang menganggu kestabilan
dalaman tubuh manusia dan boleh berlaku jika sesuatu suasana sekitaran itu terlalu sejuk

1
atau panas, kurang oksigen, kurang kandungan gula dalam darah dan seterusnya. Beliau
juga menggunakan istilah “understress” untuk memperihalkan keadaan individu yang
tertekan. Menjelang abad ke-20, tekanan atau stress telah menjadi antara masalah utama
dalam bidang kesihatan sehingga tokoh seperti Charlesworth dan Nathan (1982) mengelar
abad ini sebagai “abad tekanan” manakala pengamal perubatan, ahli psikologi dan pakar-
pakar perubatan serta kesihatan menggelar abad ini sebagai “Zaman Anxieti”1.

Memandangkan tekanan telah sedia wujud sejak zaman dahulu lagi dan sudah
tentu akan berterusan sehingga makhluk bernama manusia wujud di muka bumi, adalah
sangat penting bagi semua pihak terutamanya ahli psikologi, ahli perubatan, pihak
pengurusan organisasi (agensi kerajaan dan swasta, sekolah dan sebagainya) dan pihak
kerajaan memandang serius akan perkara ini. Semua pihak perlu memastikan pendekatan-
pendekatan tertentu telah diambil bagi bersedia menangani sebarang kes-kes seperti
tekanan yang mungkin akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Misalnya, mewujudkan
satu unit pengurusan hal ehwal yang berkaitan psikologi termasuk tekanan di sesebuah
jabatan agar operasi sesebuah jabatan itu tidak diancam oleh pelbagai masalah akibat
tekanan. Unit-unit seumpama itu perlu sentiasa berusaha mengemaskini maklumat
berkaitan dari pelbagai sumber seperti institusi pendidikan tinggi awam dan swasta;
seminar-seminar antarabangsa; perpustakaan atau makmal; hospital; dan sebagainya
termasuk hasil-hasil penyelidikan dari semasa ke semasa.

Tugasan ini untuk subjek Psikologi Kesihatan SKPX3103 melihat tekanan dari
pelbagai sudut dan adalah satu contoh yang boleh digunakan sebagai rujukkan tambahan
dalam memahami dan menangani masalah yang berkaitan dengan tekanan. Walaupun
hasil tulisan ini adalah daripada seorang pelajar, namun pandangan dan perspektif hasil
daripada pengetahuan dan pengalaman tersendiri adalah baru dan berbeza yang boleh
digunakan bagi menangani masalah berkaitan tekanan. Malah hasil tulisan ini adalah
berdasarkan daripda pelbagai sumber rujukkan professional dari dalam dan luar negara
dan sahih. Hasil tulisan ini melihat tekanan dari pelbagai sudut termasuk pengenalan dan
sejarah perkembangan; definisi; tekanan dalam kerja; teori dan punca tekanan; model-
model tekanan; proses tekanan; kesan tekanan; pengurusan tekanan dan akhirnya
kesimpulan. Dengan melihat tekanan dari pelbagai sudut, ianya sangat membantu dalam
memahami dengan lebih mendalam dan seterusnya menyelesaikan sebarang masalah yang
berkaitan dengan tekanan untuk kebaikkan diri sendiri serta orang lain.

2
2.0 DEFINISI TEKANAN

Tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap
sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling persekitaran yang menganggu rutin hidup
seseorang dan seterusnya kestabilan hidupnya. Tekanan adalah kebangkitan psikologi dan
fisiologi badan seseorang sebagai tindakbalas kepada permintaan dan perubahan yang
berlaku dalam persekitran terhadap dirinya dan sekiranya keupayaan seseorang itu dapat
menangani permintaan dan perubahan tersebut, maka tekanan itu akan mendatangkan
kesan yang positif dan sebaliknya seseorang itu tidak dapat bertindakbalas dengan baik
dengan perubahan dan permintaan tersebut, maka individu tersebut akan berhadapan
dengan gangguan dalam hidupnya bermula dengan gangguan fungsi diri sendiri. Tekanan
sebenarnya adalah baik di satu sudut kerana tekanan membantu manusia berfungsi secara
lebih berkesan pada masa hadapan disebabkan oleh peningkatan ketahanan fizikal, mental
dan emosi yang kuat hasil daripada menangani sesuatu tekanan dengan baik.

Menurut Hans Selye (1956: 4), seorang Profesor University of Montreal dan pakar
yang banyak mengkaji tentang tekanan, mengatakan bahawa tekanan sebagai satu tindak
balas atau reaksi yang tidak spesifik tubuh terhadap sebarang rangsangan atau permintaan.
Apabila sesuatu permintaan itu melebihi daripada kemampuan badan, ia akan
mengakibatkan ketegangan. Manakala, menurut pandangan yang diberikan oleh Ma’rof
Redzuan & Haslinda Abdullah (2002: 209), tekanan adalah sebagai tindak balas seseorang
terhadap sesuatu keadaan dan suasana yang mengganggu serta memerlukan penyesuaian
sama ada untuk sistem badan atau pun pemikiran individu. Kaplan (1983: 296) pula
mengaitkan tekanan dengan persekitaran iaitu tekanan wujud akibat daripada kegagalan
individu menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tuntutan persekitaran yang melampaui
keupayaan individu dan kegagalan individu menyesuaikan tuntutan tersebut akan
menyebabkan individu rasa tidak puas hati dalam memenuhi keperluannya sendiri.
Seterusnya, ia akan menyebabkan individu mengalami ketegangan.

Berdasarkan Cox (1978), tekanan merupakan satu keadaan di mana persepsi


terhadap seseorang itu dan kemampuannya untuk mengatasi sesuatu permintaan.
Kegagalan memenuhi permintaan akan menghasilkan ketidakseimbangan yang akan
menyebabkan berlakunya tekanans dalam diri individu tersebut. Ketidakseimbangan akan

3
bergantung kepada daya tindak seseorang dalam bentuk psikologikal yang melibatkan
strategi, kognisi serta tingkah laku dan fisiologikal. Tekanan akan berlaku sekiranya daya
tindak secara normal tidak berkesan. Keadaan ini mungkin akan menyebabkan kerosakan
fungsi dan stuktur. Menurut Morstt & Furst (1979:7), tekanan adalah suatu keadaan yang
dipengaruhi oleh gangguan mental dan emosional yang boleh mewujudkan keadaan tidak
selesa atau tegang jika situasi tersebut tidak mampu ditanggung oleh tubuh badan.

Tokoh-tokoh Islam seperti Imam al-Ghazali, al-Razi, Muhammad Uthman Najati,


Muhammad ‘Izudin Taufik, Samih Atif al-Zin dan Hassan Langgulung pula melihat
tekanan dari sudut gangguan jiwa atau emosi manusia. Gangguan jiwa atau emosi ini
wujud kerana hati manusia yang tidak beriman kepada Allah. Di samping itu, tekanan juga
dikaitkan dengan sikap-sikap seperti hasad dengki, sombong, ujub dan riak. Kisah-kisah
dalam al-Quran turut menggambarkan tekanan yang berlaku kepada masyarakat.
Misalnya, kisah-kisah para Nabi ketika menyampaikan dakwah Islamiah telah menerima
tekanan dari masyarakat yang kufur dan juga peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku
terhadap orang yang beriman. Keadaan-keadaan ini ada diceritakan dalam al-Quran seperti
dalam surah al-Maidah, 6: 27-30, Ali-Imran, 3: 38, Maryam, 19:5 dan 20 dan surah Yusuf,
12: 86.

4
3.0 TEORI DAN PUNCA-PUNCA TEKANAN

3.1 Teori Tekanan & Sindrom Adaptasi AM (GAS) Oleh Hans Selye (1974)

Tokoh psikologi yang banyak mengkaji fenomena tekanan, Hans Selye (1974)
memperkenalkan teori Sindrom Penyesuaian Umum (General Adaptation Syndrome -
GAS) dengan menyatakan bahawa tekanan adalah satu tindak balas yang tidak spesifik
oleh tubuh terhadap apa-apa rangsangan atau permintaan. Berdasarkan teori ini, Selye
menyatakan bahawa tubuh badan manusia mempunyai satu proses adaptasi yang akan
merangsang satu bentuk pertahanan bagi membantu mengatasi sebarang masalah yang
wujud. Selye menggunakan istilah sindrom dalam teori ini kerana manifestasi reaksi
adalah berkaitan di antara satu sama lain. Berdasarkan teori ini, Selye menerangkan
tekanan berdasarkan tiga tahap asas perkembangan yang berlaku ketika tekanan iaitu tahap
bersedia dan berjaga-jaga (Alarm Reaction), tahap penentangan (Stage of Resistance) dan
tahap kelesuan (Stage of Exhaustion). Ketiga-tiga tahap ini akan diterangkan dengan lebih
terperinci di bahagian 8.0 Proses Tekanan.

Rajah 1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum.

5
3.2 Tekanan Menurut Perspektif Antony, Pervew & Kacmar

Antony, Pervew & Kacmar (1993) dalam Matt Jarvis (2002) telah mendefinisikan tekanan
sebagai interaksi antara individu dengan dengan persekitaran yang digambarkan oleh
perubahan fizikal dan psikologi yang boleh memberi kesan positif dan negatif. Seterusnya,
definisi ini telah diterangkan oleh (Cox,T. 1980) dari aspek yang berbeza iaitu dengan
membahagikan kesan tekanan tersebut kepada tiga perspektif dalam kajian beliau.

i. Melihat tekanan sebagai akibat atau kesan dari sesuatu yang lain dan
dijalankan sebagai pembolehubah bersandar.
ii. Melihat tekanan sebagai pembolehubah bebas, iaitu tekanan menjadikan
penggerak seseorang atau menjadi punca kepada sesuatu yang lain serta
mengkaji kesan yang timbul akibat tekanan.
iii. Melihat tekanan sebagai satu psikologi yang dinamik di mana tekanan dilihat
sebagai faktor yang berada di antara penyebab dan akibat dalam sesuatu
situasi.

3.3 Teori Psikodinamik, Kognitif, Tingkah laku dan Biologikal

Menurut Mahmood Nazar (2000) dan (2001), tekanan telah dijelaskan berdasarkan
beberapa teori iaitu dari sudut psikodinamik, kognitif, tingkah laku dan biologikal.

a. Teori Psikodinamik

Sigmund Freud telah mengaitkan tekanan dengan anxiety (kebimbangan)


sebagai isyarat yang menyatakan tentang kewujudan keadaan bahaya
daripada sesetengah tenaga naluri yang dianggap berbahaya kerana
bercanggah dengan nilai-nilai peribadi. Seorang pakar psikoanalisia yang
bernama Franz Alexender menyatakan bahawa tekanan ini disebabkan oleh
keteganggan emosi yang tertekan yang terlibat dengan konflik kesedaran.
(Lauzun 1963).

6
b. Teori Behaviurisme

Menurut pandangan behaviurisme, Skinner menyatakan bahawa seseorang


yang menunjukkan tingkah laku yang tertekan terhadap sesuatu rangsangan
telah diteguhkan masa lampau untuk memberi tindak balas tersebut.
Manakala Lazarus (1996) pula mencatatkan bahawa tingkah laku yang
berkaitan dengan tekanan ini lebih dipengaruhi oleh proses pembelajaran
daripada pengaruh unsure mekanisme naluri. Melalui proses peneguhan ke
atas beberapa tingkah laku yang terpilih seseorang itu boleh dibentuk untuk
mengalami tekanan dari situasi tertentu. Sebagai contoh, bagi seseorang
yang mengalami tekanan di tempat kerja kerana terlalu banyak berhadapan
dengan permintaan atau perintah yang lain. Keadaan ini adalah tertakluk
kepada senang atau susah tingkah laku seseorang itu dibentuk dan jikalau ia
mudah, maka senanglah ia mengalami tekanan.

c. Teori Kognitif

Berdasarkan perspektif kognitif, Lazarus & Folkman (1984)


mendefinisikan penilaian kongnitif sebagai proses mengkategorikan
sesuatu penemuan dan sebagai aspek lain yang berkaitan dengannya dan
mengkaitkannya dengan makna yang ada pada kesihatan kendiri. Penilaian
ini menumpukan perhatian kepada mereka dan penilaian berlaku dalam
keadaan sedar. Contohnya seseorang pelajar tahu yang dia akan
menghadapi tekanan jikalau ia menduduki peperiksaan tanpa membuat
persediaan terlebih dahulu.

d. Teori Tingkah Laku dan Biologikal

Berdasarkan teori Sindrom Adaptasi Am (GAS), Hans Selye (1974) telah


mengkaji fenomena tekanan dari aspek biologi dan mendefinisikan tekanan
sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap apa-apa
rangsangan atau permintaan. Sindrom ini dikatakan Umum kerana tindak

7
balas yang dihasilkan oleh tubuh badan adalah sama terhadap sebarang
bentuk rangsangan yang menyebabakan tekanan. Ia dinamakan sindrom
kerana manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain.
Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan merangsang
satu bentuk pertahanan yang membantu untuk mengatasi masalah. Model
ini adalah berdasarkan tiga tahap asas perkembangan yang berlaku ketika
tekanan iaitu tahap bersedia dan berjaga-jaga (Alarm Reaction), tahap
penentangan (Stage of Resistance) dan tahap kelesuan (Stage of
Exhaustion).

Dalam tahap bersedia dan berjaga-jaga, ia berlaku pada kali


pertama kewujudan tekanan untuk satu jangka masa yang akan mempunyai
tahap rintangan yang lebih rendah dari tahap normal. Peningkatan pada
gangguan di dalam perut dalam jangka masa yang singkat akan
menyebabkan peningkatan pada tekanan darah. Seterusnya badan akan
melarahkan sumber pertahanan untuk mempertahankan diri. Sekiranya
tindak balaspertahanan berjaya, keadaan kecemasan akan berjaya dan
badan akan kembali kepada normal. Kebanyakan tekanan jangka pendek
diselesaikan pada fasa ini. Tekanan jangka pendek seperti ini dikenali
sebagai tindak balas tekanan kuat.

Dalam tahap penentangan, sekiranya tekanan berterusan disebabkan


oleh faktorfaktor di luar kawalan organisasi ataupun tindak balas pertama
tidak berjaya, badan akan mengalami satu perubahan pada skala penuh.
Masalahnya badan akan mengembangkan banyak sumber untuk mengatasi
tekanan ini di mana umumnya mengakibatkan pengurangan ketahanan.
Tambahan pula, lebih banyak symptom fizikal yang serius seperti ulser
berlaku. Dalam tahap kelesuan, sekiranya tekanan tidak juga dapat dikawal,
badan akan kehabisan tenaga dan mengalami keletihan. Ketahanan
mungkin hilang kesemuanya dan kematian akan berlaku selepas itu.

8
3.4 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg

Berdasarkan Teori Hierarki Keperluan Maslow (1970) dan Teori Dua Faktor
Herzberg (1972), Alderfer (1969) menyatakan bahawa manusia memerlukan keperluan
yang boleh disusun di dalam satu hierarki. Di dalam susunan itu terdapat satu lagi
keperluan yang perlu dipenuhi di antara keperluan aras terbawah dengan kepuasan aras
tertinggi untuk mendapatkan kepuasan kerja. Manakala keperluan “Growth” pula adalah
untuk memenuhi keperluan instrinsik seseorang individu itu seperti perkembangan dan
pertumbuhan dan memenuhi potensi individu berkenaan. Di dalam pekerjaan keperluan ini
tercapai apabila pekerja terlibat dengan pekerja yang melibatkan pengguna kreativiti
mereka. Alderfer (1969) telah mengkelaskan tiga kategori keperluan yang perlu dipenuhi
iaitu keperluan “Existence”, keperluan “Relatedness” dan keperluan “Growth”. Keperluan
“Exiatence” adalah merangkumi segala bentuk keperluan psikologi material seperti
makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam perkerjaan pula, keselamatan kerja, gaji dan
kemudahan. Keperluan “Relatedness” pula meliputi hubungan peribadi dengan orang lain
termasuklah rakan-rakan sekerja, keluarga penyelia dan orang bawahan. Alderfer
menegaskan bahawa keperluan ini dapat diberi kepuasan dengan menghilangkan rasa
marah dan permusuhan tetapi perlu menyemai perhubungan yang mesra dengan orang
lain.

9
4.0 MODEL-MODEL TEKANAN

4.1 Model Stres – Cooper (1988)

Berdasarkan Model Stres Cooper.al (1979), beliau menyatakan bahawa tekanan


adalah sebarang kuasa yang meletakkan faktor psikologikal dan fizikal melampaui tahap
keupayaan individu. Ini bermaksud halangan yang timbul akan mengakibatkan tekanan.
Sehubungan dengan itu, setiap individu mempunyai keupayaan dan pendekatan yang
berbeza dan bergantung kepada jenis pesonaliti serta mekanisme daya tindak yang
digunakan. Sekiranya tekanan gagal ditangani, maka ia akan menimbulkan masalah dan
berkemungkinan individu tersebut akan mengalami tekanan yang terus dan berlarutan.
Beliau telah menyatakan bahawa, setiap individu kebanyakan cuba menjaga emosi,
pemikiran dan hubungan dengan persekitaran agar mereka selesa.

Rajah 2 : Model Stres Cooper (1988)

(Sumber: Cooper et.al., (1988). “Living With Stress”. United State: Penguin Books.)

10
4.2 Model Stres Atkinson (1988)

Menurut Atkinson (1988), tekanan didefinisikan sebagai permintaan berlebihan


yang melampaui kebolehan seseorang individu. Menurut beliau, permintaan daripada
pelbagai sumber akan mendatangkan tekanan berbanding kerja berlebihan dan kekurangan
masa yang merupakan masalah yang biasa. Beliau membahagikan tekanan kepada dua
kategori iaitu tekanan luaran dan tekanan dalaman. Tekanan luaran iaitu persekitaran
fizikal (seperti piawai yang terlalu tinggi) dan emosi (seperti tidak mahu meminta
bantuan).

Rajah 3: Model Stres Atkinson (1988)

(Sumber: Atkinson J.M. (1988). “Coping With Stress At Work”.


England: Thorsons Publishers Limited.)

11
4.3 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003)

Model ini dibentuk oleh Jaafar Muhamad (2003) untuk mengenalpasti tiga kumpulan
faktor yang berpotensi untuk menyebabkan tekanan iaitu faktor persekitaran, faktor
organisasi dan faktor individu.

Rajah 4: Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003)


(Sumber: Jaafar Muhammad, 2003. Kelakuan Organisasi)

4.3.1 Faktor Persekitaran

Ketidaktentuan persekitaran akan memberi kesan terhadap pelbagai aspek


kehidupan termasuk diri sendiri, keluarga, organisasi tempat bekerja dan
sebagainya dan boleh menyebabkan tekanan. Faktor-faktor persekitaran terdiri
daripada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik dan ketidakpastian
teknologi.

i. Ketidakpastian Ekonomi

Perubahan keadaan ekonomi semasa dunia boleh boleh mewujudkan


ketidakpastian ekonomi. Sekiranya ekonomi meleset, masyarakat menjadi

12
bertambah bimbang terhadap kehidupan mereka. Kadangkala kemerosotan
atau kemelesesatan yang kecil sahaja boleh meningkatkan tahap tekanan
apabila tidak dapat memenuhi keperluan dan kehendak asas kehidupan
peribadi dan keluarga terutamanya apabila individu berhadapan dengan
risiko penurunan gaji dan ganjaran atau kemungkinan ditamatkan
perkhidmatan.

ii. Ketidakpastian Politik

Ketidakpastian politik tidak berkecenderungan untuk mewujudkan tekanan


di kalangan pekerja di Malaysia berbanding di negara-negara lain seperti di
Iran, di Nicaragua dan juga di India kerana sehingga kini Malaysia masih
mempunyai sistem politik yang agak stabil. Namun begitu, apa yang nyata
ialah ancaman yang seringkali terjadi dalam sistem politik dan perubahan
dalam struktur pemerintahan negara boleh menjadi rangsangan kepada
tekanan. Keadaan politik yang tidak menentu akan menyebabkan pekerja
berasa bimbang dan tidak selamat.

iii. Ketidakpastian Teknologi

Inovasi yang baru menjadikan kaedah dan pengalaman para pekerja


ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan lagi bagi waktu itu.
Perkembangan sistem komputer, robotik, automasi dan sistem maklumat
dan telekomunikasi mempercepatkan inovasi ini berlaku dan seterusnya
menjadi ancaman kepada pekerja kerana ia boleh meningkatkan tekanan
pada diri mereka disebabkan tidak mampu untuk menguasai atau mengikuti
perkembangan teknologi tersebut.

13
4.3.2 Faktor Organisasi

Faktor organisasi merupakan antara faktor utama yang menyebabkan


tekanan kepada manusia. Antara faktor-faktor dalam organisasi yang menjadi
punca tekanan ialah struktur organisasi, perubahan organisasi, politik organisasi,
kekaburan peranan, berlebihan beban kerja, kebosanan kerja dan kekurangan
sokongan kumpulan.

i. Struktur Organisasi

Ini merujuk kepada penyusunan dan perhubungan yang sistematik antara


jabatan dan kedudukan seseorang dalam organisasi. Individu pada
peringkat pengurusan mungkin akan tertekan dengan persaingan yang
hebat, perebutan syer pasaran baru, permintaan pengguna yang menurun,
peraturan baru oleh kerajaan yang mengikat jualan keluaran firma dan
sebagainya. Begitu juga bagi individu I peringkat pertengahan mungkin
tertekan oleh arahan dan pihak atasan, oleh aduanaduan peringkat bawahan,
mempunyai kakitangan yang kurang mahir dan cekap. Kekurangan kuasa
dalam perbuatan keputusan organisasi turut menyebabkan seseorang
merasa kurang berkesan dalam menjalankan sesuatu tugas. Jika individu
berada di peringkat bawahan pula mungkin tertekan oleh dasar dan
peraturan organisasi yang terlalu banyak dan mengelirukan.

ii. Perubahan Organisasi

Tekanan dan perubahan organisasi sememangnya berkait rapat. Perubahan


organisasi dari segi kebudayaan, tekanan dan dasar organisasi boleh
memecah belahkan aliran kerja dan perhubungan antara pekerja. Tekanan
akan timbul akibat sesuatu perubahan kerana setiap individu mempunyai
keperluan dan kehendak yang berbeza. Tekanan ini menjadi lebih serius
apabila perubahan itu dibuat tanpa persetujuan pekerja yang terlibat.

14
iii. Politik Organisasi

Politik dalam organisasi adalah satu aspek penting. Kebolehan seseorang


memainkan politik akan menentukan kedudukan di hieraki pengurusan.
Tindakan ini mungkin bercanggah dengan moral dan pegangan individu
dan sekiranya keadaan ini berlanjutan, individu berkenaan akan
menghadapi tekanan dari semasa ke semasa.

iv. Kekaburan Peranan

Kekaburan Peranan dalam organisasi didefinisikan sebagai objektif yang


tidak jelas dan tanggungjawab kerja. Beech (1982) menyuarakan pendapat
bahawa kekaburan peranan wujud apabila seseorang itu lambat dan tidak
menerima sebarang maklum balas tentang prestasi kerjanya atau tidak pasti
akan ganjaran yang diterima terhadap prestasi kerjanya atau tidak pasti
akan ganjaran yang diterimanya. Jaafar Muhammad (2003) menyatakan
berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa orang yang
mengalami kekaburan peranan akan mengalami kepuasan kerja yang
rendah, tekanan kerja yang tinggi dan mempunyai perasaan bahawa dirinya
tidak berguna secara tidak langsung keyakinan dirinya turut merosot.

v. Berlebihan Beban Kerja

Beban kerja yang berlebihan boleh menyebabkan pekerja menjadi resah


dan bingung kerana mereka khuatir atau ragu sekiranya kerja yang
diarahkan tidak dapat disiapkan mengikut masa atau kualiti yang
diharapkan. Seringkali kerja yang berlebihan juga boleh membawa kepada
kesilapan. Jika ini juga berlaku dan berlarutan, pekerja berkenaan akan
merasa tertekan, mudah marah atau merempan. Sanders (1992)
menegaskan bahawa beban kerja dalam sesuatu bidang pekerjaan yang
ditanggung oleh sesuatu pekerja yang bersifat keterlaluan boleh membawa
kepada kesan negatif sama ada kepada individu sebagai pekerja itu sendiri
mahupun kepada organisasi di mana mereka berkerja.

15
vi. Kebosanan Kerja

Pekerja-pekerja yang melaporkan kebosanan dan ketidakpuasan yang


paling tinggi terhadap beban kerja mereka adalah pekerja barisan
pengeluaran. Tanda-tanda kelakuan kerja yang ditunjukkan ialah
peningkatan diri dari segi kebimbangan, kemurungan dan ketidakselesaan.
Pekerja-pekerja yang menunjukkan darjah kebosanan yang tinggi dalam
pekerjaan, besar kemungkinan akan merasakan bahawa kemahuan dan
keupayaan mereka tidak digunakan dengan sepenuhnya dan menganggap
kerja mereka sebagai kurang kompleks atau rutin yang tidak mencabar.

vii. Kurang Sokongan Kumpulan

Sokongan sosial wujud apabila seseorang itu mempunyai perhubungan


dengan satu atau lebih orang lain. Perhubungan ini merupakan satu
interaksi berperasaan positif, saling memahami dan sering menasihat dan
menggalakkan antara satu sama lain. Ini menandakan sokongan orang lain
terhadapnya sama ada secara individu ataupun kumpulan. Tanpa sokongan
dari kawan-kawan atau kumpulan seseorang itu merasa terasing dan rendah
hati dan seterusnya boleh membawa kepada kekecewaan dan tekanan
dalam diri mereka.

16
4.3.3 Faktor Personal

Jaafar Muhamad (2003) kebanyakan individu hanya bekerja 45 jam seminggu.


Masa selebihnya (123 jam) dihabiskan untuk berhubungan dengan masyarakat sekitar.
Segala masalah yang dialami pada waktu ini berkemungkinan akan dibawa ke tempat
kerja. Antara faktor individu utama yang dianggap personal meliputi faktor bentuk
kelakuan, perubahan dalam kehidupan dan konflik peranan.

i. Bentuk Kelakuan

Terdapat dua jenis bentuk kelakuan individu iaitu kelakuan jenis bentuk A
dan kelakuan bentuk jenis B. Kelakuan bentuk atau jenis A mula dikaji
dalam tahun 1970 an dan 1980 an. Ia adalah satu penilaian tahap yang
paling kerap digunakan. Kelakuan individu jenis A biasanya amat dikuasai
oleh keupayaan menguasai masa. Mereka cuba menyiapkan tugas yang
banyak dalam masa yang singkat. Antara kelakuan jenis A mempunyai ciri-
ciri seperti cuba dilakukan dalam masa secepat yang boleh terutamanya
bagi kerja yang rutin; tidak sabar untuk menunggu sesuatu kerja hingga
selesai; biasanya ia akan bertanya dari masa ke masa sama ada kerja itu
sudah selesai atau tidak; sentiasa berfikir atau cuba menyelesaikan dua atau
lebih perkara serentak; tidak dapat memanfaatkan masa lapang serta
menilai sesuatu kerjayaan dari segi kualiti.

Berlawanan dengan kelakuan jenis A ialah kelakuan jenis B. Individu jenis


B tidak menjadi masa yang singkat sebagai pengukur kejayaan mereka.
Antara kelakuan jenis B yang agak ketara ialah tidak tergopah gapah
menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah; tidak merasa perlu
menonjolkan pencapaian yang diperolehi melainkan ia benar-benar perlu
dilakukan; suka bersukan dan bersantai untuk merehatkan badan serta
boleh berehat tanpa rasa bersalah.

Dari kajian yang terbaru, penyelidik mendapati bahawa kelakuan orang


dari jenis A lebih cenderung untuk mengalami tekanan semasa dan di luar

17
waktu kerja. Secara lebih spesifik lagi, jenis A lebih berisiko untuk
mendapat penyakit jantung atau darah tinggi. Mereka mempunyai
komponen marah yang kronik, berperasangka dan tidak amanah. Namun
begitu, sikap gila kerja, sikap terburu-buru atau bersemangat berlumba-
lumba. Kebaikannya ialah orang seperti inilah yang selalu berjaya dalam
kerjayaannya.

ii. Perubahan Dalam Kehidupan

Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang mungkin


membawa tekanan kerja. Keadaan ini mempengaruhi prestasi dalam kerja
dan selanjutnya menjejaskan prestasi organisasi. Hatta Sidi, Ruzanna Zam
Zam dan Muhamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa semakin
seseorang itu meningkat usia, kemampuannya untuk bertindak balas
terhadap teknanan akan lebih sukar. Proses ketuaan boleh melemahkan
sistem otak yang bertindak balas terhadap tekanan dan menjadi kurang
berkesan.

iii. Konflik Peranan

Konflik peranan timbul apabila seseorang pekerja diberi arahan yang


bertentangan dengan pihak atasan. Konflik boleh wujud apabila norma
kumpulan yang tidak rasmi bercanggah dengan kehendak rasmi organisasi.
Keadaan ini boleh menjadi satu tekanan kepada individu kerana mereka
berhadapan dengan situasi yang mengelirukan.

18
4.4 Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe, 1978)

Model ini yang dibentuk oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978), berpegang kepada
konsep tekanan kerja guru sebagai satu sindrom gerak balas terhadap kesan negatif seperti
kemarahan atau kemurungan guru yang biasanya disertai oleh potensi perubahan
pathogenic psychological dan ‘biochemical’ yang berpunca daripada aspek pekerja guru
dan perantara yang dipersepsikan sebagai mendatangkan ancaman terhadap harga diri atau
kesempurnaan diri guru dan gaya tindak untuk mengawal atau menangani ancaman akan
digiatkan untuk mengurangkan sesuatu ancaman yang dipersepsikan (Mokhtar,1998).

Rajah 2.6: Model Tekanan Kerja Guru oleh Kyriacou dan Sutcliffe.

(Sumber : Kyriacou dan Sutcliffe, 1978)

Model ini telah membezakan punca tekanan kerja berpotensi (1) daripada punca tekanan
kerja sebenar (3). Punca tekanan kerja berpotensi adalah aspek-aspek objektif kerja guru
seperti beban tugas yang banyak dan keadaan bising yang memungkinkan tekanan berlaku

19
(5). Punca tekanan kerja berpotensi hanya akan menyebabkan tekanan guru jika ia
ditanggap oleh guru sebagai ancaman kepada harga diri dan kesejahteraan dirinya (2).
Taksiran oleh guru tentang permintaan atau tuntutan yang dibuat kepada dirinya
bergantung kepada interaksi antara ciri-ciri individu guru (7) dan tanggapan guru itu
terhadap tuntutan kepada dirinya. Punca tekanan kerja berpotensi yang telah ditaksir
sebagai mempunyai ancaman dipanggil punca tekanan kerja sebenar (3). Punca tekanan
kerja sebenar merupakan satu subset punca tekanan kerja berpotensi. Dengan kata lain,
punca tekanan kerja sebenar masih wujud dalam persekitaran guru tetapi ditanggap secara
berlainan dari lebihan set punca tekanan kerja berpotensi yang lain. Mekanisme daya
tindak (4) diperkenakan untuk menangani punca tekanan kerja sebenarnya oleh individu.
Sebahagian daripadanya ditentukan oleh ciri-ciri individu guru. Tekanan guru juga adalah
berkaitan secara langsung dengan tahap ketidakupayaan mekanisme daya tindak (4)
menangani punca tekanan sebenar (3) dan tahap guru mentaksir ancaman (2). Di sini,
tekanan guru dilihat sebagai respon terhadap pengaruh negatif seperti kemarahan dan
kemurungan yang biasanya diikuti oleh keadaan lain yang dianggapkan sebagai respon
berkaitan dengan tekanan guru (5). Respon-respon ini boleh berupa perubahan psikologi
seperti ketidakpuasan kerja, perubahan fisiologi seperti tekanan darah tinggi atau
perubahan tingkah laku seperti tidak hadir bekerja. Model tekanan guru ini secara tidak
langsung menjejaskan bahawa tekanan guru adalah hasil daripada tanggapan atau taksiran
guru terhadap tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap dirinya, ketidakupayaan atau
kesukaran memenuhi tuntutantuntutan tersebut dan kegagalan memenuhinya merupakan
atau ancaman kepada kesejahteraan mental dan fizikalnya. Maka, secara tidak langsung
dapat dinyatakan di sini, punca tekanan kerja dengan guru adalah bergantung kepada
sejauh mana penafsiran guru terhadap ancaman ke atas dirinya.

4.5 Model Tekanan Guru (Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995)

Model ini dibentuk oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni. Model dibina
berpandukan kepada lima sumber yang mempengaruhi tekanan di kalangan guru. Lima
sumber yang dimaksudkan ialah beban kerja, karenah pelajar, pengiktirafan professional,
sumber pengajaran dan perhubungan dengan rakan sekerja yang kurang baik.

20
Rajah 2.7: Model Tekanan Guru

(Sumber : Boyle, Borg, Falzon & Baglioni , 1995)

Berdasarkan Model Tekanan Guru, kelima-lima faktor: bebanan kerja (Workload),


karenah pelajar (Student Misbehavior), pengiktiafan professional (Professional
Recognition), sumber pengajaran (Classroom Resources), perhubungan kurang baik
dengan rakan sekerja (Poor Colleague Relations) yang merupakan faktor utama yang
menyebabkan tekanan kepada guru. Walau bagaimanapun dalam kajian yang mereka
lakukan berpendapat bahawa di antara lima faktor utama ini, bebanan kerja dan salah laku
pelajar menjadi penyumbang utama terhadap tekanan yang dialami oleh guru berkenaan
dan diikuti oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas, didapati
bahawa wujudnya pelbagai faktor yang menjadi faktor penyumbang kepada tekanan di
tempat kerja.

21
6.0 PROSES TEKANAN

Tokoh psikologi yang banyak mengkaji fenomena tekanan, Hans Selye (1974)
menjelaskan bagaimana tekanan berlaku menggunakan Teori Sindrom Penyesuaian
Umum (General Adaptation Syndrome - GAS) dengan menyatakan bahawa tekanan
adalah satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap apa-apa rangsangan atau
permintaan. Berdasarkan teori ini, Selye menyatakan bahawa tubuh badan manusia
mempunyai satu proses adaptasi yang akan merangsang satu bentuk pertahanan bagi
membantu mengatasi sebarang masalah yang wujud. Selye menggunakan istilah sindrom
dalam teori ini kerana manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain.
Menurut beliau, tekanan secara asasnya adalah reaksi individu yang berlaku melalui tiga
peringkat iaitu peringkat amaran, peringkat penentangan dan peringkat keletihan
yang diringkaskan sebagai Sindrom Penyesuaian Umum (General Adaptation Syndrome -
GAS). Umum (General) membawa maksud penyebab tekanan meninggalkan kesan
terhadap bahagian-bahagian tertentu pada badan. Penyesuaian (Adaptation) merujuk
kepada ransangan pertahanan yang dibentuk untuk membantu tubuh badan mengubahsuai
atau mengendalikan penyebab tekanan. Sindrom (Syndrome) menunjukkan individu
mengalami lebih atau kurang reaksi tekanan secara berkait.

Rajah 2.1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum

(Sumber: Selye, H. (1974). “Stress Without Distress”. New York: Harper and Row)

22
Pada peringkat amaran (alarm stage), individu mula menyedari dan mengenalpasti
ancaman yang ujud daripada penyebab tekanan atau stres (stressor). Persepsi terhadap
situasi yang mencabar dan menekan ini menyebabkan otak menghantar mesej bio-
mekanikal kepada pelbagai bahagian dalam tubuh badan yang membawa kepada
peningkatan kadar respirasi (pernafasan), tekanan darah, degupan jantung, tekanan otot,
dan maklumbalas fisiologi. Tahap tenaga individu dan keberkesanan mengendalikan
tekanan menurun sebagai maklumbalas awal kepada peringkat amaran. Rasa terkejut yang
melampau, boleh mengakibatkan ketidakseimbangan atau kematian kerana tubuh badan
tidak berupaya menghasilkan tenaga yang mencukupi. Dalam banyak situasi, peringkat
amaran menyedarkan individu terhadap keadaan persekitaran dan menyediakan tubuh
badan untuk peringkat penentangan.

Pada Peringkat Penentangan (Resistance Stage) pula menunjukkan bahawa


individu menahan tekanan yang disebabkan oleh ancaman asal. Walaupun penyebab
tekanan masih kekal, tetapi simptom yang wujud pada peringkat amaran mula hilang.
Pada peringkat ini, keupayaan individu menghadapi keperluan persekitaran semakin
meningkat dan melebihi keadaan yang biasa kerana tubuh badan mengaktifkan pelbagai
mekanisma bio-kimia, psikologi dan gelagat. Walau bagaimanapun penentangan hanya
kepada satu atau dua keperluan persekitaran sahaja, dan ini menyebabkan individu mudah
berasa tertekan dan tersinggung terhadap cabaran-cabaran lain. Ini memperihalkan
mengapa individu lebih cenderung untuk menghadapi atau menguruskan perkara yang
baik-baik atau lain-lain penyakit apabila mereka berhadapan dengan tekanan. Peringkat
penentangan masih berpegang bahawa peningkatan tahap hormon dilindungi oleh kelenjar
pituitari (terletak pada pangkal otak yang mempengaruhi fungsi dan pertumbuhan badan)
dan korteks adrenal (kulit/lapisan luar buah pinggang). Jika pendedahan berterusan kepada
ancaman penyebab tekanan, seseorang individu akan mencapai peringkat keletihan
(Exhaustion Stage).

Pada Peringkat Keletihan (Exhaustion Stage), Aktiviti kelenjar pitutari dan korteks
adrenal semakin lemah dan individu tidak lagi mampu bertahan terhadap tekanan yang
berterusan. Kebanyakan simptom fisiologi yang wujud pada peringkat amaran berulang
semula. Apabila tekanan tidak diredakan, individu akan mengalami tekanan yang
membawa kepada gangguan fisiologi dan psikologi berdasarkan kecederaan fizikal
termasuklah boleh menyebabkan kematian akibat kegagalan koronari atau penyakit

23
jantung. Penemuan Selye terhadap tiga peringkat dalam GAS ini dapat memberi
penjelasan secara fisiologi tentang teori bagaimana wujudnya tekanan dan memberi kesan
kepada fungsi fisiologi, psikologi dan tingkah laku manusia.

24
7.0 KESAN TEKANAN

7.1 Kesan Umum Fisiologi dan Psikologi

Secara umumnya, tekanan boleh memberi impak yang sangat besar terhadap
pelbagai aspek kehidupan manusia termasuk bermula dengan kegagalan berfungsi dengan
baik dan seterusnya kesihatan, keselamatan, prestasi kerja, keluarga, masyarakat dan
sebagainya. Kesemua impak ini berkisar kepada aspek fisiologi, psikologi dan tingkah
laku. Tekanan hidup yang berterusan boleh mengakibatkan masalah pada pengendalian
isyarat saraf sistem hormon dan seterusnya menjejaskan sistem pertahanan tubuh badan
manusia. Ini seterusnya akan mengakibatkan kegagalan fungsi-fungsi sistem dalam badan
manusia yang lain termasuk gangguan terhadap fungsi organ-organ badan manusia dan
menyebabkan pelbagai jenis penyakit fizikal dan somatik. Antara penyakit fizikal yang
boleh disebabkan oleh tekanan juga adalah termasuk ulser, tekanan darah tinggi, sakit
kepala, insomnia (tidak boleh tidur), keletihan, sakit bahu, sakit belakang, sakit pinggang,
penyakit arteri, sakit jantung, stroke, asma, atau lelah, muntah dan loya, kemandulan, dan
sebagainya. Kajian telah menunjukkan bahawa tekanan hidup yang berterusan mempunyai
hubungan rapat dengan amalan kehidupan individu yang mempunyai personaliti jenis A di
mana indvidu dalam golongan ini amat kuat bekerja, tidak mahu berehat atau rekreasi,
selalu marah, terlalu suka bersaing, mempunyai cita-cita tinggi dan sentiasa mengejar
masa. Indviidu yang mempunyai personaliti jenis A berisiko untuk mempunyai tahap
tekanan hidup yang tinggi dan mereka sering menghadapi penyakit jantung dan penyakit
psikosomatik yang lain yang berkaitan dengan tekanan hidup.

Sepertimana yang telah diketahui, tekanan diperlukan oleh manusia untuk


meneruskan hidup dan disebabkan itu toleransi terhadap tekanan ini tidak sama sepanjang
masa, sekiranya seseorang itu menghadapi tekanan yang berterusan tanpa sebarang usaha
yang sesuai bagi mengurus tekanan yang dihadapai. Ini adalah disebabkan oleh tahap
toleransi terhadap tekanan yang semakin berkurangan akan menyebabkan tahap
kerentaannya pula meningkat. Ini seterusnya pula boleh menyebabkan penyakit somatik
seperti kemurungan (unipolar major depression), kerunsingan (anxiety), bipolar affective
disorders, schizophrenia dan gangguan personaliti (psikosis) dan masalah jiwa yang lain.

25
Kesan fisiologi dan kesan psikologi akibat tekanan adalah saling berkaitan. Hampir
kesemua kesan fisiologi terhadap tekanan diikuti atau disebabkan oleh kesan-kesan
psikologi. Perubahan-perubahan psikologi yang dimaksudkan ialah pada emosi, motivasi
dan kognisi. Apabila mengalami keadaan yang tertekan, manusia akan merasa gelisah,
runsing dan muram. Ada yang kurang selera makan, tidak boleh tidur, kurang berat badan
dan kehendak seksual pun berkurangan. Kesan tekanan terhadap motivasi akan
menyebabkan gangguan kepada prestasi kehidupan manusia akibat kehilangan minat
dalam kebanyakkan perkara terutamanya bidang pekerjaan. Tumpuan yang terlalu kerap
terhadap tekanan yang dialami iaitu bagaimana untuk mengatasi atau melarikan diri
daripada tekanan tersebut boleh menyebabkan produktiviti kerja menurun dan ini sering
diiringi dengan masalah-masalah lain di tempat kerja seperti masalah disiplin, sering
melakukan kesilapan dan ralat, terjejas hubungan dengan rakan-rakan dan sebagainya.

Beberapa perubahan terhadap aspek kognisi apabila seseorang itu menghadapi


tekanan yang berterusan adalah termasuk kurang penumpuan dan fokus terhadap sesuatu
perkara, tidak berupaya untuk berfikir dengan jelas dan baik dan fikiran yang sering
tertumpu kepada masaah tekanan itu sendiri. Proses-proses mental lain seperti befikiran
secara rasional, kebolehan menyelesaikan masalah dan pembuatan keputusan juga boleh
terjejas. Kesan tekanan terhadap aspek psikologi yang mempunyai komponen emosi dan
kognitif memberi kesan negatif terhadap kesihatan (fisiologi) iaitu termasuk peningkatan
risiko penyakit jantung, penyakit muskuloskeletal (musculoskeletal disorders - MSD),
serta masalah tekanan darah dan ketegangan otot. Sebagaimana yang telah disedari,
tekanan yang berlebihan boleh membawa kepada masalah psikologi seperti kehabisan
tenaga (burnout), masalah gastrousus, ketegangan (strain) dan menyebabkan kemurungan
(depression), (kebimbangan, kesedihan dan kebengkengan/cepat marah), serta tingkah
laku yang menjejaskan fungsi normal harian (prestasi yang lemah, kemalangan, gangguan
tidur dan pengambilan alkohol).

26
7.2 Masalah Kesihatan dan Penyakit Kronik

Tekanan berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang kronik


memandangkan lebih 20 tahun, tekanan merupakan punca masalah kesihatan.
Kemurungan yang berpunca daripada tekanan sebenarnya boleh menjejaskan tahap
kesihatan individu. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga menunjukkan antara empat
penyebab utama masalah kesihatan mental ialah kemurungan. Selain penyebab kepada
penyakit jantung, tekanan juga merupakan punca kepada masalah kesihatan mental yang
boleh menjejaskan kos pengurusan industri. Kementerian Kesihatan melalui Tinjauan
Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan Ketiga turut melaporkan bahawa tekanan di tempat
kerja antara faktor yang menyebabkan peningkatan masalah kesihatan mental di Malaysia.
Masalah kesihatan kronik sebegini terjadi kerana tekanan boleh dikaitkan dengan tekanan
darah yang mengalir secara berlebihan terhadap dinding arteri. Tekanan darah yang
meningkat dan berlebihan akan menyebabkan dinding arteri menjadi sempit dan ia
menyukarkan darah untuk melaluinya.

Tahap tekanan yang tinggi juga mengakibatkan peningkatan tahap kolesterol


dalam saluran darah yang boleh meningkatkan tekanan darah. Apabila individu
mengalami tekanan, tekanan darah akan meningkat dan menurun. Perubahan yang tidak
menentu sebegini boleh menyebabkan saluran darah tercedera serta berfungsi secara tidak
normal. Inilah fenomena fisiologi yang boleh menjejaskan tahap kesihatan akibat tekanan.
Situasi ini merupakan alasan terbaik yang dapat menunjukkan bahawa tekanan merupakan
penyebab utama kepada penyakit jantung dan terdapat juga kajian yang turut
menghubungkan tekanan dengan penyakit kanser. Konsep tekanan juga digunakan sebagai
perkaitan dengan penyakit kronik seperti penyakit jantung koronari dan gangguan
psikiatri. Pekerja yang mengalami tahap tekanan yang tinggi boleh memberi kesan
signifikan melalui peningkatan kepada pelbagai masalah kesihatan seperti ketegangan
mata, telinga berdengung, batuk yang teruk, sakit dada, masalah perut, sakit kepala dan
ketidakselesaan muskuloskeletal. Masalah kesihatan sebegini boleh memberi impak besar
kepada fungsi kehidupan seharian terutamanya seperti masalah disiplin dan
ketidakhadiran, prestasi kerja kerja yang menurun di tempat kerja; kegagalan pengurusan
rumahtangga, konflik keluarga dan konflik sosial; serta pengambilan alkohol dan dadah.

27
7.3 Prestasi Kerja

Tekanan yang disebabkan oleh sebarang faktor termasuk di tempat kerja bukan
sahaja akan menjadi masalah individu tersebut tetapi merupakan masalah keluarga,
organisasi, masyarakat di sekeliling dan juga negara secara keseluruhannya. Misalnya,
apabila seseorang individu mengalami kecederaan kesan daripada tekanan, ia boleh
menjejaskan prestasi kerja dan memberi impak terhadap produktiviti organisasi dan
negara. Masalah kesihatan akibat tekanan di tempat kerja seharusnya tidak diabaikan oleh
organisasi kerana ia boleh menyebabkan sumber manusia sesebuah negara kehilangan
daya saing. Sumber manusia yang sering mengalami masalah kesihatan akan
menyebabkan prestasi kerja mereka terjejas. Apabila prestasi terganggu, sumber manusia
gagal menggunakan sepenuhnya kreativiti mereka dan melakukan tugas pada tahap
minimum. Fenomena ini seharusnya dibimbangi dalam persekitaran perniagaan masa kini
yang penuh dengan persaingan. Ia boleh menjejaskan kedudukan organisasi dalam
mempertahankan kelebihan daya saing. Masalah tekanan di tempat kerja bukan hanya
menjejaskan prestasi kerja, tetapi paling dibimbangi apabila ia boleh membawa kepada
masalah kemalangan pekerjaan yang lebih buruk. Situasi ini boleh mengganggu operasi
organisasi dan akhirnya memberi kesan kepada produktiviti negara.

7.4 Risiko Kemalangan

Sepertimana yang telah diketahui, kesan tekanan terhadap psikologi dan fisiologi
akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan dan masalah fungsi psikologi yang lain
termasuk masalah kehilangan tumpuan dan fokus dan sebagainya. Akibatnya pelbagai
impak akan terjadi akibat kegagalan minda dan fizikal tidak dapat berfungsi dengan baik
termasuk risiko terhadap menghadapi kemalangan yang akan meningkat terutamanya
dalam bidang pekerjaan. Manusia menghabiskan 2/3 daripada hayatnya dalam bidang
pekerjaan bagi mencari rezeki dan meneruskan kehidupannya. Dalam bidang pekerjaan,
apabila pekerja mengalami tekanan dan ia melakukan tugas yang berulang, maka
kecenderungan mereka mendapat kecederaan atau kemalangan adalah sangat tinggi.
Misalnya dalam situasi organisasi perkilangan yang melibatkan operator pengeluaran yang

28
bekerja mengikut sistem syif dan memerlukan pekerja untuk berdiri dengan lebih lama
dalam satu tempoh masa yang panjang, seseorang individu yang mengalami tekanan
mempunyai risiko mengalami kemalangan kerana kegagalan memberikan tumpuan dan
fokus terhadap kerja yang dilakukan. Telah terbukti bahawa tekanan di tempat kerja boleh
menyebabkan menyebabkan peningkatan kadar kecederaan dan kemalangan. Kenyataan
ini bertepatan, dengan fenomena di Malaysia di mana jumlah kemalangan yang dilaporkan
pada tahun 1999 hingga 2003 bagi sektor perkilangan merupakan jumlah yang tertinggi
berbanding dengan lainlain sektor.

Tekanan boleh mempengaruhi individu dengan pelbagai cara iaitu mengurangkan


daya ketahanan terhadap penyakit, mengganggu tidur serta menyebabkan hilang daya
tumpuan. Apabila masalah ini berterusan, ia boleh menyebabkan kecenderungan individu
untuk melakukan kesilapan dan kecuaian yang membawa kepada risiko kemalangan,
kecederaan, serta penurunan prestasi di tempat kerja misalnya kualiti produk yang rendah
yang akan menjejaskan keseluruhan produktiviti sesebuah organisasi. Ini boleh
mengakibatkan tindakan disiplin dikenakan misalnya penurunan gaji atau paling teruk
diberhentikan kerja. Akibatnya keseluruhan hidup individu akan berada di ambang
kemusnahan dan risiko untuk mengalami penyakit jiwa adalah sangat tinggi pada waktu-
waktu sebegini.

7.5 Kehidupan Sosial

Sebenarnya, tekanan boleh memberi impak yang besar terhadap kehidupan sosial
seseorang individu. Di samping impak kronik seperti penyakit mental yang telah
dijelaskan, tekanan boleh menyebabkan seseorang individu berada dalam kemurungan,
cepat marah dan tidak suka bergaul. Keadaan tekanan yang berlebihan boleh
menyebabkan masalah ini berpanjangan sehingga ke rumah dan melibatkan pihak lain.
Tekanan boleh menyebabkan terbawanya tanda kebimbangan tersebut ke rumah. Ini boleh
mengganggu psikologi dan hubungan sosial antara pasangan dan seterusnya akan
mengugat kestabilan rumahtangga. Kesemua impak sosial ini menunjukkan tekanan boleh
menganggu keperluan individu untuk bersosial dan akan menyebabkan kehilangan
sokongan sosial yang sebenarnya amat diperlukan bagi kelangsungan hidup yang normal
terutamanya apabila berhadapan dengan masalah seperti tekanan.

29
8.0 PENGURUSAN TEKANAN

Tekanan telah terbukti membawa impak yang cukup besar dalam kehidupan
manusia sama ada dari aspek negatif mahupun positif. Selye (1978) turut mengatakan
bahawa tekanan hidup ini tidak harus dielak kerana tekanan hidup adalah satu-satunya
fenomena yang dapat menyiapkan manusia untuk menghadapi kecemasan atau bahaya
dengan cara berada dalam tahap berjaga-jaga. Beliau juga menyarankan supaya kita
menyesuaikan diri terhadap bentuk tekanan yang am dan tidak kepada yang khusus. Ini
kerana penyesuaian seperti ini akan dapat membantu individu menghadapi kesukaran
mengatasi sesuatu tekanan yang serius kerana ia telah pun melazimkan diri dengannya.
Sebagai contoh, adalah lebih mudah untuk membimbit sebuah kotak dengan kedua-dua
belah tangan daripada dengan hanya menggunakan sebelah tangan sahaja.

Pelbagai kaedah dan pendekatan telah digunakan untuk mengurus tekanan sejak
dari zaman dahulu lagi. Kaedah-kaedah ini telah terbukti berkesan dan seseorang individu
yang berhadapan dengan tekanan hanya perlu memilih salah satu atau lebih kaedah
tersebut yang sesuai dengan kemampuan diri dalam pengurusan tekanan yang berkesan.
Terdapat pelbagai kaedah yang boleh diamalkan secara sendiri tanpa memerlukan
sebarang bantuan profesional tetapi sekiranya seseorang individu tidak dapat menguruskan
sebarang tekanan dengan baik bagi satu tempoh masa yang panjang dan telah menganggu
fungsi normal harian individu, maka adalah amat digalakkan untuk mendapatkan bantuan
profesional seperti ahli psikologi, ahli psikoterapi, kaunselor dan sebagainya.

8.1 Kaedah Adaptasi Tekanan

Kaedah paling baik dalam menghadapi dan mengatasi tekanan adalah untuk
mengadaptasikan diri dengan tekanan ialah agar seseorang itu dapat mengenal pasti tahap
tekanan yang boleh dialami secara peribadi. Tiap-tiap manusia mempunyai kerentaan yang
berbeza-beza terhadapa tekanan, ada yang boleh menerima tekanan dengna berlebihan dan
ada yang tidak.

30
Cara-cara bagi membantu untuk mengetahui bentuk tekanan yang dihadapi dan seterusnya
mengadaptasi adalah seperti berikut:

i. Memahami proses dan kesan tekanan


ii. Mengenal pasti punca-punca utama tekanan
iii. Mengenali dan mengetahui bila tekanan itu akan berlaku
iv. Membentuk beberapa cara yang bersesuaian untuk mengatasi tekanan yang
kerap dihadapi
v. Melatih diri bagi menghadapi tekanan dengan cara yang ditetapkan terlebih
dahulu
vi. Kenali bentuk tekanan yang boleh membantu perkembangan diri

Dengan cara ini, mereka yang telah mengetahui tahap kerentaan masing-masing
tahu berapa banyak tekanan yang boleh dihadapinya dan yang mana patut dielakkan.
Dengan ini juga, impak sesuatu tekanan dapat dikurangkan kerana seseorang itu telah
bersedia secara mental dan juga fizikal untuk berhadapan dengan sebarang tekanan pada
bila-bila masa sahaja. Ini adalah seolah-olah “memprogramkan” diri agar berhadapan
dengan sesuatu tekanan. Langkah adaptasi terhadap tekanan ini seterusnya dapat
membantu melancarkan usaha menyelesaikan sesuatu punca tekanan tersebut.

8.2 Kaedah Inokulasi Tekanan

Patterson (1986) dan Janis (1982, 1984) menyarankan kaedah inokulasi tekanan
terutamanya kepada golongan professional dan eksekutif pengurusan tekanan. Kaedah ini
bertujuan untuk meningkatkan pertahanan terhadap tekanan yang akan dihadapi oleh
seseorang itu. Teori tentang inokulasi tekanan ini mengandaikan bahawa apabila
seseorang itu telah bersedia untuk menghadapi tekanan ataupun apa-apa bentuk perubahan
emosi, maka kesan yang akan diakibatkan oleh perubahan itu adalah tidak begitu teruk
jikalau berbanding dengan mereka yang tidak bersedia untuk mengadapinya (Janis, 1982).

31
Dengan berpandukan teori ini, satu program dibentuk khas yang menggunakan
teknik pembelajaran dan penyesuaian bagi mencapai matlamat tersebut. Pada tahap awal,
klien akan dibekalkan dengan pengetahuan bagaimana caranya untuk memahami reaksi
tersendiri terhadap tekanan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah untuk mereka yang
berkenaan mempersepsikan masalah yang dihadapi secara rasional dan tanpa melibatkan
emosi. Pada tahap kedua, klien akan dibekalkan dengan teknik-teknik menyesuakan diri
dan cara-cara mengatasi tekanan yang dihadapi itu. Mereka juga akan mempelajari
kaedah-kaedah menilai sesuatu situasi dan menetapkan matlamat yang boleh dicapai.
Tahap akhir ialah latihan iaitu klien akan dikenakan beberapa bentuk tekanan dan merka
perlu mengaplikasikan teknik-teknik penyesuaian dan pengelakkan yang telah dipelajari.
Teknik inokulasi tekanan ini amat berguna bagi mereka yang ingin pelajari cara-cara
menyesuaikan diri dengan tekanan hidup serta mengawal perasaan dan emosi mereka.

8.3 Kaedah Penilaian Kendiri

Kaedah Penilaian Kendiri adalah salah satu lagi cara yang praktikal untuk
mengatasi tekanan dari aspek kognitif. Beech et. Al. (1982) menyatakan bahawa cara ini
meminta individu menilai secara kognitif tanda-tanda perubahan pada tingkah laku dan
keadaan fisiologi yang berkaitan dengan tekanan yang dihadapi. Mereka akan menilai
suasana sekeliling, sifat, dan tingkah laku sendiri dan mencatatkannya dalam bentuk
rekod. Mereka ini kemudiannya akan diminta mencatatkan beberapa peristiwa dan
pengalaman harian yang berkaitan dengan tekanan seperti berapa batang rokok yang
dihisap dalam satu hari, berapa banyak makanan yang telah diambil, berapa gelas
minuman keras yang diminum dan lain-lain. Tujuan kaedah ini adalah untuk menyedarkan
mereka yang bahawa mereka mempunyai masalah dan supaya mengenali tekanan serta
mengetahui cara-cara yang lazim mereka gunakan bagi menjauhi tekanan tersebut.
Dengan kesedaran seperti ini, individu berkenaan akan tahu dan sedar bila ia mengadapi
tekanan dan apakah cara yang boleh digunakan bagi mengatasi tekanan yang dihadapi itu.

32
Pendekatan bagi penyelesaian masalah yang bersistematik bagi individu yang kerap
menghadapi tekanan dapat dilaksanakan dengan cara-cara seperti berikut:

i. Mengenali simptom tekanan yang dihadapi itu serta membahagi-


bahagikannya ke dalam komponen-komponen yang kecil supaya lebih
mudah diurus
ii. Mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang tekanan yang dihadapi
supaya dapat menyediakan diri bagi menghadapinya kelak
iii. Melihat kembali pengalaman-pengalaman lampau yang mempunyai kaitan
dengan tekanan hidup
iv. Kenali alternatif tingkah laku yang sesuai bagi menggantikan tingkah laku
yang lazimnya digunakannya dalam menghadapi sesuatu tekanan itu. Ini
akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi

Apa yang penting dalam saranan ini ialah individu berkenaan harus membentuk satu
tingkah laku alternatif yang perlu dipraktikan secara berulang kali supaya ia menjadi lazim
pada dirinya. Adams (1980, hlm 212) menyarankan cara-cara seperti berikut bagi
mencapai matlamat di atas:

i. Mengenal pasti kehendak dalam hidup dan keputusan tersebut diikuti


ii. Menggunakan masa lapang secara produktif dan berguna
iii. Menetapkan pendirian yang tetap
iv. Menguruskan konflik yang dihadapi secara terbuka dan secara langsung tanpa
berselindung
v. Mengelakkan tingkah laku yang suka menyalahkan orang lain
vi. Memberikan tindak balas yang positif kepada orang lain
vii. Belajar untuk mengatakan “tidak” pada masa-masa tertentu
viii. Menyelesaikan masalah dengan kadar yang pantas, kerana jika dilambat-
lambatkan, maka masalah itu akan menjadi bertambah rumit
ix. Menilai semula matlamat dan harapan. Tidak menetapkan matlamat yang
terlalu tinggi dan terlalu sukar untuk dicapai
x. Mengelakkan bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Berhenti buat
beberapa ketika untuk berehat sejenak

33
8.4 Pendekatan Kaunseling atau Psikoterapi

Pendekatan kaunseling atau psikoterapi digemari oleh ramai pakar jiwa sebagai
satu cara yang baik untuk mengatasi tekanan. Lazimnya, klien akan difahamkan tentang
masalah yang menyebabkan tekanan dan juga diajar cara-cara yang sesuai untuk
digunakan bagi menjauhi tekanan. Dengan cara ini, bukan sahaja masalah dapat diatasi
tetapi punca dan sebabnya dikenal pasti supaya mereka yang bermasalah akan terus dapat
menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan yang akan menyebabkan tekanan hidup.

Secara amnya, kita perlu sedar bahawa tekanan hidup ini adalah perlu bagi
kehidupan manusia. Tanpa tekanan, hidup ini tidaklah begitu bermakna. Tekanan hidup
ini merupakan satu bentuk tenaga pendorong bagi manusia untuk mencuba sesuatu yang
baru, untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif.
Pada masa yang sama, tekanan juga dapat memberi manusia satu sensasi yang berlainan
daripada pengalaman yang lazim. Walau bagaimanapun, tekanan ini perlu dikawal supaya
tidak mengganggu perjalanan kehidupan harian kita. Jikalau terlalu banyak menghadapi
tekanan hidup, maka jalan penyelesaian yang sesuai diperlukan untuk mengatasinya.
Biasanya, dengan hanya bercakap tentang masalah yang dihadapi kepada kawan-kawan
yang sudi mendengarnya buat beberapa ketika beban yang dihadapi itu akan berkurangan.
Sebaliknya, sekiranya ada pula rakan yang sedang menghadapi tekanan, apa yang perlu
dilakukan adalah hanya mendengar masalah yang sedang diutarakannya itu. Cara tolong-
menolong ini akan dapat meringankan beban yang dihadapi oleh kita semua dari masa ke
masa dan mungkin dengan cara ini juga, menjelang abad yang ke-21 dan pada masa-masa
akan datang manusia sudah mengetahui dan mampu untuk menguruskan sebarang isu
yang berkaitan dengan tekanan agar kelangsungan kehidupan manusia dapat diteruskan
dalam keadaan harmoni.

8.5 Kaedah Permainan Peranan

Kaedah permainan peranan bagi mengatasi tekanan adalah berlainan sedikit daripada
kaedah permainan peranan yang digunakan dalam kaunseling atau psikoterapi. Di sini,
klien akan disuruh memberi beberapa tindak balas lazim terhadap rangsangan-rangsangan
yang disediakan. Tindak balas mereka ini boleh dinilai dari segi tingkah laku, cara

34
pertuturan dan lain-lain cara. Ini bertujuan untuk melatih mereka yang mempunyai
kerentaan yang tinggi terhadap tekanan untuk belajar menyesuaikan diri dengannya. Satu
daripada kebaikkan yang terdapat pada kaedah permainan main peranan ini ialah pelbagai
ransangan boleh diberi kepada seseorang itu supaya ia dapat mempelajari cara-cara
berkesan untuk mengatasi tekanan yang dihadapinya itu.

8.6 Teknik Tenang Diri (Progresive Musle Relaxation-PMR)

Teknik tenang diri adalah salah satu kaedah relaksasi yang memberi tumpuan kepada
kumpulan-kumpulan otot-otot ini diasaskan oleh Dr. Edmund Jacobson pada tahun 1902
dan telah diperbaiki oleh Bensen pada tahun 1950-an. Satu daripada teknik ini dikenali
sebagai “Pengenduran Otot-Otot Secara Progresif” (Progresive Muscle Relaxation).
Seseorang yang ingin melakukan latihan ini harus menegangkan serta mengendurkan
kesemua 14 kumpulan otot dalam badan satu persatu dan tiap pergerakan harus diberi
perhatian yang sepenuhnya (Sutterley 1977). Dengan cara memberi tumpuan kepada
penempatan otot-otot dan perbezaan ketegangna dan pengenduran, individu dapat
mengalami sensasi ketenangan seluruh tubuhnya dan pada masa yang sama, memberi
ketenangan kepada jiwanya.

8.7 Kaedah Senaman, Sukan atau Latihan Jasmani

Aktiviti sukan, senaman atau latihan jasmani adalah salah satu kaedah yang sering
dicadangkan oleh pelbagai pihak kerana ianya secara tidak langsung dapat membantu
manusia berhadapan dengan tekanan yang dihadapi dengan pelbagai cara. Badan yang
segar akan mempunyai otak yang cerdas dan seterusnya secara tidak langsung akan
membantu dalam berhadapan dengan tekanan dengan pelbagai cara. Antaranya, memberi
ruang dan masa pertama bagi tidak terlalu memikirkan dahulu masalah atau tekanan yang
dihadapi buat sementara waktu dan sementara emosi belum stabil sehingga memperolehi
kaedah yang sesuai bagi menyelesaikan masalah atau punca yang menyebabkan tekanan
yang dihadapi dalam jangka waktu yang tertentu. Malah, melalui aktiviti bersenam secara

35
berkumpulan, seseorang dapat meluangkan masa bersama rakan-rakan yang mungkin
dapat memberikan pendapat, pandangan, idea atau pun sudi hulurkan bantuan bagi
membantu menyelesaikan tekanan yang dihadapi. Ini adalah kerana, kemungkinan rakan-
rakan pernah berhadapan dengan tekanan seumpamanya atau pun mengetahui sumber-
sumber yang dapat membantu bagi menyelesaikan tekanan yang dihadapi.

Tetapi kadang kala tekanan yang dihadapi itu tidak perlu dielakkan sebaliknya
harus digunakan untuk perkembangan diri sendiri. Misalnya, anda mempunyai konflik
dengan seirang pekerja lain dalam hal yang berkaitan dengan kenaikkan pangkat. Hanya
seorang sahaja yang akan dipilih dan pemilihan ini akan berdasarkan kepada prestasi kerja
masing-masing. Jikalau hal ini dilihat sebagai konflik atau gangguan, maka ia akan
menyebabkan tekanan. Emosi yang negatif seperti cemburu, marah, geram, iri hati serta
beberapa yang lain mungkin wujud. Sebaliknya, jikalau ia dilihat sebagai satu
pertandingan dan ganjarannya ialah kenaikan pangkat, maka anda akan dapat atasi konflik
dan tekanan dengan produktif dan pada masa yang sama akan dapat ganjaran jika berjaya.
Pada masa yang sama, jikalau semua tekanan yang dihadapi itu harus dielak dan dijauhi
ini bermakna anda tidak dapat melakukan segala aktiviti harian yang melibatkan sedikit
risiko. Hidup tidak akan bermakna tanpa tekanan, seperti yang ditegaskan oleh Selyle,
iaitu tekanan itu adalah perasa hidup.

8.8 Ubat-Ubatan

Sememangnya ubat-ubatan dan beberapa dadah-dadah yang dikawal


penggunaannya oleh pihak kerajaan boleh membantu individu yang menghadapi tekanan
menenangkan diri. Penggunaannya ubat penenang seperti phenothiazine dan
benzodiazepine atau dadah perangsang seperti amphabia dan vanthorous dapat memberi
ketenangan buat seketika waktu. Walau bagaimanapun, penggunaan dadah ini tidak
dipersetujui oleh kebanyakkan pakar-pakar jiwa dan kesihatan kerana ia mempunyai
kesan-kesan sampingan yang tidak baik. Ia hanya digunakan k etas mereka yang
menghadapi tekanan dengan begitu teruk sekali sehingga menganggu segala aspek
kehidupannya. Antara ubat perubatan (dadah) yang lain yang sering digunakan bagi

36
mengawal, mengatasi atau merawat tekanan adalah termasuk tricyclic antidepressant
clomipramine (Anafranil), SSRIs, fluoxetine (Prozac), fluvoxamine (Luvox), paroxetine
(Paxil), sertraline (Zoloft) dan benzodiazepines.

8.9 Menjaga Kesihatan

“Mengelak adalah lebih baik daripada merawat” merupakan kiasan yang sering
diperkatakan oleh orang-orang terdahulu. Dalam kes tekanan, menjaga kesihatan tubuh
badan merupakan satu langkah penting dalam usaha mengelakkan diri daripada
menghadapi tekanan hidup secara berterusan. Individu yang dapat membentuk amalan
hidup yang berteraskan penjagaan kesihatan tubuh badan pada amnya akan dapat
menjauhkan diri daripada mengalami tekanan yang tidak diingini. Antara kaedah tersebut
yang dapat membantu kita adalah seperti berikut:

i. Mengambil makanan yang berzat dan berkhasiat


ii. Mengelakkan makanan yang berlemak, bergula, yang terlalu banyak garam dan
yang mengandungi bahan-bahan campuran dan kimia
iii. Menjaga berat badan, tidak terlalu gemuk atau terlaku kurus
iv. Kerapkan bersukan, bersenam dan melakukan aktiviti fizikal dengan
secukupnya
v. Tidak merokok, minum minuman keras atau menggunakan dadah apabila
menghadapi masalah
vi. Mendapatkan rehat secukupnya
vii. Kerap berjumpa dengan doktor untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan
dengan kesihatan tubuh badan seperti tekanan darah, tahap kolesterol dalam
darah, kandungan lemak badan dan lain-lain lagi. Dengan cara ini, amalan
pemakanan dapat terkawal dengan kadar yang lebih sempurna dan lebih baik

37
9.0 KESIMPULAN

Tekanan sudah terbukti bahawa salah satu elemen kehidupan yang tidak mungkin
dapat dielakkan oleh manusia dan amat berguna sekiranya manusia berusaha sedikit untuk
memahami tekanan dan menanganinya dengan baik. Seperti yang telah diketahui, tekanan
adalah terjadi apabila permintaan dari persekitaran adalah tidak sepadan dengan
kebolehan, sumber, dan kehendak yang dimiliki oleh individu dan memberi kesan ke atas
psikologi dan fisiologi kepada individu. Seseorang individu yang berasa tertekan akan
menunjukkan kemurungan dan sekiranya ia berterusan dan tidak diatasi dengan kadar
segera, ia boleh meninggalkan kesan yang buruk (distress) terutamanya kepada fungsi
fisiologi dan psikologi manusia secara umumnya. Apabila rasa tertekan, keadaan fisiologi
badan terutamanya sistem pertahanan badan akan terganggu dan menyebabkan pelbagai
masalah kesihatan termasuk penyakit arteri, sakit jantung, tekanan darah tinggi dan
sebagainya. Manakala keadaan psikologi individu pula akan terganggu dan manusia
cenderung gagal untuk membuat keputusan dengan baik. Individu mudah berasa bimbang,
takut dan cepat marah dan ini boleh menjejaskan prestasi kehidupan secara keseluruhan
dan boleh menjejaskan fungsi kehidupan normal termasuk dalam rumahtangga, kerjaya
dan dalam konteks sosial secara amnya.

Sebagaimana tekanan atau daya tindak adalah diperlukan bagi menggerakkan


sesuatu objek menurut bidang sains, tekanan dalam kehidupan manusia boleh
dimanipulasi bagi mendorong manusia untuk memperbaiki kehidupannya dan berkembang
maju tetapi ianya perlu dalam keadaan terkawal agar tekanan yang berlebihan tidak
memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Pelbagai kaedah-kaedah pengurusan tekanan
boleh digunakan dan dikuasai untuk menangani sebarang tekanan yang datang dengan
positif. Misalnya, mengenalpasti punca berlakunya tekanan, bersedia menerima kenyataan
setiap apa pun yang berlaku dan mengamalkan ajaran-ajaran agama masing-masing ketika
menghadapi sebarang masalah yang boleh menyebabkan tekanan. Pengurusan tekanan
yang baik boleh menyebabkan seseorang individu bertindakbalas dengan menunjukkan
peningkatan dalam perkembangan kendiri dan prestasi peribadi, merangsang kreativiti dan
menggalakkan ketekunan serta motivasi. Oleh itu, tekanan perlu ada dalam kehidupan
manusia.

38
Maka, tekanan tidak sepatutnya dipandang remeh dan perlu diatasi dengan kadar
segera sebaik sahaja dikenalpasti terutamanya pada masa kini yang semakin banyak
perubahan yang mendadak dan pelbagai cabaran. Ahli-ahli sains dari seluruh dunia telah
meluangkan sejumlah masa dan peruntukkan kewangan yang tinggi bagi menghasilkan
pelbagai penyelidikan dan dapatan serta hasil kajian yang berkaitan denagn tekanan
sebagai sumber rujukkan kepada umat manusia. Semua pihak yang berkenaan cuma perlu
mengambil sedikit usaha dan memberi sedikit perhatian hanya untuk menggunakan segala
sumber-sumber yang telah sedia bagi memastikan pelbagai isu berkaitan tekanan dapat
diatasi dan menyediakan suasana persekitaran yang sesuai.

39
RUJUKAN

1. Abdul Latiff Ahmad. Laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, 2006.

2. Ahasan R: Human Adaptation to shift work in improving health, safety and


productivity – some recommendations. Work Study 51(1), 9-16 (2002).

3. Briner RB dan Reynolds S: The cost, benefits, and limitations of organizational


level stress interventions. Journal of Organizational Behavior 20, 647-664 (1999)

4. Cox T dan Griffith A s: The nature and measurement of work stress: theory and
practice. In: Wilson, J. R. dan Corlett, E. N. ed. Evaluation of Human Work: A
Practical Ergonomics Methodology. London: Taylor & Francis, 1995: 783-799.

5. Doby VJ dan Caplan RD: Organizational stress as threat to reputation: effects on


anxiety at work and at home. Academy of Management Journal 38(4), 1105-1123
(1995)

6. Donald I, Taylor P, Johnson S, Cooper C, Cartwright S dan Robertson S: Work


environments, stress and productivity: an examination using asset. International
Journal of Stress Management 12(4), 409- 423 (2005)

7. Dua JK: Job stressors and their effects on physical health, emotional health, and
job satisfaction in a University. Journal of Educational Administration 32(1), 59-
78 (1994)

8. Harrington SS dan Walker BL: The effects of ergonomics training on the


knowledge, attitudes, and practices of teleworkers. Journal of Safety Research 35,
13-22 (2004)

9. Hospital Kuala Lumpur. Jabatan Pendidikan Kesihatan, Pameran Hari Kesihatan


Mental Sedunia, 11 Oktober 2004, 2004.

10. Kenny DT dan Cooper CL: Introduction: occupational stress and its management.
International Journal of Stress Management 10(4), 275-279 (2003)

11. Kets de Vries MFR: Organizational Stress: A Call for Management Action. Sloan
Management Review, 21(1), 3-14 (1979)

12. Landy FJ, Psychology of Work Behavior. 4th ed. United States of America:
Brooks/Cole Publishing Company. (1989).

13. Mahmood Nazar Mohammad. 2001. Pengantar psikologi. Kuala Lumpur: DBP.

14. Mason JE: A historical view of the stress field. Journal of Human Stress, 1, 6-12,
45- 52 (1975)
15. McGrath JE: Stress and behavior in organizations. In: Dunnette, M. ed. Handbook
of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally, 1976: 1353-
1395.

40
16. McHugh M dan Brennan S: Managing the stress of change in the public sector.
International Journal of Public Sector Management 7(5), 29-41 (1994)

17. Miles RH: Roles requirements as sources of organizational stress. Journal of


Applied Psychology 61, 172-179 (1976)

18. Mital A dan Pennathur A: Advanced technologies and humans in manufacturing


workplaces: an interdependent relationship. International Journal of Industrial
Ergonomics 33, 295-313 (2004)

19. Mohamad Khan Jamal Khan, Nor Azimah Chew Abdullah dan Ab. Aziz Yusof:
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam organisasi. Selangor: Prentice Hall,
2005.

20. Murphy LR: Job stress research at NIOSH: 1972-2002. Historical and Current
Perspectives on Stress and Health 2, 1-55 (2002)

21. Noblet A, Rodwell J dan McWilliams J: The job strain model is enough for
managers Journal of Managerial Psychology 16(8), 635-649 (2001)

22. Rees WD: Managerial Stress – Dealing With The Causes, Not The Symptoms.
Industrial and Commercial Training 29(2), 35-40 (1997)

23. Robbins SP: Organizational behavior. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2001.
31. Glazer S, Stetz TA dan Izso L: Effects of personality on subjective job stress: a
cultural analysis. Personality and Individual Differences 37, 645-658 (2004)

24. Rollinson D: Organisational behaviour and analysis: an integrated approach. 3rd


ed. England: Pearson Education Ltd, 2005.

25. Schermerhorn JR, Hunt JG dan Osborn RN: Organizational behavior. 9th ed.
United States of America: John Wiley & Sons, Inc, 2005.

26. Selye H: Stress without distress. Philadelphia: Lippincott, 1974.

27. Selye H: The stress of life. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Co, 1976. 15. Selye
H: The stress of life. New York: McGraw-Hill Co, 1956.

28. Strazdins L dan Bammer G: Women, work and musculoskeletal health. Social
Science & Medicine 58, 997-1005 (2004)

29. Wickens CD, Lee J, Liu Y dan Becker SG: An introduction to human factors
engineering. 2nd ed. New Jersey: Pearson Education, Inc, 2004.

30. Zafir M.M. and Fazilah M.H: Stres di tempat kerja dan kesannya terhadap
keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Malaysian Journal Of Community Health
12, 37-45, (2006)

41

Anda mungkin juga menyukai