Anda di halaman 1dari 12

First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN A DAN B (25 markah setiap bahagian)

Elakkan daripada salah tafsiran dan tidak mematuhi kehendak soalan. Sekiranya, isi
dan huraian menyeleweng, calon hanya akan memperoleh 1 markah. Rangka skop
utama dan cadangan jawapan dahulu.

Karangan tidak boleh melebihi 350 patah perkataan, kerana jumlah perkataan
selebihnya tidak akan dibaca dan dinilai oleh pemeriksa. Calon perlu menyemak
semula karangan.

Jangan menggunakan struktur ayat yang terlalu panjang kerana hal ini meningkatkan
kecenderungan terhadap kesalahan tatabahasa dan pembinaan ayat. Bina beberapa
ayat dalam satu perenggan.

Jangan terlalu banyak menggunakan petikan kata-kata pemimpin,


peribahasa/pepatah atau retorik bahasa kerana jumlah patah perkataan adalah
terhad

Jangan mengemukakan contoh-contoh yang tidak pasti dan idea yang tidak relevan
dengan tajuk

Elakkan menggunakan idea atau huraian yang berulang/bertindan

Laras sains mesti menggunakan pendekatan sains. Jika sebaliknya, karangan


dianggap menyeleweng dan tidak relevan. (1-2 markah)

Kesalahan tatabahasa yang jelas dalam sesebuah karangan;

Memulakan ayat menggunakan kata hubung atau ungkapan yang tidak tepat:
. Dan hal ini menyebabkan... ______________________________
. Karena Malaysia merupakan... __________________________________
. Di mana individu perlulah... _________________________________
.Ianya berkenaan dengan... _________________________________

Penggunaan kata ganda yang tidak tepat


Antara kesan-kesan _____________________
Terdapat banyak punca-punca _____________________
Jika sekiranya masalah ini berlaku _____________________
80% daripada pengundi-pengundi _____________________

Kesalahan ejaan
Merbahaya _________________________________
Ibubapa/ibu-bapa ________________________________
Samada ________________________________
Turun-naik ________________________________
Anti dadah ________________________________
Keluaran baru ________________________________
Ke 2 ________________________________
Di anjurkan oleh _________________________________
Dirumah __________________________________
Adik beradik ________________________________

Kesalahan istilah
Bergantung kepada ________________________________
Fenomena membuang bayi ________________________________
Di satu-satu masa __________________________

Kesalahan kata sendi/penanda wacana


Justeru itu, __________________________________
Disamping itu, __________________________________
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII
Selain daripada itu __________________________________
Yang pertama, __________________________________
Kesalahan binaan ayat termasuklah ayat tergantung/tidak lengkap

Terdapat banyak langkah untuk memupuk perpaduan antara kaum. Menganjurkan


kempen-kempen melalui media massa dan media elektronik.

Negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, kaum Cina, kaum India dan kaum
Melayu.

Penggunaan pestisid menyebabkan banyak hidupan pupus dan berkurangan, habitat


juga musnah, dan tumbuhan menjadi pendek.

Gejala sosial kebelakangan ini melibatkan pelajar.

Pihak ibu bapa perlu bertanggungjawab, oleh itu masalah dapat diatasi, dan pihak
kerajaan perlulah meningkatkan pemantauan dari semasa ke semasa, hal ini penting
agar masyarakat takut untuk membuat maksiat.

Negara Malaysia semakin berkembang pesat pada arus globalisasi ini.


First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Kenal pasti kehendak soalan

1. Kehadiran tenaga kerja asing amat diperlukan bagi mengisi kekosongan


jawatan dalam syarikat-syarikat besar untuk membantu mencapai
pembangunan di negara ini. Namun kehadiran mereka telah banyak
mendatangkan kesan negatif yang merugikan negara. Bincangkan pernyataan
ini.
[pro dan kontra]

2. Sejak akhir-akhir ini, perkhidmatan kaunter dan penyampaian sering ditegur


supaya memperbaiki perkhidmatan yang diberikan kerana telah mendapat
banyak rungutan daripada pelanggan. Bincangkan kepentingan perkhidmatan
kaunter serta kesan jika perkhidmatan ini masih tidak memuaskan pelanggan.
[pro dan kontra]

3. Pengenalan Model Baharu Ekonomi (MBE) mampu memberikan sumbangan


terhadap perancangan dalam aspek pembangunan negara. Bincangkan.
[aspek positif sahaja]

4. Jenayah pemerdagangan manusia semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini.


Desakan hidup merupakan punca utama berlakunya masalah ini. Sejauh
manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?
[Isi 1-bersetuju sebab desakan hidup & 3 isi lain-nyatakan punca-punca lain]

5. Mutu sukan negara dapat dipertingkatkan dengan membawa masuk khidmat


jurulatih asing ke negara ini. Sejauh manakah anda bersetuju?
[Sebahagian bersetuju & sebahagian lagi tidak bersetuju]

6. Penjanaan tenaga nuklear telah memberi harapan untuk mengatasi krisis


tenaga dan memberi manfaat dalam pembangunan negara. Bersetujukah
anda?
[bersetuju sepenuhnya(kepentingan) atau tidak bersetuju sepenuhnya(kesan
buruk)]

7. Pelbagai gejala sosial dilaporkan berlaku di sekolah kebelakangan ini ekoran


kurangnya penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum. Pada
pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mempergiatkan semula aktiviti
kokurikulum dalam kalangan pelajar kini?
[pendapat positif]

8. Penjualan produk-produk kesihatan untuk tujuan penjagaan kesihatan dan


kecantikan semakin mendapat sambutan masyarakat. Berikan pendapat anda
tentang kebaikan dan keburukan produk-produk kesihatan terhadap
pengguna.
[pendapat positif dan negatif]

9. Kaedah kawalan biologi telah dikenal pasti dapat mempertingkatkan


produktiviti tanaman. Huraikan bagaimana kawalan biologi dapat mengawal
makhluk perosak tanaman di kawasan ladang.
[Usulkan cdgn yang logik dan bernas-Kepentingan]

10. Gejala pembuangan bayi memperlihatkan budaya masyarakat penyayang


yang semakin terhakis. Oleh yang demikian, pembentukan masyarakat
penyayang menjadi salah satu daripada cabaran yang telah digariskan dalam
cabaran wawasan 2020. Jelaskan kepentingan dan cara-cara untuk
membentuk masyarakat penyayang di negara ini.
[Usulkan cdgn yang logik dan bernas-Kepentingan]
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Isu-isu penting

Sastera
1. Pembudayaan bahasa Melayu (Bulan Bahasa Kebangsaan, Kempen dan Dasar
MBMMBI)
2. Pemerdagangan manusia
3. Pembuangan bayi
4. Cetak rompak
5. Dasar Baharu Ekonomi
6. Pemansuhan UPSR, PMR
7. Teknologi halal, pasaran makanan halal
8. Krisis/Kebajetan ekonomi
9. Industri kraftangan
10. Jenayah dadah
11. Prasekolah dan sekolah berprestij tinggi
12. Pengurangan subsidi
13. Kenaikan harga minyak dan barang
14. Isu antarabangsa – Hak asasi manusia
15. Masalah sosial remaja, penderaan dsd
16. Sukan berprestij
17. Money boy
18. RMK-10/11

Sains
1. Teknologi hijau (kawalan biologi dsb)
2. Penyakit kronik
3. Wabak penyakit (meningitis, demam denggi, Influenza A H1N1)
4. Teknologi/Tenaga nuklear (Uranium)
5. Teknologi jalur lebar(broadband, ICT, jurang digital, wireless)
6. Jenayah siber (facebook)
7. Bencana alam (Letusan gunung berapi, banjir)
8. Perkembangan teknologi makanan/ kesan baik dan buruk makanan yang
diproses
9. Tumpahan minyak (Kesan terhadap alam, organisma hidup, langkah
mengatasi)
10. Teknologi robotik
11. Teknologi satelit/aeroangkasa
12. Industri kreatif
13. Diabetis
14. Tenaga alternatif
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN C (20 markah)

Calon perlu menjawab dua soalan iaitu soalan 5 dan 6 (pilih satu sahaja dalam setiap
soalan)
Soalan 5 (Laras Sastera)
Soalan 6 (Laras Sains)
>Bahagian (i) -Calon perlu menjawab menggunakan bahasa yang baik, jelas,
ringkas dan
padat dalam satu ayat sahaja. Ayat selebihnya tidak akan
disemak.
-Jangan salin bulat-bulat daripada petikan (O markah)
-Jawapan: Rujuk petikan
-Pemarkahan: 2m

>Bahagian (ii) -Calon perlu menjawab menggunakan bahasa yang baik dan
betul
-Calon dikehendaki membina lebih daripada satu ayat
-Kurangkan penggunaan ungkapan yang kurang sesuai atau
berbunga-
bunga. Bilangan patah perkataan adalah terhad iaitu sebanyak
50 patah
kata sahaja. Patah perkataan selebihnya tidak akan disemak.
-Elakkan ungkapan >>>Pada pendapat saya, Saya bersetuju
dan
seumpama dengannya
-Jawapan: Jana idea sendiri, tidak ada dalam petikan
-Pemarkahan: Pernyataan dua isi utama (2x1m = 2m)
Hurai setiap isi (2x 2m= 4m)
Bahasa (.........= 2m)
Jumlah (.........= 8m)

Contoh soalan laras sastera

”... Melalui kajian arkeologi, keupayaan manusia untuk mengenali asal-usulnya


berkait rapat dengan bahan sejarah yang dimiliki pada hari ini. Sehubungan itu,
bahan-bahan sejarah seperti artifak dan dokumentasi perlu dipelihara agar manusia
mempunyai rujukan. Zaman sejarah sebenarnya pendek seandainya dapat
dibuktikan berasakan dokumentasi ...”
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Prof. Datuk Zuraina Abdul
Majid, majalah Estidotmy, 28 Januari 2004)

i) Apakah yang dimaksudkan ’zaman sejarah yang berasaskan


dokumentasi sebenarnya adalah pendek’?
ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan,
jelaskan peranan muzium dalam usaha untuk menambahkan khazanah dan
dokumentasi bahan sejarah.

Contoh soalan laras sains

”...Kesan bencana tsunamiyang diterima amat minimum di beberapa buah tempat di


Pulau Pinang, Perak dan Kedah yang masih mempunyai hutan bakau dan paya nipah
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII
berbanding dengan tempat-tempat lain. Hutan paya bakau dan paya nipah ini
berperanan penting sebagai penyurai ombak dan mengurangkan hakisan pantai.
Malangnya, hutan paya bakau dan paya nipah yang merupakan penampan dan
penyuraian ombak semula jadi sudah lama musnah...”
(Dipetik dan diubahsuaikan Dewan Masyarakat, 200)

iii) Apakah fungsi hutan bakau dalam menangani kesan bencana di


zon pinggir pantai?
iv) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan,
nyatakan langkah-langkah untuk melindungi hutan paya bakau.
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII
BAHAGIAN D

Graf Bar Graf Garis


1. Graf bar kompaun 1. Graf garis kompaun

2. Graf bar komponen


2. Graf garis komponen

3. Graf bar berbanding/memesong


3. Graf garis berbanding/memesong

4. Graf bar piramid kompaun/komponen

5. Grab bar cermin kompaun/komponen Carta Pai


1. Carta pai mudah

6. Graf bar terapung

2. Carta pai berbanding

7. Graf gabungan (bar dan garis)

3. Carta pai bertingkat

Jenis Graf/ Jenis Media Kata Kunci Bilangan Tahun Catatan


First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII
Carta
Graf bar kompaun Menunjukkan 4 tahun ke bawah
bilangan/kuantiti/kadar dsb
(selain jumlah)
Graf Bar Graf bar komponen Menunjukkan Bergantung pada kata Ada nilai tokokan
jumlah/amaun/total/ sebagai kunci
komponen
4 tahun ke bawah
Graf bar piramid 3 Pemboleh ubah Bergantung pada kata Bar pertama mesti melekat pada
kompaun/kompone -Jantina/gender kunci soalan paksi
n -Etnik,kaum
-Kumpulan umur Bentuk media seperti piramid

Kumpulan/struktur umur label


pada paksi tengah

Kebiasaannya etnik/kaum adalah


petunjuk
Graf bar Ada nilai positif dan negatif Dua tahun sahaja (untuk
berbanding/memes mencari peratus
ong Menunjukkan peratus perubahan/ nilai
perubahan/kadar meningkat/nilai menurun)
perubahan/imbangan bayaran
Grab bar cermin 3 Pemboleh ubah Bergantung pada kata Bar tidak boleh melekat pada paksi
kompaun/kompone -Jantina/gender kunci soalan
n -Etnik,kaum Kebiasaannya etnik/kaum adalah
-Tidak dinyatakan kumpulan petunjuk
umur tetapi mengikut sektor

Graf bar terapung Menunjukkan nilai tertinggi/nilai Dua tahun Ketinggian bar berdasarkan nilai
terendah tertinggi dan terendah

Paksi-x adalah jenis sektor


Graf gabungan (bar 2 Pemboleh ubah Bergantung pada kata Dua skala pada paksi-y (kiri dan
dan garis) Menunjukkan jumlah pendapatan kunci soalan kanan)
dan peratus sumbangan Pemboleh ubah pertama-graf bar
Menunjukkan kuantiti eksport Pemboleh ubah kedua-graf garis
dan jumlah perolehan

Graf Garis Graf garis kompaun Menunjukkan 4/5 tahun ke atas


bilangan/kuantiti/kadar dsb
(selain jumlah)
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Graf garis Menunjukkan Bergantung pada kata Ada nilai tokokan


komponen jumlah/amaun/total/ sebagai kunci
komponen Ada dua paksi menegak (kiri &
4/5 tahun tahun ke atas Kanan)

Graf garis Ada nilai positif dan negatif 4/5 tahun ke atas (untuk Sekiranya kata kunci bukan
berbanding/memes mencari peratus menunjukkan graf garis
ong Menunjukkan peratus perubahan/ nilai memesong, rujuk pada petikan.
perubahan/kadar meningkat/nilai menurun) Jika ada nilai positif & negatif,
perubahan/imbangan bayaran bermaksud media tersebut ialah
graf garis memesong.

Carta Pai Carta pai mudah Merujuk kepada satu perkara Satu tahun sahaja Satu skala sahaja;
sahaja Skala jejari: 1cm=......unit
Cth: eksport negara

Bukaan jangka tulis = 5cm

Carta pai Menunjukkan perbandingan Satu atau dua tahun Satu skala sahaja;
berbanding >satu tahun sekiranya Nisbah jejari: 1:....
ada dua perkara

Carta pai bertingkat Kebiasaannya mempunyai kata Satu tahun sahaja Dua skala;
kunci berikut; Skala jejari:1cm=.....unit
-Jantina/gender
-Etnik,kaum
-Negara/destinasi
Skala ketinggian:1cm=10%

Bukaan jangka tulis = 3cm


First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

BAHAGIAN E

Pemarkahan
Pernyataan isi dan huraian> 4 x 3m = 12 m
Bahasa > .... 1m = 1 m
Kesimpulan/Impak > ..... 2m = 2 m
Jumlah > = 15 m

Jenis Kata Kunci Catatan Catatan


Carta Alir Proses – Ikut arah anak panah Pendahuluan:
(Ikut arah jam) Dua kaedah
Bebas – Tidak terikat dengan – Cari isu utama. Hurai
pergerakan a/panah pandangan umum
Semi proses – Sebahagian mengenai isu tersebut.
mengikut – Carta alir menunjukkan...
a/panah
Jadual Huraikan Terangkan perubahan jelas Pendahuluan:
Nyatakan tentang sektor Jadual/carta/graf menunjukkan...
Carta Jelaskan 1. Meningkat berterusan Perenggan Isi:
Pola perubahan 2. Menurun berterusan Pernyataan isi – Nyatakan perubahan
Graf bar Tasirkan 3. Tidak Analisis Isi – Angka/Nilai multak
gabungan konsisten/konsisten - Perubahan/Beza angka
4. Isi bandingan tahun - Peratus
(Pilih tahun, nyatakan meningkat/menurun
analisis 1.Sektor Alasan – Mengapa meningkat/menurun/
tertinggi/rendah tidak konsisten
2. Perubahan angka Kesimpulan:
3. Peratus berbanding Ulasan keseluruhan>cadangan+harapan
jumlah
keseluruhan pada tahun Tips lain;
tersebut) Sekiranya carta atau graf, pindahkan
maklumat dalam bentuk jadual terlebih
5. Perubahan pada jumlah dahulu dan hurai seperti biasa
keseluruhan
6. Alasan Sekiranya soalan meminta pola perubahan,
sebarang perubahan meningkat atau
menurun perlu disertakan perkataan ’pola’

Contoh:
Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola
perubahan nilai import barangan utama dari
tahun 2004-2005. Berikan alasan mengapa
perubahan tersebut berlaku.
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII

Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola


perubahan nilai import barangan utama dari
tahun 2004-2005. Berikan sebab-sebab
mengapa berlaku peningkatan sepanjang
tahun?
Bezakan
Bandingkan

Panduan menulis pendahuluan dan


Tidak perlu nyatakan tentang kesimpulan seperti biasa
pola
Pilih sektor, ulas mengikut
keadaan berikut;
Berdasarkan carta pai berikut,
Jika diberi tahun bandingkan nilai hasil Kerajaan
Isi 1- Sektor tertinggi kedua2 Persekutuan bagi tahun 2004 dan
tahun anggaran tahun 2008. Mengapakan
Analisis data berlaku peningkatan nilai hasil dalam
Sebab sektor-sektor tertentu?
Isi 2- Sektor terendah kedua2
tahun
Analisis data
Sebab
Isi 3 –Bandingan Tahun(Pilih
tahun)
Analisis data
Sebab
Isi 4-Alasan- rujuk fokus kedua
soalan
Tafsirkan hubung
kait Jika berkaitan dengan negara
1. Sektor y, negara B lebih
tinggi berbanding negara
A Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan
2. Nyatakan angka, hubung kait antara pengeluaran hasil
perubahan/beza tanaman dengan pengeksportan hasil
3. Alasan tanaman dari tahun 2001 hingga 2003.

Tidak perlu nyatakan tentang


pola
Cari hubung kait antara kedua-
dua jadual, ulas mengikut
keadaan berikut;
First Attempt/Edited by Mzliah Mazlan, 2010, SMKKMII
1. Contoh, hasil keluaran
meningkat (jadual1)
sekiranya keluasan tanah
meningkat(jadual2)
2. Nyatakan angka,
perubahan/beza
3. Alasan