CURRICULUM VITAE

Nama Status Perkahwinan Pekerjaan/Jawatan sekarang : Sapora Sipon (PhD) : Berkahwin : (1) Pensyarah kanan (DS52) Program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Pernah Bekhidmat - Guru - Kaunselor Sekolah Sepenuh Masa - Pensyarah di Universiti Malaysia Sabah - Pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris - Ketua Unit Kaunseling, Bahagian Hal-Ehwal Pelajar, UMS - Pengarah, Perhubungan Korporat dan Antarabangsa, USIM Keahlian Badan Profesional Bidang : Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) : Kaunselor Berdaftar : Kaunseling : Bidang Kaunseling Kaunseling Pengajian Bahasa Inggeris Pengajian Bahasa Inggeris Kaunseling Terjemahan Usuludin

1. Kelayakan akademikKelulusan Pendidikan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Ijazah Doktor Falsafah (UKM) Sarjana (UKM) Sarjana Muda (UKM) Diploma Pendidikan (UKM) Diploma Kaunseling (UKM) Diploma Terjemahan (DBP/PPM) Sijil Usuludin (UM)

Keanggotaan Badan Iktisas/ilmiah

Bil Lembaga kaunselor Persatuan kausneling Malaysia Persatuan Kaunseling Malaysia Persatuan Psikologi Malaysia 1. Ahli American Psychological Association. Kaunselor berdaftar Akta Kaunselor PERKAMA 1998 (Akta 580) Juru odit Ahli Ahli Ahli

Kurniaan dan Penghargaan Anugerah Perkhidmatan Terpuji USIM 2006 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KUIM :2005

PENERBITAN

Jurnal
1.Sapora Sipon. 2008. Keberkesanan kaunseling kelompok pemusatan insan, rasional emotif tingkah laku dan psikologi kognitif Ad-Din ke atas pengurangan tahap tekanan guru. Jurnal PERKAMA, Bilangan 14 (Jun). Kuala Lumpur 2.Sapora Sipon . 2008. Politik Emosi, Persepsi, Penafian dan Pujukan. Jurnal Pemikir Bil.53. Julai-September 2008 3.Sapora Sipon. 2007. Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Dalam Negara. Jurnal PEMIKIR. Bil 49. Julai-September 2007. 4.Sapora Sipon.2007. The status and future challenges of school guidance and counselling services in Malaysia. Jurnal PERKAMA. Bilangan 13 (Jun), Kuala Lumpur. 5.Sapora Sipon 2006. Penghayatan Agama dan Hubungannya dengan stres, burnout dan strategi berdaya tindak guru. Jurnal Penyelidikan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jilid 8. 6.Abdul Halim Othman, Md Shuib Che Din & Sapora Sipon. 2000. Latihan Kaunseling Di Malaysia: Satu ulasan dan cadangan. Jurnal PERKAMA, Bil 8, 137 – 152.

2

7.Sapora Sipon. 2000. Ulasan Buku. Kaunseling Untuk Kesejahteraan Insan- Satu Pengalaman Di Malaysia oleh Abdul Halim Othman. Jurnal PERKAMA. Bil 8, 175- 180. 8.Sapora Sipon. 1999. Ulasan Buku. Bimbingan & Kaunseling Untuk Sekolah Rendah dan Menengah oleh Tan Chee Yee. Bil 7, Jurnal PERKAMA. 9.Sapora Sipon. 1999. Peranan Kaunselor Mempertingkatkan Kesedaran Kerjaya Dalam Bidang Sains Dan Matematik Di kalangan Pelajar Bumiputera, Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Institut Aminudin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. 9 (2). 69-78. 10.Sapora Sipon. 2002. Ulasan Buku: Kaunseling Kelompok Berstruktur. Pengurangan Kebimbangan Sosial oleh Wan Abdul Wan Ahmad. Jurnal PERKAMA

Buku
1.Sapora Sipon & Rohaya Husin. 2007. Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Nilai. Universiti Sains Islam. 2.Mohamad Alias. Safar Hashim, Sapora Sipon, Sharifah Bahyah Syed Ahmad Arshad Hamzah. 2007 (pnytg). Koleksi Rencana Merdeka. Nilai. Universiti Sains Islam Malaysia. 3.Sapora Sipon & Mohd Norrizuddin Noh.2007. Pemikiran Kritis Masyarkat Malaysia. Nilai. Universiti Sains Islam Malaysia. 4. Arshad Hamzah & Sapora Sipon, 2007 Kesinambungan kepimpinan negara dalam memakmurkan kemerdekaan dlm Mohamad Alias. Safar Hashim, Sapora Sipon, Sharifah Bahyah Syed Ahmad Arshad Hamzah. 2007 (pnytg)S.. Koleksi Rencana Merdeka. Nilai. Universiti Sains Islam Malaysia. 5.Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). Sains Islam Merentasi Zaman. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. 6.Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). Isu dan Islam. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. 7.Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg)..Contemporary Issues and General studies. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

3

8.N.ik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). Syariah dan Undangundang. Isu dan Muamalat. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. 9.Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). Language and Life: Universiti Sains Islam Malaysia. 10. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). Sains Islam dan Pembinaan Modal Insan. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. 11.Hisham Muhammad Taky Eldin Kandil, Sapora Sipon, Nidzamuddin Zakaria, Annuar Sani, Hariza Mohd Yusof. 2007. USIM.(pnytg) Merintis Kejayaan: Pioneering Success. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia 12. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). The Development of Economics and Muamalat Practices. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. 13.Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Mohammad Noorizuddin Nooh, Sapora Sipon, Alina Abdul Rahman & Badrul Munir Muhammad Nur. 2007 (Pnytg). Issues in Law and Syariah. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. 14.Sapora Sipon & Khairuneezam Mohd Noor. 2006. Resipi Istimewa untuk belajar. Bandar Baru Nilai. Kolej Universiti Sains Islam Malaysia. -diletakkan diperpustakaan library.bheuu.gov.my, 15..Sapora Sipon & Roslizawaty Ramly. Organizations:Selangor: Remarkable Care. 2006. Contemporary Da’wah

16.Sapora Sipon, Hapshah Md Yusof & Ab Aziz Mohd Yatim. 2006. Kaunseling individu (edisi ketiga). Kuala Lumpur: Pearson: Prentice Hall. 17.Sapora Sipon. 2003. Kaunseling individu (edisi 2). Kuala Lumpur. Prentice Hall, Pearson Malaysia Bhd. 18.Sapora Sipon, Jaliani Sukaimi, Syamsul Bahari Andi Galigo, Abdul Rahim Arsyad, Karim Abdullah @ Leslie Terresbessy dan Asma Abdul Rahman (2003). Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan KUIM 2003. Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM). 19.Sapora Sipon.2003. Pengantar Kaunseling Kelompok. MGRaw Hill. Kuaa Lumpur 20..Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh & Hapsah Md Yusof. 2002. Kaunseling Individu. Kuala Lumpur: Prentice Hall, Pearson Malaysia Bhd.

4

21.Sapora Sipon & Wan Anor Wan Sulaiman. 2002. Pengantar Kaunseling: Kuala Lumpur: Pearson Ed Bhd. 21.Sapora Sipon. 2003. Kaunseling individu (edisi 2). Kuala Lumpur. Prentice Hall, Pearson Malaysia Bhd. Artikel Dalam Buku
1)

Sapora Sipon (2007). Kejayaan dan cabaran sistem pendidikan rendah dan menengah sempena 50 tahun kemerdekaan negara. Dlm Mohamad Hj Alias et al (2007) Koleksi Rencana Merdeka. Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai. Sapora Sipon (2007). Peranan akhbar, majalah dan novel sebagai penggerak kesedaran semangat kemerdekaan. Dlm Mohamad Hj Alias et al (2007) Koleksi Rencana Merdeka. Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai Sapora Sipon (2007). Peranan dan cabaran wartawan mengisi kemerdekaan. Dlm Mohamad Hj Alias et al (2007) Koleksi Rencana Merdeka. Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai Sapora Sipon (2007). Tanggungjawab muda untuk merealisasikan fasa kedua 50 tahun kemerdekaan. Dlm Mohamad Hj Alias et al (2007) Koleksi Rencana Merdeka. Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai Sapora Sipon.2006. The effectiveness of a person-centere and rational-emotive behvaiour therapy on stress and job satisfaction of teachers in McIntyre S and Houdmont. Proceedings of the European Academy of Occupational Health Psychology (7th volume). ISMAI. Dublin, Ireland. Sapora Sipon. 2002 Cultural Sensitivities in Counseling: A Sabah Experience. Dalam Adi Fahrudin & Beddu Salam Baco (pnyt) Kerja Sosial Psikologi-Isu-isu terpilih. Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu. Sapora Sipon. 2002. Disiplin Pelajar dan Peranan Kaunselor Sekolah. Dalam Adi Fahrudin & Beddu Salam Baco (pnyt) Kerja Sosial Psikologi-Isu-isu terpilih: Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu. Ahmad Rozelan Yunus, Adi Fahrudin & Sapora Sipon. 2002. Dalam Adi Fahrudin & Beddu Salam Baco (pnyt) Kerja Sosial Psikologi-Isu-isu terpilih, hal 97-107. Universiti Malaysia Sabah: Kota Kinabalu.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

5

9)

Sapora Sipon. 2001. Dalam Abdul Halim Othman, Harris Shah Abdul, Agnes Sambuling dan Adi Fahrudin (pnyt). Profesionalisme kaunselor sekolah: Satu tinjuan. Koleksi Kertas Kerja Psikologi Masyarakat Malaysia, hal. 97-105. Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2000. Dalam Abdul Razak Omar & Nur Zanah Jamri. Peranan Kaunselor Sekolah & Masalah Keruntuhan Moral Pelajar. Wacana Pengurusan Kepimpinan Panduan Untuk Ko-Kaunselor :Pemimpin Berciri Kaunselor Menangani Kegawatan Sosial. Hal 86-100. Kuala Lumpur:Yayasan Nurul Yaqeen. Sapora Sipon. 2000. Dalam Abdul Razak Omar & Nur Zanah Jamri. Panduan Kaunseling Untuk Ko-Kaunselor. Wacana Pengurusan Kepimpinan Panduan Untuk Ko-Kaunselor: Pemimpin Berciri Kaunselor Menangani Kegawatan Sosial. Hal. 121-134. Kuala Lumpur: Yayasan Nurul Yaqeen.

10)

11)

Prosiding
1)

Sapora Sipon. 2006. School counseling in Malaysia. Its status and future challenges. Proceedings of the 2nd UPI-UPSI Joint International Conference, Bandung. Sapora Sipon, Roslizawaty Ramly, Munira Abdul Mutalib. 2006. Imam Ghazali’s six steps towards chane in the prevention of drug abuse. Proceedings of International counselling symposium on drug prevention and rehabilitation. Kolej Universiti Sains Islam Malaysia. Yuseri Ahmad, Sapora Sipon & Marina Munira Abdul Mutalib. 2006. The role of religion in the rehabilitation of the drug abuser. International Counseling on drug prevention and rehabilitation. Kolej Universiti Islam Malaysia. Nilai. Sapora Sipon 2005. Keperluan agama dalam kaunseling. Persidangan Kaunseling. Universiti Malaya anjuran Jabatan Psikologi Pendidikan dan kaunsleing dengan kerjasama Kemneterian Pembanguan Kleurga dan Masyarakat. 28 & 29 Novemnebr 2005 Sapora Sipon. 2005. Hubungan tasawuf dan kaunseling dalam pembentukan masyarakat berbudaya. Satu penerokaan awal. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Persatuan Kaunseling Malaysia. 2005 Sapora Sipon dan Asma Abdul Rahman. 2003. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dari perspektif pelajar: satu kajian kualitatif dalam Prosiding wacana pendidikan Islam dan bahasa Arab siri ketiga peringkat kebangsaan.

2)

3)

4)

5)

6)

6

7)

Sapora Sipon. 2003. The effects of stress management on teacher’s stress. Proceedings conference in conjunction with the public institutions. Universiti Putra Malaysia. Asma Abdul Rahman dan Sapora Sipon. 2003.Peningkatan cara-cara pembelajaran bahasa Arab melalui internet. Satu kaedah dan penyelesaian semula. Proceedings of the 2nd International conference on measurement and evaluation in education. (ICMEE 2003). Sapora Sipon. 2002. Assessing Counselor Education Students’ Attitudes Toward Computers and Multimedia Instruction. Proceedings of International Conference on the Challenge of learning and Teaching In a brave New World: Issues and opportunities in bordeless Education. (Colt 2002) Sapora Sipon & Aslina Ahmad. 2002. Penggunaan Mel Eletronik Dalam Penyeliaan Latihan Kaunselor. Prosiding Konvesyen Teknologi Pendidikan ke 15. Intruksi dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula. hal 119-124.. Sapora Sipon. 2002. Penggunaan Teknologi Komputer Dalam Pengajaran Bimbingan dan Kaunseling. Prosiding Konvesyen Teknologi Pendidikan ke 15. Intruksi dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula. hal 136-140. Sapora Sipon. 2002. Stres kerja Guru. Punca, kesan dan strategi daya tindak. Prosiding Seminar Profesion Perguruan Kebangsaan 2002: Profesion Perguruan Cabaran Pendidikan masa kini. hal 224-233. Sapora Sipon & Justina Esther Gubud. 2002. Gaya Kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru: Ke arah Perkembangan profesion perguruan. Prosiding seminar Profesion perguruan Kebangsaan 2002: Profesion Perguruan Cabaran Pendidikan masa kini. hal 234-240. Sapora Sipon & Ahmad Rozelan Yunus 2002. Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Prosiding Seminar Profesion Perguruan Kebangsaan 2002: Profesion Perguruan abarab Pendidikan masa kini. hal 208223. Sapora Sipon & Adi Fahrudin. 2002. . Disasters: The Role of mental health counseling. Proceeding of the 3rd. International Conference on Disaster management: Strengtening the National Security Capabilities. 519-525. Sapora Sipon, Adi Fahrudin & Ahmad Rozelan Yunus. 2002. Cross-cultural counseling in Disaster setting: A Sabah Experience. Proceeding of the 3rd.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

7

International Conference on Disaster management: Strengthening the National Security Capabilities. 513-519.
17)

Ahmad Rozelan Yunus, Sapora Sipon & Adi Fahruddin. 2002. Crisis Intervention: Strategies in counseling disaster setting: Responses of Sabah experiences. Proceeding of the 3rd. International Conference on disaster management: Strengthening the National Security Capabilities. 33-43. Adi Fahrudin, Sapora Sipon & Ahmad Rozelan Yunus. 2002. Community perception toward hazard of fire and participation in prevention of fire disaster. Proceeding of the 3rd. International Conference and disaster management: Strengthening the National Security Capabilities. 21-33. Sapora Sipon & Adi Fahrudin. 2001. Stress Management For Disaster Victims. Proceeding of The 2nd International Conference on Disaster Management. Preparing and Planning For The Future. 1-17 Sapora Sipon. 2001. A Fire Tragedy: The Story Of A Victim. Proceeding of The 2nd International Conference On Disaster Management. Preparing and Planning For The Future. 1- 5. Sapora Sipon. 2001. Keberkesanan rawatan terapi rasional-emotif tingkah laku dalam pengurangan stress kerja. Prosiding Seminar 2001 National Conference on Graduate Research in Education Sapora Sipon. 2001. A consultation model for working with an underachiever. Proceeding of the International Seminar Learning and Motivation: Insights from multiple Perspectives (ISLM). 113-119. Sapora Sipon. 2001. Penyelidikan kualitatif dalam bidang kaunseling dan psikoterapi.Isu dan cabaran. Proceeding of the Qualittaive research convention 2001: Navigating Challenges. Hal. 30-44.

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24) Sapora Sipon. 2001. Kepimpinan Profesional Kaunselor Sekolah. Realiti atau mitos. Prosiding Seminar Kepimpinan Profesional dan Akademik dalam Pendidikan Guru Alaf Baru.
25)

Sapora Sipon. 1998. Isu dan masalah kaunselor sekolah sepenuh masa (tidak terlatih). Tinjauan di beberapa Buah sekolah di Sabah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan.

Buletin

8

1)

Sapora Sipon. 2002. Dlm Adi Fahrudin dan Sapora Sipon. Stres dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Buletin SpsiKS. Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah. Adi Fahrudin & Sapora Sipon. 2002. (penyunting) Buletin Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Universiti Malaysia Sabah.. Sapora Sipon & Kamarudin Atat. 2002. Pengurusan Masa. Buletin KESUMBA. Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon & Dayang Rukiah Awang Amit. 2002. Kerjaya dan tanggungjawab rumahtangga. Buletin KESUMBA. Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2002. Stres. Punca, kesan dan daya tindak pelajar universiti. Buletin KESUMBA. Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2002. Pra-teks Teori dan Teknik Asas Kuanseling. Sapora Sipon & Hapshah Yusof. 2002. Gejala Sosial dan Salah Laku dan Keperluan Perkhidmatan Kaunselor Sekolah. Abstrak Seminar Nasional Pengurusan dan kepimpinan Pendidikan ke II. Institut Aminudin Baki. 74.Abdul Halim Othman, Muhamad Haji-Yusuf, Chua Bee Seok & Sapora Sipon. 2001. Stres kerja di kalangan pekerja-pekerja di Sabah: Satu analisis tinjaun menggunakan kaedah analisis laluan. Sesi poster dalam pameran konvokesyen, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon, Wan Anor Wan Sulaiman & Fakrurozi Mat Saad. 2000. Dalam Dahlan A. Malek dan Mazni Mustapha (pnyt). Peranan Pembimbing Rakan Sebaya Di Institusi Pengajian Tinggi. Buletin Psikologi. Edisi Khas Konvokesyen Ke 2. hal. 74-86. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2000. Ulasan Bengkel “ Critical In School Counselling”. Buletin Psikologi. Edisi Khas Konvokesyen Ke 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2000. Implikasi Penggunaan Internet. KESUMBA.Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Bulettin Khas

2)

3)

4)

5)

6) 7)

8)

9)

10)

11)

Sapora Sipon. 2000. Persediaan Menghadiri Temuduga. Buletin Khas KESUMBA. 13) Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah.
12)

9

14) 15)

Sapora Sipon. 2000. Critical Incidents In The School Counselling. Berita Unit 85..---------------Penyelidikan Dan Persidangan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2000. Dapatan Kajian Masalah Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Berita Unit Penyelidikan Dan Persidangan. Kota Kinabalu:Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2000. Stres Di Kalangan Pelajar Universiti. Punca, Kesan Dan Daya Tindak. Buletin Khas. Jabatan Hal-Ehwal Pelajar. Kota Kinabalu:Universiti Malaysia Sabah. ms 57-62. Sapora Sipon. 2000. Masalah Penyesuaian Pelajar Universiti. Buletin Khas Jabatan Hal-Ehwal Pelajar. Kota Kinabalu:Universiti Malaysia Sabah. Ms 5- 8. Sapora Sipon. 2000. Unit Kaunseling Dan Bimbingan, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah. (Ke arah Kehidupan Pelajar Yang Universiti). Buletin Khas, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar. Kota Kinabalu:Universiti Malaysia Sabah. Ms 74- 77. Sapora Sipon. 2000. Measuring stress in school teachers. Abstract for 1st BIMGEAGA. Regional Mental Health Conference. Sapora Sipon. 2000. Stress among school counselors. Abstract for 2nd Asia Pacific Conference on Psychotherapy & the 7th Malaysian Conference on Psychological Medicine. Sapora Sipon, Rugaya Isa & Mansor Abdul Hamid. 2000. Managing a fire disaster: The Kawang Experience. Abstract for The International Conference on Disaster management. Lessons to be learnt. Sapora Sipon & Zainuddin Md Amin. 2000. Pengurusan stress di kalangan kaunselor. Abstrak persidangan kebangsaan Pasca-Siswazah Institusi Pengajian Tinggi Awam, Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon & Chua Bee Seok. 2000. Masalah-masalah pelajar Universiti Malaysia Sabah. Abstrak Persidangan Kebangsaan Pasca-Siswazah Institusi Pengajian Tinggi Awam. Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 2000. Penyelidikan dalam latihan Pendidikan kaunselor. Satu tinjauan> Abstrak Seminar Pengajaran dan penyelidikan. Maktab Perguruan Sarawak. Sapora Sipon. 1999. Dlm Abdul Halim Othman, Rosnah Ismail, Mohd Dahlan Hj. Malek & Harris Shah Abdul Hamid. Peranan ibu bapa dalam menangani

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

10

masalah sosial remaja. Psikologi Masyarakat Malaysia. Hal 65-74. Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah
27)

Sapora Sipon. 1999. Cultural sensitivities in counseling. A case of Sabah. Abstract for MICOLLAC’ 99. Malaysia International Conference on languages, literatures and cultures.

Sesi Poster
1)

Sapora Sipon & Zainal Abidin Ahmad. 1999. Faktor-faktor remaja lari dari rumah. Satu kajian kes di sebuah sekolah Tunas Bakti, Sabah. Sesi poster dalam pameran kovokesyen Pertama, Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 1999. Kajian awal kaunselor-kaunselor sekolah tidak tidak terlatih di sekolah-sekolah menengah di Kota Kinabalu Sabah. Sesi poster dalam pameran kovokesyen Pertama, Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sapora Sipon. 1999. Cultural sensitivities in Sabah. Poster session presented at the APECA conference. Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu. Sabah. Sapora Sipon. 1999. Peranan kaunselor sekolah mempertingkatkan kesedaran kerjaya dalam bidang Sains dan Matematik di kalangan pelajar Bumiputera. Poster session presented at the APECA conference. Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu. Sabah Sapora Sipon. 1999. School Counseling and Training in Malaysia. Abstract for Minesota International Counseling Institute. Department of Eduational Psyhology Counseling and Student Personnel Psyhology Program.

2)

3)

4)

5)

Akhbar
1)

Sapora Sipon. Kita berhasil martabat pendidikan Islam. Berita Harian18.9.2007 Sapora Sipon. Hubungan dua negara menerusi pendidikan. Berita Harian. 17.9.2007 Sapora Sipon. USIM gedung ilmu teras keislaman, bersepadu. Berita Harian 15.9.2007 Sapora Sipon.Fungsi media seimbangi laporan demi perpaduan. Berita Harian 6.9.2007 Sapora Sipon. Generasi muda mesti pertahan kemerdekaan. Berita Harian 1.9.2007

2)

3)

4)

5)

11

6) 7)

Sapora Sipon. Semangat warga pendidikan membara. Berita Harian.1.9.2007 Sapora Sipon. Hayati erti sebenar semangat cinta negara. Berita Harian. 20.8.2007 Sapora Sipon. Kaunseling agama tangani isu dadah. 17.7. 2007. Berita Harian Sapora Sipon.Suri rumah kerjaya patut dibanggakan. 14.7.2007. Berita Harian Sapora Sipon.USIM tingkat kualiti pendidikan Islam. Berita Harian. 28.6.2007. Sapora Sipon. Kaunseling di IPT mesti dipermudahkan. Berita Harian. 18.6.2007 Sapora Sipon. Hayati kemerdekaan menerusi penulisan. Berita Harian 13.6.2007 Sapora Sipon. Bahasa Malaysia bukan untuk Melayu sahaja.Berita Harian 6.6.2007 Sapora Sipon. Kakitangan awam digalak menabung. Berita Harian. 4.6.2007 Sapora Sipon. MAS perlu usaha kekalkan keuntungan. Berita Harian.1.6.2007 Sapora Sipon. Program Susu sekolah perkara baik. Berita Harian 24.5.2007 Sapora Sipon.Lunas hutang PTPTN bantu pelajar lain melanjut pelajaran. Berita Harian. 11.5.2007 Sapora Sipon. Belia tidak aktif rugikan negara. Berita Harian. 30.4.2007 Sapora Sipon.Usah tambah derita ibu bapa Yin. Berita Harian. 11.4.2007 Sapora Sipon. Kempen urus kewangan patut dilaksanakan. Berita Harian. 28.3.2007 Sapora Sipon. Kaunselor bertauliah mesti utama etika. Berita Harian. 8.2.2007 Sapora Sipon. Keluarga bahagia tak perlu kaunselor – Berita Harian. 2.8.2007 Sapora Sipon. 7 strategi jadikan Malaysia hab pendidikan. Berita Harian. 29.1.2007 Sapora Sipon. Pelajar gagal PMR masih boleh dibentuk. Berita Harian. 3.1.2007 Sapora Sipon. Peranan generasi muda mengisi kemerdekaan. Berita Harian. 8.9.2007

8) 9) 10) 11) 12) 13)

14) 15) 16) 17)

18) 19) 20)

21) 22) 23)

24) 25)

12

26) 27)

Sapora Sipon.Memperkasa pelajar lelaki. Berita Harian. 27. 8. 2007 Sapora Sipon.Makmal kaunseling dan komunikasi USIM bertaraf antarabangsa. Utusan Malaysia. 2.8.2007 Sapora Sipon.Pendidik mesti bijak kawal emosi. Utusan Malaysia. 23.7.2007 Sapora Sipon. 2007. Antara peraturan dan sifat kemanusiaan. Utusan Malaysia. 8/07/2007 Sapora Sipon. 2007. USIM kini semakin disegani. Utusan Malaysia. Sapora Sipon 2007. Mengimbaui legasi Tun Razak menerusi penulisan. Utusan Malaysia. 25.6.2007 Sapora Sipon. 2007. Menangani kes jenayah kalangan pelajar IPT. Utusan Malaysia. 19.6.2007 Sapora Sipon. 2007. Masalah gebu, gempal dan gemuk beri ancaman psikologi. Utusan Malaysia. 14.5.2007 Sapora Sipon 2007. Pengecualian cukai semarak semangat patriotik. Utusan Malaysia. 10.5.2007 Sapora Sipon. 2007. Kesan psikologi kes tembak Virginia Tech. Utusan Malaysia. 21.4.2007 Sapora Sipon 2007. Menyemarakkan penulisan berkaitan kemerdekaan. Utusan Malaysia.9/4/2007. Sapora Sipon. 2007. Kampung makmur tambah penduduk. Utusan Malaysia. 27/3/2007 Sapora Sipon. 2007. Napolean Hill mengajar cara menjadi kaya. Utusan Malaysia. 19/3/2007 Sapora Sipon. 2007. Persepsi perlu masa lama untuk berubah. Utusan Malaysia. 12/3/2007 Sapora Sipon 2007. Perlukan jumlah pelajar lelaki di IPT ditambah?. Utusan Malaysia.6/3/2007 Sapora Sipon. 2007. Perluaskan peranan kaunselor. Utusan Malaysia.6/2/2007 Sapora Sipon. 2007. Satu keluarga satu kaunselor. Utusan Malaysia.2/22007

28) 29)

30) 31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41) 42)

13

43)

Sapora Sipon.2007. Mengapa orang muda kurang minat mengundi. Utusan Malaysia.31.1.2007 Sapora Sipon. 2007. Persiapan urus bencana. Utusan Malaysia 11.1.2007 Sapora Sipon.2007. Tidak mahu bersuami, tapi hendak anak. Utusan Malaysia.2/1/2007 Sapora Sipon.2007. Memberi perkhidmatan terbaik semasa bencana. Utusan Malaysia.25/2/2006 Sapora Sipon, Hapshah Md Yusof & Ab Aziz Mohd Yatim. 2006. Kaunseling individu (edisi ketiga). Kuala Lumpur: Pearson: Prentice Hall. Sapora Sipon.Kesungguhan KUIM terbitkan buku-buku mengenai Islam Hadhari-Utusan Malaysia.9.1.2006 Sapora Sipon.Ucapan terima kasih kepada polis. Utusan Malaysia.30.1.2006 Sapora Sipon.KUIM mahu setanding IPTA lain. Utusan Malaysia.8.2.2006 Sapora Sipon. Memacu Melayu Glokal menerusi pendidikan. Utusan Malaysia.23.2.2006 Sapora Sipon.Cabaran mewujudkan ”kota buku”- Utusan Malaysia.6.3.2006 Sapora Sipon. Lepasan SPM perlu sokongan-Utusan Malaysia.13.3.2006 Sapora Sipon. Memartabtakan pendidikan Islam. Utusan Malaysia. 31.3.2006 Sapora Sipon. Nilai pekerja Islam. Utusan Malaysia.12.4.2006 Sapora Sipon. Belum terlambat baiki alam sekitar. Utusan Malaysia.17.4.2006 Sapora Sipon. Tingkatkan kecemerlangan sekolah aliran agama. Utusan Malaysia Sapora Sipon. Landskap KUIM cerminkan seni bina acuan Islam. Utusan Malaysia.1.6.2006 Sapora Sipon. Budaya membaca di IPT. Utusan Malaysia.12.6.2006 Sapora Sipon.Dilema Malaysdia. 26.6.2006 melahirkan amsyarakat berbudi bahasa. Utusan

44) 45)

46)

47)

48)

49) 50) 51)

52) 53) 54) 55) 56) 57)

58)

59) 60)

14

61) 62)

Sapora Sipon.Cara berdakwah di era multimedia-Utusan Malaysia. 14.7.2006 Sapora Sipon.Apabila Malaysia.18.7.2006 pelajar wanita lebih gemar membaca-Utusan

63) 64) 65) 66)

Sapora Sipon. Perbaiki hubungan media IPT-Utusan Malaysia.27.7.2006 Sapora Sipon. KUIM perhebat aktiviti-Utusan Malaysia.28.7.2006 Sapora Sipon. Bincang media secara teori akademik-Utusan Malaysia.21.8.2006 Sapora Sipon. Simposium antarabangsa pencnegahan dan pemulihan dadah. Utusan Malaysia.25.8.2006 Sapora Sipon. Peperangan pasti mendatangkan penderitaan jiwa. Utusan Malaysia Sapora Sipon. Lunaskan hutang tingkatkan pendidikan-Utusan Malaysia .9.2006 Sapora Sipon. Prejudis Amerika Syarikat terhadap umat Islam. Utusan Malaysia Sapora Sipon. Masa untuk menunaikan tanggungjawab- 22.9.2008 Sapora Sipon. Pertembungan undnag-undang syraiah dan Common Law2.10.2006 Sapora Sipon. Memberi peluang kedua kepada bekas banduan-9.10.2006 Sapora Sipon. Dakwah fungsional tampilkan Islam secara kontekstual27.10.2006 Sapora Sipon. Ulasan buku-Hala tuju kaunseling-30.10.2006 Sapora Sipon. Mempromosi Malaysia di Dublin.20.11.2006 Sapora Sipon. Buku berkaitan warisan seni sebagai tarikan pelancongan4.12.2006 Sapora Sipon. IPTA mengalakakn pembelajaran sepanjang hayat-12.2.2006 Sapora Sipon. 2005. Trauma kanak-kanak mangsa Tsunami. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2005. Membantu mengurangkan bebanan bencana. Utusan Malaysia.

67)

68) 69) 70) 71)

72) 73)

74) 75) 76)

77) 78) 79)

15

80)

Sapora Sipon. 2005. Kahwin lewat punca tidak tercapai 70 juta. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2004. Ulasan buku. Language and Islamic studies. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Menjenguk minda lelaki Perogol. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Peranan PKN dalam pembinaan bangsa Malaysia. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Ilmu Pengetahuan- Penentu kejayaan umat. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Pesakit Aids. Islam tidak menghina. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Disiplin asrama patut yang terbaik. Utusan Malaysia Sapora sipon. 2004. Pelihara hasrat murni PLKN. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Membina nilai disiplin pelajar. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Kesihatan mental elak bunuh diri. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2004. Keperluan kaunselor tingkatkan tahap profesional. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Pastikan kejayaan PLKN musim kedua. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2004. Penyeksaan serlah sikap penceroboh. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Iktibar kes Muhammad Farid. Utusan Malaysia Sapora Sipon. 2004. Nikmat sebagai rakyat Malaysia. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2004. E-mail layang jadi ancaman baru. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2004. Mengelak kenaikan harga barangan. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2004. Bantu pulihkan pelajar bukan mencemuh. Utusan Malaysia. 205.Sapora Sipon. 27 Mac 2003. Kaunseling Islam Membantu Tanpa Mengira Agama. Utusan Malaysia. Sapora Sipon. 2003. Ulasan buku “The skilled helper”. Utusan Malaysia

81)

82) 83)

84)

85) 86) 87) 88) 89) 90)

91) 92) 93) 94) 95) 96) 97)

98)

99)

16

100)Sapora 101)Sapora 102)Sapora

Sipon. 2003. Ulasan buku “Group counseling” Utusan Malaysia Sipon. 2003. Membina Nilai Disiplin Pelajar. Utusan Malaysia Sipon. 2003. Disiplin Asrama Penuh Perlu Yang Terbaik. Utusan Sipon. 2003. Ulasan Buku Family Therapy: Concepts and Methods

Malaysia
103)Sapora 104)Sapora

Sipon. 2003. Ulasan buku Isu Dakwah dan Kemanusiaan dalam Era globalisasi. Utusan malaysia Sipon. 1998. Gejala Sosial Dikalangan Belia. Dewan Budaya. Ogos.

105)Sapora

106. Kolumnis Kaunseling Remaja Di Harian Metro 107.. Sapora Sipon (2008) Mengenali Punca Histeria. Utusan Malaysia, 4/8/08 108. Sapora Sipon (2008) Kerajaan Lambang kekuatan Rakyat. Utusan Malaysia, 15/7/08 109. Sapora Sipon (2008). Bersepadu tangani penyalahgunaan dadah. Utusan Malaysia. 15/7/08 110. Sapora Sipon (2008). Siber Cafe di perpustakaan universiti. Utusan Malaysia. 2/7/08 111 Sapora Sipon (2008). Demokrasi Rakyat Rasional, beremosi. Utusan Malaysia 16/6/08 111. Sapora Sipon (2008). Psikologi resah kesan kenaikan harga minyak. Utusan Melaysia. 6/6/08 112. Sapora Sipon (2008) Akhbar Bela Nasib Melayu. Utusan Malaysia, 2/6/08. 113. Sapora Sipon (2008). Selesai konflik mengikut etika pengurusan Islam. Utusan Malaysia. 19/5/08 114. Sapora Sipon (2008). Rujukan atasi isu pelajar. Utusan Malaysia. 19/5/08 115. Sapora Sipon (2008). Komunikasi kepimpinan elemen penting dakwah islam. Utusan Melaysia. 9/5/08 116. Sapora Sipon (2008). Buang benteng psikologi sombong. 117. Sapora Sipon (2008). Memenuhi Keperluan Fisiologi Rakyat. Utusan Malaysia. 24/4/08 118. Sapora Sipon (2008). Syura Kaedah terbaik selesaikan perbalahan. Utusan Malaysia. 11/4/08 119. Sapora Sipon (2008). Sudut Psikologi, personaliti Sufiah. 5/4/08 120. Sapora Sipon (2008). Kesempurnaan akhlak mesti ada pada pemimpin. Utusan Malaysia. 21/3/08 121. Sapora Sipon (2008). Internet, blog pengaruhi persepsi pengundi. Utusan Malaysia. 17/3/08

17

122. Sapora Sipon (2008). Budaya defensif burukkan keadaan. Utusan Malaysia. 12/3/08 123. Sapora Sipon (2008). Jangan terpengaruh helah politik. Utusan malaysia. 29/2/08 124. Sapora Sipon (2008). TTI cabar umat Islam terokai kegemilangan. Utusan Malaysia. 7/2/08 125. Sapora Sipon (2008) Menentukan pilihan pembaca. Utusan Malaysia. 11/2/08 126. Sapora Sipon (2008). Penjawat awam mesti keluar zon selesa. Utusan Malaysia. 30/1/08 127. Sapora Sipon (2008). Sokongan Sosial bantu kurangkan bebanan guru. 24/1/08 128. Sapora Sipon (2008). Mengharapkan pemimpin bertintegriti. Utusan malaysia. 5/1/08

BAHAN TIDAK TERBIT 1.Sapora Sipon. 2002. Gejala sosial dan keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kertas kerja Seminar Pengurusan Pendidikan Nasional. Institut Aminudin Baki dengan kerjasama kumpulan Utusan. 2.Kadijah Rohani Mohd Yunus & Sapora Sipon. 2002. Visi dan halatuju penyelidikan dan perkhidmatan kaunseling. (seting pendidikan). Kertas kerja Seminar Halatuju Kaunseling di IPTA anjuran Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi. Kuala Lumpur. 3.Sapora Sipon & Azmi Ahmad. 1998. Youth: The Way Forward: Paper presented at the Role of the Youth in The New Millenium. 2th “ Pure Love & True Family” Youth Conference. Organized by WFWP, Kota Kinabalu Sabah. 4.Sapora Sipon. 1998. Sijil Pelajaran Malaysia. Open certificate system. Toward a better and more flexible public examination system in Malaysia. Paper presented at the 23 rd. ASAIHL General Conference and Seminar on the The Role of Universities in School and Community Development. Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute Of Education, Universiti Brunei DarulSallam, Bandar Seri Bengawan. Brunei. 5.Sapora Sipon dan Zainuddin Mohd Amin.1999. Pengurusan stress dikalangan kaunselor. Satu Kajian Perpustakaan . Kertas Kerja dibentangkan di Persidangan Kebangsaan PascaSiswazah IPTA Dianjurkan oleh Pusat Pasca Siswazah, Universiti Malaysia Sabah,. Kota Kinabalu Sabah. 6.Sapora Sipon & Zainuddin Mohd Amin. 2000. Masalah-masalah Pelajar Universiti Malaysia Sabah (1999)- Kertas Kerja Dibentangkan di Persidangan Kebangsaan PascaSiswazah IPTA. Dianjurkan oleh Pusat Pasca Siswazah, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Sabah.

18

7.Abdul Halim Othman, Shuib Che Din & Sapora Sipon.1999. Latihan Kaunseling Di Malaysia. Satu Ulasan Dan Cadangan. Kertas Kerja Dibentangkan di Persidangan PERKAMA Dianjurkan oleh Persatuan Kaunseling Malaysia, Kuala Lumpur. 8.Sapora Sipon. 1999. Cultural sensitivies In Sabah. Paper presented at the International Conference on Languages, literatures and Culture Organized by Faculty Of Modern Language, Universiti Putra Malaysia, Kolej Yayasan Melaka, Kuala Lumpur. 9.Sapora Sipon. 1999. School Counseling and Training in Malaysia – Paper presented at the Minestosa International Counseling Institute, Organized by University of Minnesota. United States. 10.Sapora Sipon. 2000. Kepimpinan Profesional kaunselor Sekolah. Realiti atau Mitos: Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Penyelarasan Pendidikan Guru. Dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah,. Kota Kinabalu, Sabah. 11.Sapora Sipon & Murnizam Halik. 2000. Peluang-peluang keusahawanan dalam bidang Psikologi dalam alaf baru. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Keusahawan Alaf Baru: Prospek Dan Cabaran Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan Ekonomi. Kota Kinabalu. Sabah. 12.Sapora Sipon & Chua Bee Seok. 2000. Measuring Stress in School Teachers. Paper presented at the Ist BIMP-EAGA Regional Mental Health Conference, Organized by Malaysian Psychiatric Association, Persatuan Kebajikan Pesakit, Hospital Bukit Padang, Persatuan Jiwa Malaysia, Kota Kinabalu. Sabah. 13.Sapora Sipon , Rugaya Isa & Mansor Abdul Hamid. 2000. Managing A Fire Disaster. The Kawang Experience. Paper presented at the The International Conference on Disaster Management. Lessons To Be Learnt, Organized by School Of Management, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. 14.Sapora Sipon. 2000. Stress Among School Counselors. Paper presented at the 2 nd Asia Pacific Conference on Psychotherapy & 7th Malaysia Conference on Psychological Medicine, organized by The Malaysian Psychiatric Association, The Asia Pacific Association Of Psychotherapies, The International Federation For Psychotherapy, Langkawi. Malaysia. 15.Sapora Sipon. 2000. Penyelidikan Dalam Latihan Pendidikan Kaunselor: Satu tinjauan: Kertas kerja dibentangkan di Seminar Pengajaran Dan Penyelidikan. Anjuran Maktab Perguruan Sarawak. 16.Sapora Sipon. 2001. Intervensi Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Menangani Kelemahan Pencapaian Akademik Pelajar Bumiputera Di Institusi Pengajian Tinggi. Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Prestasi Akademik Bumiputera Di IPTA, Jabatan Hal Ehwal Pelajar Anjuran Majlis Perumahan Dan Perkhidmatan Pelajar IPTA dan Jabatan Hal- Ehwal Pelajar, Kuala Lumpur.

19

17.Sapora Sipon. 2001. Stres. Punca, kesan dan daya tindak. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Stres anjuran Maktab Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 29.11.2001 18.Sapora Sipon. 2001. Stres di kalangan pelajar universiti. Kertas kerja yang disampaikan pada Seminar Psikologi Masyarakat Malaysia 3, Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah. 19.Sapora Sipon. 1995. Kaunseling individu dalam menangani masalah penyesuaian diri akibat kecelaruan peranan jantina menggunakan model “skilled helper”. Satu kajian kes. Kertas kerja Projek Diploma Kaunseling. Universiti Kebangsaan Malaysia.

PENYELIDIKAN 1.Mohamad Hj Yusof, Abdul Halim Othman, Sapora Sipon, Chua Bee Seok. Penyelidikan IRPA 07-02-10-0007. Stres: Punca, kesan dan daya tindak. 2. Abdul Halim Othman, Syed Roselina Suafi, Sapora Sipon, Chua Bee Seok. Penyelidikan IRPA EA 0014. . Penghasilan Modul dan Pengujian Keberkesanan Rawatan Kaunseling Kelompok dan Relaksasi Dalam Pengurangan Stres Kerja. 3. Sapora Sipon & Roslizawaty Ramli. 3.Sapora Sipon (1998).Masalah-masalah kaunselor tidak terlatih. Satu kajian awal di Kota Kinabalu Sabah. 4.Kajian bencana alam di kampung Kawang: Tajaan Hal-ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah. 5.Sapora Sipon dan Chua Bee Seok (1998). Masalah-masalah Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Projek penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. Kod 68/98 6.Sapora Sipon (1999). Stres di kalangan kaunselor. Projek Penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. Projek Penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. Kod 76/98 7.Stres dan wanita. Tajaan: Universiti Malaysia Sabah 8.Bencana Alam. Tajaan: Universiti Malaysia Sabah. 9. Penyelaras kerjasama Penyelidikan Agensi Dadah kebangsaan (ADK) dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, (UPSI).

20

9. Sapora Sipon dan Zainal Abidin Ali. Kajian faktor remaja lari dari rumah: Projek penyelidikan Ijazah Sarjana Muda. 10.Sapora Sipon & Justina Esther Gubud (2002). Gaya Kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru. Projek Penyelidikan Sarjana

SEMINAR/KONFERENS
Sapora Sipon. 2007. Teknik-teknik kaunseling Psikologi Kognitif Ad-Din. Seminar Persatuan Kaunseling Malaysia peringkat kebangsaan anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia dan Universiti Utara Malaysia. Sapora Sipon. 2007. The New PRC Ad-Din Stress Counseling Tool. Abstract USIM Research Innovation 2007. 'Ekspo Penyelidikan Dan Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa
2007 (Pecipta 2007)'

Sapora Sipon. 2007. The New Spiritual Stress Counselling Module: Psychology Cognitive Ad-Din. USIM Innovation 2007. 'Ekspo Penyelidikan Dan Ciptaan Institusi Pengajian
Tinggi Antarabangsa 2007 (Pecipta 2007)'

Sapora Sipon. 2007. REBT Job satisfaction Module:USIM Innovation 2007 'Ekspo
Penyelidikan Dan Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa 2007 (Pecipta 2007)'

Sapora Sipon. 2007. PC Counselling Tool. USIM Innovation 2007. 'Ekspo Penyelidikan Dan
Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa 2007 (Pecipta 2007)'

Sapora Sipon. 20007, Persidangan Kebangsaan Penerbitan Ilmiah 2006. Sapora Sipon. 2006. The effectiveness of a person-centered and rational-emotive behaviour therapy on stress and job satisfaction of teachers. Persidangan European Academy of Occupational Helath Psychology of dublin. Ireland.8-10 Novemeber 2006 Sapora Sipon 2006. School counseling in Malaysia. Its status and future challenges. The 2nd UPI-UPSI Joint International Conference, Bandung. Sapora Sipon, Roslizawaty Ramly, Munira Abdul Mutalib (2006). Imam Ghazali’s six steps towards change (Musharatah, Muraqabah, Muhasabah, Muaqabah, Mujahadah and Mu’atabah) in the prevention of drug abuse. Proceedings of International Counselling Symposium On Drug Prevention and Rehabilitation. Yuseri Ahmad, Sapora Sipon & Marina Munira Abdul Mutalib (2006). The role of religion in the rehabilitation of the drug abuser. International Counselling On Drug

21

Prevention Rehabilitation. Proceedings of International Counselling On Drug Prevention and Rehabilition. Sapora Sipon. Keberkesanan kaunseling kelompok dalam mengurangkan stress kerja. Inaugural research presentation seminar for post graduate students 2006. 13 Disember 2006 Sapora Sipon. 2006. International Counseling On Drug Prevetion Rehabilitation :Pengerusi sesi Muzakarah Muzakarah MARA Sapora Sipon. 2005.Penggunaan Al-Quran Dalam amalan Sesi Kaunseling. International Seminar on Al-Quran 2005. Sapora Sipon. Kebebrkesanan kaunseling agama dalam merawat kepuasan kerja dan stres. Persidangan Kaunseling Kebangsaan 2005 anjuran Universiti Malaysia Sarawak. 28-30 September 2007 Sapora Sipon. 2005 Keperluan agama dalam kaunseling.Persidangan Kaunseling Universiti Malaya.28 & 29 Novemebr 2005 anjuran Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Persatuan Kaunseling Malaysia dengan Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan. Sapora Sipon. 2005. Hubungan Tasawuur dan kaunseling.Satu penerokaan awal. Konvensyen Kebangsaan Persatuan Kaunseling Malaysia dengan kerjasama kemneterian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada 24 & 25 Jun 2005. Sapora Sipon. Muzakarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. 25Jun 2005 Sapora Sipon.Bengkel Agenda Melayu Unggul 2005. anjuran Yayasan Kajian & Strategi Melayu . 16 Jun 2005 Sapora Sipon dan Mohd Noor Saper. 2003. Keberkesanan kaunseling kelompok dalam pengurangan stres kerja. Seminar Psikologi Malaysia Anjuran Persatuan Psikologi Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd Noor Saper dan Sapora Sipon. 2003. Aplikasi kaunseling dari perpeketif Islam Sebagai alternatif pendekatan kaunseling kontemporari dalam Islam. Seminar Psikologi Malaysia anjuran Persatuan Psikologi Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim.

22

Wan Abdul Kader dan Sapora Sipon. 2003. Penghayatan Agama dan hubungannya dengan stres. Seminar Psikologi Malaysia anjuran Persatuan Psikologi Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Wan Abdul Kader dan Sapora Sipon. 2003. Isu transferens dalam perhubungan menolong. Satu perbincangan. Seminar kaunseling Malaysia anjuran Universiti Teknologi Malaysia dan Persatuan Kaunseling Malaysia. Sapora Sipon dan Hapshah Yusof. 2003. Keperluan dan keterbatasan pelbagai budaya. Satu pandangan. Seminar Kaunseling Malaysia anjuran Universiti Teknologi Malaysia dan Persatuan Kaunseling Malaysia. Sapora Sipon dan Hapshah Yusuf. 2003. Latihan dan penyeliaan kaunselor sekolah. Ke arah professionalisme. Seminar Kaunseling Malaysia anjuran Universiti Teknologi Malaysia dan Persatuan Kaunseling Malaysia. Sapora Sipon dan Asma Abdul Rahman. 2003. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dari perspektif pelajar. Satu kajian kualitatif. Wacana Pendidikan Islam dan Bahasa Arab siri ketiga anjuran Fakulti Pendidikan UKM. Sapora Sipon. 2003. The effects of stress management on teacher’s stress. 2 nd qualitative research convention anjuran Universiti Malaya dan Persatuan Kualitatif Malaysia. Sapora Sipon.2002. Gejala Sosial dan Keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kuanseling Sekolah. Seminar Pengurusan Nasional. Institut Aminudin Baki. Status : Pembentang kertas kerja. Sapora Sipon & Aslina Ahmad. 2002. Penggunaan Mel Eletronik Dalam Penyeliaan Latihan Kaunselor. Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 15. Intruksi dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula anjuran Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis di Kangar Perlis, 6-9 September. Status : Pembentang kertas kerja Sapora Sipon. 2002. Penggunaan Teknologi Komputer Dalam Pengajaran Bimbingan dan Kaunseling. Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 15. Intruksi dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula anjuran Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis di Kangar Pelris, 6-9 September. Status : Pembentang kertas kerja Kadijah Rohani Mohd Yunus & Sapora Sipon. 2002. Visi dan halatuju penyelidikan dan perkhidmatan kaunseling. (seting pendidikan). Seminar Halatuju Kaunseling di Malaysia

23

anjuran Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi. Kuala Lumpur. Status: Pembentang kertas kerja Sapora Sipon. 2002. Stres kerja Guru. Punca, kesan dan strategi daya tindak. Seminar Profesion Perguruan Kebangsaan anjuran Bahagian Pendidikan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat. 3-4 Jun. Status: Pembentang kertas kerja Sapora Sipon & Justina Esther Gubud. 2002. Gaya Kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru: Ke arah Perkembangan profesion perguruan. Seminar Profesion perguruan kebangsaan anjuran Bahagian Pendidikan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat. 3-4 Jun. Status: Pembentang kertas kerja Sapora Sipon & Ahmad Rozelan Yunus. 2002. Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Seminar Profesion Perguruan Kebangsaan anjuran Bahagian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat. 3-4 Jun. Status: Pembentang kertas kerja Penyelidikan dan Penulisan Ilmiah. 2001. Anjuran Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah. 2-3 April 2001. Status : Peserta Sapora Sipon. 2001. Intervensi Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Menangani Kelemahan Pencapaian Akademik Pelajar Bumiputera Di Institusi Pengajian Tinggi. Majlis Perumahan Dan Perkhidmatan Pelajar IPTA dan Jabatan Hal- Ehwal Pelajar, Universiti Utara Malaysia, 9 & 10 Mei 2001. Status: Pembentang kertas kerja International Conference Learning the Brain organized by Seri Mengasih at ShangrilaLa’s Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah. 18-19 October 2001. Status : Peserta dan Pencatat Sapora Sipon. 2001. Terapi rasional emotif tingkah laku. Sumbangan kepada Pengurangan stress guru pra-sekolah. Seminar Kebangsaan Prasekolah Berkualiti:

24

Cabaran & Realiti. Anjuran bersama Yayasan Sabah dan Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah. 12-13 November 2001. Status:Pembentang Kertas kerja Sapora Sipon. 2001. Peranan pendidikan dalam menangani gejala rasuah. Seminar Kesedaran Gejala Sosial anjuran Badan Pencegah Rasuah Sabah. Status: Pembentang kertas kerja. Sapora Sipon (2000). Kepimpinan Profesional kaunselor Sekolah. Realiti atau Mitos: Seminar Kebangsaan Penyelarasan Pendidikan Guru. 4hb Mei 2000. Kota Kinabalu, Sabah. Status : Pembentang Kertas Kerja. Sapora Sipon & Murnizam Halik 2000. Peluang-peluang Keusahawanan dalam Bidang Keusahawanan di alaf baru. Seminar Keusahawan Alaf Baru: Prospek Dan Cabaran. 1011 Mac 2000. Kota Kinabalu. Sabah. Status : Pembentang kertas Kerja. Sapora Sipon & Chua Bee Seok. 2000. Masalah-masalah Pelajar Universiti Malaysia Sabah- Seminar Persidangan Kebangsaan PascaSiswazah IPTA. Kota Kinabalu. Sabah. Status : Pembentang kertas kerja. Sapora Sipon & Chua Bee Seok 2000. Measuring Stress in School Teachers. Ist BIMPEAGA Regional Mental Health Conference. 8-9th April 2000. Sabah. Status : Pembentang Kertas Kerja Sapora Sipon. 2000. Kaunseling di organisasi. Seminar Sumber Manusia anjuran Jabatan Sumber Manusia. Kota Kinabalu, Sabah. Status: Pembentang Kertas kerja. Sapora Sipon , Rugaya Isa & Mansor Abdul Hamid. 2000. Managing A Fire Disaster. The Kawang Experience. The International Conference on Disaster Management. Lessons To Be Learnt. 29-30th April. 2000. Langkawi, Malaysia. Status : Pembentang Kertas kerja. Sapora Sipon. 2000. Stress Among School Counselors. 2 nd Asia Pacific Conference on Psychotherapy & 7th Malaysia Conference on Psychological Medicine, 30th-3rd March. Langkawi. Malaysia.

25

Status : Pembentang kertas kerja Sapora Sipon. 2000. Penyelidikan Dalam Latihan Pendidikan Kaunselor: Satu tinjauan: Kertas kerja dibentangkan di Seminar Pengajaran Dan Penyelidikan. Anjuran Maktab Perguruan Sarawak. Kuching. Status : Pembentang Kertas Kerja. Seminar Psikologi-PSIMA. 2000. Psikologi: Ke arah Kesejahteraan dan Kesmpurnaan Kendiri. 2-3 November 2000. anjuran Jabatan Psikologi, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA). Universiti Kebangsaan Malaysia. Status: Peserta Abdul Halim Othman, Shuib Che Din & Sapora Sipon 1999. Latihan Kaunseling Di Malaysia. Satu Ulasan Dan Cadangan. Seminar PERKAMA. 27.10.1999. Status : Pembentang Kertas Kerja Sapora Sipon dan Zainuddin Mohd Amin. 1999. Pengurusan sress di kalangan kaunselor. Satu Kajian Perpustakaan . Persidangan Kebangsaan PascaSiswazah IPTA. Kota Kinabalu Sabah. Status : Pembentang kertas kerja Sapora Sipon. 1999. Cultural sensitivies In Sabah. International Conference on Languages, literatures and Culture organized by Faculty of Modern Language, Universiti Putra Malaysia, Kolej Yayasan Melaka, Kuala Lumpur. Status : Pembentang kertas Kerja Sapora Sipon. 1999. School Counseling and Training in Malaysia – Minestosa International Counseling Institute – University of Minnesota. 12-19 August 1999. Amerika Syarikat. Status: Pembentang kertas kerja Sapora Sipon & Azmi. 1998. Youth: The Way Forward: Role of the Youth in The New Millenium. 2th “ Pure Love & True Family” Youth Conference. 13rd December 1998. Kota Kinabalu Sabah. Status : Pembentang Kertas kerja.

26

Sapora Sipon. 1998. Sijil Pelajaran Malaysia. Open certificate system. Toward a better and more flexible public examination system in Malaysia. 23rd. ASAIHL General Conference and Seminar on the The Role of Universities in School and Community Development. 12-14 November 1998. Bandar Seri Bengawan. Status : Pembentang kertas kerja Sapora Sipon. 1998. Isu Dan Masalah Kaunselor Sekolah Sepenuh Masa (Tidak Terlatih). Satu tinjauan awal Di Beberapa Daerah Di Sabah. Seminar Kebangsaan Pendidikan anjuran Institut Hussien Onn. Batu Pahat (ITTHO). Johor, 24-25 Oktober 2001. Status : Pembentang kertas kerja. Seminar Penyelidikan dan Penulisan Ilmiah. 2001. Anjuran Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah. 2-3 April 2001. Status : Peserta Seminar Keibubapaan anjuran Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah. Status: Pembentang kertas kerja CERAMAH/KERTAS KERJA 1.Sapora Sipon. 2002. Kecemerlangan Pelajar. Ceramah anjuran oleh Maktab Rendah Sains Mara, Kota Kinabalu, Sabah. 2.Sapora Sipon. 2002. Teknik-teknik belajar. Program mahasiswa berbakti ke desa (MAHABA). Ceramah anjuran oleh Kolej kediaman C, Universiti Malaysia Sabah. 3.Sapora Sipon. 2002. Kerjaya pelajar sekolah menengah. Ceramah anjuran Persatuan Alumni, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 4.Sapora Sipon. 2002. Memimpin Keperibadian cemerlang. Ceramah anjuran oleh PALAPES, Universiti Malaysia Sabah, di Kelankan, Papar, Sabah. 5.Sapora Sipon. 2001. Cinta Alam Sekitar. Ceramah anjuran Persatuan Suri Rumah dan kakitangan Universiti Malaysia Sabah dan Institut Biologi dan Tropika Antarabangsa, Universiti Malaysia Sabah. 6.Sapora Sipon. 2001. Kecemerlangan pelajar. Ceramah anjuran Persatuan Suri Rumah dan kakitangan Universiti Malaysia Sabah (KESUMBA), Kota Kinabalu, Sabah.

27

7.Sapora Sipon. 2001. Menangani gejala sosial remaja. Ceramah anjuran Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan,Labuan. 8.Sapora Sipon. 2001. Pengurusan stres dan motivasi. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Beufort, Sabah. 9.Sapora Sipon. 2001. Pengurusan masa. Ceramah yang dianjurkan oleh universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah pada 17.3.2001 10.Sapora Sipon. 2001. Cabaran alam kerjaya: Antara cita-cita dan saingan. Ceramah yang dianjurkan oleh Kolej Kediaman Bestari, Universiti Malaysia Sabah. 11.Sapora Sipon. 2001. Bimbingan dan kaunseling. Sekolah Menengah St. John Tuaran pada 1.3.2001 Ceramah yang dianjurkan oelh

12.Sapora Sipon. 2001. Seminar kesedaran gejala sosial. Ceramah yang dianjurkan oleh Badan Pencegah Rasuah, Sabah, Daerah Lahad Datu, Kota Kinabalu, Sabah. 13.Sapora Sipon. 2001. Kecemerlangan Peribadi. Ceramah yang dianjurkan oleh Exco Kebajikan dan Kemasyarakatan, JAKMAS Kolej B (BESTARI), Universiti Malaysia Sabah. 14. Sapora Sipon. 2001. Pentingnya akademik dalam kehidupan. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Pangeran Omar, Sipitang, Sabah. 15.Sapora Sipon. 2001. Kemahiran komunikasi dalam kaunseling. Ceramah yang dianjurkan oleh Hospital Bukit Padang pada 12.4.2001. 16.Sapora Sipon. 2001. Pendidikan Anak untuk meminati akademik hingga ke IPTA. Ceramah yang dianjurkan oleh Kolej Kediaman C, Universiti Malaysia Sabah pada 20.4.2001. 17.Sapora Sipon. 2001. Kursus kepimpinan dan protokal untuk Minggu Suai Mesra. Ceramah yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan pada 20.4.2001. 18.Sapora Sipon. 2001. Kaunseling penyeliaan dalam organisasi. Ceramah yang dianjurkan oleh Institut Tadbiran Awam Negara. (INTAN) wilayah Timur pada 9.4.2001 19.Sapora Sipon. 2001. Kemahiran belajar untuk Minggu Orientasi tingkatan Satu. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Inanam pada 10.1.2001. 20.Sapora Sipon. 2001. Masalah stress dan strategi mengatasinya. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah pada 13.7.2001.

28

21.Sapora Sipon. 2001. Motivasi. Ceramah yang dianjurkan oleh Kolej Kurnia Perdana pada 22.7.2001. 22.Sapora Sipon. 2001. Kemahiran keibubapaan. Ceramah yang dianjurkan oelh Persatuan PIBG Sekolah Padang Bermapah Sipitang pada 27.7.2001. 23.Sapora Sipon. 2001. Motivasi dan Kecemerlangan. Ceramah yang dianjurkan oleh Persatuan Universiti Malaysia Sabah pada 27hb. Jun 2001. 24.Sapora Sipon. 2001. Seminar Akademik Program Ceria Mesra Kinabatanagn. Ceramah yang dianjurkan oleh Interim UMS dan KEMAS Kinabatangan pada 25 Julai 2001. 25.Sapora Sipon. 2001. Kursus kaunseling dalam pengurusan. Ceramah yang dianjurkan oleh Akakdemik Kastam DiRaja pada 12-15hb. Jun 2001. 26.Sapora Sipon. 2001. Kursus Jati Diri. Ceramah yang dianjurkan oleh Akademik Kastam DiRaja Malaysia. 27.Sapora Sipon. 2001. Kecemerlangan pendidikan di kalangan pelajar universiti. Ceramah yang dianjurkan oleh kolej Ibu Kota, Kota Kinabalu, Sabah. 28.Sapora Sipon. 2001. Perancangan kerjaya masa hadapan dan cabaran di alaf baru. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. 29.Sapora Sipon. 2000. Penyesuaian di institusi pengajian tinggi. Ceramah yang dianjurkan oleh Kolej Matrikualsi Labuan pada 13.11.2000 30.Sapora Sipon. 2000. Wawasan diri. Ceramah yang dianjurkan oleh Program Bina Insan Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Kota kinabalu, Sabah. 31.Sapora Sipon. 2000. Kecemerlangan diri. Ceramah yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 32.Sapora Sipon. 2000. Budaya ilmu dalam pendidikan. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Tenom. 33.Sapora Sipon. 2000. Kem Pengukuhan Budaya Cemerlang Pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Pusat Matrikulasi Labuan, Wilayah Persekutuan, Sabah. 34.Sapora Sipon. 2000. Ceramah kerjaya. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah.

29

35.Sapora Sipon. 2000. Kemahiran Memimpin. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah menengah St. Frances Convent, Kota Kinabalu. 36.Sapora Sipon. 2000. Kemahiran asas kaunseling. Ceramah yang dianjurkan oleh Hospital Bukit Padang dan Universiti Malaysia , Sabah. 37.Sapora Sipon. 2000. Peranan wanita dalam pembangunan negara. Ceramah yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Kg. Bangka-Bangka, Kg. Likas, Kota Kinabalu, Sabah. 38.Sapora Sipon. 2000. Kaunseling di organisasi. Ceramah yang dianjurkan oleh Jabatan Sumber Manusia, cawangan negeri Sabah. 39.Sapora Sipon. 2000. Kaunseling di organisasi. Ceramah yang dianjurkan oleh Politeknik, Kota Kinabalu, sabah. 40.Sapora Sipon. 2000. Ciri-ciri kejayaan pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa, Sabah. 41.Sapora Sipon. 2000. Kecemerlangan pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Kebangsaan Likas, Kota Kinabalu, Sabah. 42.Sapora Sipon. 2000. Peranan mahasiswa dalam pembangunan kampus. Ceramah yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 43.Sapora Sipon. 2000. Akauntabiliti di tempat kerja. Ceramah yang dianjurkan oleh Jabatan Sumber Negeri, Kota Kinabalu, Sabah. 44.Sapora Sipon. 2000. Pemantapan Disiplin Diri. Ceramah yang dianjurkan oleh Jabatan Sumber Manusia, Kota Kinabalu, Sabah. 45.Sapora Sipon. 2000. Amalan negatif di tempat kerja. Ceramah yang dianjurkan oleh Jabatan Sumber Manusia, Negeri Sabah, Kota Kinabalu. 46.Sapora Sipon. 2000. Pengenalan Latihan Dinamika Kelompok. Ceramah yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan cawangan negeri Sabah. Kota Kinabalu, Sabah. 47.Sapora Sipon. 2000. Kecemerlangan Pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Gaya. 48.Sapora Sipon. 2000. Pembentukan Peribadi Sahsiah pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah, cawangan Labuan. 49.Sapora Sipon. 2000. Kepentingan kerjaya di Sekolah menengah. Ceramah yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

30

50.Sapora Sipon. 2000. Kecemerlangan Pelajar-Projek Jalinan Kasih PMUMS. Ceramah yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Sabah. 51.Sapora Sipon. 2000. Peranan kaunseling di sekolah. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Gaya. 52.Sapora Sipon. 1999. Kecemerlangan akademik. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Shan Tao, Kota Kinabalu, Sabah. 53.Sapora Sipon. 1999. Kecemerlangan Pelajar. Ceramah anjuran Universiti Malaysia Sabah sempena Minggu Suai Mesra, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 54.Sapora Sipon. 1999. Keperibadian Pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Kampong A, Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu, Sabah. 55.Sapora Sipon. 1999. Menangani dadah di kalangan remaja. Ceramah yang dianjurkan oleh Agensi Dadah Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 56.Sapora Sipon. 1999. Kaunseling di organisasi. Ceramah yang dianjurkan oleh Maktab Sandakan, Sandakan, Sabah. 57.Sapora Sipon. 1999. Kerjaya di sekolah menengah. Ceramah yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 58.Sapora Sipon. 1999. Peranan ibu bapa dalam menangani masalah sosial. Ceramah yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Negeri cawangan, Sabah. 59.Sapora Sipon. 1998. Peranan guru dalam menangani permasalahan pelajar anjuran Sekolah Menengah putatan. 22.8.1998. Kota Kinabalu, Sabah. 60.Sapora Sipon. 1998. Peranan mentor di Maktab Perguruan Kent, Sabah. Ceramah yang dinjurkan Maktab Perguruan Kent, Sabah. Kota Kinabalu, Sabah. 61.Sapora Sipon. 1998. Teknik dan Kemahiran Asas Kaunseling. Ceramah yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Sabah dan Jabatan Pendidikan Sabah pada 23.10.1998. 62.Sapora Sipon. 1998. Keruntuhan moral pelajar dan cara-cara menanganinya. Ceramah yang dianjurkan oleh Maktab Perguruan Kent, Sabah pada 23.10.1998. 63.Sapora Sipon. 1998. Peranan ibu bapa dalam menangani masalah budaya sosial remaja. Ceramah yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Sabah dan Rukun Tetangga Kawasan Kinarut pada 1.11.1998.

31

64.Sapora Sipon. 1998. Kecemerlangan kerjaya dalam kehidupan pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Maktab Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. 65.Sapora Sipon. 1998. Peranan kerjaya dalam kehidupan pelajar. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kinarut, Kota Kinabalu, Sabah. 66.Sapora Sipon. 1999. Kecemerlangan akademik. Ceramah yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Shan Tao, Kota Kinabalu, Sabah. 67.Fasilitator Program Motivasi Pelajar Gagal/Lulus anjuran Jabatan Pendidikan Selangor 1997. 68.Fasilitator Program Kaunseling Berhenti Merokok untuk Projek IRPA UKM No 0702-0006 69.Fasilitator Program Rakan Sebaya Pelajar Tingkatan Satu Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Sekolah Negeri Selangor anjuran Jabatan Pendidikan Selangor (1997) 70.Fasilitator Program Kecemerlangan akademik Akademik Sekolah Mennegah Dato’ Abdul Razak Seremban (1997) 71.Fasilitator Bengkel Kerjaya anjuran Puspanita Kebangsaan (1997). 72.Fasilitator Program Kecemerlangan Akademik Sekolah Menengah Tunku Kurshiah Seremban (1996) 73.Fasilitator Program Motivasi Pelajar-pelajar Tingkatan 6 anjuran Jabatan Pendidikan Selangor (1966). 74.Fasilitator Program Motivasi Pelajar-pelajar Gagal/Lulus anjuran Jabatan Pendidikan Hulu Langat. 75. Fasiltator Program Maju Diri, Sekolah Menengah Convent Kajang pada 13.1.1997 76. Fasilitator Kursus Motivasi Tingkatan Tiga, Sekolah Menengah Convent Kajang dari 24.2.1997 hingga 28.2.1997. 77. Fasilitator Kursus Motivasi Pengawas, Sekolah Menengah Convent Kajang pada 15.3.1997. 78. Penyelaras Minggu Anti Dadah, Sekolah Menengah Convent Kajang dari 24.3.1997 hingga 28.3.1997. 79. Fasilitator program Kecemrlangan Akademik Sijil Pelajaran Malaysia pelajar Melayu Daerah Hulu Langat dari 19.5.1997 hingga 23.5.1997.

32

80. Penyelaras Program Pendidikan dan Kaunseling kerjaya anak-anak PUSPANITA dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah di Selangor dan Wilayah Persekutuan pada 14.6.1997. 81. Fasilitator Program Motivasi Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) di Hulu Langat, Semenyih, anjuran Jabatan Pendidikan Selangor dari 5.7.1997 hingga 9.7.1997. 82. Fasilitator Kursus Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) anjuran Jabatan Pendidikan Selangor dari 21.7.1997 hingga 25.7.1997. 83. Fasilitator Motivasi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 1) daerah Hulu Langat, anjuran Jabatan Pendidikan Selangor. 84. Penyelaras ceramah teknik menjawab matapelajaran peperiksaan Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia anjuran Jabatan Pendidikan Malaysia.

LAPORAN TEKNIK. 1.Sapora Sipon dan Chua Bee Seok. 1999. Masalah-masalah pelajar Universiti Malaysia Sabah. Laporan akhir projek penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. 76/98. 2.Sapora Sipon. 1999. Pengurusan stres di kalangan kaunselor. Laporan Akhir penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. 3. Abdul Halim Othman, Mohd Haji Yusuf, Chua Bee Seok & Sapora Sipon. 2000. Stres: Punca, kesan dan daya tindak. Laporan akhir projek penyelidikan IRPA 07-02-10-0007. PENYELIDIKAN 1.Mohamad Hj Yusof, Abdul Halim Othman, Sapora Sipon, Chua Bee Seok. Penyelidikan IRPA 07-02-10-0007. Stres: Punca, kesan dan daya tindak. 2. Abdul Halim Othman, Syed Roselina Suafi, Sapora Sipon, Chua Bee Seok. Penyelidikan IRPA EA 0014. . Penghasilan Modul dan Pengujian Keberkesanan Rawatan Kaunseling Kelompok dan Relaksasi Dalam Pengurangan Stres Kerja. 3. Sapora Sipon & Roslizawaty Ramli. 3.Sapora Sipon (1998).Masalah-masalah kaunselor tidak terlatih. Satu kajian awal di Kota Kinabalu Sabah. 4.Kajian bencana alam di kampung Kawang: Tajaan Hal-ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah.

33

5.Sapora Sipon dan Chua Bee Seok (1998). Masalah-masalah Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Projek penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. Kod 68/98 6.Sapora Sipon (1999). Stres di kalangan kaunselor. Projek Penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. Projek Penyelidikan Universiti Malaysia Sabah. Kod 76/98 7.Stres dan wanita. Tajaan: Universiti Malaysia Sabah 8.Bencana Alam. Tajaan: Universiti Malaysia Sabah. 9. Penyelaras kerjasama Penyelidikan Agensi Dadah kebangsaan (ADK) dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, (UPSI). 9. Sapora Sipon dan Zainal Abidin Ali. Kajian faktor remaja lari dari rumah: Projek penyelidikan Ijazah Sarjana Muda. 10.Sapora Sipon & Justina Esther Gubud (2002). Gaya Kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru. Projek Penyelidikan Sarjana PENYELIAAN PELAJAR 1) Nor Zalina Fauzi, 2007. Status of women in Islam and Christianity from the family and education aspect. 2) Che Rosliman Che Razak.2007. The concept of dakwah in al-quean and asSunnah. 3) Mohammed Junaid Mohd Adzmy.2007. The roles and challenges of Muslim preachers in Malaysia. 4) Nurul Anisah. 2007. The elements of metaphor, simile and personification in alquran and hadith and its relation to dakwah. 5) Siti Hazar Ismail. 2007. Islamic Entertainment and the concept of Halal entertainment. A case study in USIM (Da’wah and Islamic Management Students Year FKP). 6) Muhammad Zain Abdul Razak. 2007.The importance of Islamic management in organization: A case study of the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM).
7)

Hafizah Yahya. 2006. The concept of prophethood.

34

8) Mohd Afiq Firdaus Mashudi. 2007. Techno-daie as a new da’wah methodology: A case study of USIM’s students. 9) Noredayu Nuri.2007.The elements of da’wah by Rasulullah SAW. 10) Juliana Mohamed. 2007. The role of woman from the Al-quran. A contextual study. 11) Ahmad radhi hafiz Adam. 2007. Comparison between Islamic da’wah and Christianity missionary in Malaysia. 12) Mohd Faizal haji Shamsuddin. 2007. Islamic Work Ethics: A case study at Islamic Science University of Malaysia. 13) Ahmad Tajuddin Sarin. 2007. The concept of Islamic Counselling in da’wah. 14) Mawaddah Muhamamd: (2005) An achivement of a religious school. A case study at Sekolah Menengah Agama Al-Maidah Addiniah Padang Tengku Kuala Lipis. 15) Nurul Asa’adah Said. (2005) The effectiveness of Islamic car sticker in da’wwah: A case study at Batu Pahat, Johor. 16) Mariani Ibrahim. 2005. The role of women in social services. 17) Jamilah Abu Hassan. 2005. The stretgaies of Islamic Da’wah organization in solving social problems. A case study of the Muslim youth movement of Malaysia (ABIM). 18) Siti Hajariah Muhamamd. 2005. The traditional Malay Dress “Baju kurung” throughh the eyes of Malay women. A case study at Kota Bharu, Kelantan. 19) Nurulhuda Ismail. 2006. The efefctiveness of massaging as one of the tradition medicine methods: A case study at Tanah Merah Kelantan. 20) Nurul huida binti haji Mansor. 2006. Noble values in “Semerah padi” 21) Norulnajwa Safiei.2006. An implementation and effectiveness of J-Qaf programme: A case study at Sekolah kebangsaan Kota Kulai 2. 22) Khairuni Hasan. 2006. The effects of relaity television on teenager: A case study of undergraduates at MARA. 23) Zawani Mohmad @ Mohamad 2006. The relationship between counseling and leadership: A case study among third year student of Faculty of Leadership and management,KUIM.

35

24) Siti Khaliliah Mat Nor. 2006. The effectiveness of religion in solving problems among teenagers.
25)

Nornazihah binti hamezah 2006. Sources of stress among students in secondary school. A case study in sekolah Mennegah Kebangsaan Komplkes Gong Badak, Kuala Terengganu.

26) Suraini Sarip. 2006. The roles of cousneling to decrease divorece problem:A case study at Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim (YPKDT), Johor. 27) Saridah@ Suhada Maidi. 2006. The role of Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEINS) in spreading Islamic da’wah among mualaf at Ranau. 28) The role of Al-Jamie’ Mosque in spreading Islamic Dakwah: A case study of gerakan Desa Wawasan (GDW), Meampung keningau, Sabah.
29)

Noor Syuhadah binti Abu Bakar. 2006. A comaprison between Islamic and western view of ethics. Hafizah Yahya. 2006. The concept of prophethood.

30)

31) Siti Shamsawalizah Bohari- The concept of God. A comparative study of Islam and Christian
32) 33)

Norul Ain Majib. 2007. The role of nasyid in da’wah Nurlida Abdul Rahman. 2007. Women in Politics

34) Aziah Sulaiman- The role of Jabatan Agama Islam in solving social issues 35) Nornazihah Hamezah- Counseling skills towards solving social problem. 36) Nor Sheila Anun Mat Jusof-The Concept of Da’wah in Islam 37) Siti Khalilah Mat Nor- The role of JAKIM in solving social issues 38) Yusnida Abd Rashid-The role of counseling in moulding the Islamic personality. 39) Rozlida Zakaria- The role of daie in Islamic da’wah
40)

Fairus Salim Mustapha. 2007.Islamic Elements in counseling and its relation with da’wah

41) Nurul Syuhada Abu Bakar- Islamic work ethics- A case study of Petronas 42) Saridah @ Suhada Maidi-

36

43) Nurul Huda Ismail- The relationship of da’wah and counseling.
44)

Gustina Gubud.(2002) Gaya kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru

45) Ahmad Sahid (1999). Masalah Pelajar di sebuah institsui pengajian tinggi Di Sabah: Satu Perbandingan Antara Pelajar Tahun Pertama Dengan Pelajar Tahun Kepujian. 46) Zainal Abidin Ahmad (1999). Faktor remaja lari dari rumah: Satu kajian kes di sebuah sekolah Tunas Bakti di Sabah. 47) Mara Merani (1999). Stres dan kesannya ke atas pencapaian akademik pelajar. 48) Catelina Sauki (2002). Stres di kalangan warga tua. 49) Nurul Huda Abdullah (2002)-Hubungan sikap pelajar tingkatan 6 terhadap penggunaan komputer dalam proses penyempurnaan pembelajaran pelajar. PENYELIAAN PRAKTIKUM. 40 pelajar termasuk pelajar-pelajar dari Universiti Putra Malaysia. Ng Wei Siong Gehinah Nadzariah Hindian Darasun Kalsom Abdullah Abdul Rani Mutalib Shafie Zakaria Zanila Ismail Kartini Maisara Norashida Shafie Mohd Shah Jailani Sepiah Jalil Nasdim Pumpunga Irene Leong Kha Siew Ping The Lean Seang Shah Jaharun KURSUS/BENGKEL YANG DIIKUTI 1.Kursus Pengurusan dan pentadbiran Universiti untuk kakitangan akademik pada 18-19 Januari 2006 anjuran Unit latihan Bahagian Pembangunan Sumebr Manusia Kolej Universiit Islam Malaysia

37

2.Seminar in university management Malaysia/Australia, 5-6 March 2002, Kota Kinabalu, Sabah. 2.Developing leadership skills for managing in a creative environment organized by Universiti Malaysia Sabah & the University of the Philipines Los Banos, 7-9 November 1998. Kota Kinabalu, Sabah. 3.Kursus Kewangan Keluarga anjran Majlis Penasihat Wanita Sabah. 13 Jun 1998. Kota Kinabalu, Sabah. 4.Bengkel Kesedaran Sains dan Teknologi anjuran Universiti Putra Malaysia. 21 Februari 1998. 5.Kursus Kepimpinan Rakan Dinamik anjuran Sekolah Menengah Shan Tao, 9-11 April, 1999. 6.Kursus Asas Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-sekolah menengah Negeri Selangor anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 18-22 November 1996. 7.Kursus Kaunseling HIV/AIDS anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia,24-28 Ogos 1997. 8.Bengkel satu kaedah penyelesaian dari menagih semula anjuran Pusat Serenti Sungai Besi dan Persatuan Diploma Psikologi (Kaunseling). UKM. 9 Februari 1995. 9.Kursus Pembimbing Rakan Sebaya Peringkat Negeri Selangor Darul Ehsan anjuran Jabatan Pendidikan Selangor, 21-25 Julai 1997. 10.Bengkel Kaunseling ke 14. Kaunseling: Cabaran & Profesionalisme masa kini anjuran Jabatan Psikologi & Pelajar Diploma Psikologi (Kaunseling) sesi 1995/1996. 28 & 29 Mei 1996. 11.Kursus Penulisan buku teks institusi pengajian tinggi anjuran Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah.10-11 Disember. 1998. Kota Kinabalu, Sabah. 12.Simposium Kaunseling Kebangsaan anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia & Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa. 16-18 Ogos 1996. 13.Bengkel Kecemerlangan Diri 1 anjuran Program Kaunseling Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah. 31 Januari 1999. Kota Kinabalu. Sabah

38

14.Kursus Penulisan Buku Teks instisui Pengajian Tinggi anjuran Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah. 10-11 Disember 1998. Kota Kinabalu, Sabah. 15.Kursus Pengukuran dan Penilaian Pendidikan anjuran Majlis Peperiksaan Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah. 14-15 Julai 1999. Kota Kinabalu, Sabah. 16. Kursus Pengajaran dan Pembelajaran anjuran Universiti Malaysia Sabah. 17.Bengkel Kerja Kaedah Penerbitan Akademik anjuran Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa & Universiti Malaysia Sabah. 20-21 Julai 2001. Kota Kinabalu, Sabah. 18.Bengkel Penulisan Ilmiah Gaya anjuran Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa & Universiti Malaysia Sabah. 20-21 Julai 2001. Kota Kinabalu, Sabah. 19.Kursus dan Bengkel Kerja Projek Power Point Presentation. Anjuran Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 20.Bengkel Perpustakaan Eletronik anjuran Perpustakaaan Universiti Malaysia Sabah. 10. Ogos 2000. 21.Bengkel Kaunseling- Isu-isu kritikal Kaunseling anjuran Sekolah Psikologi & Kerja Sosial anjuran Universiti Malaysia Sabah. 20-21 Julai 2000. 22.Kursus Fardhu Kifayah anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia cawangan Sabah. 11hb November 2000. Kota Kinabalu, Sabah. 23.Workplace Psychology Seminar (SEROJA 2000). Organized by the School of Psychology and Social Work, Universiti Malaysia Sabah. 24 November 2000. Kota Kinabalu, Sabah. 24.Bengkel Kaunseling ke 13 anjuran Jabatan Psikologi dan Persatuan Siswazah Diploma Kaunseling, Universiti Kebangsaan Malaysia. 25. Seminar The Third Afro-Asian Psychological Congress anjuran The Malaysia Psychological Association dan Universiti Kebangsaan Malaysia. 26. Seminar Menangani Isu Gejala Sosial anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. 27. Simposium Kaunseling Kebangsaan anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia. 27 Pengarah Latihan Dinamika Kelompok, Minggu Suai Mesra sesi 1999/2000 anjuran Jabatan Hal-Ehwal Pelajar:Universiti Malaysia Sabah. 28 Pengarah Latihan Dinamika Kelompok Minggu Suai Mesra sesi 2000/2001 anjuran Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah.

39

29 Pengarah Latihan Dinamika Kelompok Karnival Rakan Muda (1) Peringkat Institut Pengajian Tinggi Zon Timur, anjuran Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia. 30 Pengarah Latihan Dinamika Kelompok Karnival Rakan Muda (2) Peringkat Institut Pengajian Tinggi Zon Timur, anjuran Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia. 31 Pengarah Seminar Kecemerlangan Akademik Pelajar anjuran Unit Kaunseling, Jabatan Hal-Ehwal, Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 32 Penasihat Seminar Kecemerlangan Akademik Mahasiswa, anjuran Unit Kaunseling, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 33 Penasihat Program Mesra Motivasi Labuan anjuran Unit Kaunseling, Jabatan HalEhwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 34 Pengarah Buletin Unit Kaunseling, Jabatan hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. . 31.Kursus Motivasi dan Keusahawan Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera 1, anjuran Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera PERHEBAT) 32.Kursus Motivasi dan Keusahawanan Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera (PERHEBAT) 2. anjuran Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera PERHEBAT) 33.Penyeliaan Praktikum Kaunseling : Universiti Putra Malaysia dan KOPEDA sesi 2000/2001 34.Penyeliaan Praktikum Kaunseling: Universiti Putra Malaysia dan KOPEDA sesi 2001/2002 34.Kursus Kaunseling di tempat kerja oleh MAMPU/INTAN. 35.Kursus Kaunseling di organisasi. Anjuran Jabatan Sumber Manusia, Sabah 36.Kursus Kemahiran Asas Kaunseling anjuran Jabatan Kerja Raya, Sabah. 37.Kursus Training the trainer anjuran Biro TataNegara, Jabatan Perdana Menteri. 38.Kursus Kemahiran Asas Kaunseling anjuran Pusat Latihan, Jabatan Kastam Di Raja.

40

-JAWATANKUASA/KHIDMAT SOSIAL. 1.Mohex 1.Urusetia Majlis Memorandum Persafahaman 3.AJK Majlis Pelancaran Buku USIM. 16 Januari 2007 di Hotel Palm Garden Putrajaya anjuran Unit Penerbitan Bahagian pengurusan Ilmu, Pusat Pengurusan Ilmu dan Teknologi Mkalumat. 4. Ahli Jawatankuasa Induk ”International Seminar on Syariah and Common Law (ISCOL2006) 5. AJK Multimedia and Teknikal ICT sempena Majlis Konvokesyen Keempat KUIM. Pada 26 Ogos 2006, 6.AJK Kecil Majlis santapan sempena Majlis Konvokesyen Keempat KUIM pada 26 Ogos 2006. 7.Ahli jawatankuasa Kecil Aturcara, jemputan, sambutan dan protokal Konvokesyen Keempat KUIM pada 26 Ogos 2006. 8.Hakim Pertandingan Bacaan Kegemaran Saya Sempena Sambutan Bulan Membaca Kegemaran Saya 2006. 9.Urusetia Lawatan Sambil Belajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durian Guling ke KUIM. 10 Mac 2006. 10.Urusetia Lawatan kerja Universiti Malaysia Sabah (UMS) ke KUIM :17 Oktober 2006 11.22.AJK Pameran Kemeneterian Pengajian Tinggi sempena Kempen Membaca Kebangsaan 206 anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia pada 14 Julai 2006 hinmgga 16 Julai 2006. 12.Urusetia Lawatan kerja Delegasi Cina; 17 Oktober 2006 13.AJK Kejohanan Debat Bahasa Arab Peringkat Institusi Pengajian Tinggi Asean 2006 14.AJK lawatan kerja dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 15.AJK Seminar Kecelaruan Nilai dan Identiti Remaja (KENDIRA) anjuran Bahagian Hal-Ehwal Pelajar. KUIM

41

16.Jawatankuasa Induk Majlis Konvokesyen keempat 17.Ahli Jawatankausa Sistem Paparan Digital 18.Ahli Jawatankuasa Minggu Kualiti USIM 2006 19.Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Anugerah Sukan MASUM 2006 20.Penceramah Program Jambori Pengakap Malaysia ke-11 21.AJK Karnival Pendidikan dan Kerjaya Negeri Sembilan 22.Hakim Kejohanan Debat Antara Fakulti Karnival Debat KUIM 2005. 15hb September 2005 23.Ahli Jawatankuasa BULETIN USIM 24.Ahli Jawatankuasa Induk Manhaj Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaaan anjuran Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia 25.Ahli Jawatankuasa Penerbitan Universiti 2006 26.Ahli Jawatankuasa lawatan Sekolah Men Keb. Agama Al-Manshoor 10 November 2006 27.Penyelaras Program Latihan Asas Khidmat Komuniti KUIM (Program kaunseling) 28.Pengarah Kursus Asas keusahawanan Siswa 2005 29.Pengarah Seminar Klinik SPM dan STAM 11 2006 30.AJK Teknikal Projek Sistem Paparan Digital Bil. 1/2006
31.AJK International Counselling Symposium On Drug Prevention and Rehabilitation 32.Jawatankuasa Majalah Prospect (di bawah Sekretariat Naib Canselor0 33.AJK Seminar Antarabangsa Syariah dan Common Law (ISCOL 2006) 34.Jawatankuasa Induk Lawatan Canselor KUIM 35.Penyelaras Penghimpunan Bulanan KUIM 36.AJK Promosi Pameran IPTA di Kuantan 37.AJK Promosi IPTA di Mid-Valley, Kuala Lumpur.

42

38.AJK Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan 39.AJK Minggu Kualti KUIM 40.AJK Pertandingan Debat Di Raja KUIM 41.AJK Skeretariat Keusahawanan 42.AJK Penerbitan Syarahan Perdana 43.AJK Syarahan Perdana 44.AJK Hari Pelanggan KUIM .45.Setiausaha Badan kebajikan KUIM 46.AJK Seminar in Islamic and Finance (iBAF) 2006. Fakulti Ekonomi dan Muamlata 2006 47.AJK Majlis Memorandum Persafahaman (MoU) antara kolej Universiit Islam Malaysia (KUIM) dengan Chinese-Arabic Translation Association. 17 Ogos 2006

48.Ceramah Minggu Orientasi Pelajar (Tamhidi)

49.AJK Penerbitan Video Korporat USIM versi kedua 50.AJK Penubuhan Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) KUIM 51.Jawatankuasa Debat Alam Sekitar Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. 52.Jawatnkuasa Karnival Rakan Muda Institusi Pengajian Tinggi Awam, Malaysia Zon Timur. 53.Jawantankuasa Persidangan Kebangsaan PascaSiswazah Institusi PengajianTinggi Awam, Malaysia. 54.Jawatankuasa Minggu Suai Mesra Universiti Malaysia Sabah. 55.Jawatankuasa Minggu Suai Mesra 2000. 56.Jawatankuasa Karnival Rakan Muda Peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam, Malaysia Zon Timur. 57.Jawatankuasa Persatuan Kebajikan Suri Rumah dan Kakitangan Universiti Malaysia Sabah. KESUMBA. 58.Ketua Unit Persatuan Kebajikan Suri Rumah dan Kakitangan Universiti Malaysia Sabah, KESUMBA. 59.Jawatankuasa Bengkel Penulisan Gaya Universiti Malaysia Sabah.

43

60.Penasihat Seminar Kecemerlangan Akademik Mahasiswa, Universiti Malaysia Sabah. 61.Resource speaker Persatuan Perancang Keluarga, Negeri Sabah. 62.Ahli Jawatankausa Protem penubuhan TASKI dan TASKA Universiti Malaysia Sabah. 63.Lawatan kerja ke Unit-unit Kaunseling di Universiti Putra Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Universiti Malaya. 64.Latihan Dinamika Kelompok (LDK) Karnival Rekreasi Rakan Muda Institusi Pengajian Tinggi Zon Malaysia Timur 1999- 23-25. Jun 1999. 65.Training the Trainers di kalangan pensyarah, Universiti Malaysia Sabah– 16-18 Mei 1999. 66.Aktiviti Latihan Dinamika Kelompok LDK di kalangan pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 67.Aktiviti Training the Trainers di Beringgis Beach Resort. 68.Aktiviti Latihan Dinamika Kelompok Minggu Suai Mesra Universiti Malaysia Sabah. 69.Aktiviti Minggu Mesra Motivasi Labuan, Kampus Antarabangsa Cawangan Labuan. 70.Kursus Kem Motivasi Di Pulau Memutik. 71.Hari Kerjaya Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial dan Unit Kaunseling –3.2.2000. 72.Bengkel Kerjaya Gemilang UKM-UMS 2000 – 12-15 Mei 2000. 73.Bengkel Pembimbing Rakan Sebaya Universiti Malaysia Sabah. 74.Seminar Kecemerlangan Mahasiswa Seminar Kecemerlangan Akademik Pelajar. 75.Buletin Khas, Jabatan Hal-Ehwal, Universiti Malaysia Sabah. 76.Program Maju Diri, Sekolah Convent Kajang, Selangor. 77.Kursus Motivasi Pengawas Sekolah Convent Kajang- 15.3.1997 78.Kursus Motivasi Pelajar Tingkatan Tiga- 24.2.1997-28.2.1997. 79.Minggu Anti- Dadah, Sekolah Menengah Convent Kajang- 24.3.1997-28.3.1997.

44

80.Minggu Kerjaya Sekolah Menengah Convent Kajang- 12.5.1997. 81.Program Teknik menjawab matapelajaran peperiksaan Peperiksaan Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia 82.Terlibat dalam menyediakan kertas kerja Diploma Pasca Siswazah Psikologi (Kaunseling) dan Sarjana Psikologi (Kaunseling). 83.Terlibat dalam merencana penubuhan TASKA dan TADIKA, Universiti Malaysia Sabah. KURSUS YANG PERNAH DIAJAR. Prinsip dan Falsafah Kaunseling Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Teknik Asas Kaunseling Psikologi Belia Kerjaya dan Penempatan Pengenalan Psikologi Gunaan Teknik-teknik Kaunseling kelompok. Psikologi Silang Budaya. Teori ujian dan vokasional Teori dan teknik asas kaunseling Psikologi Perkembangan Teori dan teknik Asas Kaunseling. Pra-Praktikum. AAD2103: Organisasi Dakwah Masa Kini AAD2043: Islam dan Isu-isu Semasa AAM 3053:Etika Kerja Islam ACA 3023Statistik Komunikasi Psikologi Silang Budaya Etika dan Protokal Gerakan Missionari Semasa

45

46

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kursus

Jumlah pelajar PK 2213: Prinsip & Falsafah 18 Kaunseling Psikologi Belia 18 Psikologi Perkembangan 24 Teori kaunseling dan 18 Psikoterapi Teknik Asas Kaunseling 18 Kerjaya dan Penempatan 54 Psikologi Gunaan 154 PK 2213: Prinsip & Falsafah Kaunseling Teori Kaunseling & Psikoterapi 35 Prinsip dan Falsafah Kaunseling 105 Prinsip dan falsafah kaunseling 10 (pelajar separuh masa) Prinsip dan Falsafah Kaunseling 9 (pelajar Program Diploma pendidikan) Psikologi Silang Budaya 18 (pelajar program Sijil Psikologi) -berkongsi Teori Kaunseling & Psikoterapi 10 Prinsip dan Falsafah Kaunseling 9 Teknik Asas Kaunseling Kaunseling dan Dinamika Kelompok Teori dan Ujian Vokasional Teknik Asas Kaunseling Teori ujian dan vokasional PK 2213: Prinsip & Falsafah Kaunseling PK 2543: Teori-teori Kaunseling & Psikoterapi (pelajar separuh masa) PK 3016: Latihan Praktikum PK 3615: Pra praktikum (berkongsi) PK 2543: Prinsip & Falsafah Kaunseling (pelajar separuh masakumpulan kedua) PT 2223: kemahiran asas kaunseling (Tutorial) KKT 1013: Teori dan Teknik Asas Kaunseling 35 25 35 35 25 149 10 6 9

Jumlah jam 52 52 52 52 52 52 70 52 70 52 25 26 52 25 52 70 52 52 26 70 52

Semester 1, sesi 1998/1999 1, sesi 1998/1999 1, sesi 1998/1999 2, sesi 1998/1999 2, sesi 1998/1999 2, sesi 1998/1999 1 sesi 1999/2000 1 sesi 1999/2000 1, sesi 2000/2001 1, sesi 2000/2001 Semester 1, 2000/2001 Semester 1 Semester 5 Semester 2000/2001 2. sesi

2, sesi 2000/2001 1, sesi 2000/2001 2, sesi 2000/2001 2, sesi 2000/2001 2, sesi 2000/2002 1, sesi 2001/2002 Sesi 2001/2002 Sesi 2001/2002 Semester 2001/2002 Semester 2001/2002 Semester 2002/2003 2, sesi

26 27

60 302 47 52

2, 1,

sesi sesi

AAD2103: Organisasi Dakwah Masa Kini AAD2043: Islam dan Isuisu Semasa AAM 3053:Etika Kerja Islam ACA 3023Statistik Komunikasi Psikologi Silang Budaza Etika dan Protokal

259

52 52

119 40 40 40

52 52

Semester 2, 2005/2006 Semester 2, 2005/2006 Semester 1 2006/2007 Semestre 2006/2007 SEmester 2007/2008 Semester 2007/2008 1 1

PENGALAMAN KELOMPOK. Tahun

MELAKSANAKAN

SESI

KAUNSELING

INDIVIDU

DAN

Jawatan

Kaunseling individu Anggaran Klien Masa(jam) 1200

Kaunseling kelompok Anggaran Kelompok Masa

1995-1996

Pembantu kaunselor

30

10

1200

1996- 1998

Kaunselor sekolah sepenuh 60 masa

2400

20

2400

1999-2001

Ketua Unit Kaunseling dan 50 Bimbingan, Jabatan HalEhwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah.

2000

10

1200

2001-2002

Ketua Unit Kaunseling, 20 Persatuan Isteri dan

800

4

480

48

Kakitangan Wanita, Universiti Malaysia Sabah. (KESUMBA)

JUMLAH

160(klien)

6400 jam

44 (kelompok)5280 (jam)

KEGIATAN PENDIDIKAN LAIN 1. Pengarah Latihan Dinamika Kelompok, Minggu Suai Mesra sesi 1999/2000 anjuran Jabatan Hal-Ehwal Pelajar:Universiti Malaysia Sabah. 2. Pengarah Latihan Dinamika Kelompok Minggu Suai Mesra sesi 2000/2001 anjuran Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 3. Pengarah Latihan Dinamika Kelompok Karnival Rakan Muda (1) Peringkat Institut Pengajian Tinggi Zon Timur, anjuran Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia. 4. Pengarah Latihan Dinamika Kelompok Karnival Rakan Muda (2) Peringkat Institut Pengajian Tinggi Zon Timur, anjuran Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia. 5. Pengarah Seminar Kecemerlangan Akademik Pelajar anjuran Unit Kaunseling, Jabatan Hal-Ehwal, Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 6. Penasihat Seminar Kecemerlangan Akademik Mahasiswa, anjuran Unit Kaunseling, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 7. Penasihat Program Mesra Motivasi Labuan anjuran Unit Kaunseling, Jabatan HalEhwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 8. Pengarah Buletin Unit Kaunseling, Jabatan hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah.

49

PERUNDINGAN DAN PENGEMBANGAN. 1.Kursus Motivasi dan Keusahawan Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera 1, anjuran Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera PERHEBAT) 2. Kursus Motivasi dan Keusahawanan Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera (PERHEBAT) 2. anjuran Persatuan Bekas Pesara Angkatan Tentera PERHEBAT) 3. Penyeliaan Praktikum Kaunseling : Universiti Putra Malaysia dan KOPEDA sesi 2000/2001 4. Penyeliaan Praktikum Kaunseling: Universiti Putra Malaysia dan KOPEDA sesi 2001/2002 5.Kursus Kaunseling di tempat kerja oleh MAMPU/INTAN. 6.Kursus Kaunseling di organisasi. Anjuran Jabatan Sumber Manusia, Sabah 7..Kursus Kemahiran Asas Kaunseling anjuran Jabatan Kerja Raya, Sabah. 8.Kursus Training the trainer anjuran Biro TataNegara, Jabatan Perdana Menteri. 9.. Kursus Kemahiran Asas Kaunseling anjuran Pusat Latihan, Jabatan Kastam Di Raja. PENYERTAAN PERSATUAN, LEMBAGA, JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA 1. Ahli Lembaga Pelawat Rumah Anak-anak Yatim Princess Ann, Sabah. 2. Ahli American Psychological Association. 3. Ahli Persatuan Kaunseling Malaysia.(PERKAMA). 4. Ketua Unit Kaunseling, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 5. Ahli Persatuan Kaunsseling Selangor. 6. Ahli Persatuan Perancang Keluarga, Sabah.

50

-JAWATANKUASA/KHIDMAT SOSIAL. AJK Majlis Sambutan Maulidur Rasul Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan 1427. 14 April 2006. anjuran Fakulti Kepimpina dan Pengurusan. Jawatankuasa Debat Alam Sekitar Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Jawatnkuasa Karnival Rakan Muda Institusi Pengajian Tinggi Awam, Malaysia Zon Timur. Jawantankuasa Persidangan Kebangsaan PascaSiswazah Institusi PengajianTinggi Awam, Malaysia. Jawatankuasa Minggu Suai Mesra Universiti Malaysia Sabah. Jawatankuasa Minggu Suai Mesra 2000. Jawatankuasa Karnival Rakan Muda Peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam, Malaysia Zon Timur. Jawatankuasa Persatuan Kebajikan Suri Rumah dan Kakitangan Universiti Malaysia Sabah. KESUMBA. Ketua Unit Persatuan Kebajikan Suri Rumah dan Kakitangan Universiti Malaysia Sabah, KESUMBA. Jawatankuasa Bengkel Penulisan Gaya Universiti Malaysia Sabah. Penasihat Seminar Kecemerlangan Akademik Mahasiswa, Universiti Malaysia Sabah. Resource speaker Persatuan Perancang Keluarga, Negeri Sabah. Ahli Jawatankausa Protem penubuhan TASKI dan TASKA Universiti Malaysia Sabah.

51

AKTIVITI-AKTIVITI YANG TELAH DIANJURKAN SEMASA MENJAWAT JAWATAN KETUA UNIT KAUNSELING DAN BIMBINGAN, JABATAN HALEHWAL, PELAJAR, UNIVERSITI MALAYSIA MALAYSIA. 1. Lawatan kerja ke Unit-unit Kaunseling di Universiti Putra Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Universiti Malaya.
2.

Latihan Dinamika Kelompok (LDK) Karnival Rekreasi Rakan Muda Institusi Pengajian Tinggi Zon Malaysia Timur 1999- 23-25. Jun 1999.

3. Training the Trainers di kalangan pensyarah, Universiti Malaysia Sabah– 16-18 Mei 1999. 4. Aktiviti Latihan Dinamika Kelompok LDK di kalangan pelajar, Universiti Malaysia Sabah. 5. Aktiviti Training the Trainers di Beringgis Beach Resort. 6. Aktiviti Latihan Dinamika Kelompok Minggu Suai Mesra Universiti Malaysia Sabah. 7. Aktiviti Minggu Mesra Motivasi Labuan, Kampus Antarabangsa Cawangan Labuan. 8. Kursus Kem Motivasi Di Pulau Memutik. 9. Hari Kerjaya Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial dan Unit Kaunseling –3.2.2000. 10. Bengkel Kerjaya Gemilang UKM-UMS 2000 – 12-15 Mei 2000. 11. Bengkel Pembimbing Rakan Sebaya Universiti Malaysia Sabah. 12. Seminar Kecemerlangan Mahasiswa Seminar Kecemerlangan Akademik Pelajar. 13. Buletin Khas, Jabatan Hal-Ehwal, Universiti Malaysia Sabah. AKTIVITI-AKTIVITI YANG TELAH DIANJURKAN SEMASA MENJAWAT JAWATAN KAUNSELOR, SEKOLAH MENENGAH CONVENT, KAJANG. 1. Program Maju Diri, Sekolah Convent Kajang, Selangor. 2.Kursus Motivasi Pengawas Sekolah Convent Kajang- 15.3.1997 3.Kursus Motivasi Pelajar Tingkatan Tiga- 24.2.1997-28.2.1997. 4.Minggu Anti- Dadah, Sekolah Menengah Convent Kajang- 24.3.1997-28.3.1997.

52

5.Minggu Kerjaya Sekolah Menengah Convent Kajang- 12.5.1997. 6.Program Teknik menjawab matapelajaran peperiksaan Peperiksaan Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia Lain-Lain (i). Terlibat dalam menyediakan kertas kerja Diploma Pasca Siswazah Psikologi (Kaunseling) dan Sarjana Psikologi (Kaunseling). (ii). Terlibat dalam merencana penubuhan TASKA dan TADIKA, Universiti Malaysia Sabah. (iii). Aktif dalam pertubuhan-pertubuhan NGO semasa di Sabah.

53

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful