Anda di halaman 1dari 20

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................

2
SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2
B. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4
MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6
PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8
RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9
PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12
INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15
EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17
INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18
PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României;


*Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
*Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de
natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
*Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003;
*Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
*Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă;
*Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
*Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate;
*Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea
nr.493/2002;
*Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001;
*Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
*Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată;
*Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL

Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt:

2
1. Statul de salarii;
2. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă;
3. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat;
4. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a;
5. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul).

A. STATUL DE SALARII

Serveşte ca:
- document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiei privind
protecţia socială şi a altor datorii;
- document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Se întocmeşte într-un exemplar, lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această
atribuţie, pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor de
centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., pe baza fişelor de evidenţă a
salariului, a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de
odihnă, certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care
determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.
Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de
reţineri legale decât cele nominalizate în formular, ca, de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază
de consimţământ conform dispoziţiilor legale.
Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor
componente ale acestora, inclusiv a reţinerilor, se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii.
Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu etc.
se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile
legale din perioada de decontare respectivă.
Circulă:
- la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata;
- la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite;
- la Serviciul Economic şi Administrativ, ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă, pentru
înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate);

3
Se arhivează:
- la Serviciul Economic şi Administrativ, separat de celelalte acte justificative de plăţi;
- la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii.

B. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Serveşte ca:
- document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării
concediului de odihnă;
- document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă, de
compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie, pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor, şi
se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat
indemnizaţiile şi a întocmit lista.
Circulă:
- la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1);
- la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”, pentru efectuarea plăţii
(exemplarul 1);
- la Serviciul Economic şi Administrativ, ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă, pentru
înregistrare în contabilitate (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor
de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2).
Se arhivează:
- la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2).

C. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE


DE STAT

4
Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical, a cazurilor pentru
proteze, decese şi schimbarea locului de muncă, precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor
sociale de stat.
Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ, la sfârşitul fiecărei luni, pe
baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii.
Nu circulă, fiind document de înregistrare.
Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ, anexat la dispoziţia de plată privind asigurările
sociale.

D1. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras)


D2. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras)

Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor.


Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al
drepturilor băneşti ale salariaţilor, el însoţind orice plată a acestora, şi se semnează pentru exactitatea sumelor
de persoana care a calculat drepturile băneşti.
Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului, prin informaţiile furnizate
de rubrica „Număr”, acesta fiind format din două grupe de cifre, din care prima reprezintă numărul curent al
lunii şi anul pentru care se face plata, iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele
şi prenumele acestuia.
Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi
documentele ce au stat la baza întocmirii lor.
Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului, premiilor,
concediilor de odihnă sau a altor plăţi, în cursul lunii, iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a
(extras)” pentru plata chenzinei a II-a.
În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii, iar salariile nu au fost achitate, în rubrica
„Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”, se menţionează „depus cu chitanţa nr....”,
întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate, în două exemplare, care cuprind datele de identificare a
persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o.
Circulă:

5
- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor;
- la Serviciul Economic şi Administrativ, ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la
stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii, lista de avans chenzinal, lista de indemnizaţii pentru
concediul de odihnă etc.).
Se arhivează:
- la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1);
- la salariat (exemplarul 2).

E. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL)

Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate, din care ore suplimentare plătite cu un
spor de 50% sau cu 100%, a totalului orelor nelucrate, din care concediu de odihnă, accidente de muncă, boală
etc.
Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ, lunar, pe baza condicilor de
prezenţă.
Nu circulă, fiind document de înregistrare.
Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ, anexat la statul de plată.

MONOGRAFIA CONTABILA

1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie


13 = 700 54.568.639
2) Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs
410.01 = 230.01 48.183.060
3) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime, orele suplimentare)
410.01 = 230.01 25.670.904
4) Se înregistrează contribuţia unităţii 24,50% + 0,50%
410.01 = 233.01 17.668.182

6
5) Se înregistrează contribuţia unităţii 3,5% şomaj
410.01 = 235.01 2.584.889
6) Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate
410.01 = 233.03 5.198.970
7) Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu
230.01 = 232.01 7.557.695
8) Se înregistrează CASS aferent concediului medical
233.01 = 233.03 3.598.285
9) Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat
230.01 = 235.02 481.831
10) Se înregistrează reţinerea din salariu de 9,5% CAS a angajatului
230.01 = 233.01 6.941.234
11) Se înregistrează reţinerea din salariu de 6,5% sănătate a angajatului
230.01 = 233.04 4.727.612
12) Se înregistrează restul de plată
% = 13 54.568.639
230 50.964.354
233 3.598.285
13) Se achită salariile
230 = 13 54.568.639
14) Se virează la buget impozitul reţinut
232.01 = 700 7.557.695
15) Se virează la buget 3,5% şomaj
235.01 = 700 2.584.889
16) Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat
235.02 = 700 481.831
17) Se virează la buget reţinerea din salariu de 9,5% CAS a angajatului
233.01 = 700 6.941.234
7
18) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6,5% sănătate a angajatului
233.04 = 700 4.727.612
19) Se virează la buget CASS aferent concediului medical
233.3 = 700 3.598.285
20) Se vireaza la buget 3,5% somaj
235.01 = 700 2.568.295

PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR

OBIECTIVE:
1. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003, la
titlul cheltuieli de personal.
2. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut
lunar pentru fiecare angajat.
3. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază,
indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, salariile de merit, premiile, indemnizaţiile pentru
concediul de odihnă, indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă
suportate de angajator, alte sume plătite din fondul de salarii.
4. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de
prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.
5. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF, respectiv
de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor
salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP:
- reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare;
- reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă
neefectuate în anul precedent;
- reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază, a
salariilor de merit, a indemnizaţiilor de conducere, a sporului de vechime şi a altor sporuri.
6. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf. Art.99
din legea 19/2000.
7. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin
aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul.

8
8. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este
calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar.
9. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor
de somaj in cota de 3,5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de
asigurat.
10. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru
accidente de minca si boli profesionale in procent de 0,5% aplicat la fondul brut de salarii
realizat.
11. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate
la asigurarile de sanatate in procent de 6,5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun
impozitului pe venit.
12. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul
asigurarilor de sanatate, raportat la fondul de salarii.
13. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de
9,5% pentru pensia suplimentara.
14. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre
functionari.
15. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului)
sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile.
16. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de
formular.
17. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile
este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective.
18. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de
lege.
19. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in
termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte.

RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

1. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la


structura organizatorică, statul de funcţii, statul de personal – risc generat de schimbările
legislative:
- probabilitate de apariţie medie;
- vulnerabilitate medie;
- control intern insuficient;
- impact financiar ridicat;

9
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 40% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 3);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 2,6, ceea ce corespunde unui risc mare.

2. Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii


medicale, concedii de odihnă, ore suplimentare) – risc operaţional:
- probabilitate de apariţie medie;
- vulnerabilitate medie;
- control intern insuficient;
- impact financiar ridicat;
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 40% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 3);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 2,6, ceea ce corespunde unui risc mare.

3. Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de


muncă, maternitate, creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional:
- probabilitate de apariţie medie;
- vulnerabilitate medie;
- control intern suficient;
- impact financiar mediu;
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 50% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 2);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 2,0, ceea ce corespunde unui risc mediu.

4. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile


la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional:
- probabilitate de apariţie medie;
- vulnerabilitate medie;
- control intern suficient;
- impact financiar mediu;

10
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 50% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 2);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 2,0, ceea ce corespunde unui risc mediu.

5. Acordarea de ore suplimentare personalului A.N.F.P. fără încadrarea în


limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr.53/2003) şi respectiv O.U.G.
nr.192/2002, precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu
această destinaţie, aprobate A.N.F.P. prin bugetul de stat pe anul 2003 - risc de
organizare:
- probabilitate de apariţie medie;
- vulnerabilitate medie;
- control intern suficient;
- impact financiar mediu;
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 50% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 2);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 2,0, ceea ce corespunde unui risc mediu.

6. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de


schimbările legislative şi risc operaţional:
- probabilitate de apariţie mică;
- vulnerabilitate medie;
- control intern suficient;
- impact financiar moderat;
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 30% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 1);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 1,3, ceea ce corespunde unui risc mic.

7. Componenţa soldurilor conturilor 230, 232, 233, 235, 231,700 şi 410 să nu


dea necesarul de informaţii urmărit, precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea
lor conform planului de conturi – risc operaţional:
- probabilitate de apariţie medie;
- vulnerabilitate medie;
11
- control intern suficient;
- impact financiar redus;
- au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern
( pondere 50% şi nivel 2), aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2), aprecierea calitativă
( pondere 20% şi nivel 2);
- conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003, punctajul total
al criteriului utilizat (T) este 2,0, ceea ce corespunde unui risc mediu.

PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL

În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind:


1) Calculul orelor suplimentare:

a) Ionescu Doina

(Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege
(2.700.300 / 170) * 4 * 150% = 95.305
Însă corect se calculează astfel:
[(2.700.300/170)*2*150%]+[(2.700.300/170)*2*200%]=47.652+63.536=111.188
Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici 15.883 de lei.
În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată:
Alte drepturi = 1.731.368
Venit brut = 4.431.668
Contrib. pt pensia suplim. (9,5%) = 421.008
Contrib. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.003
Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6,5%) = 288.058
Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000
Venit net = 3.425.599
Deducerea personală de bază = 1.800.000

12
Venit bază de calcul = 1.625.599
Impozit calculat şi reţinut = 292.607
Salariu net = 3.402.992

b) Dobre Cătălin

(Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege
(4.000.000 / 170) * 7 * 200% = 329.412
Însă corect se calculează astfel:
[(4.000.000/170)*3*150%]+[(4.000.000/170)*4*200%]=105.880+188.232=294.112
Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.300
de lei.
În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată:
Alte drepturi = 2.694.112
Venit brut = 6.694.112
Contrib. pt pensia suplim. (9,5%) = 635.941
Contrib. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.000
Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6,5%) = 435.117
Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000
Venit net = 5.313.054
Deducerea personală de bază = 1.800.000
Venit bază de calcul = 3.513.054
Impozit calculat şi reţinut = 718.002
Salariu net = 4.865.052

2) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9,5%)

a) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9,5%

Va trebui corectat statul de plată:


Contrib. pt pensia suplim. (9,5%) = 576.898.
Contrib. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.954

13
Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6,5%) = 394.720
Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000
Venit net = 4.793.036
Deducerea personală de bază = 1.800.000
Venit bază de calcul = 2.993.036
Impozit calculat şi reţinut = 598.398
Salariu net = 4.464.638
b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9,5% la total sumă dintre salariul realizat
(3.829.333), orele suplimentare (718.000) şi la concediul medical (2.073.285)
Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare, adică 9,5% *
4.547.333 = 431.997
Va trebui corectat statul de plată:
Venit net = 5.572.784
Deducerea personală de bază = 1.800.000
Venit bază de calcul = 3.772.784
Impozit calculat şi reţinut = 777.740
Salariu net = 5.065.044

3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6,5%)

Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8,5% la venitul brut în loc 6,5%

Va trebui corectat statul de plată:


Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6,5%) = 435.117
Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000
Venit net = 5.313.054
Deducerea personală de bază = 1.800.000
Venit bază de calcul = 3.513.054
Impozit calculat şi reţinut = 718.002
Salariu net = 4.865.052

4) Calculul impozitului calculat şi reţinut

14
Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare. Având în vedere că Venitul bază de
calcul = 2.574.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1.800.000, la care se adaugă
324.000 astfel:
(2.574.988 – 1.800.000) * 23% + 324.000 = 502.247
Salariu net = 4.142.741

INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI

Foaia de lucru:

1. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.
Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.
Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.

2. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf. decretului
nr.209/05.07.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.
Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.
Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc
depusi din nou in trezorerie cf. decretului nr.209/05.07.1976.

15
Entitatea publica
CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE

Denumirea misiunii de Perioada supusa auditului


audit.......... Intocmit de .... Data….
Aprobat de ...... Data…

Obiectivul 1
Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor
entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: - plati
- contabilitate

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU AUDITORI


PLATI
1. verificati daca exista proceduri scrise
2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea
competentelor sunt declarete in proceduri
3. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se
aplica
4. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor
5. verificati daca procedurile sunt aprobate
6. verificati daca procedurile sunt actualizate
7. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare
(check-list)
8. apreciati calitatea listelor de verificare
9. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data,
semnatura)
10. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de
schimb
11. urmariti platile cu extrase de cont
12. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise
corect
13. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate
14. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor
15. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor
16. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra
angajatilor din compartimentul contabil
17. verificati daca procedurile sunt aprobate
18. verificati daca procedurile sunt actualizate
19. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si
procedurile
16
20. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa
stabileasca noi politici sau proceduri
21. controlati ca procedurile de declaratii sa includa:
a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor;
b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari
contabile, intrarile periodice;
c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca
intrarile sunt efectuate;
d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare
pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice
si intrarile in jurnal;
22. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru
intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate
23. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si
aprobate de catre persoanele competente la nivelurile
adecvate
24. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si
justificate
25. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura)
26. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele
contabile solicitate
27. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor
28. revizuiti procedurile de inchidere
29. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont
in registre
30. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile
sunt trecute in contul corect
31. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori
32. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine
numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate

EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI

În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la
nivelul Serviciului Economic şi Administrativ, pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la
totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate.
Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă.

17
Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi
legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă, concediile de studii, concediile medicale, orele
suplimentare).
La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care
informaţiile sunt introduse lunar. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate,
creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în
ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor
sociale de stat. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv, indemnizaţiile sunt
indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj
sunt stabilite prin program.
Programul de salarii efectuează calculele necesare, elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi
Administrativ centralizatorul de salarii, care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite
ordonanţările de plată şi ordinele de plată. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar, datele respective
sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului.
În cazul primelor, compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere.
Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare.
După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite
declaraţiile de şomaj, pentru contribuţii de asigurări sociale, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care
sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri.

INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT

Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA, am procedat, la verificarea


acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele
bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003, la titlul cheltuieli de personal, in luna Martie 2003.
Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP, în
luna octombrie 2005.

18
Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce
priveşte stabilirea venitului brut lunar, precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la
capitolul cheltuieli de personal.
În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, Serviciul Economic
şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale
pentru personalul instituţiei.
Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate, a rezultat că
acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi, respectiv, sunt conforme şi cu cererile
de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. Pontajele
sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate, cât şi de
Serviciul Economic şi Administrativ (viza S.E.A. este formalizată doar prin semnătură, fără a fi specificată şi
data).
În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. S-a constatat
respectarea prevederilor art.12 din O.U.G. nr.192/2002 şi ale art. 111, alin.1 din Legea nr.53/2003 –
Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul
remuneraţiei pentru aceste ore.
În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul
care, din motive obiective, nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002, cu respectarea prevederilor O.G.
nr.29/1995.
În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, pe
bază de certificate medicale, fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art.38 alin.1, lit.a şi
care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale, la calculul
indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare, prin cumulare, veniturile
realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.
Totodată, pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale, în situaţia menţionată anterior, ar fi
trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală
de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile
din care se constituie baza de calcul.

19
În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a
legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati,
depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită
aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege.
Totodată, s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat,
declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare
privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.
În consecinţă, se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit.

20