IIIMEmRIAN PElAIWN MAlAYSIA

BUKU PAIDUAN PENDAJARAN DAN PEIBEWARAN

Ilil ERE TIS URI III

KaSR/laSM

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Cetakan Pertama 2005

© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apajua bentuk dan dengan earn apa pun sarna ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum

Nilaimerentas kurikulum KBSRlKBSM: buku panduan pengajaran Dan pembelaiaran/ Pusat Perkembangan Kurikulum.

ISBN 983-2717-70-1

1. Teaching. I. Judul

371.102

KANDUNGAN

Muka Surat

RUKUN NEGARA
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii
Kata Pengantar iii
1.0 Pendahuluan
2.0 Isu dalam Pengajaran dan 2
Pembelajaran Penerapan Nilai
3.0 Nilai Dalam Kurikulum Sekolah 2
4.0 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Nilai 3
5.0 Objektif Buku Panduon Nilai Merentas Kurikulum 4
6.0 Format Buku Panduan 5
6.1 Langkah/ Aktiviti 5
6.2 Strategi Penerapan Nilai 6
6.3 Nilai 8
7.0 Senorai Nilai Murni KBSR/KBSM 8
8.0 Contoh Penerapan Nilai Oolom Kurikulum 9
Sekolah Rendah
9.0 Contoh Penerapan Nilai Dalam Kurikulum 37
Sekolah menengah
10.0 Buku Rujukan 96 ... "11 ••• "'."'fllIlI •• ".11111).', .111 • .,. ..... kIIl ..

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat

..-

dinikmati bersarna secara adil dan saksama; menjamin satu cara

yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

• KELUHURAN PERLEMBAGAAN

• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Buku panduan Pengalaran daa PembelaJar8R Mllal Merflntas lurlkulum

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan, berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara.

ii

Bakl ".'11. P1.IlI.ra dlD'I •• IIIII.ral IIU.I MlrellllS IUIribill.

KATA PENGANTAR

Kurikulum akademik seharusnya mengandungi elemen pengajaran nilal di samping pengajaran kemahiran dan pengetahuan. Anjakan paradigma ini telah menjadi trend semasa da/am pendidikan abad ke-z t. Dalam sistem persekolahan negara kita, pemupukan nilai dilakukan menerusi mata petajaran khusus seperti Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Pendidikan Slvik dan Kewarganegaraan; menerusi aktiviti kokurikulum; menerusi aktiviti harian sekolah dan menerusi kandungan mata pelajaran lain, iaitu secara merentas kurikulum. Penyampaian nilai secara merentas kurikulum dapat mengukuhkan lagi nilai moral yang diajarkan melalui mata peJajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Setakat ini, satu panduan komprehensif tentang pengajaran nilai secara merentas kurikulum masih belum dihasilkan untuk dijadikan rujukan guru~ guru. Justeru, Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Nilai Merentas Kurikulum KBSRlKBSM ini dihasilkan untuk membantu guru-guru meJaksanakan program ini secara berkesan. Buku panduan ini juga diterbitkan memandangkan pengajaran dan pembelajaran nilai semakin diberi perhatian yang serius dalam sistem pendidikan. Diharapkan buku ini dapat memberi mantaat kepada guru-guru dalam memahami bidang nilai dan cara penerapannya.

Kementerian Pelajaran merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada setiap individu dan institusi pendidikan atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya buku panduan ini.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH ST. SYEO ZIN) Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

III

auku Pandua" fenDaiaran dan Pembelal.an Nllal Merentas lIurlkUlum

1.0 PENDAHULUAN

Salah satu cabaran negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Bagi merealisaslkan aspirasi negara, kemantapan dan kemurnian sistem pendidikan negara merupakan asas penting. Hasrat ini terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmon is darl segi [asrnanl, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Nllai-nilai murni dapat dipupuk secara formal dan tidak formal.

Masyarakat dan anggota keluarga memainkan peranan penting dalam pemupukan nilai dan sahsiah individu yang positif secara tidak formal. Walau bagaimanapun, pemupukan nilai ini akan lebih terarah jika dlsampaikan melalui sistem pendidikan formal yang jelas strukturnya.

Dalam sistem pendidikan negara masa kini, aspek nilai murni disampaikari melalui dua pendekatan utama, iaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam serta semua mata pelajaran lain secara merentas kurikulum. Walaupun penerapan nilai murni merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, namun pada hakikatnya perkara ini kurang diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran dl sekolah. Salah satu punca utama kepada kurangnya penekanan kepada aspek penerapan nilai ialah disebabkan oleh harapan masyarakat yang terlalu mementingkan pencapaian akademik.

Penekanan kepada nilai murni menjadi lebih penting dalam konteks perubahan masyarakat masa kini dan kehendak globalisasi yang mungkin meletakkan individu dalam pelbagai kemelut sosial. Hal ini bermakna generasi muda leblh terdedah dengan krisis nilai yang mencabar dan mengelirukan. Justeru, mereka perlu dibekalkan dengan [ati dirt yang kukuh serta kemahiran membuat keputusan bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran dan menyelesaikan masalah.

Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan di bilik darjah perlu lebih praktikal dan fleksibel. Penekanan perlu dlberikan kepada aspek penerapan nilai murni bagi melahirkan generasi muda yang beretika, bermoral dan mampu menghadapi cabaran.

1

11111 Pal ••• rulllll1l". ' ..... ll1IrII 111111 MINIIIS hrIUI ••

2.0 ISU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENERAPAN NILAI

Guru menghadapi pelbagai kekangan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada penerapan nilai merentas kurikulum. Antara isu yang membawa kepada kekangan yang sering kali dihadapi oleh guru ialah :

i. kesukaran menghubungkaitkan antara isi pelajaran dan nilai murni,

li. kelemahan penguasaan pedagogi untuk menerapkan nilai rnurni dalam rnata pelajaran yang diajar.

Iii. kekangan masa kerana terikat dengan sukatan pelajaran dalam mata pelajaran.

Iv. anggapan bahawa tugas menerapkan nilai merupakan tanggungjawab guru Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam sahaja.

v. . penekanan pencapaian akademik bagi semua mata pelajaran yang diajar.

Bagi menangani isu-isu dan kekangan dl atas, guru-guru dibekalkan dengan Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Nilai Merentas Kurikulum KBSRlKBSM. Buku panduan yang disediakan ini diharap dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dalam aspek penerapan nilai merentas kurikulum.

3.0 NILAI DALAM KURIKULUM SEKOLAH

Berdasarkan teori perkembangan ilmu (the theory of knowledge) terdapat dua pandangan yang berbeza tentang bagaimana nilai boleh diterapkan di sekolah. Hirst (1970), Wilson (1971) dan May (1975) misalnya, mengatakan bahawa nilai mempunyai kandungan pengetahuan, konsep, prosedur dan metodologi yang tersendiri. Dleh itu, nila! mesti diajar sebagai satu mata pelajaran khusus di sekolah. Walau bagaimanapun, ada juga golongan yang berpendapat nilai mesti dilihat dalam konteks yang holistik merentas kurikulum dan seluruh budaya sekolah kerana pembelajaran melibatkan proses penyelesaian masalah (Popper, 1972, Aspin, 2000). Dalam rststem pendidikan negara kita, kedua-dua pendekatan ini telah digunakan dengan mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penegasan kepada pembentukan sahsiah individu yang seimbang dan berupaya menyumbang ke arah kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Penekanan ini telah meletakkan pendidikan nilai sebagai satu komponen penting dalam kurikulum persekolahan.

2

Buu Panduan Pengajaran dan PlImbfllajaran Illal MerentJls KurlkUlum

3.1 Objektif Penerapan Nilai Merentas Kurikulum

Aspek nilai merentas kurikulum perlu dilaksanakan bagi mencapai objektif yang berikut :

I. mewujudkan kesedaran mensyukuri anugerah Tuhan.

ii. memperkukuh nllai-nilai yang dipelajari dalam konteks agama dan moral.

iii. memahami, menghayati dan mengamalkan sikap positif dalam

kehidupan seharian.

IV. menghormati, mentaati dan menyayangi pemimpin negara.

v. mempunyai disiplln kendiri yang tinggi dan sentiasa berdikari.

vi. membudayakan amalan berterima kasih.

vii. mengetahui dan memahami kesan buruk amalan rasuah dan berusaha mengatasinya.

viii. .berusaha untuk mencapai dan meningkatkan kecemerlangan diri, masyarakat dan institusi.

IX. mewujudkan persefahaman dan perpaduan antara kaum untuk melahirkan masyarakat prihatin dan penyayang.

4.0 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NILAI

Terdapat pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran nilai murni dalam kurikulum sekolah.Bagi menghasilkan insan menyeluruh sebagaimana yang dikehendaki oleh Falsalah Pendidikan Kebangsaan, komponen nilai perlu diterapkan dengan berkesan dan bermakna kepada murid.

Yang berikut adalah beberapa contoh pendekatan pengajaran dan pembelajaran nilal yang boleh membantu guru-guru dalam melaksanakan penerapan nilai.

-.~
Pendekatan Tujuan
Pemupukan Nilai • Untuk memupuk nilai murni kepada murid.
• Untuk membolehkan murid membuat refleksi
pegangan nilai mereka dan seterusnya
memperkenalkan nilai yang diingini.
-- ..... ,~
Perkembangan • Untuk membantu murid memperkembangkan
Moral Kognitif tahap penaakulan moral mereka.
• Untuk menggalakkan murid membincangkan
sebab-sebab pemilihan nilai bagi merangsang
penaakulan moral murid.
. .. " ...... ~~- 3

Ian hili •• ".lIIlrD 11M ....... lJIfil 1I111 •• relllS ... 01_

Pendekatan

Tujuan

Analisis Nilai

• Untuk membantu murid berfikiran logik, menganalisis, dan membuat keputusan tentang masalah dan isu-isu moral.

• Untuk membantu murid menggunakan proses analitik dan rasional dalam rnembuat keputusan tentang pegangan nilai mereka.

Penjelasan Nilai

• Untuk membantu rnurid mengenal pasti dan menyedari pegangan nilai sendiri dan orang lain.

• Untuk membantu murid berkomunikasi secara jujur dan terbuka tentang pegangan nilai sendiri.

• Untuk membantu murid berfikir secara rasional dan kesedaran emosi dalam membuat keputusan.

Tindakan Sosial

• Sam a dengan tujuan Pendekatan Analisis Nilai dan Penjelasan Nilai.

• Untuk menyediakan peluang bagi murid bertindak secara sosial berdasarkan pegangan nilai mereka, contoh: menyertai khidmat masyarakat, lawatan ke rumah orang tua.

• Untuk menggalakkan murid menganggap dlri sebagai agen moral dalam satu komuniti.

5.0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN

Buku panduan ini disediakan khusus untuk membantu dan membimbing para guru menerapkan nilai-nilai murni dalam mata pelajaran yang diajar dengan bermakna dan berkesan kepada murid-murid. Secara khususnya, buku panduan ini dlsedlakan untuk :

i. membina kesedaran guru tentang perlunya menerapkan nilai-nilai mumi secara sedar dan terancang dalam pengajaran dan pem belajaran.

Ii. menggunakan contoh pengajaran dan pembelajaran supaya guru dapat menerapkan nilai-nilai mumi dalam setiap mata pelajaran yang diajar.

4

1111. PI ••• I ,. ..... fI ••• 1 "_I'J_.I 111111 • ."l1li 1f81k11 ••

iii. membimbing guru melaksanakan penerapan nllai-nilai murni dalam mata pelajaran yang diajar,

iv. membina langkah pengajaran dan pembelajaran ke arah penerapan nilai-nllai murni bagi mata pelajaran yang diajar.

6.0 FORMAT BUKU PANDUAN

Buku panduan ini mengandungi contoh-contoh pengajaran dan pernbelaiaran mata pelajaran untuk membantu guru-guru sekolah rendah dan menengah menerapkan nilai-nilal murni secara terancang dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.

Untuk memudahkan pemahaman guru, contoh-contoh pengajaran dan pembelajaran ini disusun dalam bentuk tiga lajur :

Lajur 1 Lajur 2 Lajur 3

Langkahl Aktiviti

Strategi Penerapan Nilai Nilai

6.1

Langkahl Aktiviti

Langkah/Aktiviti merangkum"i set induksi, perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran serta penutup. Semua proses ini adalah menjurus kepada mata pelajaran yang diajar.

Set induksi merupakan pengenalan kepada tajuk pembelajaran yang dapat;

• mengaitkan tajuk pembelajaran dengan pengetahuan sedia ada.

• menarik perhatian atau tumpuan murid kepada tajuk pembelajaran.

• merangsang minat untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran seterusnya.

Perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran ditunjukkan melalui langkah-Iangkah atau aktiviti yang dijalankan. Pada peringkat ini, kandungan pelajaran dirancang dan disusun dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

Penutup merupakan kesimpulan atau rumusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu memastikan objektif pembelajaran telah tercapai ataupun sebaliknya supaya aktiviti susulan dapat dirancang dan dilaksanakan.

5

Buku Panduan pongaJaran dan 'embelaJaran Mllal Merental Kurlkulum

Penerapan nilai boleh dilaksanakan sama ada pad a bahagian set induksi, proses pengajaran dan pembelajaran atau penutup secara formal atau tidak formal.

Secara formal, guru boleh menerapkan nllai rnurni yang sesuai denqan tajuk, isl, contoh dan situasi dalam pengajarannya. Guru perlu memberi penegasan terhadap nilai murni yang terdapat di dalam kandungan atau teks yang digunakan. Selain itu, kecekapan teknik menyoal yang dapat menghubungkaitkan nilai murni dalam teks dengan amalan kehidupan seharian merupakan kriteria utama dalam pengajaran.

Secara tidak formal, guru boleh menerapkan nilai murni melalui pertuturan, perlakuan, teguran dan teladan yang balk sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

Oengan itu, perancangan pengajaran dan pembelajaran memerlukan persediaan yang rapi dan telitt supaya usaha menerapkan nilai murni melalui mata pelajaran yang diajar dapat dilaksanakan dengan berkesan.

6.2 Strategi Penerapan Nilai

Lajur Penerapan Nilai mengemukakan soalan-soalan yang meneroka pemikiran. dan perasaan murid manakala lajur Nilai Berkaitan menjurus kepada nilai murni yang hendak diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran berkenaan. Soalansoalan yang dibina meliputi tahap pembelajaran untuk merangsang minda dan ernosi murid. Soalan-soalan ini meliputi 3 tahap pembelajaran, iaitu rnenguji fakta, memahami konsep dan mencetus nilal-niiai murni (Rujuk Rajah 1). Tumpuan diberikan kepada soalan yang boleh menimbulkan kesedaran murid ke arah amalan nilai murni iaitu pad a aras tertinggi (Nilai Murni). Soalan pada tahap cetusan nilai ini memberi ruang dan peluang kepada murid untuk melihat dengan lebih mendalam kesan sesuatu isu kepada diri mereka.

6.2.1 Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Penerapan Nilai

Tahap Pembelajaran Contoh Mengikut Tahap
Pembelajaran
Tahap fakta rnerupakan tahap Fakta
memperjelaskan sesuatu isu. 1. Oi manakah kemalangan itu
Fakta ialah perkara, peristiwa, berlaku?
dilema atau konflik yang 2. Bagaimanakah keadaan mangsa
ditimbulkan bagi menggerakkan tersebut?
pembelajaran ke arah nUai mumi
yang ingin dibentuk. 6

... PlIIII.1 ".,"1,.111.1 '11111111.)_.1 1I1.I.nlbs KarlkllIlII

Tahap Pembelajaran

Contoh Mengikut Tahap Pembelaja ra n

Tahap konsep ialah tahap yang

memberi tumpuan kepada

maksud fakta yang Ingln

disempurnakan. Oi sini segala konflik, dilema dan tingkah laku dikenal pasti.

Konsep

1. Mengapakah kemalangan itu berlaku?

2. Apakah akibat kemalangan tersebut?

Tahap nllai ialah tahap yang menekankan kepada kesan nilai murni yang mencerminkan emosi murid.

Nilai

1. Apakah perasaan anda apabila melihat mangsa yang terlantar di jalan raya?

2. Sekiranya anda tercedera dalam kemalangan dan orang ramal

hanya memerhatikan sahaja

tanpa memberi bantuan,

bagaimanakah perasaan anda?

3. Sekiranya anda mangsa

kemalangan tersebut, apakah bentuk bantuan yang and a harapkan?

4. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya pengguna jalan raya hanya mementingkan diri sendiri?

7

lUll PIIII, .. P'.IIJII'II •• PI ... ll]lfII NUII.mlllS Kmklllil.

TAHAP PEMBELAJARAN NILAI~NILAI MURNI

Nilai Murni

f

Konsep

Fakta

Rajah I

Sumber

;:;;

Fakta ;:;;

Konsep :::

Nilai murni :::

Apakah fakta/isu? Apakah maksud fakta? Apakah kesannya?

6.3 Nilai

Lajur nilai mengandungi nilai-nilai yang boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran berkaitan.

7.0 SENARAI NILAI MURNI KBSR/KBSM

1. Baik hati

2. Berdikari

3. Hemah tinggi

4. Hormat-menghormati

5. Kasih sayang

6. Keadilan

7. Kebebasan

8. Keberanian

9. Kebersihan fizikal dan mental

10. Kejujuran

11. Kerajinan

12. Kerjasama

13. Kesederhanaan

14. Kesyukuran

15. Rasional

16. Semangat bermasyarakat

17. Patriotisme

8

......................... '11 ... 1IIII ...... 1IItbJIII

8.0 CONTOH PENERAPAN NILAI DALAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

9

Buku panduan PeDualann dan pembelaJann Nllal Meremas lCurlirulum

TAHUN

1

MATA PELAJARAN

Pendidikan Muzik

TAJUK

PERSEPSI ESTETIK

SUB TOPIK

1.1 IRAMA

1.1.1 Oetik

- 1.1.2 Tempo

HURAIAN Ekspresi Kreatif : menyatakan persepsi perasaan dan idea kreatif

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengenal pasti detik lagu yang didengar.

2. Menyanyikan keseluruhan lagu dengan detik yang betul,

3. Mengenal pasti tempo lagu yang didengar.

4. Menyanyikan lagu dalam dua tempo yang berbeza - lambat dan cepat.

BAHAN BANTU MENGAJAR i. Carta lirik lagu "Kawan Baru" ii. Kibod elektronik

PENERAPAN NILAI Hormat, Patuh, Bekerjasama, Kebersihan, Tekun

10

Bub Pladl.1 Ptllllnl.1I11 Pt.lIIll1n • • 111 M.llIlU "'011 ..

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Murid menonton sedutan Tekun
sketsa pendek mengenai Hormat
semangat berkawan.
ii. Berbincang bersama kawan-
kawan sedarjah.
Langkah 1
l. Pengenalan lagu "Kawan Berbincang tentang
Baru". senikata lagu yang
a) MurJd didengarkan seluruh menyentuh nilai baik hati
lagu. dan kebersihan.
b) Guru menyanyikan lagu
beserta dengan iringan
kaset.
c) Murid 'humm' seluruh lagu
dengan lrinpan kaset.
Hermat
ii. Murid berbincang dalam Bekerjasama
kelas mengenai nilai-nilai
yang patut diamalkan.
Centoh situasi:
- semasa berbual
- semasa bermain
- semasa meminjam barang
Langkah 2
i. Membimbing murid i. Jenis kawan yang Patuh
menyanyikan lagu sambil bagaimanakah yang Tekun
menepuk tangan pada setiap dicari?
kiraan 2 detik. ii. Senaraikan ciri-ciri
ii. Mudd menyanyikan baris demi seorang kawan
baris tanpa iringan muzik diikuti yang disukai.
dua baris dan seterusnya
keseluruhan lagu. 11

luk. r ••••• "1"'1 ... 1111 , ••• ,I.,.raR Nilil .,relllS KllfklllRl

langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
langkah 3
i. Kelas dibahagikan kepada dua i. Apakah harus
kumpulan untuk aktlvitl mainan dilakukan apabila guru
alat perkusi. mengarahkan murid
a) Kumpulan pertama berpecah kepada Bertanggungjawab
menyanyi sambil menepuk kumpulan? Bekerjasama
detik pada anggota badan. ii. Apakah ucapan yang Tekun
~ detik pertama (tepuk harus diberi apabila Hormat
peha) guru memilih anda
~ detik kedua (tepuk memainkan alat
tangan rakan sebelah) perkusi?
b) Kumpulan kedua
memainkan detik pertama
dengan kerincing/kastanet
Iloceng
Ii. Murid membuat kedua-dua
aktiviti serentak.
Langkah 4
i. Murid menyanyikan lagu
sambil menepuk detik pad a
anggota badan dengan iringan
muzik.
Ii. Murid menyanyikan lagu Bekerjasama
dengan tempo yang lebih laju Tekun
sambi! menepuk detik lagu Patuh
dengan bimbingan guru.
iii. Menyanyi dengan perubahan
tempo pada iringan muzik
yang dimainkan oleh guru.
Iv. Murid menyanyi mengikut
tempo yang diubah (mengikut
araban, di mana-mana
bahagian lagu).
Penutup
Seorang murid dipilih untuk
memimpin persembahan
keseluruhan. Murid yang lain
menyanyi dengan iringan muzik. 12

Buleu Panduan PenUaJaran dan PernbelaJaran Mllal MenmlaS Kurllwlum

TAHUN

2

MATA PELAJARAN

Pendidikan Moral

MASA

60 rninit

BIDANG PEMBELAJARAN:

Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

NILAI

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

TAJUK Sayangi Haiwan Peliharaan

HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat :

1. menyatakan faedah memelihara haiwan.

2. menunjukkan cara menyayangi hidupan flora dan fauna.

3. menyayangi segala kehidupan flora dan fauna di muka bumi.

BAHAN BANTU MENGAJAR: Gambar 'Jigsaw Puzzle' pelbagai haiwan kesayangan

PENERAPAN NILAI Baik hati, Kasih sayang

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Dalam kumpulan, murid
meno~ntum- 'jigsaw puzzle'
(gam ar haiwan peliharaan).
Langkah 1
Berpandukan gambar yang i. Apakah haiwan yang boleh Kasih sayang
dicantum, guru bersoal jawab dijadikan haiwan Bark hati
dengan murid tentang haiwan peliharaan?
peliharaan. Ii. Apakah faedah memelihara
haiwan?
iii. Apakah barang / bahan
yang diperlukan untuk
menjaga haiwan
kesayangan anda?
iv. Apakah yang berlaku jika
haiwan peliharaan tldak
dijaga dengan bark? 13

liD PII ••• PI'lIIm •••.... 1IJanI· 1IIIIM,,"m .......

Langkah I Aktiviti

Strategi Penerapan Nilai

Nilai

V. Bagaimanakah perasaan anda jika binatang kesayangan anda mati? Mengapakah anda berperasaan demikian?

Langkah 2

L Dalam kumpulan, sediakan peta minda tentang haiwan kesayangan.

Contoh:

Makanan

Cara menjaga

Kasih sayang

Tempat kediaman

't ,~r

~--------~v::l~----~~

Cara ,,.. ... "

merawat

haiwan yang

sakit

Kasih sayang

ii Pembentangan setiap kumpulan.

Penutup

Murid menyanyikan lagu bertemakan haiwan peliharaan - Kucing.

14

Saya ada seekor kucing

Di lehernya ada loceng Kucing sangat saya sayang Malam jag a tidur siang

Gin Cin Gin saya panggil dia Kling Kling Kling berbunyi locengnya.

I •• PIIIIDII Ptilaillla dill P'IIIIIIII,.al 111111 M.,rentas J(urlkUlum

YEAR

3

SUBJECT

English

TOPIC SKILL

Animals - My Pet

3.3 Read and understand phrases, sentences paragraphs and whole texts.

1.4 Listen to and follow simple instructions and direction accurately.

4.4 Construct simple and compound sentences with guidance and independently.

TIME

60 minutes

LEARNING OUTCOMES

At the end of the lesson, pupils will be able to:

1. name animals that can be kept as pets.

2. label parts of animals.

3. construct sentences.

TEACHING AIDS

Handouts Pictures Flash Cards

INCULCATION OF VALUES

Love, Kindness

Steps/Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
Pupils sing a song - i. Where did the little ducks go?
'Five L..ittle Ducks' ii. What happened to the little
ducks?
iii. What should the little ducks do?
Step 1
i. In groups, pupils list i. What must we do if we have a Love
out animals that can pet?
be kept as pets. Ii. How do we keep our pets Kindness
ii. Question and answer healthy?
drill. iii. Why must we take good care of
our pets? 15

8Ullu pandUSD PIDlla)II'ID 11111 '11III111]Ir. 111181 Merellt8$ KurllUlulR

Steps/Activities Inculcation of Values Values
Step 2
i. Teacher distributes i. Why do people keep pets? Love
the handouts.
Teacher drills the
pupil.
Step 3
i. In groups, pupils
label the body parts
of the pet given and
construct
sentences about
the pet.
11. Presentation by
group leaders.
Conclusion
Pupils sing the song Teacher advises pupils to take Love
again. good care of their pets. 16

Five I ittle ducks

Five little ducks went out one day, Over the hills and far away,

Mother duck said "Quack, Quack, Quack, Ouack" But only four little ducks came back.

Four little ducks , .

Three little ducks .

Two little ducks ..

One little duck ..

But none of those four little ducks came back.

•• b 'Ia ••• 'nlllll'll". "."11".,..

NIIII MmlltlS IIdol ••

Look at the picture and read the sentences.

ears

mouth

tail

nose

legs

This is my pet dog. I call my pet Bingo.

My pet is two years old.

He likes to chew on bones.

I love my pet dog very much. I take good care of my pet.

I take my dog for a walk every day. My pet is very faithful.

17

IIn"'l. '"1111111" ....... lllIrII 1IIIIIInlbS brIbInI

TAHUN

4

MATA PELAJARAN

Kajian Tempatan

TOPIK 1

RUMAH DAN KELUARGA

SUB TOPIK

1.2 Peri hal Rumah

HURAIAN

a. Rumah saya i. Lokasi

ii. Persekitaran

MASA 60 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyatakan kepentingan rumah sebagai tempat berlindung.

2. menceritakan kedudukan rumah murid berdasarkan peta lakar yang dilukis.

3. menerangkan bentuk muka bumi di persekitaran rumah.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Perakam pita video - Pita video

PENERAPAN NILAI Kesyukuran, Kerjasama, Patriotisme

Langkah f Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru menqernukakan i. Di manakah manusia tinggal Kesyukuran
soalan untuk pad a zaman dahulu?
merangsang minda Ii. Oi manakah letaknya rumah
murid. anda?
iii. Pad a pendapat anda,
mengapakah kita perlukan
rumah?
iv. Apakah akan terjadi jika
anda tiada rumah? 18

IIb ..... H ...... If'H.H PI ... IIl ... • ,., ..... _ r.1b1I1.

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
i. Guru menunjukkan
tayangan video
dokumentari tentang:
a. pelbagai lokasi
rumah I
penempatan
seperti kawasan
peru mahan dan
perkampungan
nelayan,
b. persekitaran
seperti kemudahan
awam.
Langkah2
i. Murid diminta i. Apakah perasaan anda Kesyukuran
mengadakan tinggal di rumah sekarang?
perbincangan secara Mengapa? Kerjasama
berkumpulan tentang ii. Apakah yang akan terjadi
dokumentari tersebut sekiranya kawasan tempat
dan melaporkannya. tinggal and a dibiarkan tanpa
dijaga dengan sempurna?
Kumpulan 1 : iii. Apakah tindakan anda?
Mengumpul maklumat a. Sekiranya anda
tentang bentuk fjzikal ternampak palp air yang
tempat tinggal murid Udak ditutup di tepi
seperti tepi sungai. padang permainan.
b. Apabila melihat budak-
Kumpulan 2: budak merosakkan
Mengumpul maklumat tetefon awam.
tentang kemudahan yang c. Sekumpulan kambing
terdapat dl persekitaran memasuki balai raya.
tempat tinggal murid.
Kumpulan 3:
Mengumpul maklumat
tentang faktor-faktor lain
yang menyebabkan
sesuatu tempat itu dlpilih, 19

.... I'IIt1 •• "llllaru HI " ... 1 ....... NI' •• _RIlIS ......

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
langkah 3
i. Murid diminta melukis
peta lakar yang
menunjukkan
kedudukan rumah
sendiri dengan
menggunakan
lambang dan arah.
Penutup
Murid membuat rumusan i. Mengapakah anda Kesyukuran
dengan: menganggap persekitaran
i. Menceritakan rumah anda istimewa? Patriotisme
keistimewaan
persekitaran rumah
mereka.
ii. Menulis kata-kata
hikmat tentang rumah
mereka. 20

lun PlIII ra III ..

... 1 .......

TAHUN 4

MATA PElAJARAN Pendidikan Seni

BIDANG Membuat Corak dan Rekaan

AKTIVITI Membuat corak tidak terancang

TAJUK Penanda buku

MASA 60 minit

HASll PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. memahami konsep corak tidak terancang.

2. mengenal dan mengetahui alat dan bahan yang sesuai digunakan.

3. menghasilkan corak yang menarik untuk penanda buku

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Warna

- Straw

- Kertas catridge

PENERAPAN NILAJ Kerajinan, Kesyukuran, Rasional, Berdikari

langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nitai
Set Induksi
Guru menunjukkan
beberapa corak yang ada
iaitu:
a. Kertas hiasan dinding.
b. 8eberapa fabrik.
Langkah 1
i. Pengenalan kepada i. Apakah kesan kepada Kesyukuran
fungsi corak kehidupan jika tiada unsur-
kegunaannya sebagai unsur keindahan?
hiasan.
Ii. Guru bersoal jawab
dengan murid tentang
beberapa kegunaan
corak yang didapati di
rumah. 21

.. 0 ...... hl!IIJlrll". h""1]I1'II tIIIllllrllhS r.tklll.

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
i. Guru menunjukkan i. Bolehkah bahan buangan Rasional
bahan-bahan untuk menghasilkan corak?
menghasilkan corak Bagaimana?
melalui teknik tiupan.
ii. Guru membuat
demonstrasi mencipta
corak secara spontan.
Langkah 3
i. Murid menghasilkan i. Untuk mendapatkan hasU Kerajinan
satu corak yang yang baik, apakah sikap
menarik dari aspek yang perlu ada semasa Kesyukuran
susunan, warna dan menghasilkan corak?
olahan. iL Apakah perasaan anda
ii. Murid dikehendaki apabila dapat menghasilkan
mengolah reka corak penanda buku dengan
ini kepada penanda pelbagai corak?
buku.
Sesi Apresiasi dan
Refleksi
i. Guru dan murid 1. Jelaskan proses penghasilan Kerajinan
memilih hasil kerja karya itu.
yang terbaik. ii. Apakah nilai yang-perlu-ada-- Berdikari
i1. Guru dan murid pada seseorang individu
berbincang tentang yang menghasilkan sesuatu
hasil kerjayang karya?
terpilih. 22

... PlIli'III ".'''11'1141. PIIIIIIII, •• n 11111 Mtr.1IIS ... kIIllilA

TAHUN 5

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu

TAJUK Pemahaman - Gotong-royong

KEMAHIRAN 1.2, 1.5. 3.2, 8.4

MASA 60 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menghurai faedah gotong-royong.

2. menyenaraikan aktiviti yang boleh dilaksanakan semasa berqotonq-royonq.

1. menjawab lima soalan kefahaman.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Petikan kefahaman - Lembaran kerja

PENERAPAN NILAI Kerjasama, Semangat bermasyarakat

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Guru meminta i, Mengapakah anda mudah Kerjasama
seorang murid mengangkat meja itu
mengangkat meja apabila dilakukan beramai-
guru. ramai?
ii. Guru meminta
beberapa orang murid
mengangkat meja
tersebut.
Langkah 1
i. Guru mencungkil i. Pernahkah anda menyertai Kerjasama
pengalaman rnurid aktivlti gotong-royong?
berkaitan dengan Ceritakan pengalaman Semangat
aktiviti gotong- anda. bermasyarakat
royong. ii. Senaraikan aktiviti yang
boleh dilaksanakan semasa
bergotong-royong.
.. 23

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
i. Guru mengedarkan Keyakinan diri
lembaran kerja
kepada setiap
kumpulan. Kerjasama
ii. Guru meminta murid
membaca petikan dan
menjawab soalan
pemahaman.
iii. Perbincangan
jawapan.
Langkah 3
i. Guru meminta murid i. Senaraikan aktiviti yang Kerjasama
menjelaskan boleh dijalankan secara
kepentingan aktiviti bergotong-royong. Semangat
gotong-royong. Ii. Sediakan atur cara untuk bermasyarakat
program gotong-royong.
iii. Apakah kepentingan aktiviti
gotong-royong?
iv. Apakah peranan and a
semasa aktiviti gotong-
royong diadakan?
Penutup
Murid melakonkan satu
aktivif gotong-royong
dan membuat rumusan
tentang faedah aktiviti
ini. 24

·Il. PHD •• Pt •• ",,,, '.1 "."'11.'. tlllI."'_ ..,bll ••

lembaran Kerja 1

Nama Kumpulan: .

Tarikh

Baca petikan dan jawab soalan

Gotong-royong Eratkan Perpaduan

Penduduk Taman Teratai telah menganjurkan aktivif gotong-royong sempena sambutan Hari Kebangsaan yang . lalu. Gotong-royong ini merupakan acara tahunan yang diadakan secara besar-besaran dengan kerjasama Majlis Daerah Manjung.

Tuan Haji Abdul Halim bin Zainuddin, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Teratai, berpuas hati dengan kerjasama yang telah diberikan oleh penduduk di taman tersebut. Kesibukan bekerja tidak menghalang penduduk di taman itu melibatkan diri dalam aktiviti yang telah diadakan.

Melalui aktiviti yang dilaksanakan, penduduk Taman Terata; berjaya mewujudkan hubungan yang mesra sesama mereka.

a. Pihak manakah yang telah memberi kerjasama untuk menjayakan aktiviti yang dilaksanakan?

b. Berapa kalikah aktlviti ini dijalankan dalam masa setahun?

c. Mengapakah Tuan Hajj Abdul Halim berpuas hati dengan gotong-royong yang dijalankan?

d. Pada pendapat anda, adakah aktiviti gotong-royong

mendapat sambutan penduduk setempat sepuluh

tahun akan datang? Mengapa?

e. Andaikan anda penduduk Taman Teratai, senaraikan lima aktiviti yang dilakukan semasa gotong-royong diadakan di taman anda.

25

Buku Panduan Pcnga]aran dan Pembllla]aran Hllal Marenlas Kurlkulum

TAHUN

5

MATA PELAJARAN

Kajian Tempatan

TOPIK8

MASYARAKA T MALAYSIA

SUB TOPIK

8.2 Agama dan kepercayaa,n

HURAIAN a. Kepelbagaian agama dan kepercayaan

i. Amalan dan kepercayaan

ii. Harl kebesaran dan perayaan

MASA 60 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyenaraikan tempat-tempat beribadat mengikut agama dan kepercayaan.

2. menyenaraikan hari kebesaran dan perayaan di negara kita.

BAHAN BANTU MENGAJAR : - Pita video

- Gambar-qarnbar berkaitan pelbagai perayaan

- Gambar tempat beribadat

UNSUR PATRIOTISME Mengamalkan semangat muhibbah dan harmoni semasa menyambut hart-hart kebesaran dan perayaan.

PENERAPAN NILAI Kesyukuran, Hormat, Kebebasan, Kerjasama

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set lnduksi
i. Guru mempamerkan i. Berikan nama-nama tempat Kesyukuran
gambar-gambar tempat ibadat mengikut agama yang
beribadat berdasarkan terdapat di Malaysia. Hormat
agama dan ii. Apakah peranan tempat
kepercayaan yang ibadat tersebut?
terdapat di Malaysia Kebebasan
serta bersoal jawab
dengan murid. 26

IIkI '1.11 •• "1.1 .... 1111 ''''I.lIlm tIIllr MII'lIItIS ""kll ••

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
i. Murid dibahagikan i. Apakah perasaan anda Hormat
kepada beberapa apabila menjelang hari
kumpulan untuk perayaan yang akan anda Kerjasama
menyusun gambar~ raikan? Mengapa?
gambar yang berkaitan H. Adakah anda akan
dengan perayaan mengunjungi rumah rakan
tertentu dan anda semasa dia menyambut
menampalkannya pada hari perayaan? Mengapa?
kad manila bagi
menghasilkan sebuah
carta.
Kumpulan 1
Hari Raya Puasa
Kumpulan 2
Tahun 8aru Gina
Kumpulan3
Deepavali
Kumpulan 4
Krismas
Langkah 2
i. Wakil kumpulan
diminta
membentangkan hasil
kerja mereka.
ii. Guru membuat
rumusan.
Penutup
Murid menghasilkan
sebuah karangan pendek
berkaitan sesuatu
perayaan. 27

luku Paalla .. Pe llral". P,.,II1I"

Itlal .erelUS kIII.

YEAR

5

SUBJECT

Science

TITLE

How Animals Maintain Their Species

TIME

60 minutes

LEARNING OUTCOMES

At the end of this lesson, pupil will be able to :

1.

classify animals according to how they protect their young I eggs.

state how the animals protect their young I eggs.

love all animals

2.

3.

TEACHING AIDS

VideoNCD Picture cards

INCULCATION OF VALUES: Caring, Cooperation, gratitude, compassion

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
Pupils watch a video film on i. Why do cats carry their Caring
how cats look after their offsprings?
offsprings. ii. Where do cats take their Compassion
offsprings?
iii. If cats abandon their
offsprings, what will happen
to them?
Step 1
\
i. Teacher asks questions i. What do cows do to ensure Caring
about animals and their the health of their
habitat. offsprings?
ii. Where do birds make their
nest?
iii. Why do birds make their
nest in high places? 28

•• kl '.Ddlaa " ... Jam "'1 ' •• "IIII.,.a Nilil MerelltlS Kartklllull

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Step 2
i. Teacher distributes i. State what would happen if Caring
picture cards to every the eggs / young animals
group. are not taken care of.
ii. Pupils classify pictures of Ii. Assume that a/l animals are
animals according to how extinct. How would you feel?
animals protect their
species:
- Animals that protect
their eggs.
- Animals that protect
their young.
iii. Pupils are ask to identify
animals that are extinct.
example: rhinocerous,
tapir and tigers.
Step 3
i. Group discussion on i. Predict what would happen Cooperation
ways animals protect if animals are extinct.
their eggs / offsprings ii. What steps should be taken Caring
Group 1 - pigeons and to prevent the extinction of
monkeys animals? Compassion
Group 2 - chickens and
cows
Group 3 - ducks and
kangaroos
Group 4 - goose and
whales
Group 5 - eagles and
tigers
Step 4
i. Presentation by group
representative
ii. Pupils and teacher give
feedbacks 29

Buku Paadull peDgaJarao dan P,mbaillarao Milil Mlrentas Kuliolam

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Conclusion
i. Pupils make conclusion L Are parents important to Thankful to
with guidance from you? Why? God
teacher. ii. What are your feelings jf you
ii. Teacher relates lesson to are left alone by your Caring
every day life. parents?
iii. What should you do to your Compassion
parents when you reach
adulthood? 30

BukU Panduan PenaBlann din Pembeillann NII.I Merentas IUrtkUl.m

TAHUN 6

MATA PELAJARAN Kajian Tempatan

TOPIK 10 EKONOMI NEGARA

SUB TOPIK 10.1 Kegiatan Ekonomi

HURAIAN 10.1.1 Pelbagai Sektor Ekonomi

MASA 60 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyenaraikan jenis kegiatan di sektor pertanian yang dapat menyumbang ke arah peningkatan ekonomi negara.

2.· meramalkan jenis kegiatan pertanian negara pada masa depan.

3. berbangga dengan sektor ekonomi negara.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Susu dalam pek - Nanas dalam tin

- Ikan bilis

UNSUR PATRIOTISME Berbangga dan bersyukur dengan kemajuan kegiatan pertanian negara.

PENERAPAN NILAI Kerajinan, Berdikari, Rasional, Kesyukuran

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Guru meminta murid i. Apakah benda yang ada
meneka benda-benda dalam karung itu?
dalam karung. (hasil
produk pertanian
seperti nanas dalam
tin, ikan bills dalarn
plastik, susu dalam
pek).
ii. Murid dikehendaki
menyentuh karung dan
meneka barang dalam
karung. 31

.. u ...... "I111 ..... ......,... .'I.MtrtlllS b1UI_

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
L Murid dibahagl kepada i. Apakah perasaan anda jika Kesyukuran
beberapa kumpulan hasil pertanian anda
dan dikehendaki menjadi? Mengapa anda
berbincang tentang berperasaan demikian?
jenis sektor utama
dalam pertanian.
Ii. Wakil setiap kumpulan
dlkehendaki
melaporkan basil
perbincangan
kumpulan masing-
masing.
Langkah 2
i. Guru mengedarkan i. Apakah akan terjadi jika Raslonal
peta minda sektor hasil pertanian negara
pertanian kepada merosot? Berdikari
semua murid untuk ii. Andaikan anda seorang
dilengkapkan petani, terangkan tindakan
(Lampiran A). yang akan anda ambil jika
Ii. Guru memilih beberapa hasil pertanian anda
orang murid untuk merosot?
membaca jawapan peta
minda yang telah
dilengkapkan.
iii. Guru memberi komen I
ulasan. 32

IIIkI Palllaal PenlaJaraa daD Pembela)lI'an 111111111111118$ lCurikulum

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 3
i. Murid dibahagikan i. Apakah sumbangan yang Kerjasama
kepada lima kumpulan dihasilkan oleh setiap
dan tiap-tiap kumpulan sektor ekonomi kepada Kesyukuran
melengkapkan jadual negara?
sumbangan sektor Ii. Adakah anda berbangga
pertanian kepada dengan sumbangan sektor
ekonomi negara ekonomi kepada negara?
(Lampiran 8). Mengapa?
Ii. Wakil setiap kumpulan
-rnelaporkan hasil
tugasan masing-
masing.
Penutup
Guru membuat rumusan
dan mengedarkan
lembaran kerja kepada
setiap murid.
(Lampiran C). 33

Bullil Plaltl81 PBRllIlfIII "'1 PBllblllJlnn Nilil MerelltaS •• ltlmillm

• Ayam

• Lembu

• Blrl-blri Puyuh

• Rusa

Peta Minda

• Kerang

• Ikan dalam kolam

• Ikan dalam sangkar

• udang

Tanda ( • ) menunjukkan contoh jawapan

34

LAMPIRAN A

• Padi

• Kelapa

sawit

• Sayuran

• Nanas

• Getah

• Lada hitam

... PlIIIIH Ptl.lfllli lin , ••• Itt_ •• 111.1 ......... 1 ••

LAM PI RAN B

JADUALSUMBANGAN

SEKTOR EKONOMI KEGIATAN SUMBANGAN
Padi Beras
Penanaman Kelapa sawit Minyak/sabun
Tebu Gula
Lembu Daging/susu
Penternakan Kambing Daging/susu/sabun
Ayam Daging/telur
Ikan Makanan
Perikanan Udang
Kerang Nota:

Bahagian sumbangan dikosongkan.

35

Buku PlnduaH PeAaaJaraA dan PeJIIIJela)arH Nlla' Mllrelrtn I(urilluillm

LAMPIRAN C

LEMBARAN KERJA

1. Senaraikan tiga kegiatan utama dalam sektor pertanian yang menyumbang ke arah peningkatan ekonomi negara.

(i) (ii) (iii)

2. Berdasarkan keadaan semasa, ramalkan jenis kegiatan pertanian negara dalam jangka masa sepuluh tahun akan datang.

3. Berdasarkan saalan dan jawapan anda di atas, lakarkan rupa bentuk (gambaran) kegiatan pertanian pada masa depan.

36

9.0 CONTOH PENERAPAN NILAI DALAM KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

37

11'1 Palnll. PI_lIIJln,lI. PI_lIlaJal'll 1II1111.nJIIS .... 11 ••

TINGKATAN

1

MAT A PELAJARAN

Sejarah

TAJUK

Zaman Kesultanan Melayu Melaka

1.3 Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

MASA

80 minit

HASIL PEMBELAJARAN

Pad a akhir pembelajaran murid dapat :

1. menceritakan usaha Parameswara membuka Melaka

2. mengaplikasikan usaha-usaha Parameswara sebagai pemirnpin berwibawa dan berwawasan dalam menjalankan tugas.

BAHAN BANTU MENGAJAR : - Peta

- Kad imbasan (Peristiwa pembukaan Melaka)

UNSUR PATRIOTISME Cinta akan negara

PENERAPAN NILAI Keberanian, Kesederhanaan, Kerjasama,

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru menunjukkan gambar
(pelanduk menendang
anjing) dan meminta murid
menjelaskan hasil
pemerhatian mereka.
Langkah 1
Guru menceritakan kisah i. Apakah masalah yang dihadapi Keberanian
Parameswara membuka oleh Parameswara untuk
Melaka. membuka negeri Melaka?
( Berpandukan peta dalam ii. Jelaskan sikap yang
buku teks ) ditunjukkan oleh Parameswara
sehingga baginda berjaya
membuka Melaka? 38

IIIkI Pa ..... hlll1.runl ' .... 111.,1 1II"1IIrI1tIS 1IrIkII ••

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
i. Murid dibahagikan l. Pada pendapat anda, apakah Kerjasama
kepada beberapa sikap yang boleh dicontohi
kumpulan. daripada Parameswara? Keberanian
ii. Guru mengedarkan Ii. Andaikan anda Parameswara,
kad imbasan tentang apakah usaha yang akan anda Kesederhanaan
pembukaan Melaka. lakukan untuk memajukan
a. Dalam kumpulan, Melaka?
murid dikehendaki
menyusun kembali
cerita kronologi
pembukaan
Melaka.
b. Murid dikehendaki
berbincang
tentang tindakan
yang diambil oleh
Parameswara
dalam usaha
membina Melaka.
Langkah 3
i. Wakil setiap kumpulan
melaporkan hasil
perbincangan mereka.
Ii. Guru dan murid lain
memberi komen/ulasan.
Penutup
Guru membuat rumusan
tentang pembukaan
Melaka oleh Parameswara. 39

Bullu PMduan PeAuaJaran lIan Pe_al.lam Nllal Merentas KBtlkllam

FORM

1

SUBJECT

English

TOPIC

Androcles and The lion

SKILL

2.2 Process information by

l. predicting outcomes and

ii. following sequence of ideas

TIME

80 minutes

LEARNING OUTCOMES

At the end of the lesson, pupils will be able to :

1. Number the pictures in sequence based on the

story heard.

2. Act out the story in groups.

3. list the moral values found in the story.

- Cassette 'Player

- Cassette

- Pictures and flash cards

- Overhead projector

- Transparencies.

TEACHING AIDS

INCULCATION OF VALUES

Love, Respect, Honesty, Justice, Compassion

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
i. Teacher writes a word i. Do you have friends? Respect
puzzle. consisting of Ii. Who are your friends? (from
seven missing letters school, neighbourhood, Love
on the board. (The etc.)
missing letters will iii. Do you have a best friend? Honesty
make up the word iv. What are the
. 'FRIENDS'. The clue qualities/characteristics that
to the puzzle is a friend should have? e.g:
'People'). loving, caring, helpful, etc.
ii. Students call out the v. What will you do if you go to
missing letters at a new school and have no
random to fill in the friends?
blanks. Teacher
writes out the correct
lette~s called out by
the students. 40

••• PlIHI .. , "'lIJlru 110' 111 ...

....... _ ,.

Steps I Activities Inculcation of Values Values
iii. Teacher conducts vi. How do you feel?
question and VIi. What will you do in order to
answer session on make new friends?
friends.
Step 1
i. Teacher tells Love
students that they
are going to listen to
a story about a
slave and a lion.
H. Teacher introduces
the characters on
picture cards or
transparencies
• Androcles - the
slave
• The Lion
iii. Teacher introduces
vocabulary found in
the story, ego slave,
whipped, cruel,
limping, thorn,
grateful, arena,
cheered.
Step 2 .
L Teacher distributes
a set of jumbled
pictures of the story.
Teacher plays the
cassette recorder or
reads aloud the
story.
ii. Students listen to
the story and
sequence the
pictures by -
numbering them in
the correct order. 41

lib ..... Pt ....... iI.PIIIIIII ....... ·lIlaI.mlbS .......

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Step 3
i. Teacher asks Example 1 Justice
questions based on " ..... he decides to run away."
the story and indirectly (from the story) Love
introduces related
moral values at the i. Why did Androcles run Compassion
'critical moment'. away?
ii. If you are Androcles, do Respect
you think it is right to run
away? Why?
iii. What is going to happen
to you if you had stayed
on?
iv. Why do you think so?
Example 2
" ..... pulled the thorn out ... H
(from the story)
i. Who helped the lion to
pull out the thorn?
ii. Can you imagine what
will happen if Androcles
had not pulled out the
thorn? (Prediction)
iii. Why do you think he
helped the lion?
iv. What did you feel when
that happened?
Example 3
" He went looking for the lion"
(from the story)
i. Why did he go looking
for the lion?
Ii. Would you look for your
pet if it is missing?
iii. Why take the trouble to
do so? 42

I,*a p.ndaan PeDgaJallD dan PemlJe'ajaran IIlal Mertll8S IIIrlkuJum

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Example 4
" ..... put its paw on Androcles
and licked him." (from the
story)
i. Why did the lion lick
Androcles?
ii. What will happen to
Androcles if it had been
another lion?
iif. How would you feel if a
lion licks you on the
face?
Step 4
i. Teacher gets a. As a lion Compassion
selected groups to i. How would you feel
present their act. when you have a thorn
ii. Teacher asks in your paw?
students questions ii. How would you feel
based on the act. when Androcles pulled
out the thorn?
iii. What would you do if
someone helps you
when you are in
trouble?
b. As Androcles
i. What made you pull
out the thorn?
ii. If you see a stray dog /
cat in a similar
situation, would you do
the same thing? Why? 43

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Conclusion
Students summarise the i. Androcles decided to run Justice
story. away because his master
was not fair and cruel to Love
him.
ii. The slave pulled the thorn Compassion
out of the lion's paw
because he was brave and
he loved the lion.
iii. He went looking for the lion
because he loved it.
iv. The lion puts its paw on
Androcles and licked him
because it was grateful and
wanted to repay his
kindness.
Follow up activities
i. Group Project: Look
for stories that depict
the same story line.
eg:
a. The Mouse and
the Lion.
b. The Dove and the
Ants. /

44

lib Pllllla •• ,. ... JIfU 111 ...

• 111 KlrIbI ...

TINGKATAN 1

MATA PElAJARAN Pendidikan Jasmani

TAJUK Kemahiran Pergerakan Kreatif

SUBTOPIK Murid-murid boleh bergerak mengikut deklamasi sajak dan ritma pergerakan sekuntum bunga mawar yang sedang berkembang rnekar.

MASA 40 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. memahami dan menghayati rentak muzik.

2. bergerak secara kreatif dalam kurnpulan,

BAHAN BANTU MENGAJAR Pita kaset

- Radio

- Sajak

- Sekuntum bunga mawar

- Carta

PENERAPAN NILAI Kesyukuran, Rasional

langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Memanaskan badan
dengan mengikut
rentak muzik.
Ii. Mendenqar dan
menghayatl dekJamasi
sajak.
Langkah 1
i. Menghayati dan i. Apakah perasaan and a jika Kesyukuran
bergerak mengikut menjadi sekuntum bunga
bacaan sajak dan yang cantik dan wangi?
bagaimana sekuntum
bunga mawar
berkembang secara
lnd!vidu. 45

Buku Panduan Penualaran dan PembelaJaran Mllal MerBntas Kurtkulum

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
i. Murid dikehendaki i. Bagaimanakah anda dapat Rasional
membentuk satu bergerak sehingga menjadi
bulatan secara sekuntum bunga mawar
kurnpulan. yang berkembang?
ii. Murid bergerak
mengikut arahan
guru:
a. bentuk bunga
-kuncup,
b. bsrqerak perlahan-
lahan sambil
menghayati
deklamasi sajak,
c. bergerak sehingga
menjadi sekuntum
bunga mawar yang
berkembang.
Penutup
i. Menyejukkan badan.
ii. Senaman pernafasan. 46

.ubl P.lllial rl.laJ '" ' ..... laJlI'II

Nil natlSllrlkll ..

FORM 1

SUBJECT Mathematics

TOPIC Fractions

DURATION 40 minutes

LEARNING OUTCOMES Pupils will be able to:

1 . describe fractions as part of a whole

2. represent fractions vvith diagrams

3. relate the use of this topic to every day life' situations.

TEACHING AIDS - A whole cake

- A cake cutting knife

- Worksheets

- Fraction kit

INCULCATION OF VALUES: Fairness, Rationale

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
Teacher presents a Situation 1. How do you overcome Fairness
for the students to think this problem?
about. Rationale
i. Case: Distribution of a
whole cake to four
children.
Step1
i. Teacher brings a whole 1. What will happen if Fairness
cake and asks a student your friend cuts the
to cut the cake into two cake into two different
parts of the same size. Sizes?
ii. Teacher introduces the
concept of 1 +2 or t 47

lin Pllill 11)11'11

..... mlllS brtDI ..

Steps I Activities Inculcation of Values Values
iii. Teacher asks another
student to cut the cake
into smaller parts(teacher
emphasizes the same
size concept of t )
Step 2
Teacher introduces the
concept of t, t, k, 312 and
so on, l)sing the fraction kit I
fraction cards.
Step 3
i. Teacher distributes
working sheets.
Example:
a. Write the following
divisions as fractions
1 + 2 = %
3+ 4:=
7 + 8=
5 +11 =
b. Draw and shade the
diagrams based on
the given fractions
1- 0
"2 -
3 - 0
"4 -
7 _ 0
8'- 48

luku P ••• aal P8RIIJaran dill PellblllJann IIlIal MIFlBtlSIIUltkulum

Steps I Activities Inculcation of Values Values
ii. Teacher shows some of i. Which is the best Fairness
the work done by the work?
students to the class. Why? Diligence
Conclusion
Pupils are asked to make i. How can the Fairness
conclusions. knowledge that we
have learnt today be
applied in every day
life situations?
(Asks pupils to give
examples). 49

Bullu Patlduu Pelll)I ... I". PeIllllIII)lI'8l Nllal MI,.ItaS ... III11I ..

FORM

1

SUBJECT

Science

TOPIC

Electricity

TITLE

Sources of Electricity

TIME

LEARNING OUTCOMES

80 minutes

At the end of this lesson, pupils will be able to :

1. identify sources of electricity.

2. identify the main components of dry and wet cells.

3. state the differences between dry and wet cells.

TEACHING AIDS

- Charts

- Transparency

- Dry cell

- Wet cell

- OHP

- Radio

INCULCATION OF VALUES :: Self-reliance, Respect

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
i. Teacher lets students
listen to the radio and
question them :
a. What do you
hear?
b. How does the
radio produce
sound?
c. What would
happen if the
battery or the
switch is off ? 50

Buku Panduan PengaJaran dan PembllaJlran Nllal MaroollS lIurikulum

Steps I Activities

Inculcation of Values

Values

Step 1

i. With the use of OHP, the teacher shows the sources of electricity with focus on the use of simple sources of electricity, that is cells of various sizes, shapes and types.

li. The teacher gives explanation and shows how to split the dry and wet cells.

Step 2

i. Pupils are divided into i. several groups.

Ii. Some groups split dry cells while the rest split wet cells. Students are required to identify:

a. function

b. voltage

c. size

d. price

iii. A representative from each group presents the group's findings.

lv, Teacher and other

students give their

comments.

Conclusion

Teacher summarises the differences between dry and wet cells.

What safety steps should be taken when you split a cell?

il, What do you see?

How do you feel?

Self-reliance

Respect

51

.. klPII ,..III.ru ............

11111 •• '1 .......

TINGKATAN

2

,MATA PELAJARAN

Bahasa Melayu

TAJUK

Penjagaan Alam Sekitar

KEMAH IRAN

1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.9

MASA

HASIL PEMBELAJARAN

80 minit

Pad a akhir pembelajaran murid dapat :

1 , menyenaraikan kesan penerokaan hutan terhadap kehidupan manusia, haiwan, flora, fauna dan alam sekitar.

2. mengemukakan cadangan untuk mengurangkan kesan penerokaan hutan,

3. menulis surat kiriman rasmi dengan format yang betuL

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Keratan akhbar tentang kemusnahan alam sekitar

- Pita rakaman lagu 'HIJAU' oleh Zainal Abidin.

PENERAPAN NILAI

Kasih sayang, Patriotisme, Kebersihan fizikal dan mental, Kesyukuran, Kesederhanaan

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set lnduksl
Guru memainkan pita i. Apakah perasaan anda Kasih sayang
rakaman lagu 'HIJAU' oleh setelah mendengar lagu
Zainal Abidin dan 'HIJAU'? Mengapa? Kebersihan fizikal
berbincang dengan murid. it Apakah mesej lagu 'HIJAU'? dan mental
Kesyukuran
._ 52

... hlllDII PtlllJlrtn diD 'ImlMlaJ.all IIlIal MI"1bS Kurlkulum

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
i. Perbincangan i. Apakah punca kemusnahan Kasih sayang
mencari lsi-is! hutan?
penting dalam ii. Apakah kesan kemusnahan Patriotisme
kumpulan hutan terhadap masyarakat
a. Pelaksanaan setempat, haiwan dan Kesederhanaan
pembangunan. tumbuhan?
b. Kesan jii. Apakah perasaan anda jika Kesyukuran
pembangunan. pokok-pokok di kawasan
c. Pemeliharaan hutan berhampiran tempat
dan tinggal anda ditebang secara
pernuliharaan berleluasa?
hidupan. iv. Apakah tindakan yang akan
ii. Laporan oleh wakil anda ambil jika keadaan
setiap kumpulan. tersebut berterusan?
iii. Perbincangan Senaraikan tindakan anda.
format surat kiriman
rasmi.
' ..
Penutup
i. Guru merumuskan
hasil perbincangan
murid.
ii. Murid dikehendaki
menghasilkan surat
kiriman rasmi kepada
pihak berkenaan
untuk membuat
aduan tentang kesan
kemusnahan hutan
terhadap penduduk
setempat, haiwan
dan tumbuhan. 53

BIn ,.. ••• Pt'lIllru •• PlllllllaJal'1l 1II1111111111t1$ .......

TINGKATAN 2

MATA PELAJARAN . Pendidikan Seni

BIDANG Penghasilan Seni Visual

UNIT PEMBELAJARAN Prinsip Rekaan - Penegasan .

T AJUK Alam dan Benda buatan manusia.

MASA 80 minit

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyenaraikan kepelbagaian rupa dan bentuk keindahan alam.

2. menghuraikan bahawa setiap keindahan alam adalah unik dan sempurna.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Kertas lukisan - Pensel

- Warna air (water colour)

PENERAPAN NILAI Kerajinan, Rasional, Berdikari

Langkah I Aktivitl Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru mempamerkan i. Apakah media dan teknik Rasional
gambar jenis-jenis garisan yang digunakan untuk
yang dihasilkan daripada menghasilkan garisan- Kerajinan
pelbagai media dan teknik. garisan ini?
ii. Apakah keistimewaannya? Berdikari
a. Contoh media:
Pensel, berus, 'oil
pastel' .
b. Contoh teknik :
Kayak dan tampal,
anyaman, gosokan. 54

lakl 'IndUIII Plllillatil d.Pllllllllllnl Nil" .lrelllS 11111011 ••

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
i. Guru menerangkan i. Bagaimanakah garisan Kerajinan
konsep penegasan dapat menimbulkan
dalam pelbagai media jalinan, ton dan bentuk? Rasional
dan teknik. ii. Apakah yang akan terjadi
(Contoh : penegasan jika tlada penegasan
pada jalinan, ton, dalam setiap aktiviti?
bentuk) Contoh :
a. Pemilihan warna
ii. Apresiasi seni dan bersesuaian
bersoal jawab . b. Penegasan warna
mengenai·jalinan, ton, dan ruang
bentuk. iii.. Baqairnanakah
penegasan memainkan
iii. Murid dikehendaki peranan penting dalam
rnereka corak untuk kehidupan harian?
hiasan penanda buku.
Sesi Apresiasi dan
Refleksi
Guru dan murid membuat
rumusan dengan
menyenaraikan
kepentingan penegasan
dalam kehidupan seharian. 55

Buku Panduan PeDualaran dan pelibelalaran Mllal Mel'lntasllurlkulum

TINGKATAN

3

MATA PELAJARAN

Sejarah

TAJUK

5.1 Pemerintahan Jepun Oi Negara Kita

SUBTOPIK b. Kesan Pemerintahan Jepun.

MASA 80 minit

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyenaraikan kesan pemerintahan Jepun di negara kita.

2. menjelaskan usaha-usaha mengatasi kesengsaraan hidup masyarakat Tanah Melayu pada zaman tersebut.

3. menghuraikan penderitaan rakyat pada zaman pemerintahan Jepun.

BAHAN BANTU MENGAJAR - Gambar berkaitan kemusnahan akibat peperangan - Edaran soalan

- Rakaman video

- Gambar/teks kesan zaman pemerintahan Jepun.

UNSUR PATRIOTISME Mempertahankan kedaulatan negara

PENERAPAN NILAI Kasih sayang, Patriotisme, Baik hati, Keberanian, Kerjasama, Kesyukuran

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru menunjukkan gam bar 1. Apakah perasaan Kasih sayang
bangunan kedai musnah anda setelah melihat
akibat kemasukan tentera gam bar tersebut?
Jepun (buku teks m.s, 5) dan
bersoal jawab dengan murid. 56

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
Tayangan video berkaitan i. Apakah perasaan Keberanian
luahan perasaan mangsa I anda mendengar
keluarga kesan zaman luahan perasaan Kasih sayang
pemerintahan Jepun mereka? .
Ii. Sekiranya anda Patrlotisme
berada pada zaman
tersebut, apakah
tindakan yang akan
anda lakukan dalam
menghadapi
kesusahan hidup?
iii. Bersubahat dengan
musuh negara boleh
meruntuhkan negara
sendiri. Apakah
pendapatanda?
Langkah 2
i. Murid dibahagikan i. Sekiranya anda Kerjasama
kepada beberapa berada pada zaman
kumpulan dan tersebut, apakah Keberanian
dikehendaki berbincang bentuk bantuan yang
tentang kesan-kesan boleh anda hulurkan? Kasih sayang
pemerintahan Jepun. ii. Apakah yang perlu kita
lakukan untuk Baik hati
Ii. Wakil setiap kumpulan memastikan negara
membentangkan hasil kita tidak dijajah?
perbincangan masing-
masing.
-
Penutup
Guru membuat rumusan i. Bandingkan kehidupan Kesyukuran
berdasarkan tajuk pelajaran. pada zaman Jepun
dengan zaman Kasih sayang
sekarang. Manakah
yang Iebih baik?
Mengapa? 57

"0""1. '.JlIllraJ". Pt .... II)II'. 1I1111I11'I1lU KIrIkll ••

TINGKATAN 3 .

MATA PELAJARAN Kemahiran Hidup Bersepadu

T AJUK Makanan dan Pemakanan

SUBTOPIK Pengurusan Sajian - Hidangan Sepinggan

Lengkap

MASA 80 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyatakan langkah-Iangkah yang perlu diambil sebelum dan semasa mernasak.

2: memasak dan menyediakan hidangan sepinggan lengkap.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Bahan sebenar - Gambar

PENERAPAN NILAI Kebersihan fizikal dan mental, Kesederhanaan, Kerjasama, Berdikari, Kesopanan

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru menunjukkan i. Mengapakahtukang Kebersihan fizikal
gambar seorang tukang masak tersebut memakai dan mental
masak hotel sedang apron dan kep keuka
mernasak dengan memasak? Berdikari
berpakaian lengkap dan Ii. Sanggupkah anda makan
bersoal jawab dengan makanan yang dimasak
murid. oleh seorang tukang
, •.. masak yang berpakaian
kotor? Mengapa?
iii. Mengapakahtukang
masak selalunya
berpakaian putih? 58

lib PlIIII.1 PtlllJaral '.1 hlRllel.) ... • '.1 ..... l1li "rlbl ...

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 1
i. Guru memberi i. Bolehkah kita memasak Kesederhanaan
penerangan tentang makanan dengan tidak
cara memasak. rnenqikut sukatan yang
betul? Mengapa?
Langkah 2
i. Murid dibahagikan L . Mengapakah sayur yang Kerjasama
kepada beberapa digunakan untuk memasak
kumpulan. perlu dibersihkan dengan Kebersihan
ii. Guru mengagihkan cara yang betul? fizikal dan
bahan masakan. if. Apakah kesannya jika anda mental
iii. Arnall memasak : tidak membasuh tangan
- nasi goreng sebelum memasak?
- mi/bihun goreng
- spageti goreng
Langkah 3
i. Murid dikehendaki i. Apakah yangboleh anda Kerjasama
menghidang makanan lakukan untuk membantu kesopanan
dengan cara yang betul ibu anda memasak? Kebersihan
dan beradab. ii. Mengapakah pentingnya fizikal
ii. Murid dikehendaki dapur yang kemas dan
rnemberslh dan teratur di rumah anda?
menqernas dapur serta Berdikari
peralatan memasak.
Penutup
Guru dan murid membuat
rumusan tentang
kepentingan menjaga
kebersihan semasa
menyediakan makanan.
( 59

Buku PandulII pengalaraD daD PembelaJaran Mllal Merentas KurlkUlum

FORM 3

SUBJECT Mathematics

TOPIC Polygons II

DURATION 80 minutes

LEARNING OUTCOMES Pupils will be able to:

1. determine if a given polygon is a regular polygon.

2. find:

a) the axes of symmetry.

b) the number of axes of symmetry of a polygon.

3. draw regular polygons by dividing equally the angle at the centre.

4. construct equilateral triangles, squares and regular hexagons.

TEACHING AIDS - Protractor - Ruler

- A compass

- Diagrams

- Worksheets

- A pair of scissors

INCULCATION OF VALUES: Diligence, Self-reliance, Fairness, Honesty, Courage, Respect

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
i. Teacher poses questions
related to forms.
ii. Teacher shows some
diagrams of regular and
irregular polygons. 60

Bullu Panduan PllnlaJlran daR PllmlllIllIlraa IUlII Mllnntas Kurlol ••

Steps I Activities

Values

Step 1

i. Teacher explains the concept of regular and irregular polygons by asking some questions.

What type of polygons are these?

Examples:

01 7

ll. Teacher asks some students to state the chracteristics of regular polygons and irregular polygons.

Step 2

i. Teacher asks pupils to fold a paper into two parts.

~4"_-+-- Axis of symmet

ii. Teacher asks pupils to cut a shape like the one above.

Inculcation of Values

i. How can you differentiate between the characteristics of regular polygons and irregular polygons?

i. What is the effect of not cutting according to the given instructions?

Honesty

Self-reliance

Respect

Fairness

61

Buku Panduan 'eDuaJlntII dan POllbelaJarla Nllal Merentas KIInkUlum

Steps I Activities

iii. Pupils are asked to show their paper cuttings.

Sample of pupil's work

~.~

!--..... Axis of symmetry

iv. Teacher-asks pupils to explain about symmetrical shapes.

Step 3

i. Teacher distributes the worksheets.

Example:

Draw and state the number of axes of symmetry (if any) for the following diagrams.

1)0 2) 6

3)~ 4)D

62

Values

Inculcation of Values

Buleu Panduan penga]aran dan PembelaJaran Nllal MerenlaS Kurlkulum

Steps I Activities

Inculcation of Values

Values

Step 4

Drawing polygons

i. -~Teacher shows pupils how to draw a regular polygon on the blackboard.

Step 1 Step 2

ii. Pupils are asked to redraw the above shape in their respective books.

iii. Teacher asks pupils to draw other shapes using the same method. Example:

a. Regular hexagon

b. Regular heptagon

c. Regular octagon

Step 5

Drawing polygons by using a ruler and a compass.

i.

Teacher shows an example of a question to be solved by pupils in front of the class. Example:

Construct an equilateral triangle with the length of each side equals to 3 cm.

i. What are the steps to Respect be taken in order to

draw a polygon? Diligence

ii. What happens if

these steps are not Self-reliance

adhered to?

i. What is the effect jf pupils do not follow the steps/procedures to build a regular polygon?

ii. What will happen if pupils do not follow the steps or do not draw the polygons accurately?

iii. Teacher relates accuracy with every day life situations.

Respect

Diligence

Se If - reI i ance

63

IBU 'Iadlill " •• l1lrD ... a '1.IlIII1Ir1a Nllal MlrellllS KurtO' ••

Steps I Activities Inculcation of Values Values
ii. Next, teacher asks pupils to
do the following:
a. Construct an equilateral
triangle with the length
i of each side equals to
Scm.
b. Construct an equilateral
rectangle with the
length of each side
equals to 4 cm.
c. -Construct an equilateral
hexagon with the length
of each side equals to
4cm.
Conclusion
i. Teacher asks pupils about
regular polygons and their
characteristics.
ii. Teacher then asks pupils
about the names of
polygons with 3 sides, 4
sides, 5 sides, 6 sides, 7
sides and 8 sides. 64

BUkU ,anduan Penaa)aran dan 'embela)aran Mila) Miremas KurtkUlam

TINGKATAN 3

MATA PElAJARAN Pendidikan Seni

BIDANG Kraf Tradisional

UNIT PEMBELAJARAN Ukiran Kayu

TAJUK Motif Ukiran

AKTIVITI Mereka corak ukiran pada Kekisi

MASA 80 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pelajaran murid dapat :

• Mengenal dan mengetahui motif organik dan geometri serta sumber motif flora dan fauna.

• MenghasiJkan corak ukiran pada kertas Jukisan berpandukan unsur motif yang dipeJajari.

• Menyatakan kepentingan kekisi daJam pembinaan rumah tradisional MeJayu.

BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Alat - pensil, berus

2. Bahan - kertas Jukisan, kertas surlh, warna air

3. Aujukan - Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual

- Buku Motif-motif Ukiran

-Iaman web

- Glosari

UNSUR PATRIOTISME Apresiasi kesenian tradisional

PENERAPAN NILAI Kesyukuran, Kasih sayang, Kerajinan, Aasional Hormat

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru mempamerkan contoh Pandangan murid tentang Hormat
rumah tradisional dan hasilan ukiran kayu. (Menghargai
meminta murid mengenal keindahan seni
pasti nilai-nilai estetika yang ukiran)
terdapat pada rumah Kasih sayang
tersebut. 65

,

Buku Panduan pinuaJaran dan PambalaJaran Hllal MerenllS Kur1lWlum

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Aktiviti 1
Murid menyenaraikan
beberapa nilai estetika yang
diketahui
Aktiviti 2
Guru memilih bahagian
rumah. Misalnya:
Kekisi dan menerangkan
fungsi dan nitai
penggunaannya.
Guru menerangkan motif i. Siapakah pencipta flora Kesyukuran
yang biasa digunakan dan fauna?
dalam ukiran tradisional Ii. Apakah fungsi flora dan
1. Motif flora fauna dalam kehidupan Kasih sayang
2. Motif fauna kita?
3. Motif kaliqraf
4. Motif Kosmos
( lihat lampiran 1)
Aktiviti 3
Guru menerangkan tanokah-
langkah membuat olahan
motif daripada sumber ilham
yang dipilih berdasarkan
motif uklran ~yang dipelajari.
Murid memilih dan
menghasilkan satu rekaan
motif ukiran pada kertas
lukisan
Sesi Apresiasi dan Refleksi
Hasil kerja murid dipamerkan Kerajinan
dan guru mengadakan sesi
perbincangan bagi Rasional
meningkatkan kualiti kerja
murid. Kasih sayang 66

Contoh-contoh motif ukiran

I~

Motif flora

Motif Kaligrafl

I

... PIIUH .

.... wtIIII ...

Motif Fauna

Motif Kosmos

Lampiran 1

67

Buku Pandull Pengal.ran dan Pembeillann Nllal Merentas KuI1k11lum

TINGKATAN 3

MATA PELAJARAN Pendidikan Kesihatan

TAJUK Gaya Hidup Sihat

Penyalahgunaan Bahan (rokok / dadah / racun)

SUBTOPIK Murid-murid dapat mengetahui bahayanya salah guna bahan-bahan seperti rokok, dadah dan racun.

MASA 40 minit

t:tASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menghuraikan kesan penyalahgunaan bahan berbahaya.

2. menyenaraikan cara untuk mengelakkan kejadian penyalahgunaan dadah.

BAHAN BANTU MENGAJAR - Gambar rajah - Carta

PENERAPAN NILAI Kasih sayang, Rasional, Balk hatt

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Guru mempamerkan 1. Apakah perasaan anda, jika Kasih sayang
gambar-gambar salah seorang anggota Rasional
mangsa penagihan keluarga anda merupakan Saik hati
dadah. penagih dadah? Mengapa?
Langkah 1
i. Murid dibahagikan i. Apakah kesan penggunaan Rasional
kepada beberapa bahan berbahaya?
kumpulan dan Ii. Bagaimanakah cara untuk Kasih sayang
berbincang tentang mengelakkan kejadian
kesan bahan seperti ini daripada terjadi
berbahaya terhadap kepada anda?
kesihatan. Apakah tindakan anda
jika rakan anda terlibat
Ii. Murid dengan gejala ini?
membentangkan hasil
perbincangan. 68

Ilk. '1.'11. '.1111 .... 1 •• "llIIlllIlraR NIIII Mlnatas IIIrtklllm

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Penutup
i. Guru membuat Adakah anda dan keluarga
rumusan tentang gaya mengamalkan gaya hidup
hidup sihat. sihat?
ii. Murid dikehendaki Kita harus tolong-menolong dan Kasih sayang
mencatat hasil berkasih sayang antara
perbincangan pada keluarga, rakan dan masyarakat
kertas Illahjong dan untuk menghindari gejala sosial
mempamerkannya ini.
di sudut Pendidikan
Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan. 69

Bukl PandllD P",,)111I1 •• Pt •• lataflll ."al Mereatas .alkII ••

TINGKATAN

3

MATA PELAJARAN

Pendidikan Jasmani

TAJUK

Kemahiran Menyangga Dalam Permainan Bola Tampar

SUBTOPIK

Murid-murid dapat menyangga dengan teknik yang betul.

MASA

80 minit

HASll PEMBElAJARAN:

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. mengetahui teknik menyangga dengan betul.

2. bermain bola tampar dengan baik.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Bola tampar - Jaring

PENERAPAN NILAI

Kerjasama, Rasional, Hormat, Kerajinan.

langkah I Aktiviti Strategi Penerapan NUai Nilai
Set Induksi
i. Memanaskan badan : Kerajinan
a. latihan regangan
dan kelonggaran. Berdikari
b. pelbagai aktiviti
dengan bola.
langkah 1
l. Tunjuk cara teknik Kerajinan
menyangga:
a. menyangga Bekerjasama
dalam kumpulan
keci!' Berdikari
b. bertari ke arah
bola dan
menyangga
kepada kawan.
c. menyangga
melepasi janng. .... 'Ildll •• ' ...... ra •••• ,..bel., ... • 111 ..... _ Klrlbl ••

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
L Latih Tubi Toleransi
menyangga dalam
kumpulan (pelbagai
formasi).
Langkah 3
i. Menyangga i. Apakah akan terjadi jika Kerjasama
berpasangan. ada antara anda yang
melanggar peraturan Kerajinan
ii. Menyangga permainan?
berkumpulan Kejujuran
Hormat
Penutup
l. Menyejukkan badan :
a. senaman
regangan.
b. senaman
pernafasan. 71

II" PHIlIl. "11111,.1 III. ", ... llIIrII 11111111 .... _ IWIII ....

TINGKATAN 3

MAT A PELAJARAN Pendidikan Moral

NILAI Amanah

T AJUK Amanah Dalam Menjalankan Tugas

MASA 80 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat :

1. menjelaskan maksud nilai amanah.

2. mengenal pasti jenis rasuah yang berlaku di

sekolah.

3. menyenaraikan punca dan akibat rasuah.

4. menghuraikan cara mengatasi jenayah rasuah.

5. menyenaraikan ciri pemimpin yang balk.

6. menjauhi rasuah.

BAHAN BANTU MENGAJAR Artikel / keratan akhbar

PENERAPAN NILAI Kejujuran, Hormat, Keadilan

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru mencungkil
pengetahuan murid
tentang nama singkatan
bagi beberapa jabatan
kerajaan dan fungsinya:
TEN, JKR. BPR.
Langkah 1
l. Guru mempamerkan i. Apakah yang anda faham Kejujuran
tajuk artikel dan tentang jenayah rasuah?
meminta murid ii. Apakah punca jenayah
meneka isi petikan rasuah berlaku?
artikel tersebut.
ii. Guru menerangkan
maksud jenayah
rasuah. 72

... hllll.1 Ptllll.nl III remUlal •• 1 lila I MerelUS Kurlkllium

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
i. Guru membahagikan i. Kenai pasti jenis rasuah Kejujuran
murid kepada yang berlaku di sekolah
beberapa kumpulan anda. Apakah puncanya? Keadilan
untuk membincangkan ii. Terangkan kesan rasuah.
jenayah rasuah yang iii. Andaikan anda seorang Hormat
mungkin wujud di pemimpin, apakah
kalangan: tindakan yang akan anda
KumpuJan 1 ambit untuk mengelakkan
Pengawas sekolah jenayah rasuah?
Kumpulan 2
Pengawas pusat
sumber sekolah
Kumpulan 3
Ketua kelas
Kumpulan 4
Bendahari persatuan
ii. Ketua kumpulan
membentangkan hasil I
perbincangan.
Langkah 3
Murid dikehendaki Cara-cara menangani jenayah Hormat
menghasilkan esel rasuah di kalangan pemimpin
berdasarkan tajuk yang di sekolah. Kejujuran
diberi.
Keadilan
Penutup
Guru dan murid membuat
rumusan tentang bahaya
jenayah rasuah. 73

TINGKATAN 4

MAlA PELAJARAN Bahasa Melayu (Pemahaman Prosa Moden)

TAJUK Gotong-royong Eratkan Perpaduan

KEMAH I RAN 1.4, 2.1, 3.9, 3.10

MASA 40 minit

HASIL PEMBELAJARAN Pad a akhir pembelajaran, murid dapat :

1. menghuraikan faktor kejayaan aktiviti gotongroyong.

2. menyenaraikan faedah aktiviti gotong-royong.

3. menjawab em pat soalan kefahaman dengan ayat yang betul.

4. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong.

BAHAN BANTU MENGAJAR Petikan berita Gambar

PENERAPAN NILAI Kerjasama, Kasih Sayang, Semangat Bermasyarakat, Kebersihan Fizikal dan Mental, Kerajinan, Berdlkari

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
Guru mempamerkan i. Apakah yang dilakukan oleh Kerjasama
gam bar berkaitan aktiviti mereka?
gotong-royong yang Ii. Pada pendapat anda, apakah Kasih sayang
disertai pelbagai kaum. tujuan aktiviti ini diadakan?
Kebersihan
fizikal dan
mental
Langkah 1
l. Murid membaca
petikan berita secara
senyap untuk
mencari tajuk utama. 74

.......... PtQlJaru ... hlllIIIlJ .

....... IIIS .

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
langkah 2
i. Murid membaca Kerjasama
kuat secara individu.
\ Rakan membetulkan
sebutan / intonasi
yang tidak tepat.
Langkah 3
i. Perbincangan i. Pernahkah anda menyertai Semangat
tentang lsi petikan aktiviti gotong-royong di bermasyarakat
secara kawasan tempat tinggal
berkumpulan. anda? Ceritakan. Kerjasama
Topik perbincangan: ii. Pada pendapat anda,
a. punca mengapakah masyarakat Kerajinan
masyarakat sekarang kurang melibatkan
kurang diri dalam aktiviti gotong- Kebersihan
melibatkan diri royong? fizikal dan
dalam aktiviti iii. Andaikan anda ialah mental
gotong-royong. penganjur aktlvlti gotong-
b. faedah aktiviti royong tersebut. Apakah Berdikarl
gotong-royong langkah-Iangkah yang perlu
kepada anda lakukan jika penduduk
masyarakat dan tidak memberi sambutan
negara. terhadap aktiviti yang anda
c. perbincangan anjurkan?
tentang
perkataan sukar.
Penutup
i. Murid membuat i. Apakah tujuan penduduk Kerjasama
rumusan tentang Taman Muhibah rnenqadaken
kepent/ngan aktiviti akt/viti gotong-royong? Semangat
gotong-rayong. bermasyarakat
Ii. Latihan pemahaman i. Mengapakah pihak swasta Kasih sayang
bartulis. perlu terlibat dalam aktiviti
gotong-royong tersabut? Kebersihan
ii. Pada pendapat anda, apakah fizikal dan
langkah yang perlu diambil mental
untuk menjayakan sesuatu
aktiviti gotong-royong? Kerjasama 75

Bullu Panduan PenuaJII1IIII.PIIIHIlII)aral IIlIal Merentas Im'lkUl.M

Petikan be rita

GOTONG-ROYONG ERATKAN PERPADUAN

Klang, Isnin - Penduduk Taman Muhibah telah menganjurkan aktiviti gotong-royong sempena sambutan Hari Keluarga taman tersebut. Gotong-royong ini merupakan aktiviti tahunan dan pada tahun ini diadakan secara besar-besaran dengan kerjasama Majlis Perbandaran di kawasan itu dan Alam Flora Berhad.

Menurut Tuan Haji Abdullah bin Ratie, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Muhibah, gotong-royong yang diadakan diharap dapat meningkatkan kerjasama dan perpaduarr antara penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. "Kesibukan bekerja menyebabkan mereka jarang bertemu dan ada yang tidak mengenali jiran walaupun tinggal berdekatan antara satu sarna lain. Aktiviti gotong-royong ini bukan sahaja mempertemukan mereka dengan jiran malah mewujudkan hubungan yang rnesra", kata beliau semasa ditanya tentang manfaat aktiviti ini.

Aktiviti gotong-royong tersebut melibatkan kawasan taman permainan kanak-kanak, balai raya, surau dan parit di taman itu. Aktiviti tersebut bermula dari pukul 8.00 pagi hlngga 12.00 tengah hari. Semua plhak yang terlibat memberi sambutan yang menggalakkan dan aktiviti gotongroyongini telah dijalankan dengan jayanya.

Sambutan Hari Keluarga Taman Muhibah ini dirasmikan oleh wakil rakyat kawasan tersebut. Beberapa syarikat pengeluar makanan dan minuman menaja aktiviti gotong-royong yang diadakan.

76

lukl ' •• ,1 ••••••• 1.1 ... 11 ....... II.I.ra. 101.1 M.nltll bltol ••

TINGKATAN 4

MAT A PELAJARAN Bahasa Melayu

TAJUK Perangi rasuah

KEMAHIRAN 1 .1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.9, 3.10

MASA 80 minit

HASIL PEMBElAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyatakan maksud kesalahan jenayah rasuah.

2. menyenaraikan punca, akibat dan cara menangani jenayah rasuah.

3. menjawab soalan kefahaman dengan ayat yang betul dan gramatis.

4. menjauhi gejala rasuah.

BAHAN BANTU MENGAJAR - Artikell Petikan akhbar - Risalah

PENERAPAN NILAI Kejujuran, Hormat, Keadilan, Berdikari

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Guru menunjukkan L Senaraikan jenayah rasuah Bertanggungjawab
risalah 'Kesalahan yang anda tahu.
Rasuah', Hormat
Logo SPA ii. Bolehkah jenayah ini diatasi?
ii. Murid diminta Bagaimana? Kejujuran
menyenaraikan
kesalahan jenayah
rasuah.
Langkah 1
i. Guru mengedarkan i. Guru bersoal jawab secara
Lampiran A. spontan untuk memastikan
ii. Murid dikehendaki murid memberi tumpuan
membaca dan pada bacaan.
memahami
petikan.
iii. Seorang murid
dikehendaki
membaca kuat. 77

lib hi ... PtqaJII'II UI "_111111'11 1IIII •• rntas ......

langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
i. Guru dan murid i. Apakah punca rasuah? Kejujuran
mengenal pasti dan ii. Jelaskan kesan rasuah.
menyenaraikan ii i. Apakah yang sepatutnya Keadilan
rangkai kata sukar anda lakukan untuk
dan mencari mengelakkan daripada Hormat
maksudnya terlibat dengan jenayah
Contoh: rasuah? Bertanggungjawab
- Kakitangan
kerajaan
- Pendatang
tanpa izin
- Akta
Pencegahan
Rasuah
- Dokumen
perjalanan
ii. Guru bersoal
jawab dengan
murid.
iii. Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan untuk
membincangkan
punca, akibat dan
cara menangani
jenayah rasuah.
lv. Wakil kumpulan
membentangkan
hasil perbincanqan
kumpulan. 78

lib ....... PHIlIIfIIII""."'IJ".

II1II ...... KlrlllII ••

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan NiJai Nilai
Langkah 3
i. Murid dikehendaki 1. Siapakah yang terlibat dalam Kejujuran
menjawab empat jenayah rasuah?
soalan kefahaman Keadilan
sebagai 2. Apakah jenayah rasuah yang
pengukuhan. dilakukan oleh mereka? Berdikari
3. Terangkan akibat perbuatan
jenayah rasuah terhadap diri
seseorang individu, keluarga
dan negara?
4. Pada pendapat anda,
bagaimanakah cara untuk
mewujudkan masyarakat
yang. bebas daripada jenayah
rasuah?
Penutup
Murid merumuskan
implikasi jenayah
rasuah kepada diri,
keluarga dan negara. 79

lUlu PallII •• PI .... aral". PI.III)l1'II 11111 MertlllS "'01,.

RISALAH

KESALAHAN RASUAH

Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta / menerima I bersetuju menerima I menawar / menjanjikan I memberi suapan rasuah sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan transaksi tersebut atau berkenaan

. dengan urusan rasmi prinsipal/majikan berkenaan adalah rnelakukan suatu kesalahan.

Seksyen 10(a), (b) dan (aa), (bb), 11(a) dan (b) APR1997

Mana-mana orang atau ejen dengan disedari dan mengetahui, mengemukakan akaun, resit atau dokumen mengandungi butiran perkhidmatan palsu I pernyataan palsu dengan niat memperdaya I mengelirukan prinsipal I majikan, adalah

melakukan suatu kesalahan. .

Seksyen 11 (c) APR 1997

Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan, membuat apa keputusan atau mengambil tindakan berhubung dengan apa-apa perkara yang mengenainya pegawai itu yang saudara maranya atau sekutunya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung, adalah melakukan suatu kesalahan.

Seksyen 15 APR 1997

80

BIlkU Pandall PtIIl1I,.1 dll Pemblllj ••• NlI.1 MIft'" "rlkulull

LAM PI RAN A

RASUAH : 20 DITAHAN DALAM TIGA BULAN

Shah Alam, Selasa - Badan Pencegah Rasuah (BPR) Selangor menahan 20 orang termasuk empat kakitangan kerajaan di negeri ini kerana kesalahan memberi dan menerima rasuah sepanjang tlqa bulan pertama tahun ini.

Oaripada jumlah itu, tiga kakitangan kerajaan ditahan mengikut Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang dikuatkuasakan mulai 8 Januari lalu kerana memberi dan menerima rasuah melebihi RM5,OOO.

Pengarahnya, Ahmad Said Hamdan berkata, seramai tujuh orang ditahan oleh BPR Selangor manakala 13 lagi ditahan polis kerana memberi rasuah supaya tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka.

"Mereka yang ditahan memberi rasuah kebanyakannya orang awam, membabitkan pendatang tanpa izin yang menyogok anggota polis selepas dikesan melakukan kesalahan tidak mempunyai dokumen perjalanan dan permit kerja," katanya.

Bellau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Seminar Keutuhan Pengurusan Peringkat Negeri Selangor anjuran pihak BPR Selangor dan pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri di sini, had inl, Turut hadir, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (SUK), Oatuk Hashim Meon.

Beliau berkata, kebanyakan orang awam yang ditahan itu membabitkan

12 rakyat Indonesia dan seorang rakyat Bangladesh.

Beliau berkata, BPR turut mendakwa dua kakitangan kerajaan, iaitu seorang pegawai di Jabatan Perparitan dan Sallran (JPS) dan seorang lagi juruteknik Jabatan Beka!an Air (JBA) Selangor kerana kesalahan menerima rasuah. Mereka terbabit sudah dijatuhi hukuman oleh mahkamah. Peqawai JPS dikenakan hukuman denda RM5,OOO dan lapan bulan penjara serta penalti tambahan RM200.

"Juruteknik JBA pula dikenakan denda RM7,OOO, penalti tambahan RM750 dan penjara sehari", katanya.

Pad a masa yang sama, Ahmad Said berkata, tiga lagi yang ditahan itu kini diJepaskan tanpa dibebaskan oleh mahkamah kerana saksi di dalam kes mereka tidak dapat dikesan sehingga kini.

Mengenai seminar itu Ahmad Said berkata, langkah kerajaan neger; yang mengadakan seminar kepada kakitangannya mengenai Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang baru adalah baik dalam usaha menyeluruh membasmi gejala negatif itu daripada terus menular.

punca: Berita Harian, 25 Mac 1998

81

Baku '1IIIail ' .... I.rI ••• ,.IIIt.lllar. 1111811181'1II1II KMkII ••

TINGKATAN

4

MATA PELAJARAN TAJUK

Pendidikan Islam

Allah suka akan kebaikan

SUBTOPIK

Hindarkan makanan haram (Hadis 5)

MASA

80 minit

HASIL PEMBELAJARAN:

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyatakan kepentingan makan makanan yang hala!.

2. menyatakan perasaan bend akan makanan yang haram dan segala perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t.,

3. menjauhi makanan yang haram.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Gambar orang sedang berdoa - Kertas sebak

PENERAPAN NILAJ

Kejujuran, Kesyukuran, Rasional

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Guru menunjukkan i. Apakah yang sering kamu Kesyukuran
gambar orang doa I mohon kepada Tuhan?
sedang berdoa.
Langkah 1
i. Guru meogedarkan l, Apakah makanan halal yang Kesyukuran
Lampiran Hadis 5 dimakan oleh orang Islam?
dan meminta murid Ii. Apakah makanan haram
membaca senyap, yang dimakan oleh orang
membaca kuat dan Islam?
menghayati hadis
tersebut.
Ii. Guru bersoal jawab
dengan murid
tentang maksud
hadis. . .. 82

1110 PaRdual Penga.aran dan PembelaJ.an Nllal Merentas Kurillulum

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Langkah 2
L Murid dibahagikan i. Nyatakan sumber makanan Kesyukuran
kepada beberapa yang halal dan sumber
kumpulan. Murid makanan yang haram. Kejujuran
dikehendaki ii. Mengapakah kita mesti
berbincang dan makan makanan yang halal Rasional
menyenaraikan dan menjauhi makanan yang
sumber makanan haram?
yang halal dan
sumber makanan
yang haram.
ii. Murid melaporkan
hasll perbincangan
kumpulan.
-
Langkah 3
i. Murid dikehendaki i. Apakah kesannya jika kita Kesyukuran
menjawab soalan makan makanan dari
kefahaman sumber yang halal? Kejujuran
berdasarkan maksud ii. Nyatakan akibat makan
hadis. makanan dari sumber yang Rasional
haram?
iii. Mengapakah rasuah
termasuk dalam kategori
sumber makanan yang
haram?
~

Penutup
Murid dan guru
membuat rumusan
tentang akibat makan
makanan dari sumber
yang haram seperti
rasuah. 83

lin PIn ..... 111 ....... ,. ... I1I)1f11 1BIIIMtrnllS I.-IbfIII

HADIS 5:

84

~ I '

~l

) ..J,

r'1~~

'"

-:

~~

:'_.f!1

~ , ~ .'1'; ~ J , '1:
. ~ ) ! • w ; , .I' .,; • J J • WI " ,.01_ ....
I , . . \ , :ji • l;1 v; .. i ~
... ~ .....J' 4..i ~\ I-..; , ... / ... ~ .1."- ,.) «, \_;", J
..J ~ . ... '" .J • .1 -...l . , . .;>

r '"'I ~

....::.; I-..c.:! ',.il

""

r:

• !.l

~\

..

JJ _ ...

01 '~~'I

.J _

...

J;

, } ) •
. (" . ~ ~ 1./ .... "",.#c
.r~ - <- ,,_)W',
. J..I J ...... J ,·0

(.~ .:1 !!) I ~~jJ ,_~ .;\j ;a\~ .• ~jt..: ;j~'~

~.).J ...., l J • .I

, ,.

LAM PI RAN

1.1 Paid ... "lllIlral d81 , ••• rajal 1I111.mllllS brlllili.

FORM

4

SUBJECT

English

TOPIC

Famous Personalities

SKILL

1.2 Take part in social interaction by

- carrying out a variety of language functions.

TIME 80 minutes

LEARNING OUTCOMES At the end of the lesson, pupils will be able to

1. State and give their opinions.

TEACHING AIDS Pictures of famous people.

INCULCATi"ON OF VALUES: Appreciation, Cooperation, Respect.

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
i. Teacher shows i. Who do you admire the Appreciation
pictures of famous most?
people. ii. What has he/she done
to make the world a
ii. Teacher lists the better place?
names given under
different headings.
ego movie stars,
singers, political
leaders, etc.
Step 1
i. Teacher gets
students to name
famous people that
they know
(Brainstorming). 85

lib PlllII •• haplane •• PtIIIItll)afH 1II11'.trelllS -.tUl ••

Steps I Activities Inculcation of Values Values
ii. Students get into
groups according to
the category that the
teacher assigns
them. Students
discuss and state the
characteristics of the
personalities.
Step 2
i. A representative from As a representative : Cooperation
each group will i. Do you agree with your
present their report to friend's feedback? Respect
the class. ii. How do you feel when
your opinions are
ii. Members from other accepted?
groups give their iii. Are you willing to
feedback. change your opinions?
Why?
iv. Could you think of ways
I ideas to persuade your
friends to accept your
choice of personality.
Conclusion
i. Teacher summarizes
the lesson by
focussing on the
importance of:
a. listening to
others.
b. accepting
opinions of
others.
. ~. -_ 86

I .. PI ..... hllllliralllil PellbelaJ.all tltlllMllelllS KurlOl ...

TINGKATAN

MATA PELAJARAN TAJUK

SUB TOPIK

4

Ekonomi Asas

Pengenalan Kepada Ekonomi

1.1 Pengertian Ekonomi

HURAIAN 1.1.1 Masalah ekonomi

MASA 80 minit

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. menyenaraikan kesan jika sumber terhad tetapi kehendak tidak terhad.

2. menyenarai dan menghuraikan contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan.

BAHAN BANTU MENGAJAR: - Keratan akhbar - Gambar

PENERAPAN NILAI Rasional, Kesederhanaan, Kesyukuran

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
Set Induksi
i. Guru menunjukkan i. Apakah yang perlu kita Kesederhanaan
gambar di sebuah pasar lakukan sebelum
raya dan menyoal murid membeli barangan? Rasional
tentang situasi di pasar Mengapakah kita perlu
raya tersebut. berbuat demikian?
Langkah 1
i. Guru menerangkan i. Apakah akan berlaku jika Kesederhanaan
konsep-konsep sesuatu barang
kekurangan, pilihan dan berkurangan? Kesyukuran
kos lepas serta memberi ii. Mengapakah perlu kita
contoh terhadap situasi membuat pilihan dalam Rasional
tersebut: hidup ini?
iii. Apakah kesan membuat
a. Sumber ekonomi pilihan atau kos lepas?
yang ada di muka
bumi adalah terhad. 87

Buko Pandllan POIDIllral d. r ..... '11JUII NlialMoremas Kurtkll ••

Langkah I Aktiviti Strategi Penerapan Nilai Nilai
b. kos lepas ialah kos
yang terpaksa
dilepaskan apabila
kita membuat pili han.
ii. Guru menerangkan cara
individu, firma dan
kerajaan membuat
pilihan masing-masing.
Langkah 2
i. Murid dibahagikan i. Apakah punca Rasional
kepada beberapa berlakunya kekurangan
kumpulan dan sumber? Apakah Kesyukuran
membincangkan isu kesannya?
semasa daripada keratan ii. Bagaimanakah cara Kesederhanaan
akhbar untuk untuk mengawal sumber
menunjukkan keadaan daripada berkurangan?
kekurangan sumber iii. Apakah perasaan anda
kewangan, sumber apabila mengetahui
manusia dan tanah. berlaku kekurangan
sumber?
ii. Wakil setiap kumpulan
rnembuat laporan. Guru
dan murid lain memberi
komen I ulasan.
Penutup
i. Murid membuat rumusan
dengan menyenaraikan
masalah ekonomi dan
cara penyelesaiannya. 88

lUI hlCl ••• "III1J.I1II1 •• ".lttlll ••• 1II11.mlllS KlnlOlli.

FORM

5

SUBJECT

English

TOPIC

Environmental Issues - Waste Disposal

SKilLS by

2.3 Present the information to different audiences

- responding to questions and comments orally and in writing

- expanding notes and outlines.

TIME

LEARN-ING OUTCOMES

80 Minutes

At the end of the lesson, pupils will be able to:

1. give opinions on environmental issues and relate to their experiences.

2. suggest ways to overcome environmental problems.

3. suggest ways to show appreciation and to love the environment.

TEACHING AIDS

- Cassette Player

- Cassette tape

- Video tape

- VCR

INCULCATION OF VALUES

Gratitude, Love, Cooperation, Rationale, Physical and mental cleanliness.

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Set Induction
i. Students listen to
information on
environmental issues _-
played on tape and
identify the main ideas. 89

Ban PII". " •• Im " ...... It)IfIII IIIlal •• rtllll ......

Steps I Activities Inculcation of Values Values
Step 1
i. Pupils read a given i. Can you name types of Love
newspaper article on improper waste disposal?
environmental issues ii. How do you feel about it? Gratitude
to locate main and iii. Can you think of ways to
supporting overcome the improper
ideas/details. waste disposal?
Ii. Pupils answer
questions on the
article orally.
Step 2
i. Pupils discuss in i. What would happen if the Cooperation
small groups and environment is dirty?
relate the main ideas ii. Do you want to live in a Love
to their own polluted environment?
experiences. Why? Physical and
a. Pupils are aware Mental Cleanliness
of the importance
of keeping the
environment
clean.
b. State the
environmental
issues and
suggest ways to
overcome them.
Ii. A selected group of
pupils present the
issues to the class
on transparency.
The other groups
listen and make
notes (add other
important points).
The art of listening to
others and patience
is emphasized. 90