Anda di halaman 1dari 12

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Pelajar Cemerlang Bidang Interpersonal: Tatabahasa: Ilmu
1.1 Berbual dan berbicara tentang
2. Merentas desa perkara yang berkaitan dengan Kata Nama Kaunseling
kehidupan harian. Psikologi
3. Komsas – Novel: 1.3 Menyampaikan maksud yang ii. Sistem Ejaan
Kapten Hassan tersurat dan tersirat. Nilai :
Wira Bangsa. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila. Ejaan kata dasar
Pengenalan 1.5 Berbincang dan membidas hujah dan kata terbitan Jaya Diri
Sinopsis dengan sopan. Kerajinan
- Tema & Persoalan iii. Sebutan dan Rasional
Bidang Maklumat: Intonasi.
4. Rumusan - 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan Kewarganegaraan
Jadual gambaran keseluruhan idea utama. Ayat Penyata
5. Meringkaskan 7.2 Memahami dan menyatakan maksud Ayat Tanya Cinta dan taat
1 Karangan perkataan sukar. kepada tanah air
6. Karangan 7.3 Mengemukakan soalan untuk iv. Kosa Kata :
- Teknik menulis mendapatkan penjelasan lanjut. iv. Kemahiran Bernilai
karangan : Karangan tambah
berpandu Bidang Estetik:
10.1 Menceritakan semula sesebuah v. Peribahasa Kemahiran Berfikir
karya secara keseluruhan. - Mencirikan
12.4 Menyusun isi dan menggunakan - Membandingkan
penanda wacana untuk dan membezakan
menghasilkan perenggan yang - menganalisis
koheren
Kecerdasan Pelbagai
- Intrapersonal

Kontekstual
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Sahabat Remaja Bidang Interpersonal: Tatabahasa: Ilmu
2.1 Mencetuskan idea yang bernas
2. Makanan dan semasa memberikan pendapat Kata Kerja Kemasyarakatan
kesihatan dalam perbicangan Kesihatan
2.5 Memberikan penjelasan secara Sistem Ejaan
3. Komsas – Novel: spontan tentang isu yang ii. Nilai :
Kapten Hassan dikemukakan. Ejaan kata dasar
Wira Bangsa. 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dan kata terbitan Kebersihan fizikal dan
Watak & Perwatakan dengan mengemukakan maklumat mental
Plot yang relevan. iii. Sebutan dan Kasih sayang
- Teknik plot Intonasi.
Bidang Maklumat:. Kewarganegaraan
4. Rumusan - 7.3 Mengemukankan soalan untuk Ayat Penyata
Carta pai mendapatkan penjelasan lanjut. Ayat Tanya Cinta dan taat
8.1 Menyaring maklumat mengikut kepada tanah air
5. Meringkaskan klasifikasi Kosa Kata :
2
Karangan 8.2 Menyusun maklumat mengikut iv. Kemahiran
keutamaan Bernilai tambah
6. Karangan 8.6 Menyemak semula maklumat dan
• Format memutuskan sama ada hendak Peribahasa Kemahiran Berfikir
Surat kiriman rasmi menerima, menambah, atau menolak - menjanakan idea
- Surat kiriman pilihan. - Mencirikan
tidak rasmi - Membandingkan
Bidang Estetik: dan membezakan
10.2 Mengenal pasti perkara yang - Menganalisis
menarik dalam sesebuah karya.
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Kecerdasan Pelbagai
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan - Intrapersonal
persoalan, pemikiiran, nilai dan
pengajaran. Belajar Cara Belajar
11.2 Menganalisis gaya bahasa, dan
unsur bunyi dalam karya sastera. Konstruktivisme
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Nikmat Kemerdekaan Bidang Interpersonal: Tatabahasa: Ilmu

2. Kasih Sayang 2.5 Memberikan penjelasan secara Kata Adjektif Sejarah


spontan tentang sesuatu perkara Kata Tugas Kesihatan
3. Komsas – Novel: yang berkaitan isu.
Kapten Hassan 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas Sistem Ejaan vi. Nilai :
Wira Bangsa. dengan mengemukakan maklumat
Latar yang relevan. Ejaan kata dasar Kasih sayang
Nilai 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan kata terbitan Patriotisme
- Pengajaran dan meyakinkan untuk
mempengeruhi pihak lain dalam iii. Sebutan dan Kewarganegaraan
4. Rumusan - pelbagai situasi. Intonasi.
Carta aliran Cinta dan taat
Bidang Maklumat:. Ayat Penyata kepada tanah air
5. Meringkaskan 7.7 Memahami laras bahasa bagi Ayat Tanya
Karangan pelbagai bahan untuk memperoleh iv. Kemahiran Bernilai
3
maklumat. Kosa Kata : tambah
6. Karangan 8.2 Menyaring maklumat mengikut
Tidak berformat klasifikasi. Kemahiran Berfikir
- Fakta 8.3 Menyusun maklumat mengikut - menjanakan idea
keutamaan Peribahasa - Mencirikan
- Membandingkan
Bidang Estetik: dan membezakan
10.2 Mengenal pasti perkara yang - Menganalisis
menarik dalam sebuah karya.
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahaya Kecerdasan Pelbagai
dan unsur bnyi dalam puisi - Intrapersonal
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek
watak dan perwatakan, latar, plot, Belajar Cara Belajar
gaya bahasa dan sudut pandangan Kontekstual
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa. Konstruktivisme
11.3 Membandingkan penggunaan laras Kajian Masa Depan
bahasa.
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Industri Sukan di Bidang Interpersonal: Tatabahasa: Ilmu
Malaysia 1.2 Menyampaikan maksud yang Sukan
tersurat dan tersirat Kata praklausa Kesihatan
2. Tanpa Vektor Hidup 2.2 Menghuraikan idea yang bernas Kata Tugas
Sihat 2.3 Memperkut hujah dengan contoh dan Nilai :
3. Komsas – bukti Sistem Ejaan Kerjasama
Puisi Tradisional 3.3 Menyatakan pendirian Kebersihan fizikal dan
Pantun Perpisahan 3.4 Mempertimbangkan semua aspek Ejaan kata dasar Mental
Pantun Joget Pahang dan kata terbitan
Pantun Teka teki Bidang Maklumat: Keberanian
7.2 Memahami dan menyatakan Sebutan dan
4. Rumusan - maksud perkataan sukar Intonasi.
Graf Bar 8.1 Menyaring maklumat mengikut Kewarganegaraan
klasifikasi Ayat Penyata
5. Meringkaskan 8.2 Menyusun maklumat mengikut Ayat Tanya Cinta dan taat
Karangan keutamaaan kepada tanah air
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti Kosa Kata :
4
6. Karangan 8.4 Mengolah maklumat secara koheren iv. Kemahiran Bernilai
- Perbincangan 8.8 Membuat rumusan tambah

Bidang Estetik: Peribahasa Kemahiran Berfikir


10.2 Mengenal pasti perkara yang - menjanakan idea
menarik dalam sesebuah karya - Mencirikan
- Membandingkan
dan membezakan
- Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
- Intrapersonal

Belajar Cara Belajar


Kontekstual
Konstruktivisme
Kajian Masa Depan
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Keunikan Seni Warisan Bidang Interpersonal: Tatabahasa: Ilmu
1.3 Menyampaikan maksud yang Sukan
2. Mengeratkan tersurat dan tersirat. Kata praklausa Kesihatan
Persaudaraan 1.5 Berbincang dan membidas hujah Kata Tugas
dengan sopan. Nilai :
3. Komsas – Sistem Ejaan Kerjasama
Prosa Tradisional 2.1 Mencetuskan idea yang bernas Kebersihan fizikal dan
- Pak Kaduk 2.3 Memperkuat hujah dengan bukti Ejaan kata dasar Mental
- Putera Besar 2.5 Memberikan penjelasan secara dan kata terbitan
Lahir Ke dunia spontan. Keberanian
Cerpen 4.1 Mengesan kecondongan pendapat Sebutan dan
- Tina 4.2 Menjelaskan dan membuktikan Intonasi.
- Batu pertimbangan secara rasional. Kewarganegaraan
- Buku Catatan Ayat Penyata
Farid Badrul Bidang Maklumat: Ayat Tanya Cinta dan taat
8.2 Menyusun malumat mengikut kepada tanah air
4. Rumusan - keutamaan. Kosa Kata :
5
Graf Garis 8.3 Mengolah maklumat secara koheren. iv. Kemahiran Bernilai
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, tambah
5. Meringkaskan rangkai kata, peribasa dan ayat yang
Karangan tepat serta indah. Peribahasa Kemahiran Berfikir
9.3 Menyediakan kerangka - menjanakan idea
6. Karangan penyampaian. - Mencirikan
- Wawancara 9.4 Menyediakan hujah dan alasan - Membandingkan
dan membezakan
Bidang Estetik: - Menganalisis
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur Kecerdasan Pelbagai
bunyi. - Intrapersonal
12.5 Mengedit dan memurnikan sesuatu
12.6 karya Belajar Cara Belajar
Kontekstual
Konstruktivisme
Kajian Masa Depan
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Sarawak Bumi Bidang Interpersonel Tatabahasa: Ilmu
Kenyalang 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila
2. Teknologi Binaan 2.2 Menghuraikan idea Kata Adjektif Geografi
3. Komsas 2.3 Memperkuat hujah Pembentukan Kejuruteraan
Cerpen 3.3 Menyatakan pendirian dengan jelas perkataan baru
-Mama 5.2 Menggunakan hujah yang bernas Nilai :
-Erti Kasih Makna Bidang Maklumat vii. Sistem Ejaan
Sayang 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan Patriotisme
-Tangan Kanan, Kiri, gambaran kseluruhan viii. Sebutan dan Rasional
atau Kedua-duanya. 7.5 Memahami dan meneliti maksud Intonasi.
4. Rumusan- Graf tersurat dan tersirat Kewarganegaraan
Palang 8.1 Menyaring maklumat mengikut
8 5. Ringkasan klasifikasi ix. Kosa Kata : Cinta dan taat
6. Karangan 8.4 Mengolah maklumat secara koheren kepada tanah air
-Syarahan/Ceramah/ 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,
Ucapan rangkai kata, peribahasa dan ayat viii. Kemahiran Bernilai
Bidang Estetik tambah
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam
karya bukan sastera Kemahiran Berfikir
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara - Menganalisis
terancang
12.4 Menyusun dan menggunakan Kecerdasan Pelbagai
penanda wacana - Intrapersonal
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu
karya yang telah dihasilkan. Konstruktivisme
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Zaman Bidang Interpersonal I Tatabahasa: Ilmu
Kegemilangan 2.1 Mencetuskan idea yang bernas Jenis-jenis frasa
Melaka 2.2 Menghuraikan idea yang bernas Ayat Dasar Geografi
2. Herba Malaysia secara kritis dan kreatif x. Sistem Ejaan Sejarah
3. Komsas 2.3 Memperkuat hujah dengan
Puisi Tradisional menggunakan contoh dan bukti xi. Sebutan dan Nilai :
-Pesanan Ibu Bidang Maklumat Intonasi.
-Syair Nur Alam Syah 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan Patriotisme
Lela Putera luncuran Rasional
-Syair Mungkir Janji 7.5 Memahami dan meneliti maksud xii. Kosa Kata :
4. Rumusan tersurat dan tersirat. V Simpulan bahasa iii. Kemahiran
Graf Garis 8.4 Mengolah maklumat secara koheren Bernilai tambah
9 5. Ringkasan untuk tujuan tertentu
6. Karangan - Fakta 8.8 Membuat rumusan Kemahiran Berfikir
Bidang Estetik Kajian Masa Depan
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam
karya bukan sastera. Konstruktivisme
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu
karya.
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.
MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Sungai Khazanah Bidang Interpersonal
Berharga 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara i. Tatabahasa: i. Ilmu
2. Industri yang berkaitan dengan kehidupan Ekonomi
Pembuatan Bot dan harian Ayat tunggal Geografi
Perahu 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat Ayat Majmuk Alam Sekitar
dan tersirat. pancangan
3.Komsas 2.1 Mencetuskan idea yang bernas. Ii Nilai :
Sajak 2.2 Menghuraikan idea yang bernas xiii. Sistem Ejaan
-Pesan Tangan 2.3 Memperkuat hujah dengan Kerajinan
Kepada Jari mengggunakan contoh dan bukti. xiv. Sebutan dan Peka Terhadap Isu-Isu
-Cinta 2.5 Memberikan penjelasan secara Intonasi. Semasa
-Ruang spontan.
4. Rumusan 3.1 Berbincang dengan menggunakan Kewarganegaraan
Jadual ragam bahasa dan gaya pengucapan xv. Kosa Kata :
5. Ringkasan 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas Cinta dan taat
6. Karangan 3.4 Mempertimbangkan semua aspek akan tanah air
-Fakta yang dikemukakan dalam perundingan
Bidang Maklumat iv Peraturan Sosiobudaya
7.2 Memahami dan menyatakan maksud Kesantunan Bahasa
10
perkataan sukar. Laras Bahasa
7.3 Mengemukakan soalan untuk Peribahasa
mendapatkan penjelasan lanjut iii. Kemahiran
7.7 Memahami laras bahasa Bernilai tambah
8.2 Menyusun maklumat mengikut
keutamaan. Kemahiran Berfikir
8.4 Mengolah maklumat secara koheren - Menganalisis
untuk tujuan tertentu. - banding beza
Bidang Estetik - Mencirikan
10.2Mengenal pasti perkara yang menarik
dalam sesebuah karya. BCB
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur -Membaca Pantas
bunyi dalan karya sastera.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan
penanda wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu
karya.
CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/
PENGISIAN
UNIT/ TEMA DAN TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
KELOMPOK
1. Bintang Di Lautan
2. Meniti Alaf Siber Bidang Interpersonal 1.Tatabahasa: 1.Ilmu
3.Komsas 1.2 Mendengar dan memberikan respon Ayat seruan Astronomi
Prosa Tradisional secara lisan dan bertulis Kata penegas Sains dan teknologi
-Puteri Buluh Betung 3.2 Berbincang untuk menerima dan 2.Sistem Ejaan Teknologi maklumat
-Cerita Kera Dengan menolak pandangan orang lain Ejaan kata dasar 2.Nilai :
Buaya 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dan kata terbitan Berkerjasama
4. Rumusan- Graf 3.4 Mempertimbangkan semua aspek 3.Sebutan dan Intonasi Berdikari
Piramid yang dikemukakan dalam 4.Kosa Kata Jayadiri
5. Ringkasan perundingan secara rasiona 5.Peribahasa Kesederhanaan
6. Karangan Bidang Maklumat
-Keprihalan/ Cereka 7.5 Memahami maksud tersurat dan Kewarganegaraan
tersirat
8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah Cinta dan taat
dipilih secara rasional kepada tanah air
11 8.6 Menyemak semula maklumat dan
memutuskan sama ada hendak x. Kemahiran Bernilai
menerima,menambah atau menolak tambah
pilihan
9.2 Menentukan format penyampaian dan Kemahiran Berfikir
jenis penulisan yang sesuai Menganalisis
Bidang Estetik Mencirikan
10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik Membanding beza
dalam sesebuah karya
10.3 Menyatakan bentuk dan nada piusi Kontektual
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa
dan unsur bunyi dalam puisi
12.4 Menyusun isi dan menggunakan
penanda wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren
PENGISIAN
KELOMPOK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA
KURIKULUM
1.Angkasa raya Bidang Interpersonal
2.Salam Perpisahan 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan 1.Tatabahasa 1.Ilmu
3.Komsas menimbangkan pelbagai pilihan untuk -ayat majmuk gabungan -astronomi
-pengukuhan menyelesaikan masalah -ayat majmuk -kemasyarakatan
4.Rumusan 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pancangan 2.Nilai
- pelan/peta pertimbangan secara rasional secara adil 2.Sistem ejaan -berkerjasama
5.Ringkasan 5.1 Berbicara dan merayu dengan -ejaan kata dasar dan -toleransi
6.Karangan menggunakan kata, ungkpan dan ayat kata terbitan -murah hati
-dialog yang dapat memberikan kesan memujuk 3.Sebutan dan intonasi -adil dan saksama
5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan 4.Kosakata 3.Kewarganegaraan
meyakinkan untuk mempengaruhi pihak 5.Peribahasa -cinta dan taat akan tanah
lain air
Bidang maklumat 4.Peraturan Sosiobudaya
7.1 Mengenalpasti dan menyatakan -kesantunan bahasa
gambaran keseluruhan, idea utama, isi -laras bahasa
penting dan isi relevan tentang bahan yang -peribahasa
didengar, dibaca dan ditonton 5.KBT
12
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan KB-Menjana idea
luncuran untuk membuat rujukan pelbagai -Mencirikan
bahan -Mengkelaskan
8.1 Menyaring maklumat mengikut -Banding beza
klasifikasi -Konstektual
8.6 Menyemak semula maklumat dan
memutuskan sama ada hendak menerima,
menambah atau menolak pilihan
Bidang Estatik
11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam
karya bukan sastera
11.3 Membandingkan penggunn laras
bahasa dalam pelbagai genre
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian
12.4 Menyusun isi dan menggunakan
penanda wacana
PENGISIAN
KELOMPOK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA
KURIKULUM
1.Peristiwa yang Bidang Interpersonal 1. Tatabahasa 1.Ilmu
bersejarah 1.4 Menyatakan perasan secara berterus -Pembentukan kata -sejarah
terang nama -estetik
2.Yang indah itu bahasa 2.4 Mengemukakan cadangan yang
membina 2. Ejaan 2.Nilai
3.Komsas 2.5 Memberikan penjelasan secara -patriotisme
-Sajak -Mata Ayah spontan tentang sesuatu perkara -kesukuran
-Bicara Buat Guru 3.4 Mempertimbangkan semua aspek
-Seuntai Kata yang dikemukan dalam perundingan 3.Kewarganegaraan
Untuk Dirasa 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, -cinta dan taat akan tanah
ayat dan laras bahasa air
4.Rumusan Jadual 3.Sebutan dan intonasi
Bidang Maklumat 4.Peraturan Sosiobudaya
5.Meringkaskan karangan 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan -kesantunan bahasa
gambaran keseluruhan -laras bahasa
6 6.Karangan Jenis 9.4 Menyediakan hujah dan alasan -peribahasa
Peribahasa
5.KBT
Bidang Estetik KB-Menjana idea
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik 4.Kosa kata -Mencirikan
dalam karya -Mengkelaskan
10.2 Menyatakan jenis, ciri, tema dan -Banding beza
persoalan -Konstektual
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara - BCB
terancang

5.Peribahasa
PENGISIAN
KELOMPOK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA
KURIKULUM
1.Angkatan Tentera Bidang Interpersonal 1. Tatabahasa 1.Ilmu
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila - Kata Nama - Geografi
2.Indahnya Negaraku 2.3 Memperkuat hujah dengan contoh dan - Kata Ganda - Ekonomi
bukti -Kata Tugas - Sejarah
3.Komsas 2.4 Mengemukakan cadangan yang - Kata Penegas
-Drama membina - Kata Nafi 2.Nilai
– penunggu pusaka 3.3 menyatakan pendirian dengan jelas - Kata Pemeri -patriotisme
--Angin 3.4 Mempertimbangkan semua aspek - Kata Arah -kesyukuran
--Buyung yang dikemukakan dalam perundingan
Bidang Maklumat 3.Kewarganegaraan
4.Rumusan Carta pai 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan 2. Ejaan -cinta dan taat akan tanah
gambaran keseluruhan Ejaan Kata Dasar dan air
5.Meringkaskan karangan 7.5 Memahami dan meneliti maksud Kata Berimbuhan
tersurat dan tersurat dariapada sesuatu 4.Peraturan Sosiobudaya
6.Karangan Jenis laporan bahan 3.Sebutan dan intonasi -kesantunan bahasa
8.1 Menyaring maklumat mengikut -laras bahasa
klasifikasi -peribahasa
7 8.2 Menyusun maklumat mengikut
keutamaan 5.KBT
8.4 mengolah maklumat secara koheren KB-Menjana idea
8.5 mentafsir maklumat yang telah dipilih 4.Kosa kata -Mencirikan
secara rasional -Mengkelaskan
9.2 Menentukan format penyampaian -Banding beza
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian -Konstektual
9.4 Menyediakan hujah dan alasan - BCB
Bidang Estetik 5.Peribahasa /
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa Perbilangan
11.3 Membandingkan penggunaan laras
bahasa
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara
terancang
12.4 Menyusun isi
12.6 Mengedit dan memurnikan

Beri Nilai