Anda di halaman 1dari 20

Nilai-Nilai Ajaran Asuransi dalam Al-Quran

Oleh : Agustianto Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie (asuransi), yang
dalam hukum belanda disebut dan verzekering yang artinya pertanggungan. Dalam
bahasa Inggris, asuransi disebut insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi
bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata
“pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan
(b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie Bila merujuk
kepada Bahasa Arab, padanan kata Asuransi adalah ‫تأمين‬, kata kerjanya adalah ،‫مـن‬ ّ ‫أ‬
‫مــن‬ ُّ ‫( يؤ‬mengasuransikan). Dalam kamus Bahasa Arab kita temui kata kerja ،‫مـن‬ ّ ‫أ‬
ً‫ تأمينا‬،‫مـن‬ُّ ‫ يؤ‬berarti doa. 1) Kata ‫ آمين‬artinya adalah ‘perkenankanlah’ atau
laksanakanlah. Dalam konteks ini tidak ada hubungan antara arti secara bahasa dengan
pemakaiannya secara hukum, karena secara hukum asuransi adalah perjanjian
keuangan.Dr. Abdul Latif Mahmoud Al Mahmoud, dalam bukunya ‫التأمين الجتماعي في‬
‫ ضوء الشريعة الســـلمية‬mengumpulkan sejumlah arti yang berbeda dari arti kamus di
atas.1a) Kata ‫ أ م ن‬mempunyai dua arti, yang pertama: Amanah lawan kata khianat,
artinya adalah “hati dapat menerima”; yang kedua mempercayai. Keduanya hampir
bersamaan.2) Ada sejumlah kata-kata lain yang terambil dari kata ‫ أ م ن‬ini, di ataranya
adalah: - ‫ والمان والمنة‬،‫ المن‬artinya aman, lawan takut.
Allah berfirman:

3 .َ‫لمْنُ وَهُم ّم ْه َتدُون‬


َ ‫ك َل ُهمُ ا‬
َ ‫ن آ َمنُواْ وََلمْ يَ ْل ِبسُو ْا إِيمَا َنهُم ِبظُ ْلمٍ أُوَْل ِئ‬
َ ‫)اّلذِي‬
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu
adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

- ‫ المانة‬artinya amanah, lawan khianat 4)

‫ح ُكمُواْ بِا ْل َعدْلِ ِإنّ الّلهَ ِن ِعمّا‬


ْ ‫ن النّاسِ أَن َت‬
َ ْ‫ح َك ْمتُم َبي‬
َ ‫لمَانَاتِ إِلَى أَهِْلهَا وَِإذَا‬
َ ‫ن اللّ َه َي ْأمُ ُر ُكمْ أَن تُؤدّواْ ا‬
ّ ِ‫إ‬
58 ‫سمِيعًا َبصِيرًا (سورة النساء‬
َ ‫ن‬
َ ‫ن اللّ َه كَا‬
ّ ِ‫ظكُم بِ ِه إ‬
ُ ِ‫( َيع‬
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”5)

‫ اليمان‬beriman, lawan kafir artinya mempercayai.6)


Allah berfirman:

‫ن أُوتُواْ ا ْل ِكتَابَ َي ُردّوكُم َب ْعدَ إِيمَا ِنكُ ْم كَا ِفرِينَ (سورة آل‬
َ ‫ن آ َمنُوَ ْا إِن تُطِيعُو ْا فَرِيقًا مّنَ اّلذِي‬
َ ‫يَا َأ ّيهَا اّلذِي‬
100 ‫(عمران‬
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang
diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah
kamu beriman.”7)
Alquran, sebagai ummat Islam, hanya memberikan rambu-rambu dan lambang-lambang
yang mungkin diterjemahkah ke dalam peri kehidupan manusia. Asuransi yang kita kaji
sekarang ini adalah bagian dari fiqih mu’amalah yang dibangun atas prinsip: “segala
sesuatu boleh dilakukan, selama tidak ada larangan untuk itu.” (Al-Ashlu fil Muamalah
al-Ibahah, hatta Yadullad dalilu ‘ala Tahrimiha)
Ibnu Abidin, (1784–1836) ulama Hanafiyah generasi belakangan dalam Kitab Radd al-
Mukhtar menuliskan mengenai asuransi, :
“Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby,
mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk
seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah
(premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya
itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka
penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang
diambil dari pedagang itu. Apabila barang-barang mereka terkena masalah
yangdisebutkan di atas, maka si wakillah yang membayar kepada para pedagang itu
sebagai uang pengganti sebesar junlah uang yang pernah diterimanya.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ibu Abidin telah memahami konsep asuransi
kerugian dengan baik, dan beliau membolehkannya. Adalah merupakan sunnatullah,
kehidupan di dunia ini mengalami bermacam resiko, ujian dan cobaan, bermacam
rintangan dan resiko yang ditemui oleh individu perorangan, hartanya, isteri dan anak-
anakntya. Allah berfirman:

َ‫شرِ الصّا ِبرِين‬


ّ ‫لمَوَالِ وَالنفُسِ وَال ّث َمرَاتِ َو َب‬
َ ‫شيْءٍ مّنَ ا ْلخَوفْ وَا ْلجُوعِ َونَ ْقصٍ مّنَ ا‬
َ ‫وََل َنبْلُ َو ّن ُكمْ ِب‬
155 ‫((سورة البقرة‬
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beri berita gembiralah
kepada orang-orang yang sabar.” 10)

َ‫ُت ْبَلوُنّ فِي َأ ْموَاِلكُمْ َوأَنفُســكُمْ َوَلتَسْـ َمعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ ا ْل ِكتَــابَ مِن َق ْبِلكُمْ َومِن‬
‫لمُورِ (سورة آل‬
ُ ‫عزْمِ ا‬
َ ْ‫ص ِبرُواْ َو َتتّقُواْ فَإِنّ َذِلكَ مِن‬
ْ ‫ش َركُواْ أَذًى َكثِيرًا َوإِن َت‬
ْ َ‫الّذِينَ أ‬
186 ‫“(عمران‬Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan
(juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab
sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang
banyak yang meyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya
yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.” 11) ‫أَن‬ ُ‫سبَ النّاس‬
ِ َ‫َأح‬
2 ‫ن (سورة العنكبوت‬
َ ‫(يُتْرَكُوا أَن َيقُولُوا آمَنّا وَهُ ْم لَا ُيفْتَنُو‬
“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah
beriman”, sedang meraka tidak diuji lagi?” 12)

Untuk melindungi sesorang dari ujian, cobaan, rintangan dan resiko, Allah
meletakkan faktor-faktor pemeliharaan, dan menunjukkan sarana pemeliharaan dan
perlindungan; menunjukan jalan keamanan dan keselamatan; serta memperingatkan
malapetaka, kemelaratan dan kehancuran. Ramadhan Hafid Abdurrahman, Dr. Prof.,
dalam bukunya ‫ـ ـالبنوكـ ـوصندوقـ ـالتوفيرـ ـوشهادات‬:‫موقفـ ـالشريعةـ ـالسلميةـ ـمنـ ـ‬
‫الستثمار ـ ــوالمعاملت ـ ــالمصرفية ـ ــوالبديل ـ ــعنها ـ ــوالتأمين ـ ــعلى ـ ــالنفس ـ ــوالموال‬,
menginventarisir beberapa persoalan yang dikisahkan oleh Alquran dan Hadist Nabawi
dan berhubungan erat dengan asuransi.12a) Berikut ini beberapa ayat Alquran dan Hadits
Nabawi yang berhubungan dengan perlindungan dan keamanan.
Allah berfirman:

ََ‫طلِ يُؤْمِنُون‬
ِ ‫ن حَ ْولِهِ ْم َأفَبِالْبَا‬
ْ ِ‫ف النّاسُ م‬
ُ ّ‫َولَمْ يَرَوْا أَنّا جَ َعلْنَا حَرَمًا آمِنًا َويُ َتخَط‬
67 ‫“(وَبِنِعْ َم ِة اللّهِ يَ ْكفُرُونَ (سورة العنكبوت‬Dan apakah mereka tidak
memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci
yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah
nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat
Allah?” 13) ‫هذَا ا ْل َبيْتِ * اّلذِي‬
َ ّ‫ص ْيفِ * فَ ْل َي ْعبُدُوا رَب‬
ّ ‫شتَاء وَال‬
ّ ‫ِلإِيلَافِ قُ َريْشٍ * إِيلَا ِف ِهمْ ِرحْلَةَ ال‬
4-1 ‫ (سورة قريش‬.ٍ‫ن خَ ْوف‬
ْ ّ‫طعَ َمهُم مّن جُوعٍ وَآ َم َنهُم م‬
ْ ‫“(َأ‬Karena kebiasaan olrang-orang
Quraisy(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.Maka
hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah).
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari ketakutan.” 14)

Rasulullah SAW bersabda:

‫ عند قوت‬،‫ “من أصبح آمنا في سربه معافي في جسده‬:‫عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال‬
( ‫) وابن ماجه في الزهد‬2268( ‫يومه فكأنما حيزت له الدنيا بسببين” (اخرجه الترمذي في الزهد‬
4131(.
“Orang yang menjadi aman di rumahnya, akan sehat jasmaninya, karena ia memiliki
cukup pangan, seolah-olah ia telah memiliki kehidupan duniawi dari dua faktor.” 14)
Dua faktor yang disebut oleh Rasul SAW itu adalah Iman dan amal saleh. Allah
berfirman:

‫ (سورة‬.‫الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم المن وهم مهتدون‬
82 ‫(النعام‬
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu
adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”15)
Kata “amn” (keamanan) dalam ayat tersebut diatas berarti umum, mengandung keamanan
dan perlindungan di dunia dan akhirat. (Alif) dan (lam) yang terdapat pada kata al amn
adalah untuk istighrak, kata yang artinya menunjuk umum dan konprehensif.

‫وعد ال الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الرض كما‬


‫استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من‬
‫بعد خوقهم أمنا ويعبدوننى ل يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فألئك هم‬
55 ‫ (سورة النور‬.‫(الفاسقون‬
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang
telah diridhai-Nya, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) yang sebelumnya
berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan
tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun dengan dan Barangsiapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.16)
Dalam Sunnah, Rasulullah pernah memberi wasiat kepada Ibn Abbas:

‫يا بني أل أعملك كلمات؟ أحفظ ال يحفظك‬.


“Anakku.. Apakah kamu mau Aku ajarkan beberapa kalimat: “Lindungilah Allah, Allah
akan melindungimu.“ 16)

Al Hifz (perlindungan) yang dimaksud oleh Hadits itu adalah perlindungan umum,
meliputi keamanan dan perlindungnan dalam semua bentuk, perlindungan agamu, jiwa,
harta benda, keluarga dan anak-anak. Diantara faktor-faktor keamanan dan perlindungan
disebutkan dalam sebuah Hadits oleh Rasulullah:

‫ وظلم فصبر ثم سكت‬،‫ وظلم فاستغفر‬،‫ ومن ابتلى فصبر‬،‫من أعطى فشكر‬
‫ “أولئك لهم المن وهم مهتدون‬:‫ ماذا يا رسول ال فقال‬:‫فقالوا‬.”
“Orang yang suka memberi lalu bersyukur; orang dicobai lalu bersabar; orang yang
berbuat zhalim lalu meminta ampun; orang yang teraniaya lalu bersabar…. Rasulullah
terdiam sejenak, mereka (para sahabat) bertanya: “Apa ya Rasulullah. Rasululullah
menjawab: “Merekalah yang mendapatkan perlindungan dan mendapat petunjuk.” 17)
Implikasi aman dan perlindungan tidak saja terbatas pada menolak resiko dan
menghilangkan rasa ketakutan dari seseorang, akan tetapi meliputi kehidupan yang baik
dan bahagia. Allah telah menjanjikan kepada hambanya yang beriman yang berbuat baik,
akan memperoleh kehidupan yang baik, kehidupan yang diredhai, dapat menenangkan
hati, dan menentramkan jiwa adalah kehidupan yang terjauh dari kegundahan, kesedihan
dan rasa khawatir:

‫من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيواة طيبة ولنجزينهم‬
97 ‫ (سورة النحل‬.‫“(أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬Barangsiapa yang
mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
sesungguhnya akan Kami berikan balasan bagi mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang mereka kerjakan.” 18)
Prinsip Pendirian Asuransi
َ َ
1) 29 ‫ )سورة البقرة‬.…… ً ‫ميعا‬ ِ ‫ج‬
َ ‫ض‬ ِ ‫ما فِي الْر‬ َّ ‫خلَقَ لَكُم‬ َ ‫)هُوَ ال ّذِي‬.
َ َْ َّ ‫س‬ َ َ َ َ
2) ً‫ه ظَاهَِرة‬
ُ ‫م‬ ْ ُ ‫سبَغَ ع َلَيْك‬
َ َ‫م نِع‬ ْ ‫ض وَأ‬ ِ ‫ما فِي الْر‬ َ َ‫ت و‬
ِ ‫ماوَا‬ َ ‫س‬ َّ ‫ما فِي ال‬ َّ ‫خَر لَكُم‬ َ ‫ه‬ َ ّ ‫ن الل‬ّ ‫م تََروْا أ‬ ْ َ ‫أل‬
َ
20 ‫منِيرٍ )سورة لقمان‬ ُّ ‫ب‬ٍ ‫علْم ٍ وََل هُدًى وََل كِتَا‬ِ ِ‫ل فِي الل ّهِ بِغَيْر‬ ُ ِ ‫جاد‬ َ ُ ‫من ي‬
َ ‫س‬ ِ ‫ن النَّا‬ َ ‫م‬ِ َ‫ة و‬
ً َ ‫وَبَاطِن‬

3) 2 ‫)وتعاونوا على البر والتقوى ول تعاونوا على السم والعدوان )سورة المائدة‬
َ َ ُ
4) ‫صل ّى‬َ ِ‫ل الل ّه‬ ‫سو‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫ل قَا‬ َ ‫شير ٍ قَا‬ِ َ‫ن ب‬ ِ ْ‫ن ب‬ِ ‫ما‬ َ ْ‫ن النُّع‬
ْ َ ‫ ع‬:‫حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‬
َ َ
‫شتَكَى‬
ْ ‫سد ِـ إِذ َا ا‬
َ ‫ج‬ َ ْ ‫ل ال‬ُ َ ‫مث‬
َ ‫م‬ ْ ِ ‫م وَتَعَاطُفِه‬ ْ ِ ‫مه‬
ِ ‫ح‬ ُ ‫م وَتََرا‬ْ ِ ‫ن ف ِي تَوَادِّه‬َ ‫منِي‬ ُ ْ ‫ل ال‬
ِ ْ ‫مؤ‬ ُ َ ‫مث‬
َ ‫م‬ َ َ‫ه عَلَيْهِـ و‬
َ ّ ‫سل‬ ُ ّ ‫الل‬
‫مى )رواه مسلم‬ َّ ‫ح‬ُ ْ ‫سهَرِ وَال‬َّ ‫سد ِ بِال‬ َ ‫ج‬َ ْ ‫سائُِر ال‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫ضوٌ تَدَاع َى ل‬ ْ ُ‫ه ع‬ ِ )
ُ ْ ‫من‬
5) ‫) الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة‬6 ‫ الصل في الشيء الباحة‬: ‫قاعدة الفقه‬.
Defenisi Asuransi
*Konvensional:

Rrobert I Mehr: A device for reducing risk by combining a sufficient namuber of exposure
units to make their individual losses collectively predictable. The Predictable loss is the
shared by or distributed proportionately among all units in the combination (Suatu alat
untuk mengruarangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko
agar kerugian individu secara kolektif dapt diprediksi.)
Mark R. Greene : An economic institution that reduces risk by combining under one
management and group of objects so stuated that the aggregate accidental losses to
which the group is subject become predictable within narrow limits (Institusi ekonomi
yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan
kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita
oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam leingkup yang lebih kecil.)

* 2. DSN MUI 21/2001 :


Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Resiko Sebagai Latar Belakang Utama Pendirian Asuransi :


َ َ ُ ْ ‫ف ـوَال‬ َ ْ ‫ن ـال‬
ِ ّ َ ‫ت ـوَب‬
ِ‫شر‬ َ ّ ‫ـوالث‬
‫مَرا ِـ‬ َ ‫س‬ِ ‫ل ـوَالنفُـ‬ َ ‫ن ـال‬
‫موَا ِـ‬ ‫م َـ‬
ِّ ‫ص ـ‬
ٍ ‫ع ـوَنَقْـ‬
‫جو ِـ‬ ‫خو ْـ‬ ‫م َـ‬
ِّ ‫يءٍ ـ‬
ْ ‫ش‬ ْ ‫َولَنَبْلُوَنَّك ُـ‬
َ ِ ‫م ـب‬
155 ‫ن )سورة البقرة‬ َّ ‫)ال‬
َ ‫صابِرِي‬
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beri berita gembiralah
kepada orang-orang yang sabar.
‫وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الرض كما استخلف الذين‬
‫من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوقهم أمنا ً ويعبدوننى ل‬
55 ‫ )سورة النور‬.‫)يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فألئك هم الفاسقون‬

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang
telah diridhai-Nya, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) yang sebelumnya
berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan
tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun dengan dan Barangsiapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
َ َ
‫مهُم‬ ِ ْ ‫ب هَذ َا الْبَي‬
َ َ‫ت * ال ّذِي أطْع‬ َّ ‫ف * فَلْيَعْبُدُوا َر‬ َّ ‫شتَاء وَال‬
ِ ْ ‫صي‬ َ َ ‫حل‬
ِ ّ ‫ة ال‬ ْ ِ‫ش * إِيَلفِه‬
ْ ‫م ِر‬ ِ ‫ِلِيَل‬
ٍ ْ ‫ف قَُري‬
4-1 ‫ )سورة قريش‬.‫ف‬ ٍ ْ‫خو‬ َ ‫ن‬ْ ‫م‬ ِّ ‫منَهُم‬
َ ‫جوٍع وَآ‬ ُ ‫من‬ِّ )

“Karena kebiasaan olrang-orang Quraisy


(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah).
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari ketakutan.”
‫ ماذا‬:‫ وظلم فصبر ثم سكت فقالوا‬،‫ وظلم فاستغفر‬،‫ ومن ابتلى فصبر‬،‫من أعطى فشكر‬
‫ “أولئك لهم المن وهم مهتدون‬:‫يا رسول الله فقال‬.”

“Orang yang suka memberi lalu bersyukur; orang dicobai lalu bersabar; orang yang
berbuat zhalim lalu meminta ampun; orang yang teraniaya lalu bersabar…. Rasulullah
terdiam sejenak, mereka (para sahabat) bertanya: “Apa ya Rasulullah. Rasululullah
menjawab: “Merekalah yang mendapatkan perlindungan dan mendapat petunjuk.” 17)

17) HR Ibn Madawiyah. Lihat: Tafsir “Al Hafidh Ibn Khatsir”, Jilid II hal. 154.

Abdurrahman menyebutkan beberaba kisah dalam Alquran dan Sunnah Nabawi


yang berhubungan dengan kategori asuransi yang terdapat di negara-negara Arab.
Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Asuransi Jiwa
2. Asuransi Kerugian
3. Asuransi anak-anak
4. Asuransi isteri.
I. ASURANSI JIWA.
Adalah asuransi jiwa dari resiko kematian, yaitu dengan iman dan amal yang saleh.
Dalam peristiwa Nabi Yunus, yang diceriterakan oleh Alquran, kita dapat mengambil
pelajaran yang sangat berharga. Allah telah menyelamatkannya dari kematian ketika
dirinya dilempar ke tengah lautan. Allah berfirman:

‫وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ل‬


‫إله إل أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين * فاستجاب له ونجيناه من الغـم‬
88-87 ‫ (سورة النبياء‬.‫(وكذلك ننجى المؤمنين‬
“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia
menyangka bahwa Kami tidak akan mempersulit hidupnya, maka ia menyeru dalam
keadaan yang sangat gelap: “Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain
Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang
zalim.” Maka kami telah memeperkenankan do’anya dan menyelamatkannya dari pada
kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.”19)
Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari kematian karena keimanan dan amal saleh yang
dilakukannya, melalui seekor ikan yang memakannya. Penyelamatan yang semacam ini
tidak saja dikhususkan kepada para nabi-nabi, akan tetapi juga orang-orang yang
beriman.
Perlindungan dari Musuh dan muslihatnya:
Allah telah menjanjikan kepada Rasul-Nya SAW untuk memasuki kembali Masjidil
Haram setelah dilarang oleh para kafir Quraisy. Allah menjanjikan kepada orang-orang
beriman akan dapat memasuki Masjidil Haram kembali dalam keadaan kepala tegak dan
dengan harta rampasan. Allah melindungi mereka dari rasa takut dari kaum kafir Quraisy:

‫لقد صدق ال رسوله الرءيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ال ءامنين‬
‫محلقين رءوسكم ومقصرين ل تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك‬
27 ‫ (سورة الفتح‬.‫(فتحا قريبا‬
“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran
mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki
Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan
‫‪mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang‬‬
‫)‪tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.”20‬‬
‫‪Banyak Hadits yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana orang-orang beriman‬‬
‫‪selamat dari kehancuran dan kematian. Diantara Hadits-hadits tersebut adalah kisah tiga‬‬
‫‪orang beriman yang terperangkap dalam sebuah gua. Allah menyelamatkan mereka dari‬‬
‫‪kematian dan kehancuran disebabkan oleh Iman dan Amal saleh.‬‬

‫عن أبى عبد الرحمن عبد ال بن عمر بن الخطاب رضى ال عنه قال‪ :‬سمعت رسول ال صلى‬
‫ال عليه وسلم يقول‪ :‬انطلق ثلثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى الغار فدخلوه‪،‬‬
‫فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار‪ ،‬فقالوا‪ :‬إنه ل ينجيكم من هذه الصخرة إل أن‬
‫تدعوا ال بصالح أعمالكم‪ .‬قال رجل منهم‪ :‬اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران‪ ،‬وكنت ل أغبق‬
‫قبلهما أهل ول مال‪ .‬فنأي بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما‪ ،‬فحلبت لهما غبوقهما‬
‫فوجدتهما نائمين‪ ،‬فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهل أو مال‪ ،‬فلبثت‪-‬والقدح على يدي‪-‬‬
‫انتظر استياقظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمى‪ .‬فاستيقظا فشربا غبوقهما‪ .‬اللهم‬
‫إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة؛ فانفجرجت شيئا ل‬
‫يستطيعون الخروج منه‪ .‬قال الخر‪ :‬اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية‬
‫“كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء؛ فأردتها على نفسها‪ ،‬فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة‬
‫من السنين‪ ،‬فجاءتنى فأعطيها فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين‬
‫نفسها‪ ،‬ففعلتن حتى إذا قدرت عليها)) وفي رواية‪“ :‬فلما قعدت بين رجليها‪ ،‬قالت ‪“ :‬اتق ال ول‬
‫تفض الخاتم إل بحقه؛ فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي‪ ،‬وتركت الذهب الذي أعطيتها‪ ،‬اللهم‬
‫إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة غير أنهم ل‬
‫يستطيعون الخروج منها‪ ،‬وقال الثالث‪ :‬اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجر غير رجل واحد‬
‫ترك الذي له وذهب‪ ،‬فثمرت أجره حتى كثرت منه الموال‪ ،‬فجاءنى بعد حين فقال‪“ :‬يا عبد ال‪،‬‬
‫أد إلى أجرى‪ ،‬فقلت‪“ :‬كل ما ترى من أجرك‪ :‬من البل‪ ،‬والبقر‪ ،‬والغنم‪ ،‬والرقيق‪ ،‬فقال‪ :‬يا عبد‬
‫ال ل تستهزئ بي! فقلت‪ :‬ل أتستهزئ بك‪ ،‬فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا‪ ،‬اللهم إن كنت‬
‫فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه‪ ،‬فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون‪ ،‬متفق‬
‫‪.“Dari Abu Abdurrahman Abdullah Bin Umar RA, berkata: “Saya mendengar‬عليه‬
‫‪Rasulullah SAW berkata: “Di masa lalu, ada tiga orang (musafir) yang kemalaman,‬‬
‫‪menemui sebuah gua lalu memasukinya. (Tiba-tiba) sebuah batu karang jatuh dari bukit‬‬
‫‪menutupi pintu gua itu. Ketiga orang ini berkata: “Tidak ada yang bisa menyelamatkan‬‬
‫‪kamu dari (bencana) batu karang ini kecuali berdoa dengan amal saleh yang kamu‬‬
‫‪kerjakan.Salah seorang diantara mereka berkata: “Ya Allah, saya mempunyai dua orang‬‬
ibu bapak yang telah tua. Saya dan keluaga saya, demikian juga hamba sahaya saya,
tidak pernah makan malam sebelum kedua orang tua saya makan. Pada suatu hari, saya
mencari kayu agak jauh, ketika saya pulang kedua orang tua itu sudah tertidur. Saya
telah menyediakan susu untuk makan malam bagi mereka. Saya temui mereka dalam
keadaan tidur. Saya tidak mau mengganngu tidur mereka, juga tidak mau meminum susu
atau memberikannya kepada keluarga dan budak ku susu itu sebelum mereka minum.
Saya tunggu mereka sampai terbangun, susu tersebut masih berada di tanganku. Setelah
fajar menyingsing, anak-anak telah merengek-rengek di depanku (meminta susu) karena
kelaparan. Lalu kedua orang tua bangun. Beliau meminum susu itu. Ya Allah, bila aku
berbuat yang demikian karena-Mu ya Allah, bebaskan lah kami dari batu karang ini.
Bergeraklah batu karang itu sedikit, (tetapi) mereka belum bisa keluar dari gua itu.Yang
lain berkata: “Ya Allah, kisahku bersama anak perempuan pamanku. Ia adalah seorang
wanita yang sangat ku cintai” Dalam riwayat lain : “Saya sangat mencintainya, cinta
seorang laki-laki terhadap wanita. Saya menginginkan dirinya, tetapi ia tidak, sampai
pada suatu ketika ia mengalami kesulitan, yang membuat aku bisa menaklukkannya.”
Dalam Riwayat yang lain : “Setelah aku duduk diantara dua kakinya, ia berkata:
“Takutlah kepada Allah, cincin tidaklah disarungkan kecuali dengan haknya. Aku pergi
meninggalkan orang yang paling aku cintai itu. Aku tinggalkan emas yang aku berikan
kepadanya. Ya Allah jika aku melakukan hal itu mengharap keredhaan Mu, bebaskanlah
kami dari apa yang kami alami ini. Karang itu bergerak, tetapi mereka masih belum bisa
keluar dari sana.
Yang ketiga berkata: “Ya Allah saya banyak mempekerjakan orang. Semua gaji mereka
sudah saya bayar, kecuali satu orang. Ia pergi, tanpa mengambil gajinya. Gajinya itu
aku investasikan sehingga menjadi banyak. Pada suatu waktu ia datang padaku, dan
meminta: “Wahai Abdallah, berikanlah kepada ku upah ku. Aku menjawab: “Semua
yang kau lihat itu—unta, sapi, kambing dan hamba sahaya, adalah upahmu. Ia berkata:
“Abdullah, kau janganlah bercanda dengan ku! Aku menjawab: “Aku bukan sedang
bercanda dengan mu.” Lalu ia mengambil semuanya, tidak satupun yang
ditinggalkannya. Ya Allah bila aku berbuat yang demikian itu mengharap keredhaan mu,
bebaskanlah kami dari apa yang kami alami sekarang ini. Maka bergeraklah batu
karang itu, dan mereka dapat keluar dengan selamat.” 21).

II. ASURANSI ANAK:


Perlindungan untuk anak disebabkan oleh kekhawatiran orang tua terhadap masa depan
anak-anaknya, bila ia mati, karena bencana atau mengalami kemiskinan. Alquran
menganjurkan agar melindungi dengan membekali mereka dengan iman, jujur dan taqwa:

Allah berfirman:

‫وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضغافا خافوا عليهم فليتقوا ال‬
9 ‫(وليقولوا قول سديدا (سورة النساء‬
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di
belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 22)

Rasullah SAW bersabda:

‫ “إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة فقراء يتكففون‬:‫قال صلى ال عليه وسلم‬
1628( ‫) ومسلم في الوصية‬1296( ‫ (رواه البخاري في الجنائز‬.‫(الناس‬.
“Rasulullah SAW bersabda: “Bila kamu tinggalkan ahli warismu kaya lebih baik dari
pada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan papa dan akan menjadi beban
orang lain.” 22)
Kepada kita, Alquran mengisahkan cerita dua anak yatim yang memiliki harta dalam
rumah mereka yang dindingnya hampir roboh. Untuk memelihara harta kedua anak yatim
tersebut, Allah mengirim seorang nabi dan seorang hamba Allah yang taqwa untuk
memperbaiki dinding rumah tersebut. Allah berfirman mengisahkan cerita yang dilalui
oleh Musa AS dan Al Khidr.

‫فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها‬
‫ (سورة الكهف‬.‫جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا‬
77(
“Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu
negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu, tetapi penduduk negri itu tidak
mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemui di negeri itu dinding rumah yang
hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau,
niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” 23)
Kemudian Khidhr menerangkan kepada Nabi Musa AS sebab perenovasian dinding itu
yang di dalamnya terdapat simpanan.
Allah berfirman:

‫وأما الجدار فكان لغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان‬
‫أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من‬
‫ (سورة‬.‫ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا‬،‫ربك‬
82 ‫(الكهف‬
“Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di
bawahnya ada harta simpanan kepunyaan mereka, sedang ayahnya adalah seorang yang
saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai dewasa dan mengeluarkan
simpanan itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu
menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang
kamu tidak dapat sabar terhadapnya.” 24)
Ayat diatas mengisahkan tentang asuransi bagi anak-anak yang harus dibangun untuk
kesejahteraan mereka. Sedangkan perlindungan untuk mereka dari kematian dan
kehancuran, adalah sabar yang indah, iman yang kokoh. Dalam ayat lain, Allah
mengisahkan kepada kita cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya:

‫قالوا ياأبانا ما لك ل تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون * أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له‬
‫لحافظون * قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون * قالوا لئن‬
‫أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون * فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلواه في غيبت الجب‬
15-11 ‫ (سورة يوسف‬.‫“(وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ل يشعرون‬Mereka berkata:
“Wahai ayah kami, apa sebabnya Engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami,
padahal kami sungguh adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.
Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan
(dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.” Berkata Ya’qub:
“Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir
kalau-kalau dia dimakan serigala, sementara kalian lengah daripadanya.” Mereka
berkata: “Bila ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat,
sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.” Maka tatkala
mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka
masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf:
“Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang
mereka tidak ingat lagi.”25)
Allah menyelamatkan Yusuf dari kematian yang sudah berada di depan mata
melalui tangan sekelompok pedagang. Allah berfirman:

‫وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يابشرى هذا غلم وأسروه‬
19 ‫ (سورة يوسف‬.‫(بضاعة وال عليم بما يعملون‬
“Dan datanglah kelompok orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air,
maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: “Oh.. kabar gembira.. ini seorang anak
muda!” Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” 26)
Ya’qub AS, setelah mendengar cerita saudara-saudara Yusuf bahwa ia telah dimakan oleh
serigala, Ya’qub memagar diri dengan sabar dan iman. Ia berkata:

‫بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وال المستعان على ما تصفون‬
18 ‫“((سورة يوسف‬Sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik
perbuatan (yang buruk) itu; (Dalam keadaan seperti ini) maka sabarlah yang paling
indah. Dan Allah adalah tempat meminta pertolongan akan apa yang kalian ceritakan.”
27)
Sabar dan iman adalah keamanan dan perlindungan bagi anak-anak dari kehancuran dan
kematian. Kesabaran dan iman pula yang mengumpulkan mereka kembali.
Ini pula yang terjadi pada Ibu Musa AS yang takut dari Fir’aun yang membunuh setiap
anak laki-laki yang lahir.

‫وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ول تخافي ول تحزني إنا رادواه‬
‫إليك وجاعلوه من المرسلين * فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان‬
‫وجنودهما كانوا خاطئين * وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك ل تقتلوه عسى أن ينفعنا أو‬
‫نتخذه ولدا وهم ل يشعرون * وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به لول أن ربطنا‬
10 – 7 ‫ (سورة القصص‬.‫(على قلبهما لتكون من المؤمنين‬.“Dan Kami ilhamkan kepada ibu
Musa: “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke
sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena
sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah
seroang) dari para rasul.Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir’aun yang akibatnya dia
menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir’aun dan Haman beserta
tentara-tentaranya adalah orang yang bersalah.Dan berkatalah isteri Fir’aun: “(Ia)
adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-
mudahan ia bermanfaat buat kita atau kita ambil ia menjadi anak”, sedang mereka tiada
menyadari.
Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan
rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya termasuk orang-
orang yang percaya (kepada janji Allah).” 28)
‫فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ول تحزن ولتعلم أن وعد ال حق ولكن‬
13 ‫“(أكثرهم ل يعلمون (سورة القصص‬Maka Kami kembalikan Musa kepada
ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa
janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” 29)
Cerita yang sama, juga, terdapat dalam Sunnah Nabi SAW, dalam menyebutkan sebab
turun ayat:

2 ‫ (سورة الطلق‬.‫“(ومن يتق ال يجعل له مخرجا‬Barang siapa yang bertaqwa


kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” 30)
Anak Auf Bin Malek disandera oleh seorang musuh. Ia pergi kepada Rasul SAW
memberitakan bahwa ibu anak itu sangat sedih mengalami peristiwa yang semacam itu.
Kepadanya Nabi SAW berkata:

‫ وآمرك وإياها أن تكثرا من قول ل حول ول قوة إل بال؛‬،‫ “اتقيا ال واصبرا‬:‫قال رسول ال‬
‫ فاذا بالعدو يغفل عن ابنهما ويهرب البن ويستاق معه‬،‫فعمل بوصية الرسول صلى ال عليه وسلم‬
380 ‫ ص‬4 ‫” (انظر تفسير الحافظ ابن كثير ج‬.‫(مائة من البل كانت للعدو‬.
Rasul SAW bersabda: “Kalian berdua takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Saya
perintahkan kepadamu dan ibunya untuk memperbanyak mengucapkan “
” (tiada daya dan tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari
Allah). Keduanya melakukan wasiat Rasul SAW, tiba-tiba musuh itu lalai, lalu anak itu
dapat lari (dari sekapannya). Orang itu menyumbangkan seratus ekor unta yang telah
disediakan untuk musuh itu.” 31)

III. ASURANSI KERUGIAN:


Asuransi Kerugian, disebutkan oleh Alquran agar melakukannya melalui cara
mendapatkan harta yang halal dan membayarkan zakatnya.

( ‫ وحصنوا أموالكم بالزكاة (رواه البيهقي في السنن‬،‫دووا مرضاكم بالصدقة‬


1/642( ‫ وانظر الجامع الصغير‬،‫) عن أبي أمامة‬3/382(.“Obatilah orang-
orang sakit kamu dengan bersedekah, dan lindungilah harta kamu dengan Zakat.”
32)Dalam Hadits lain Rasulullah bersabda:‫في‬ ‫ وما هلك مال‬،‫الزكاة قنطرة السلم‬
،)8/380( ‫ (رواه الطبراني في الوسط‬.‫بر أو بحر إل بسبب حبس الزكاة‬
2/33( ‫(وانظر الجامع الصغير‬.“Zakat adalah jembatan Islam, dan tiadalah harta
benda musnah di darat atau laut kecuali disebabkan oleh karena menahan
zakat”.33)Asuransi yang benar adalah memeliharanya dengan sedekah dan zakat. Allah
berfirman:‫أثيم‬ ‫يمحق ال الربوا ويربي الصدقات وال ل يحب كل كفار‬
276 ‫“((سورة البقرة‬Allah memusnakah riba dan menyuburkan sedekah. Dan allah
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat
dosa.”34)Pada kesempatan lain, Allah mengisahkan kepada kita banyak cerita tentang
orang yang tidak mau membayar zakat, dan hal itu menjadi sebab dari kemusnahan dan
kehancuran harta benda mereka.‫َأقْسَمُوا‬ ‫إِنّا َبلَوْنَاهُمْ َكمَا َبلَوْنَا َأصْحَابَ ا ْلجَنّةِ إِ ْذ‬
ْ‫علَيْهَا طَائِفٌ مّن رّ ّبكَ وَهُم‬
َ َ‫لَ َيصْرِمُنّهَا ُمصْ ِبحِينَ * َولَا َيسْتَثْنُونَ * فَطَاف‬
ْ‫علَى حَرْثِكُم‬
َ ‫غدُوا‬
ْ ‫حتْ كَالصّرِيمِ * فَتَنَادَوا ُمصْ ِبحِينَ * َأنِ ا‬
َ َ‫نَائِمُونَ * َفَأصْب‬
‫علَيْكُم‬
َ َ‫خلَنّهَا الْيَوْم‬
ُ ‫طَلقُوا وَهُمْ يَ َتخَافَتُونَ * أَن لّا يَ ْد‬
َ ‫إِن كُن ُتمْ صَارِمِينَ * فَان‬
ْ‫ن * َفلَمّا َرأَوْهَا قَالُوا إِنّا َلضَالّونَ * َبل‬
َ ‫علَى حَرْ ٍد قَادِرِي‬
َ ‫غدَوْا‬
َ َ‫مّسْكِينٌ * و‬
َ‫سطُهُ ْم َألَمْ َأقُل لّكُمْ لَ ْولَا تُسَ ّبحُونَ * قَالُوا سُ ْبحَان‬
َ ْ‫َنحْنُ َمحْرُومُونَ * قَالَ أَو‬
‫ن * َالُوا يَا وَ ْيلَنَا إِنّا‬
َ ‫علَى بَعْضٍ يَ َتلَاوَمُو‬
َ ْ‫رَبّنَا إِنّا كُنّا ظَالِمِينَ * َفأَقْ َبلَ بَ ْعضُهُم‬
َ‫كُنّا طَاغِينَ * عَسَى رَبّنَا أَن يُبْ ِدلَنَا خَيْرًا مّنْهَا إِنّا ِإلَى رَبّنَا رَاغِبُونَ * كَ َذِلك‬
َ‫“* الْعَذَابُ َولَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَ ُر لَوْ كَانُوا يَ ْعلَمُون‬Sesungguhnya Kami telah
menguji mereka (musyrikin Mekkah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik
kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik
(hasil)nya di pagi hari. Dan mereka tidak mengucapkan: “Insya Allah”. Lalu kebun itu
diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka
jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil
memanggil di pagi hari. “Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak
memetik buahnya.” Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan.“Pada hari ini
janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu.”Dan berangkatlah mereka
di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) pada hal mereka mampu
(menolongnya).Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: “Bukankah aku telah
mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu).Mereka
mengucapkan: “Maha suci Tuham kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
zalim.”Lalu sebagaian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela
mencela.Mereka berkata: “Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-
orang yang melampaui batas.”Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada
kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu, sesungguhnya kita mengharapkan
ampunan dari Tuhan kita.Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab Akhirat
lebih besar jika mereka mengetahui.” 35) IV. ASURANSI ISTERIRasa
khawatir terhadap isteri yang mungkin menyeleweng dan terjatuh ke dalam jurang
kehinaan adalah karakteristik manusiawi yang memiliki rasa kecemburuan terhadap
keluarganya dan dapat membela kehormatannya sekalipun hal itu akan dibayar dengan
jiwanya sendiri. Nabi SAW bersabda:‫ومن‬
،‫من قتل دون ماله فهو شهيد‬
) ‫قتل دون عرضه فهو شهيد )رواه الترمذي في الديات‬
‫) وأبو داود في‬4095) ‫ والنسائي في تحريم الدم‬،)1421
‫ وانظر الجامع‬.‫) كلهم عن سعيد بن زيد‬4772) ‫السنة‬
2/631) ‫)الصغير‬.“Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya
adalah Syahid, dan, orang yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya
adalah syahid.”36) Melindungi isteri bukan hanya dengan menyuruhnya memakai jilbab
dan melarang bergaul dengan laki-laki lain yang tidak muhrim, akan tetapi
melindunginya haruslah karena ada faktor utama, yaitu bagaimana ia bisa terhindar dari
pengkhianatan, perzinahan dan pandangan-pandangan yang membuat dosa. Inilah
perlindungan yang sesungguhnya bagi isteri dan keluarga. Dalam hal ini Rasulullah SAW
bersabda:،)6/241( ‫عفّوا تعف نسـاؤكم (رواه الطبراني في الوسط‬
( ‫ وانظر الجامع الصغير‬،)3/322( ‫والمنذري في الترغيب والترهيب‬
2/156(.“Lindungilah dirimu dari ma’siah, agar isterimu terlindungi.” 37)
Alquran mengisahkan kepada kita tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi
Zakaria, yaitu anak yang shaleh dan isteri yang shalehah.‫ربي‬ ‫وزكريا إذ نادى ربه‬
‫ل تذزني فردا وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهبنا له يحي وأصلحنا‬
‫ وكانوا لنا‬،‫له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا‬
90 – 89 ‫ (سورة النبياء‬.‫(خاشعين‬.“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia
menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang
diri dan Engkaulah Waris yang paling baik.Maka kami memperkenankan do’anya, dan
kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan)
perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo’a kepada kami dengan harap dan
cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusu’ kepada Kami.” 38)Isteri yang
shaleh adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba-Nya.
Oleh sebab itu, para ulama dalam menafsirkan ayat:‫وفي‬ ‫ربنا آتنا في الدنيا حسنة‬
201 ‫(الخرة حسنة وقنا عذاب النار (سورة البقرة‬Bahwa kebaikan duniawi
adalah isteri yang saleh.
Landasan Teori Asuransi Syariah40)
Landasan teori Asuransi Syari’ah, adalah dengan merujuk kepada beberapa peristiwa
yang dilakukan oleh Bangsa Arab di zaman sebelum Islam, dan mendapat legitimasi oleh
Islam. Landasan teori tersebut dapat disimpulakn sebagai berikut:

1) Aqila
Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah
seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris
korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai konpensasi oleh saudara terdekat
dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut aqilah. Lalu mereka
mengumpulkan dana (al-kanz) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat
dalam pembunuhan tidak disengaja.
Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem Aqilah ini diterima dan
menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan
pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, dimana salah seorang dari mereka
memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan
juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut
ke Pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa konpensasi bagi pembunuh
anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan
konpensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh
Aqilah (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.

2) Muwalat
Muwalat yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang
tidak memiliki waris dan tidak dikeketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk
menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila
orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak
ada ahli warisnya.(Az Zarqa’ dalam Aqd al-Ta’min).
Yaitu sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini
melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang
iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang
dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada
keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa
pembunuhnya.

3) Tanahud
Tanahud adalah dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu makanan dengan saham
yang sama. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati
mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.41)
Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Marga Asy’ari (Asy’ariyin) ketika
keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang
mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata.
Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.” (HR. Bukhari)
Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-
beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau
berbeda-beda.

4) Aqd Hirasah
Yaitu kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar
individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan
seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada
pengawal, dengan konpensasi kemanannya akan dijaga oleh pengawal.

5) Dhaman Khatr Thariq


Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada
masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak
dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah
uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

C. Cikal Bakal Asuransi Syariah

1) Bentuk-bentuk muamalah di atas (Al-Aqilah, Al-Muwalah, At-Tanahud, dsb) karena


memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi, oleh sebagian ulama dianggap
sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional.
Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas amal tathawwu dan tabarru yang tidak
berorientasi pada profit.

2) Kemudian, bentuk-bentuk akad di atas memang memiliki kemiripan dengan asuransi,


meskipun beberapa diantaranya masih dipertanyakan. Muwalat, sebagai contoh,
merupakan satu sistem pewarisan dalam pola kehidupan jahiliyah, yang pada masa
peralihan zaman permulaan Islam memang diakui. Namun kemudian Islam menetapkan
sistim mawarisnya sendiri sehingga akad tersebut tidak mempunyai wujud lagi.

3) Lalu pada Aqilah, yang justru ‘pembayar premi’ tidak mendapatkan ‘manfaat’ dari
preminya tersebut, karena diperuntukkan bagi orang lain. Hal ini menunjukkan terdapat
perbedaan bentuk antara asuransi dengan Aqilah. Hal serupa juga terjadi pada akad
Dhaman Khatr Tariq, dimana penjamin memberikan jaminannya secara sukarela, dan
tidak berdasarkan ‘premi’ yang dibayar oleh terjamin.

1) Al Faiyoumi: Jilid I hal. 34; Zamakhsyari, hal 20; Mujamma’, hal. 27-28.
1a) Al Mahmoud, Abdul Latif Mahmoud, Dr., ‫التأمين الجتماعي في ضوء الشريعة السملمية‬, Dar
Nafais,1994, hal. 25
2) Al-Fairouz Abadi: Jilid IV hal. 197
3) 82 ‫سورة النعام‬
4) Ibn Faris, Jilid I, hal. 133; Ibn Manzhur 16/160.

5) Q.S. 4, An Nisaa’, ayat 58.

6) Ibn Faris, Ibid, hal. 133; Al Jawhari, Jilid V hal. 2071; Ibnu Manzhur, 16/160.

7) Q.S. 3, Al Imran, 100.

10) Q.S. 2, Al Baqarah, 155.


11) Q.S. 3, Al Imran, 186.
12) Q.S. 29, Al ‘Ankabut, 2
12a) Abdurrahman, Ramadhan Hafiz, Dr. Prof, ‫ البنوك وصندوق التوفير‬: ‫موقف الشريعة السلمية من‬
‫وشهادات الستثمار والمعاملت المصرفية والبديل علنها والتأمين على النفس والموال‬, Dar el Salam,
Cairo, 2005, hal. 179 – 190.
13) Q.S. 29, Al ‘Ankabut, 67
14) Q,S, 106, Quraisy, 1 - 4
14) H.R. Tarmidzi, dalam Bab Zuhud, no. 2268, dan Ibnu Majah, dalam Bab Zuhud, Hadits no. 4131.
15) Q.S. 6, Al-An’am, 82.
16) Q.S., 24, Al Nur, 55
16) HR Tarmidzi dalam bab, tanda-tanda Hari Kiamat, nomor. 2440; Ahmad, dalam Musnadnya (I/293);
Imam Ibn Raja Al Hanbali, dapat dibaca pelajaran yang sangat bernilai dalam menerangkan Hadits ini
berjudul “Nur-ul-iqtibas fi misykat washiyyat in-nabiy Salla llahu ‘alaihi wasallam kepada Ibni Abbas.”
17) HR Ibn Madawiyah. Lihat: Tafsir “Al Hafidh Ibn Khatsir”, Jilid II hal. 154.
18) Q.S. 16, Al Nahl, 97.
19) Q.S. 21, Al-Anbiya’, 87-87
20) Q.S., 48, Al Fath, 27.
21) HR Bukhari dan Muslim
22) Q.S., 4, Al Nisa’, 9
22) H.R. Bukhari, dalam Bab Jana-iz, No. 1296 dan Muslim, dalam Bab Wasiat, No. 1628
23) Q.S. 19, Al Kahf, 77
24) Q.S. 19, Alkahf, 82
25) Q.S. 12, Yusuf, 11 - 15
26) Q.S. 12, Yusuf, 19
27) Q.S. 12, Yusuf, 18
28) Q.S. 28, Al Qashash, 7 - 10
29) Q.S. 28, Al Qashash, 13
30) Q.S. 65, Al Thalaq, 2
31) Lihat Tafsir, Ibnu Katsier, Jilid 4, hal 380
32) HR. Baihaqi dan Kitab Sunan Baihaqi Jilid III hal. 382. Dari Abi Umamah. Lihat juga: “Aljami’ al
Shaghir, I/641.
33) H.R. Tabrani dalam Bab Ausat VII/380, Lihat juga Al Jami’ Al Shaghir II/33.
34) Q.S. 2, Al Baqarah, 276
35) Q.S. Al Qalam, 17 – 33
36) H.R. Tamidzi, dalam Bab Diyat, No. 1421; Nasa-I, dalam Bab Tahrim al dam, no. 4095; Abu Dawud
dalam Bab Sunna, No. 4772. Semuanya merawikan Hadits tersebut dari Sa’id Bin Zaid. Lihat al-Jami’ al
Shaghir II/631.
37) )‫ وانظر الجامع‬،)3/322) ‫ والمنذري في الترغيب والترهيب‬،)6/241) ‫رواه الطبراني في الوسط‬
2/156) ‫)الصغير‬.
38) Q.S. Al Anbiya’, 89 - 90
40) Ir. Muh. Syakir Sula, AAIJ, FIIS, Ansuransi Syariah, Gema Insani Press, 2004, hal. 26; Al Mahmoud,
Ibid, hal 29.
41) Botrous Al Boustami, Muhith al-Muhid, Maktabah Libnan, 1977, hal 919.
DIPOSTING OLEH Agustianto | April 27, 2008