Anda di halaman 1dari 167

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Modul

Teras Tema:
Dunia Sains dan Teknologi

Tahun 1

Modul Pengajaran
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN
TERAS TEMA
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010
KANDUNGAN

Muka surat

1. Kandungan iii

2. Pendahuluan 1

3. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 1

4. Kurikulum Modular Berasaskan Standard 1

5. Modul Sains 2

6. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 4

7. Pentaksiran 5

8. Sains Hayat
8.1 Hidup atau Bukan Hidup 6
8.2 Kita Serupa Tapi Tidak Sama 16
8.3 Siapa Saya? 35
8.4 Yang Mana Satu? 53
8.5 Siapakah kita? 68
8.6 Apa Yang Saya Ada? 73
8.7 Tidak Semuanya Sama 80
8.8 Betapa Istimewanya Saya 87

9. Sains Fizikal
9.1 Deria Penglihatan Kita 88
9.2 Dunia Warna 95
9.3 Bentuk Di Sekeliling Ku 106
9.4 Bagaimana Saiznya 117
9.5 Saya Seorang Jurubina 132
9.6 Eh, Ada Bau! 141
9.7 Apa Rasanya? 150
1. Pendahuluan

Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan


perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan
bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.

Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat


holistik, Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan
bagi memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan
membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus
utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.

2. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi


membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan.
Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling
menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang
adalah:

1. Komunikasi
2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Kemanusiaan
4. Literasi Sains dan Teknologi
5. Fizikal dan Estetika
6. Ketrampilan Diri

Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu


yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu
mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan
dipersembahkan dalam bentuk tema.

3. Kurikulum Modular Berasaskan Standard

Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard


kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.
Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam
bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi
Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis,

1
Mendengar, dan Mengira serta Menakul. Pada masa yang sama,
kemahiran asas ICT, Perkembangan fizikal, kognitif, penguasaan
kemahiran generik, Perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai
diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran.

KOMUNIKASI
• Penggabungjalinan kemahiran berbahasa
semasa berinteraksi secara verbal dan
non verbal dalam bahasa Malaysia,
bahasa Inggeris, bahasa Cina dan
bahasa Tamil.

LITERASI SAINS & TEKNOLOGI


KEROHANIAN, SIKAP
• Penguasaan pengetahuan sains, & NILAI
kemahiran saintifik dan sikap saintifik
menerusi inkuiri.
• Penguasaan pengetahuan dan • Penghayatan amalan agama,
kemahiran matematik untuk kepercayaan, sikap & nilai
menyelesaikan masalah.
INSAN
• Penguasaan pengetahuan dan SEIMBANG
kemahiran berasaskan teknologi seperti
alat, cara, teknik dan proses untuk
memudahkanmelaksanakan sesuatu
dalam kehidupan seharian.

KEMANUSIAAN
FIZIKAL & ESTETIKA
• Perkembangan jasmani dan • Penguasaan ilmu dan amalan
tentang kemasyarakatan &
kesihatan untuk kesejahteraan diri
alam sekitar setempat, negara
& global
• Pemupukan daya imaginasi,
KETRAMPILAN DIRI
kreativiti, bakat dan apresiasi
• Pemupukan kepimpinan dan
• Penghayatan semangat
patriotisme & perpaduan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum

Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

3.1 Standard Kandungan:


Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

3.2 Standard Pembelajaran


Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh
diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Objektif perlakuan ini
mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran
berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard
Kandungan yang dinyatakan. Penulisan Standard Pembelajaran
juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran
yang perlu dicapai.

4. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains

Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran


dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu:

2
4.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi

Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu


guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains
dan Teknologi. Modul ini mengandungi beberapa unit di
mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa
standard pembelajaran. Setiap unit dalam modul pengajaran
mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini
bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh
mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam
unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan
persekitaran murid. Contoh yang terdapat dalam modul ini
hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard
sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1.

Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan


masteri di samping menggabungjalinkan pendekatan-
pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen
ICT, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di
mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru
dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti
untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti
pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan
supaya semua murid dapat mencapai Standard
Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini


adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru
mengesan kefahaman murid. Guru mestilah menggunakan
maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan
tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau
pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan
untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap
kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran
yang sama bagi unit tersebut. Sekiranya 80% daripada
murid di kelas tersebut telah menguasai standard
pembelajaran, guru bolehlah beralih kepada unit yang baru.
Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan
bilangan murid yang tercicir.

Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah


mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid
mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di
sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa

3
pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun,
cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah
sesuatu yang muktamad. Guru digalakkan untuk
mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid
serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Guru
juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian
dengan murid mereka. Dengan ini, guru berpeluang
mengembangkan kreativiti mereka sendiri.

Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat


melibatkan murid secara aktif, supaya mereka dapat berfikir
secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif. Aktiviti-aktiviti yang
dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk
pemikiran murid.

4.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan


Teknologi

Selain daripada Modul Pengajaran, Modul Pembelajaran


juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi
lembaran kerja untuk kegunaan murid. Di samping itu
terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari
bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran
kerja yang disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan
mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru
seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang
disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai
di dalam kelas yang sama. Aktiviti murid dan modul
pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah
saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan
standard pembelajaran yang dihasratkan.

5. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh


mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran.

 Inkuiri
 Konstruktivisme
 Pembelajaran konstektual
 Pembelajaran interaktif
 Pembelajaran koperatif
 Perbincangan

4
 Simulasi
 Projek
 Kajian lapangan
 Pembelajaran Masteri
 Kecerdasan pelbagai
 Penyelesaian masalah

Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan


haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada
kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan
murid serta sumber dan prasarana yang ada.

6. Pentaksiran

Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai


dijalankan. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana
guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja, folio murid
dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Pentaksiran juga boleh
berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi
penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru
seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya
pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku.
Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan
seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta
menyediakan bahan yang sesuai.

Sidang Editor

5
Hidup Atau Bukan Hidup?

Tajuk: HIDUP ATAU BUKAN HIDUP?

Ringkasan Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidup


dan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pasti
benda hidup dan benda bukan hidup.

Kandungan Sains Hayat


Standard: 1.1 Memahami cirri benda hidup dan benda bukan hidup.

Standard 1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
pembelajaran: 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Tempoh masa: 4 waktu

Sumber: 1. Kad gambar


2. Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup.
3. Lembaran Kerja1 - Penilaian
4. Lembaran kerja 2 - Penilaian
5. Lembaran kerja 3 - Pemulihan
6. Lembaran kerja 4 - Pemulihan
7. Lembaran kerja 5 - Pengayaan
8. Lembaran kerja 6 - Pengayaan

Aktiviti: 1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di


sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan
sedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah)
1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yang
terdapat di kawasan kajian.
1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan
pemerhatian mereka.
2. Kembali ke bilik darjah
2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup
dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalam
ruangan yang disediakan pada papan tulis.(Guru
belum memperkenalkan/menyebut benda hidup dan
benda bukan hidup)
2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang
disediakan itu. Guru membimbing murid sambil
menanya
i. Kenapa saya kumpulkan gambar – gambar ini?
ii. Apakah yang sama dalam gambar ini?
iii. Apakah beza pada gambar ini?
2.3 Murid menerangkan kenapa lakaran mereka
ditempatkan di dalam ruangan tersebut.

6
Hidup Atau Bukan Hidup?

2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas


perbincangan.(Guru membimbing murid mengenal
pasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan)
3. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda
bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan.
3.1 Murid menampal kad imbasan ke ruangan
pengelasan yang telah dibuat.
4. Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup
4.1 Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi
gambar/model kepada kumpulan murid.
4.2 Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut
kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup.
4.3 Pembentangan hasil kerja kumpulan.

Penilaian: Menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

Aktiviti Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran


Pemulihan: dengan menggunakan teknik yang bersesuaian.
Murid menyiapkan lembaran kerja 3 dan 4.

Aktiviti Murid menyiapkan lembaran kerja 5 dan 6.


Pengayaan:

7
Hidup Atau Bukan Hidup?

Nota TARIKH:

Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan


makanan dan minuman.Tanpa makanan dan minuman benda hidup
akan mati. Benda hidup bernafas, bergerak dan membiak. Benda
hidup juga melalui proses tumbesaran.

Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami


proses hidup.Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan
minuman. Benda bukan hidup tidak bernafas,tidak bergerak dan
tidak membiak. Benda bukan hidup juga tidak melalui proses
tumbesaran.

tumbuhan benda hidup haiwan

pokok kucing burung


kelapa

pokok
pisang ikan
ular

bukan benda hidup


bola
beg cerek
8
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 1 TARIKH:

Bulatkan ( O ) pada benda hidup


Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup.

Markah: / 14
9
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 2 TARIKH:

Tandakan (  ) pada jawapan yang betul.

Contoh
benda hidup

benda bukan hidup

benda hidup benda hidup

benda bukan hidup benda bukan hidup

benda hidup benda hidup

benda bukan hidup benda bukan hidup

benda hidup benda hidup

benda bukan hidup benda bukan hidup

Markah: / 6
10
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 3A TARIKH:

Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup.


Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.

11
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 3B TARIKH


:
Tampal gambar pada ruangan yang betul.

benda hidup benda bukan hidup

Markah : / 10
12
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 4 TARIKH


:
Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda
bukan hidup

benda hidup

benda bukan hidup

Markah: / 5
13
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 5 TARIKH


:

1. Tandakan (  ) pada benda hidup dan


( X ) pada benda bukan hidup.

Air mineral

Markah: / 10
14
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 6 TARIKH


:
Kumpulkan benda hidup dan benda bukan hidup.
Tulis perkataan pada ruangan yang disediakan di bawah.

baldi monyet lampu suluh

bayi jam siput

kapal pokok pisang basikal

benda hidup benda bukan hidup


baldi

15 Markah: / 8
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Tajuk: Kita Serupa Tidapi Tak Sama


Ringkasan: Dalam tajuk ini, murid akan mempelajari bahagian tubuh dan fungsi
bahagian tubuh manusia termasuk persamaan dan perbezaan bahagian
tubuh mereka dengan rakan-rakan.Ada yang berambut kerinting dan ada
yang berambut lurus.Ada yang boleh menggulung lidah.

Standard Sains Hayat


Kandungan: 2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.
2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.

Standard 2.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung,
Pembelajaran mulut, lidah, tangan, kaki.

2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian.


tubuh manusia.

2.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau


lisan.

2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.

Tempoh Masa: 2 waktu


Sumber: 1. Gambar jenis rambut yang berbeza
2. Lembaran Kerja 1 - Penilaian
3. Lembaran Kerja 2 - Penilaian.
4. Lembaran Kerja 3 - Pemulihan
5. Lembaran Kerja 4 - Pengayaan.
6. Lembaran Kerja 5 - Pengayaan.

Aktiviti: Aktiviti 1
1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu “Kalau rasa Gembira”
(lampiran 1)

2. Guru mengedarkan sampul yang mengandungi gambar bahagian


muka kepada kumpulan. ( Lampiran 2)

3. Murid menampal bahagian-bahagian muka pada lakaran muka.

4. Guru membimbing murid mengenali bahagian-bahagian tubuh yang


lain. ( Lampiran 3 )

Aktiviti 2

1. Guru meminta dua orang murid ke hadapan.(Nota Guru: pastikan


murid itu mempunyai perbezaan sifat fizikal yang ketara)
16
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

2. Guru meminta murid untuk memerhati persamaan dan perbezaan


di antara keduanya. (Cth:Apakah persamaan yang mereka ada?
Apakah pula perbezaan yang antara mereka?)
3. Guru menunjukkan gambar jenis rambut.(iaitu: kerinting dan lurus).
(Lampiran 1)
4. Guru meminta murid mengenal pasti jenis rambut masing-masing
berdasarkan gambar yang diberi.
5. Guru meminta murid yang mempunyai jenis rambut yang sama
berkumpul mengikut gambar yang disediakan.
6. Ulangi aktiviti di atas dengan melihat perbezaan pada kebolehan
menggulung lidah.
7. Guru membimbing murid mensyukuri dan membuat rumusan
tentang kepentingan persamaan dan perbezaan antara manusia.
( Cth:Mengapa manusia berbeza-beza? Apa yang akan berlaku jika
semua manusia sama?)

Penilaian: 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2

Aktiviti 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3.


Pemulihan:
Aktiviti 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5.
Pengayaan:
http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.ht
m).

Nota : Sumber dari Internet

1. http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%Genetics/traits.htm

17
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

18
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

19
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

20
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

21
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

22
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

23
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

24
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

25
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

26
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lampiran 1

Rambut Kerinting

27
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Rambut Lurus

28
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lampiran 2

29
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

30
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

31
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Tarikh:
Lembaran Kerja 4
Nama:

Bina perkataan berdasarkan gambar

aatm

Jawapan:

ijra

Jawapan:

gnaetli

Jawapan:
32
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

5 Tarikh:
Lembaran Kerja
Nama:

Cari 3 perbezaan di antara gambar A dan B. Tuliskan


perbezaan-perbezaan itu.

A B

1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

Markah: / 3

33
Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lembaran Kerja 6 Tarikh:

Layari internet melalui laman web :


http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.htm).
Kenalpasti ciri – ciri manusia yang lain.

1. Ciri-ciri pada manusia adalah :

a)____________________

b)____________________

c)____________________

d)____________________

e)____________________

f)____________________

g)____________________

h)____________________

i)_____________________

j)_____________________

k)_____________________

l)______________________

Markah: / 12
34
Siapa saya?

Topik: Siapa saya?

Ringkasan: Murid akan didedahkan dengan pelbagai jenis haiwan di


persekitaran mereka seperti ikan, kucing, burung, kura-kura, arnab,
ular, katak, rama-rama, belalang, semut, lembu, ayam, lalat, siput
babi

Standard Sains Hayat


Kandungan: 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

Standard 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti


Pembelajaran: kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

Tempoh masa: 2 waktu

Sumber: 1. Sampul surat berisi gambar-gambar haiwan.


2. Model dan kotak hitam
3. Lembaran kerja 1 (Penilaian)
4. Lembaran kerja 2 (Penilaian).
5. Lembaran kerja 3 (Pemulihan)
6. Lembaran kerja 4 (Pengayaan)

Aktiviti: Aktiviti 1

1. Guru menunjukkan sebuah kotak hitam yang diisi dengan


model atau gambar haiwan.

2. Guru meminta murid menyoal beberapa soalan untuk


mendapatkan maklumat berkaitan haiwan yang ada di dalam
kotak tersebut.

3. Guru membantu murid dengan memberikan jawapan 'ya'


atau 'tidak' untuk setiap soalan yang dikemukakan oleh
murid.

4. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut.

5. Guru menunjukkan haiwan yang ada di dalam kotak hitam


tersebut.

6. Guru mengesahkan jawapan murid dengan menunjukkan


gambar atau model haiwan tersebut
35
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Aktiviti 2

1. Guru mengedarkan beberapa sampul surat berisi sekurang-


kurangnya 2 keping gambar haiwan kepada setiap
kumpulan.( Lampiran 1)

2. Guru meminta murid menamakan dan mengeja nama haiwan


tersebut secara berkumpulan.

3. Guru meminta kumpulan memperkenalkan haiwan-haiwan


tersebut kepada rakan-rakan sekelas yang lain.

4. Guru mengadakan perbincangan dengan murid-murid


berkaitan haiwan-haiwan tersebut.

Aktiviti 3

1. Guru meminta murid-murid menyatakan kepentingan haiwan-


haiwan tersebut. Cth: Apakah yang akan berlaku jika tiada
haiwan ini? Cth: Ayam

Pentaksiran: Guru meminta murid-murid menjawab soalan dalam Lembaran


Kerja 1 dan 2
Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran
pemulihan: menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai.
Murid menyiapkan lembaran kerja 3.
Aktiviti Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5
pengayaan

36
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Lampiran 1

37
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

38
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

39
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

40
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

41
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

42
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

43
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

44
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

45
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

46
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Nota Tarikh:

Haiwan

• Haiwan boleh dijumpai di sekeliling kita.

• Contoh: kucing, burung, katak, ayam, lembu, ular,


ikan, kura-kura, arnab, rama-rama, belalang,
semut, lalat, anjing, nyamuk, kambing, tikus, lipas,
cicak dan siput babi.

• Ada haiwan mempunyai bahagian tubuh yang


sama.

• Ada haiwan mempunyai bahagian tubuh yang
berbeza.

• Contoh bahagian tersebut ialah: mata, mulut,


telinga, hidung, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip,
tanduk, sesungut, bulu, sisik dan cengkerang.

47
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

Namakan haiwan-haiwan berikut.

1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14

48 Marks: / 14
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Padankan haiwan dengan namanya.

ayam

belalang

lembu

rama-rama

lipas

lalat

belalang

katak

ikan

kucing

ular

kura-kura

arnab

siput babi

49
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Markah: / 14
Siapa saya?

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

Lengkapkan perkataan berikut.

l l t b r n g r m - r m

k t k b l l n g k c n g

y m l p s k n r n b

l m b s p b i

k r - u r u a

Markah: / 14
50
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Lembaran Kerja 4a Tarikh:

Lengkapkan teka silang kata berikut.

k n
b
k n l
l
r a - a
r
-
b
s g

a
k
s t b
t
l l

51
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?

Lembaran Kerja 4b Tarikh:

Lengkapkan teka silang kata berikut.

52
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Tajuk: YANG MANA SATU?

Ringkasan: Murid akan mengenalpasti, membanding dan membezakan


bahagian-bahagian badan haiwan.

Standard Sains Hayat


Kandungan: 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

Standard
Pembelajaran: 3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata,
mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu,
tanduk, sesungut dan cengkerang

3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan


dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.

3.1.4 Mengitlakkan bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang


sama dan berbeza.

3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan


atau lisan.

Tempoh masa: 8 waktu

Sumber: 1. Sampul surat berisi gambar haiwan.


2. Lembaran kerja 1 (Penilaian)
3. Lembaran kerja 2 (Penilaian).
4. Lembaran kerja 3 (Penilaian)
5. Lembaran kerja 4 (Pemulihan)
6. Lembaran kerja 5 (Pemulihan)
7. Lembaran kerja 6 (Pengayaan)

Aktiviti: Aktiviti 1

1. Guru menunjukkan sekeping gambar haiwan yang tidak


lengkap ataupun haiwan yang mempunyai sifat-sifat
tambahan yang lain.

2. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut. (Lampiran 1 -


gambar arnab tanpa ekor dan telinga).

3. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut (Lampiran 2 -


gambar ikan tanpa ekor, mata dan sirip)

4. Guru membimbing murid untuk merumuskan kepentingan


haiwan mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang lengkap.

53
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Aktiviti 2.

1. Guru mengedarkan sampul surat berisi gambar 2 jenis


haiwan yang ditandakan dengan anak panah pada bahagian-
bahagian tertentu pada haiwan tersebut. ( Lampiran 3)

2. Guru meminta murid melabelkan bahagian-bahagian yang


ditandakan.

3. Guru meminta murid-murid membuat perbandingan di antara


2 jenis haiwan tersebut.

4. Guru mejalankan perbincangan dengan murid-murid


mengenai bahagian-bahagian badan haiwan yang telah
dilabelkan.

Aktiviti 3

1. Guru meminta pendapat murid-murid mengenai kepentingan


bahagian-bahagian badan haiwan tersebut.
Cth: Apakah yang akan berlaku jika siput babi tiada
cengkerang?

Pentaksiran: Guru meminta murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1,2
dan 3
Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran
pemulihan: menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai.
Murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5.
Aktiviti Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 6
pengayaan

54
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lampiran 1

55
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lampiran 2

56
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lampiran 3

burung

57
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

lembu

58
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

belalang

59
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

ikan

60
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Rama-rama

61
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

Namakan bahagian-bahagian ikan ini.

mulut mata

sisik sirip ekor

Markah: / 5

62
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Namakan bahagian-bahagian burung ini.

mata ekor

kaki sayap paruh

Markah: / 5

63
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

Namakan bahagian-bahagian tubuh lembu ini.

mata ekor

kaki tanduk telinga

Markah: / 5

64
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lembaran kerja 4 Tarikh:

Lengkapkan huruf yang hilang.

t n _ _k
m t _ e _ _ r

m _ _ u _
k i

Markah: / 5

65
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lembaran kerja 5 Tarikh:

Lengkapkan huruf yang hilang.

s _r _ _
m t _

m _ l _ t
e _ r

Markah: / 4

66
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Yang mana satu?

Lembaran kerja 6 Tarikh:

Padankan haiwan dengan bahagian-bahagiannya.

sayap ●
sesungut ●
tanduk ●

• ekor
• sirip
• hidung

cengkerang ●
paruh ●
mulut ●

• cengkerang
• kaki
• telinga

tanduk ●
sirip ●
mata ●

Markah: / 10

67
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Serupakah kita?

Tajuk: SERUPAKAH KITA?

Ringkasan: Murid boleh mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian-


bahagian tubuh pada satu haiwan berbanding bahagian tubuh
haiwan yang lain serta dapat membuat kesimpulan bahawa
terdapat haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.

Standard Sains Hayat


Kandungan: 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

Standard 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan


Pembelajaran: dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.

3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai mempunyai


ciri yang sama dan berbeza.
.
Tempoh masa: 3 waktu

Sumber: 1. Slaid gambar haiwan


2. Kad gambar haiwan
3. Lembaran Kerja

1. Guru menayangkan slaid power point atau kad gambar satu


Aktiviti: haiwan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahagian-
bahagian tubuh pada haiwan tersebut.
2. Guru menayangkan dua jenis haiwan satu persatu dan
bersoaljawab dengan murid. Hasil maklum balas daripada
murid dicatatkan pada borang pengurusan grafik yang telah
disediakan pada kertas majong.
Contoh soalan:
1. Apakah nama haiwan ini?
Kucing
2. Namakan bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada
seekor kucing.
Ekor, kaki, mata, mulut. misai, ekor

Nota:
1. Sambil bersoaljawab dengan murid guru menandakan
respon murid pada borang pengurusan grafik yang
dipamerkan di hadapan kelas.
2. Soalan diulang untuk jenis haiwan yang lain.

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 68


Serupakah kita?

Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong.

Bahagian-
bahagian
Tubuh haiwan

Kaki / /

Ekor / /

Mata / /

Hidung /

Sayap /

Paruh /

Bulu / /

Mulut /

Misai /

3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil .


4. Guru mengedarkan dua jenis gambar jenis haiwan kepada
setiap kumpulan.
5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti
persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tubuh yang
terdapat gambar haiwan yang diberikan.
6. Murid merekodkan dapatan dalam borang pengurusan grafik
(Lembaran Kerja 1) yang diedarkan kepada setiap kumpulan.
7. Guru memantau maklumat yang direkodkan oleh setiap
kumpulan dan meminta murid dalam setiap kumpulan
menceritakan dapatan mereka.
8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk
membuat kesimpulan bahawa terdapat haiwan yang mempunyai
ciri yang sama dan ada yang berbeza.
Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan
cara memelihara dan memulihara haiwan.

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 69


Serupakah kita?

Pentaksiran: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)

Aktiviti 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dengan bimbingan guru


pemulihan:

Aktiviti
pengayaan 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 70


Serupakah kita?

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan


berikut.
Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai.

Bahagian-
bahagian
tubuh haiwan

Kaki

Ekor

Mata

Hidung

Sisik

Bulu

Tanduk

Mulut

Beberapa haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang

________________ dan ada yang _____________________.

Markah: / 20

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 71


Serupakah kita?

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan


berikut.
Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai.

Bahagian-
bahagian
tubuh
haiwan

Kaki

Ekor

Mata

Hidung

Sesungut

Bulu

Sayap

Mulut

Beberapa haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang

________________ dan ada yang _____________________.

Markah: / 20
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 72
Apa yang saya ada?
Tajuk: APA YANG SAYA ADA?

Ringkasan: Murid diperkenalkan kepada jenis-jenis tumbuhan dan bahagian-


bahagian tumbuhan.

Standard SAINS HAYAT


Kandungan: 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.
Standard 4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling
Pembelajaran: seperti rumput, paku-pakis, pokok mangga, pokok kelapa,
pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok
bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang.

4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk,


daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan
memerhati tumbuhan sebenar. .

4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan


dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.

4.1.4 Mengitlakkan bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri


yang sama dan ada ciri yang berbeza.

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan


atau lisan.

Tempoh masa: 4 waktu

Sumber: 1. Kertas A4 kosong


2. Lembaran Kerja 1 - Penilaian
3. Lembaran Kerja 2 - Penilaian
4. Lembaran kerja 3 - Pengayaan
5. Nota
6. Kad perkataan

Aktiviti 1
Aktiviti: 1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil yang
mengandungi tidak lebih dari 4 orang.
2. Murid diminta melukis dan menamakan satu tumbuhan yang
mereka kenali yang terdapat di kawasan persekitaran sekolah.
3. Murid membuat pembentangan mengenai lakaran mereka di
hadapan kelas.

Aktiviti 2
1. Guru meminta murid melabelkan bahagian-bahagian pokok
dengan mengikat kad perkataan pada bahagian-bahagian yang
betul.
2. Guru membimbing murid membaca nama dan bahagian-
bahagian tumbuhan yang dipilih. (nota)
73
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Apa yang saya ada?

Aktiviti 3
3. Guru meminta murid membanding dan membezakan ciri-ciri
fizikal tumbuhan yang telah dilakar oleh murid.
a) Guru memilih 2 lakaran murid dan tampal di papan tulis.
b) Guru menyoal murid tentang dua lakaran yang
dipamerkan.
c) Guru menyoal apa yang sama dan berbeza.

1. Meminta murid mengeja nama tumbuh-tumbuhan yang ditulis di


Penilaian: papan tulis.
2. Murid-murid diminta menyiapkan lembaran kerja 1 dan 2.
Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran
pemulihan: menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza.
Aktiviti Lembaran Kerja 3
pengayaan

74
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Apa yang saya ada?

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

Namakan tumbuh-tumbuhan.

pokok bunga pokok paku -pakis pokok


mawar keembung bunga raya

rumput pokok mangga pokok nenas pokok kelapa

75
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Apa yang saya ada?

Markah: / 8

76
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Apa yang saya ada?

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Tuliskan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan di bawah.

Pokok kelapa Pokok bunga Paku pakis


mempunyai : mawar mempunyai :
mempunyai :

77
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Apa yang saya ada?

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

Labelkan bahagian-bahagian tumbuhan ini.

78
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Apa yang saya ada?

Nota: Tarikh:

Bahagian-bahagian tumbuhan

• Tumbuhan ada banyak bahagian.


• Contohnya batang, daun, dahan, bunga, buah
dan akar.

bunga
daun

buah
batang

akar

• Ada tumbuhan yang berbunga dan ada yang


tidak berbunga
• Batang tumbuhan menyokong dahan dan daun.
• Akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah untuk
menyerap air.

79
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Tajuk: TIDAK SEMUANYA SAMA

Ringkasan: Murid boleh mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian-


bahagian yang terdapat pada satu tumbuhan berbanding tumbuhan
yang lain serta dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat
tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.

Standard Sains Hayat


Kandungan: 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan
4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita

Standard 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan


Pembelajaran: dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan.

4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang


sama dan ada ciri yang berbeza.

4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya


terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.
Tempoh masa: 3 waktu

Sumber: 1. Slaid gambar tumbuhan


2. Kad gambar tumbuhan
3. Lembaran kerja
4. Tumbuhan sebenar

1. Guru menayangkan slaid power point atau kad gambar


Aktiviti: tumbuhan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahagian-
bahagian pada tumbuhan tersebut.
2. Guru menayangkan tiga jenis tumbuhan satu persatu dan
bersoaljawab dengan murid. Hasil maklum balas daripada murid
dicatatkan pada borang pengurusan grafik yang telah disediakan
pada kertas majong.
Contoh soalan:
1. Apakah nama tumbuhan ini?
Pokok bunga raya
2. Namakan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan
ini.
Batang, daun, bunga, pucuk
3. Bagaimanakah keadaan batang pokok bunga raya?
Batang berkayu
4. Apakah warna bunga raya?
Merah
5. Apakah warna daun bunga raya?
Hijau

80
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Nota: Soalan diulang untuk jenis tumbuhan yang lain.

Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong.


Bahagian-
bahagian
tumbuhan

Batang /
berkayu
Batang tidak / /
berkayu
/ /
Berbunga
Tidak /
berbunga
/
Berbuah
Tidak / /
berbuah
Mempunyai / /
3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil .
4. Guru mengedarkan tiga jenis tumbuhan kepada setiap
kumpulan.
5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti
persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tumbuihan yang
terdapat pada tumbuhan yang diberikan.
6. Murid merekodkan dapatan dalam borang pengurusan grafik
(Lembaran Kerja 1) yang diedarkan kepada setiap kumpulan.
7. Guru memantau maklumat yang direkodkan oleh setiap
kumpulan dan meminta murid dalam setiap kumpulan
menceritakan dapatan mereka.
8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk membuat
kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang mempunyai ciri
yang sama dan ada yang berbeza.
9. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan
cara memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan.
10. Akhir sekali guru mengemukakan soalan untuk mendapatkan
pandangan murid.
Soalan: Bagaimanakah keadaan di muka Bumi jika terdapat
hanya satu jenis tumbuhan sahaja?

81
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Pentaksiran: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)

Aktiviti 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dengan bimbingan guru


pemulihan:

Aktiviti
pengayaan 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3
2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4

82
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan.


Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai.

Bahagian-
bahagian
tumbuhan

Batang berkayu

Batang tidak
berkayu

Berbunga

Tidak berbunga

Berbuah

Tidak berbuah

Berdaun

83
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan.


Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai.

Bahagian-
bahagian
Tumbuhan

84
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan.


Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai

Bahagian-
bahagian
Tumbuhan

Batang berkayu

Batang tidak
berkayu

Berbunga

Tidak berbunga

Berbuah

Tidak berbuah

Berdaun

Beberapa tumbuhan yang mempunyai bahagian-bahagian yang

________________ dan ada yang _____________________.

85
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja 4 Tarikh:

Lihat gambar ini. Mengapa tumbuhan ini penting? Apakah


yang akan berlaku pada kamu jika tiada tumbuhan?

1. Apakah yang kamu dapat lihat ?


2. Di manakah haiwan itu tinggal?
3. Apakah yang akan berlaku jika tiada
tumbuhan?

Tumbuhan adalah penting kerana ia memberi _________,


___________ dan ___________ kepada hidupan lain.

86
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Betapa istimewanya saya!

Tajuk: Betapa istimewanya saya!

Ringkasan: Murid membuat produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.

Standard SAINS HAYAT


Kandungan: 4.2 Mencipta produk daripada bahagian – bahagian tumbuhan.
Standard 4.2.1. Mereka bentuk produk seperti penanda buku,potpori, kolaj
Pembelajaran: dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat
dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan.

4.2.2. Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.


Tempoh masa: 3 waktu

Sumber: 1. Bunga dan daun


2. Surat khabar
3. Buku tebal
4. Kad manila

Aktiviti 1
Aktiviti: 1. Murid mengumpul bunga dan daun dari kawasan persekitaran
sekolah.
2. Murid menyusun bunga dan daun di antara kepingan surat
khabar dan memastikan bunga dan daun itu tidak bersentuhan
antara satu sama lain.
3. Murid menutup bunga dan daun itu dengan surat khabar dan
meletakkan sebuah buku yang tebal di atasnya.
4. Biarkan selama seminggu.

Aktiviti 2
1. Murid menampal bunga dan daun kering di atas kepingan keras
2. Murid mempamerkan hasil projek di hadapan kelas.
3. Hasil projek boleh dijadikan penanda buku.
4. Murid menjual hasil kerja untuk mengutip dana kelas.
5. Guru meminta murid memberi cadangan penambahbaikan hasil
kerja mereka.

Pentaksiran: 1. Mempamerkan hasil kerja/projek.

Aktiviti
pemulihan:
Aktiviti
pengayaan

87
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Deria Penglihatan Kita.

Tajuk: DERIA PENGLIHATAN KITA

Ringkasan: Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti bahagian anggota badan yang
berhubungkait dengan deria penglihatan, kepentingan deria penglihatan dan
mensyukuri anugerah Tuhan tersebut.

Standard Sains Fizikal


Kandungan : 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.

Standard 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria
Pembelajaran: penglihatan.
5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.

Tempoh masa: 2 waktu

Sumber:
1. Lampiran 1 (Kad Ujian Mata)
2. Lampiran 2 (10 gambar objek)
3. Kain penutup mata
4. Lembaran Kerja 1 (Menghargai mata)
5. Lembaran Kerja 2 (Cantuman gambar mata)
6. Lembaran Kerja 3 (Padankan mata mengikut haiwan)
7. MS PowerPoint (Slaid 10 gambar objek)

Aktiviti: 1. Guru menunjukkan kad pengujian mata di hadapan kelas (Lampiran 1).
Murid-murid dikehendaki menutup sebelah mata menggunakan tapak
tangan dan menyebut huruf-huruf yang ditunjukkan oleh guru.
2. Guru menyoal sama ada abjad yang ditunjukkan adalah jelas atau tidak.
3. Murid diminta menyatakan apakah deria yang diperlukan untuk
menjalankan aktiviti tersebut.
4. Guru menerangkan mata merupakan salah satu daripada deria yang
dimiliki oleh manusia.
5. Guru memaparkan 10 gambar di skrin dengan menggunakan LCD
(Lampiran 2 / Slaid powerpoint ). Murid diberi 1 minit untuk mengingati
gambar yang dipaparkan .
6. Setelah paparan tersebut dipadamkan, murid dikehendaki menyebut
seberapa banyak objek yang telah dilihat.
7. Guru mengaitkan objek yang dilihat dengan deria penglihatan (contoh
objek-objek yang dilihat adalah dengan menggunakan deria penglihatan
dan bukannya organ deria yang lain)
8. Guru memanggil dua orang murid kehadapan dan menutup mata salah
seorang daripada mereka dengan menggunakan sehelai kain.
9. Guru memberi arahan dan meminta murid yang berkenaan mengikuti
arahan tersebut. (contoh: bergerak ke arah meja guru, mengambil sebuah
buku yang terdapat pada meja yang berhampiran)

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 88


Deria Penglihatan Kita.

10. Murid yang lain dikehendaki membuat penilaian dan perbandingan


berdasarkan tingkah laku aktiviti yang dijalankan.
11. Dua orang murid yang berkenaan dikehendaki untuk menceritakan
pengalaman yang dilalui hasil daripada aktiviti yang dijalankan.
12. Guru menjelaskan tentang kepentingan deria penglihatan dalam kehidupan
seharian. Murid dikehendaki mensyukuri dan menghargai anugerah yang
dikurniakan oleh Tuhan.
13. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid (Lembaran Kerja 1).
Murid dikehendaki melengkapkan helaian yang diberikan berdasarkan
jawapan yang disediakan

Penilaian: Lembaran Kerja 1

Aktiviti Murid diberikan gambar cantuman dan ejaan mata (Lembaran Kerja 2) . Murid
Pemulihan: dikehendaki menggunting dan mencantumkan cantuman tersebut supaya
menjadi gambar dan ejaan mata yang lengkap .

Aktiviti Murid diberikan helaian (Lembaran Kerja 3). Murid dikehendaki memadankan
Pengayaan: gambar mata yang sesuai dengan haiwan yang betul.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 89


Deria Penglihatan Kita.

Lampiran 1

• Murid dikehendaki menutup sebelah mata dengan menggunakan tapak


tangan.
• Murid diminta memerhati dan menyebut huruf-huruf yang ditunjukkan
oleh guru

Contoh paparan kad ujian mata

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 90


Deria Penglihatan Kita.

Lampiran 2

• Guru memaparkan 10 objek di hadapan kelas.


• Murid diberikan masa selama 1 minit untuk memerhatikan dan
mengingat objek tersebut.
• Murid dikehendaki menyebut objek-objek tersebut setelah paparan
dipadamkan.

Mari Bermain Mata

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 91


Deria Penglihatan Kita.

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

• Lukiskan gambar mata pada tempat yang betul.


• Lengkapkan penyataan di bawah

Nota:

Tuhan menciptakan m _ _ _ untuk melihat

Markah: / 10

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 92


Deria Penglihatan Kita.

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 93


Deria Penglihatan Kita.

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

• Suaikan gambar mata dengan haiwan yang betul.

Markah: / 5
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 94
Dunia Warna

Tajuk: DUNIA WARNA

Ringkasan: Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti pelbagai warna iaitu
biru, merah, hijau, kuning, putih, hitam, ungu, perang dan
jingga.

Standard Sains Fizikal


Kandungan: 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.

Standard 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah,
Pembelajaran: hijau, kuning, ungu dan jingga
5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara
lisan
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Tempoh 2 waktu
masa:

Sumber: 1. Jalur Gemilang


2. Kad warna (biru, merah, kuning, putih)
3. Lampiran 1
4. Lembaran Kerja 1 (Penilaian)
5. Lembaran Kerja 2 (Penilaian)
6. Lembaran Kerja 3 (Pemulihan)
7. Lembaran Kerja 4 (Pengayaan)
8. Lembaran Kerja 5 (Pengayaan)
9. LCD
10. MS PowerPoint/Lampiran 3 (Warna-warna berbeza)

Aktiviti: 1. Guru menunjukkan Jalur Gemilang dan murid menyatakan


warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang.
2. Guru membahagikan murid kepada kumpulan dan setiap
kumpulan dibekalkan dengan satu kad berwarna
berdasarkan warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang
(biru, merah, kuning, putih).
3. Guru membawa murid keluar dari kelas. (contoh: ke tempat
letak kereta atau tapak perhimpunan).
4. Murid memerhatikan objek di sekeliling yang mempunyai
warna yang sama mengikut kumpulan masing-masing
(contoh kenderaan, tiang, pasu, bangunan sekolah dan
sebagainya).
5. Murid menyenaraikan dan menamakan objek yang dilihat
dengan warna kumpulan.
6. Guru menjelaskan bahawa objek-objek di sekeliling
mempunyai warna-warna tertentu.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 95


Dunia Warna

7. Guru kemudian membawa murid mengelilingi kawasan


sekolah untuk mengenalpasti warna-warna lain (iaitu hijau,
hitam, ungu, perang dan jingga). Guru membimbing murid
mengenal pasti warna yang terdapat pada objek yang
dijumpai dan murid mengulangi sebutan tersebut. (contoh:
daun-hijau, tong sampah – hitam, mural pada dinding
sekolah – ungu, baju – putih, jingga – limau)
8. Guru membawa murid balik ke kelas.
9. Guru menunjukkan kad berwarna (biru, merah, hijau, kuning,
putih, hitam, ungu dan jingga) dan murid menyebut warna
yang ditunjukkan. Guru menekankan aspek ejaan dan
sebutan. (Lampiran 2)
10. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2
kepada murid
11. Guru memaparkan gambar pada skrin dan menyoal murid
apa akan terjadi sekiranya semua objek sekeliling kita
mempunyai warna yang sama. (Slaid powerpoint)
( Lampiran 1)
12. Guru mengaitkan warna dengan alam sekeliling dengan
kejadian ciptaan Nya.

Penilaian: Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan


Lembaran Kerja 2

Aktiviti Murid menjawab Lembaran Kerja 3


Pemulihan:

Aktiviti Lembaran Kerja 4 dan Lembaran Kerja 5


Pengayaan:

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 96


Dunia Warna

Lampiran 1

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 97


Dunia Warna

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 98


Dunia Warna

Lampiran 2

merah

biru

hijau

hitam

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 99


Dunia Warna

jingga

ungu

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 100


Dunia Warna

Lembaran Kerja 1 TARIKH:

Arahan : Padankan warna

merah

biru

hijau

kuning

putih

hitam

ungu

jingga

MARKAH: / 10

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 101


Dunia Warna

Lembaran Kerja 2 TARIKH:

Arahan : Warnakan kotak


hijau hitam kuning

merah ungu jingga

biru putih

MARKAH: /10

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 102


Dunia Warna

Lembaran Kerja 3 TARIKH:

Arahan : Warnakan bahagian bernombor dengan warna yang telah ditetapkan.


No.1 : Hitam No.7 hingga No.11 : Ungu
No.2 : Hijau No.12 - No.17: Merah
No.3 : Perang No.18 hingga No.23 : Jingga
No.4 dan 5 : Kuning No. 24 : Putih
No.6 : Biru

24

24

24

24

MARKAH / 10

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 103


Dunia Warna

Lembaran Kerja 4 TARIKH:

Arahan: Padankan objek dengan warna.

hijau

hitam

merah

ungu

kuning

oren

biru

putih

MARKAH: / 9

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 104


Dunia Warna

Lembaran Kerja 5 TARIKH:

Arahan : Padankan warna mengikut nama warna

ku tam

hi ning

me ru

bi rah

hi tih

pu jau

MARKAH: / 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 105


Bentuk Di Sekelilingku

Tajuk: BENTUK DI SEKELILINGKU

Ringkasan: Murid akan didedahkan dengan pelbagai bentuk iaitu, segiempat


tepat, segi empat sama, segi tiga,bulatan, sfera,
piramid,kubus,kuboid,kon dan silinder.
Standard Sains Fizikal
Kandungan: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

Standard 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat,
Pembelajaran: Segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada
objek di persekitaranmurid..
5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

Tempoh masa: 4 waktu

Sumber: 1. Sampul berisi pelbagai bentuk.


2. Model bentuk dan bongkah.
3. Lembaran kerja 1 (Penilaian)
4. Lembaran kerja 2 (Pemulihan).
5. Lembaran kerja 3 (pengayaan)
6. Lampiran 1
7. Lampiran 2
8. Lampiran 3 (basikal beroda segiempat)

Aktiviti: Aktiviti 1
1. Guru mengedarkan sampul berisi bentuk segiempat tepat,
segiempat sama, segi tiga dan bulatan kepada setiap
kumpulan.
2. Murid menamakan bentuk-bentuk yang ada mengikut
pengetahuan sedia ada.
3. Guru membimbing murid menamakan bentuk.

Aktiviti 2
1. Guru mengedarkan pelbagai bentuk iaitu silinder, kon,
piramid, kubus dan kuboid.
2. Murid menamakan bentuk-bentuk yang ada mengikut
pengetahuan sedia ada.
3. Guru membimbing murid menamakan bentuk.

Aktiviti 3
1. Guru menayangkan slaid lampiran 5.
2. Guru membincangkan kepentingan bentuk dalam kehidupan.

Penilaian: Guru meminta murid-murid menjawab soalan dalam Lembaran


Kerja 1 dan 2.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 106


Bentuk Di Sekelilingku

Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran


pemulihan: menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai.
Murid menyiapkan lembaran kerja 3.
Aktiviti Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5
pengayaan

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 107


Bentuk Di Sekelilingku

Lampiran 1

BENTUK BENTUK ASAS

segiempat sama segiempat tepat

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 108


Bentuk Di Sekelilingku

segitiga bulatan

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 109


Bentuk Di Sekelilingku

Lampiran 2

kubus kuboid

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 110


Bentuk Di Sekelilingku

piramid sfera

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 111


Bentuk Di Sekelilingku

silinder kon

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 112


Bentuk Di Sekelilingku

Nota Tarikh:

Kepelbagaian Bentuk

• Pelbagai bentuk boleh dijumpai di sekeliling kita.

• Contoh: segiempat tepat, segiempat sama,


segitiga, bulatan, sfera, piramid, kubus, kuboid,
kon dan silinder.

• Bangunan di Malasia mempunyai pelbagai


bentuk.

• Contoh:
KLCC berbentuk silinder
Kubah masjid berbentuk sfera
Bangunan sekolah berbentuk kuboid

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 113


Bentuk Di Sekelilingku

Lembaran Kerja 1 Tarikh:

Isikan tempat kosong mengenai bentuk asas.

Markah: / 8
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 114
Bentuk Di Sekelilingku

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Padankan.

1. segitiga

2. Silinder

3. Segi empat tepat

Bulat
4.

5. Piramid

6. Kiub

Markah: / 12
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 115
Bentuk Di Sekelilingku

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

Terdapat pelbagai bentuk asas dalam kehidupan seperti


segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulat.

Lakar dan warnakan bentuk-bentuk berikut:

Segi empat sama Segi empat tepat

Segi tiga Bulat

Markah: / 12

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 116


Bagaimana saiznya?

BAGAIMANA SAIZNYA?
Topik:
Ringkasan: Dalam topik ini murid akan diperkenalkan dengan konsep pelbagai
saiz iaitu kecil, besar, panjang, pendek, tinggi dan rendah.
Standard Sains Fizikal
Kandungan: 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu kecil, besar, panjang,


pendek, tinggi,rendah.
Standard
5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.
pembelajaran
5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Tempoh 2 waktu
masa:

1. Bahan maujud – pensel dan lain – lain lagi.


2. Lembaran Kerja1
3. Lembaran kerja 2
4. Lembaran kerja 3
Sumber: 5. Lembaran kerja 4
6. Lembaran kerja 5
7. Lembaran kerja 6
8. Perisian Microsoft Power Point & Modul bergembira bersama
Powerpoint.

Aktivti 1:

Aktiviti 1. Guru memaparkan objek-objek yang berlainan saiz


menggunakan power point contoh gajah dan lalat, kotak besar
dan kotak kecil, KLCC dan rumah banglo, keretapi dan kereta.
Guru membimbing murid sehingga murid dapat menyebut
perkataan besar dan kecil, tinggi dan rendah, panjang dan
pendek (Lampiran 1).

2. Murid memberi contoh-contoh objek besar dan kecil di sekeliling


mereka. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 dengan
membezakan gambar mengikut saiz.

Aktiviti 2:
1. Guru menunjukkan objek-objek yang berlainan saiz
menggunakan bahan maujud contoh pensil pendek dan pensil
panjang. Guru membimbing murid sehingga murid dapat
memahami konsep panjang dan pendek.

2. Murid memberi contoh-contoh objek panjang dan pendek di


sekeliling mereka.

3. Murid melengkapkan lembaran kerja 2 dengan membezakan


gambar panjang dan pendek.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 117


Bagaimana saiznya?

Aktiviti 3:

1. Guru memanggil seorang murid tinggi dan seorang murid rendah


ke hadapan kelas.Guru membimbing murid memahami konsep
tinggi dan rendah.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja 3 .

Aktiviti 4:

Guru meminta murid melihat sekeliling kelas dan menyoal murid


“Adakah semua objek dalam kelas ini sama besar?” . Guru
menunjukkan gambar menggunakan persembahan Power point
(Lampiran 2) dan membimbing murid membincangkan kepentingan
pelbagai saiz.

Penilaian : Murid melengkapkan lembaran kerja 4 – 6.

Aktiviti 1.Murid menggunakan perisian MS Power point, ‘clip art’ dan picture
Pemulihan: file untuk menyusun objek mengikut urutan saiz contoh dari kecil
ke besar; panjang ke pendek; tinggi ke rendah mengikut kreativiti
masing-masing.

Aktiviti
Pengayaan: 2. Murid mencetakkan hasil kerja dan membuat persembahan.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 118


Bagaimana saiznya?

Lampiran 1

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 119


Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 120


Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 121


Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 122


Bagaimana saiznya?

Lampiran 2

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 123


Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 124


Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 125


Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja 1 Tarikh :

Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz.


Tuliskan perkataan ‘besar’, ‘kecil’.

Markah : / 6
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 126
Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja 2 Tarikh :

Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz.


Tuliskan perkataan ‘panjang’ atau ’pendek’.

Markah : / 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 127


Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja 3 Tarikh :

Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz. Tuliskan


perkataan ’tinggi’ atau ’rendah’.

Markah : / 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 128


Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja 4 Tarikh :

Padankan buah besar dengan bakul yang besar.


Padankan buah yang kecil dengan bakul yang kecil.

Markah : / 4

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 129


Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja 5 Tarikh :

Warna biru untuk objek yang besar, panjang dan tinggi. Warna
kuning untuk objek yang kecil, pendek dan rendah
1.

Markah : / 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 130


Bagaimana saiznya?

2. Isikan tempat kosong.

televisyen X televisyen Y

a) Televisyen yang manakah besar?

___________________

b) Televisyen yang manakah kecil?

____________________

3.

Senduk A Senduk B

a) Senduk yang manakah panjang?


_____________________

b) Senduk yang manakah pendek?


____________________

MARKAH: / 4

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 131


Saya Seorang Jurubina !

Tajuk:
SAYA SEORANG JURUBINA!
Ringkasan: Dalam topik ini murid akan mengenalpasti persamaan dan perbezaan
antara objek dan membuat pengkelasan mengikut kriteria tertentu.

Standard Sains Fizikal


Kandungan: 5.4 Memahami cirri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk.

Standard 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna,
pembelajaran saiz atau bentuk
5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama.
5.4.3 menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.
5.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.
Tempoh 4 waktu
masa:

1. Kad imbasan
2. Modul bergembira bersama Power point.
Sumber: 3. Bongkah pelbagai bentuk yang diperbuat daripada kad manila
4. Gam, gunting.

Aktiviti: Aktiviti 1:
1. Guru menayangkan gambar kedai dan bertanya,bagaimana barang-
barang disusun dan mengapa perlu dibuat begitu (Lampiran 1)
.
2. Guru memanggil sekumpulan murid ke hadapan kelas dan
bertanyakan bagaimana mahu asingkan barang- barang tersebut.
Jawapan yang dijangka besar,kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah
dan sebagainya.

Aktiviti 2:
1. Murid dalam kumpulan diberi kad imbasan untuk mengkelaskan
gambar-gambar mengikut warna, bentuk dan saiz.

2. Setiap kumpulan akan membentang dan menerangkan apa kriteria


yang digunakan untuk pengkelasan.
Aktiviti 3:
1. Murid dalam kumpulan diberi pelbagai bentuk bongkah yang
diperbuat daripada kad manila.
2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk membina struktur yang
digemari.
3. Setiap kumpulan membina struktur mengikut hasil perbincangan
dalam kumpulan.
Setiap kumpulan diminta bercerita tentang struktur yang dibina di
hadapan kelas.

Penilaian: Murid menjawab lembaran kerja 1.( Lembaran kerja dicetak warna )

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 132


Saya Seorang Jurubina !

Aktiviti
Murid melengkapkan lembaran kerja 2( cetak warna) , 3 dan 4.
pemulihan:
Aktiviti Murid membuat latihan menggunakan perisian power point untuk
pengayaan: membuat pengkelasan radas di dalam makmal sains.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 133


Saya Seorang Jurubina !

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 134


Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja 1 Tarikh :

Objek boleh dikelaskan mengikut warna, bentuk dan


saiz.

1. Namakan bentuk-bentuk yang kamu lihat.

a) ____________________________

b) ____________________________

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 135


Saya Seorang Jurubina !

2.

Saya kumpulkan objek ini mengikut____________

3.

Saya kumpulkan objek-objek ini mengikut ___________

4.

Saya juga boleh kumpulkan mengikut ________________

Markah : / 5
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 136
Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja 2 Tarikh :

Gunting gambar- gambar di bawah dan tampal dalam ruang yang


disediakan.

Warna

Bentuk

Saiz Besar Kecil

Markah : / 13

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 137


Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja 3 Tarikh :

Warnakan objek yang ganjil dalam kumpulan di bawah.

1. Kumpulan saiz

2. Kumpulan warna

3. Kumpulan bentuk

Markah : / 3
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 138
Saya Seorang Jurubina !

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 139


Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja 4 Tarikh :

Tuliskan bentuk asas bagi objek-objek di bawah..

Objek Bentuk asas

Markah : / 5

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 140


Eh, Ada Bau!

Tajuk EH, ADA BAU!

Ringkasan Dalam topik ini, murid-murid mengenalpasti benda yang mempunyai


bau. Murid-murid juga mengkelaskan benda-benda kepada yang
berbau dan tidak berbau. Murid-murid juga didedahkan dengan
aplikasi TMK melalui perisian MS word.

Standard Sains fizikal


Kandungan 6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.

Standard 6.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan


Pembelajaran dengan deria bau.
6.1.2 Mengelas benda-benda yang berbau dan tidak berbau
berdasarkan penyiasatan.
6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.
6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

Tempoh 2 waktu ( 1 jam )

Sumber: 1.Benda-Benda berbau dan tidak berbau.


2. Lembaran kerja 1 ( Penilaian )
3. Lembaran kerja 2 ( Pemulihan )
4. Lembaran kerja 3 ( Pengkayaan )
5. Lembaran Kerja 4 ( Pengkayaan )

Aktiviti: 1. Guru membawa contoh bahan yang mempunyai bau.( contoh :


minyak wangi dan nasi basi.)
2. Guru meminta murid meneka bau tersebut.
3. Guru mengiringi murid-murid untuk aktiviti lawatan ke taman
sains dan kantin sekolah.

4. Murid-murid diminta mengenalpasti benda-benda yang berbau


dan tidak berbau.

5. Murid-murid diminta mencatatkan pemerhatian di dalam


Lembaran kerja 1.

6. Murid-murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil


dapatan lawatan tersebut.

7. Guru meminta murid mengaitkan organ deria yang digunakan


untuk mengesan bau yang dinyatakan.
8. Guru menunjukkan model hidung dan meminta murid

141
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

melekatkannya pada kedudukan yang betul pada gambar muka.


(rujuk Lampiran 1)
9. Guru membawa contoh 2 jenis cecair (contoh: air pandan asli
dan air berwarna hijau ) dan menyuruh murid menghidu baunya
dengan menutup hidung.
10. Guru mengemukakan soalan kepada murid. (Contoh:
Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu tidak boleh
menghidu?

11. Guru mengaitkan aktiviti di atas dengan kepentingan


kebolehan menghidu. Guru membimbing murid menghargai
organ deria bau kurniaan Tuhan.

12. Murid membuat rumusan tentang peranan hidung sebagai


organ deria bau dengan bimbingan guru.

13. Guru menunjukkan contoh ‘beg aroma’ kepada murid-murid.


Guru menggalakkan membuat ‘beg aroma’ sebagai kerja
rumah.
Penilaian: Murid mengenal pasti benda-benda yang berbau dan tidak berbau
dalam Lembaran Kerja 1 ketika melakukan lawatan ke kawasan
sekolah .
Aktiviti Murid mengelas benda yang berbau dan tidak berbau dalam
Pemulihan: Lembaran Kerja 2.

Aktiviti Murid menyenaraikan benda yang bau dan tidak berbau dalam
Pengayaan: Lembaran Kerja 3. ( contoh: yang terdapat di dalam kelas ).
Murid mewarna dan menulis benda yang mempunyai bau dalam
Lembaran Kerja 4.

Nota : Rujukan ‘Beg Aroma’

1. Gwen et. al. (2003). Nature smart. Awesome projects to make with mother nature’s
help. Main Street Publisher, New York. 398 pp.

142
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Nota Tarikh:

Bau di sekeliling kita

1. Ada bermacam-macam bau di sekeliling kita.


Ada benda berbau. Ada benda tidak berbau.
2. Contoh benda-benda berbau ialah daun pandan,
sabun mandi dan bunga mawar.
3. Contoh benda-benda tidak berbau ialah ais, gula dan
bunga raya.

• berbau

• tidak berbau

143
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja Tarikh:


1A
Aktiviti Stesen :

Hidu benda-benda yang terdapat di stesen A, B dan C.


Tandakan ( √ ) pada ruangan yang sesuai.

Markah: / 6
Stesen A ( Taman Sains )

Benda Berbau Tidak berbau

Arnab

Pandan

Serai

Semut

Pokok betik

Bunga raya

144
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja Tarikh:


1B
Nama:

Markah: / 6

Stesen B ( dalam bilik darjah )

benda berbau tidak berbau

145
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja Tarikh:


1C
Nama:

Markah: / 5

Stesen C ( Sekitar kantin )

benda berbau tidak berbau

tong sampah

nasi lemak

sinki

longkang

air sirap

146
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja 2 Nama:

Kelaskan benda-benda berbau atau tidak berbau.

kunci daun pisang bunga mawar

ikan cermin mata kasut kulit

buah mangga bunga lawang bateri

10. 11. 12.


berbau tidak berbau

Markah: / 9

147
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja Tarikh:


3

Nama:

A. Tuliskan benda-benda yang berbau


A. 5 benda berbau.

1. _______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

5._______________________

B. Tuliskan benda-benda yang tidak berbau.

1._______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

5._______________________
Markah: / 10
148
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja Tarikh:


4

Warnakan kawasan berbintik ( • ) dengan warna MERAH.


Warnakan kawasan bertanda ( * ) dengan warna HIJAU.
Warnakan kawasan bertanda ( ) dengan warna BIRU.

Benda yang saya dapati berbau ialah

_____________________________

149
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
Markah: / 10
Apa Rasanya?

Tajuk: APA RASANYA?

Ringkasan: Dalam topik ini, murid akan menyiasat dan mengenal pasti pelbagai
rasa makanan. Mereka akan memahami dan menghargai
kepentingan lidah untuk merasa. Murid juga akan mengetahui
bahagian-bahagian rasa pada lidah.

Standard Sains Fizikal


Kandungan: 7.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai rasa.

7.2 Menghargai deria rasa

Standard 7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang


Pembelajaran: berkaitan dengan deria rasa.
7.1.2. Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis,
masin, pahit dan masam dengan menjalankan penyiasatan
7.1.3. Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.
7.1.4. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil
makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang
memudaratkan kesihatan.

Tempoh Masa: 4 waktu

Sumber:
1. Air gula, air garam dan air limau nipis dalam gelas P, Q dan R-
Rujuk Lampiran 1
2. Makanan seperti kek, ikan masin, limau nipis dan peria
3. Kad gambar imbasan – limau, gula-gula, air mineral, telur
rebus, roti
4. Kad imbasan perkataan – lidah, rasa, manis, masin, masam
dan pahit
5. Lembaran Kerja 1,(Penilaian)
6. Lembaran Kerja 2,
7. Lembaran Kerja 3
8. Lembaran Kerja 4, (Pemulihan)
9. Lembaran Kerja 5,

Aktiviti: Aktiviti 1
1. Guru menyediakan 3 gelas air mineral yang dicampurkan
gula, garam dan jus limau nipis – ditandakan sebagai
P, Q dan R.(Sila rujuk Lampiran 1).

2. Guru minta murid melihat dan meneka / mengenal pasti


bahan dalam gelas P,Q dan R.
(Murid tidak dapat kenal pasti dengan hanya melihat)

3. Guru minta murid menghidu dan kenal pasti bahan

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 150


Apa Rasanya?

P, Q dan R.
(Murid mungkin hanya mengenalpasti R sebagai
air limau tetapi masih tidak dapat mengenal pasti P
dan Q).

4. Guru bimbing murid buat rumusan bahawa


tidak semua bahan boleh dikenal pasti dengan
hanya melihat dan menghidu sahaja.

5. Guru minta murid merasa dan kenal pasti bahan P, Q


dan R.

6. Guru membimbing murid untuk merumus kepentingan rasa


kerana ia membolehkan kita menyiasat bahan yang tidak
diketahui dengan lebih baik dan bersyukur dengan
kebolehan merasa.

7. Guru minta murid kenal pasti bahagian badan yang


digunakan semasa merasa.

8. Guru perkenalkan perkataan LIDAH dan RASA.

Aktiviti 2
1. Guru tunjukkan gambar-gambar seperti berikut: limau,
gula-gula, air mineral, telur rebus dan roti.

2. Guru minta murid kenal pasti makanan yang mempunyai


rasa dan tidak mempunyai rasa.

3. Guru bimbing murid buat rumusan bahawa ada


makanan yang mempunyai rasa.

4. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1.

Aktiviti 3
1. Guru menyediakan contoh makanan yang berikut:
kek, ikan masin, limau nipis dan peria.

2. Guru minta murid merasa dan kenal pasti rasa makanan


tersebut.

3. Guru membimbing murid membuat rumusan bahawa


terdapat pelbagai rasa.

4. Guru perkenal perkataan MANIS, MASIN, MASAM


dan PAHIT.

5. Guru minta murid beri pelbagai contoh makanan

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 151


Apa Rasanya?

dengan rasa tertentu.

6. Guru bersoal-jawab tentang kepentingan pelbagai rasa:


a. Bagaimana jika semua rasa sama sahaja?
b. Bagaimana jika hanya ada rasa manis sahaja?
Masam sahaja? Masin? Pahit?

Murid melengkapkan Lembaran Kerja 2.

Penilaian: Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

Aktiviti Guru melaksanakan pengajaran menggunakan pendekatan berbeza.


Pemulihan:
Murid lengkapkan Lembaran Kerja 4

Aktiviti Murid laksanakan Lembaran kerja 5


Pengayaan:

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 152


Apa Rasanya?

Nota Tarikh:

LIDAH

Kita gunakan lidah untuk merasa.


Ada empat jenis rasa iaitu manis, masin, masam dan
pahit.

masam pahit

lidah

masin
manis

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 153


Apa Rasanya?

Lampiran 1 Tarikh:

Sediakan tiga gelas berlabel P, Q dan R yang mengandungi


bahan seperti berikut:

P = campuran air mineral dan gula


Q= campuran air mineral dan garam
R = campuran air mineral dan jus limau nipis

P Q R

P – Air gula
Q – Air garam
R – Air limau nipis

Minta murid mengenal pasti kandungan P, Q dan R dengan


cara:

a. Melihat sahaja
b. Melihat dan menghidu
c. Melihat, menghidu dan merasa

Bimbing murid membuat rumusan bahawa:


a. Tidak semua bahan boleh dikenal pasti dengan melihat
dan menghidu sahaja.
b. Rasa membolehkan kita menyiasat bahan yang tidak
diketahui dengan lebih baik.

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 154


Apa Rasanya?

Lampiran 2 Tarikh:

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 155


Apa Rasanya?

Lampiran 3 Tarikh:

Aktiviti 5:

Bahan sumber yang diperlukan:


a. Roti
b. Air Mineral

1. Minta murid kenal pasti rasa roti/air mineral.

2. Beri kebebasan kepada murid untuk merancangkan


cara atau menghasilkan roti/air yang lebih sedap.
Contohnya:
a. Roti + Jem + Mentega
b. Air + Sirap + Susu

3. Minta murid kenal pasti rasa makanan yang


dihasilkan.

4. Pilih seorang pemenang berdasarkan rasa dan


persembahan makanan.

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 156


Apa Rasanya?

Lembaran Kerja 1 Tarikh:


V

Warnakan makanan yang mempunyai rasa.

ikan masin roti putih

ais krim gula-gula

kek air mineral

Markah: / 6

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 157


Apa Rasanya?

Lembaran Kerja 2 Tarikh:

Lihat gambar. Bulatkan rasanya.

1. 2.

manis pahit masin manis

3. 4.

masin pahit manis masam

5.
6.

manis pahit
pahit masam

7.
8.

masin masam masin pahit

Markah: / 8

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 158


Apa Rasanya?

Lembaran Kerja 3 Tarikh:

Warnakan gambar mengikut rasanya.

manis masam

pahit masam

masin pahit

manis masin

Markah: / 8
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 159
Apa Rasanya?

Lembaran Kerja 4 Tarikh:

Tuliskan rasa yang sesuai pada gambar.

manis masin masam pahit

Pisang rasanya Peria rasanya

Tembikai rasanya Tebu rasanya

Garam

Lemon rasanya Garam rasanya

Markah: / 6

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 160


Apa Rasanya?

Lembaran Kerja 5 Tarikh:

Cari dan tampal gambar mengikut rasa.

Manis Masin

Masam Pahit

Markah: / 8
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi 161