1.

Peraturan Kursus

Kehadiran kursus adalah sebahagian daripada tugas rasmi.

Kehadiran peserta untuk setiap sesi adalah wajib.

Peserta hendaklah menepati waktu dan perlu dicatat dalam borang
kehadiran.

Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru.

Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan
bijaksana dan ketika menolak pandangan negatif.

Peserta hendaklah berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursus
dijalankan berdasarkan pekeliling berpakaian yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus.

Telepon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah.

Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedang
berlangsung.

Peserta hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan
urusetia.

Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh
hati.

1

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

2. INFO PENDIDIKAN ISLAM

Pendahuluan
Kursus Pendedahan ini dilaksanakan untuk memberikan pendedahan khusus
kepada para Jurulatih Utama Pendidikan Islam supaya mendapat maklumat yang
tepat untuk disebarkan kepada guru-guru Pendidikan Islam di seluruh negara.
Kefahaman yang tepat dan sempurna sangat diperlukan untuk memastikan semua
guru mendapat maklumat yang sama seperti yang dikehendaki oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum, KPM

Peranan Guru Pendidikan Islam
GPI memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam mernbentuk
generasi berakhlak mulia. Tanggungjawab ini adalah suatu amanah yang perIu
dilaksanakan oleh semua GPI dan merupakan satu beban yang amat berat dalam
kerjaya ini.
Dengan kata lain GPI adalah merupakan pendakwah yang meneruskan peranan
para rasul dalam mengembangkan ajaran Islam seperti mana firman Allah dalam
surah al Imran : 104

ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé&uρ 4 ̍s3Ψßϑø9$# Çtã tβöθyγ÷Ζtƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβρããΒù'tƒuρ Ύösƒø:$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ ×π¨Βé& öΝä3ΨÏiΒ ä3tFø9uρ
∩⊇⊃⊆∪ šχθßsÎ=øßϑø9$#
Maksudnya :
“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada
kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara yang
baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang
bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”.

2

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Firman Allah surah al Nahl : 125

uθèδ y7−/u‘ ¨βÎ) 4 ß|¡ômr& }‘Ïδ ÉL©9$$Î/ Οßγø9ω≈y_uρ ( ÏπuΖ|¡ptø:$# ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) äí÷Š$#
∩⊇⊄∈∪ tωtGôγßϑø9$$Î/ ÞΟn=ôãr& uθèδuρ ( Ï&Î#‹Î6y™ tã ¨≅|Ê yϑÎ/ ÞΟn=ôãr&
Maksudnya:
“Seru lah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan
nasihat pengajaran yang baik, dan berbincanglah (berbahaslah) dengan mereka
(yang Engkau serukan itu) Dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu
Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah
jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
Sebagai GPI kita berperanan untuk mendidik murid-murid untuk mengamalkan
ajaran Islam yang sebenar dalam seluruh kehidupan seharian sebagai seorang
Muslim. Oleh itu GPI adalah barisan hadapan sebagai PENDAKWAH.
Pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan maklumat bahkan yang lebih
penting daripada itu ialah mendidik murid-murid. Jika kita hanya menyampaikan
maklumat atau ilmu pengetahuan sahaja kita belum lagi di anggap mendidik.
Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini menuntut peranan yang
lebih besar yang perlu dimainkan oleh GPI sama di peringkat bilik darjah atau
masyarakat. Persoalan yang timbul adalah kita layak dan telah melaksanakan
tanggungjawab sebagai Mudarris, Mualim, Muadib, Mursyid dan Murabbi.
Oleh itu sebagai GPI kita mestilah sedar dan insaf serta memiliki ciri-ciri utama
seperti berikut :
i.
ii.
iii.
iv.

Mempunyai akidah yang teguh dan tepat
Mempunyai akhlak dan amalan yang terpuji
Menjadi model terbaik disebut sebut sebagai Qudwah Hasanah
Memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi

Hubungan Pendidikan Islam dengan pelaksanaan Program j-QAF
Kita perlu menyedari bahawa kejayaan dan kegagalan pelaksanaan Program j-QAF
di sekolah adalah menjadi tanggungjawab kita bersama bukan diserahkan kepada
guru-guru j-QAF sahaja. Guru j-QAF dan GPI adalah bersama-sama
bertanggungjawab dalam pelaksanaan program Pendidikan Islam di sekolah.
Status pelaksanaan Program j-QAF
Sehingga kini sebanyak 4467 sekolah telah melaksanakan Program j-QAF dengan
melibatkan guru seramai 15,445 dan 1,594,007 orang murid. Murid kohot 1
3

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

sekarang berada pada tahun 6. Persoalan di sini ialah apakah kohot 1 telah berjaya
mencapai objektif Program j-QAF yang seperti dikehendaki. Program j-QAF
mempunyai matlamat atau objektif antara lain, setelah program ini dilaksanakan
dengan baik dan berkesan semua murid Islam sekolah rendah akan dapat :
-

Menguasai bacaan dan tulisan jawi
Khatam al-Quran
Menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi dan
Memantapkan dan menghayati amalan Fardu Ain.

Sehubungan itu dimanakah kedudukan pencapaian murid-murid kita dalam
pelaksanaan Program j-QAF sehingga hari ini.
Penutup
Kita semua memainkan peranan untuk memastikan setiap murid Islam yang
mengikuti pembelajaran Pendidikan Islam dapat menguasai dan mengamalkan apa
yang dipelajari dengan sempurna. Hasil daripada pendidikan inilah yang membentuk
jati diri para pemimpin pada masa hadapan.
Kurikulum Pendidikan Islam juga mengalami perubahan selaras dengan
Transformasi Pendidikan yang melibat perubahan kurikulum semua mata pelajaran
di sekolah KPM. Bermula tahun 2011 Kurikulum Pendidikan Islam tahun 1 akan
berwajah baru. Perubahan kurikulum Pendidikan Islam ini menuntut perubahan
minda dan kaedah pedagogi mata pelajaran Pendidikan Islam untuk memastikan
apa yang dirancangkan dan digubal dalam kurikulum Transformasi ini dapat
disampaikan kepada murid-murid dengan sempurna. Perubahan yang dicadangkan
ini tidak akan berlaku sekiranya kita semua tidak berusaha ke arah itu. Oleh itu
marilah kita semua bersatu tenaga dan usaha untuk memastikan hasrat falsafah
Pendidikan Islam dan falsafah pendidikan negara akan tercapai.

4

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

3. TAKLIMAT DASAR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR).

Slide 1

___________________________________
___________________________________
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 2

___________________________________
___________________________________

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
bagi
melahirkan
modal
insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa depan

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 3
Gagasan keke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006

___________________________________

menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:
Pembangunan modal insan
Penghasilan pelajar celik minda

___________________________________

Pembentukan warga yang menguasai
ilmu, kemahiran dan maklumat
Program membangunkan akal
manusia dalam melahirkan

___________________________________

al--bab
insan Ulul al

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

___________________________________
___________________________________
___________________________________

5

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 4
Teras ke-2 PIPP

___________________________________

Dasar
Membangunkan modal insan
yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

___________________________________

Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan
kompetensi, menerapkan nilai

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 5

___________________________________
Kurikulum Sekolah Rendah

___________________________________

1983 – Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR)
1993 – Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR)

___________________________________

2003 – KBSR (Semakan)
2011 – Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR)

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 6
Proses melakukan satu bentuk
perubahan yang holistik kepada
kurikulum persekolahan sedia ada
yang
melibatkan
perubahan
bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi,
peruntukan
masa,
kaedah pentaksiran, bahan dan
pengurusan kurikulum di sekolah.

___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

___________________________________
___________________________________
___________________________________

6

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 7
Warga Negara
Bertanggung jawab

Murid yang seimbang
dari segi intelek,
rohani, jasmani dan
emosi

• Berbudi

• Adil

• Berketrampilan
• Percaya kepada Tuhan
• Berakhlak Mulia
• Berkeyakinan
• Independent learner

Global Player
• Daya Saing
• Daya Tahan
• Kemahiran
Berkomunikasi
• Jati Diri

___________________________________

• Bersatu padu
• Patriotik

• Berilmu Pengetahuan
TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
• Falsafah Pendidikan Kebangsaan

• Penyayang
• Berbakti

• Dasar Pendidikan Kebangsaan
• Wawasan 2020

___________________________________

Pekerja Berilmu

• Rangka Rancangan Jangka Panjang

• Inovatif

• Cabaran Abad Ke-21

• Kreatif

• Model Ekonomi Baru (MEB)

• Dahagakan Ilmu
• Menguasai Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Komunikasi

• Teori Pembelajaran
• 4 Pillars of Education

___________________________________

• Creator of Technology
• Belajar Sepanjang
Hayat

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

7

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 8

___________________________________
Pada akhir peringkat pendidikan rendah murid perlu
mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.
Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:

___________________________________ 

penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis,
mengira 

kemahiran menaakul, kreatif & inovatif 

kesedaran kesejahteraan diri (fizikal & mental)

___________________________________ 

percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan
nilai murni; 

jati diri & semangat patriotisme

___________________________________ 

memahami & menghayati budaya nasional
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

8

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 9
BENTUK

PENGURUSAN
KURIKULUM

___________________________________

ORGANISASI

BAHAN

KSSR

___________________________________

KANDUNGAN

PERUNTUKAN
MASA

PENTAKSIRAN

___________________________________

PEDAGOGI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

9

___________________________________
___________________________________
___________________________________

7

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 10
• Berteraskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

___________________________________

• Berasaskan Prinsip KBSR :
- Pendekatan Bersepadu
- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk
Semua Murid
- Pendidikan Seumur Hidup

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

10

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 11

___________________________________
KOMUNIKASI
Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)

___________________________________

Bahasa
Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM
SEKELILINGNYA

MURID

___________________________________

PERKEMBANGAN DIRI
INDIVIDU

Kerohanian, Nilai dan Sikap
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan

Kesenian dan Rekreasi
Muzik
Seni Visual
Pendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan

Kemanusiaan dan Persekitaran
Sains
Kajian Tempatan

___________________________________

Kemahiran Hidup
Kemahiran Hidup

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

11

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 12
Komunikasi
Sains & Teknologi

Penggabungjalinan kemahiran
bahasa secara lisan dan bukan
lisan semasa berinteraksi

Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

Perkembangan
Fizikal & Estetika

Kerohanian, Sikap &
Nilai

___________________________________

Penghayatan amalan
agama, kepercayaan,
sikap dan nilai

Insan
seimbang

Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan
tentang kemasyarakatan dan
alam sekitar setempat, negara
dan global
Penghayatan semangat
patriotisme dan perpaduan

Perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan
diri
Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi

Keterampilan Diri

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________

Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum

12

___________________________________
___________________________________
___________________________________

8

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 13

___________________________________

• Kreativiti dan Inovasi
• Keusahawanan
• Teknologi Maklumat dan
Komunikasi

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

13

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 14

___________________________________
Tahap ll Sekolah Rendah
(Tahun 4 – 6)
pengukuhan dan aplikasi 3M dan
menaakul, kemahiran asas TMK,
perkembangan sosioemosi,
kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

___________________________________

Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3)
penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran
asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,
kognitif, sikap, dan nilai

___________________________________

Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan
menaakul

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

14

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 15
Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal
berasaskan standard kandungan dan standard
pembelajaran
Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang
perkara yang murid patut
ketahui dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

___________________________________

Standard Pembelajaran

___________________________________

Satu penetapan kriteria
atau indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap standard
kandungan.

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

15

___________________________________
___________________________________
___________________________________

9

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 16
• Memastikan SEMUA murid melepasi
standard yang ditetapkan
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu
diukur dengan jelas
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan
(assessment for learning)

___________________________________
___________________________________

• Mengatasi masalah murid keciciran dalam
pembelajaran

___________________________________

• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

16

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 17

___________________________________

STANDARD KANDUNGAN
Bahasa Malaysia

Mendengar, memahami dan
memberi respon terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN
Bahasa Malaysia

___________________________________

Mendengar, memahami dan memberikan
respons dengan betul secara lisan
terhadap pelbagai soalan bercapah.

Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris
Able to respond to:
a. Book covers
b. Pictures in books
c. Characters
with guidance

Able to express personal response
to literary texts

• Matematik

Menama dan menentukan nilai
nombor

___________________________________

Matematik

___________________________________

Menamakan nombor hingga 100:
a. Membilang objek dalam kumpulan.
b. Menamakan nombor bagi kumpulan
objek sebagai mewakili kuantiti.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

17

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 18
BIL
1
2
3
4
5
6
7

MODUL TERAS ASAS
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Matematik

___________________________________
___________________________________
MODUL TERAS TEMA

8

Seni Visual dan Muzik
Dunia Sains dan Teknologi
Malaysia Negaraku

9

BCSK/BTSK/B. ARAB/B.IBAN

___________________________________

MODUL ELEKTIF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

18

___________________________________
___________________________________
___________________________________

10

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 19
BIL

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)

MODUL

SK

SJKC

SJKT
300

MODUL TERAS ASAS
1

Bahasa Malaysia

360

300

2

Bahasa Inggeris

330

150

3

4

Bahasa Cina

___________________________________

150

360

Bahasa Tamil

360

Pendidikan Islam

180

120

120

Pendidikan Moral

180

120

120

5

Pendidikan Jasmani

6

Pendidikan Kesihatan

30

30

30

7

Matematik

180

60

180

60

180

60

60

60

60

___________________________________

MODUL TERAS TEMA
Seni Visual dan Muzik
8

Dunia Sains dan Teknologi

60

60

60

Malaysia Negaraku

30

30

30

___________________________________

MODUL ELEKTIF
9

BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban*

60 (3 waktu di luar jadual waktu)*

Perhimpunan

Jumlah

30

30

30

1380

1380

1380

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

19

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 20

___________________________________
MODUL

MATA PELAJARAN
Bahasa Malaysia

Modul Komunikasi

Bahasa Inggeris

___________________________________

Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Modul Komunikasi
Elektif

BCSK / BTSK/ Bahasa Arab / B. Iban / B.
Semai / Kadazandusun

Modul Kerohanian, Sikap
& Nilai

Pendidikan Islam

Modul Fizikal & Estetika

___________________________________

Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
P. Muzik/P. Seni Visual
Matematik

Modul Sains & Teknologi

Sains

___________________________________

Reka Bentuk & Teknologi / TMK
Modul Kemanusiaan

Sejarah/Malaysia Negaraku

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

20

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 21
1. Dokumen Kurikulum

___________________________________

• Standard Kandungan
• Standard Pembelajaran

___________________________________

2. Buku Teks
• Berpendekatan Modular

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

21

___________________________________
___________________________________
___________________________________

11

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Slide 22
Belajar Cara
Belajar

Pembelajaran
Masteri

Kemahiran Berfikir
Dalam Pengajaran &
Pembelajaran

___________________________________
Aplikasi Teori
Kecerdasan
Pelbagai Dalam
Pengajaran &
Pembelajaran

PEDAGOGI

___________________________________

Pengajaran
Berasaskan
Kajian Masa
Depan

Pembelajaran
Akses Kendiri

Pembelajaran
Secara
Kontekstual

___________________________________

Penggunaan
Teknologi
Maklumat &
Komunikasi

Pembelajaran
Secara
Konstruktivisme

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

22

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 23

___________________________________
Pentaksiran P&P

___________________________________ 

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan
perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran

___________________________________ 

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai 
Bersifat autentik dan holistik

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

23

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 24 
Meningkatkan kualiti pendidikan rendah
agar lebih relevan dengan cabaran
masa kini dan abad ke-21;

___________________________________ 

Guru memainkan peranan yang penting
bagi mengupayakan P&P yang
berkesan; dan

___________________________________ 

Kejayaan transformasi kurikulum
memerlukan komitmen menyeluruh
daripada semua pihak termasuk
penggubal dasar, pengurus kurikulum,
ibu bapa serta pihak berkepentingan.

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

24

___________________________________
___________________________________
___________________________________

12

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 25

___________________________________
___________________________________
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

25

___________________________________
___________________________________
___________________________________

4. TAKLIMAT DASAR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM.

Slide 1

___________________________________
___________________________________
KURIKULUM TRANSFORMASI
PENDIDIKAN ISLAM RENDAH
Sektor Pendidikan Islam
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 2

___________________________________ 
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah

adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu,
beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia
dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah
sebagai panduan dalam kehidupan seharian
supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di
dunia dan di akhirat.

___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

13

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________
___________________________________

Slide 3     

membaca al-Quran dengan betul,fasih dan bertajwid;
menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk
bacaan dalam solat dan ibadat harian;
memahami maksud beberapa surah yang dipelajari
dan menghayati pengajarannya;
mengamalkan pembacaan al-Quran dalam
kehidupan;
memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai
pegangan akidah dan benteng keagamaan;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 4
mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain
serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan
kewajipan umat Islam; 
memahami dan mengambil iktibar dengan sirah
Rasulullah s.a.w. sebagai asas perkembangan
tamadun manusia; 
mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak
dalam kehidupan seharian; dan 
membaca dan menulis jawi serta mencintainya
sebagai warisan budaya bangsa. 

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 5 
Mata pelajaran PI adalah mp teras

kepada murid Islam yang wajib diajar
di institusi pendidikan yang
mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid Islam. MP ini diajar oleh
GPI yang diluluskan oleh pihak
berkuasa negeri.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

14

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________
___________________________________

Slide 6
• Pendidikan asas ulum syariah.
• Mengambil kira tahap perkembangan dan
kemampuan murid
• Menjelmakan kesepaduan ilmu aqli dan naqli.
• Merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.
• Menekankan pembentukan dan pembangunan insan
mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah
pembangunan tamadun bangsa dan negara.
• Penulisan bahan kurikulum Pendikan Islam
menggunakan tulisan jawi.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 7

___________________________________

Agihan Masa
Tahun 1
6 bulan
perta

6 bulan

Al Quran

hafazan

(iqra’)

Kefahaman
Hadis

4 waktu

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

3 waktu

3 waktu

3 waktu

3 waktu

3 waktu

2 waktu

2 waktu

2 waktu

2 waktu

1 waktu

1 waktu

1 waktu

1 waktu

kedua

ma

Tilawah dan

___________________________________

3 waktu
(iqra’ +
hafazan)

-

-

-

-

-

-

___________________________________

Akidah
Ibadah
-

2 waktu

2 waktu

2 waktu

1 waktu

1 waktu

___________________________________

Sirah
Adab
Jawi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7

___________________________________

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 8 
Tulisan jawi digunakan dalam semua

dokumen mata pelajaran PI. Dokumendokumen tersebut ialah Dokumen
Standard, buku teks dan bahan-bahan
sokongan lain. Tulisan jawi juga digunakan
dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta semua aktiviti
penilaian.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________

15

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________
___________________________________

Slide 9 
Bidang al Quran

___________________________________ 

Bidang Hadis 
Bidang Akidah

___________________________________ 

Bidang Ibadah 
Bidang Sirah 
Bidang Adab

___________________________________ 

Bidang Jawi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

9

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 10 
Penguasaan terhadap amali PI dinilai

melalui pelaksanaan (PAFA). Ia
dilaksanakan secara berterusan sepanjang
tempoh P&P dengan menggunakan buku
panduan PAFA. Pencapaian pelajar
direkod dan dilaporkan kepada KPM.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

10

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 11 

Kurikulum transformasi menegaskan penggunaan
pelbagai pendekatan P&P yang memberi lebih
penekanan kepada hands-on learning seperti inkuiri
penemuan, pembelajaran berasaskan projek,
pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran
secara kontekstual, pembelajaran masteri dan
pembelajaran luar bilik darjah. Pendekatan yang
digunakan mesti menyediakan peluang pembelajaran
murid yang tidak terhad, menyeronokkan serta
mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________

16

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________
___________________________________

Slide 12 
Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk

membolehkan penilaian yang lebih autentik
dan holistik. Pentaksiran formatif berasaskan
sekolah dijalankan secara berterusan untuk
mengesan perkembangan dan pencapaian
murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid
yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti
pemulihan dan kekuatan murid perlu
ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

12

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 13 

Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum,
bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibuat
dengan merujuk kepada sumber rujukan yang muktabar.
Segala fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan kepada
kefahaman Islam yang betul sebagaimana yang dibawa oleh
Rasulullah s.a.w. Bagi menyelaras kefahaman dan amalan
murid, segala bahan sokongan dan proses pengajaran dan
pembelajaran hendaklah dibina dan dilaksanakan
berdasarkan fahaman Ahli Sunnah wa al Jamaah dan
pendapat yang muktabar daripada Mazhab Shafie serta
keputusan-keputusan yang diterima pakai daripada pihak
berkuasa dalam urusan agama di Malaysia.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 14

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________

17

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

5. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)
a. Elemen Kreativiti .
b. Elemen Keushawanan
c. Elemen Teknologi Maklumat dan Kumuniksai (TMK)

___________________________________

Slide 1

___________________________________
___________________________________
Kursus Orientasi Jurulatih Utama
KSSR Tahun 1
2010

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 2

___________________________________
___________________________________ 

Elemen Kreativiti dan
Inovatif 
Elemen Keusahawanan 
Elemen Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi (TMK)

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2

___________________________________
___________________________________
___________________________________

18

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 3 
Kemahiran abad ke-21 
Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia
Sebagai Negara Perindustrian.
Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh
kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi#mestilah boleh
mencipta, menambah dan memperbaharui (Tun Mahathir).

___________________________________ 

Model Ekonomi Baru (MEB)
• Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MEB ialah
Keusahawanan dan Inovatif
• mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40%
terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula
dan mengembangkan perniagaan

___________________________________
___________________________________ 

Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK sebagai mata
pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 4

___________________________________ 
Pembangunan Pemikiran:
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined
Mind

Synthesizing
Mind

Respectful
Mind

Ethical Mind

___________________________________

Creating
Mind 

Taksonomi Bloom (revised)
Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi
(Profesor Andy
Hargreaves)
Kreativiti:
• keperluan masa
kini/masa depan
• menjamin kejayaan
k-ekonomi sesebuah
negara.

New Basics Skills 
Multiliteracy 
Creativity 
Communication 
IT 
Teamwork 
Lifelong learning 
Adaptation and change 
Environmental
responsibility

___________________________________

Successful Knowledge
Economics Characterized by:
• Creativity
• Flexibility
• Problem solving
• Ingenuity
• Collective intelligence
• Profesional task
• Risk taking
• Continuous improvement

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 5

___________________________________ 
Melaksanakan EMK di dalam
semua disiplin ilmu 
Mengikut tajuk/topik atau unit
yang sesuai

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5

___________________________________
___________________________________
___________________________________

19

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 6
Berdasarkan kepada pelbagai definisi, kreativiti boleh
dijelaskan sebagai:

___________________________________

• kebolehan individu untuk menghasilkan
atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan
mencapai sesuatu objektif.
• kebolehan individu untuk menggunakan
daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.
• kebolehan individu untuk menghasilkan
idea yang tulen, asli atau baru.
• hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau
memenuhi sesuatu keperluan.

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 7

___________________________________
• Proses kreatif terarah diaplikasikan sebagai model pengajaran
dan pembelajaran (teaching for creativity)

___________________________________

• Pengajaran secara kreatif oleh guru (creative teaching)

___________________________________
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 8
Satu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap,
kaedah berfikir dan nilai ke arah menjadi seorang
usahawan.

___________________________________

SIKAP
KEUSAHAWANAN
PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

5 FOKUS
ELEMEN
KEUSAHAWANAN

PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN
KEUSAHAWANAN

NILAI MORAL
DAN ETIKA
KEUSAHAWANAN

___________________________________

FORMULASI
PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN
TEKNOLOGI DAN
VOKASIONAL

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

8

___________________________________
___________________________________
___________________________________

20

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 9
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi
yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer,
peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh,
memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula,
menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila
masa.

___________________________________

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti
berikut: 
Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran
TMK 
Belajar Dengan TMK – pengupaya untuk mengajar
dan belajar 
Belajar Melalui TMK – pencapaian maklumat, ilmu
pengetahuan dan penggunaan bahan p&p yang
dicapai/akses melalui media TMK

___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

9

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 10

___________________________________
___________________________________
Rujuk buku panduan Kreativiti dan
Inovatif

___________________________________
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

10

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 11
Disiplin
Ilmu

Dokumen Standard

Situasi

Penerapan Keusahawanan

Matematik

3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen
3.2 Tambah dan tolak melibatkan
wang
Mengenal pasti mata wang
Malaysia dalam bentuk syiling
dan wang kertas
Menukar wang: Syiling hingga 1
ringgit

Di kantin murid
menggunakan wang untuk
membeli kuih atau jual beli
secara amnya.

•Sikap: Sangat peka kepada peluang
(untuk menyimpan duit belanja yang
lebih)
•Pemikiran: boleh membezakan
syiling dan wang kertas; memberi
penilaian terhadap jenis barangan
dengan harganya
•Kaedah: main peranan
Aktiviti P & P:
Murid memainkan peranan sebagai
penjual kuih dan pembeli kuih; urusan
jual beli secara am.

Pendidikan
Islam

Standard Kandungan
4.0 Sirah
4.1 menyatakan keturunan Nabi
Muhamad SAW dan tandatanda kenabian baginda
Standard Pembelajaran
4.1.1. menyatakan salasilah
keturunan Nabi Muhamad
SAW sebelah ibu dan bapa

Peniaga dan pembeli
sedang berurus niaga

•sikap: berkeupayaan memimpin
•nilai moral: tidak menindas,
menghormati hak orang lain
•kaedah: main peranan
Aktiviti P & P:
Murid berlakon cara berurus niaga
dengan memasukkan ciri-ciri baik yang
ada pada Nabi Muhamad SAW

___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

11

___________________________________
___________________________________
___________________________________

21

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 12
Disiplin
Ilmu

Dokumen Standard

Situasi

Penerapan Keusahawanan

Pendidikan
Kesihatan

Standard Kandungan
1. Penyalahgunaan Bahan
6.1 Mengetahui pelbagai jenis ubat
Standard Pembelajaran
1. Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.
2. Menyedari bahawa ubat boleh
membahayakan kesihatan – salah guna
pengambilan ubat, ubat yang berubah
warna, rasa, bau, rupa, tamat tempoh
3. Mematuhi preskripsi doktor apabila
mengambil ubat

Situasi di sebuah
farmasi/kaunter
ubat.


Sikap: Boleh membina jaringan sosial

Sikap: Kesanggupan belajar daripada kesilapan
Perbualan antara doktor dengan pelanggan; atau peniaga/ ahli farmasi
dengan pembeli.
Aktiviti P & P:
Kaedah : Main peranan
Murid memberi maklum balas (sumbang saran) secara lisan mengenai
maklumat yang betul dan penting tentang ubatan. Contohnya:
kaedah yang betul menggunakan ubat, tarikh luput, dos ubat
yang betul dan kekerapan mengambil ubat.

Kreativiti
dan Seni
Visual

Membentuk dan Membuat Binaan
Origami

Murid menjual
origami yang
dihasilkan.

Sikap: Sangat peka kepada peluang
Sikap: Daya kreativiti dan inovatif
Sikap: Fleksibiliti
Sikap: Berorientasi masa depan
Aplikasi kemahiran teknologi vokasional dan
keusahawanan : Menghasilkan binaan origami yang pelbagai

Pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan :
Membuat perbandingan antara binaan origami dan dapat
menentukan perbezaan kualiti dan dapat menentukan harga
yang sepadan.

Nilai Etika Keusahawanan: Menghormati cara hidup orang lain
Menghargai kepelbagaian manusia
Aktiviti P & P:
Murid membentuk dan membuat binaan origami.

___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 13

___________________________________
Disiplin Ilmu

Strategi Pembelajaran

Bahasa 

Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Murid boleh
memasukan imej untuk menjadikan karangan lebih menarik. 
Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid.

Bahasa, Muzik 

Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan, ton suara dan keseronokan belajar.

Semua disiplin
ilmu 

Pembentangan tugasan atau projek menggunakan perisian aplikasi seperti persembahan (MS
PowerPoint), pemprosesan perkataan (MS Word),perisian grafik (MS Paint) dan hampran elektorik (MS
Excel). 
Membuat laporan bersuara menggunakan video atau gambar; dan buku skrap atau projek folio digital. 
Menggunakan perisian pemproses perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word,
MS PowerPoint dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran
mereka. 
Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian
pemproses perkataan, perisian persembahan, perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word,
MS PowerPoint, MS Excel, MS Access dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan
Internet. 
Penggunaan e-mel dan laman sosial web untuk menggalakkan berkongsi idea dan interaksi sosial
antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. 
Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan
luar negara melalui Internet. 
Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. 
Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian.

___________________________________
___________________________________
___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 14
Contoh 1:
Tajuk: Disiplin ilmu
Standard Kandungan:
DS disiplin ilmu
Standard Pembelajaran:
DS disiplin ilmu
Masa:
EMK: Kreativiti – fasa
persediaan dan/atau
fasa imaginasi

Contoh 2:

Contoh 3:

Tajuk: Disiplin ilmu

Tajuk: Disiplin ilmu

Standard Kandungan:
DS disiplin ilmu

Standard Kandungan: DS
disiplin ilmu

Standard Pembelajaran:
DS disiplin ilmu

Standard Pembelajaran:
DS disiplin ilmu

Masa:

Masa:

EMK: Keusahawanan –
sikap peka kepada
peluang

EMK: TMK - SK – 1.0, 2.0
SP – 1.1, 1.7, 2.2, 2.3

___________________________________
___________________________________

Kreativiti – fasa imaginasi

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________

22

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

___________________________________

Slide 15
Dokumen Standard
Disiplin Ilmu

___________________________________

+
EMK:
Kreativiti &
Inovasi

+
&

EMK:
Keusahawanan

+
&

EMK:
TMK

___________________________________

=
Pembelajaran yang berkesan (pembangunan
kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/
penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

15

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Slide 16

___________________________________ 
Setiap JPN terdapat wakil yang telah
didedahkan mengenai EMK 
Di setiap negeri ada (senarai nama
disertakan di dalam CD-ROM):

___________________________________ 

Jurulatih Utama Kreativiti dan Inovatif 
Jurulatih Utama TMK

___________________________________ 

Setiap IPG ada wakil yang telah
didedahkan mengenai EMK

___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Slide 17

___________________________________
___________________________________
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

17

___________________________________
___________________________________
___________________________________

23

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

5.1 Standard kandungan dan standard pembelajaran pemikiran Kreatif

Standard Pembelajaran
(Amalan)

Standard Kandungan
Fasa Persediaan
1.1.1

terhadap

1.1 Pemerhatian
Membuat pemerhatian

1.1.1 Menggunakan deria penglihatan dan pendengaran,
sentuhan rasa dan bau

aktif untuk mengumpul
maklumat

Muridakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan

1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek secara
menyeluruh
1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrument atau
spesimen dengan sesuai..
1.1.4 Mengendalikan alat, radas bahan instrument atau
spesimen dengan betul.
1.1.5 menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai.
1.1.6 Mengenal pasti ciri objek dengan tepat.
1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul.
1.1.8 Mengenal pasti objek sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis

1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul.

Menganalisis maklumat

1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

dengan menghuraikan

1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu

kepada bahagian yang

1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu.

lebih kecil bagi

1.2.5. Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa.

memahami sesuatu.

1.2.6 Mengkaji kesan baik dan buruk.
1.2.7 Mengimbas kembali idea.
1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan menyokong
berdasarkn fakta dan maklumat.

Fasa Imaginasi

1.3 Penjanaan idea

1.3.1

Menghasilkan idea-idea

Menghasilkan idea-idea baru yang banyak ( yang
mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik)

yang berkaitan dengan

1.3.2

Menghasilkan idea secara berterusan.

sesuatu perkara.

1.3.3

Menghasilkan ide yang bermakna.

1.3.4

Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan
malumat yang ada.

24

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Standard Pembelajaran
(Amalan)

Standard Kandungan

1.4 Sintesis idea

1.4.1

Menggabungkan
maklumat yang

Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan,membina
tajuk.

1.4.2

Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan,

berasingan untuk

kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan,

menghasilkan/ memilih

laporan,lakaran.

sesuatu.

1.4.3

Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan jika
maklumat tambahan diperlukan.

1.4.4

Membuat keputusan tentang sintesis akhir.

1.4.5

Membincang kebaikan / kelebihan dan
keburukan/kekurangan yang menjurus kepada keputusan
akhir.

1.4.6

Mencabar dan menilai maklumat baru yang diperolehi
sama ada perlu tindakan susulan atau diketepikan.

1.4.7

Membuat refleksi yng konstan/ secara berterusan.

Fasa Perkembangan

1.5 Penambahbaikan 1.5.1

Menokok tambah idea.

Membuat

1.5.2

Mengubah suai idea.

penambahbaikan untuk

1.5.3

Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.

mengembangkan atau

1.5.4

Memberi pelbagai contoh berkaitan tugasan.

mempelbagaikan

1.5.5

Memberi pelbagai kategori atau aspek.

1.6.1

Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolk

sesuatu idea untuk
meningkatkan mutu
atau keindahan hasil
karya/cipta.

1.6 Menilai
Membuat pertimbangan
tentang sesuatu

idea.
1.6.2

perkara

Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan
keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti
atau lasan tertentu.

1.6.3

Membuat wajaran dengan betul.

1.6.4

Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta
sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau
prasangka.

25

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Standard Pembelajaran
(Amalan)

Standard Kandungan
Fasa Tindakan

1.7 Pelaksanaan

1.7.1

Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang
lebih kecil dan khusus.

Menyampaikan dan

1.7.2

Menyusun ide secara tersusun dan mudah difahami.

mempersembahkan

1.7.3

Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea

idea atau menghasilkan

tidak seperti yang biasa, idea belum ada sebelumnya atau

prototaip

frekuinsi idea kecil.

1.8 Amalan

1.8.1 Peka kepadaperkara di sekeliling.

berterusan

1.8.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah /

Peka kepada perkara di
sekeliling dan menjana
idea untuk berkreatif.

26

kesilapan / kelemahan.
1.8.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan ide
baru secara berterusan..

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

6. Dokumen Standard KSSR Tahun Satu. (Lampiran )

7. Agihan Waktu KSSR Pendidikan Islam Tahun Satu

@ @âýg@åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a
@ @@@@ 1 æìçbm@ïb߉ìЎãŠm

@ @ðëbu

@ @òîÇŠ’Ûa@âìÜÇ
@ @Ö‫ﺧﻼ‬a

@ @ñ

@ @p…bjÇ

@ @ê†îÔÇ

@ @æaõŠÔÛa

@ @ìšÌîß

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

1

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @2

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @3

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @4

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @5

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @6

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @7

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @8

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @9

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @10

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @11

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @12

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @13

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @14

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @15

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @16

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @17

27

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @ðëbu

@ @òîÇŠ’Ûa@âìÜÇ
@ @Ö‫ﺧﻼ‬a

@ @ñ

@ @p…bjÇ

@ @ê†îÔÇ

@ @æaõŠÔÛa

@ @ìšÌîß

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @4

@ @18

@ @1

@ @

@ @

@ @

@ @2

@ @3

@ @19

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @20

@ @1

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @3

@ @21

@ @1

@ @

@ @2

@ @

@ @

@ @3

@ @22

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @23

@ @1

@ @

@ @

@ @

2

@ @3

@ @24

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @25

@ @1

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @3

@ @26

@ @1

@ @

@ @

@ @

@ @2

@ @3

@ @27

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @28

@ @1

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @3

@ @29

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @30

@ @1

@ @

@ @

@ @

@ @2

@ @3

@ @31

@ @1

@ @

@ @2

@ @

@ @

@ @3

@ @32

@ @1

@ @2

@ @

@ @

@ @

@ @3

@ @33

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @34

@ @1

@ @

@ @

@ @

@ @2

@ @3

@ @35

@ @1

@ @

@ @

@ @2

@ @

@ @3

@ @36

@ @54

@ @4

@ @2

@ @7

@ @5

@ @

28

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @éÜßìu

8. AGIHAN TAJUK KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU.

ìmb@æìçbm@õaŠÓa@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb @ @ìnÓë
@ @

29

@ @4

@ @

@ @4

@ @

@ @4

@ @Öìubm

@ @a‰b׊Ï

@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß

@ @6@M@1@÷Nâ @1@õaŠÓa

@ @1

@ @12@M@7@÷Nâ @1@õaŠÓa

@ @2

@ @19@M@13@÷Nâ @1@õaŠÓa

@ @3

@ @30@@M@20@÷Nâ @1@õaŠÓa

@ @4

@ @13@@M@1@÷Nâ @2@õaŠÓa

@ @5

@ @30@M@14@÷Nâ @2@õaŠÓa

@ @6

@ @5@M@1@÷Nâ @3@õaŠÓa

@ @7

@ @13@M@6@÷Nâ @3@õaŠÓa

@ @7

@ @30@M@14@÷Nâ @3@õaŠÓa

@ @8

@ @H@‫خ‬-‫@ا‬I@mc…@ìmb@í‰biŠi
@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß
@ @H@˜@M…@I@mc…@ìmb@í‰biŠi
@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß
@ @H ‫ ك‬-‫@ط‬I@mc…@ìmb@í‰biŠi
@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß

@ @ìšÌîß

@ @

@ @4

@ @

@ @4

@ @

@ @4

@ @

@ @2

@ @

@ @2

@ @

@ @4

@ @

@ @4

@ @åíìäm@æõbbi

@ @6@M@1@÷Nâ@4@õaŠÓa

9

@ @

@ @4

@ @H´ÛI@ÍväÏ@æõbbi

@ @10@M@7@÷Nâ @4@õaŠÓa

@ @10

@ @H ‫ ي‬-‫@ل‬I@mc…@ìmb@í‰biŠi
@ÒëŠy@4@æa…@2,3@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×
@ @Nmc…@í‰biŠi@ÎìäßbŠi
@ @†ß@a†äm@æa…@†ß@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×
@„bi…@êëbi…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa…@ÒëŠy
@ @NÍväÏ@ëbma@Õí†äîÏ
@„bi…@êëbi…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa…@ÒëŠy
@ @NÍväÏ@ëbma@Õí†äîÏ
@„bi…@åÏ…bç@í‰biŠi@òàÜ×@æa…@ÒëŠy
@ @ÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @³mb @ @ìnÓë

30

@ @Öìubm

@ @a‰b׊Ï

@ @ìšÌîß

@ @

@ @4

@ @éäî؍@áîß@æa…@éäî؍@æìã@æõbbi

@ @10@M@7@÷Nâ @4@õaŠÓa

@ @11

@ @

@ @4

@ @éÜÔÜÓ@æõbbi

@ @6@M@1@÷Nâ @4@õaŠÓa

@ @12

@ @

@ @2

@ @éäî؍@۲ÒëŠy@æõbbi

@ @20@M@18@÷Nâ @4@õaŠÓa

@ @13

@ @

@ @2

@ @éäî؍@۲ÒëŠy@æõbbi

@ @30@M@21@÷Nâ @4@õaŠÓa

@ @13

@ @

@ @2

@ @sãõbbi@†Ï@…a@Ö†îm ‫اﻟﻴﻒ‬ÒëŠy

@ @2@M@1@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @14

@ @

@ @2

@ @æì؍@„bi…@‫@اﺧﲑ‬ÒëŠy@ÑÓë

@ @5@M@3@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @14

@ @

@ @2

@ @‫@ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺑﺮﺑﺎرﻳﺲ دوا دأﺗﺲ‬ÒëŠy@†Ï@ÑÓë

@ @@6@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @15

@ @

@ @2

@ @éìiŠß@bm@†Ï@ÑÓë

@ @@8@@M@7@÷Nâ 5@õaŠÓa

@ @51

@ @

@ @2

@ @ò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõbbi@a†äm

@ @@8@M@7@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @16

@ @

@ @2

@ @ñ†‘@áîß@æa…@æìã @ @@11@M@10@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @16

@ @

@ @2

@ @

@ @2

@ @

@ @2

@ @

@ @2

@…a@Ö†îm@âü@ÑîÛa@æa…@æõbbi@†Ï@…a@âü@ÑîÛa

@ @@13@M@12@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @17

@ @†í†’m@a†ämŠi@åíõü@ÒëŠy @ @@19@M@14@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @17

@ @æõbbi@†Ï

@ @BlB@ì·Ši@éäî؍@áîß

@ @@20@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @18

@ @îÐîã@æa…@Ýjm@„bi…@a@éàÜ×@æõbbi @ @@23@M@21@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @18

@‰@B@@@æa…@B@Þ@B@ì·Ši@åíìäm@æa…@éäî؍@æìã

@ @

3

@ @

3

@ @

3

@ @@26@@M@24@÷Nâ @5@õaŠÓa

@ @19

@ @B@@@@@@B@a†äm@†Ï@ò׊y@a@ÍväÏ@æõbbi @ @@30@@M@27@÷Nâ 5@õaŠÓa

@ @20

@ @@6@M@1@÷Nâ @6@õaŠÓa

@ @21

@ @B

@æa…@BëB@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@éäî؍@æìã

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @³mb @ @ìnÓë

@ @Öìubm

@ @a‰b׊Ï

@ @ìšÌîß

@ @BðB

31

@ @

3

@ @

@ @@BlB@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@éäî؍@æìã

@ @@10@@M@7@÷Nâ@6@õaŠÓa

@ @22

3

@ @ïÔîÔy@‫@@ @ اﺧﻔﺎء‬18@@M@11@÷Nâ @6@õaŠÓa

@ @23

@ @

3

@ @ÑÓë@a†äm @ @@20@@M@19@÷Nâ @6@õaŠÓa

@ @24

@ @

3

@ @ìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë @ @@26@@M@21@÷Nâ @6@õaŠÓa

@ @25

@ @

3

@ @ñ‰ì@Þëc…@ÒëŠy@@æõbbi

@ @@27@÷Nâ @6@õaŠÓa

@ @26

@ @

3

@ @åÄÐy

@ @@4@@M@1@òía ò¤bÐÛa

@ @27

@ @

3

@ @åÄÐy@ @@7@@M@5@òía5 @–@7@òía ò¤bÐÛa

@ @28

@ @

3

@ @

@ @åÄÐy@æa…@æõbbi

@ @@7@@M@1@òía ò¤bÐÛa

@ @29

3

@ @åÄÐy @ @@3@M@1@òía ÷bäÛa@ñ‰ì

@ @30

@ @

3

@ @åÄÐy @ @@6@M@1@òía ÷bäÛa@ñ‰ì

@ @31

@ @

3

@ @åÄÐy @ @@3@@M@1@òía ÕÜÐÛa@ñ‰ì

@ @32

@ @

3

@ @åÄÐy @ @@5@@M@1@òía ÕÜÐÛa@ñ‰ì

@ @33

@ @

3

@ @åÄÐy@ @@2@M@1@òía ‫@اﻻﺧﻼص‬ñ‰ì

@ @34

@ @

3

@ @åÄÐy@ @@4@M@1@òía ‫@اﻻﺧﻼص‬ñ‰ì

@ @35

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @ìmb@æìçbm@ñ†îÔÇ@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb

@ @ìnÓë

@ @Öìubm

@ @ìšÌîß

@ @

@ @2

@ @æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@2.1

@ @19

@ @

@ @2

@ @æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@2.1@

@ @24

@ @

2

Na@†Ð×@æb¹aŠi@ïàè¾@2.3@

27

@ @

2

âýg@æì×ë‰@ïàè¾@@2.4@

31

@ @

2

ñ…bè‘@òàÜ×@ïàè¾

2.5@@

35

@ @ìmb@æìçbm@ñ…bjÇ@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb

32

@ @ìnÓë

@ @Öìubm

@ @ìšÌîß

@ @

@ @2

@ @ïìŠi@ÑîŽãì×@3.1

@ @20

@ @

@ @2

@ @N‫´@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬mŠÌÏ@3.2

@ @23

@ @

2

‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@3.3

25

@ @

2

(‫´@وﺿﻮء )ﻋﻤﻠﻲ‬mŠÌÏ@@3.3

28

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @ìmb@æìçbm@ñ@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb

@ @ìnÓë
@ @
@ @

@ @2
@ @2

@ @Öìubm

@ @ìšÌîß

@@†àª@ã@åãë‰ìn×@å×bmbrß@@@@@@4.1
@ @a†äîši@´jä×@٢a†äm@æa…
@†àª@ã@æõaììrÏ@é–Ó@å×bmbrß

4.2

@ @

@ @22

@ @32

@ @ìmb@æìçbm@l…a@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb

@ @ìnÓë

@ @Öìubm

@ @ìšÌîß

@ @

@ @2

@ @âìäîß@æa…@å×bß@l…a

@ @21

@ @

@ @2

@ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a

@ @26

@ @

@ @2

@ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a

@ @29

@ @

@ @2

@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a

@ @33

@ @
33

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @ìmb@æìçbm@ðëbu@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
(‫ ث‬،‫ ت‬،‫ب‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…
@ @1

@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@âb@Ðàç@Íí@(‫ ث‬،‫ ت‬،‫ب‬I@ÝšËìm
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
،‫@ح‬L„@L‫ج‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…@(‫خ‬
2

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@(‫ خ‬،‫@ح‬L„@L‫ج‬I
@ @@NÞìni@åË…
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
،‫ ز‬،‫@ر‬L‡@L‫د‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…@(ú ،‫و‬
3

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@Ðàç@Íí@(@ú ،‫ و‬،‫ز‬

،‫@@ر‬L‡@@L‫@د‬I

@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi@âb

34

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
،‫ ص‬،‫ ش‬،‫س‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…@(‫ض‬
4

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@Ðàç@Íí@( ‫ ض‬،‫ص‬

،‫ ش‬،‫@س‬I

@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi@âb
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
،‫ ع‬،‫ ظ‬،‫@ط‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6N1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…@(Î ،‫غ‬
5

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@Íí@(@Î ،‫ غ‬،‫ع‬

،‫ ظ‬،‫@ط‬I

@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi@âb@Ðàç
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
@( ‫ ق‬،Ò ،‫@ف‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…
6

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@( ‫ ق‬،Ò ،‫@ف‬I
@ @@NÞìni@åË…

35

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
@(‫ ل‬،ā@LÚ ،‫ا‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…
7

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@(‫ ل‬،ā@LÚ ،‫ا‬I
@ @@NÞìni@åË…
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
@(bç@Lê ،‫@م‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…
8

@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@åË…@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@(bç@Lê ،‫@م‬I
@ @@NÞìni
@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1
@(ð@Lt ،‫ن‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy

@ @.Þìni@åË…
9

@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@âb@Ðàç@Íí@(ð@Lt ،‫ن‬I@ÝšËìm
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi
@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
@Ht@L‫@ن‬L‫@ث‬L‫@ت‬L‫@)ب‬ðëbu@ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…@LÞëc…
.Þìni

36

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

10

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
@LÞëc…@H„@L‫@خ‬L‫@ح‬L‫@)ج‬ðëbu@ÒëŠy

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
@Hú@،‫ و‬،‫ ز‬،‫@ر‬L‫@ذ‬L‫@د‬L‫@)ا‬ðëbu@ÒëŠy

11

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…@LÞëc…

12

.Þìni
@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
،‫ ط‬،‫@ض‬L‫@ص‬L‫@ش‬L‫@)س‬ðëbu@ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…@LÞëc…@H‫ظ‬

13

.Þìni
@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
@éÌm…@LÞëc…@HÎ@L‫@غ‬L‫@)ع‬ðëbu@ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

14

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…
@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
@LÞëc…@HÖ@LÒ@L‫@)ف‬ðëbu@ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6N2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

15

NÞìni@åË…@æõbmb×ŠÏ ‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…
@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1
@æa…@éÌm…@LÞëc…@H‫@م‬L‫@)ل‬ðëbu@ÒëŠy

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…

37

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

16

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy

@éÌm…@LÞëc…@Hā@LÚ@L‫@)ي‬ðëbu@ÒëŠy

17

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

a

ëa@ ða

a

ëa @

ða

a

ëë@ ðë

ë

ëë

ðë

@aë

ìí@ ïí

‫ﻳـ‬

ìí

ïí

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

18

@ @Zêìnãì
@@@‰ìiëa@@@@‰ìØía@@@Õßa@@@ïiëa@@@ìjía@@@@¿a
ìíìí@@@@@aŠíë@@@@xa‰
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

a

ìi@ ïi

bi

@ìi

ïi

bi

ìm@ ïm

bm

ìm

ïm

@bm

ìu ïu

bu

ìu@ ïu bu

38

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

19

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ìšÌîß

@ @Zêìnãì
@@@ìuìm@îm@@@ïubm@@@ìiìi@@@@ïvîi@@@ìubi
ìnîu@@@@ïmbu

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

ì ï

ë…@ ð…

ë…

@a…

ð…

@ @NÚìiŠm@pb×

a

ì@ ï b

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@

@ @Zêìnãì
@@@ïubm@@@ïì@@@ïmì@@@ìì@@@@ìmb
ìi…@@@@ë…a…

39

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

20

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

a

ë‰@ ð‰

ë‰

ð‰

a‰

ì@ ï

ì ï @b

@ @ìšÌîß

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

21

@ @Zêìnãì
@@@ðŠ@ìì@@@ð‰b@@@ïmë‰@@@bë‰@@@ìma‰
@@@@ë‰bi@ïub@@@ð‰b@@@ð@@@bíì
ììi
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ìË@ ïË
ìÏ @

¿

ĕ

u

i

a

ìË

ïË

@bË

ìÏ

¿

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

@bÏ

@ @Zêìnãì 
Ï@@@@ìmìÏ@@@@ïÐîÏ@@@@ìbÏ@@@@bËbË

40

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

22

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

i

@ @ìšÌîß

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

ĕ

u

a

ì×@ ï×

ì× ï×

ì™@ ï™

b™

ì™ ï™ @b™


23

@ @Zêìnãì
@@@ïšî™@@@ë‰b™@@@ì×ì×@@@@ð×@@@ï×b×
ìØîm@ìØi@@@ìj™@@@ìØî@@@ïì™
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

a

ìÛ @ ï Û

ìÛ

ïÛ

ü

ìß@ ïß

ìß

ïß

@bß

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

@ @Zêìnãì
@ìŽÛ@@@@ð‰ìÛ@@@ììÛ@@@ð†îÛ@@@ð‰ü
@@@@ïÛbm@ìmìß@@@bvîß@@@Úìß@@@ïàîß@@@ð‰bß
ýí‰

41

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

24

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

a

ìã@ ïã

ìã

ïã

@bã

ëú@ ð ú

ú

ëú

ðú

@aú

@ @ìšÌîß

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

25

@ @@ @Zêìnãì
@@@@ýîãaú@@@ýíú@@@@bmìã@@@ð‰ìã@@@aã@@@ïbã
@ @ìäîß@@@bäî@@@bŽíú@@@ïãì™
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
o

e

ĕ

u

i

a

ìç@ ïç

ìç

ïç

ìq@ ïq

bq

ìq

ïq

@bq

@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
@ @NÚìiŠm@pb×

@ @@ @Zêìnãì
@@@ìrÏ@@ïça…@@@bqìq@@@ïqbq@@@ï×ìç@@@ð‰bç
@ @ïqìi@@@@ëq@@@ìçbi@@@ïiìç

42

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @

26

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.4.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.4@
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï

@ @NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß

.Þìni@åË…
@ @@ @Zêìnãì

27

@ @bnîÜÏ@@@aëbn×@@@übèÏ@@@ýîãaú
@ @ÚaŠã@@@ìßbnm@@@bnîãaë@@Úbvu
@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.4.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.4@
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï

@ @NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß

.Þìni@åË…
@ @@ @Zêìnãì

28

@bníŠ×@bvîà×@@aßb×@@@@@bníŠi@@@@@ìmbЍ
@ @@@@ìíýß@@@bËbä×@ @@bn튁@@
@ @ð‰bä×@ @@ðbj×
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.5.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.5@
@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…

.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm
@ @@ @Zêìnãì
@@÷ú@@m@@™@@o@@áu@@†×@@i
@ @â…@@á™@@áÏ

43

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

29

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.5.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.5@
@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…

.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm
30

@ @@ @Zêìnãì
@@Îìm@@Ýîu@@´m@@´Ï@@Îaë@@Þby@@…aë
@ @@÷ì@@pìi@@Þì™
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.6.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.6@
@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…

.Þìni@åË…

31

@ @@ @Zêìnãì
@ @Õи@@éj·@@ŠšÌÛ@@Þ†äç@@³äu@@Ýnäi
@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.7.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.7@
@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï

@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…

.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm

@ @NÒìmìmŠm

@ @@ @Zêìnãì
@ @éub™@@pìb×@ @îÛìm
@@îÛìÏ@@@@oî×b@@@@éßë‰@ @@@ánîç
@ @oî×ìi@@

44

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

32

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.8.1

@ @ìšÌîß

@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.8@

@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ

@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×

.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…

@ @NÒìmìmŠm@æa…

@ @@ @Zêìnãì

33

@Hoî×b@éßë‰I@ @Ha…ë‰@ïëŠ×I
@Öì×ìÏI@HéÐ@Þì×biI@ @HÎë‰ìi@ΉbI
@ @HïŽi@Ýîmb×I@ @HÒý×
@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.8.1

@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.8@

@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ

@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×

.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…

@ @NÒìmìmŠm@æa…

@ @@ @Zêìnãì
@ @Hüìi@pìb×I@

34

@Hìmbi@éßë‰I

@ @Hánîç@åÏbÏI@ @HîÛìm@ì×ìiI
@ @Hða‰@åÛbuIHp‰ì@ÞìÐI
@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.9.1
@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß

@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.9@

@ @Npb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß

.Þìni
@ @@ @Zêìnãì
@ @Néßë‰@åía
@ @Nìmbi@éßë‰@åía

45

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

35

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ìšÌîß

@ @NŠŽi@åía@ìmbi@éßë‰

@ @Noî×ìi@ma@åía@ìmbi@éßë‰
@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.9.1
@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía

@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.9@

@ @Npb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß

.Þìni@åË…
@ @@ @Zêìnãì
@ @NÞì×bi@åía
@ @NéÐ@Þì×bi@åía
@ @Nêß@bã‰ë@åía@éÐ@Þì×bi
@ @éÐ@Þì×bi@a…@éÐ@Îaìi@Õí…a

46

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

36

9. Contoh Modul :
9.1 Tilawah al-Quran.

@ @_____@

Þë…ìß
oîäîß@60@

æaõŠÔÛa@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @@@
@ @Na†äm@æa…@í‰bi@ðb™bjÜÏ@ðõbíìо@Íí@Õí†äîÏ@òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾ 1.1

@ @
@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @

@ @@N@|î–Ï@æa…@Þìni@Íí@‫@ﳐﺮج‬åË…@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß@L@ÝäÌß@1.1.2
@ @H26@L25@L24@I@p‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@@@@@@

‫اوﺑﺠﻴﻜﺘﻴﻒ‬
åËìmìÏ@„bjß

NBÞB@æa…@B‰B@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã@ÝäÌß
NÞìni@åË…@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß

N1
N2

N‫@ﻓﺼﻴﺢ‬æa…@Þìni@åË…@BÞB@æa…@B‰B@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß N3
@ @

@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ñ†ÇbÓ
@ @
@@‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm@N1
@@ïiìm@éîmü@N2
@ @NÉîàŽm@N3

@@ë…a…@êaìi@
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi

@ @áíŠØÛa@æaõŠÔÛa

1

NåŽj¹a@†×

2

@ @5 ‫@اﻗﺮاء‬ì×ìi

3

bmŠ

4

@ @@

47

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @LCD

5
@ @

@ @æŽØnäÏ
@ @@òàÜ×@bã‰ìß@N11
@ @òàÜ×@åØíaì@N2

@ @@
æõb톍ŠÏ@bbÏ

@

@ @@´mbçŠàÏ@1.1
@ @@@@@@@@@N@„bi@a†äm@³íõb׊i@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.1.1@@
@ @@

ć@@ñ@@Ć@@

‫ْن‬
@ @

@ @N@a†äm@æa…@í‰bi@åË…@³íõb׊i@†í‰ìß@åË…@laìu@Þaõ썊i
@ë‰ì™@1.1.4oäÏ@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@Ýî×aë@@1.1.2@@@NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@„bi@a†äm@åØníõbÌß@ë‰ì™

1.1.2
1.1.3

@ @@@@@Næõbbi@òía@æa…@ñ‰ì@åË…@åÏaìu@åØníõbÌß
@ @@îŽîÛbãa@@1.2
1.2@@@@“power point”@æŠÏbÏ@ðõìÛýß@BÞB@æa…@B‰B@‫@ﺣﺮوف‬ðõbíìо@Íí@òàÜ×@åØÜä׊о@ë‰ì™@@1.2.1

‫رءَاى‬ ‫َﻣﻦ‬

‫َرءَاى‬

‫َﻣ ْﻦ‬

‫ﻚ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬

‫ﻚ‬
َ َ‫ﻟ‬

‫َﺧْﻴـٌﺮ‬

ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣﻦ‬

ْ‫ﱂ‬

‫َﻣ ْﻦ‬

‫راﻓِ َﻌﺔ‬

ِ
ٌ‫ﻀﺔ‬
َ ‫َﺧﺎﻓ‬

ِ
‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬
َ ‫َﺧﺎﻓ‬
@ @

@ @

N ë†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@L@Ü×@a‰bv@pìjŠm@@òàÜ×@„bj¾@†í‰ìß@1.2.2@
NòèÏb’ß@ïÔÜm@a‰b‚@„bj¾@†í‰ìß@1.2.3

@ @NåíbÏb‚äÏ@pìØîÌß@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c…

†í‰ìß@1.2.3
@ @

ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ@1.3
@ @Na†äm@æa…@í‰bi@åË…@³íõb׊i@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.3.1

@

@ @

ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣﻦ‬

‫ﻚ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬

‫رءَاى‬ ‫َﻣﻦ‬
ِ
‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬
َ ‫َﺧﺎﻓ‬
@ @

@ @Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@L@Ü×@a‰b‚@pìjŠm@òía@åËìmìÏ@O@òàÜ×@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.2
@ @
@ @Z@bí†ía@îŽînäî@1.4

@åØèî™c…@†íŠãaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ð@N5@õaŠÔË@ì×ìi@„bj¾†í‰ìß @1.4.1
@ @Në†íûí†äía@a‰b‚@@77@œÌîç@46@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰b‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@ÒaŠi@†Ð×
@åÌjà׊Ï@bbÏ@
@ @Z@åÔíõbjèjàäÏ 1.5
@ @

@†Ð×@åØèî™c…@NåÛìÐßì×@a…@26@æa…@25@ñ‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß @1.5.1

@@@ñ‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@†Ï‰…@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@åË…@³íõb׊i@Œíõì×@å×a…bÌß@ë‰ì™ @1.5.2

@ @@@@26@MN25
@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@ìãìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@ëbma@òàÜ×@å×bbj¾@oÏa…@Íí@åÛìÐßì×@1.5.3
@ @Né׊ß@ðŠi…@å×a@BÞB@æa…@B‰B

@÷ë‰ìm@NÍäàÏ@ðb™bj@a×…@ÕíõbiŠm@Íí@òía@åËìmìÏ@ëbma@òàÜ×@å×bbj¾@oÏa…@Íí@åÛìÐßì× @1.5.4
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@…Må×a‰@Íîjàîj¾
@ @@ðýîäß@@1.6
@ @N@H1@æнI@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™@1.6.1
@ @NðŠi@ÙíŠß@éÜm@Íí@åÏaìu@üì@„bj¾@†í‰ìß@1.6.2
@ @NÙíŠß@æõbbi@æa…@éÛb@Íí@†í‰ìß@åÏaìu@åØÛìnj¾@ë‰ì™@1.6.3

@ @@@†í‰ìß@æõbbi@åØÛìnj¾@ë‰ì™@1.6.2
@åÓ†äîm@bbÏ
@ @@Z@æõbãbŽÔÜÏ@@1.7@
@ @@Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì׊i@a‰b‚@õaŠÓa@ì×ìi@üì@„bj¾@†í‰ìß@1.7.1
@ @NåíbÏb‚äÏ@…ìØí‰@ì×ìi@a…@†í‰ìß@æõbbi@å×…ìØíŠß@ë‰ì™ 1.7.2
@ @@

@@Z@åëŠmŠi@åÜàÇ@@1.8

@ @@Nåí‰bç@åÜßbÇ@åØí…bväß@æa…@éß뉅@æaõŠÔÛa@„bj¾@´ua‰@bíbÏì@†í‰ìß@åØÔÛbšÌß@ë‰ì™@1.8.1
@
@

@ @Néß뉅@íûîn×a@ðb™bj@buŠ×@æ½@扆ía@a

@

@@

50

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

‫½‪@ @N1@æÐ‬‬
‫‪ْ @I@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@@òàÜ×@ëbma@òía@åËìmìÏ@å×bã‰ë@æa…@„bi‬ن@‪@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@H‬‬

‫‪@ @NBÞB@æa…@B‰B‬‬

‫ﻮر ‪‬رِﺣﻴ ِﻢ‬
‫َواﷲُ َﻏ ُﻔ ٌ‬

‫اﺳﺘَـ ْﻐ َﲎ‬
‫أَن ‪‬رءَاﻩُ ْ‬

‫ٍِ‬
‫ﲔ‬
‫ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻟ‪ْ‬ﻠ ُﻤ َﻜ ‪‬ﺬﺑِ َ‬

‫َوﻟَ ِﻜﻦ ﻻ‪‬ﺗَ ْﺸﻌُ ُﺮو َن‬

‫اﳊُ ْﺴ َﲎ‬
‫َﲰَﺎءُ ْ‬
‫َوﻟِﻠ‪ِ ‬ﻪ اْﻷ ْ‬

‫َﺧ َﻔﻰ‬
‫ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟ ‪‬ﺴ‪‬ﺮ َوأ ْ‬

‫ُوﱃ‬
‫ﻚ ِﻣ َﻦ اْﻷ َ‬
‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‪َ ‬‬

‫ﻴﺸ ٍﺔ ‪‬ر ِ‬
‫اﺿﻴَ ٍﺔ‬
‫ِﰱ ِﻋ َ‬
‫@@‬

‫@‬

@ @2@æн
Nåíìäm@ëbma@òä×b@æìã@ÒëŠy@åË…@òàÜ×@åØíaì@æa…@„bi

ُ‫رءَاﻩ‬ ‫أَن‬
‫ﺗَ ْﺸﻌُُﺮو َن‬‫َوﻟَ ِﻜﻦ ﻻ‬
‫ﻚ‬
َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬

Þ

ِ
‫ﺻ ًﺪا‬
َ ‫ر‬ ‫ﻟَﻪُ ﺷ َﻬﺎﺑًﺎ‬

‫ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن‬‫ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻻ‬
ِ ‫ر‬ ‫ﻴﺸ ٍﺔ‬
‫اﺿﻴَ ٍﺔ‬
َ ‫ِﰱ ِﻋ‬

52

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

9.2 Hafazan

@ @30@

Þë…ìß
@ @oîäîß@60@

@ @ìmb@æìçbm@æaõŠÔÛa@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @

@

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@N÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.1
@ @

@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @N|î–Ï@æa…@Þìni@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾
@ @@@@@

‫اوﺑﺠﻴﻜﺘﻴﻒ‬
NÞìni@Íí@xŠ«@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@„bj¾

N1

N|î–Ï@æa…@Þìni@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß

N2

NÞìni@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@òía@æììrß

N3

@ @

@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ñ†ÇbÓ
N‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm N1
ïiìm@éîmü@
@ @NÉîàŽm
@ @åÄÐy@åÌí†ämŠÏ@O@åäíõbߊÏ

N2
N3
N4

@ @
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi@

@

@áíŠØÛa@æaõŠÔÛa@N
LCD @ bmŠ@N
@òía@åËìmìÏ@†×

N1
N2
N3
@ @

@

@@
@@

53

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @ðýîã@åÏŠäÏ
@ @b•@ÝàÇŠi@æa…@éàîçŠi N1
@ @æŽØnäÏ
@ @@Në‰ì™@†Ô×@÷bäÛa@ñ‰ì@ÉîàŽm

N1

@ @÷bäÛa@ñ‰ì@òía@æììîß@O@òía@Öìnäj¾@òàÜ×@æììîß N2
@ @@
@@
@
æõb톍ŠÏ@bbÏ
@ @@´mbçŠàÏ@1.1
@ @NåÏ…bè×@Ýîз@†í‰ìß@Ήëd@bnäî¾@ë‰ì™@1.1.1
@ @@@@@NpìjŠm@†í‰ìß@ÝØíŒîÏ@Ínäm@laìu@Þaõ썊i@1.1.2
@ @NÖìubm@åË…@åØníõbÌß@æa…@åÏaìu@å؍ìßëŠß@ë‰ì™@1.1.3
@ @@@@@Næõbbi@òía@æa…@ñ‰ì@åË…@åÏaìu@åØní@@@@@@@
@ @@îŽîÛbãa@@1.2
@ @@ā4@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@åØÌíbäß@ë‰ì™@1@@@@@LCD@ðõìÛýß@÷bäÛa@ñ‰ì@åØÌíbäß@ë‰ì™@@1.2.1

@ @N÷bäÛa@ñ‰ì@òèÏb’ß@ïÔÜm@1.2.2
@Ĩ#uθó™uθø9$#@Ìhx©@ÏΒ@∩⊂∪@Ĩ$¨Ψ9$#@ϵ≈s9Î)@∩⊄∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Å7Î=tΒ@∩⊇∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Éb>tÎ/@èŒθããr&@ö≅è%
@ @∩∉∪@Ĩ$¨Ψ9$#uρ@Ïπ¨ΨÉfø9$#@zÏΒ@∩∈∪@ÄZ$¨Ψ9$#@Í‘ρ߉߹@†Îû@â¨Èθó™uθãƒ@“Ï%©!$#@∩⊆∪@Ĩ$¨Ψsƒø:$#

@ @

ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ@1.3
@ @6M@ 1@òía@÷bäÛa@ñ‰ì@åÌíbm@oèîÜß@†í‰ìß@1.3.1
@Ĩ#uθó™uθø9$#@Ìhx©@ÏΒ@∩⊂∪@Ĩ$¨Ψ9$#@ϵ≈s9Î)@∩⊄∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Å7Î=tΒ@∩⊇∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Éb>tÎ/@èŒθããr&@ö≅è%
@ @∩∉∪@Ĩ$¨Ψ9$#uρ@Ïπ¨ΨÉfø9$#@zÏΒ@∩∈∪@ÄZ$¨Ψ9$#@Í‘ρ߉߹@†Îû@â¨Èθó™uθãƒ@“Ï%©!$#@∩⊆∪@Ĩ$¨Ψsƒø:$#
@ @
54

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @
@ @Në†íûí†äía@æa…@Ü×@a‰b‚@÷bäÛa@ñ‰ì@òía@ïß…@òía@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.2

@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.1@@@@@@N@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c…@†í‰ìß@1.3.3
@ @NåíbÏb‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@ÒaŠi@†Ð×@åØèî™c…@†íŠãaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç
@ @@bí†ía@îŽînäî1.4
@ @@@@÷bäÛa@ñ‰ì@„bj¾@bnäß…@†í‰ìß@1.4@1
@ @@ìmbŠÏ@ìmb@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@ïiìm@éîmü@1.4.2
@ @

@åÌjà׊Ï@bbÏ@
@ @Z@åÔíõbjèjàäÏ1.5

@ @B@ë…a…@êaìi@B@åäíõbߊÏ@å×a…bÌß@ë‰ì™@1.5.1
@ @B@ë…a…@êaìi@B@ãìÜß@ï׆äè×…@åÛìÐßì×@Ýî×aë@Òbîn@1.5.1.1
@@@@@@@@@@@@@@ ë…a…@êaìi@†Ï@B@‰ìjßìãB@å׊a…Ši@÷bäÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@„bj¾@åÛìÐßì×@ïÜça@@1.5.1.2
@åÛìÐßì×@a…@…aŠi@†í‰ìß@@@1.5.2@@@@@@@@@@H@òía@‰ìjßìã@ïÜî×aìß@ë…a…@êaìi@‰ìjßìã@I
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@†Ð×@æõbîÜrÏ
@ @@ðýîäß@@1.6
@ @åÄÐy@ÉîàŽnäß@1.6.1
@ @

@åÓ†äîm@bbÏ
@ @æõbãbŽÔÜÏ 1.7
@ @Šíë†m@a‰b‚@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@ïiìm@éîmü
@ @@@@
Z@åëŠmŠi@åÜàÇ@@1.8@
@ @ñý•@a…@÷bäÛa@ñ‰ì@„bj¾@Š™a@†í‰ìß@åØÔÛbšÌß@æa…@zî–äß@ë‰ì™@1.8.1
@ @@@@@@@@@@@@
@ @
@ @
55

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @1@buŠ×@æ½
@ @Nbã‰ìÐ@Íí@òía@ð…bväß@Š™a@êëbi…@òàÜ×@æìì
èŒθããr&

ÄZ$¨Ψ9$#

b>tÎ/

ö≅è%

Ĩ$¨Ψ9$#

1

7Î=tΒ

Ĩ$¨Ψ9$#

2

Ĩ$¨Ψ9$#

ϵ≈s9Î)

3

Ĩ#uθó™uθø9$#

ÏΒ

hx©

Ĩ$¨Ψsƒø:$#

4

†Îû

â¨Èθó™uθãƒ

Í‘ρ߉߹

“Ï%©!$#

5

zÏΒ

Ĩ$¨Ψ9$#uρ

Ïπ¨ΨÉfø9$#

6

@ @
56

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @NÞìni@Íí@åãìì@pìØîÌß@êëbi…@÷bäÛa@ê‰ì@†Ï‰…@òía@å׉ìjßìã
ÄZ$¨Ψ9$#@Í‘ρ߉߹@†Îû@â¨Èθó™uθãƒ@“Ï%©!$#

Ĩ$¨Ψ9$#@Éb>tÎ/@èŒθããr&@ö≅è%

Ĩ$¨Ψsƒø:$#@Ĩ#uθó™uθø9$#@Ìhx©@ÏΒ

Ĩ$¨Ψ9$#uρ@Ïπ¨ΨÉfø9$#@zÏΒ

Ĩ$¨Ψ9$#@Å7Î=tΒ

Ĩ$¨Ψ9$#@ϵ≈s9Î)

@ @

N

57

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

9.3 Akidah

@ @1@ Þë…ìß
@ @Hoîäîß@30I

@ @ê†îÔÇ@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

åËë†ãb×@…‰†än
@@@Næb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@2.1
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @Næb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1.1
@@N@æb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.1.2
ÑînØî€ëa
@@@NÞìni@åË…@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß@N1
@@@NìmbŠÏ@ìmb@æb¹a@æì×ë‰@pìjrß@oÏa…@†í‰ìß@N2
@ @NÞìni@åË…@åmë‰ëa@pìØîÌß@æb¹a@æì×ë‰@ða‰bärß@oÏa…@†í‰ìß@N3
@ @
@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
laìu@ÞaõìN1
@@@åËŠäÏ@N2
@@ïiìm@éîmüN3
´qbqN4
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @pbía@åËìmìÏ@†×@N1
@ @†î’ã@÷@Ùîm @N2
@ @DLP @N3
æŽØnäÏ
NæbŽîÛ@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@üì@åØía‰bärß
58

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

N1

Næb¹a@æì×ë‰@å×bã‰ìß
@ @N@åmë‰ëa@pìØîÌß@æb¹a@æì×ë‰@üì@å׉ìjßìã

N2
N3

@ @@æõb톍ŠÏ@@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
@´mbçŠàÏ@ @1.1
@ëbma@CD@æa…@DLP@Iæb¹a@æì×ë‰@åË…@³íõb׊i@Íí@†î’ã@å׊˅ŠÐ¾@ë‰ì™

Ni

H†î’ã@bmŠ
îŽîÛbãa Nb
@ @N†î’ã@÷@Ùîm@åØÌíbäß@ë‰ì™
Ni
N†î’ã@åËë†ãb×@ïŽía@Ínäm@æ‰b@Íjßì
Nii
@ @NæŠuýÏ@ïŽía@åË…@†î’ã@@åØníõbÌß
Niii
@ @

@ æb¹a@æì×ë‰@†î’ã

@
@ a‰aÚŠÏ@a@@æb¹a@æì×ë‰ @
@ @bÏìÛ@éÜäËbu@ābu…@kuaë @
@ @a‰bŽÌ@ŽÏ@ÙîÛŠm@Ùu @
@ æb…@ääß@ÚaŠã@laˆÇ @
@

@ @ba@Íí@a@†Ð×@æb¹aŠi @
@ @sÛ썉@bmŠ@lbn×@LòØöýß @
@ @÷bß@Òbîn@åÌšÏ@åØí…by @
@ sn׊i@oÏa†äß@Òë†îç@bíbÏì @
@
@
@ @‫@اﺧﲑة‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi
@ å×ìnäm@a@‰†Ó@æa…@‫ﻗﻀﺎء‬

@
@
@ Hìíb×@æìçìЍ@ì™ü@Õnã‰@I@

@

@

@

@ @oŽ@Íí@Ήëa@æb¹aŠi@Ö†îm
@ NåãìÐßb×@æìçìÏ@a@†Ï@tbç
@

59

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@ @ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@bí†ía@æõbãbväÏ

Nc
@ @

NåŽj¹a@†×@ðõìÛýß@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@Ínäm@åËŠäÏ@ð¾@ë‰ì™ Ni
@éÛbía@æb¹a@æì×ë‰

@@kuaë@Íí@۲@a‰b׊Ï

@@îÔí…@æa…@ðõbíbŠÏ…

@@âýg@Ήëa@éîÛëa
@ @
N@Ü×@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@pìjrß@†í‰ìß
Nii

@ @bí†ía@îŽînäî

Nd

@ @NÖëa‰@a‰b‚@åŽj¹a@†×@ðŠi…@†í‰ìß

Ni

NÞìni@åË…@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@ð…bväß@åŽj¹a@†×@æììrß@bnäîß…@†í‰ìß

Nii

@ @N@ïiìm@éîmü@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@@„bj¾@†í‰ìß

Niii
@ @@@åÌjà׊Ï@bbÏ

@ @@åÔíõbjèjàäÏ
NbmŠO@DLP@@ðõìÛýß@†í‰ìß@†Ð×@æb¹a@æì×ë‰@å׊Ïb¾@ë‰ì™

@‫@اﺧﲑة‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi
@‫†@ﻗﻀﺎء دان ﻗﺪر‬Ð×@æb¹aŠi

@ @
.1
.2
.3

@ @
@ @

.4

@ @

.5

@ @

.6

@ @

NìmbŠÏ@ìmb@æb¹a@æì×ë‰@Ínäm@ë‰ì™@åËŠäÏ@ŠË†äß@†í‰ìß
60

Ni

@ @

æb¹a@æì×ë‰
@ @a@†Ð×@æb¹aŠi
òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi
@lbn×@†Ð×@æb¹aŠi
@Þ썉@†Ð×@æb¹aŠi

Ne

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Nii

Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@LÜ×@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@a‰b׊Ï@pìjîß@†í‰ìß

Niii

Næb¹a@æì×ë‰@åË…@@³íõb׊i@Íí@۲@a‰b׊Ï@laìu@Þaõ썊i

Niv
ðýîäß

@æì×ë‰@۲†×@@ðŠi…@åÛìÐßì×@Òbîn@æa…@åÛìÐßì×@4@†Ð×@ï™bèi…@†í‰ìß

Na
Ni

Næb¹a
@åÛìÐßì×@æa…@Þìni@Íí@åmë‰ëa@pìØîÌß@pìjŠm ۲†×@æììîß@bnäîß…@†í‰ìß

Nii

NÍäàÏ@ðb™bj@a×…@oЁ@æa…@Þìni@åË…@†×@æììîß@@ðbuŠi@Íí
@ @Nåìßë‰@paìj¾@æa…@@†í‰ìß@buŠ×@Ýî•by@ðýîäß@ë‰ì™

Niii

@ @åÓ†äîm@bbÏ
@ @@æõbãbŽÔÜÏ
Nb
@B@æb¹a@æì×ë‰@B@@†î’ã@üì@åØîqbrß@†í‰ìß
Ni
Në‰ì™@éîÛëa@å׉†íc…@Íí@buŠ×@æ½@åØÏbîrß@bnäîß…@†í‰ìß
Nii
@ @åëŠmŠi@åÜàÇ
Nc
@ @N÷bß@ÍväЍ@æb¹a@æì×ë‰@ÅÐzÌß@åØÔÛb™…@†í‰ìß@ @1.8N1
@ @Næb¹a@æì×ë‰@ïmbîzÌß@÷bînä@†í‰ìß@@bnäî¾@ë‰ì™@ @1.8.2
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
61

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @_____________@Z@æìçbm@

@@_____________________@Z@âbã
æb¹a@æì×ë‰@å×bã‰ìß

@ @

@ @_________@Z@æìçbm@

@@_____________________@Z@âbã
@ @
@@@åmë‰ëa@pìØîÌß@æb¹a@æì×ë‰@üì@å׉ìjßìã 

‫אن 
ل‬ 

‫אن‬ 

‫אن‬ 

‫אن 

دאن‬ 

‫אن 
א‬ 

‫אن‬

@ @

@ @
9.4 Ibadah

@ @3@ Þë…ìß
@ @oîäîß@30

@ @ñ…bjÇ@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @@Z@åËë†ãb×@…‰†än
@ @N‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ 3.3
@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.3.1
.‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß

3.3.2

Nsîm‰a@bmŠ@@‫ وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@3.3.3
@ @@@@@@@@@@ÑînØî€ëa
@ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß 1
.‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß@oÏa…@†í‰ìß .2
@ @Nsîm‰a@bmŠ@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@@N3
@ @
@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
@ @Næ‰b@Íjßì .1
@ Nlaìu@Þaõì@.2
@ @.‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm@N.3
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi
NåŽj¹a@†× .1
Nà™@†×@.2
@ @DLP @.3
64

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

NbuŠ×@æ½

.4

@ @æŽØnäÏ
@ @NÎìì×@oз@åØÐØÌÜß.1
NÞìni@Íí@åÏaìu@å×a†ääß@.2
@ @NòàÜ×@æììrß@.3
@@@@æõb톍ŠÏ@bbÏ
@ @´mbçŠàÏ
NæaõŠÔÛa@aëbj¾@Ά@†í‰ìß@à™@å×ßbо@ë‰ì™ 1.1.1

@ @

1.1

Nå×ßbÏ…@Íí@à™@ðõbäÌß@laìu@Þaõì 1.1.2
NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@†í‰ìß@åÏaìu@åØníõbÌß@ë‰ì™ 1.1.3
@ @
@ @îŽîÛbãa 1.2
@ @N@‫@وﺿﻮء‬ÑíŠÈm@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.2.1

@òîã@bmŠŽi

@Šíõa@å×bãìšÌß@åË…

@ìnämŠmRbmìšËa@êìbj¾

‫وﺿﻮء اﻳﺎﻟﻪ‬

@ @Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@LÜ×@a‰b‚@„bj¾@†í‰ìß
N@‫@وﺿﻮء‬ÑíŠÈm@æõbmb׊Ï@٢†×@æììrß@†í‰ìß

1.2.2
1.2.3

ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ
@ @@@@. ‫@ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@å×bmbrß@bnäîß…@†í‰ìß@1.3.1
65

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

1.3

@ @N†í‰ìß@åÏaìu@†Ï@åçìšäÏ@ð¾@ë‰ì™@1.3.2
.‫ ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@bmŠ@å×ßbо@ë‰ì™@1.3.3

@ @

‫†ث‬y@†Ï‰…@ïìŠi
@ @‫ﻣﻨﺪﻳﺮﻳﻜﻦ ﺻﻼة‬
@ @‫@اﻟﻘﺮءان‬êìnärß
@ @‫@ﻃﻮاف‬å×ì×ýß
@ @
@ @NÜ×@a‰b‚ ‫@ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@bmŠ@„bj¾@†í‰ìß@@1.3.4
.‫ ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@Ínäm@åËŠäÏ@ð¾@ë‰ì™@@1.3.5

@ @@@@@@@

@ @@bí†ía@îŽînäî
@ @NðŠi…@Íí@åÏaìu@å׊a…Ši@Þìni@åË…@‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@åØÐØÌÜß@†í‰ìß@1.4.1

1.4

@ @H1@buŠ×@æ½I
H2@buŠ×@æ½I .‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@åØÓì¬ìäß@Íí@à™@éîÜî¾@†í‰ìß@1.4.2
@ @NåÏaìu@Ýî•by@åØÌnäj¾@Öìnãa@Öëa‰@a‰b‚@†í‰ìß@éîÜî¾@ë‰ì™@1.4N3
@åÌjà׊Ï@bbÏ@
Z@åÔíõbjèjàäÏ1.5
@ @NæŠÏbÏ ‫@وﺿﻮء ﺑﺮداﺳﺮﻛﻦ‬ïm‰a@æa…@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@†í‰ìß@ 1.5.1

‫ ِﻪ ﺗَـ َﻌﺎﱃ‬‫ﺖ اﻟْ ُﻮﺿﻮءَ ﻟِﻠ‬
ُ ْ‫ﻧَـ َﻮﻳ‬

‫ﺳﻬﺎج اﻛﻮ ﺑﺮوﺿﻮء ﻛﺮان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬

@ @

.‫@وﺿﻮء دان ارﰐ وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@òèÏb’ß@ïÔÜm@1.5.2

66

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

‫ ﻣﻨﻴﻼي‬1.6

.‫ ﺗﻮﺟﻮان وﺿﻮء‬Ínäm ‫ ﺟﻮاب‬Þaõ썊i 1.6.1
.åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØî™bèi… ‫ ﻣﻮرﻳﺪ‬1.6.2
،‫ ﻛﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺿﻮء‬ïËë†ãbÌß@Íí@ñ‰ì@ÞìÐ@ÍîÐ؍@ðŠi…@åÛìÐßì×@Òbîn 1.6.3
.‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ وﺿﻮء دان ﻛﺪ ارﰐ وﺿﻮء‬
.Þìni@Íí@åmë‰ëa@pìØîÌß sîm‰a ‫@׆@ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ وﺿﻮء دان ﻛﺪ‬æììrß ‫ ﻣﻮرﻳﺪ‬1.6.4
@N†í‰ìß@厙ìm@Ò…bçŠm@åçìšäÏ@ð¾@æa…@Õàîrß@ë‰ì™ 1.6.5

@åÓ†äîm@bbÏ
æõbãbŽÔÜÏ 1.7
N†í‰ìß@†Ð×@3@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™ 1.7.1
@ @Néß뉅@厙ìm@åØÏbîrß@bnäîß…@†í‰ìß 1.7.2
@ @Z@åëŠmŠi@åÜàÇ
@ @.‫@وﺿﻮء دان ارﰐ وﺿﻮء دروﻣﻪ‬òîã@ÅÐÛ@ÅÐzÌß@bnäß…@†í‰ìß@@1.8.1
.‫ ﻣﻮرﻳﺪ دﺳﺎرﻧﻜﻦ ﺳﻨﺘﻴﺎس ﺑﺮادا دداﱂ ﻛﺄداءن ﺑﺮوﺿﻮء‬1.8.2

67

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

1.8

______________________________ : ‫@ @ ﻧﺎم‬1@buŠ×@æ½
@ @

___________ : ‫ _____________ ﺗﺎرﻳﺦ‬: ‫ﻛﻠﺲ‬

@ @

@ @

@ @NðŠi…@Íí@åÏaìu@å׊a…Ši@Þìni@åË…@‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@åØÐØÌÛ

@ @

۲bmìšËa

òîã

Šíõa

@ @å×bãìšÌß@åË…@ìnämŠm@__________________@@êìbj¾@éÛbía@‫وﺿﻮء‬
@ @

N_________________@bmŠŽi@_______________@
@

@@
@@

@ @
@ @@2@buŠ×@æ½
______________________________ : ‫ﻧﺎم‬
@ @

___________ : ‫ _____________ ﺗﺎرﻳﺦ‬: ‫ﻛﻠﺲ‬

@ @

@ @N‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@åØÓì¬ìäß@Íí@à™@†Ï@HIå×a†äm 
à™@
î¬@ÕvîÏŠm

@ @

______________________________ : @‫@@ﻧﺎم‬3@buŠ×@æ½
___________ : ‫ _____________ ﺗﺎرﻳﺦ‬: ‫ﻛﻠﺲ‬

@ @

@ @NÞìni@åË…@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@´mŠÌÏ@æìì
@ @

ِ
‫ﻞ َ◌ه ﺗَـ َﻌﺎﱃ‬ ِ‫ﺿﻮءَ ﻟ‬
ُ ‫ﺖ اﻟْ ُﻮ‬
ُ ْ‫ﻧَـ َﻮﻳ‬
‫ﺑﺮوﺿﻮء‬

æaŠ×

ì×a

µbÈm 

a

xbè

@ @

@ @
70

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

9.5 Sirah

ê@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @Hoîäîß@30I@- Þë…ìß@
åËë†ãb×@…‰†än

Na†äîši@´jä×@٢a†äm@æa…@@†àª@ã@åãë‰ìn×@òÜîŽÜ 1.4
æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß@@1.2.4
ÑînØî€ëa
NÞìni@åË…@tbÏbi@æa…@ìjía@éÜj@@†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß

N1

æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
åËŠäÏ@@@.1
ïiìm@éîmü@@@.2
@ @åÌ‚äîiŠÏ@æa…@laìu@Þaõì@@@.3

†î’ã@@@N4
ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @N@†î’ã@÷@Ùîm@@@.1
@NDLP@@.2
@ @@NŠmìÐßì×@³ÛaŠÏ@@.3
@NbuŠ×@æ½@@.4
æŽØnäÏ
@ @NbmŠ@åØÐØÌÜß@.1
71

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @
æõb톍ŠÏ ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
´mbçŠàÏ 1.1
Nā‰aìÜ×@êaìj@éÜîŽÜ@bmŠ@@êìnãì@å×ßbо@ë‰ì™@ @1.1.1

@ @

@ @
@ @@@Ínäm@†í‰ìß@åË…@laìu@Þaõ썊i ‫@دان‬å׊ÏbÏ…@Íí@@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@oèîÜß@†í‰ìß@ @1.1.2
@.٢Íîbß@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@@@@@@@@

@

.٢Íîbß@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@ðõbqìо@ïŽãõbß@Òbîn@åØËŠäß@ë‰ì™

1.1.3

@ @NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@åØníõbÌß@ë‰ì™

1.1N4

@@

@ @
@ @@îŽîÛbãa@

1.2

@ @N@ìjía@æa…@Òbi@éÜj@@†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@bmŠ@å×ßbо@ë‰ì™@1.2.1
@

@ @

@ @
@Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@Ínäm@åËŠäÏ@ŠË†äß@†í‰ìß@@1.2.2
@ @Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@٢âbã@„bj¾@†í‰ìß@Ήëa@Òai@

@1.2.3

@ @Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@³íõb׊i@laìu@Þaõ썊i †í‰ìß

1.2.4
@ @

ïbäî™b¹a@ ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
bí†ía@æõbãbväÏ 1.3
@ @N†í‰ìß@†Ð×@†àª@ã@éÜîŽÜ@æõbä׊i@†î’ã@å׊˅ŠÐ¾@bmŠ@å׊Ïb¾@ë‰ì™@ @1.3.1

@

@ @bí†ía@îŽînäî

1.4

@ @NåØãìÛc…@éÜm@Íí@†î’ã@³íõb׊i@laìu@Þaõ썊i

1.4.1

@ @_@åía@†î’ã@åË…@‫@ﻓﻬﻢ‬ìßb×@Íí@é×bÏa@
@ @_@ã@ìjía@âbã@é×bÏbî@
@ @_@ã@éía@âbã@é×bÏbî@

@M
@M
@M

@ @_@ã@Öìma…@âbã@é×bÏbî@
@ @_@ã@Ííìß@âbã@é×bÏbî@

@M
@M
@ @

åÌjà×ŠÏ ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
@ @NåÔíõbjèjàäÏ 1.5
@éÜj…@æõb™‰aìÜØ×@åËìiìç@³íõb׊i@Íí@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@å×ßbÏ…@†í‰ìß@@1.5.1
@ @

Nìjía@æa…@Òbi

@ @N†àª@ã@Ííìß@ðõìÛýß@´ÛbuŠm@Íí@æõb™‰aìÜØ×@åËìiìç@Ínäm@åËŠäÏ@ðŠi…@†í‰ìß@@1.5.2
@ @@N†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@bmŠ@å×bí†rß@ë‰ì™@

1.5.3

@ @

@ @

@

@ @åíýîäÏ

@ @@

H@1@æн@Êìuë‰@ýî@I@NbuŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™

1.6.1

@N†àª@ã@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@åØÐØÌÜß@bnäîß…@†í‰ìß

1.6.2

@@@@@@1.6

@ @åÓ†äîm@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
@ @NæõbãbŽÔÛŠÏ

1.7

@Òbi@æa…@ìjía@éÜj@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@åØÐØÌÜß@Öìnãëa@厙ìm@ðŠi…@†í‰ìß@ @1.7.1
@ @@

@N۲Íîbß
@ @åëŠmŠi@åÜàÇ@

@1.8

@ @†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ÌîÌß@÷bînä@۲†í‰ìß@ @1.8.1
@ @@N@ā‰aìÜ×@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ÌîÌß@÷bînä@۲†í‰ìß@@ @1.8.2
@ @Nā‰aìÜ×@êëŠß@ābväß@÷bînä@۲†í‰ìß@ @1.8.3
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

76

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @Z@1@æн
@ @NÎìì×@oз@ïŽía

@ @
@ @

@ @
@ @Z@2@æн
@ @Nìßb×@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@åØÐØÌÛ

9.6 Adab

@ @___@ Þë…ìß
oîäîß@30

‫@اﺧﻼق‬æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@5.4
æŠuýjàÏ@…‰†än
ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß@5.4.1
@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@ŽÏ@ÝäÌß@5.4N2
@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@åŽ×@å؎Üväß@5.4N3
ÑînØî€ëa
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß@oÏa…@†í‰ìß N1
@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß N2
æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
@laìu@Þ‫ءا‬썊iN1
@ @åãì×üN2
æ‰b@ÍjßìN3
@ @@ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @à™Ši@bmŠN1
@ @åŽj¹a@†×N2
buŠ×@æ½@N3
@ @æŽØnäÏ
@ @ë‰ì™@ïÌíbrß@æa…@߉ìzÌß
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØîbØîÐîýØÌß
79

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @
@æõb톍ŠÏ@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
´mbçŠàÏ : 1.1
@ @Në‰ì™@ð‰bç@à™@å×ßbо@ë‰ì™ : 1.1.1
@ @NpìjŠm@à™@Ínäm@laìu@Þaõì : 1.1.2
@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@Öìubm@åË…@†í‰ìß@åÏaìu@åØníõbÌß@ë‰ì™ : 1.1.3
@ @
îŽîÛbãa : 1.2
@ @à™Ši@bmŠ@å×ë†äÏŠi@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØËŠäß@ë‰ì™ 1.2.1
@ @@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@ìÛŠÏ@†í‰ìß@Òbîn@åŽÜväÏ@ð¾@ë‰ì™ 1.2.2
@ @
@ @

ïbäî™b¹a@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
bí†ía@æõbãbväÏ : 1.3

@ @Në‰ì™@åË…@ì·Ši@Ùîn×@l…a@Ínäm@laìu@Þa썊i 1.3.1
@ @Në‰ì™@åË…@ì·Ši@l…a@Ínäm@†í‰ìß@åÏaìu@åØía‰bärß@ë‰ì™ 1.3.2
bí†ía@îŽînäî : 1.4
@ @†í‰ìß@éîÛëa@åØíŠi…@Íí@oßìÜÈß@å׊a…Ši@åÛìÐàîŽ×@paìj¾@ë‰ì™ 1.4.1
@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åèîjÜ×@bmŠ@å×ë†äÏŠi@„bj¾@†í‰ìß 1.4.2
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm
@

@@

80

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @
@ @

åÌjà׊Ï@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
åÔíõbjèjàäÏ 1.5

@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@åèîjÜ×@ðõbäÌß@åŽj¹a@†×@åØÓì¬ìäß@ë‰ì™ 1.5.1

übèÏ@oÏa†äß 

׊i…@ìàÜÇ

ë‰ì™@éîÛëa@ïÌíb…

@ @N@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åèîjÜ×@³íõb׊i@†í‰ìß@åË…@laìu@Þa‫ء‬썊i@ë‰ì™ 1.5.2
@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@Ö†îm@åŽ×@æ‰b@Íjßì 1.5.3
@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@åŽj¹a@†×@ÝÐàäß@bnäîß…@æa…@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß 1.5.4
@ @H@1@æнI@éîmìÏ@åÏbÏ…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@ÝàÇŠi@Ö†îm@åŽ×@bmŠ
åíýîäÏ : 1.6
@ @@Œíõì× 1.6.1
@ @_@ìßb×@ŠubÌß@Íí@é×bÏbî

N1

@ @_ìßb×@Ü×@ë‰ì™@âbã@é×bÏbî

N2

@ @_ë‰ì™@åË…@ì·Ši@ýîi@å×ì×ü@oî×@ìÛŠÏ@Íí@é×bÏa

N3

@ @ë‰ì™@ð‰…@ìma쎍@b¹Šäß@ýîi@åØíŠi@oî×@ìÛŠÏ@Íí@åÐuëa@é×bÏa

N4

@ @_Õqbi@Íí@ì×ìi@aëbj¾@ë‰ì™@ÕиŠm@ýîjÏa@å×ì×ü@ìßb×@ìÛŠÏ@Íí@é×bÏa

N5

@ @@ë‰ì™@åË…@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØíaì 1.6.2
@ @H@3@æн@Êìu‰@I
81

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@

@ åÓ†äîm ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
æõbãbŽÔÜÏ 1.7

@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@³íõb׊i@ïqìjŠm@æõbmb׊Ï@ð‰b‚äß@bnäîß…@†í‰ìß 1.7.1
@ @H@4@æн@Êìu‰@I ë‰ì™@éîÛëa@åØíŠi…@Íí@厙ìm@åØÏbîrß@†í‰ìß 1.7.2
åëŠmŠi@åÜàÇ 1.8
@ @@Òbi@ìjía@åÌîjàîi@åË…@éßë‰@buŠ×@æ‰bj½@å×bã‰ìÐàrß@bnäîß…@†í‰ìß 1.8.1
@ @H@5@æн@Êìu‰@I
@ @
@

@@

82

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @

@ @H1@æнIíûîn×a@êìnãì

@ @Þìni@Íí@åËaë‰@†Ï@æõbmbqŠÏ@åØÜз
@ @åÛìÐßì×@pìØîÌß@íûîn×a@å×ì×ýß@†í‰ìß@J
å×a‰@éîÛëa@ï‚äi…

ë‰ì™@éîÛëa@ïÌíb… 

׊i…@ìàÜÇ

übèÏ@oÏa†äß
o׉b’ß@éîÛëa@bäîç@ΆäÏ…

@ @

ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×

ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@åèîjÜ×

@ @

83

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @H2@æнI@buŠ×@æ½

@ @Þìni@Íí@æõbmbqŠÏ@†Ï@HI@å×a†äm
@ @
‫@____________________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@______________________________@Z@âbã

@ @@____________@Z@

@ @

﴾ ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@åèîjÜ×@﴿
@ @
@éîÛëa@ïÌíb…
ë‰ì™
@éîÛëa@ï‚äi…
å×a‰

1

2 

׊i…@ìàÜÇ 3
übèÏ@oÏa†äß 4
@éîÛëa@bäîç@ΆäÏ…
o׉b’ß

5
@

@
@
@
@

84

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

H3@æнI@buŠ×@æ½@

@ë‰ì™@åË…@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØíaì
êëbi…@æõbmbqŠÏ@
@
‫@______________________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@______________________________@Z@âbã

@Z@

@____________@

bë…@oÏa†äß

1

÷b×@b¹Šm@åØЁìÌß

2

ë‰ì™@ï‚äi…

3

ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a

l…aŠi@Ö†îm@åŽ×

æŠuýÏ@ïßbè¾@Š×ì

âý@сìÌß

@ @

85

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

4

5

H4@æнI@buŠ×@æ½@

@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@³íõb׊i@ïqìjŠm@æõbmb׊Ï@ð‰b‚äß@bnäîß…@†í‰ìß
‫@_______________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@________________________________@Z@âbã

@ @___________@Z@

@

@N5

@N4

@N3

@N2

@N1

ìàÜÇ

åÏì

ÎìÛìm

oߊy

âý
@ @

Þ

x

t

p

l

a

˜

æ

Ò

ë

÷

€

Ú

æ

â

a

Þ

÷

ë

€

÷

ë

l

â

Ö

a

ð

Î

â

p

ā

ú

l

ð

ë

æ

ë

â

Þ

Ê

ā

˜

t

Ö

Ò

Î

Ê

ê

ð

l

Þ

a

p

ô

ú


@ @

86

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @H5@æнI@buŠ×@æ½

@ @Þìni@Íí@åÏaìu@å×bã‰ë@æa…@éîÜîÏ
‫@______________________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@______________________________@Z@âbã

@ @________@Z@

@ @ë‰ì™@åË…@ì·Ši@Ùîn×@_______@ð¾
âý@Np

1

åä×bß@Nl

oíõë…@Na

@ @ë‰ì™@†Ï‰…@´uìÏ@oÏa†äß@ýîjÏa@_______@éÜЁëa
áØîÜÇ@âýŽÛa@Np

ï™bÏ@oßý@Nl

2

éîb×@b¹Šm@Na
@ @

@ @ì×ìi@_______@ë‰ì™@ìnäi
ÕíìÌß@Np

æììrß@Nl

3

Íînãì‚äß@Na
@ @

@ @@_______@éÜ÷Žß@åØÛìjàîäß@å×a@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ö†îm@Íí@†í‰ìß
´ÜÐîŽí…@Np

éí†ç@Nl

4

âìr@Na
@ @

@ @å×a‰@_______@å×a@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ö†îm@Íí@†í‰ìß@ÑØî
ï‚äi…@Np

87

ðõb×썅@Nl

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

5

ïuìÏ…@Na

9.7 Jawi

@ @18@ Þë…ìß
@ @H@oîäîß@60@I

@ @ðëbu@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß

@ @@@åËë†ãb×@…‰†än
æõbbi@ NÚìiŠm@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß •
@ @NæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@„bj¾@@
@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @NÞìni@åË…@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß •
@ @1Z@åËë†ãb×@ïŽía
@ @H@ð@Lë@La@I@ðëbu@Ý×ëú ‫@ﺣﺮوف‬ÚìiŠm@pb×@ì×ì
a

i

u

ĕ

e

o

a

ða

ëa @

a

ða

ëa@
ëa@

@aë

ðë

ëë

ë

ðë

ëë@
ëë@

ïí

ìí

ð

ïí

ìí@
ìí@

.‫@ﻓﺼﻴﺢ‬æa…@Þìni@åË…@200@@œÌîç@1@òía æaŠàÇ@Þe@
@ @@@@@@@@@@ÑînØî€ëa
@ @@NÞìni@åË…@H@ð@Lë@La@I@ðëbu@Ý×ëú ‫„@ﺣﺮوف‬bj¾@æa…@ÝäÌß •
@ @NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾ •
@òía@NÞìni@åË…@H@ð@Lë@La@I@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß •
@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
@ @ïiìm@éîmü •
@ @åäíõbßŠÏ •
@ ´qbq •

88

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @@‫• ׆@ﺣﺮوف‬
@ @‫• ﻛﺪ ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت‬
æõbmb×ŠÏ ‫• ﻛﺪ‬
@ ì™ü@bmŠ •
@ @ðëbu@Ðî@bmŠ •
@ @à™@†× •
@ @åàÓ‰@bnîÏ •
LCD .3

@ @æŽØnäÏ
@ @Nà™@å×ë†äÏŠi@pb×@ì×ì@bã‰ìß •
@ @@Næõbmb׊Ï@åË…@à™@å×bßbäß •
@ @

æõb톍ŠÏ@bbÏ

@ @

@ @@´mbçŠàÏ 1.1
ðëbu@Ý×ëú@‫@ﺣﺮوف‬åØÜä׊о@@1N1N1@ @

@ @ð

@ @ë

@ @a

@ @NÝ×ëú@‫@ﺣﺮوف‬Ò…bçŠm@åçìnä@æa…@æŠË†äÏ@L³èîÜÌÏ@b퉅@å×bãìšÌß@†í‰ìß@@1N1N2@ @@
@ @NB@a…@͍bÏ@Šíõa@B@bßaŠía@åË…@†í‰ìß@†Ð×@Ý×ëú@‫@ﺣﺮوف‬pìjrß@æa…@ÝäÌß@@1N1N3@ @
@ @
@ @

@ @@@@
@ @

îŽîÛbãa 1.2
@ @Nðëbu@‫@ﺳﻴﻔﲑ‬bmŠ@å×ßbо@ë‰ì™@@1N2N1@@@@
a

i

u

ĕ

e

o

a

ða

ëa @

a

ða

ëa@
ëa@

@aë

ðë

ëë

ë

ðë

ëë@
ëë@

ïí

ìí

ð

ïí

ìí@
ìí@
@ @

@ïiìm@éîmü@a‰b‚@ë‰ì™@éîÛëa@å×ßbÏ…@Íí@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@pìjrß@†í‰ìß@@1N2N2
@ @NBðëbu@‫ﺳﻴﻔﲑ‬B@bmŠ@@å×bãìšÌß
@ @N@åàÓ‰@bnîÏ@å×ë†äÏŠi@†í‰ìß@âbŠi@Bðëbu@‫ﺳﻴﻔﲑ‬Bì™ü@åØîqbrß@ë‰ì™@@1N2N3
ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ 1.3
@ @Z@êìnãì@N@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@pìØîÌß@à™@åØÌíbäß@ë‰ì™@@1N3N1@@@@@
@ @æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.1@@@@@
@@@@
@
@
@
@

@
@
@
@

@ @Nà™@å×ë†äÏŠi@pb×@ì×ì@pìjrß@†í‰ìß@@1N3N2@@@@@
@ @NHðLëLa@I@âbmŠÏ@@pb×@ì×ì@åË…@üìߊi@Íí@åíõü@æõbmb׊Ï@pìjrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N3N3@@@@@

@ @@bí†ía@îŽînäî 1.4
@ @NåÛìÐßì×@a…@Ý×ëú@‫@ﺣﺮوف‬ïqìi@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@å؎ÜØÌß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N4N1@@@@@
@ @Z@êìnãì@@@@@@@@
@ @
@ @
@ @@@@

@ @Në†íûí†äía@a‰b‚@@77@œÌîç@46@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@@1.4.1@@@@@@@@@@@@@
@ @NåÛìÐßì×@厙ìm@Ýî•by@å×ßbо@†í‰ìß@Ýî×aë@@1N4N2@@@@@
@ @N@†í‰ìß@buŠ×@Ýî•by@å؍ìßëŠß@ë‰ì™@@1N4N3@@@@@
@åÌjà׊Ï@bbÏ@
Z@åÔíõbjèjàäÏ 1.5
@ @Nå×b톍…@Íí@B@ðb@bÏbî@åäíõbߊÏ@B@íûîn×a@åØäÛbväß@ë‰ì™@@1N5N1@@@@@
@ @NåÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß@@1N5N2@@@@@
@à™@åË…@Ý×ëú@‫ف‬ëŠy@pb×@ì×ì@åØã…b¾@bnäîß…@åÛìÐßì×@Òbîn@†Ï‰…@Ýî×aë@@1N5N3@@@@@
@ @Nå×ßbÏ…@@Íí
@ @@Íí@à™@å×ë†äÏŠi@Bðb@bÏbî@åäíõbߊÏ@B@ì™ü@åØîqbrß@bnäîß…@†í‰ìß@aì@@1N5N4@@@@@@@
@ @Z@êìnãìN@H@BAre you sleepingB@bßaŠía@å×ë†äÏŠi@´qbq@INå×ßbÏ…@@@@@@@@ @
_@ðb@bÏbî@@@_@ðb@bÏbî

@ @N
@ @

@ @NåíbÏb‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c…@†í‰ìß@ 1.5.1
@ @
@

@@

@ @@´qbq@ÍÛëaI@ëa @@åË…@üìߊi@síõìçbn×…@Íí@æõbmb׊Ï@Õqbi@Òa@pìjrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N5N5@@@@@@@
@ @NHåíõü@Íí@Ý×ëú@ÒëŠy@pb×@ì×ì@Öìnãëa@@@@@@@@ @
@ @NH2@æ½I@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@bã‰ìß@†í‰ìß@@1N5N6@@@@@
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@†Ð×@æõbîÜrÏ@paìj¾@ë‰ì™
@ @@åíýîäÏ 1.6
@Ðî@å×ë†äÏŠi@å̍bÏŠi@a‰b‚@ðb@Òbî@åäíõbߊÏ@ì™ü@üì@åØîqbrß@†í‰ìß@@1N6N1@@@@@
@ @@

@@

@@

@@ @Nðëbu

@ @N†í‰ìß@´qbq@ðýîäß@æa…@÷ìßëŠß@ë‰ì™@@1N6N2@@@@@
@ @

@åÓ†äîm@bbÏ
Z@æõbãbŽÔÛŠÏ 1.7
@ @@ðëbu@Ðî@å×ë†äÏŠi@Ý×ëú@ïqìi@åË…@üìߊi@Íí@æõbmb׊Ï@pìjrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N7N1@@@@@
@ @NH1@æнI@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@æ…b¾@†í‰ìß@@1N7N2@

@

@ @Næõbbi
Z@åëŠmŠi@åÜàÇ 1.8
@ @Nðëbu@åŽîÛìm@a…@à™Ši@ì×ìi@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@@1N8N1@@@@@
@ @NH2@æнI@éßë‰@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™@@1N8N2@@@@@
@ @NÒbi@ìjía@åÌîjàîi@åË…@pìjŠm@厙ìm@åØÏbîrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N8N3@

@

@ @NåíbÏb‚äÏ@…ìØí‰@ì×ìi@a…@†í‰ìß@æõbbi@…ìØíŠß@ë‰ì™@1.8.2@@@@@@@@@@@
@ @@@ï™bi@æaõŠÔÛa@„bi@1.8.4@@@@@@@@@@@
@ @Næõbbi@ìmìß@åØnØÌîmŠÐ¾@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@

@@
@@

92

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

@ @3@æ½
@ @_____@Z@‫@_______ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@ @@_____________@Z@ @@ âbã
@ @

@ @Npb×@ì×ì@åØÐØÌÛ

ða

ða

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

Néß뉅@íûîn×a@ðb™bj@buŠ×@æ½@扆ía@b¹Šäß@†í‰ìß@@1.8.5@@@
@

@@

@ @2@æ½

@ @
@ @

@ @NîÛìm@åí…ìà×@Là™@å×ë†äÏŠi@Þìni@Íí@pb×@ì×ì@å×bã‰ë
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

10 PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA

1.

TUJUAN

1.1

Untuk menjelaskan kepada semua Jurulatih Utama tentang tugas dan
tindakan yang perlu diambil selepas menyertai Kursus Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) tahun 2010.

2.

PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA

2.1

Jurulatih Utama mengulangkali dan memahami kandungan bahan
kursus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

2.2

Jurulatih Utama perlu bekerjasama dengan BPG, IPG dan JPN
dalam melaksanakan kursus.

3.

TINDAKAN SEMASA PELAKSANAAN PENDEDAHAN IN-HOUSE TRAINING KURSUS
KURIKULUM STANDART SEKOLOH RENDAH (KSSR) PERINGKAT NEGERI.

Jurulatih Utama bertugas sebagai penceramah atau fasilitator semasa Kursus
Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR)
Jurulatih Utama menyampaikan ceramah mengikut slot yang telah ditentukan
oleh pihak yang menjalankan kursus dan mengikut panduan yang telah disediakan.

95

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful