Anda di halaman 1dari 95

1.

Peraturan Kursus

• Kehadiran kursus adalah sebahagian daripada tugas rasmi.

• Kehadiran peserta untuk setiap sesi adalah wajib.

• Peserta hendaklah menepati waktu dan perlu dicatat dalam borang

kehadiran.

• Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru.

• Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan

bijaksana dan ketika menolak pandangan negatif.

• Peserta hendaklah berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursus

dijalankan berdasarkan pekeliling berpakaian yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

• Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus.

• Telepon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah.

• Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedang

berlangsung.

• Peserta hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan

urusetia.

• Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh

hati.

1 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


2. INFO PENDIDIKAN ISLAM

Pendahuluan

Kursus Pendedahan ini dilaksanakan untuk memberikan pendedahan khusus


kepada para Jurulatih Utama Pendidikan Islam supaya mendapat maklumat yang
tepat untuk disebarkan kepada guru-guru Pendidikan Islam di seluruh negara.
Kefahaman yang tepat dan sempurna sangat diperlukan untuk memastikan semua
guru mendapat maklumat yang sama seperti yang dikehendaki oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum, KPM

Peranan Guru Pendidikan Islam

GPI memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam mernbentuk
generasi berakhlak mulia. Tanggungjawab ini adalah suatu amanah yang perIu
dilaksanakan oleh semua GPI dan merupakan satu beban yang amat berat dalam
kerjaya ini.

Dengan kata lain GPI adalah merupakan pendakwah yang meneruskan peranan
para rasul dalam mengembangkan ajaran Islam seperti mana firman Allah dalam
surah al Imran : 104

ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé&uρ 4 ̍s3Ψßϑø9$# Çtã tβöθyγ÷Ζtƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβρããΒù'tƒuρ Ύösƒø:$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ ×π¨Βé& öΝä3ΨÏiΒ ä3tFø9uρ

∩⊇⊃⊆∪ šχθßsÎ=øßϑø9$#

Maksudnya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada
kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara yang
baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang
bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”.

2 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Firman Allah surah al Nahl : 125

uθèδ y7−/u‘ ¨βÎ) 4 ß|¡ômr& }‘Ïδ ÉL©9$$Î/ Οßγø9ω≈y_uρ ( ÏπuΖ|¡ptø:$# ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) äí÷Š$#

∩⊇⊄∈∪ tωtGôγßϑø9$$Î/ ÞΟn=ôãr& uθèδuρ ( Ï&Î#‹Î6y™ tã ¨≅|Ê yϑÎ/ ÞΟn=ôãr&


Maksudnya:

“Seru lah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan
nasihat pengajaran yang baik, dan berbincanglah (berbahaslah) dengan mereka
(yang Engkau serukan itu) Dengan cara yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu
Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah
jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.

Sebagai GPI kita berperanan untuk mendidik murid-murid untuk mengamalkan


ajaran Islam yang sebenar dalam seluruh kehidupan seharian sebagai seorang
Muslim. Oleh itu GPI adalah barisan hadapan sebagai PENDAKWAH.

Pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan maklumat bahkan yang lebih


penting daripada itu ialah mendidik murid-murid. Jika kita hanya menyampaikan
maklumat atau ilmu pengetahuan sahaja kita belum lagi di anggap mendidik.

Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini menuntut peranan yang
lebih besar yang perlu dimainkan oleh GPI sama di peringkat bilik darjah atau
masyarakat. Persoalan yang timbul adalah kita layak dan telah melaksanakan
tanggungjawab sebagai Mudarris, Mualim, Muadib, Mursyid dan Murabbi.

Oleh itu sebagai GPI kita mestilah sedar dan insaf serta memiliki ciri-ciri utama
seperti berikut :

i. Mempunyai akidah yang teguh dan tepat


ii. Mempunyai akhlak dan amalan yang terpuji
iii. Menjadi model terbaik disebut sebut sebagai Qudwah Hasanah
iv. Memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi

Hubungan Pendidikan Islam dengan pelaksanaan Program j-QAF

Kita perlu menyedari bahawa kejayaan dan kegagalan pelaksanaan Program j-QAF
di sekolah adalah menjadi tanggungjawab kita bersama bukan diserahkan kepada
guru-guru j-QAF sahaja. Guru j-QAF dan GPI adalah bersama-sama
bertanggungjawab dalam pelaksanaan program Pendidikan Islam di sekolah.

Status pelaksanaan Program j-QAF

Sehingga kini sebanyak 4467 sekolah telah melaksanakan Program j-QAF dengan
melibatkan guru seramai 15,445 dan 1,594,007 orang murid. Murid kohot 1

3 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


sekarang berada pada tahun 6. Persoalan di sini ialah apakah kohot 1 telah berjaya
mencapai objektif Program j-QAF yang seperti dikehendaki. Program j-QAF
mempunyai matlamat atau objektif antara lain, setelah program ini dilaksanakan
dengan baik dan berkesan semua murid Islam sekolah rendah akan dapat :

- Menguasai bacaan dan tulisan jawi


- Khatam al-Quran
- Menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi dan
- Memantapkan dan menghayati amalan Fardu Ain.

Sehubungan itu dimanakah kedudukan pencapaian murid-murid kita dalam


pelaksanaan Program j-QAF sehingga hari ini.

Penutup

Kita semua memainkan peranan untuk memastikan setiap murid Islam yang
mengikuti pembelajaran Pendidikan Islam dapat menguasai dan mengamalkan apa
yang dipelajari dengan sempurna. Hasil daripada pendidikan inilah yang membentuk
jati diri para pemimpin pada masa hadapan.

Kurikulum Pendidikan Islam juga mengalami perubahan selaras dengan


Transformasi Pendidikan yang melibat perubahan kurikulum semua mata pelajaran
di sekolah KPM. Bermula tahun 2011 Kurikulum Pendidikan Islam tahun 1 akan
berwajah baru. Perubahan kurikulum Pendidikan Islam ini menuntut perubahan
minda dan kaedah pedagogi mata pelajaran Pendidikan Islam untuk memastikan
apa yang dirancangkan dan digubal dalam kurikulum Transformasi ini dapat
disampaikan kepada murid-murid dengan sempurna. Perubahan yang dicadangkan
ini tidak akan berlaku sekiranya kita semua tidak berusaha ke arah itu. Oleh itu
marilah kita semua bersatu tenaga dan usaha untuk memastikan hasrat falsafah
Pendidikan Islam dan falsafah pendidikan negara akan tercapai.

4 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


3. TAKLIMAT DASAR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR).

Slide 1 ___________________________________

___________________________________

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
1

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 2 ___________________________________

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji ___________________________________


semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
bagi melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani ___________________________________
cabaran semasa dan masa depan

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 3 ___________________________________
Gagasan ke-
ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi ___________________________________
penekanan kepada:

Pembangunan modal insan


Penghasilan pelajar celik minda
Pembentukan warga yang menguasai ___________________________________
ilmu, kemahiran dan maklumat
Program membangunkan akal
manusia dalam melahirkan
al--bab
insan Ulul al ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
3

___________________________________

___________________________________

___________________________________

5 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 4 ___________________________________

Teras ke-2 PIPP


___________________________________
Dasar
Membangunkan modal insan
yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni ___________________________________
Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan
kompetensi, menerapkan nilai ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
4

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 5 ___________________________________
Kurikulum Sekolah Rendah

1983 – Kurikulum Baru Sekolah ___________________________________


Rendah (KBSR)
1993 – Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR)
___________________________________
2003 – KBSR (Semakan)
2011 – Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR)
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
5

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 6 ___________________________________

Proses melakukan satu bentuk ___________________________________


perubahan yang holistik kepada
kurikulum persekolahan sedia ada
yang melibatkan perubahan
bentuk, organisasi, kandungan, ___________________________________
pedagogi, peruntukan masa,
kaedah pentaksiran, bahan dan
pengurusan kurikulum di sekolah. ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
6

___________________________________

___________________________________

___________________________________

6 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 7 ___________________________________
Warga Negara
Murid yang seimbang Bertanggung jawab
dari segi intelek,
• Berbudi
rohani, jasmani dan
emosi
• Berilmu Pengetahuan
• Berketrampilan
• Bersatu padu
• Patriotik
• Adil
___________________________________
• Percaya kepada Tuhan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Penyayang
• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berbakti
• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan
• Independent learner

Global Player
• Wawasan 2020
• Rangka Rancangan Jangka Panjang
Pekerja Berilmu
• Inovatif
___________________________________
• Cabaran Abad Ke-21 • Kreatif
• Daya Saing
• Model Ekonomi Baru (MEB) • Dahagakan Ilmu
• Daya Tahan
• Teori Pembelajaran • Menguasai Kemahiran
• Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Berkomunikasi
• 4 Pillars of Education Komunikasi
• Jati Diri
• Creator of Technology
• Belajar Sepanjang
___________________________________
Hayat

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
7

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 8 ___________________________________
Pada akhir peringkat pendidikan rendah murid perlu
mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.
Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:
___________________________________
 penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis,
mengira

 kemahiran menaakul, kreatif & inovatif

 kesedaran kesejahteraan diri (fizikal & mental) ___________________________________


 percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan
nilai murni;

 jati diri & semangat patriotisme

 memahami & menghayati budaya nasional


___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
8

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 9 ___________________________________

BENTUK
BAHAN ORGANISASI ___________________________________

PENGURUSAN
KURIKULUM KSSR KANDUNGAN ___________________________________
PERUNTUKAN
PENTAKSIRAN MASA
PEDAGOGI ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
9

___________________________________

___________________________________

___________________________________

7 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 10 ___________________________________

• Berteraskan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan
___________________________________
• Berasaskan Prinsip KBSR :
- Pendekatan Bersepadu
- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
___________________________________
- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk
Semua Murid
- Pendidikan Seumur Hidup
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
10

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 11 ___________________________________
KOMUNIKASI

Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa
___________________________________
Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM


SEKELILINGNYA MURID
PERKEMBANGAN DIRI
INDIVIDU ___________________________________
Kerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi
Pendidikan Islam Muzik
Pendidikan Moral Seni Visual
Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani &
Kewarganegaraan Pendidikan Kesihatan
Kemanusiaan dan Persekitaran
Sains
Kemahiran Hidup
Kemahiran Hidup
___________________________________
Kajian Tempatan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
11

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 12 ___________________________________
Komunikasi
Penggabungjalinan kemahiran
bahasa secara lisan dan bukan
Sains & Teknologi lisan semasa berinteraksi Kerohanian, Sikap &
Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan
Nilai
Penghayatan amalan
agama, kepercayaan,
___________________________________
kemahiran matematik sikap dan nilai
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

Insan
Perkembangan
Fizikal & Estetika
seimbang
Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan
___________________________________
Perkembangan jasmani dan tentang kemasyarakatan dan
kesihatan untuk kesejahteraan alam sekitar setempat, negara
diri dan global
Pemupukan daya imaginasi, Penghayatan semangat
kreativiti, bakat dan apresiasi patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri ___________________________________


Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
12

___________________________________

___________________________________

___________________________________

8 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 13 ___________________________________

• Kreativiti dan Inovasi ___________________________________


• Keusahawanan
• Teknologi Maklumat dan ___________________________________
Komunikasi

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
13

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 14 ___________________________________
Tahap ll Sekolah Rendah
(Tahun 4 – 6)
pengukuhan dan aplikasi 3M dan
menaakul, kemahiran asas TMK,
perkembangan sosioemosi,
___________________________________
kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3)


penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran
asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,
kognitif, sikap, dan nilai
___________________________________
Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan
menaakul ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
14

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 15 ___________________________________
Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal
berasaskan standard kandungan dan standard ___________________________________
pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


Penyataan spesifik tentang
perkara yang murid patut
Satu penetapan kriteria
atau indikator kualiti
___________________________________
ketahui dan boleh lakukan pembelajaran dan
dalam suatu tempoh pencapaian yang boleh
persekolahan merangkumi diukur bagi setiap standard
aspek pengetahuan, kandungan. ___________________________________
kemahiran dan nilai.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
15

___________________________________

___________________________________

___________________________________

9 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 16 ___________________________________
• Memastikan SEMUA murid melepasi
standard yang ditetapkan
___________________________________
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu
diukur dengan jelas
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan
(assessment for learning) ___________________________________
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam
pembelajaran
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
16

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 17 ___________________________________
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
• Bahasa Malaysia • Bahasa Malaysia
Mendengar, memahami dan
memberi respon terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
Mendengar, memahami dan memberikan
respons dengan betul secara lisan
___________________________________
didengar dengan betul terhadap pelbagai soalan bercapah.

• Bahasa Inggeris • Bahasa Inggeris


Able to express personal response Able to respond to:
to literary texts a. Book covers
b. Pictures in books
___________________________________
c. Characters
with guidance
• Matematik
• Matematik
Menama dan menentukan nilai
nombor Menamakan nombor hingga 100:
a. Membilang objek dalam kumpulan.
b. Menamakan nombor bagi kumpulan
___________________________________
objek sebagai mewakili kuantiti.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
17

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 18 ___________________________________
BIL MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia
2
3
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
___________________________________
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam
4
Pendidikan Moral
5 Pendidikan Jasmani
6
7
Pendidikan Kesihatan
Matematik ___________________________________
MODUL TERAS TEMA
Seni Visual dan Muzik
8 Dunia Sains dan Teknologi
Malaysia Negaraku
MODUL ELEKTIF ___________________________________
9 BCSK/BTSK/B. ARAB/B.IBAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
18

___________________________________

___________________________________

___________________________________

10 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 19 ___________________________________
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL MODUL
SK SJKC SJKT
MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia 360 300 300
2

3
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
330 150
360
150
___________________________________
Bahasa Tamil 360
Pendidikan Islam 180 120 120
4
Pendidikan Moral 180 120 120
5 Pendidikan Jasmani 60 60 60
6
7
Pendidikan Kesihatan
Matematik
30
180
30
180
30
180 ___________________________________
MODUL TERAS TEMA
Seni Visual dan Muzik 60 60 60
8 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
Malaysia Negaraku 30 30 30
MODUL ELEKTIF
9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* 60 (3 waktu di luar jadual waktu)* ___________________________________
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
19

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 20 ___________________________________
MODUL MATA PELAJARAN
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Modul Komunikasi
Bahasa Cina ___________________________________
Bahasa Tamil
Modul Komunikasi BCSK / BTSK/ Bahasa Arab / B. Iban / B.
Elektif Semai / Kadazandusun
Modul Kerohanian, Sikap Pendidikan Islam
& Nilai Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
___________________________________
Modul Fizikal & Estetika
P. Muzik/P. Seni Visual
Matematik
Modul Sains & Teknologi Sains
Reka Bentuk & Teknologi / TMK ___________________________________
Modul Kemanusiaan Sejarah/Malaysia Negaraku

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
20

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 21 ___________________________________

1. Dokumen Kurikulum ___________________________________


• Standard Kandungan
• Standard Pembelajaran
___________________________________
2. Buku Teks
• Berpendekatan Modular
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
21

___________________________________

___________________________________

___________________________________

11 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 22 Kemahiran Berfikir
___________________________________
Dalam Pengajaran &
Pembelajaran Aplikasi Teori
Belajar Cara Kecerdasan
Belajar Pelbagai Dalam
Pengajaran &
Pembelajaran
___________________________________
Pembelajaran Penggunaan
Masteri Teknologi
PEDAGOGI Maklumat &
Komunikasi

Pengajaran
___________________________________
Pembelajaran Berasaskan
Akses Kendiri Kajian Masa
Depan

Pembelajaran
Pembelajaran
Secara
Kontekstual
Secara
Konstruktivisme
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
22

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 23 ___________________________________

Pentaksiran P&P
___________________________________
 Dijalankan secara berterusan untuk mengesan
perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran
___________________________________
 Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

 Bersifat autentik dan holistik


___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
23

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 24 ___________________________________
 Meningkatkan kualiti pendidikan rendah
agar lebih relevan dengan cabaran
masa kini dan abad ke-21;
___________________________________
 Guru memainkan peranan yang penting
bagi mengupayakan P&P yang
berkesan; dan ___________________________________
 Kejayaan transformasi kurikulum
memerlukan komitmen menyeluruh
daripada semua pihak termasuk
penggubal dasar, pengurus kurikulum, ___________________________________
ibu bapa serta pihak berkepentingan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
24

___________________________________

___________________________________

___________________________________

12 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 25 ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
25

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4. TAKLIMAT DASAR KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM.

Slide 1 ___________________________________

___________________________________
KURIKULUM TRANSFORMASI
PENDIDIKAN ISLAM RENDAH
___________________________________
Sektor Pendidikan Islam
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 2 ___________________________________
 Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah
adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu,
beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia ___________________________________
dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah
sebagai panduan dalam kehidupan seharian
supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di ___________________________________
dunia dan di akhirat.

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

13 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


___________________________________

Slide 3 ___________________________________
 membaca al-Quran dengan betul,fasih dan bertajwid;
 menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk ___________________________________
bacaan dalam solat dan ibadat harian;
 memahami maksud beberapa surah yang dipelajari
dan menghayati pengajarannya; ___________________________________
 mengamalkan pembacaan al-Quran dalam
kehidupan;
 memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai
pegangan akidah dan benteng keagamaan; ___________________________________

3
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 4 ___________________________________
 mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain
serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan
kewajipan umat Islam; ___________________________________
 memahami dan mengambil iktibar dengan sirah
Rasulullah s.a.w. sebagai asas perkembangan
tamadun manusia; ___________________________________
 mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak
dalam kehidupan seharian; dan
 membaca dan menulis jawi serta mencintainya ___________________________________
sebagai warisan budaya bangsa.

4
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 5 ___________________________________

Mata pelajaran PI adalah mp teras ___________________________________


kepada murid Islam yang wajib diajar
di institusi pendidikan yang
mempunyai sekurang-kurangnya 5 ___________________________________
orang murid Islam. MP ini diajar oleh
GPI yang diluluskan oleh pihak ___________________________________
berkuasa negeri.

5
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ___________________________________

___________________________________

___________________________________

14 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


___________________________________

Slide 6 ___________________________________

• Pendidikan asas ulum syariah.


• Mengambil kira tahap perkembangan dan
___________________________________
kemampuan murid
• Menjelmakan kesepaduan ilmu aqli dan naqli.
• Merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. ___________________________________
• Menekankan pembentukan dan pembangunan insan
mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah
pembangunan tamadun bangsa dan negara. ___________________________________
• Penulisan bahan kurikulum Pendikan Islam
menggunakan tulisan jawi.
6
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 7 Agihan Masa


___________________________________
Tahun 1
6 bulan
6 bulan
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
perta
kedua

Tilawah dan
ma

3 waktu
___________________________________
Al Quran

hafazan 4 waktu
(iqra’ + 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu
(iqra’)
hafazan)

Hadis
Kefahaman -

-
-

-
-

-
___________________________________
Akidah
2 waktu 2 waktu 2 waktu 2 waktu
Ibadah
- 2 waktu 2 waktu
Sirah
___________________________________
Adab

Jawi 2 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu

7
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 8 ___________________________________

 Tulisan jawi digunakan dalam semua ___________________________________


dokumen mata pelajaran PI. Dokumen-
dokumen tersebut ialah Dokumen
Standard, buku teks dan bahan-bahan
___________________________________
sokongan lain. Tulisan jawi juga digunakan
dalam proses pengajaran dan ___________________________________
pembelajaran serta semua aktiviti
penilaian.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
___________________________________
8 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

15 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


___________________________________

Slide 9 ___________________________________

 Bidang al Quran
___________________________________
 Bidang Hadis
 Bidang Akidah
 Bidang Ibadah ___________________________________
 Bidang Sirah
 Bidang Adab
___________________________________
 Bidang Jawi

9
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 10 ___________________________________

 Penguasaan terhadap amali PI dinilai ___________________________________


melalui pelaksanaan (PAFA). Ia
dilaksanakan secara berterusan sepanjang
tempoh P&P dengan menggunakan buku ___________________________________
panduan PAFA. Pencapaian pelajar
direkod dan dilaporkan kepada KPM. ___________________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


___________________________________
10 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

Slide 11 ___________________________________

 Kurikulum transformasi menegaskan penggunaan


___________________________________
pelbagai pendekatan P&P yang memberi lebih
penekanan kepada hands-on learning seperti inkuiri
penemuan, pembelajaran berasaskan projek, ___________________________________
pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran
secara kontekstual, pembelajaran masteri dan
pembelajaran luar bilik darjah. Pendekatan yang
digunakan mesti menyediakan peluang pembelajaran
___________________________________
murid yang tidak terhad, menyeronokkan serta
mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid.
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
11 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

16 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


___________________________________

Slide 12 ___________________________________

 Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk ___________________________________


membolehkan penilaian yang lebih autentik
dan holistik. Pentaksiran formatif berasaskan
sekolah dijalankan secara berterusan untuk ___________________________________
mengesan perkembangan dan pencapaian
murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid
yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti ___________________________________
pemulihan dan kekuatan murid perlu
ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
___________________________________
12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

Slide 13 ___________________________________

 Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum,


bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibuat ___________________________________
dengan merujuk kepada sumber rujukan yang muktabar.
Segala fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan kepada
kefahaman Islam yang betul sebagaimana yang dibawa oleh
Rasulullah s.a.w. Bagi menyelaras kefahaman dan amalan
___________________________________
murid, segala bahan sokongan dan proses pengajaran dan
pembelajaran hendaklah dibina dan dilaksanakan
berdasarkan fahaman Ahli Sunnah wa al Jamaah dan ___________________________________
pendapat yang muktabar daripada Mazhab Shafie serta
keputusan-keputusan yang diterima pakai daripada pihak
berkuasa dalam urusan agama di Malaysia.
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
13 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

Slide 14 ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
14 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

17 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


5. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)
a. Elemen Kreativiti .

b. Elemen Keushawanan

c. Elemen Teknologi Maklumat dan Kumuniksai (TMK)

Slide 1 ___________________________________

___________________________________

___________________________________
Kursus Orientasi Jurulatih Utama
KSSR Tahun 1
2010
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 2 ___________________________________

 Elemen Kreativiti dan ___________________________________


Inovatif
 Elemen Keusahawanan
 Elemen Teknologi ___________________________________
Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2

___________________________________

___________________________________

___________________________________

18 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 3 ___________________________________
 Kemahiran abad ke-21

 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia


Sebagai Negara Perindustrian. ___________________________________
Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh
kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi#mestilah boleh
mencipta, menambah dan memperbaharui (Tun Mahathir).
 Model Ekonomi Baru (MEB)
• Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MEB ialah
Keusahawanan dan Inovatif
___________________________________
• mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40%
terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula
dan mengembangkan perniagaan

 Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK sebagai mata


pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran.
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 3

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 4 ___________________________________
 Pembangunan Pemikiran:
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined
Mind
Synthesizing
Mind
Creating
Mind
___________________________________
Respectful Ethical Mind
Mind
 Taksonomi Bloom (revised)
Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating

Kejayaan k-ekonomi
(Profesor Andy
New Basics Skills Successful Knowledge
Economics Characterized by:
___________________________________
Hargreaves)  Multiliteracy • Creativity
 Creativity • Flexibility
Kreativiti:  Communication • Problem solving
• keperluan masa  IT • Ingenuity
 Teamwork
kini/masa depan • Collective intelligence
• menjamin kejayaan
k-ekonomi sesebuah
negara.
 Lifelong learning
 Adaptation and change
 Environmental
• Profesional task
• Risk taking
• Continuous improvement
___________________________________
responsibility

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 4

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 5 ___________________________________

___________________________________
 Melaksanakan EMK di dalam
semua disiplin ilmu
 Mengikut tajuk/topik atau unit ___________________________________
yang sesuai
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 5

___________________________________

___________________________________

___________________________________

19 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 6 ___________________________________

Berdasarkan kepada pelbagai definisi, kreativiti boleh


dijelaskan sebagai: ___________________________________
• kebolehan individu untuk menghasilkan
atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan
mencapai sesuatu objektif.
• kebolehan individu untuk menggunakan
daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.
___________________________________
• kebolehan individu untuk menghasilkan
idea yang tulen, asli atau baru.
• hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau
memenuhi sesuatu keperluan. ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 6

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 7 ___________________________________
• Proses kreatif terarah diaplikasikan sebagai model pengajaran
dan pembelajaran (teaching for creativity)
• Pengajaran secara kreatif oleh guru (creative teaching)
___________________________________

___________________________________

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 8 ___________________________________
Satu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap,
kaedah berfikir dan nilai ke arah menjadi seorang
usahawan.
___________________________________
SIKAP
KEUSAHAWANAN

PEMIKIRAN NILAI MORAL


KEUSAHAWANAN 5 FOKUS
ELEMEN
DAN ETIKA
KEUSAHAWANAN
___________________________________
KEUSAHAWANAN
FORMULASI
PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN KEMAHIRAN
KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI DAN
VOKASIONAL ___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 8

___________________________________

___________________________________

___________________________________

20 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 9 ___________________________________
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi
yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer,
peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh,
memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula,
menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila
___________________________________
masa.
Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti
berikut:
 Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran
TMK
___________________________________
 Belajar Dengan TMK – pengupaya untuk mengajar
dan belajar
 Belajar Melalui TMK – pencapaian maklumat, ilmu
pengetahuan dan penggunaan bahan p&p yang
dicapai/akses melalui media TMK
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 9

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 10 ___________________________________

___________________________________
Rujuk buku panduan Kreativiti dan
Inovatif
___________________________________

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 10

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 11 ___________________________________
Disiplin Dokumen Standard Situasi Penerapan Keusahawanan
Ilmu
Matematik 3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen
3.2 Tambah dan tolak melibatkan
wang
Di kantin murid
menggunakan wang untuk
membeli kuih atau jual beli
•Sikap: Sangat peka kepada peluang
(untuk menyimpan duit belanja yang
lebih)
•Pemikiran: boleh membezakan
___________________________________
Mengenal pasti mata wang secara amnya. syiling dan wang kertas; memberi
Malaysia dalam bentuk syiling penilaian terhadap jenis barangan
dan wang kertas dengan harganya
Menukar wang: Syiling hingga 1 •Kaedah: main peranan
ringgit Aktiviti P & P:
Murid memainkan peranan sebagai
penjual kuih dan pembeli kuih; urusan
jual beli secara am. ___________________________________
Pendidikan Standard Kandungan Peniaga dan pembeli •sikap: berkeupayaan memimpin
Islam 4.0 Sirah sedang berurus niaga •nilai moral: tidak menindas,
menghormati hak orang lain
4.1 menyatakan keturunan Nabi
•kaedah: main peranan
Muhamad SAW dan tanda- Aktiviti P & P:
tanda kenabian baginda Murid berlakon cara berurus niaga
Standard Pembelajaran
4.1.1. menyatakan salasilah
keturunan Nabi Muhamad
dengan memasukkan ciri-ciri baik yang
ada pada Nabi Muhamad SAW ___________________________________
SAW sebelah ibu dan bapa

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 11

___________________________________

___________________________________

___________________________________

21 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 12 ___________________________________
Disiplin Dokumen Standard Situasi Penerapan Keusahawanan
Ilmu
Pendidikan
Kesihatan
Standard Kandungan
1. Penyalahgunaan Bahan
6.1 Mengetahui pelbagai jenis ubat
Standard Pembelajaran
Situasi di sebuah
farmasi/kaunter
ubat.


Sikap: Boleh membina jaringan sosial
Sikap: Kesanggupan belajar daripada kesilapan
Perbualan antara doktor dengan pelanggan; atau peniaga/ ahli farmasi
dengan pembeli.
___________________________________
1. Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. Aktiviti P & P:
2. Menyedari bahawa ubat boleh Kaedah : Main peranan
membahayakan kesihatan – salah guna Murid memberi maklum balas (sumbang saran) secara lisan mengenai
pengambilan ubat, ubat yang berubah maklumat yang betul dan penting tentang ubatan. Contohnya:
warna, rasa, bau, rupa, tamat tempoh kaedah yang betul menggunakan ubat, tarikh luput, dos ubat
3. Mematuhi preskripsi doktor apabila yang betul dan kekerapan mengambil ubat.

Kreativiti
dan Seni
mengambil ubat
Membentuk dan Membuat Binaan
Origami
Murid menjual
origami yang


Sikap: Sangat peka kepada peluang
Sikap: Daya kreativiti dan inovatif
___________________________________
Visual dihasilkan. • Sikap: Fleksibiliti
• Sikap: Berorientasi masa depan
• Aplikasi kemahiran teknologi vokasional dan
keusahawanan : Menghasilkan binaan origami yang pelbagai
• Pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan :
Membuat perbandingan antara binaan origami dan dapat


menentukan perbezaan kualiti dan dapat menentukan harga
yang sepadan.
Nilai Etika Keusahawanan: Menghormati cara hidup orang lain
___________________________________
Menghargai kepelbagaian manusia
Aktiviti P & P:
Murid membentuk dan membuat binaan origami.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 13 ___________________________________
Disiplin Ilmu Strategi Pembelajaran
 Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Murid boleh
Bahasa memasukan imej untuk menjadikan karangan lebih menarik.
 Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid.

Bahasa, Muzik
 Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan, ton suara dan keseronokan belajar. ___________________________________
 Pembentangan tugasan atau projek menggunakan perisian aplikasi seperti persembahan (MS
PowerPoint), pemprosesan perkataan (MS Word),perisian grafik (MS Paint) dan hampran elektorik (MS
Excel).
 Membuat laporan bersuara menggunakan video atau gambar; dan buku skrap atau projek folio digital.
 Menggunakan perisian pemproses perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word,

Semua disiplin
MS PowerPoint dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran
mereka.
 Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian
___________________________________
pemproses perkataan, perisian persembahan, perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word,
ilmu
MS PowerPoint, MS Excel, MS Access dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan
Internet.
 Penggunaan e-mel dan laman sosial web untuk menggalakkan berkongsi idea dan interaksi sosial
antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara.
 Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan
luar negara melalui Internet.
 Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet.
___________________________________
 Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 14 ___________________________________

Contoh 1: Contoh 2: Contoh 3:

Tajuk: Disiplin ilmu


___________________________________
Tajuk: Disiplin ilmu Tajuk: Disiplin ilmu
Standard Kandungan:
DS disiplin ilmu Standard Kandungan: Standard Kandungan: DS
Standard Pembelajaran: DS disiplin ilmu disiplin ilmu
DS disiplin ilmu Standard Pembelajaran: Standard Pembelajaran:
Masa:
EMK: Kreativiti – fasa
persediaan dan/atau
DS disiplin ilmu
Masa:
DS disiplin ilmu
Masa:
___________________________________
fasa imaginasi EMK: Keusahawanan – EMK: TMK - SK – 1.0, 2.0
sikap peka kepada SP – 1.1, 1.7, 2.2, 2.3
peluang
Kreativiti – fasa imaginasi

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

___________________________________

22 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Slide 15 ___________________________________
Dokumen Standard
Disiplin Ilmu
___________________________________
+
EMK: + + EMK:
EMK:
Kreativiti & - -
Keusahawanan TMK
Inovasi
& & ___________________________________
=
Pembelajaran yang berkesan (pembangunan
kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/
penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 15

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 16 ___________________________________
 Setiap JPN terdapat wakil yang telah
didedahkan mengenai EMK
___________________________________
 Di setiap negeri ada (senarai nama
disertakan di dalam CD-ROM):
Jurulatih Utama Kreativiti dan Inovatif
Jurulatih Utama TMK ___________________________________
 Setiap IPG ada wakil yang telah
didedahkan mengenai EMK
___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 17 ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 17

___________________________________

___________________________________

___________________________________

23 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


5.1 Standard kandungan dan standard pembelajaran pemikiran Kreatif

Standard Pembelajaran
Standard Kandungan
(Amalan)
Fasa Persediaan
1.1.1 Muridakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan
1.1 Pemerhatian terhadap
Membuat pemerhatian 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan dan pendengaran,
aktif untuk mengumpul sentuhan rasa dan bau
maklumat 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek secara
menyeluruh
1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrument atau
spesimen dengan sesuai..
1.1.4 Mengendalikan alat, radas bahan instrument atau
spesimen dengan betul.
1.1.5 menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai.
1.1.6 Mengenal pasti ciri objek dengan tepat.
1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul.
1.1.8 Mengenal pasti objek sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul.
Menganalisis maklumat 1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.
dengan menghuraikan 1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu
kepada bahagian yang 1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu.
lebih kecil bagi 1.2.5. Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa.
memahami sesuatu. 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan buruk.
1.2.7 Mengimbas kembali idea.
1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan menyokong
berdasarkn fakta dan maklumat.

Fasa Imaginasi

1.3 Penjanaan idea 1.3.1 Menghasilkan idea-idea baru yang banyak ( yang
Menghasilkan idea-idea mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik)
yang berkaitan dengan 1.3.2 Menghasilkan idea secara berterusan.
sesuatu perkara. 1.3.3 Menghasilkan ide yang bermakna.
1.3.4 Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan
malumat yang ada.

24 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Standard Pembelajaran
Standard Kandungan
(Amalan)

1.4 Sintesis idea 1.4.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan,membina


Menggabungkan tajuk.
maklumat yang 1.4.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan,
berasingan untuk kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan,
menghasilkan/ memilih laporan,lakaran.
sesuatu. 1.4.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan jika
maklumat tambahan diperlukan.
1.4.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir.
1.4.5 Membincang kebaikan / kelebihan dan
keburukan/kekurangan yang menjurus kepada keputusan
akhir.
1.4.6 Mencabar dan menilai maklumat baru yang diperolehi
sama ada perlu tindakan susulan atau diketepikan.
1.4.7 Membuat refleksi yng konstan/ secara berterusan.

Fasa Perkembangan

1.5 Penambahbaikan 1.5.1 Menokok tambah idea.


Membuat 1.5.2 Mengubah suai idea.
penambahbaikan untuk 1.5.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.
mengembangkan atau 1.5.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan tugasan.
mempelbagaikan 1.5.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek.
sesuatu idea untuk
meningkatkan mutu
atau keindahan hasil
karya/cipta.

1.6 Menilai 1.6.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolk
Membuat pertimbangan idea.
tentang sesuatu 1.6.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan
perkara keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti
atau lasan tertentu.
1.6.3 Membuat wajaran dengan betul.
1.6.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta
sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau
prasangka.

25 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Standard Pembelajaran
Standard Kandungan
(Amalan)
Fasa Tindakan

1.7 Pelaksanaan 1.7.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang
lebih kecil dan khusus.
Menyampaikan dan 1.7.2 Menyusun ide secara tersusun dan mudah difahami.
mempersembahkan 1.7.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea
idea atau menghasilkan tidak seperti yang biasa, idea belum ada sebelumnya atau
prototaip frekuinsi idea kecil.

1.8 Amalan 1.8.1 Peka kepadaperkara di sekeliling.


berterusan 1.8.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah /
Peka kepada perkara di kesilapan / kelemahan.
sekeliling dan menjana 1.8.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan ide
idea untuk berkreatif. baru secara berterusan..

26 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


6. Dokumen Standard KSSR Tahun Satu. (Lampiran )

7. Agihan Waktu KSSR Pendidikan Islam Tahun Satu

@ @âýg@åÔí†í†äÏ@ìnÓë@åèî™a

@ @@@@ 1 æìçbm@ïb߉ìЎãŠm

@ @òîÇŠ’Ûa@âìÜÇ
@ @ðëbu @ @æaõŠÔÛa @ @ìšÌîß
@ @Ö‫ﺧﻼ‬a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ
@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 1

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @2

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @3

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @4

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @5

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @6

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @7

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @8

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @9

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @10

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @11

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @12

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @13

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @14

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @15

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @16

@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @17

27 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @òîÇŠ’Ûa@âìÜÇ
@ @ðëbu @ @æaõŠÔÛa @ @ìšÌîß
@ @Ö‫ﺧﻼ‬a @ @ñ @ @p…bjÇ @ @ê†îÔÇ
@ @2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @4 @ @18

@ @1 @ @ @ @ @ @ @ @2 @ @3 @ @19

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @20

@ @1 @ @2 @ @ @ @ @ @ @ @3 @ @21

@ @1 @ @ @ @2 @ @ @ @ @ @3 @ @22

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @23

@ @1 @ @ @ @ @ @ 2 @ @3 @ @24

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @25

@ @1 @ @2 @ @ @ @ @ @ @ @3 @ @26

@ @1 @ @ @ @ @ @ @ @2 @ @3 @ @27

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @28

@ @1 @ @2 @ @ @ @ @ @ @ @3 @ @29

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @30

@ @1 @ @ @ @ @ @ @ @2 @ @3 @ @31

@ @1 @ @ @ @2 @ @ @ @ @ @3 @ @32

@ @1 @ @2 @ @ @ @ @ @ @ @3 @ @33

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @34

@ @1 @ @ @ @ @ @ @ @2 @ @3 @ @35

@ @1 @ @ @ @ @ @2 @ @ @ @3 @ @36

@ @54 @ @4 @ @2 @ @7 @ @5 @ @ @ @éÜßìu

28 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


8. AGIHAN TAJUK KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU.

ìmb@æìçbm@õaŠÓa@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @a‰b×ŠÏ @ @ìšÌîß
@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß
@ @ @ @4 @ @6@M@1@÷Nâ @1@õaŠÓa @ @1
@ @H@‫خ‬-‫@ا‬I@mc…@ìmb@í‰biŠi

@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß
@ @ @ @4 @ @12@M@7@÷Nâ @1@õaŠÓa @ @2
@ @H@˜@M…@I@mc…@ìmb@í‰biŠi

@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß
@ @ @ @4 @ @19@M@13@÷Nâ @1@õaŠÓa @ @3
@ @H ‫ ك‬-‫@ط‬I@mc…@ìmb@í‰biŠi

@ÝšËìm@òíõbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß
@ @ @ @4 @ @30@@M@20@÷Nâ @1@õaŠÓa @ @4
@ @H ‫ ي‬-‫@ل‬I@mc…@ìmb@í‰biŠi

@ÒëŠy@4@æa…@2,3@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×
@ @ @ @4 @ @13@@M@1@÷Nâ @2@õaŠÓa @ @5
@ @Nmc…@í‰biŠi@ÎìäßbŠi

@ @ @ @4 @ @†ß@a†äm@æa…@†ß@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ× @ @30@M@14@÷Nâ @2@õaŠÓa @ @6

@„bi…@êëbi…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa…@ÒëŠy
@ @ @ @2 @ @5@M@1@÷Nâ @3@õaŠÓa @ @7
@ @NÍväÏ@ëbma@Õí†äîÏ

@„bi…@êëbi…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa…@ÒëŠy
@ @ @ @2 @ @13@M@6@÷Nâ @3@õaŠÓa @ @7
@ @NÍväÏ@ëbma@Õí†äîÏ

@„bi…@åÏ…bç@í‰biŠi@òàÜ×@æa…@ÒëŠy
@ @ @ @4 @ @30@M@14@÷Nâ @3@õaŠÓa @ @8
@ @ÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ

@ @ @ @4 @ @åíìäm@æõbbi @ @6@M@1@÷Nâ@4@õaŠÓa 9

@ @ @ @4 @ @H´ÛI@ÍväÏ@æõbbi @ @10@M@7@÷Nâ @4@õaŠÓa @ @10

29 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @a‰b×ŠÏ @ @ìšÌîß
@ @ @ @4 @ @éäî؍@áîß@æa…@éäî؍@æìã@æõbbi @ @10@M@7@÷Nâ @4@õaŠÓa @ @11

@ @ @ @4 @ @éÜÔÜÓ@æõbbi @ @6@M@1@÷Nâ @4@õaŠÓa @ @12

@ @ @ @2 @ @éäî؍@۲ÒëŠy@æõbbi @ @20@M@18@÷Nâ @4@õaŠÓa @ @13

@ @ @ @2 @ @éäî؍@۲ÒëŠy@æõbbi @ @30@M@21@÷Nâ @4@õaŠÓa @ @13

@ @ @ @2 @ @sãõbbi@†Ï@…a@Ö†îm ‫اﻟﻴﻒ‬ÒëŠy @ @2@M@1@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @14

@ @ @ @2 @ @æì؍@„bi…@‫@اﺧﲑ‬ÒëŠy@ÑÓë @ @5@M@3@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @14

@ @ @ @2 @ @‫@ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺑﺮﺑﺎرﻳﺲ دوا دأﺗﺲ‬ÒëŠy@†Ï@ÑÓë @ @@6@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @15

@ @ @ @2 @ @éìiŠß@bm@†Ï@ÑÓë @ @@8@@M@7@÷Nâ 5@õaŠÓa @ @51

@ @ @ @2 @ @ò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõbbi@a†äm @ @@8@M@7@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @16

@ @ @ @2 @ @ñ†‘@áîß@æa…@æìã @ @@11@M@10@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @16

@…a@Ö†îm@âü@ÑîÛa@æa…@æõbbi@†Ï@…a@âü@ÑîÛa
@ @ @ @2 @ @@13@M@12@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @17
@ @æõbbi@†Ï

@ @ @ @2 @ @†í†’m@a†ämŠi@åíõü@ÒëŠy @ @@19@M@14@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @17

@ @ @ @2 @ @BlB@ì·Ši@éäî؍@áîß @ @@20@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @18

@ @ @ @2 @ @îÐîã@æa…@Ýjm@„bi…@a@éàÜ×@æõbbi @ @@23@M@21@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @18

@‰@B@@@æa…@B@Þ@B@ì·Ši@åíìäm@æa…@éäî؍@æìã
@ @ 3 @ @@26@@M@24@÷Nâ @5@õaŠÓa @ @19
@ @B

@ @ 3 @ @B@@@@@@B@a†äm@†Ï@ò׊y@a@ÍväÏ@æõbbi @ @@30@@M@27@÷Nâ 5@õaŠÓa @ @20

@ @ 3 @æa…@BëB@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@éäî؍@æìã @ @@6@M@1@÷Nâ @6@õaŠÓa @ @21

30 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @a‰b×ŠÏ @ @ìšÌîß
@ @BðB

@ @ 3 @ @@BlB@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@éäî؍@æìã @ @@10@@M@7@÷Nâ@6@õaŠÓa @ @22

@ @ 3 @ @ïÔîÔy@‫@@ @ اﺧﻔﺎء‬18@@M@11@÷Nâ @6@õaŠÓa @ @23

@ @ 3 @ @ÑÓë@a†äm @ @@20@@M@19@÷Nâ @6@õaŠÓa @ @24

@ @ 3 @ @ìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë @ @@26@@M@21@÷Nâ @6@õaŠÓa @ @25

@ @ 3 @ @ñ‰ì@Þëc…@ÒëŠy@@æõbbi @ @@27@÷Nâ @6@õaŠÓa @ @26

@ @ 3 @ @åÄÐy @ @@4@@M@1@òía ò¤bÐÛa @ @27

@ @ 3 @ @åÄÐy@ @@7@@M@5@òía5 @–@7@òía ò¤bÐÛa @ @28

@ @ 3 @ @åÄÐy@æa…@æõbbi @ @@7@@M@1@òía ò¤bÐÛa @ @29

@ @ 3 @ @åÄÐy @ @@3@M@1@òía ÷bäÛa@ñ‰ì @ @30

@ @ 3 @ @åÄÐy @ @@6@M@1@òía ÷bäÛa@ñ‰ì @ @31

@ @ 3 @ @åÄÐy @ @@3@@M@1@òía ÕÜÐÛa@ñ‰ì @ @32

@ @ 3 @ @åÄÐy @ @@5@@M@1@òía ÕÜÐÛa@ñ‰ì @ @33

@ @ 3 @ @åÄÐy@ @@2@M@1@òía ‫@اﻻﺧﻼص‬ñ‰ì @ @34

@ @ 3 @ @åÄÐy@ @@4@M@1@òía ‫@اﻻﺧﻼص‬ñ‰ì @ @35

31 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ìmb@æìçbm@ñ†îÔÇ@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a
@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @ìšÌîß

@ @ @ @2 @ @æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@2.1 @ @19

@ @ @ @2 @ @æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@2.1@ @ @24

@ @ 2 Na@†Ð×@æb¹aŠi@ïàè¾@2.3@ 27

@ @ 2 âýg@æì×ë‰@ïàè¾@@2.4@ 31

@ @ 2 ñ…bè‘@òàÜ×@ïàè¾ 2.5@@ 35

@ @ìmb@æìçbm@ñ…bjÇ@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a

@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @ìšÌîß

@ @ @ @2 @ @ïìŠi@ÑîŽãì×@3.1 @ @20

@ @ @ @2 @ @N‫´@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬mŠÌÏ@3.2 @ @23

@ @ 2 ‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@3.3 25

@ @ 2 (‫´@وﺿﻮء )ﻋﻤﻠﻲ‬mŠÌÏ@@3.3 28

32 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ìmb@æìçbm@ñ@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a

@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @ìšÌîß

@@†àª@ã@åãë‰ìn×@å×bmbrß@@@@@@4.1
@ @ @ @2 @ @22
@ @a†äîši@´jä×@٢a†äm@æa…

@†àª@ã@æõaììrÏ@é–Ó@å×bmbrß 4.2
@ @ @ @2 @ @32
@ @

@ @ìmb@æìçbm@l…a@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a

@ @³mb @ @ìnÓë @ @Öìubm @ @ìšÌîß

@ @ @ @2 @ @âìäîß@æa…@å×bß@l…a @ @21

@ @ @ @2 @ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a @ @26

@ @ @ @2 @ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a @ @29

@ @ @ @2 @ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a @ @33

@ @

33 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ìmb@æìçbm@ðëbu@ïb߉ìЎãŠm@Öìubm@åèî™a

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
(‫ ث‬،‫ ت‬،‫ب‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…
@ @1
@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@âb@Ðàç@Íí@(‫ ث‬،‫ ت‬،‫ب‬I@ÝšËìm
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
،‫@ح‬L„@L‫ج‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…@(‫خ‬
2
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@(‫ خ‬،‫@ح‬L„@L‫ج‬I
@ @@NÞìni@åË…

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
،‫ ز‬،‫@ر‬L‡@L‫د‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…@(ú ،‫و‬
3
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@Ðàç@Íí@(@ú ،‫ و‬،‫ز‬ ،‫@@ر‬L‡@@L‫@د‬I
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi@âb

34 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
،‫ ص‬،‫ ش‬،‫س‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…@(‫ض‬
4
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@Ðàç@Íí@( ‫ ض‬،‫ص‬ ،‫ ش‬،‫@س‬I
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi@âb

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6N1@
،‫ ع‬،‫ ظ‬،‫@ط‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…@(Î ،‫غ‬
5
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@Íí@(@Î ،‫ غ‬،‫ع‬ ،‫ ظ‬،‫@ط‬I
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi@âb@Ðàç

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@( ‫ ق‬،Ò ،‫@ف‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…
6
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@( ‫ ق‬،Ò ،‫@ف‬I
@ @@NÞìni@åË…

35 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@(‫ ل‬،ā@LÚ ،‫ا‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…
7
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@(‫ ل‬،ā@LÚ ،‫ا‬I
@ @@NÞìni@åË…

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@(bç@Lê ،‫@م‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…
8
@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@åË…@sÓìnäi@âb@Ðàç@Íí@(bç@Lê ،‫@م‬I
@ @@NÞìni

@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.1.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.1@
@(ð@Lt ،‫ن‬I@ÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy @ @NÝšËìm@ðëbu@۲ÒëŠy
@ @.Þìni@åË…
9
@ðëbu@۲ÒëŠy@îÛìäß@æa…@aˆîj¾@@6.1.2
@âb@Ðàç@Íí@(ð@Lt ،‫ن‬I@ÝšËìm
@ @@NÞìni@åË…@sÓìnäi

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@Ht@L‫@ن‬L‫@ث‬L‫@ت‬L‫@)ب‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy
10
@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…@LÞëc…
.Þìni

36 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@LÞëc…@H„@L‫@خ‬L‫@ح‬L‫@)ج‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy
11
.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@Hú@،‫ و‬،‫ ز‬،‫@ر‬L‫@ذ‬L‫@د‬L‫@)ا‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy
12
@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…@LÞëc…
.Þìni

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
،‫ ط‬،‫@ض‬L‫@ص‬L‫@ش‬L‫@)س‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy
13
@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…@LÞëc…@H‫ظ‬
.Þìni

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@éÌm…@LÞëc…@HÎ@L‫@غ‬L‫@)ع‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy 14

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6N2@
@LÞëc…@HÖ@LÒ@L‫@)ف‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy 15

NÞìni@åË…@æõbmb×ŠÏ ‫ﺧﲑ‬c…@æa…@éÌm…

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@æa…@éÌm…@LÞëc…@H‫@م‬L‫@)ل‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy 16

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…

37 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@Lpìjrß@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.2.1 @îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@6.2@
@éÌm…@LÞëc…@Hā@LÚ@L‫@)ي‬ðëbu@ÒëŠy @ @NÎìjßbŠi@ðëbu@۲ÒëŠy 17

.Þìni@åË…@æõbmb׊Ï@‫ﺧﲑ‬c…@æa…

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ëa@ ða a ëa @ ða a

ëë@ ðë ë ëë ðë @aë
18
ìí@ ïí ‫ﻳـ‬ ìí ïí bí

@ @Zêìnãì

@@@‰ìiëa@@@@‰ìØía@@@Õßa@@@ïiëa@@@ìjía@@@@¿a
ìíìí@@@@@aŠíë@@@@xa‰

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ìi@ ïi bi @ìi ïi bi
19

ìm@ ïm bm ìm ïm @bm

ìu@ ïu bu ìu ïu bu

38 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@ @Zêìnãì

@@@ìuìm@îm@@@ïubm@@@ìiìi@@@@ïvîi@@@ìubi
ìnîu@@@@ïmbu

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ì@ ï b ì ï b
20
ë…@ ð… … ë… ð… @a…

@ @Zêìnãì

@@@ïubm@@@ïì@@@ïmì@@@ìì@@@@ìmb
ìi…@@@@ë…a…

39 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ë‰@ ð‰ ‰ ë‰ ð‰ a‰

ì@ ï b ì ï @b
21

@ @Zêìnãì

@@@ðŠ@ìì@@@ð‰b@@@ïmë‰@@@bë‰@@@ìma‰
@@@@ë‰bi@ïub@@@ð‰b@@@ð@@@bíì
ììi

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ìË@ ïË bË ìË ïË @bË
22
ìÏ @ ¿ bÏ ìÏ ¿ @bÏ

@ @Zêìnãì

Ï@@@@ìmìÏ@@@@ïÐîÏ@@@@ìbÏ@@@@bËbË

40 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ì×@ ï× b× ì× ï× b×

ì™@ ï™ b™ ì™ ï™ @b™ 23

@ @Zêìnãì

@@@ïšî™@@@ë‰b™@@@ì×ì×@@@@ð×@@@ï×b×
ìØîm@ìØi@@@ìj™@@@ìØî@@@ïì™

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ìÛ @ ï Û kÛ ìÛ ïÛ ü

ìß@ ïß bß ìß ïß @bß
24

@ @Zêìnãì

@ìŽÛ@@@@ð‰ìÛ@@@ììÛ@@@ð†îÛ@@@ð‰ü
@@@@ïÛbm@ìmìß@@@bvîß@@@Úìß@@@ïàîß@@@ð‰bß
ýí‰

41 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

o e ĕ u i a

ìã@ ïã bã ìã ïã @bã

ëú@ ð ú ú ëú ðú @aú 25

@ @@ @Zêìnãì

@@@@ýîãaú@@@ýíú@@@@bmìã@@@ð‰ìã@@@aã@@@ïbã
@ @ìäîß@@@bäî@@@bŽíú@@@ïãì™

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.3.1 @ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3@
.Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @NÚìiŠm@pb×

@ @
o e ĕ u i a

ìç@ ïç bç ìç ïç bç

ìq@ ïq bq ìq ïq @bq 26

@ @@ @Zêìnãì

@@@ìrÏ@@ïça…@@@bqìq@@@ïqbq@@@ï×ìç@@@ð‰bç
@ @ïqìi@@@@ëq@@@ìçbi@@@ïiìç

42 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.4.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.4@
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb×ŠÏ @ @NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß
.Þìni@åË…

@ @@ @Zêìnãì
27

@ @bnîÜÏ@@@aëbn×@@@übèÏ@@@ýîãaú

@ @ÚaŠã@@@ìßbnm@@@bnîãaë@@Úbvu

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.4.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.4@
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb×ŠÏ @ @NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß
.Þìni@åË…

@ @@ @Zêìnãì 28

@bníŠ×@bvîà×@@aßb×@@@@@bníŠi@@@@@ìmbЍ
@ @@@@ìíýß@@@bËbä×@ @@bn튁@@

@ @ð‰bä×@ @@ðbj×

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.5.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.5@
@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…
.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm
29
@ @@ @Zêìnãì

@@÷ú@@m@@™@@o@@áu@@†×@@i
@ @â…@@á™@@áÏ

43 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.5.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.5@
@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…
.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm
30
@ @@ @Zêìnãì

@@Îìm@@Ýîu@@´m@@´Ï@@Îaë@@Þby@@…aë
@ @@÷ì@@pìi@@Þì™

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.6.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.6@
@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…
.Þìni@åË…
31

@ @@ @Zêìnãì

@ @Õи@@éj·@@ŠšÌÛ@@Þ†äç@@³äu@@Ýnäi

@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@oÏa…@†í‰ìß@@6.7.1 @æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.7@
@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…
.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @NÒìmìmŠm

@ @@ @Zêìnãì 32

@ @éub™@@pìb×@ @îÛìm

@@îÛìÏ@@@@oî×b@@@@éßë‰@ @@@ánîç
@ @oî×ìi@@

44 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.8.1 @ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.8@
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ @ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×
.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa… @ @NÒìmìmŠm@æa…

@ @@ @Zêìnãì 33

@Hoî×b@éßë‰I@ @Ha…ë‰@ïëŠ×I
@Öì×ìÏI@HéÐ@Þì×biI@ @HÎë‰ìi@ΉbI
@ @HïŽi@Ýîmb×I@ @HÒý×

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.8.1 @ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.8@
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ @ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×
.Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa… @ @NÒìmìmŠm@æa…

@ @@ @Zêìnãì
34

@ @Hüìi@pìb×I@ @Hìmbi@éßë‰I

@ @Hánîç@åÏbÏI@ @HîÛìm@ì×ìiI

@ @Hða‰@åÛbuIHp‰ì@ÞìÐI

@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.9.1 @pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.9@
@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß @ @Npb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß
.Þìni

@ @@ @Zêìnãì
35

@ @Néßë‰@åía

@ @Nìmbi@éßë‰@åía

45 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @ìšÌîß

@ @NŠŽi@åía@ìmbi@éßë‰

@ @Noî×ìi@ma@åía@ìmbi@éßë‰

@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@6.9.1 @pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾@@6.9@
@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía @ @Npb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß
.Þìni@åË…

@ @@ @Zêìnãì
36
@ @NÞì×bi@åía

@ @NéÐ@Þì×bi@åía

@ @Nêß@bã‰ë@åía@éÐ@Þì×bi

@ @éÐ@Þì×bi@a…@éÐ@Îaìi@Õí…a

46 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


9. Contoh Modul :

9.1 Tilawah al-Quran.


@ @_____@ Þë…ìß
æaõŠÔÛa@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß
oîäîß@60@
@ @

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @@@
@ @Na†äm@æa…@í‰bi@ðb™bjÜÏ@ðõbíìо@Íí@Õí†äîÏ@òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾ 1.1

@ @
@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @

@ @@N@|î–Ï@æa…@Þìni@Íí@‫@ﳐﺮج‬åË…@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß@L@ÝäÌß@1.1.2
@ @H26@L25@L24@I@p‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@@@@@@

‫اوﺑﺠﻴﻜﺘﻴﻒ‬
åËìmìÏ@„bjß

NBÞB@æa…@B‰B@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã@ÝäÌß N1
NÞìni@åË…@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß N2
N‫@ﻓﺼﻴﺢ‬æa…@Þìni@åË…@BÞB@æa…@B‰B@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@æa…@pìjîß N3
@ @
@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ñ†ÇbÓ
@ @
@@‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm@N1
@@ïiìm@éîmü@N2
@ @NÉîàŽm@N3

@@ë…a…@êaìi@
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi

@ @áíŠØÛa@æaõŠÔÛa 1
NåŽj¹a@†× 2
@ @5 ‫@اﻗﺮاء‬ì×ìi 3
@ @@ bmŠ 4

47 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @LCD 5
@ @
@ @æŽØnäÏ

@ @@òàÜ×@bã‰ìß@N11
@ @òàÜ×@åØíaì@N2

@ @@ @

æõb톍ŠÏ@bbÏ
@ @@´mbçŠàÏ@1.1
@ @@@@@@@@@N@„bi@a†äm@³íõb׊i@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.1.1@@
@ @@
ć@@ñ@@Ć@@ ‫ْن‬
@ @
@ @N@a†äm@æa…@í‰bi@åË…@³íõb׊i@†í‰ìß@åË…@laìu@Þaõ썊i 1.1.2
@ë‰ì™@1.1.4oäÏ@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@Ýî×aë@@1.1.2@@@NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@„bi@a†äm@åØníõbÌß@ë‰ì™ 1.1.3

@ @@@@@Næõbbi@òía@æa…@ñ‰ì@åË…@åÏaìu@åØníõbÌß

@ @@îŽîÛbãa@@1.2

1.2@@@@“power point”@æŠÏbÏ@ðõìÛýß@BÞB@æa…@B‰B@‫@ﺣﺮوف‬ðõbíìо@Íí@òàÜ×@åØÜä׊о@ë‰ì™@@1.2.1

‫رءَاى‬ ‫َﻣﻦ‬ ‫َرءَاى‬ ‫َﻣ ْﻦ‬

َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬
‫ﻚ‬ ‫ﻚ‬
َ َ‫ﻟ‬ ‫َﺧْﻴـٌﺮ‬

ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣﻦ‬ ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣ ْﻦ‬

‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬ ِ


َ ‫َﺧﺎﻓ‬ ‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬ ِ
َ ‫َﺧﺎﻓ‬
@ @
@ @
N ë†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@L@Ü×@a‰bv@pìjŠm@@òàÜ×@„bj¾@†í‰ìß@1.2.2@
NòèÏb’ß@ïÔÜm@a‰b‚@„bj¾@†í‰ìß@1.2.3
@ @NåíbÏb‚äÏ@pìØîÌß@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c… †í‰ìß@1.2.3
@ @
ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ@1.3
@ @Na†äm@æa…@í‰bi@åË…@³íõb׊i@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.3.1
@
@ @

ْ‫ﱂ‬ ‫َﻣﻦ‬ َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬


‫ﻚ‬ ‫رءَاى‬ ‫َﻣﻦ‬

‫راﻓِ َﻌﺔ‬ ٌ‫ﻀﺔ‬ ِ


َ ‫َﺧﺎﻓ‬
@ @
@ @Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@L@Ü×@a‰b‚@pìjŠm@òía@åËìmìÏ@O@òàÜ×@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.2
@ @
@ @Z@bí†ía@îŽînäî@1.4

@åØèî™c…@†íŠãaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ð@N5@õaŠÔË@ì×ìi@„bj¾†í‰ìß @1.4.1
@ @Në†íûí†äía@a‰b‚@@77@œÌîç@46@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰b‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@ÒaŠi@†Ð×
@åÌjà׊Ï@bbÏ@
@ @Z@åÔíõbjèjàäÏ 1.5

@ @ @†Ð×@åØèî™c…@NåÛìÐßì×@a…@26@æa…@25@ñ‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß @1.5.1
@@@ñ‰ì@Úìß@5@õaŠÓa@ì×ìi@†Ï‰…@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@åË…@³íõb׊i@Œíõì×@å×a…bÌß@ë‰ì™ @1.5.2
@ @@@@26@MN25
@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@ìãìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@ëbma@òàÜ×@å×bbj¾@oÏa…@Íí@åÛìÐßì×@1.5.3
@ @Né׊ß@ðŠi…@å×a@BÞB@æa…@B‰B
@÷ë‰ìm@NÍäàÏ@ðb™bj@a×…@ÕíõbiŠm@Íí@òía@åËìmìÏ@ëbma@òàÜ×@å×bbj¾@oÏa…@Íí@åÛìÐßì× @1.5.4
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@…Må×a‰@Íîjàîj¾
@ @@ðýîäß@@1.6
@ @N@H1@æнI@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™@1.6.1
@ @NðŠi@ÙíŠß@éÜm@Íí@åÏaìu@üì@„bj¾@†í‰ìß@1.6.2
@ @NÙíŠß@æõbbi@æa…@éÛb@Íí@†í‰ìß@åÏaìu@åØÛìnj¾@ë‰ì™@1.6.3
@ @@@†í‰ìß@æõbbi@åØÛìnj¾@ë‰ì™@1.6.2
@åÓ†äîm@bbÏ
@ @@Z@æõbãbŽÔÜÏ@@1.7@
@ @@Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì׊i@a‰b‚@õaŠÓa@ì×ìi@üì@„bj¾@†í‰ìß@1.7.1
@ @NåíbÏb‚äÏ@…ìØí‰@ì×ìi@a…@†í‰ìß@æõbbi@å×…ìØíŠß@ë‰ì™ 1.7.2
@ @@ @@Z@åëŠmŠi@åÜàÇ@@1.8
@ @@Nåí‰bç@åÜßbÇ@åØí…bväß@æa…@éß뉅@æaõŠÔÛa@„bj¾@´ua‰@bíbÏì@†í‰ìß@åØÔÛbšÌß@ë‰ì™@1.8.1
@ @
@ @Néß뉅@íûîn×a@ðb™bj@buŠ×@æ½@扆ía@a
@ @@

50 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


‫½‪@ @N1@æÐ‬‬

‫‪ْ @I@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@@òàÜ×@ëbma@òía@åËìmìÏ@å×bã‰ë@æa…@„bi‬ن@‪@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@H‬‬
‫‪@ @NBÞB@æa…@B‰B‬‬

‫اﺳﺘَـ ْﻐ َﲎ‬
‫أَن ‪‬رءَاﻩُ ْ‬ ‫ﻮر ‪‬رِﺣﻴ ِﻢ‬
‫َواﷲُ َﻏ ُﻔ ٌ‬

‫َوﻟَ ِﻜﻦ ﻻ‪‬ﺗَ ْﺸﻌُ ُﺮو َن‬ ‫ٍِ‬


‫ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻟ‪ْ‬ﻠ ُﻤ َﻜ ‪‬ﺬﺑِ َ‬
‫ﲔ‬

‫َﺧ َﻔﻰ‬
‫ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟ ‪‬ﺴ‪‬ﺮ َوأ ْ‬ ‫اﳊُ ْﺴ َﲎ‬ ‫َوﻟِﻠ‪ِ ‬ﻪ اْﻷ ْ‬
‫َﲰَﺎءُ ْ‬

‫اﺿﻴَ ٍﺔ‬
‫ﻴﺸ ٍﺔ ‪‬ر ِ‬
‫ِﰱ ِﻋ َ‬ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ اْﻷ َ‬
‫ُوﱃ‬ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‪َ ‬‬

‫@‬ ‫@@‬
@ @2@æн

Nåíìäm@ëbma@òä×b@æìã@ÒëŠy@åË…@òàÜ×@åØíaì@æa…@„bi

ُ‫رءَاﻩ‬ ‫أَن‬

‫ﺗَ ْﺸﻌُُﺮو َن‬‫َوﻟَ ِﻜﻦ ﻻ‬

َ ‫َﺧْﻴـٌﺮﻟ‬
‫ﻚ‬ Þ
ِ
‫ﺻ ًﺪا‬
َ ‫ر‬ ‫ﻟَﻪُ ﺷ َﻬﺎﺑًﺎ‬ ‰
‫ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن‬‫ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻻ‬

‫اﺿﻴَ ٍﺔ‬
ِ ‫ر‬ ‫ﻴﺸ ٍﺔ‬
َ ‫ِﰱ ِﻋ‬

52 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


9.2 Hafazan

@ @30@Þë…ìß
@ @ìmb@æìçbm@æaõŠÔÛa@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß
@ @oîäîß@60@
@ @

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @N÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.1
@ @

@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @N|î–Ï@æa…@Þìni@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾
@ @@@@@

‫اوﺑﺠﻴﻜﺘﻴﻒ‬
NÞìni@Íí@xŠ«@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@„bj¾ N1

N|î–Ï@æa…@Þìni@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß N2

NÞìni@åË…@÷bäÛa@ñ‰ì@òía@æììrß N3
@ @
@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ñ†ÇbÓ
N‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm N1

ïiìm@éîmü@ N2

@ @NÉîàŽm N3

@ @åÄÐy@åÌí†ämŠÏ@O@åäíõbßŠÏ N4
@ @
@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi@

@áíŠØÛa@æaõŠÔÛa@N N1

LCD @ bmŠ@N N2

@ @òía@åËìmìÏ@†× N3
@ @
@ @@
@@

53 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ðýîã@åÏŠäÏ
@ @b•@ÝàÇŠi@æa…@éàîçŠi N1
@ @æŽØnäÏ

@ @@Në‰ì™@†Ô×@÷bäÛa@ñ‰ì@ÉîàŽm N1

@ @÷bäÛa@ñ‰ì@òía@æììîß@O@òía@Öìnäj¾@òàÜ×@æììîß N2
@ @@ @@ @

æõb톍ŠÏ@bbÏ
@ @@´mbçŠàÏ@1.1
@ @NåÏ…bè×@Ýîз@†í‰ìß@Ήëd@bnäî¾@ë‰ì™@1.1.1
@ @@@@@NpìjŠm@†í‰ìß@ÝØíŒîÏ@Ínäm@laìu@Þaõ썊i@1.1.2
@ @NÖìubm@åË…@åØníõbÌß@æa…@åÏaìu@å؍ìßëŠß@ë‰ì™@1.1.3

@ @@@@@Næõbbi@òía@æa…@ñ‰ì@åË…@åÏaìu@åØní@@@@@@@

@ @@îŽîÛbãa@@1.2

@ @@ā4@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@åØÌíbäß@ë‰ì™@1@@@@@LCD@ðõìÛýß@÷bäÛa@ñ‰ì@åØÌíbäß@ë‰ì™@@1.2.1

@ @N÷bäÛa@ñ‰ì@òèÏb’ß@ïÔÜm@1.2.2

@Ĩ#uθó™uθø9$#@Ìhx©@ÏΒ@∩⊂∪@Ĩ$¨Ψ9$#@ϵ≈s9Î)@∩⊄∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Å7Î=tΒ@∩⊇∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Éb>tÎ/@èŒθããr&@ö≅è%

@ @∩∉∪@Ĩ$¨Ψ9$#uρ@Ïπ¨ΨÉfø9$#@zÏΒ@∩∈∪@ÄZ$¨Ψ9$#@Í‘ρ߉߹@†Îû@â¨Èθó™uθãƒ@“Ï%©!$#@∩⊆∪@Ĩ$¨Ψsƒø:$#

@ @
ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ@1.3
@ @6M@ 1@òía@÷bäÛa@ñ‰ì@åÌíbm@oèîÜß@†í‰ìß@1.3.1

@Ĩ#uθó™uθø9$#@Ìhx©@ÏΒ@∩⊂∪@Ĩ$¨Ψ9$#@ϵ≈s9Î)@∩⊄∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Å7Î=tΒ@∩⊇∪@Ĩ$¨Ψ9$#@Éb>tÎ/@èŒθããr&@ö≅è%

@ @∩∉∪@Ĩ$¨Ψ9$#uρ@Ïπ¨ΨÉfø9$#@zÏΒ@∩∈∪@ÄZ$¨Ψ9$#@Í‘ρ߉߹@†Îû@â¨Èθó™uθãƒ@“Ï%©!$#@∩⊆∪@Ĩ$¨Ψsƒø:$#

@ @

54 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @
@ @Në†íûí†äía@æa…@Ü×@a‰b‚@÷bäÛa@ñ‰ì@òía@ïß…@òía@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.2
@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.1@@@@@@N@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c…@†í‰ìß@1.3.3
@ @NåíbÏb‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@ÒaŠi@†Ð×@åØèî™c…@†íŠãaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç
@ @@bí†ía@îŽînäî1.4
@ @@@@÷bäÛa@ñ‰ì@„bj¾@bnäß…@†í‰ìß@1.4@1
@ @@ìmbŠÏ@ìmb@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@ïiìm@éîmü@1.4.2
@ @
@åÌjà׊Ï@bbÏ@
@ @Z@åÔíõbjèjàäÏ1.5

@ @B@ë…a…@êaìi@B@åäíõbߊÏ@å×a…bÌß@ë‰ì™@1.5.1
@ @B@ë…a…@êaìi@B@ãìÜß@ï׆äè×…@åÛìÐßì×@Ýî×aë@Òbîn@1.5.1.1
@@@@@@@@@@@@@@ ë…a…@êaìi@†Ï@B@‰ìjßìãB@å׊a…Ši@÷bäÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@„bj¾@åÛìÐßì×@ïÜça@@1.5.1.2
@åÛìÐßì×@a…@…aŠi@†í‰ìß@@@1.5.2@@@@@@@@@@H@òía@‰ìjßìã@ïÜî×aìß@ë…a…@êaìi@‰ìjßìã@I
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@†Ð×@æõbîÜrÏ
@ @@ðýîäß@@1.6
@ @åÄÐy@ÉîàŽnäß@1.6.1
@ @

@åÓ†äîm@bbÏ
@ @æõbãbŽÔÜÏ 1.7
@ @Šíë†m@a‰b‚@÷bäÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß@ïiìm@éîmü
@ @@@@
Z@åëŠmŠi@åÜàÇ@@1.8@
@ @ñý•@a…@÷bäÛa@ñ‰ì@„bj¾@Š™a@†í‰ìß@åØÔÛbšÌß@æa…@zî–äß@ë‰ì™@1.8.1
@ @@@@@@@@@@@@
@ @
@ @

55 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @1@buŠ×@æ½

@ @Nbã‰ìÐ@Íí@òía@ð…bväß@Š™a@êëbi…@òàÜ×@æìì

èŒθããr& b>tÎ/ ö≅è% Ĩ$¨Ψ9$# 1

7Î=tΒ Ä¨$¨Ψ9$# 2

Ĩ$¨Ψ9$# ϵ≈s9Î) 3

Ĩ#uθó™uθø9$# ÏΒ hx© Ĩ$¨Ψsƒø:$# 4

ÄZ$¨Ψ9$# †Îû â¨Èθó™uθム͑ρ߉߹ “Ï%©!$# 5

zÏΒ Ä¨$¨Ψ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# 6

@ @
56 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010
@ @NÞìni@Íí@åãìì@pìØîÌß@êëbi…@÷bäÛa@ê‰ì@†Ï‰…@òía@å׉ìjßìã

ÄZ$¨Ψ9$#@Í‘ρ߉߹@†Îû@â¨Èθó™uθãƒ@“Ï%©!$#

Ĩ$¨Ψ9$#@Éb>tÎ/@èŒθããr&@ö≅è%

Ĩ$¨Ψsƒø:$#@Ĩ#uθó™uθø9$#@Ìhx©@ÏΒ

Ĩ$¨Ψ9$#uρ@Ïπ¨ΨÉfø9$#@zÏΒ

Ĩ$¨Ψ9$#@Å7Î=tΒ

Ĩ$¨Ψ9$#@ϵ≈s9Î)

@ @
N

57 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


9.3 Akidah

@ @1@ Þë…ìß
@ @ê†îÔÇ@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß
@ @Hoîäîß@30I

åËë†ãb×@…‰†än

@@@Næb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@2.1
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @Næb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1.1
@@N@æb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.1.2
ÑînØî€ëa
@@@NÞìni@åË…@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß@N1
@@@NìmbŠÏ@ìmb@æb¹a@æì×ë‰@pìjrß@oÏa…@†í‰ìß@N2
@ @NÞìni@åË…@åmë‰ëa@pìØîÌß@æb¹a@æì×ë‰@ða‰bärß@oÏa…@†í‰ìß@N3
@ @
@ @NæŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ

laìu@ÞaõìN1
@@@åËŠäÏ@N2
@@ïiìm@éîmüN3
´qbqN4

@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @pbía@åËìmìÏ@†×@N1
@ @†î’ã@÷@Ùîm @N2
@ @DLP @N3
æŽØnäÏ
NæbŽîÛ@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@üì@åØía‰bärß N1

58 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Næb¹a@æì×ë‰@å×bã‰ìß N2

@ @N@åmë‰ëa@pìØîÌß@æb¹a@æì×ë‰@üì@å׉ìjßìã N3

@ @@æõb톍ŠÏ@@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
@´mbçŠàÏ@ @1.1

@ëbma@CD@æa…@DLP@Iæb¹a@æì×ë‰@åË…@³íõb׊i@Íí@†î’ã@å׊˅ŠÐ¾@ë‰ì™ Ni

H†î’ã@bmŠ
îŽîÛbãa Nb
@ @N†î’ã@÷@Ùîm@åØÌíbäß@ë‰ì™ Ni
N†î’ã@åËë†ãb×@ïŽía@Ínäm@æ‰b@Íjßì Nii

@ @NæŠuýÏ@ïŽía@åË…@†î’ã@@åØníõbÌß Niii

@ @
@ æb¹a@æì×ë‰@†î’ã @ @
@ a‰aÚŠÏ@a@@æb¹a@æì×ë‰ @ @
@ @bÏìÛ@éÜäËbu@ābu…@kuaë @ @
@ @a‰bŽÌ@ŽÏ@ÙîÛŠm@Ùu @ @
@ æb…@ääß@ÚaŠã@laˆÇ @ @
@

@ @ba@Íí@a@†Ð×@æb¹aŠi @ @
@ @sÛ썉@bmŠ@lbn×@LòØöýß @ @
@ @÷bß@Òbîn@åÌšÏ@åØí…by @ @
@ sn׊i@oÏa†äß@Òë†îç@bíbÏì @ @
@ @ @
@ @ @‫@اﺧﲑة‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi
@ å×ìnäm@a@‰†Ó@æa…@‫ﻗﻀﺎء‬
@ @ @oŽ@Íí@Ήëa@æb¹aŠi@Ö†îm
@ Hìíb×@æìçìЍ@ì™ü@Õnã‰@I@ @ @ @ NåãìÐßb×@æìçìÏ@a@†Ï@tbç
@
@

59 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@bí†ía@æõbãbväÏ Nc
@ @

NåŽj¹a@†×@ðõìÛýß@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@Ínäm@åËŠäÏ@ð¾@ë‰ì™ Ni
@éÛbía@æb¹a@æì×ë‰ @@kuaë@Íí@۲@a‰b×ŠÏ @@îÔí…@æa…@ðõbíbŠÏ…
@@âýg@Ήëa@éîÛëa
@ @
N@Ü×@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@pìjrß@†í‰ìß Nii

@ @bí†ía@îŽînäî Nd
@ @NÖëa‰@a‰b‚@åŽj¹a@†×@ðŠi…@†í‰ìß Ni
NÞìni@åË…@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@ð…bväß@åŽj¹a@†×@æììrß@bnäîß…@†í‰ìß Nii
@ @N@ïiìm@éîmü@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@@„bj¾@†í‰ìß Niii

@ @@@åÌjà׊Ï@bbÏ
@ @@åÔíõbjèjàäÏ Ne
NbmŠO@DLP@@ðõìÛýß@†í‰ìß@†Ð×@æb¹a@æì×ë‰@å׊Ïb¾@ë‰ì™ Ni
@ @
æb¹a@æì×ë‰
@ @
@ @a@†Ð×@æb¹aŠi .1
@ @
òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi .2
@ @
@lbn×@†Ð×@æb¹aŠi .3

@Þ썉@†Ð×@æb¹aŠi .4
@ @
@‫@اﺧﲑة‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi .5 @ @
@‫†@ﻗﻀﺎء دان ﻗﺪر‬Ð×@æb¹aŠi .6 @ @
NìmbŠÏ@ìmb@æb¹a@æì×ë‰@Ínäm@ë‰ì™@åËŠäÏ@ŠË†äß@†í‰ìß Nii

60 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@LÜ×@a‰b‚@æb¹a@æì×ë‰@a‰b׊Ï@pìjîß@†í‰ìß Niii
Næb¹a@æì×ë‰@åË…@@³íõb׊i@Íí@۲@a‰b׊Ï@laìu@Þaõ썊i Niv

ðýîäß Na
@æì×ë‰@۲†×@@ðŠi…@åÛìÐßì×@Òbîn@æa…@åÛìÐßì×@4@†Ð×@ï™bèi…@†í‰ìß Ni
Næb¹a
@åÛìÐßì×@æa…@Þìni@Íí@åmë‰ëa@pìØîÌß@pìjŠm ۲†×@æììîß@bnäîß…@†í‰ìß Nii
NÍäàÏ@ðb™bj@a×…@oЁ@æa…@Þìni@åË…@†×@æììîß@@ðbuŠi@Íí
@ @Nåìßë‰@paìj¾@æa…@@†í‰ìß@buŠ×@Ýî•by@ðýîäß@ë‰ì™ Niii

@ @åÓ†äîm@bbÏ
@ @@æõbãbŽÔÜÏ Nb
@B@æb¹a@æì×ë‰@B@@†î’ã@üì@åØîqbrß@†í‰ìß Ni
Në‰ì™@éîÛëa@å׉†íc…@Íí@buŠ×@æ½@åØÏbîrß@bnäîß…@†í‰ìß Nii

@ @åëŠmŠi@åÜàÇ Nc
@ @N÷bß@ÍväЍ@æb¹a@æì×ë‰@ÅÐzÌß@åØÔÛb™…@†í‰ìß@ @1.8N1
@ @Næb¹a@æì×ë‰@ïmbîzÌß@÷bînä@†í‰ìß@@bnäî¾@ë‰ì™@ @1.8.2

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

61 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @_____________@Z@æìçbm@ @@_____________________@Z@âbã

æb¹a@æì×ë‰@å×bã‰ìß

@ @
@ @_________@Z@æìçbm@ @@_____________________@Z@âbã
@ @
@@@åmë‰ëa@pìØîÌß@æb¹a@æì×ë‰@üì@å׉ìjßìã

‫אن
 ل‬


‫אن‬


‫אن‬

‫אن

دאن‬

‫אن
א‬


‫אن‬

@ @
@ @

9.4 Ibadah

@ @3@ Þë…ìß
@ @ñ…bjÇ@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß
@ @oîäîß@30

@ @@Z@åËë†ãb×@…‰†än
@ @N‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ 3.3

@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.3.1
.‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß 3.3.2

Nsîm‰a@bmŠ@@‫ وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@3.3.3

@ @@@@@@@@@@ÑînØî€ëa
@ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß 1
.‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß@oÏa…@†í‰ìß .2
@ @Nsîm‰a@bmŠ@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@oÏa…@†í‰ìß@@@N3
@ @
@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
@ @Næ‰b@Íjßì .1
@ Nlaìu@Þaõì@.2
@ @.‫@ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ïÔÜm@N.3

@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi
NåŽj¹a@†× .1
Nà™@†×@.2
@ @DLP @.3

64 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


NbuŠ×@æ½ .4

@ @æŽØnäÏ
@ @NÎìì×@oз@åØÐØÌÜß.1
NÞìni@Íí@åÏaìu@å×a†ääß@.2
@ @NòàÜ×@æììrß@.3

@@@@æõb톍ŠÏ@bbÏ
@ @´mbçŠàÏ 1.1

NæaõŠÔÛa@aëbj¾@Ά@†í‰ìß@à™@å×ßbо@ë‰ì™ 1.1.1

@ @
Nå×ßbÏ…@Íí@à™@ðõbäÌß@laìu@Þaõì 1.1.2
NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@†í‰ìß@åÏaìu@åØníõbÌß@ë‰ì™ 1.1.3
@ @
@ @îŽîÛbãa 1.2
@ @N@‫@وﺿﻮء‬ÑíŠÈm@åŽj¹a@†×@å×ßbо@ë‰ì™@1.2.1

@òîã@bmŠŽi @Šíõa@å×bãìšÌß@åË… @ìnämŠmRbmìšËa@êìbj¾ ‫وﺿﻮء اﻳﺎﻟﻪ‬

@ @Në†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@LÜ×@a‰b‚@„bj¾@†í‰ìß 1.2.2

N@‫@وﺿﻮء‬ÑíŠÈm@æõbmb׊Ï@٢†×@æììrß@†í‰ìß 1.2.3

ïbäî™b¹a@bbÏ
@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ 1.3

@ @@@@. ‫@ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@å×bmbrß@bnäîß…@†í‰ìß@1.3.1

65 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @N†í‰ìß@åÏaìu@†Ï@åçìšäÏ@ð¾@ë‰ì™@1.3.2
.‫ ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@bmŠ@å×ßbо@ë‰ì™@1.3.3
@ @
‫†ث‬y@†Ï‰…@ïìŠi

@ @‫ﻣﻨﺪﻳﺮﻳﻜﻦ ﺻﻼة‬

@ @‫@اﻟﻘﺮءان‬êìnärß

@ @‫@ﻃﻮاف‬å×ì×ýß
@ @
@ @NÜ×@a‰b‚ ‫@ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@bmŠ@„bj¾@†í‰ìß@@1.3.4
.‫ ﺑﺮوﺿﻮء‬æaìuìm@Ínäm@åËŠäÏ@ð¾@ë‰ì™@@1.3.5
@ @@@@@@@
@ @@bí†ía@îŽînäî 1.4

@ @NðŠi…@Íí@åÏaìu@å׊a…Ši@Þìni@åË…@‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@åØÐØÌÜß@†í‰ìß@1.4.1
@ @H1@buŠ×@æ½I
H2@buŠ×@æ½I .‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@åØÓì¬ìäß@Íí@à™@éîÜî¾@†í‰ìß@1.4.2
@ @NåÏaìu@Ýî•by@åØÌnäj¾@Öìnãa@Öëa‰@a‰b‚@†í‰ìß@éîÜî¾@ë‰ì™@1.4N3

@åÌjà׊Ï@bbÏ@
Z@åÔíõbjèjàäÏ1.5
@ @NæŠÏbÏ ‫@وﺿﻮء ﺑﺮداﺳﺮﻛﻦ‬ïm‰a@æa…@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@†í‰ìß@ 1.5.1

‫ ِﻪ ﺗَـ َﻌﺎﱃ‬‫ﺖ اﻟْ ُﻮﺿﻮءَ ﻟِﻠ‬


ُ ْ‫ﻧَـ َﻮﻳ‬
‫ﺳﻬﺎج اﻛﻮ ﺑﺮوﺿﻮء ﻛﺮان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬
@ @
.‫@وﺿﻮء دان ارﰐ وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@òèÏb’ß@ïÔÜm@1.5.2

66 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


‫ ﻣﻨﻴﻼي‬1.6
.‫ ﺗﻮﺟﻮان وﺿﻮء‬Ínäm ‫ ﺟﻮاب‬Þaõ썊i 1.6.1
.åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØî™bèi… ‫ ﻣﻮرﻳﺪ‬1.6.2
،‫ ﻛﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺿﻮء‬ïËë†ãbÌß@Íí@ñ‰ì@ÞìÐ@ÍîÐ؍@ðŠi…@åÛìÐßì×@Òbîn 1.6.3
.‫ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ وﺿﻮء دان ﻛﺪ ارﰐ وﺿﻮء‬
.Þìni@Íí@åmë‰ëa@pìØîÌß sîm‰a ‫@׆@ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺔ وﺿﻮء دان ﻛﺪ‬æììrß ‫ ﻣﻮرﻳﺪ‬1.6.4
@N†í‰ìß@厙ìm@Ò…bçŠm@åçìšäÏ@ð¾@æa…@Õàîrß@ë‰ì™ 1.6.5

@åÓ†äîm@bbÏ
æõbãbŽÔÜÏ 1.7
N†í‰ìß@†Ð×@3@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™ 1.7.1
@ @Néß뉅@厙ìm@åØÏbîrß@bnäîß…@†í‰ìß 1.7.2

@ @Z@åëŠmŠi@åÜàÇ 1.8

@ @.‫@وﺿﻮء دان ارﰐ وﺿﻮء دروﻣﻪ‬òîã@ÅÐÛ@ÅÐzÌß@bnäß…@†í‰ìß@@1.8.1


.‫ ﻣﻮرﻳﺪ دﺳﺎرﻧﻜﻦ ﺳﻨﺘﻴﺎس ﺑﺮادا دداﱂ ﻛﺄداءن ﺑﺮوﺿﻮء‬1.8.2

67 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


______________________________ : ‫@ @ ﻧﺎم‬1@buŠ×@æ½
@ @

___________ : ‫ _____________ ﺗﺎرﻳﺦ‬: ‫ﻛﻠﺲ‬ @ @

@ @

@ @NðŠi…@Íí@åÏaìu@å׊a…Ši@Þìni@åË…@‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@åØÐØÌÛ

۲bmìšËa òîã Šíõa

@ @
@ @å×bãìšÌß@åË…@ìnämŠm@__________________@@êìbj¾@éÛbía@‫وﺿﻮء‬
@ @

N_________________@bmŠŽi@_______________@
@ @@
@@
@ @

@ @@2@buŠ×@æ½
______________________________ : ‫ﻧﺎم‬
@ @

___________ : ‫ _____________ ﺗﺎرﻳﺦ‬: ‫ﻛﻠﺲ‬ @ @

@ @N‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@åØÓì¬ìäß@Íí@à™@†Ï@HIå×a†äm

à™@

î¬@ÕvîÏŠm

@ @
______________________________ : @‫@@ﻧﺎم‬3@buŠ×@æ½
@ @
___________ : ‫ _____________ ﺗﺎرﻳﺦ‬: ‫ﻛﻠﺲ‬
@ @NÞìni@åË…@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@´mŠÌÏ@æìì
@ @

ِ
‫ﻞ َ◌ه ﺗَـ َﻌﺎﱃ‬ ِ‫ﺿﻮءَ ﻟ‬
ُ ‫ﺖ اﻟْ ُﻮ‬
ُ ْ‫ﻧَـ َﻮﻳ‬
‫ﺑﺮوﺿﻮء‬ æaŠ× ì×a

µbÈm a xbè

@ @

@ @

70 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


9.5 Sirah

ê@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß @ @Hoîäîß@30I@- Þë…ìß@

åËë†ãb×@…‰†än
Na†äîši@´jä×@٢a†äm@æa…@@†àª@ã@åãë‰ìn×@òÜîŽÜ 1.4
æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß@@1.2.4

ÑînØî€ëa
NÞìni@åË…@tbÏbi@æa…@ìjía@éÜj@@†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß N1

æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
åËŠäÏ@@@.1
ïiìm@éîmü@@@.2
@ @åÌ‚äîiŠÏ@æa…@laìu@Þaõì@@@.3

†î’ã@@@N4
ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @N@†î’ã@÷@Ùîm@@@.1
@NDLP@@.2
@ @@NŠmìÐßì×@³ÛaŠÏ@@.3
@NbuŠ×@æ½@@.4
æŽØnäÏ
@ @NbmŠ@åØÐØÌÜß@.1

71 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @

æõb톍ŠÏ ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
´mbçŠàÏ 1.1
Nā‰aìÜ×@êaìj@éÜîŽÜ@bmŠ@@êìnãì@å×ßbо@ë‰ì™@ @1.1.1

@ @
@ @
@ @@@Ínäm@†í‰ìß@åË…@laìu@Þaõ썊i ‫@دان‬å׊ÏbÏ…@Íí@@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@oèîÜß@†í‰ìß@ @1.1.2
@.٢Íîbß@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@@@@@@@@
.٢Íîbß@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@ðõbqìо@ïŽãõbß@Òbîn@åØËŠäß@ë‰ì™ 1.1.3

@ @NæŠuýÏ@Öìubm@åË…@åØníõbÌß@ë‰ì™ 1.1N4

@ @@
@ @
@ @@îŽîÛbãa@ 1.2

@ @N@ìjía@æa…@Òbi@éÜj@@†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@bmŠ@å×ßbо@ë‰ì™@1.2.1
@

@ @
@ @
@Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@Ínäm@åËŠäÏ@ŠË†äß@†í‰ìß@@1.2.2
@ @Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@٢âbã@„bj¾@†í‰ìß@Ήëa@Òai@ @1.2.3

@ @Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@³íõb׊i@laìu@Þaõ썊i †í‰ìß 1.2.4

@ @

ïbäî™b¹a@ ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
bí†ía@æõbãbväÏ 1.3

@ @N†í‰ìß@†Ð×@†àª@ã@éÜîŽÜ@æõbä׊i@†î’ã@å׊˅ŠÐ¾@bmŠ@å׊Ïb¾@ë‰ì™@ @1.3.1
@

@ @bí†ía@îŽînäî 1.4

@ @NåØãìÛc…@éÜm@Íí@†î’ã@³íõb׊i@laìu@Þaõ썊i 1.4.1

@ @_@åía@†î’ã@åË…@‫@ﻓﻬﻢ‬ìßb×@Íí@é×bÏa@ @M
@ @_@ã@ìjía@âbã@é×bÏbî@ @M
@ @_@ã@éía@âbã@é×bÏbî@ @M
@ @_@ã@Öìma…@âbã@é×bÏbî@ @M
@ @_@ã@Ííìß@âbã@é×bÏbî@ @M
@ @
åÌjà×ŠÏ ‫ﻓﺎﺳﺎ‬
@ @NåÔíõbjèjàäÏ 1.5

@éÜj…@æõb™‰aìÜØ×@åËìiìç@³íõb׊i@Íí@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@å×ßbÏ…@†í‰ìß@@1.5.1

@ @ Nìjía@æa…@Òbi

@ @N†àª@ã@Ííìß@ðõìÛýß@´ÛbuŠm@Íí@æõb™‰aìÜØ×@åËìiìç@Ínäm@åËŠäÏ@ðŠi…@†í‰ìß@@1.5.2

@ @@N†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@bmŠ@å×bí†rß@ë‰ì™@ 1.5.3

@ @
@ @
@

@ @åíýîäÏ @@@@@@1.6

H@1@æн@Êìuë‰@ýî@I@NbuŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™ 1.6.1

@ @@ @N†àª@ã@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@åØÐØÌÜß@bnäîß…@†í‰ìß 1.6.2
@ @åÓ†äîm@‫ﻓﺎﺳﺎ‬

@ @NæõbãbŽÔÛŠÏ 1.7

@Òbi@æa…@ìjía@éÜj@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@åØÐØÌÜß@Öìnãëa@厙ìm@ðŠi…@†í‰ìß@ @1.7.1
@ @@ @N۲Íîbß

@ @åëŠmŠi@åÜàÇ@ @1.8

@ @†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ÌîÌß@÷bînä@۲†í‰ìß@ @1.8.1

@ @@N@ā‰aìÜ×@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ÌîÌß@÷bînä@۲†í‰ìß@@ @1.8.2

@ @Nā‰aìÜ×@êëŠß@ābväß@÷bînä@۲†í‰ìß@ @1.8.3

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

76 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @Z@1@æн

@ @NÎìì×@oз@ïŽía

@ @

@ @
@ @

@ @Z@2@æн

@ @Nìßb×@ā‰aìÜ×@éÜîŽÜ@bmŠ@åØÐØÌÛ
9.6 Adab

@ @___@ Þë…ìß
‫@اﺧﻼق‬æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß oîäîß@30

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@5.4

æŠuýjàÏ@…‰†än
ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß@5.4.1
@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@ŽÏ@ÝäÌß@5.4N2
@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@åŽ×@å؎Üväß@5.4N3
ÑînØî€ëa
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß@oÏa…@†í‰ìß N1
@ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß@oÏa…@†í‰ìß N2

æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
@laìu@Þ‫ءا‬썊iN1
@ @åãì×üN2
æ‰b@ÍjßìN3

@ @@ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @à™Ši@bmŠN1
@ @åŽj¹a@†×N2
buŠ×@æ½@N3

@ @æŽØnäÏ
@ @ë‰ì™@ïÌíbrß@æa…@߉ìzÌß
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØîbØîÐîýØÌß
79 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010
@ @
@æõb톍ŠÏ@‫ﻓﺎﺳﺎ‬

´mbçŠàÏ : 1.1

@ @Në‰ì™@ð‰bç@à™@å×ßbо@ë‰ì™ : 1.1.1
@ @NpìjŠm@à™@Ínäm@laìu@Þaõì : 1.1.2
@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@Öìubm@åË…@†í‰ìß@åÏaìu@åØníõbÌß@ë‰ì™ : 1.1.3
@ @
îŽîÛbãa : 1.2

@ @à™Ši@bmŠ@å×ë†äÏŠi@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØËŠäß@ë‰ì™ 1.2.1
@ @@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@ìÛŠÏ@†í‰ìß@Òbîn@åŽÜväÏ@ð¾@ë‰ì™ 1.2.2
@ @
@ @ ïbäî™b¹a@‫ﻓﺎﺳﺎ‬

bí†ía@æõbãbväÏ : 1.3
@ @Në‰ì™@åË…@ì·Ši@Ùîn×@l…a@Ínäm@laìu@Þa썊i 1.3.1
@ @Në‰ì™@åË…@ì·Ši@l…a@Ínäm@†í‰ìß@åÏaìu@åØía‰bärß@ë‰ì™ 1.3.2

bí†ía@îŽînäî : 1.4
@ @†í‰ìß@éîÛëa@åØíŠi…@Íí@oßìÜÈß@å׊a…Ši@åÛìÐàîŽ×@paìj¾@ë‰ì™ 1.4.1
@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åèîjÜ×@bmŠ@å×ë†äÏŠi@„bj¾@†í‰ìß 1.4.2
@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm
@ @@

80 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @
@ @ åÌjà׊Ï@‫ﻓﺎﺳﺎ‬
åÔíõbjèjàäÏ 1.5

@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@åèîjÜ×@ðõbäÌß@åŽj¹a@†×@åØÓì¬ìäß@ë‰ì™ 1.5.1

übèÏ@oÏa†äß ׊i…@ìàÜÇ ë‰ì™@éîÛëa@ïÌíb…

@ @N@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åèîjÜ×@³íõb׊i@†í‰ìß@åË…@laìu@Þa‫ء‬썊i@ë‰ì™ 1.5.2

@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@Ö†îm@åŽ×@æ‰b@Íjßì 1.5.3

@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@åŽj¹a@†×@ÝÐàäß@bnäîß…@æa…@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß 1.5.4
@ @H@1@æнI@éîmìÏ@åÏbÏ…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@ÝàÇŠi@Ö†îm@åŽ×@bmŠ

åíýîäÏ : 1.6

@ @@Œíõì× 1.6.1

@ @_@ìßb×@ŠubÌß@Íí@é×bÏbî N1

@ @_ìßb×@Ü×@ë‰ì™@âbã@é×bÏbî N2

@ @_ë‰ì™@åË…@ì·Ši@ýîi@å×ì×ü@oî×@ìÛŠÏ@Íí@é×bÏa N3

@ @ë‰ì™@ð‰…@ìma쎍@b¹Šäß@ýîi@åØíŠi@oî×@ìÛŠÏ@Íí@åÐuëa@é×bÏa N4

@ @_Õqbi@Íí@ì×ìi@aëbj¾@ë‰ì™@ÕиŠm@ýîjÏa@å×ì×ü@ìßb×@ìÛŠÏ@Íí@é×bÏa N5

@ @@ë‰ì™@åË…@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØíaì 1.6.2
@ @H@3@æн@Êìu‰@I

81 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ åÓ†äîm ‫ﻓﺎﺳﺎ‬

æõbãbŽÔÜÏ 1.7

@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@³íõb׊i@ïqìjŠm@æõbmb׊Ï@ð‰b‚äß@bnäîß…@†í‰ìß 1.7.1

@ @H@4@æн@Êìu‰@I ë‰ì™@éîÛëa@åØíŠi…@Íí@厙ìm@åØÏbîrß@†í‰ìß 1.7.2

åëŠmŠi@åÜàÇ 1.8

@ @@Òbi@ìjía@åÌîjàîi@åË…@éßë‰@buŠ×@æ‰bj½@å×bã‰ìÐàrß@bnäîß…@†í‰ìß 1.8.1

@ @H@5@æн@Êìu‰@I

@ @
@ @@

82 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @

@ @H1@æнIíûîn×a@êìnãì

@ @Þìni@Íí@åËaë‰@†Ï@æõbmbqŠÏ@åØÜз
@ @åÛìÐßì×@pìØîÌß@íûîn×a@å×ì×ýß@†í‰ìß@J

å×a‰@éîÛëa@ï‚äi… ë‰ì™@éîÛëa@ïÌíb…

׊i…@ìàÜÇ übèÏ@oÏa†äß

o׉b’ß@éîÛëa@bäîç@ΆäÏ…
@ @

ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ö†îm@åŽ× ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@åèîjÜ×

@ @

83 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @H2@æнI@buŠ×@æ½

@ @Þìni@Íí@æõbmbqŠÏ@†Ï@HI@å×a†äm

@ @
@ @@____________@Z@‫@____________________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@______________________________@Z@âbã
@ @

﴾ ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@åèîjÜ×@﴿
@ @

@éîÛëa@ïÌíb…
1
ë‰ì™

@éîÛëa@ï‚äi…
2
å×a‰

׊i…@ìàÜÇ 3

übèÏ@oÏa†äß 4

@éîÛëa@bäîç@ΆäÏ…
5
o׉b’ß
@

84 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


H3@æнI@buŠ×@æ½@

@ë‰ì™@åË…@l…aŠi@Ö†îm@åŽ×@æa…@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØíaì
êëbi…@æõbmbqŠÏ@

@
‫@______________________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@______________________________@Z@âbã
@Z@

@____________@

bë…@oÏa†äß 1

÷b×@b¹Šm@åØЁìÌß 2

ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a
ë‰ì™@ï‚äi… 3

l…aŠi@Ö†îm@åŽ×
æŠuýÏ@ïßbè¾@Š×ì 4

âý@сìÌß 5

@ @

85 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


H4@æнI@buŠ×@æ½@

@ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@³íõb׊i@ïqìjŠm@æõbmb׊Ï@ð‰b‚äß@bnäîß…@†í‰ìß
‫@_______________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@________________________________@Z@âbã
@ @___________@Z@

@N5 @N4 @N3 @N2 @N1


ìàÜÇ åÏì ÎìÛìm oߊy âý
@ @

Þ x t p l a
… ˜ æ Ò ë ÷ € Ú
æ â a Þ ÷ ‰ ë …
€ ÷ ë l â Ö „ a
ð Î â p … ā ú l
ð ë æ ” ë â Þ Ê
ā ˜ t Ö Ò Î Ê ê
ð l Þ a p ô ú ”

@ @

86 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @H5@æнI@buŠ×@æ½

@ @Þìni@Íí@åÏaìu@å×bã‰ë@æa…@éîÜîÏ
‫@______________________@@ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@@______________________________@Z@âbã
@ @________@Z@

@ @ë‰ì™@åË…@ì·Ši@Ùîn×@_______@ð¾ 1

âý@Np åä×bß@Nl oíõë…@Na

@ @ë‰ì™@†Ï‰…@´uìÏ@oÏa†äß@ýîjÏa@_______@éÜЁëa 2

áØîÜÇ@âýŽÛa@Np ï™bÏ@oßý@Nl éîb×@b¹Šm@Na


@ @

@ @ì×ìi@_______@ë‰ì™@ìnäi 3

ÕíìÌß@Np æììrß@Nl Íînãì‚äß@Na


@ @

@ @@_______@éÜ÷Žß@åØÛìjàîäß@å×a@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ö†îm@Íí@†í‰ìß 4

´ÜÐîŽí…@Np éí†ç@Nl âìr@Na


@ @

@ @å×a‰@_______@å×a@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ö†îm@Íí@†í‰ìß@ÑØî 5

ï‚äi…@Np ðõb×썅@Nl ïuìÏ…@Na

87 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


9.7 Jawi

@ @18@ Þë…ìß
@ @ðëbu@æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@Þë…ìß
@ @H@oîäîß@60@I

@ @@@åËë†ãb×@…‰†än
æõbbi@ NÚìiŠm@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß •
@ @NæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@„bj¾@@
@ @@@æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @NÞìni@åË…@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß •
@ @1Z@åËë†ãb×@ïŽía
@ @H@ð@Lë@La@I@ðëbu@Ý×ëú ‫@ﺣﺮوف‬ÚìiŠm@pb×@ì×ì
a i u ĕ e o

a ða ëa @ a ða ëa@
ëa@
@aë ðë ëë ë ðë ëë@
ëë@
bí ïí ìí ð ïí ìí@
ìí@
.‫@ﻓﺼﻴﺢ‬æa…@Þìni@åË…@200@@œÌîç@1@òía æaŠàÇ@Þe@
@ @@@@@@@@@@ÑînØî€ëa
@ @@NÞìni@åË…@H@ð@Lë@La@I@ðëbu@Ý×ëú ‫„@ﺣﺮوف‬bj¾@æa…@ÝäÌß •
@ @NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾ •
@òía@NÞìni@åË…@H@ð@Lë@La@I@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß •

@ @æŠuýjàÏ@æa…@æŠubÌÏ@ê†ÇbÓ
@ @ïiìm@éîmü •
@ @åäíõbßŠÏ •
@ ´qbq •

88 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @ŠubÌß@ìnäi@åçbi
@ @@‫• ׆@ﺣﺮوف‬
@ @‫• ﻛﺪ ﺳﻮﻛﻮ ﻛﺎت‬
æõbmb×ŠÏ ‫• ﻛﺪ‬
@ ì™ü@bmŠ •
@ @ðëbu@Ðî@bmŠ •
@ @à™@†× •
@ @åàÓ‰@bnîÏ •
LCD .3
@ @æŽØnäÏ
@ @Nà™@å×ë†äÏŠi@pb×@ì×ì@bã‰ìß •
@ @@Næõbmb׊Ï@åË…@à™@å×bßbäß •
@ @

æõb톍ŠÏ@bbÏ

@ @@´mbçŠàÏ 1.1
@ @ ðëbu@Ý×ëú@‫@ﺣﺮوف‬åØÜä׊о@@1N1N1@ @
@ @ð @ @ë @ @a
@ @NÝ×ëú@‫@ﺣﺮوف‬Ò…bçŠm@åçìnä@æa…@æŠË†äÏ@L³èîÜÌÏ@b퉅@å×bãìšÌß@†í‰ìß@@1N1N2@ @@
@ @NB@a…@͍bÏ@Šíõa@B@bßaŠía@åË…@†í‰ìß@†Ð×@Ý×ëú@‫@ﺣﺮوف‬pìjrß@æa…@ÝäÌß@@1N1N3@ @
@ @
@ @

@ @@@@
@ @
îŽîÛbãa 1.2
@ @Nðëbu@‫@ﺳﻴﻔﲑ‬bmŠ@å×ßbо@ë‰ì™@@1N2N1@@@@
a i u ĕ e o

a ða ëa @ a ða ëa@
ëa@
@aë ðë ëë ë ðë ëë@
ëë@
bí ïí ìí ð ïí ìí@
ìí@
@ @

@ïiìm@éîmü@a‰b‚@ë‰ì™@éîÛëa@å×ßbÏ…@Íí@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@pìjrß@†í‰ìß@@1N2N2
@ @NBðëbu@‫ﺳﻴﻔﲑ‬B@bmŠ@@å×bãìšÌß
@ @N@åàÓ‰@bnîÏ@å×ë†äÏŠi@†í‰ìß@âbŠi@Bðëbu@‫ﺳﻴﻔﲑ‬Bì™ü@åØîqbrß@ë‰ì™@@1N2N3

ïbäî™b¹a@bbÏ

@ @@@@@@bí†ía@æõbãbväÏ 1.3
@ @Z@êìnãì@N@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@pìØîÌß@à™@åØÌíbäß@ë‰ì™@@1N3N1@@@@@
@ @æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@77@œÌîç@46@òía@åËìmìÏ@„bj¾@ïiìm@éîmü@1.3.1@@@@@
@@@@

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @Nà™@å×ë†äÏŠi@pb×@ì×ì@pìjrß@†í‰ìß@@1N3N2@@@@@
@ @NHðLëLa@I@âbmŠÏ@@pb×@ì×ì@åË…@üìߊi@Íí@åíõü@æõbmb׊Ï@pìjrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N3N3@@@@@
@ @@bí†ía@îŽînäî 1.4
@ @NåÛìÐßì×@a…@Ý×ëú@‫@ﺣﺮوف‬ïqìi@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@å؎ÜØÌß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N4N1@@@@@
@ @Z@êìnãì@@@@@@@@
@ @
@ @
@ @@@@

@ @Në†íûí†äía@a‰b‚@@77@œÌîç@46@òía@æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@@1.4.1@@@@@@@@@@@@@
@ @NåÛìÐßì×@厙ìm@Ýî•by@å×ßbо@†í‰ìß@Ýî×aë@@1N4N2@@@@@
@ @N@†í‰ìß@buŠ×@Ýî•by@å؍ìßëŠß@ë‰ì™@@1N4N3@@@@@

@åÌjà׊Ï@bbÏ@

Z@åÔíõbjèjàäÏ 1.5
@ @Nå×b톍…@Íí@B@ðb@bÏbî@åäíõbߊÏ@B@íûîn×a@åØäÛbväß@ë‰ì™@@1N5N1@@@@@
@ @NåÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØî™bèi…@†í‰ìß@@1N5N2@@@@@
@à™@åË…@Ý×ëú@‫ف‬ëŠy@pb×@ì×ì@åØã…b¾@bnäîß…@åÛìÐßì×@Òbîn@†Ï‰…@Ýî×aë@@1N5N3@@@@@
@ @Nå×ßbÏ…@@Íí
@ @@Íí@à™@å×ë†äÏŠi@Bðb@bÏbî@åäíõbߊÏ@B@ì™ü@åØîqbrß@bnäîß…@†í‰ìß@aì@@1N5N4@@@@@@@
@ @Z@êìnãìN@H@BAre you sleepingB@bßaŠía@å×ë†äÏŠi@´qbq@INå×ßbÏ…@@@@@@@@ @

_@ðb@bÏbî@@@_@ðb@bÏbî @ @N
@ @
@ @NåíbÏb‚äÏ@Ñçbm@pìØîÌß@åÛìÐßì×@Òai@†Ð×@åØèî™c…@†í‰ìß@ 1.5.1
@ @

@ @@
@ @@´qbq@ÍÛëaI@ëa @@åË…@üìߊi@síõìçbn×…@Íí@æõbmb׊Ï@Õqbi@Òa@pìjrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N5N5@@@@@@@
@ @NHåíõü@Íí@Ý×ëú@ÒëŠy@pb×@ì×ì@Öìnãëa@@@@@@@@ @
@ @NH2@æ½I@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@bã‰ìß@†í‰ìß@@1N5N6@@@@@
@ @N´mbçŠÏ@éîjÛ@å×ìÛŠ¾@Íí@åÛìÐßì×@†Ð×@æõbîÜrÏ@paìj¾@ë‰ì™
@ @@åíýîäÏ 1.6
@Ðî@å×ë†äÏŠi@å̍bÏŠi@a‰b‚@ðb@Òbî@åäíõbߊÏ@ì™ü@üì@åØîqbrß@†í‰ìß@@1N6N1@@@@@
@ @@ @@ @@ @@ @Nðëbu
@ @N†í‰ìß@´qbq@ðýîäß@æa…@÷ìßëŠß@ë‰ì™@@1N6N2@@@@@
@ @

@åÓ†äîm@bbÏ
Z@æõbãbŽÔÛŠÏ 1.7
@ @@ðëbu@Ðî@å×ë†äÏŠi@Ý×ëú@ïqìi@åË…@üìߊi@Íí@æõbmb׊Ï@pìjrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N7N1@@@@@
@ @NH1@æнI@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@æ…b¾@†í‰ìß@@1N7N2@ @

@ @Næõbbi
Z@åëŠmŠi@åÜàÇ 1.8
@ @Nðëbu@åŽîÛìm@a…@à™Ši@ì×ìi@„bj¾@bnäîß…@†í‰ìß@@1N8N1@@@@@
@ @NH2@æнI@éßë‰@buŠ×@æ½@å׉†îÌß@ë‰ì™@@1N8N2@@@@@
@ @NÒbi@ìjía@åÌîjàîi@åË…@pìjŠm@厙ìm@åØÏbîrß@bnäîß…@†í‰ìß@@1N8N3@ @

@ @NåíbÏb‚äÏ@…ìØí‰@ì×ìi@a…@†í‰ìß@æõbbi@…ìØíŠß@ë‰ì™@1.8.2@@@@@@@@@@@
@ @@@ï™bi@æaõŠÔÛa@„bi@1.8.4@@@@@@@@@@@
@ @Næõbbi@ìmìß@åØnØÌîmŠÐ¾@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @@
@@

92 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010


@ @3@æ½
@ @_____@Z@‫@_______ﺗﺎرﻳﺦ‬Z@Ü×@ @@_____________@Z@ @@ âbã
@ @
@ @Npb×@ì×ì@åØÐØÌÛ
@ @
ða ða
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

Néß뉅@íûîn×a@ðb™bj@buŠ×@æ½@扆ía@b¹Šäß@†í‰ìß@@1.8.5@@@

@ @@
@ @2@æ½

@ @

@ @

@ @NîÛìm@åí…ìà×@Là™@å×ë†äÏŠi@Þìni@Íí@pb×@ì×ì@å×bã‰ë
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
10 PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA

1. TUJUAN

1.1 Untuk menjelaskan kepada semua Jurulatih Utama tentang tugas dan
tindakan yang perlu diambil selepas menyertai Kursus Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) tahun 2010.

2. PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA

2.1 Jurulatih Utama mengulangkali dan memahami kandungan bahan


kursus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).
2.2 Jurulatih Utama perlu bekerjasama dengan BPG, IPG dan JPN
dalam melaksanakan kursus.

3. TINDAKAN SEMASA PELAKSANAAN PENDEDAHAN IN-HOUSE TRAINING KURSUS


KURIKULUM STANDART SEKOLOH RENDAH (KSSR) PERINGKAT NEGERI.

Jurulatih Utama bertugas sebagai penceramah atau fasilitator semasa Kursus


Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR)
Jurulatih Utama menyampaikan ceramah mengikut slot yang telah ditentukan
oleh pihak yang menjalankan kursus dan mengikut panduan yang telah disediakan.

95 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Anda mungkin juga menyukai