P. 1
02 - Buku Panduan Guru

02 - Buku Panduan Guru

|Views: 4,492|Likes:
Dipublikasikan oleh John Chong

More info:

Published by: John Chong on Jan 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

Sections

(KSSR)

a. Elemen Kreativiti .

b. Elemen Keushawanan

c. Elemen Teknologi Maklumat dan Kumuniksai (TMK)

Slide 1

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

1

Kursus Orientasi Jurulatih Utama
KSSR Tahun 1
2010

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 2

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

2

Elemen Kreativiti dan
Inovatif
Elemen Keusahawanan
Elemen Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi (TMK)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

19 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Slide 3

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

3

Kemahiran abad ke-21

Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia
Sebagai Negara Perindustrian.

Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh
kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi mestilah boleh
mencipta, menambah dan memperbaharui(Tun Mahathir).
Model Ekonomi Baru (MEB)
•Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MEB ialah
Keusahawanan dan Inovatif
•mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40%
terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula
dan mengembangkan perniagaan

Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK sebagai mata
pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 4

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

Kejayaank-ekonomi
(ProfesorAndy
Hargreaves)

Kreativiti:
•keperluanmasa
kini/masadepan
•menjaminkejayaan
k-ekonomisesebuah
negara.

NewBasics Skills

Multiliteracy
Creativity
Communication
IT
Teamwork
Lifelonglearning
Adaptation and change
Environmental
responsibility

Successful Knowledge
EconomicsCharacterizedby:
•Creativity
•Flexibility
•Problemsolving
•Ingenuity
•Collective intelligence
•Profesionaltask
•Risktaking
•Continuousimprovement

PembangunanPemikiran:

Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

Taksonomi Bloom(revised)
Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating

Disciplined
Mind

Creating
Mind

Respectful
Mind

Ethical Mind

Synthesizing
Mind

4

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 5

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

5

Melaksanakan EMK di dalam
semua disiplin ilmu
Mengikut tajuk/topik atau unit
yang sesuai
sesuai
sesuai

sesuai

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

20 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Slide 6

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

6

•kebolehan individu untuk menghasilkan
atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan
mencapai sesuatu objektif.
•kebolehan individu untuk menggunakan
daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.
•kebolehan individu untuk menghasilkan
idea yang tulen, asli atau baru.
•hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau
memenuhi sesuatu keperluan.

Berdasarkan kepada pelbagai definisi, kreativiti boleh
dijelaskan sebagai:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 7

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

•Proses kreatif terarah diaplikasikan sebagai model pengajaran
dan pembelajaran (teaching for creativity)
•Pengajaran secara kreatif oleh guru (creative teaching)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 8

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

8

Satu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap,
kaedah berfikir dan nilai ke arah menjadi seorang
usahawan.

SIKAP
KEUSAHAWANAN

PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN

PENGETAHUANDAN
KEMAHIRAN
KEUSAHAWANAN

FORMULASI
PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN
TEKNOLOGI DAN
VOKASIONAL

NILAI MORAL
DANETIKA
KEUSAHAWANAN

5 FOKUS
ELEMEN
KEUSAHAWANAN

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

21 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Slide 9

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

9

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi
yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer,
peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh,
memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula,
menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila
masa.
Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti
berikut:

Belajar Mengenai TMK –pengetahuan dan kemahiran
TMK
Belajar Dengan TMK –pengupaya untuk mengajar
dan belajar
Belajar Melalui TMK –pencapaian maklumat, ilmu
pengetahuan dan penggunaan bahan p&p yang
dicapai/akses melalui media TMK

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 10

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

10

Rujuk buku panduan Kreativiti dan
Inovatif

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 11

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

11

Disiplin
Ilmu

DokumenStandard

Situasi

PenerapanKeusahawanan

Matematik

3.1Mengenal pasti ringgit dansen
3.2Tambahdantolakmelibatkan
wang
Mengenal pasti matawang
Malaysiadalam bentuksyiling
danwang kertas
Menukar wang:Syilinghingga1
ringgit

Dikantinmurid
menggunakanwanguntuk
membeli kuihataujual beli
secaraamnya.

Sikap:Sangat peka kepadapeluang
(untuk menyimpan duitbelanja yang
lebih)
Pemikiran: boleh membezakan
syilingdan wang kertas; memberi
penilaian terhadap jenis barangan
dengan harganya
•Kaedah:main peranan

Aktiviti P& P:

Murid memainkan peranan sebagai
penjual kuih dan pembeli kuih; urusan
jual beli secara am.

Pendidikan
Islam

StandardKandungan
4.0Sirah
4.1menyatakanketurunanNabi
MuhamadSAWdantanda-
tandakenabianbaginda
StandardPembelajaran
4.1.1.menyatakansalasilah
keturunanNabi Muhamad
SAWsebelahibudanbapa

Peniagadanpembeli
sedangberurusniaga

sikap: berkeupayaan memimpin
nilai moral: tidak menindas,
menghormatihak orang lain
•kaedah: main peranan
Aktiviti P& P:
Murid berlakon cara berurus niaga
dengan memasukkan ciri-ciri baik yang
ada pada Nabi MuhamadSAW

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

22 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Slide 12

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

Disiplin
Ilmu

DokumenStandard

Situasi

Penerapan Keusahawanan

Pendidikan
Kesihatan

Standard Kandungan
1.Penyalahgunaan Bahan
6.1 Mengetahui pelbagai jenis ubat
Standard Pembelajaran
1.Mengenal pastitujuan ubatdigunakan.
2.Menyedari bahawa ubatboleh
membahayakan kesihatan –salah guna
pengambilan ubat, ubat yangberubah
warna, rasa, bau, rupa, tamat tempoh
3.Mematuhipreskripsi doktor apabila
mengambil ubat

Situasi di sebuah
farmasi/kaunter
ubat.

Sikap:Boleh membina jaringan sosial

Sikap:Kesanggupanbelajar daripada kesilapan
Perbualan antara doktor denganpelanggan; ataupeniaga/ahli farmasi
denganpembeli.

Aktiviti P& P:

Kaedah : Mainperanan
Murid memberi maklum balas (sumbang saran) secara lisan mengenai
maklumatyangbetuldan penting tentang ubatan. Contohnya:
kaedah yang betul menggunakan ubat,tarikhluput,dos ubat
yang betul dan kekerapan mengambilubat.

Kreativiti
danSeni
Visual

Membentuk dan MembuatBinaan
Origami

Muridmenjual
origami yang
dihasilkan.

Sikap: Sangat pekakepada peluang

Sikap: Daya kreativiti dan inovatif

Sikap: Fleksibiliti

Sikap: Berorientasimasa depan

Aplikasi kemahiranteknologi vokasional dan
keusahawanan
:Menghasilkan binaan origami yang pelbagai

Pengetahuandan kemahiran pengurusan perniagaan :
Membuatperbandingan antara binaan origami dan dapat
menentukanperbezaan kualiti dan dapat menentukan harga
yang sepadan.

NilaiEtika Keusahawanan:Menghormaticara hidup orang lain
Menghargaikepelbagaian manusia

Aktiviti P& P:

Murid membentuk dan membuat binaan origami.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 13

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

DisiplinIlmu

Strategi Pembelajaran

Bahasa

Menulis karanganmenggunakanperisianpemprosesanperkataanseperti MS Word.Muridboleh
memasukan imejuntukmenjadikankaranganlebihmenarik.
Mencari maklumatmelalui Internetuntukmengukuhkanlagi karanganmurid.

Bahasa, Muzik Rekodsuaradanmendengar semulabagi tujuanlatihansebutan, tonsuaradankeseronokanbelajar.

Semuadisiplin
ilmu

Pembentangantugasanatauprojekmenggunakanperisianaplikasisepertipersembahan(MS
PowerPoint), pemprosesanperkataan(MSWord),perisiangrafik(MS Paint) danhampranelektorik(MS
Excel).
Membuat laporanbersuaramenggunakanvideoataugambar;danbukuskrapatauprojek foliodigital.
Menggunakanperisianpemprosesperkataan,perisianpersembahandanperisiangrafik(MSWord,
MSPowerPointdanMSPaint), kameraatauvideokameradigital danInternetdalam pembelajaran
mereka.
Keyakinanmuridakanditingkatkansemasapembentanganideaataulaporanmelalui perisian
pemprosesperkataan,perisian persembahan, perisianpangkalandatadanperisiangrafik(MSWord,
MSPowerPoint,MS Excel,MSAccessdanMSPaint), kamera atauvideokameradigital dan
Internet.
Penggunaane-mel danlamansosialwebuntukmenggalakkanberkongsiideadaninteraksi sosial
antararakansebayadari dalam danluar negara.
Penghasilanprojekdapat menggalakkanpembelajaransecarakolaboratifantarasekolahdidalam dan
luarnegaramelaluiInternet.
Mengukuhkansemangat patriotisme danperpaduanmelalui aktivitimenggunakanInternet.
Mengamalkansikapmurnisemasamenggunakanperkakasandanperisian.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 14

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

Contoh 1:

Tajuk: Disiplin ilmu
Standard Kandungan:
DS disiplinilmu
Standard Pembelajaran:
DS disiplinilmu
Masa:
EMK:Kreativiti –fasa
persediaan dan/atau
fasaimaginasi

Contoh 2:

Tajuk: Disiplin ilmu
Standard Kandungan:
DS disiplin ilmu
Standard Pembelajaran:
DS disiplin ilmu
Masa:
EMK:
EMK:
EMK:

EMK:Keusahawanan –
sikap peka kepada
peluang

Contoh 3:

Tajuk: Disiplin ilmu
Standard Kandungan: DS
disiplin ilmu
Standard Pembelajaran:
DS disiplin ilmu
Masa:
EMK:
EMK:
EMK:

EMK:TMK -SK –1.0, 2.0
SP –1.1, 1.7, 2.2, 2.3
Kreativiti –fasa imaginasi

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

23 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Slide 15

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

15

Dokumen Standard
Disiplin Ilmu

EMK:
Keusahawanan

EMK:
Kreativiti &
Inovasi

EMK:
TMK

Pembelajaran yang berkesan (pembangunan
kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/
penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

+
-
&

+
-
&

+

=

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 16

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

Setiap JPN terdapat wakil yang telah
didedahkan mengenai EMK
Di setiap negeri ada (senarai nama
disertakan di dalam CD-ROM):

Jurulatih Utama Kreativiti dan Inovatif
Jurulatih Utama TMK

Setiap IPG ada wakil yang telah
didedahkan mengenai EMK

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Slide 17

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

BAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM

17

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

24 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

5.1 Standard kandungan dan standard pembelajaran pemikiran Kreatif

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
(Amalan)

Fasa Persediaan

1.1 Pemerhatian

Membuat pemerhatian
aktif untuk mengumpul
maklumat

1.1.1 Muridakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan
terhadap
1.1.1 Menggunakan deria penglihatan dan pendengaran,
sentuhan rasa dan bau
1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek secara
menyeluruh
1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrument atau
spesimen dengan sesuai..
1.1.4 Mengendalikan alat, radas bahan instrument atau
spesimen dengan betul.
1.1.5 menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai.
1.1.6 Mengenal pasti ciri objek dengan tepat.
1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul.
1.1.8 Mengenal pasti objek sekeliling yang berkaitan.

1.2 Analisis

Menganalisis maklumat
dengan menghuraikan
kepada bahagian yang
lebih kecil bagi
memahami sesuatu.

1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul.
1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.
1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu
1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu.
1.2.5. Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa.
1.2.6 Mengkaji kesan baik dan buruk.
1.2.7 Mengimbas kembali idea.
1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan menyokong
berdasarkn fakta dan maklumat.

Fasa Imaginasi

1.3 Penjanaan idea

Menghasilkan idea-idea
yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.

1.3.1 Menghasilkan idea-idea baru yang banyak ( yang
mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik)
1.3.2 Menghasilkan idea secara berterusan.
1.3.3 Menghasilkan ide yang bermakna.
1.3.4 Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan
malumat yang ada.

25 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
(Amalan)

1.4 Sintesis idea

Menggabungkan
maklumat yang
berasingan untuk
menghasilkan/ memilih
sesuatu.

1.4.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan,membina
tajuk.
1.4.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik – lukisan,
kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan,
laporan,lakaran.
1.4.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan jika
maklumat tambahan diperlukan.
1.4.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir.
1.4.5 Membincang kebaikan / kelebihan dan
keburukan/kekurangan yang menjurus kepada keputusan
akhir.
1.4.6 Mencabar dan menilai maklumat baru yang diperolehi
sama ada perlu tindakan susulan atau diketepikan.
1.4.7 Membuat refleksi yng konstan/ secara berterusan.

Fasa Perkembangan

1.5 Penambahbaikan

Membuat
penambahbaikan untuk
mengembangkan atau
mempelbagaikan
sesuatu idea untuk
meningkatkan mutu
atau keindahan hasil
karya/cipta.

1.5.1 Menokok tambah idea.
1.5.2 Mengubah suai idea.
1.5.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.
1.5.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan tugasan.
1.5.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek.

1.6 Menilai

Membuat pertimbangan
tentang sesuatu
perkara

1.6.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolk
idea.
1.6.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan
keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti
atau lasan tertentu.
1.6.3 Membuat wajaran dengan betul.
1.6.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta
sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau
prasangka.

26 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
(Amalan)

Fasa Tindakan

1.7 Pelaksanaan

Menyampaikan dan
mempersembahkan
idea atau menghasilkan
prototaip

1.7.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang
lebih kecil dan khusus.
1.7.2 Menyusun ide secara tersusun dan mudah difahami.
1.7.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea
tidak seperti yang biasa, idea belum ada sebelumnya atau
frekuinsi idea kecil.

1.8 Amalan
berterusan

Peka kepada perkara di
sekeliling dan menjana
idea untuk berkreatif.

1.8.1 Peka kepadaperkara di sekeliling.
1.8.2 Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah /
kesilapan / kelemahan.
1.8.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan ide
baru secara berterusan..

27 BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU 2010

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->