Anda di halaman 1dari 38

TITAS (Past Year

4. Apakah agama yang paling berpengaruh di kalangan


masyarakat Arab jahiliyah?

Question) A. Wathani
B. Majusi
1. Masyarakat Islam ialah
C. Yahudi
D. Nasrani
A. Kelompok orang Islam yang tinggal di satu
tempat tertentu dan melaksanakan solat lima
5. Apakah perbezaan utama peranan ketua negara di
waktu sehari semalam.
bawah dasar pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-
B. Keluarga Islam yang mengamalkan hidup
Rasyidin dengan dasar pentadbiran negara masakini?
berjiran cara Islam.
C. Kelompok manusia yang beragama Islam dan
mengamalkan ajaran Islam iaitu A. Menjalankan tanggungjawab dalam bidang
melaksanakan suruhan dan meninggalkan ekonomi dan perundangan.
larangan Allah s.w.t. B. Melaksanakan peranan sebagai ketua hal-
D. Satu kawasan yang didiami oleh sekelompok ehwal Islam dan ketua pentadbiran negara.
orang Islam dan diperintah oleh pemerintah C. Menjadi contoh teladan yang dihormati oleh
Islam dengan menjadikan Syariah Islamiah masyarakat.
sebagai undang-undang tertinggi. D. Menegakkan keadilan sosial dan menggubal
undang-undang.
2. Yang manakah tidak benar mengenai perkahwinan
dalam Islam? 6. Apakah nama segolongan sarjana yang
mempertikaikan al-Quran sebagai kitab suci yang
diwahyukan dari Tuhan ?
A. Perkahwinan bertujuan memelihara lelaki dan
isterinya daripada melakukan perbuatan yang
dilarang. A. Easternis
B. Untuk memelihara supaya insan tidak musnah B. Westernis
dan menjadi pupus dengan adanya keturunan C. Orientalis
dan peranakkan. D. Ateis
C. Untuk memelihara keselamatan zuriat dan
keturunan.
D. Untuk menunaikan kehendak syahwat 7. Di antara pernyataan berikut, yang manakah
semata-mata. menjelaskan tentang al-Hadis.

3. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud “ Dan kami I. Perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi
tundukkan binatang itu untuk mereka, maka Muhammad s.a.w;
sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan II. sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup
sebahagiannya mereka makan “ (al-Quran, Yaasin : Nabi Muhammad s.a.w;
72). Maksud ayat al-Quran tersebut menunjukkan III. suatu yang diriwayatkan daripada Nabi
bahawa Muhammad s.a.w. oleh para sahabat;
IV. pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam
peperangan, perniagaan dan pengembalaan.
A. manusia diberikan hak untuk mengambil dan
memanfaatkan isi alam ini.
B. manusia dan binatang adalah makhluk ciptaan A. Semua di atas
Tuhan. B. I, II & III
C. manusia bebas untuk melakukan apa saja ke C. II, III, IV
atas binatang. D. I & II
D. manusia hendaklah menjalankan hubungan
baik dengan binatang.
8. Teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab
pada abad ke-7 adalah berdasarkan kepada bukti-
bukti berikut:
1|Page
C. Hikayat Nabi Mi’raj
D. Hikayat Hang Tuah
I. hubungan perdagangan orang Arab dengan
Melayu;
II. terdapat perkampungan orang Arab Islam 12. “Baginda merupakan pemerintah Muslim yang adil,
di Sumatera; membatalkan cukai jizyah, memulihkan tempat-
III. penemuan Batu Bersurat di Champa dan tempat suci Hindu, membenarkan isteri-isteri orang
Brunei; Hindu bersembahyang di istana-istana mereka.
IV. persamaan batu nisan yang ditemui di Baginda juga mengalakkan penterjemahan veda-veda,
Pasai dengan batu nisan di Gujerat. Ramayana dan Mahabrata, mempengerusikan sidang
diskusi antara agama-agama”.
Kenyataan ini merujuk kepada
A. I & II
B. II & III A. Ibrahim Lodi
C. III & IV B. Jahangir
D. Semua di atas C. Shah Jahan
D. Akhbar

13. Sri Lanka menjadikan agama Buddha sebagai agama


9. Kerajaan ini merupakan pusat kebudayaan Melayu rasmi dan banyak terkesan dengan pengaruh India.
tertua dan karya kesusasteraan zaman ini umumnya Siapakah pemerintah India yang memainkan peranan
ditulis dalam bahasa Sanskrit. Pernyataan ini merujuk menyebarkan agama Buddha dan pengaruh India ke
kepada kerajaan Sri Lanka?

A. Srivijaya A. Asoka
B. Pasai B. Vijayalaya
C. Acheh C. Raja Nandivarman III
D. Melaka D. Raja Rajasimhan

10. Perbezaan yang jelas antara pengaruh agama Hindu-


Buddha dan Islam ke atas masyarakat Melayu ialah 14. Zaman Gupta (300 –600 TM) dikenali sebagai Zaman
Klasik atau Zaman Keemasan kerana….

I. ilmu tidak hanya dipelajari oleh golongan


bangsawan tetapi turut dikongsi bersama oleh A. Peningkatan perusahan pertanian.
rakyat jelata; B. Mengembalikan konsep devaraja dan
II. penumpuan ilmu tidak lagi menekankan daya asramedha.
estetika dan imaginasi tetapi kepada yang lebih C. Kebudayaan Hindu kembali kukuh di kawasan
rasional dan intelektual; utara India.
III. pusat ilmu pengetahuan kian berkembang dan D. Penaklukan besar-besaran kawasan selatan
tidak lagi terkongkong di istana; India.
IV. kepercayaan tahyul dan khurafat terhapus
dengan penyebaran ilmu-ilmu Islam.
15. Yang manakah di antara berikut benar mengenai
sistem keluarga dalam Tamadun India?
A. Semua di atas
B. I, II, III.
C. II, III, IV. I. Sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah
D. I, II, IV. keluarga bersama (join-family);
II. anak perempuan yang sudah berkahwin
akan menjadi anggota keluarga suaminya;
11. Di antara karya berikut, yang manakah bukan hasil III. kebiasaannya jodoh anak diatur oleh ibubapa;
karya kesusasteraan pada zaman Pasai. IV. sistem keluarga dipelihara oleh ashrama
dharma dan purusartha.

A. Hikayat Nur Muhammad


B. Hikayat Bulan Berbelah A. Semua di atas.
2|Page
B. I, II dan III D. menyempurnakan keselesaan hidup
C. I,III dan IV
D. III dan IV
20. Tamadun Melayu telah melalui satu perkembangan
sejarah yang sangat panjang dan secara umumnya
16. Manakah antara berikut termasuk dalam ‘Trivarna’ dapat dilihat dalam beberapa fasa penting. Pilih
yang cukup terkenal dalam Sistem Varna dalam perkembangan yang paling tepat.
Tamadun India Tradisional?

I. Kewujudan negara merdeka;


I. Brahmin; II. pengaruh India;
II. Kshatria; III. kemasukan dan penerimaan Islam;
III. Vaisya; IV. period penjajahan barat.
IV. Shudra;

A. II, III, IV
A. Semua di atas B. I, III, IV
B. I, II, dan III C. I dan IV
C. I, II, dan IV D. Semua di atas
D. II, III dan IV

21. Kerajaan Melayu pertama mula menerima Islam sejak


17. Orang-orang Indo-Arya pada tahap ini percaya abad pertama Hijrah atau ke tujuh masihi lagi. Apakah
terdapat hanya satu kuasa agung yang nama kerajaan Islam tersebut?
bertanggungjawab mengerakkan duniawi. Kuasa
agung tersebut diberi sifat-sifat peciptaan,
pemeliharaan dan pemusnahan. Untuk mewakili A. Melaka
ketiga-tiga sifat Tuhan ini, mereka mencipta Dewa B. Johor-Riau
Brahma (Dewa Pencipta), Dewa Vishnu (Dewa C. Perlak
Pemelihara) dan Dewa Shiva (Dewa Pemusnah). D. Acheh
Tahap kerohanian di atas merujuk kepada tahap…..

22. Kebanyakan ahli sejarah moden berpendapat bahawa


A. Politeisme Melaka merupakan negeri yang paling menonjol dan
B. Henoteisme memainkan peranan penting dalam penyebaran
C. Monoteisme agama Islam di Tanah Melayu tetapi banyak lagi
D. Monisme negeri di Tanah Melayu sebelum Melaka yang telah
menerima Islam dan memainkan peranan penting
dalam bidang dakwah.
18. Penyebaran agama Buddha ke negara China adalah
antara contoh kesan positif yang lahir hasil daripada
interaksi antara Negeri-negeri yang dimaksudkan adalah seperti di
bawah kecuali :

A. tamadun China dengan India


B. tamadun China dengan Jepun
C. tamadun China dengan Thailand A. Pahang
D. tamadun India dengan Jepun B. Acheh
C. Kelantan
D. Kedah
23.

19. Peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan


teknologi dan pembinaan adalah bertujuan untuk

Demak Mataram Giri Bantam


A. mencapai kebahagiaan hidup
B. menjamin jangka hayat
C. menghasilkan hidup yang stabil
3|Page
26. Di antara faktor-faktor yang menjadikan Bahasa
Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran,
penyampaian dan persuratan Islam di Alam Melayu
ialah:
Kerajaan-kerajaan di atas merujuk kepada
kerajaan :
I. sifat dalaman Bahasa Melayu yang sederhana
dan tepat;
II. peranan yang telah dimainkan oleh wilayah-
A. Kerajaan Islam di Srivijaya
wilayah Melayu;
B. Kerajaan Islam di Jawa
III. bahasa utama yang terdapat di Asia Tenggara;
C. Kerajaan Islam di Tanah Melayu
IV. Kewibawaan Bahasa Melayu dalam
D. Kerajaan Islam di Majapahit
mengungkapkan penegasan dan penghujahan
24.
yang rumit .

A. I,II,III
Batu Bersurat Kedudukan Bukit B. II, III, IV
C. I,II,IV
Batu Bersurat Talang Tuwo D. Semua di atas

Batu Bersurat Kota Kapur 27. Ketua negara menggunakan gelaran ‘sultan’ dan
dibantu oleh penasihat-penasihat yang terdiri
daripada ulama dan mufti sementara undang-
undangnya berteraskan Islam.

Corak pentadbiran yang diamalkan oleh kerajaan


Kandungan batu-batu bersurat di atas menjelaskan
Melayu ini berasaskan kepada sistem pentadbiran
tentang :
yang diperkenalkan oleh :

A. Kerajaan Uthmaniyah
A. Kedatangan Islam daripada Timur Tengah. B. Kerajaan Bani Abbasyiah
B. Pemakaian undang-undang Islam. C. Kerajaan Bani Umayyah
C. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. D. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin
d. Agama Islam sebagai agama rasmi.

Soalan 28 hingga 29 berdasarkan kepada jawapan-jawapan


di bawah.

25. Kedatangan barat telah membawa unsur-unsur positif A. Sepanjang zaman


dan negatif terhadap perkembangan Tamadun B. Kesatuan dalam kepelbagaian
Melayu. Pilih unsur-unsur yang tepat. C. Tidak bersifat tertutup
D. Kesejagatan

I. Membantutkan aspek politik dan pentadbiran; 28. Perkembangan Tamadun Islam bermula dengan
II. menjejaskan pemikiran dan pegangan Melayu; turunnya wahyu pertama, surah al ‘alaq dan
III. meningkatkan taraf hidup Melayu; tidak pernah berhenti kerana ianya tidak dibatasi oleh
IV. menimbulkan elemen rasionaliti dalam ruang sempadan atau ruang waktu sehingga kiamat.
pengetahuan Melayu.
Kenyataan di atas merujuk kepada salah satu sifat
Tamadun Islam. Pilih jawapan yang paling tepat.
A. I, II, IV.
A
B. II,III,IV.
29. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu
C. III & IV.
atau disandarkan kepada tempat tertentu sebaliknya
D. Semua di atas.
ia boleh dilihat di mana-mana tanpa dibatasi oleh
batasan politik, budaya, bangsa ataupun sempadan
geografi moden.
4|Page
Kenyataan ini juga merujuk kepada sifat Tamadun I. Ren;
Islam. Pilih jawapan yang paling tepat. II. Li;
D III. Xiao;
30. Apakah nama kebudayaan yang terawal dan IV. Zhi.
mempunyai ciri tersendiri di China?

A. Longshan. A. Semua di atas.


B. Huangho. B. I, II, III.
C. Yangshao. C. I, II, IV.
D. Shaanxi. D. I, III, IV.

31. Tulisan Cina dikenali sebagai : 36. Legalisme (Fa Jia) diasaskan oleh Han Fei Tsu dan
dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan
dinasti China. Apakah yang disarankan oleh Legalisme
A. Minzu. kepada pihak pemerintah?
B. Zhishi.
C. Hanzi.
D. Yangtze. A. Kepimpinan melalui teladan.
B. Pemerintah berteraskan undang-undang.
C. Berperikemanusiaan dan bermoral.
32. Pada zaman apakah konsep Tian atau langit D. Tidak menguatkuasakan sebarang undang-
dipercayai telah wujud dalam kepercayaan undang.
masyarakat Cina?

37. Prinsip moral Konfusius terkandung dalam drama Cina


A. Dinasti Chou. tradisional. Apakah nilai-nilai yang sering dijadikan
B. Dinasti Chin. tema dalam karya-karya drama?
C. Dinasti Ching.
D. Dinast Tang.
I. Tanggungjawab terhadap suami;
II. Tanggungjawab terhadap ibu bapa;
33. Kitab apakah yang menerangkan tentang konsep Taiji III. Taat setia kepada tuan atau ketua;
untuk merujuk kepada kenyataan muktamad dari IV. Kegagahan pahlawan.
makhluk sejagat wujud?

A.Semua di atas.
A. Kitab Daodejing. B.I,II dan III.
B. Kitab Lunyu. C. I,III dan IV.
C. Kitab Yijing. D.I,II dan IV.
D. Kitab Wuxing.

34. Apakah maksud Datung atau Jalan Agung menurut


Konfusius?

A. Prinsip kesederhanaan dalam pemikiran.


B. Perpaduan antara Tian dengan manusia.
C. Insan merupakan sebahagian dari Tian.
D. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat
paling ideal.

35. Dalam kitab Lunyu atau Analekta, ajaran utama


Konfusius menekan pengamalan nilai dan sifat moral
yang mulia. Di antara berikut yang manakah berkaitan
dengan ajaran tersebut?

5|Page
38. Di antara berikut yang mana satukah merupakan A. Vyasa.
penciptaan dan pencipta yang sesuai dalam tamadun B. Valmiki.
Cina? C. Rama
D. Panini

A. Kertas – Cai Lun.


B. Alat Cetak Bergerak – ahli kimia Taois. 44. Apakah kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di
C. Bahan letupan – Cai Lun. India?
D. Kompas – Bi Sheng.

A. Kesusteraan Dravidia.
39. Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara B. Kesusteraan Sanskrit.
mencapai zaman kemuncaknya semasa Dinasti Ming C. Kesusasteraan Indo.
(1368-1644). Ini adalah berikutan daripada ekspedisi D. Kesusasteraan Arya.
pelayaran yang diketuai oleh seorang hulubalang Cina.
Siapakah hulubalang tersebut?
45. Aliran falsafah India ini menerangkan tentang
penyatuan roh individu dengan roh duniawi iaitu
A. Fa Hsia. melalui latihan minda, intelek dan ego untuk
B. Cheng Ho. membantu pencapaian moksha. Apakah aliran
C. Chuan Chang. falsafah tersebut?
D. Zhang Chian.

A. Nyaya.
40. Pada masa pemerintahan dinasti manakah berlakunya B. Yoga.
peperangan dan ketidakstabilan sosial hingga C. Vedanta.
membawa kepada kemunculan ahli-ahli falsafah D. Mimamsa
dalam tamadun Cina?

46. Konsep keluarga dalam Tamadun India dipelihara oleh


A. Dinasti Shang. dua aspek penting iaitu
B. Dinasti Chou.
C. Dinasti Chin.
D. Dinasti Ming. I. Grihasta;
II. Purushartha;
III. Ashrama Dharma;
41. Ajaran asas Buddhisme dikenali sebagai : IV. Vanaprastrya.
A. II, III
B. I, III
A. Jalan Lapan Lapis Mulia. C. IV, V
B. Jalan Pertengahan. D. I, V
C. Empat Kebenaran Mulia.
D. Prinsip Kesederhanaan. 47. Agama ini diperkenalkan oleh Mahavira. Di antara
ajarannya ialah ia mementingkan hukum sebab dan
akibat yang menentukan kelahiran semula roh-roh
42. Apakah yang dimaksudkan dengan Moksha dalam individu. Apakah agama tersebut?
Purushartha (empat objektif mulia) menurut
masyarakat India?
A. Jain.
B. Buddha.
A. Pencapaian kebebasan kerohanian. C. Hindu.
B. Mencari kekayaan di jalan yang halal. D. Sikh.
C. Memperolehi ilmu keagamaan.
D. Mementingkan tanggungjawab sosial. 48. Pada pandangan Islam, kepercayaan tentang
kewujudan Tuhan yang mencipta dan mentadbir
langit dan bumi adalah fitrah. Kepercayaan ini dikenali
43. Siapakah yang mencipta epik Ramayana?
sebagai

6|Page
A. Tauhid Uluhiyyah. 4. Pembentukan Piagam Madinah adalah antara kesan
B. Tauhid Rububiyyah. positif interaksi antara Tamadun Islam dengan
C. Tauhid Asma’ wa al-Sifat. Yahudi dan Kristian.A
D. Tauhid Fitriyyah.
5. Antara keunikan Tamadun Islam yang
membezakannya dengan tamadun-tamadun lain
49. Konsep kekeluargaan Islam yang meletakkan lelaki ialah kemampuannya melahirkan manusia yang
sebagai ketua keluarga menunjukkan berperadaban tinggi dan berakhlak mulia.A

6. Zaman Maurya (300-600 M) digelar ‘ zaman klasik’


A. taraf lelaki lebih tinggi berbanding wanita. atau ‘zaman keemasan’ kerana pada masa tersebut
B. wanita tidak mempunyai hak yang sama kebudayaan Hindu semakin kukuh di utara India.B
dengan lelaki. (Zmn. Gupta)
C. lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama 7. Dalam organisasi politik Indo Arya, biasanya Raja
tetapi mempunyai peranan yang berbeza. dinasihati oleh Mantri Parishad. A
D. Keupayaan wanita adalah separuh dari 8. Lima konsep penting dalam falsafah Vedik ialah
keupayaan lelaki. Brahman, Atman, Karma, Samsara dan Moksha. A

9. Dalam sistem nilai masyarakat Cina tradisional,


50. Gelaran di bawah ini digunakan untuk kedudukan manusia adalah di antara Tien (langit)
mengklasifikasikan seseorang individu dalam tamadun dan Di (bumi). Di sini manusia berperanan penting
Islam berdasarkan kepada tahap keimanannya kecuali menjaga keharmonian alam semesta. A

10. Moisme adalah salah satu aliran falsafah Cina yang


A. Muhsin menekankan kepentingan undang-undang untuk
B. Mukmin mencapai kecekapan dalam kerajaan dan mengawal
C. Muslim ketertiban rakyat. B (Legalisme)
D. Muzakkar
Bahagian B

Sem 2-2001 Jawab semua soalan berikut.

Bahagian A

Baca pernyataan berikut dengan teliti dan tentukan sama 11.


ada pernyataan itu betul atau salah. Anda dikehendaki
menandakan jawapan anda di kertas jawapan OMR dengan
membuat pilihan seperti berikut :
Lembah Tigris Lembah Indus
A = Betul
B = Salah Lembah Huang Ho Lembah Nil
1. Keunikan Tamadun Peribumi berbanding tamadun-
tamadun lain ialah kerana kemunculannya sebagai
sebuah tamadun tidak tertumpu kepada
perkembangan bandar (kota purba).
Kenyataan diatas merujuk kepada

2. Proses pembudayaan dalam Tamadun Melayu ialah I. lokasi kelahiran sesebuah tamadun;
proses mempelajari perkara-perkara yang II. kawasan penempatan awal manusia;
diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan III. kedudukan di kawasan geografi yang
seseorang berfungsi dalam masyarakat tersebut. strategik mempengaruhi perkembangan
tamadun;
IV. Kepentingan lembah sungai sebagai
3. Ngayau dan bejalai adalah dua kegiatan yang dapat sumber ekonomi.
mengangkat martabat dan kemuliaan seseorang
lelaki dalam masyarakat Murut.
A. I dan II.

B I dan III.
7|Page
C. II dan III. 16. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu sistem
D. II dan IV. tulisan tersendiri menjadi asas penting dalam
pembentukan sesebuah tamadun ?
12. Apakah fungsi ‘Hisbah’ dalam sistem pentadbiran
Islam I. Ia menjadi perantaraan komunikasi dan
perwarisan khazanah tamadun.
A. Badan penguatkuasa. II. Ia membawa kepada kemunculan kelas
B. Pegawai tadbir. terpelajar.
C. Wakil rakyat. III. Ia berperanan dalam menyatupadukan
D. Menteri. kefahaman masyarakat.
IV. Ia meperlihatkan satu bentuk pencapaian
13. Interaksi antara tamadun telah melahirkan kesan agung.
positif dan negatif. Yang manakah di antara berikut
merupakan hasil pertembungan tersebut
A. I dan II.
B. II dan III.
I. penggubalan Piagam Madinah yang C. III dan IV.
memperuntukkan hak-hak orang bukan D. I dan IV.
Islam;
17 Apakah kitab utama aliran Taoisme?
II. tercetusnya perang Salib antara orang
Islam dengan Kristian; A. Yijing.
III. tersebarnya agama Buddha di China;
IV. pembinaan kemahiran dalam bidang B. Shi ji.
perusahaan di kalangan orang Melayu.
A. I, II. C. Daodejing.

B. II, III. D. Li ji.


C. I, II, IV.
18. Berdasarkan pentakrifan tamadun dari beberapa
D. Semua di atas.
istilah yang pernah digunakan oleh para sarjana
ketamadunan, yang manakah antara berikut lebih
14. Konsep kemasyarakatan dalam Islam bermaksud
menepati elemen ketamadunan secara menyeluruh.
A. orang Islam yang hidup bersama golongan A. Kehalusan budi pekerti dan penghayatan
bukan Islam dalam satu kelompok pegangan agama yang tinggi.
masyarakat.
B. Pembangunan perbandaran dan
B. sekelompok anggota masyarakat Islam
pencapaian seni yang bermutu tinggi.
yang hidup bersama di kawasan tertentu.
C. Ketinggian budi termasuk agama dan
C. orang Islam yang hidup bersama tanpa
pencapaian pembangunan kebendaan.
adanya penganut bukan Islam.
D. Daya kreativiti yang tinggi dalam
D. semua anggota masyarakatnya berjaya
menghasilkan kesenian dan teknologi.
memperlihatkan cara hidup Islam
sepenuhnya.
19. Apakah yang dimaksudkan dengan Moksha dalam
Purushartha (empat objektif mulia) menurut
15. Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini masyarakat India?
ialah aspek kasih sayang sejagat (jian’ai) dan
A. Pencapaian kebebasan kerohanian.
mengecam sikap gemarkan peperangan (feigong).
Aliran falsafah apakah yang berkaitan dengan B. Mencari kekayaan di jalan yang halal.
konsep tersebut?
C. Memperolehi ilmu keagamaan.
A. Legalisme.
D. Mementingkan tanggungjawab sosial.
B. Moisme.
20. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan dengan
C. Konfusianisme. kemunculan sesebuah tamadun kerana ia
D. Taoisme.

8|Page
I. dapat membentuk pandangan semesta 25. Apakah maksud tahap monoteisme dalam
dan nilai kehidupan; perkembangan kerohanian orang-orang Indo Arya?
II. mendorong ke arah melahirkan ketinggian
budaya; A. Memuja unsur-unsur alam semulajadi.
III. menjadi pemangkin untuk menguatkan
jiwa; B. Kepercayaan politeisme.
IV. menggalakkan pembinaan pembangunan
C. Kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa
fizikal.
agung menggerakkan duniawi.
A. Semua diatas. D. Kepercayaan bahawa segala di dunia
B. I, II, III. berasal dari satu sumber.
C. II, III, IV.
D. I, IV. 26. Pilih kenyataan yang betul mengenai faktor-faktor
kelahiran dan perkembangan tamadun
21. Apakah kesan negatif sikap tertutup sehingga
membawa kepada kemerosotan sesebuah I. Kesesuaian faktor geografi di Lembah
tamadun ? Tigris dan Euphrates menyumbang kepada
kemunculan tamadun Mesopotamia;
A. Merencatkan daya kreativiti dan inovatif II. Rangsangan keagamaan dan kerohanian
sesebuah masyarakat. mendorong perkembangan tamadun
B. Menghalang sumbangan tamadun lain. Islam;
C. Mewujudkan jurang status dalam III. Penghayatan kepada nilai-nilai murni
masyarakat. menggalakkan kecintaan kepada ilmu,
D. Mengakibatkan timbulnya ketidakadilan kreativiti dan disiplin sehingga melahirkan
tokoh-tokoh pemikir di zaman silam;
22. Siapakah yang mencipta epik Ramayana? IV. Kesengsaraan dan penderitaan
menjadikan sesebuah masyarakat itu
A. Vyasa.
berdisiplin dan kreatif dalam
B. Valmiki.
mebangunkan kehidupan mereka.
C. Rama.
A. Semua di atas
D. Panini.
B. I, III, IV.
23. Apakah Kesusasteraan yang tertua dan terkemuka
di India? C. II,III, IV.

A. Kesusasteraan Dravidia. D. III, IV


B. Kesusasteraan Sanskrit.
C. Kesusasteraan Indo. 27. Apakah ajaran utama Datung (Jalan Agung) menurut
D. Kesusasteraan Arya. Konfusianisme?

A. Pemikiran moral sederhana, seimbang dan


bersesuaian.
B. Insan adalah sebahagian daripada Tien.
24. C. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat
Kesan terawal agama ini ditemui di Lembah Sungai yang paling ideal.
Indus. Ia berasal dari nama Sanatana Dharma yang D. Prinsip agung yang merangkumi keseluruhan
bererti prinsip atau peraturan kerohanian yang kekal alam.
abadi.

Kenyataan tersebut merujuk kepada sebuah agama 28. Tema puisi Puram merangkumi perkara-perkara
yang berpengaruh di India. Agama tersebut ialah : berikut kecuali :

A. agama Hindu. A. Raja.

B. agama Buddha. B. Pendidikan.

C. agama Jaina. C. Cita-cita.

D. agama Din-Ilahi. D. Cinta. (Akam)

9|Page
29. Siapakah yang memeluk agama Buddha pada 34. Konsep keluarga dalam Tamadun India dipelihara
zaman pemerintahan Maurya ? oleh dua aspek penting iaitu

A. Chandragupta Maurya I. Grihasta


II. Purushartha
B. Asoka III. Ashrama Dharma
IV. Vanaprastrya
C. Bindusara

D. Mahapadma Nanda A. II, III


B. I, III
30. Pada zaman dinasti manakah teknologi percetakan
C. IV, V
mula diperkenalkan dalam tamadun Cina?
D. I, V
A. Dinasti Chou.
35. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan faktor
B. Dinasti Ching. kemunculan sesuatu tamadun kerana kesengsaraan
hidup ialah
C. Dinasti Ming.
A. Kemunculan tamadun Jepun setelah
D. Dinasti Tang. kekalahan mereka dalam Perang Dunia
Kedua.
31. Tamadun Cina dianggap istimewa kerana B. Tamadun Barat yang lahir dari penderitaan
zaman pertengahan.
A. tamadunnya yang berkesinambungan dan
C. Tamadun Islam yang muncul hasil
kekal lama.
kekacauan tamadun Romawi dan Parsi.
B. kawasan jajahannya lebih luas daripada
D. Tamadun India yang lahir hasil penindasan
tamadun-tamadun lain.
pemerintah terhadap rakyatnya.
C. tinggalan lama yang dapat diwarisi
sehingga kini.
D. sifatnya yang terbuka. 36. Agama ini diperkenalkan oleh Mahavira. Di antara
ajarannya ialah ia mementingkan hukum sebab dan
akibat yang menentukan kelahiran semula roh-roh
32. Aliran falsafah India ini menerangkan tentang
individu. Apakah agama tersebut?
penyatuan roh individu dengan roh duniawi iaitu
melalui latihan minda, intelek dan ego untuk A. Jain.
membantu pencapaian moksha. Apakah aliran
falsafah tersebut B. Buddha.

A. Nyaya. C. Hindu.

B. Yoga. D. Sikh

C. Vedanta. 37. Di antara berikut yang manakah merupakan nilai


dan sifat moral yang mulia menurut ajaran utama
D. Mimamsa. Konfusius?
33. Di antara berikut yang manakah bukan merupakan I. perikemanusiaan;
faktor kemerosotan sains dan teknologi Cina?
II. kesusilaan;
A. Sifat orang Cina yang pragmatik dan
praktikal. III. ketaatan kepada ibu bapa;

B. Pemikiran orang Cina yang mengutamakan IV. bertindak secara spontan.


pengalaman.
A. Semua di atas.
C. Falsafah Cina yang menekankan aspek
akhlak. B. I,II,III.

D. Masyarakat Cina begitu ghairah menerima C. I,III,IV.


sains dan teknologi dari Barat.
10 | P a g e
D. II,III,IV. IV. budaya menggambarkan ketamadun seni
sedangkan tamadun memperlihatkan
38. Semasa pemerintahan kerajaan Islam di India pencapaian kemajuan teknologi.
terdapat sebuah kerajaan Hindu yang telah
mempertahankan tradisi Hindu dari golongan
Muslim dan mempelopori peradaban dan A. I & II.
kebudayaan Hindu di India Selatan sehingga 1565.
Apakah nama kerajaan tersebut? B. I, II & III.

A. Maurya. C. I & III.

B. Shunga. D. Semua di atas.

C. Pallava. 43. Tentukan elemen-elemen Tauhid dalam Islam

D. Vijayanagar. I. Uluhiyyah;
II. Rububiyyah;
39. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Indo-Arya
terdapat satu peringkat di mana kaum Indo Arya III. Asma wa as-Sifat;
memuja unsur-unsur alam semulajadi yang dikenali
sebagai IV. Fikri Islahi.

A. Politeisme.
B. Henoteisme.
A. Semua diatas.
C. Monoteisme.
B. I, II, III.
D. Monisme.
C. II, III, IV.
D. III dan IV.
40. Apakah asas pemikiran politik aliran Konfusianisme?

A. Perhubungan sesama manusia yang 44. Perkara yang terpenting dalam pembentukan
berperikemanusiaan dan bermoral. sesebuah keluarga dalam tamadun Islam ialah

B. Penyelarasan peraturan dan pembentukan A. prinsip persamaan antara suami dan isteri.
kuasa pusat. B. perlaksanaan tanggung-jawab sebagai
suami-isteri.
C. Menafikan peranan institusi politik, sistem C. pemilihan pasangan.
moral dan tatasusila. D. membuktikan kasih-sayang antara
sepasang kekasih.
D. Berteraskan undang-undang yang ketat.
45. Menurut pandangan Islam, kepercayaan tentang
41. Institusi sosial yang terpenting dalam sistem etika kewujudan Tuhan yang mencipta dan mentadbir
Konfusianisme ialah langit dan bumi adalah fitrah. Kepercayaan ini
dikenali sebagai
A. institusi agama.
B. institusi agama. A. Tauhid Uluhiyyah.
C. institusi keluarga
D. institusi pendididkan. B. Tauhid Rububiyyah.
C. Tauhid Asma’ wa al-Sifat.
42. Di antara pernyataan berikut, yang manakah lebih D. Tauhid Fitriyyah.
tepat menggambarkan perbezaan antara budaya
dan tamadun 46. Di antara berikut yang manakah bukan merupakan
kawasan penemuan arkeologi budaya Lembah Indus
I. pengaruh dan natijah tamadun lebih kekal ?
berbanding budaya;
II. tamadun melangkaui batas kenegaraan A. Harappa.
dan wilayah; B. Kalibangan.
III. tamadun lebih bersifat umum sedangkan C. Kandahar.
budaya lebih khusus; D. Lothai.

11 | P a g e
47. Istilah ‘Jawi’ berasal dari perkataan Arab ‘al-Jawah’, C. memberi jawatan pentadbiran kepada
iaitu nama sebuah kawasan. Di manakah kawasan bangsa asing.
tersebut ? D. Melarang perayaan yang berkaitan dengan
agama diadakan.
A. Brunei.
B. Melaka. 52. Di antara tiga (3) kumpulan bangsa berikut yang
C. Acheh. manakah telah bergabung membentuk bangsa
D. Pulau Jawa. Tionghua (Zhonghua minzu) ?

48. Konsep kekeluargaan Islam yang meletakkan lelaki I. Yan-Huang;


sebagai ketua keluarga menunjukkan II. Feng-Yan;
III. Miao-Man;
A. taraf lelaki adalah lebih tinggi berbanding IV. Liu Yong.
wanita.
A. I, II, III.
B. wanita tidak mempunyai hak yang sama B. I, III, IV.
dengna lelaki. C. II, III.
C. Lelaki dan wanita mempunyai hak yang D. Semua diatas.
sama tetapi mempunyai peranan yang
berbeza. 53. Agama ini dianuti oleh kebanyakan bangsa Arab di
D. Keupayaan wanita adalah separu dari Semenanjung Tanah Arab semasa zaman jahiliyyah.
keupayaan lelakui. Ia berpusat di kota Mekah dan menekankan
penyembahan pelbagai jenis berhala. Kenyataan ini
49. Di antara berikut yang manakah merupakan faktor merujuk kepada agama
perlunya kepada Tamadun Islam ?
A. Wathani.
I. Pengiktirafan yang diberikan oleh beberapa B. Majusi.
sarjana Barat tentang sumbangan Tamadun C. Hanif.
Islam kepada manusia sejagat; D. Zoroasternisme.
II. Tamadun Islam dapat membebaskan
54. Perbezaan utama antara konsep kekeluargaan
masyarakat daripada kejahilan;
dalam Islam dengan Barat ialah
III. Keunikan Tamadun Islam yang
bersumberkan wahyu berbeza dengan A. ikatan nilai tertentu.
tamadun lain; B. ikatan pembahagian kerja atau tugas
IV. Penekanan kepada prinsip keseimbangan tertentu.
antara kerohanian dan kebendaan. C. ikatan pertalian keibubapaan.
D. ikatan kasih sayang.
A. Semua diatas
B. I, II, III. 55.
C. I, III, IV.
D. II, III, IV.
Raknaa’ Tuaa’ Batin
50. Zaman Gupta digelar sebagai

a. Zaman Klasik. Istilah di atas adalah panggilan-panggilan yang


b. Zaman Kesusasteraan. digunakan oleh Orang Asli di Semenanjung Malaysia
c. Zaman Peradaban. yang dirujukkan kepada
d. Zaman Gelap.
A. Pemimpin pendapat.
51. Shih Huang Ti dianggap cuba untuk menghapuskan B. Ketua kelompok.
asas budaya orang Cina kerana C. Ketua keluarga.
D. Ketua pawang.
A. membakar buku-buku Konfusius.
B. mengadakan hubungan dengan tamadun-
tamadun asing.

12 | P a g e
56. Di dalam asas organisasi politik dan sosial
masyarakat Indo Arya, siapakah yang mengetuai
unit keluarga? 1. Apakah nama dua batang sungai yang berperanan
penting dalam pembentukan awal tamadun Cina ?
A. gramina
B. grihaspati A. Sg. Huang Ho dan Sg. Sian
C. visyapati
D. kula B. Sg. Kuning dan Sg. Yangtze

C. Sg. Yang shao dan Sg. Chiang-an


57. Zaman Prasejarah di Borneo menunjukkan
penemuan-penemuan arkeologi yang didapati di D. Sg. Shenyang dan Sg. Chin
kawasan-kawasan berikut kecuali
2. Pada zaman dinasti manakah teknologi teknik
A. Gua Niah. percetakan mula diperkenalkan dalam tamadun
B. Baturong. Cina?
C. Gua Madai.
D. Tungku. A. Dinasti Chou.

B. Dinasti Ching.

58. Di antara berikut yang manakah merupakan C. Dinasti Ming.


golongan murtad atau yang dibuang Varna dalam
pembahagian kelas sosial masyarakat India. D. Dinasti Tang

A. Vaisha. 3. Konsep Tian telah wujud di kalangan masyarakat


B. Panchama. cina sejak zaman silam lagi. Ia bermakna seperti
C. Shudra. berikut kecuali
D. Kshatriya.
A. Prinsip tertinggi dalam alam semesta
B. Kenyataan muktamad dari mana makhluk
59. Gelaran di bawah ini digunakan untuk
wujud
mengklasifikasikan seseorang individu dalam
C. Melakukan perbuatan secara spontan dan
tamadun Islam berdasarkan kepada tahap
tanpa sebarang usaha
keimanannya kecuali
D. Prinsip agung yang merangkumi
A. Muhsin. keseluruhan dari mana asalnya makhluk
B. Mukmin.
4. Di antara tamadun-tamadun berikut yang mana
C. Muslim
satukah tidak berkaitan dengan faktor lokasi sebagai
D. Muzakkar.
faktor kemunculannya ?

A. Tamadun Cina.
60. Masyarakat peribumi dikenali dengan pelbagai
B. Tamadun India.
istilah rujukan seperti berikut, antaranya ialah
C. Tamadun Melayu.
D. Tamadun Islam.
I. Natif;
II. Suku Terasing;
5. Masyarakat Cina tradisional percaya bahawa satu-
III. Chao Kjao;
satunya saluran mobiliti sosial adalah melalui
IV. Tribal Filipino.
A. kekayaan.
A. Semua di atas. B. harga diri.
B. I, II, III. C. Keturunan.
C. II, III, IV. D. Pendidikan.
D. I dan IV.
6. Perkataan ‘Tamaddun’ dan ‘Madaniah’ adalah 2
Sem 2-2001-set 2 istilah peradaban yang memberi maksud yang sama
tentang
Jawab semua soalan berikut. I. kehidupan bandar;
II. pencapaian material dan spiritual;
13 | P a g e
III. memperbaiki tingkahlaku yang kasar; C
IV. undang-undang yang diambil untuk
mendapat keadilan. 12. Menghuraikan pernyataan dari al-Quran.

D
A. I dan II.
B. III dan IV.
C. I dan III.
D. II dan IV.
13. Kenyataan di bawah adalah benar mengenai Tauhid
7. Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam Mughal di dalam Islam kecuali
India, pemimpin yang manakah mengamalkan dasar
toleransi beragama sehingga muncul agama baru A. Tauhid menjadi salah satu sumber utama
yang dikenali sebagai ‘Din- Ilahi’ ? dalam tamadun Islam.
B. Tauhid bermaksud pegangan dan
A. Ibrahim Lodi kepercayaan yang teguh kepada Allah dan
rukun-rukun iman yang lain.
B. Genghis Khan
C. Pembahagian Tauhid merangkumi
C. Akhbar Khan Uluhiyyah, Rububiyyyah dan Asma wa al-
Sifat.
D. Shah Jehan D. Pengakuan bahawa Allah s.w.t. bebas
daripada sebarang sifat lemah dan
8. Seni dalam Tamadun Cina yang diberi kekurangan.
penghormatan paling tinggi berbanding dengan 14.
bentuk seni lain ialah
“ Kabul aku menawar ubat pontianak si anu,
A. Seni pembinaan
B. Seni arca Kabul Allah, Kabul Muhammad, Kabul baginda Rasulullah,
C. Kaligrafi
D. Seni muzik cina klasik Kabul berkat doa guru,

9. Apakah kitab utama aliran Taoisme? La ila-haillallah Muhammadar Rasullullah .

A. Yijing.

B. Shi ji. Mantera di atas menunjukkan bahawa

C. Daodejing.

D. Li ji I. Berlakunya proses Islamisasi bagi


masyarakat Melayu Nusantara;
Soalan 10, 11, dan 12 adalah berdasarkan pilihan jawapan II. pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu;
berikut. III. pengaruh Bahasa Arab dalam bahasa
Melayu;
A. al-Sunnah. IV. konsep Tauhid yang longgar dalam
B. Para ulama bertindak sebagai penasihat. kepercayaan masyarakat Melayu.
C. Imam.
D. Sunnatullah.
A. Semua di atas.

10. Ciri terpenting dalam institusi beraja di Pasai, B. II, III, IV.
Melaka, Aceh dan Johor-Riau. C. III, IV.
D. I, II.
B
15. Pegangan yang teguh kepada konsep kemanusiaan,
11. Menjadi rujukan masyarakat kampung dalam urusan keperibadian dan moral oleh masyarakat Cina telah
yang berkaitan dengan kehidupan dan penasihat menyebabkan mereka memandang tinggi kepada
bagi penghulu. golongan

14 | P a g e
A. berpendidikan. 21. Apakah aspek yang sangat diberi perhatian oleh
B. Pemerintah. mana-mana tamadun dunia untuk muncul sebagai
C. Pendeta agama. sebuah tamadun yang cemerlang.
D. Bangsawan.
A. Keadilan
B. Kebahagiaan jasmani dan rohani
16. Datung atau Jalan Agun merupakan tahap C. Ilmu pengetahuan
pencapaian keharmonian masyarakat yang paling
ideal. Siapakah yang memperkenalkan idea tersebut D. Kejayaan
?
22. Penyataan berikut merupakan kesan kedatangan
A. Mo Zi. Islam ke Alam Melayu kecuali
B. Lao Zi.
C. Meng Zi. A. Semangat jihad menentang kuasa Eropah.
D. Dong Zhongshu. B. Sistem kesultanan Kerajaan Uthmaniyah
diperkenalkan.
17. Apakah nama asal bagi agama Hindu? C. Pemerintah dibantu oleh penasihat dari
kalangan ulama.
A. Dharma. D. Kemunculan kepercayaan terhadap kuasa
keramat.
B. Sindhu.

C. Sanatana Dharma. 23. Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni menjadi


agenda utama dalam perbincangan hampir kesemua
D. Indus. tokoh falsafah tamadun silam. Siapakah antara
tokoh falsafah tersebut ?
18. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada A. Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi.
abad ke-19 ialah Raja Ali Haji yang terkenal dengan B. Thales, Meng Tze, Sri Radhakrishna.
karyanya bertajuk C. Kung Fu Tze, al-Syahrastani, Socrates.
D. Aristotle, al-Tirmizi, Samkara.
A. Tuhfat al-Nafis.
B. Furu’ al-Masa’il. 24. Kertas merupakan salah satu daripada 4 ciptaan
C. Sairus Salikin agung dalam Tamadun Cina. Ia dicipta oleh…
D. Mir’at al-Tullab.
A. Cai Lun
19. Yang manakah antara pernyataan berikut tidak B. Chou Hsin
berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan C. Han Kao Ti
dalam ‘Piagam Madinah’. D. Tang Tai Tsung

A. Memperkuatkan dasar persaudaraan


sesama umat Islam. 25. Siapakah yang memeluk agama Buddha pada
B. Membuat perjanjian antara orang Muslim zaman pemerintahan Maurya ?
dengan bukan Muslim.
C. Meletakkan dasar ekonomi. A. Chandragupta Maurya
D. Menggalakkan kegiatan perniagaan
bersama. B. Asoka

C. Bindusara
20. Ciri yang paling jelas dalam seni bina Cina ialah
D. Mahapadma Nanda
A. pembinaan tembok setinggi yang mungkin.
B. binaan perlulah mencapai keharmonian 26. Kenapa agama Buddha dan Jaina disebut nastika ?
dengan alam.
C. lokasi sesuatu bangunan biasanya terletak A. Kedua-dua agama tersebut melarang keras
di lembah sungai. terhadap perbuatan penyeksaan serta
D. parit yang dalam dan lebar mengelilingi pembunuhan.
sesuatu binaan

15 | P a g e
B. Kedua-dua agama tersebut tidak C. II dan III.
menerima kewibawaan kitab Veda dan D. II dan IV.
tidak mengakui kewujudan Tuhan.
C. Kedua-dua agama tersebut muncul pada
akhir zaman Vedik.
D. Pengasas agama-agama tersebut adalah
keturunan raja. 30. Apakah fungsi ‘Hisbah’ dalam sistem pentadbiran
Islam ?

A. Badan penguatkuasa.
B. Pegawai tadbir.
27. Berdasarkan kepada organisasi politik dan sosial C. Wakil rakyat.
masyarakat Indo-Arya, Rajana (raja) mempunyai D. Menteri.
penasihat. Apakah nama jawatan penasihat
tersebut ?

A. Kula.
B. Grama. 31. Interaksi antara tamadun telah melahirkan kesan
C. Grihaspati. positif dan negatif. Yang manakah di antara berikut
D. Mantri parishad. merupakan hasil pertembungan tersebut

I. penggubalan Piagam Madinah yang


28. Apakah yang dimaksudkan dengan Transedensi
memperuntukkan hak-hak orang bukan
Dalaman dalam sistem nilai tamadun Cina ?
Islam;
A. Manusia mampu mencapai kebijaksanaan
V. tercetusnya perang Salib antara orang
dan kesucian dengan ikhtiarnya sendiri.
Islm dengan Kristian;
B. Kuasa luar biasa membantu manusia
VI. tersebarnya agama Buddha di China;
mencari ketenangan.
VII. pembinaan kemahiran dalam bidang
C. Bertapa atau bermeditasi.
perusahaan di kalangan orang Melayu.
D. Pembangunan diri yang memerlukan
sokongan masyarakat sekeliling.
A. I, II.
29. E. II, III.
F. I, II, IV.
G. Semua di atas.
Lembah Tigris Lembah Indus

Lembah Huang Ho Lembah Nil 32. Konsep kemasyarakatan dalam Islam bermaksud

E. orang Islam yang hidup bersama golongan


bukan Islam dalam satu kelompok
Kenyataan diatas merujuk kepada masyarakat.
F. sekelompok anggota masyarakat Islam
I. lokasi kelahiran sesebuah tamadun; yang hidup bersama di kawasan tertentu.
V. kawasan penempatan awal manusia; G. orang Islam yang hidup bersama tanpa
VI. kedudukan di kawasan geografi yang adanya penganut bukan Islam.
strategik mempengaruhi perkembangan H. semua anggota masyarakatnya berjaya
tamadun; memperlihatkan cara hidup Islam
VII. Kepentingan lembah sungai sebagai sepenuhnya.
sumber ekonomi.

A. I dan II.
33. Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini
B I dan III. ialah aspek kasih sayang sejagat (jian’ai) dan

16 | P a g e
mengecam sikap gemarkan peperangan (feigong).
Aliran falsafah apakah yang berkaitan dengan
konsep tersebut? A. Pencapaian kebebasan kerohanian.

B. Mencari kekayaan di jalan yang halal.

A. Legalisme. C. Memperolehi ilmu keagamaan.

B. Moisme. D. Mementingkan tanggungjawab sosial.

C. Konfusianisme.

D. Taoisme. 37. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan dengan


kemunculan sesebuah tamadun kerana

34. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu sistem


tulisan tersendiri menjadi asas penting dalam V. dapat membentuk pandangan semesta
pembentukan sesebuah tamadun ? dan nilai kehidupan;
VI. mendorong ke arah melahirkan ketinggian
budaya;
VII. menjadi pemangkin untuk menguatkan
V. Ia menjadi perantaraan komunikasi dan jiwa;
perwarisan khazanah tamadun. VIII. menggalakkan pembinaan pembangunan
VI. Ia membawa kepada kemunculan kelas fizikal.
terpelajar.
VII. Ia berperanan dalam menyatupadukan
kefahaman masyarakat. E. Semua diatas.
VIII. Ia meperlihatkan satu bentuk pencapaian F. I, II, III.
agung. G. II, III, IV.
H. I, IV.

E. I dan II.
F. II dan III. 38. Apakah kesan negatif sikap tertutup sehingga
G. III dan IV. membawa kepada kemerosotan sesebuah
H. I dan IV. tamadun ?

35. Berdasarkan pentakrifan tamadun dari beberapa


istilah yang pernah digunakan oleh para sarjana D. Merencatkan daya kreativiti dan inovatif
ketamadunan, yang manakah antara berikut lebih sesebuah masyarakat.
menepati elemen ketamadunan secara menyeluruh. E. Menghalang sumbangan tamadun lain.
F. Mewujudkan jurang status dalam
masyarakat.
D. Mengakibatkan timbulnya ketidakadilan
A. Kehalusan budi pekerti dan penghayatan
pegangna agama yang tinggi.

E. Pembangunan perbandaran dan 39. Pilih kenyataan yang betul mengenai faktor-faktor
pencapaian seni yang bermutu tinggi. kelahiran dan perkembangan tamadun
F. Ketinggian budi termasuk agama dan
pencapaian pembangunan kebendaan.
G. Daya kreativiti yang tinggi dalam
menghasilkan kesenian dan teknologi. I. Kesesuaian faktor geografi di Lembah
Tigris dan Euphrates menyumbang kepada
kemunculan tamadun Mesopotamia;
36. Apakah yang dimaksudkan dengan Moksha di dalam IV. Rangsangan keagamaan dan kerohanian
Purushartha (empat objektif mulia) menurut mendorong perkembangan tamadun
masyarakat India? Islam;

17 | P a g e
V. Penghayatan kepada nilai-nilai murni H. menyempurnakan keselesaan hidup
menggalakkan kecintaan kepada ilmu,
kreativiti dan disiplin sehingga melahirkan
tokoh-tokoh pemikir di zaman silam;
IV. Kesengsaraan dan penderitaan
menjadikan sesebuah masyarakat itu 3. Peristiwa banjir besar yang memusnahkan
berdisiplin dan kreatif dalam empangan Maarib sehingga mengakibatkan
mebangunkan kehidupan mereka. keruntuhan kerajaan Saba’ adalah antara
malapetaka yang diluar jangkaan manusia. Di antara
pernyataan berikut yang manakah paling tepat
A. Semua di atas menggambarkan kejadian tersebut.

B. I, III, IV.
A. Bencana alam merupakan salah satu faktor
C. II,III, IV. kemerosotan sesebuah tamadun.
B. Pembangunan yang dibina oleh manusia
D. III, IV hanya bersifat sementara.
C. Pembangunan yang dihasilkan oleh
manusia tidak dapat menandingi
kekuasaan Tuhan.
40. Aliran falsafah India ini menerangkan tentang
D. Manusia perlu mengambil pengajaran
penyatuan roh individu dengan roh duniawi iaitu
daripada sejarah silam yang berlaku.
melalui latihan minda, intelek dan ego untuk
membantu pencapaian moksha. Apakah aliran
falsafah tersebut? 4. Matlamat umum pembinaan tamadun Islam ialah
A. Nyaya.
I. mengangkat Islam sebagai al-Din
B. Yoga.
II. menegakkan keadilan
C. Vedanta. III. membentuk hubungan dengan pencipta
IV. membina pembangunan demi kemajuan
D. Mimamsa. manusia

A. I & II
Sem 1-2002-set 1 B. II & III
C. III & IV
D. Semua di atas
Jawab semua soalan

5. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud “ Dan kami


1. Penyebaran agama Buddha ke negara China adalah tundukkan binatang itu untuk mereka, maka
antara contoh kesan positif yang lahir hasil daripada sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan
interaksi antara sebahagiannya mereka makan “ (al-Quran, Yaasin :
72). Maksud ayat al-Quran tersebut menunjukkan
bahawa
E. tamadun China dengan India
F. tamadun China dengan Jepun
G. tamadun China dengan Thailand A. manusia diberikan hak unutuk mengambil
H. tamadun India dengan Jepun dan memanfaatkan isi alam ini
B. manusia dan binatang adalah makhluk
ciptaan Tuhan
2. Peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan C. manusia bebas untuk melakukan apa saja
teknologi dan pembinaan adalah bertujuan untuk ke atas binatang
D. manusia hendaklah menjalankan hubungan
baik dengan binatang
E. mencapai kebahagiaan hidup
F. menjamin jangka hayat
G. menghasilkan hidup yang stabil
18 | P a g e
6. Apakah agama yang paling berpengaruh di kalangan VII. suatu yang diriwayatkan daripada Nabi
masyarkat Arab jahiliyah ? Muhammad s.a.w. oleh para sahabat;
VIII. pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam
peperangan, perniagaan dan
E. Wathani pengembalaan kambing.
F. Majusi
G. Yahudi
H. Nasrani A. Semua di atas
B. I, II & III
C. II, III, IV
7. Apakah perbezaan utama peranan ketua negara D. I & II
dibawah dasar pentadbiran Rasulullah dan Khulafa
al-Rasyidin dengan dasar pentadbiran negara
masakini ? 11. Salmah dan Asri tidak mempunyai kaitan keluarga
tetapai Asri semasa kecilnya pernah menyusu
dengan ibu Salmah. Berdasarkan sistem undang-
A. menjalankan tanggungjawab dalam bidang unudang Islam, apakah hukum perkahwinan di
ekonomi dan perundangan antara kedua-duanya ?
B. melaksanakan peranan sebagai ketua hal-
ehwal Islam dan ketua pentadbiran
negara A. Haram abadi
C. menjadi contoh teladan yang dihormati B. Haram sementara
oleh masyarakat C. Haram bersyarat
D. menegakkan keadilan sosial dan D. Makruh
menggubal undang-unudang

12. Pilih pernyataan yang salah tentang tokoh-tokoh


8. cendikiawan Islam dan hasil karya mereka .
Madinah menjadi pusat pentadbiran negara Islam dan
dibahagikan kepada 20 jajahan. Setiap jajahan diketuai
oleh Naqib (ketua), dibantu oleh Arif (timbalan ketua)
A. Ibn Sina & al-Qanun fi al-Tibb
dan memiliki saqifah (pusat pertemuan).
B. Al-Biruni & Rasail al-Biruni
C. Al-Khawarizmi & Hisab al-jabr wa al-
Pernyataan di atas adalah merujuk kepada dasar
Muqabalah
pentadbiran Islam dibawah pimpinan
D. Ibn Khaldun & Tahafatu al-Falasifah
A. Rasulullah
B. Khulafa al-Rasyidun
C. Bani Umayyah
13. Teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah
D. Bani Abbasiyah
Arab pada abad ke-7 adalah berdasarkan kepada
bukti-bukti berikut
9. Apakah nama segolongan sarjana yang V. hubungan perdagangan orang Arab
mempertikaikan al-Quran sebagai kitab suci yang dengan Melayu;
idwahtukan dari Tuhan ? VI. terdapat perkampungan orang Arab Islam
di Sumatera;
A. Easternis VII. penemuan Batu Bersurat di Champa dan
B. Westernis Brunei;
C. Orientalis VIII. persamaan batu nisan yang ditemui di
D. Ateis Pasai dengan batu nisan di Gujerat.

10. Di antara pernyataan berikut, yang manakah E. I & II


menjelaskan tentang al-Hadis. F. II & III
G. III & IV
V. Perkataan, perbuatan dan perngakuan H. Semua di atas
Nabi Muhammad s.a.w;
VI. sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup
Nabi Muhammad s.a.w;

19 | P a g e
14. Kerajaan ini merupakan pusat kebudayaan Melayu
tertua dan karya kesusasteraan zaman ini umumnya
ditulis dalam bahasa Sanskrit. Pernyataan ini 18. Apakah antara faktor yang menjadikan bahasa melayu
merujuk kepada kerajaan sebagai bahasa pengantara penyebaran dan
persuratan Islam di Alam Melayu ?

A. Srivijaya
B. Pasai I. Sifat dalaman bahasa Melayu
C. Acheh II. peranan wilayah-wilayah Melayu dalam
D. Melaka penyebaran agama Islam;
III. bahasa Melayu mudah difahami
berbanding bahasa Sanskrit;
15. Perbezaan yang jelas antara pengaruh agama Hindu- IV. penggunaan bahasa Melayu lebih tepat
Buddha dan Islam ke atas masyarakat Melayu ialah menjelaskan istilah-istilah dalam agama
Islam.

I. ilmu tidak hanya dipelajari oleh golongan A. I & II


bangsawan tetapi turut dikongsi bersama B. II & III
oleh rakyat jelata; C. III & IV
II. penumpuan ilmu tidak lagi menekankan D. Semua di atas
daya estetika dan imaginasi tetapi kepada
yang lebih rasional dan intelektual;
III. pusat ilmu pengetahuan kian berkembang 19. Apakah nama dua batang sungai yang berperanan
dan tidak lagi terkongkong di istana; penting dalam pembentukan awal tamadun Cina ?

IV. kepercayaan tahyul dan khurafat terhapus A. Sg. Huang Ho & Sg. Sian
dengan penyebaran ilmu-ilmu Islam. B. Sg. Kuning & Sg. Yangtze
C. Sg. Yang shao & Sg. Chiang-an
D. Sg. Shenyang & Sg. Chin

A. Semua di atas
B. I, II, III. 20.
C. II, III, IV.
Tamadun ini adalah salah satu daripada tamadun
D. I, II, IV. yang tertua di dunia yang bertahan selama 4000
tahun sehingga kini. Pencapaian tamadun ini adalah
setanding dengan tamadun-tamadun lain kerana
16. Di antara karya berikut, yang manakah bukan hasil
salah satu daripada tujuh benda ajaib di dunia
karya kesusasteraan pada zaman Pasai.
terletak di sini. Aspek terpenting dalam tamadun ini
ialah mementingkan nilai moral.

A. Hikayat Nur Muhammad


Kenyataan di atas merujuk kepada :
B. Hikayat Bulan Berbelah
C. Hikayat Nabi Mi’raj A. Tamadun India
D. Hikayat hang Tuah
B. Tamadun China
17. Zaman proto-sejarjah di India yang bermula di Lembah C. Tamadun Greek
Sungai Indus adalah berdasarkan bukti-bukti
penemuan tinggalan arkeologi yang dikesan di D. Tamadun Mesir
kawasan

A. Harappa, Lothal & Mohenjodaro 21. Beberapa pernyataan berikut menjelaskan tentang
B. Lothal, Punjab & Kathiawar agama Buddha kecuali
C. Mohenjodaro, Prabhaspatan & Harappa
D. Kalibangan, gujerat & Kandahar.

20 | P a g e
A. ajaran utama dalam agama Buddha ialah 1. Penemuan batu bersurat adalah antara bukti
Empat Kebenaran Mulia; yang menunjukkan kedatangan Islam dari negara
China. Yang manakah antara berikut adalah batu
B. ajaran agama Buddha menyentuh bersurat yang dimaksudkan ?
persoalan kehidupan manusia yang penuh
dengan penderitaan;
I. Batu bersurat di Champa 1039 M;
C. penderitaan boleh dihapuskan dengan II. Batu bersurat di Brunei 1048 M;
mendekati Jalan Lapan Lapis; III. Batu bersurat di Pasai 1428 M;
IV. Batu bersurat di Grisek 1419 M.
D. kelahiran agama Buddha adalah kesan
daripada gerakan pembaharuan golongan
Vaisha terhadap golongan Brahmin. A. I & II

Sem 2-2002 B. III & IV

Bahagian A C. I & III

Baca pernyataan berikut dengan teliti dan tentukan sama D. II & IV


ada pernyataan itu betul atau salah. Anda dikehendaki
menandakan jawapan anda di kertas jawapan OMR dengan
membuat pilihan seperti berikut : 2. Pengertian ‘ tamadun ’ dalam bahasa Cina, Tamil
dan Arab memberi penekanan kepada maksud yang
A = Betul sama tentang
B = Salah

A. Undang-undang yang berkaitan dengan sivil


1. Terdapat al-Sunnah (al-Hadis) yang bukan menjadi dan jenayah.
hukum kepada umat Islam seperti cara Rasulullah
s.a.w. berperang ketika menentang musuh.A B. Cara hidup sekelompok manusia yang
hidup di sebuah negara pada suatu zaman.
2. Konsep amar ma’ruf ( menyeru kebaikan) dan nahi C. Anggota masyarakat yang mempunyai
munkar (mencegah kejahatan) adalah sebahagian tingkahlaku yang baik seperti kesopanan,
daripada jihad yang dituntut kepada seluruh umat kehalusan budi dan berperikemanusiaan.
Islam.A D. Peningkatan hidup yang dikecapi di bandar.

3. Institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan 3. Pilih pernyataan yang salah mengenai pengaruh
tanggungjawabnya kepada hanya sebagai pusat kebudayaan India (Hindu-Buddha) di Nusantara.
peribadatan agama bermula pada zaman Khulafa’
al-Rasyidun.B A. Raja dianggap wakil dewa yang dikenali
sebagai ‘dewaraja’
4. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan faktor B. Kemunculan golongan saudagar
kemunculan sesebuah tamadun kerana ‘wanigrama’ dan ‘wanigrami’ di Bali.
kesengsaraan hidup ialah kemunculan tamadun C. Lahirnya kitab suci agama yang bernama
Jepun setelah kekalahan mereka dalam Perang ‘Sang Hyang Kamahayanikam’.
Dunia Kedua.A D. Persaingan bahasa Melayu dengan bahasa
Sanskrit sebagai bahasa ilmiah di Alam
5. Arthasastra merupakan teks tentang kerajaan dan Melayu.
ekonomi yang disusun oleh Chandragupta Maurya.B
4.
6. Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Yi Jing
Hamzah Fansuri Bukhari al-Jauhari
(Klasik Perubahan).A
Nuruddin al-Raniri Shamsuddin al-Sumatrani

Abd. Rauf al-Sinkel

Bahagian B

21 | P a g e
Tokoh-tokoh di atas merujuk kepada B. Tamadun yang bercirikan kekuatan jasmani
dan masyhur dengan panglima perangnya.
I. Ulama-ulama dan penulis-penulis Islam di C. Tamadun yang mengintegrasikan antara
Nusantara; perkara rohani dan jasmani.
II. Karya mereka ditulis dalam bahasa Melayu D. Tamadun yang menyanjung ketinggian ilmu
dengan menggunakan tulisan Jawi; sains tabie.
III. Golongan pendakwah yang menyumbang
kepada ilmu-ilmu yang berunsurkan
rasionalisme dan intelektualisme; 8. Yang manakah antara pernyataan berikut
IV. Golongan ilmuan yang mula-mula menunjukkan pengertian konsep kemasyarakatan
memperkenalkan Islam di Alam Melayu. dalam Islam?

A. I, II & IV I. Kelompok manusia yang beragama Islam;


II. Masyarkat muslim yang mengamalkan
B. I, II & III Islam secara total;
III. Orang-orang Islam yang hidup bersama
C. II, III & IV dengan orang bukan Islam;
D. Semua di atas IV. Kehidupan masyarakat yang berlandaskan
perundangan dan nilai-nilai Islam.

5. Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja A. I & II


menonjolkan ciri kejahilan dari segi ilmu
pengetahuan, malah lebih memperlihatkan B. III & IV
kejahilan dari sudut akidah. Kenyataan ini
merumuskan bahawa kejahilan masyarakat Arab C. I & III
adalah disebabkan oleh D. II & IV

A. keta’asuban masyarakat Arab kepada


kabilah tertentu. 9. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah ‘al-zimmi’
dalam konteks negara Islam?
B. keengganan mereka mengikut ajaran Islam
yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. A. Orang bukan Islam yang mendapat
perlindungan politik daripada
C. kekasaran sikap mereka terhadap para pemerintah Islam.
sahabat dan umat Islam. B. Orang bukan Islam yang harus diperangi
D. kebanggaan mereka terhadap al-Quran kerana ingkar dengna sistem pemerintahan
yang diturunkan dalam bahasa Arab. Islam.
C. Orang bukan Islam yang berjiran dengan
pemerintah Islam.
6. Faktor lokasi telah menggalakkan kemunculan D. Orang bukan Islam yang membayar cukai
tamadun-tamadun dunia. Di antara tamadun kepada pemerintah Islam.
berikut, yang manakah tidak melibatkan faktor
lokasi sebagai faktor penting kemunculannya ? 10. Apakah tugas ‘mantri parishad’ dalam struktur
organisasi politik dan sosial masyarakat Indo-Arya ?
A. Tamadun Cina

B. Tamadun India A. Menjadi ketua visya (bandar).


B. Bertangggungjawab mengawal kuasa raja.
C. Tamadun Islam
D. Tamadun Melayu C. Menjadi penasihat kepada raja.
D. Mengendalikan pungutan cukai.

7. Apakah ciri keistimewaan tamadun Islam yang


membezakannya dengan tamadun-tamadun lain ? 11. Apakah persamaan antara Chandragupta Maurya
dengan Asoka Hasha ?
A. Tamadun yang bercirikan falsafah dan
kesenian.

I. Kedua-duanya adalah pemerintah


empayar Maurya (321-185 SM);
22 | P a g e
II. Kedua-duanya menganut agama yang
sama; 15. Apakah nama dua batang sungai yang membentuk
III. Kedua-duanya menjalankan dasar kebudayaan Yangshao sebagai pusat pertapakan
perluasan kuasa; awal peradaban Cina ?
IV. Kedua-duanya mengadakan hubungan
diplomatik dengan Ceylon. A. Sungai Wei dan Sungai Kuning.

A. I & II B. Sungai Hunag He dan Sungai Yangzi.

B. II & IV C. Sungai Yangzi dan Sungai Wei.


D. Sungai Jinagzi dan Sungai Sichuan.
C. I & IV
D. Semua di atas.
16. Pernyataan berikut menunjukkan pandangan
semesta dalam tamadun Cina kecuali
12. Yang manakah antara pernyataan berikut bukan
pembaharuan yang diperkenalkan oleh Akhbar Khan A. pemujaan Tian sebagai makhluk unggul
ke atas masyarakat India ? yang menguasai nasib seseorang.

A. Menyatupadukan penganut agama Islam B. pemujaan binatang, matahari dan kuasa-


dan Hindu melalui agama Din Ilahi. kuasa lain yang dipercayai wujud dalam
alam semulajadi.
B. Membatalkan cukai jizyah.
C. keharmonian sejagat dapat dicapai melalui
C. Memulihkan tempat-tempat suci Hindu. prinsip kesederhanaan (The Golden Mean).
D. Membina masjid dan pasar-pasar di setiap
bandar. D. Wujud konsep perpaduan antara Dao
dengan Tian.

13. 17. Aliran falsafah Moisme yang diasaskan oleh Mo Zi


Aliran falsafah ini diasaskan oleh Badarayana (479- 381 SM ) menyarankan aspek-aspek berikut
yang menyatakan bahawa kewujudan ‘Roh iaitu
Mutlak’ dalam semua benda dan tujuan
kehidupan ialah untuk mencapai penyatuan roh I. kasih saying sejagat;
individu dengan roh duniawi. Pengaruh falsafah II. mengecam sikap menyerah kepad nasib;
ini masih berterusan dalam kehiduapan dan III. mengutamakan golongan cerdik-pandai;
amalan orang Hindu. IV. menekankan nilai perikemanusiaan.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sistem A. I, II & III


falsafah yang dimaksudkan ?
B. II, III & IV
A. Mimamsa
C. I & IV
B. Vedanta D. Semua di atas.

C. Yoga
D. Varsheshika 18. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ‘junzi’ ?

A. Orang yang mengamalkan sifat kesusilaan


14. Di antara pernyataan berikut, yang manakah (li) dan ketaatan ibubapa (xiao).
menunjukkan jenis-jenis tarian yang terdapat dalam
tamadun India . B. Orang yang menteladani kesemua nilai
dan moral mulia dalam ajaran
A. Avanaddha, Ghana dan Susira. konfusianisme.

B. Manipuri, Katakkali dan Bharata Natyam. C. Orang yan gmelakukan perbuatan secara
spontan dan tanpa sebarang usaha.
C. Sakuntala, mudraraksasa dan Mattavilasa.
D. Tirukkural, Pattupattu dan Aham.

23 | P a g e
D. Orang yang berjaya menghapuskan VI. Keunikan Tamadun Islam yang
penderitaan dalam hidupnya. bersumberkan wahyu berbeza dengan
tamadun lain;
VII. Penekanan kepada prinsip keseimbangan
antara kerohanian dan kebendaan.
19. Apakah aliran pemikiran Cina yang telah memberi
kesan dan membawa perubahan besar dalam
masyarakat dan politik negara China ? E. Semua diatas
F. I, II, III.
A. Legalisme =(Kerajaan pusat autokrasi G. I, III, IV.
mutlak) H. II, III, IV.
B. Moisme
3. Diantara berikut apakah aspek yang sangat diberi
C. Taoisme
perhatian oleh mana-mana tamadun dunia untuk
D. Konfusianisme.
muncul sebagai sebuah tamadun yang cemerlang.
20. Di antara berikut, yang manakah merupakan E. Keadilan
orientasi sistem nilai dalam tamadun Cina ? F. Kebahagiaan jasmani dan rohani
C. Ilmu pengetahuan
I. Humanisme;
II. Personalisme; D. Kejayaan
III. Moralisme;
IV. Sekularisme

A. I & II 4. Konsep Tian telah wujud di kalangan masyarakat


Cina sejak zaman silam lagi. Ia bermakna seperti
B. III & IV berikut kecuali

C. Semua di atas D. Prinsip tertinggi dalam alam semesta


D. Tidak ada jawapan di atas. E. Kenyataan muktamad dari mana makhluk
wujud
F. Melakukan perbuatan secara spontan dan
Jawab semua soalan berikut. tanpa sebarang usaha
G. Prinsip agung yang merangkumi
keseluruhan dari mana asalnya makhluk.
1. Persamaan antara al-Quran dan as-Sunnah ialah

A. kedua-duanya diturunkan melalui 5. Dalam melihat realiti India hari ini, antara bahasa
perantaraan malaikat Jibril. yang paling menonjol dan dianggap sebagai ‘lingua
B. Kedua-duanya adalah kitab suci. franca’ ialah...
C. Kedua-duanya bersandarkan kepada Nabi
A. Bahasa Telegu
Muhammad merangkumi perkataan dan
B. Bahasa Hindi
pengakuan baginda;
C. Bahasa Tamil
D. Kedua-duanya dianggap ibadah apabila
D. Bahasa Urdu
membacanya.

6. Pilih kenyataan yang salah mengenai kedudukan


2. Di antara berikut yang manakah merupakan faktor
kaum wanita dalam Tamadun India
perlunya kepada Tamadun Islam ?
A. Urusan rumahtangga menghadkan peranan
I. Pengiktirafan yang diberikan oleh beberapa
wanita pada Zaman Veda Kemudian;
sarjana Barat tentang sumbangan Tamadun
B. Pergerakan reformasi Hinduisme dan
Islam kepada manusia sejagat;
Brahmo Samaj dapat memulihkan semula
V. Tamadun Islam dapat membebaskan hak wanita pada zaman British;
masyarakat daripada kejahilan; C. Kepentingan peranan ibu amat ditekankan
dalam kedua-dua masyarakat Indo-Arya
dan Dravidya pada Zaman Sangam;
24 | P a g e
E. Hak pendidikan adalah antara kebebasan F. Chou Hsin
yang diberikan kepada kaum wanita dalam G. Han Kao Ti
masyarakat Dravidya. H. Tang Tai Tsung

7. Istilah menteri dalam sistem politik Islam dikenali


sebagai 12. Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam Mughal di
India, pemimpin yang manakah mengamalkan dasar
A. al-Hakim. toleransi beragama sehingga muncul agama baru
B. al-Wazir. yang dikenali sebagai ‘Din- Ilahi’ ?
C. al-Amir.
D. al-Jund. A. Ibrahim Lodi

B. Genghis Khan
8. Perkataan ‘Tamaddun’ dan ‘Madaniah’ adalah 2 istilah
peradaban yang memberi maksud yang sama C. Akhbar Khan
tentang
D. Shah Jehan

V. kehidupan bandar;
VI. pencapaian material dan spiritual;
13. Kenapakah agama Buddha dan Jaina disebut
VII. memperbaiki tingkahlaku yang kasar;
nastika ?
VIII. undang-undang yang diambil untuk
mendapat keadilan. E. Kedua-dua agama tersebut melarang keras
perbuatan penyeksaan serta pembunuhan.
F. Ajaran agama-agama tersebut terkandung
E. I dan II.
dalam karya Upanishad.
F. III dan IV.
G. Kedua-dua agama tersebut tidak
G. I dan III.
menerima kewibawaan kitab Veda dan
H. II dan IV.
tidak mengakui kewujudan Tuhan.
H. Pengasas agama-agama tersebut adalah
9. Yang manakah antara berikut pernyataan yang keturunan raja.
tepat bagi menjelaskan kesan berpanjangan akibat
daripada keruntuhan Tamadun Islam
14. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan
A. Kebejatan Sosial. menurut Islam?

B. Penjajahan Fikiran.
E. Proses melibatkan pembaharuan,
C. Pengaruh Media Massa. peningkatan, perubahan dan kemajuan
dalam kehidupan manusia.
I. Penjajahan Fizikal. F. Proses melibatkan pembaharuan,
peningkatan, perubahan dan kemajuan
dalam kehidupan manusia sejajar dengan
10. Roh leluhur ibubapa dan nenek-moyang dalam Islam.
masyarakat Melayu adalah penting untuk diberikan G. Proses melibatkan pembaharuan
sedekah supaya hubungan tidak terputus. kerohanian dan kebendaan menurut Islam.
Kenyataan diatas merujuk kepada kepercayaan H. Peningkatan taraf hidup dan kestabilan
rohani.
A. Magis.
B. Tabu.
C. Animisme. 15.
D. Keramat.
LembahTigris Lembah Indus

11. Kertas merupakan salah satu daripada 4 ciptaan LembahHuangHo Lembah Nil
agung dalam Tamadun Cina. Ia dicipta oleh…

E. Cai Lun
Kenyataan diatas merujuk kepada
25 | P a g e
B. membina dan menyusun masyarakat serta
negara Islam.
I. lokasi kelahiran sesebuah tamadun;
VIII. kawasan penempatan awal manusia; C. menghadapi ancaman daripada orang
IX. kedudukan di kawasan geografi yang Yahudi Madinah.
strategik mempengaruhi perkembangan
tamadun; D. mempersaudarakan orang Muhajirin dan
X. Kepentingan lembah sungai sebagi sumber Ansar.
ekonomi.
20. Perbezaan yang jelas antara pengaruh agama Hindu-
Buddha dan Islam ke atas masyarakat Melayu ialah
A. I dan II.
I. Ilmu tidak hanya dipelajari oleh golongan
B I dan III. bangsawan tetapi turut dikongsi bersama
oleh rakyat jelata;
G. II dan III. II. penumpuan ilmu tidak lagi menekankan
H. II dan IV. daya estetik dan imaginasi tetapi kepada
yang lebih rasional dan intelektual;
III. Pusat ilmu pengetahuan kian berkembang
16. Konsep tamadun dan bangsa memberikan dan tidak lagi terkongkong di istana;
pengertian yang tersendiri. Walau bagaimanapun,
kedua-dua konsep tersebut tidak berbeza antara IV. Kepercayaan tahyul dan khurafat terhapus
satu sama lain apabila dikaitkan dengan dengan penyebaran ilmu-ilmu Islam.

a. Tamadun Asia. A. Semua di atas


b. Tamadun barat. B. I, II, III.
c. Tamadun Jepun. C. II, III, IV.
d. Tamadun Cina.
D. I, II, IV.
17. Sistem pengajaran dan pendidikan yang diterapkan
oleh Barat ke atas umat Islam telah melahirkan
sekumpulan kelompok manusia seperti berikut 21. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada
kecuali abad ke-19 ialah Raja Ali Haji yang terkenal dengan
karyanya bertajuk
A. Muslim Celupan Barat

B. Muslim Tradisional A. Tuhfat al-Nafis.


E. Furu’ al-Masa’il.
C. Muslim Keturunan F. Sairus Salikin
G. Mir’at al-Tullab.
D. Muslim Mujtahidi

18. Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni menjadi 22. Apakah nama dua batang sungai yang berperanan
agenda utama dalam perbincangan hampir kesemua penting dalam pembentukan awal tamadun Cina ?
tokoh falsafah tamadun silam. Siapakah antara
tokoh falsafah tersebut ? A. Sg. Huang Ho dan Sg. Sian

E. Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi. B. Sg. Kuning dan Sg. Yangtze


F. Thales, Meng Tze, Sri Radhakrishna. C. Sg. Yang shao dan Sg. Chiang-an
G. Kung Fu Tze, al-Syahrastani, Socrates. D. Sg. Shenyang dan Sg. Chin
H. Aristotle, al-Tirmizi, Samkara.

23. Masyarakat Cina tradisional percaya bahawa satu-


19. Piagam Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah satunya saluran mobiliti sosial adalah melalui
s.a.w. di Madinah adalah antara usaha baginda
untuk E. kekayaan.
F. harga diri.
A. menjalankan dakwah yang bertemakan G. Keturunan.
Tauhid. H. Pendidikan.

26 | P a g e
24. Siapakah yang memeluk agama Jain pada zaman B. Agraria.
pemerintahan Maurya ?
C. Entreport.
A. Chandragupta Maurya I. Primitif.

B. Asoka
29. Teori kedatangan Islam dari Cina ke Nusantara pada
C. Bindusara kurun ke-9 adalah melalui kawasan

I. Mahapadma Nanda A. Foochow.

B. Shanghai.
25. Konsep keluarga dalam Tamadun India dipelihara C. Hainan.
oleh dua aspek penting iaitu
D. Loyang.
J. Grihasta;
V. Purushartha;
VI. Ashrama Dharma; 30. Apakah yang dimaksudkan dengan syariat?
VII. Sannyasa.

E. II, III. A. Peraturan dan perundangan.


F. I, III.
G. IV, V. B. Perundangan untuk kesejahteraan
H. I, V. manusia.
C. Melaksanakan amanah Allah.

26. Konsep ibadah dalam sistem perundangan Islam D. Peraturan dan perundangan Allah s.w.t dan
merangkumi penekanan kepada RasulNya.
A. urusan berbentuk peribadi dan urusan am.
31. Kerajaan awal yang paling banyak memberi
B. hukum-hukum berkaitan bersuci, solat, sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan
zakat, puasa dan haji. Melayu lama ialah

C. kesalahan yang mengancam nyawa. A. Tan-tan.


D. pembentukan sahsiah dan akhlak individu. B.Srivijaya.
C. Funan.
27. Kepatuhan manusia kepada hukum Allah terbahagi D. Langkasuka.
kepada tiga iaitu :

I. Perintah dalam bentuk wajib dan sunnah; 32. Struktur kekeluargaan masyarakat Indo Arya
II. larangan dalam bentuk haram dan makruh; diketuai oleh
III. pilihan yang diberi status Harus; A. Gramina.
IV. digalakkan melakukannya, makruh. B. Grihaspati.
A. I,II,III. C. Visyapati.
B. I,III,IV. D. Kula.
C. I,II,IV.

D. II,III,IV. 32. Di manakah letaknya kerajaan-kerajaan Republik


pada zaman Vedik terkemudian (600-320 SM) dalam
28. Kerajaan Funan, Majapahit dan Angkor merupakan
tamadun India?
antara contoh-contoh kerajaan berbentuk :

A. Maritime.
I. Kaki gunung Himalaya;

27 | P a g e
II. Kawasan sungai Gangga; 37. Siapakah yang mencipta epik Ramayana?
A. Vyasa.
III. Barat laut Punjab;
B. Valmiki.
IV. Kawasan Indus. C. Rama.

A. I, II, III. D. Panini.

B. I,II.
38. Apakah nama asal bagi agama Hindu?
C. I,III.
A. Dharma.
D. II,IV.
B. Sindhu.
33. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 menyebabkan C. Sanatana Dharma.
pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu
berpindah ke sebuah kerajaan Melayu. Di manakah D.Indus.
kerajaan tersebut?

A. Acheh. 39. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu sistem


B. Pulau Jawa. tulisan tersendiri menjadi asas penting dalam
C. Filipina. pembentukan sesebuah tamadun ?
D. Brunei.
IX. Ia menjadi perantaraan komunikasi dan
perwarisan khazanah tamadun.
34. Pada zaman dinasti manakah teknologi teknik X. Ia membawa kepada kemunculan kelas
percetakan mula diperkenalkan dalam tamadun terpelajar.
Cina? XI. Ia berperanan dalam menyatupadukan
A. Dinasti Chou. kefahaman masyarakat.
XII. Ia meperlihatkan satu bentuk pencapaian
B. Dinasti Ching. agung.
C. Dinasti Ming.
I. I dan II.
D. Dinasti Tang. J. II dan III.
K. III dan IV.
L. I dan IV.
35. Pemikiran politik Konfusianisme adalah
berdasdarkan kepada
A. Perhubungan sesama manusia yang 40. Apakah kesan negatif sikap tertutup sehingga
berperikemanusiaan dan bermoral. membawa kepada kemerosotan sesebuah tamadun
?
B. Penyelarasan peraturan dan pembentukan
G. Merencatkan daya kreativiti dan inovatif
kuasa pusat.
sesebuah masyarakat.
C. Menafikan peranan institusi politik, sistem H. Menghalang sumbangan tamadun lain.
moral dan tatasusila. I. Mewujudkan jurang status dalam
masyarakat.
D. Berteraskan undang-undang yang ketat. J. Mengakibatkan timbulnya ketidakadilan.

36. Apakah yang dimaksudkan dengan Moksha di dalam


Purushartha (empat objektif mulia) menurut 41. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan dengan
masyarakat India? kemunculan sesebuah tamadun kerana
A. Pencapaian kebebasan kerohanian.
I. dapat membentuk pandangan semesta dan
B. Mencari kekayaan di jalan yang halal. nilai kehidupan;
C. Memperolehi ilmu keagamaan. IX. mendorong ke arah melahirkan ketinggian
budaya;
D. Mementingkan tanggungjawab sosial. X. menjadi pemangkin untuk menguatkan
jiwa;

28 | P a g e
XI. menggalakkan pembinaan pembangunan B. Grama.
fizikal. C. Grihaspati.
D. Mantri parishad.
I. Semua diatas.
J. I, II, III.
K. II, III, IV. 46. Di antara berikut yang manakah bukan merupakan
L. I, IV. kawasan penemuan arkeologi budaya Lembah Indus
?

42. Penemuan beberapa batu nisan adalah bukti A. Harappa.


terawal tentang kehadiran agama Islam di Alam B. Kalibangan.
Melayu. Yang manakah antara berikut batu nisan C. Dholavira.
yang dimaksudkan? D. Sumer.

I. Batu Nisan di Brunei bertarikh 440 H/1048


M; 47. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Indo-Arya
terdapat satu peringkat di mana kaum Indo Arya
II. Batu Nisan di Jawa Timur bertarikh 294 memuja unsur-unsur alam semulajadi yang dikenali
H/1082 M; sebagai

III. Batu Nisan Sultan Malik al-Salih di Pasai E. Politeisme.


bertarikh 696 H/1297 M; F. Henoteisme.
G. Monoteisme.
IV. Batu Bersurat Terengganu bertarikh 702 H. Monisme.
H/1303 M.

A. Semua diatas. 48. Di antara berikut yang manakah pernyataan yang


B. I, II, III. tepat mengenai kesan kedatangan Islam ke
C. II, III, IV. Nusantara ?
D. III, IV.
A. Gelaran raja diganti dengan gelaran
sultan.
43. Tamadun Cina dianggap istimewa kerana
B. Undang-undang Islam digunakan
E. tamadunnya yang berkesinambungan dan sepenuhnya.
kekal lama. C. Pengaruh agama Hindu dan Buddha lenyap
F. kawasan jajahannya lebih luas daripada sama sekali.
tamadun-tamadun lain.
G. tinggalan lama yang dapat diwarisi D. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa
sehingga kini. pengantar.
H. sifatnya yang terbuka.
49. Apakah bukti pertama yang menunjukkan
44. Seni dalam Tamadun Cina yang diberi penggunaan bahasa Melayu untuk mengungkapkan
penghormatan paling tinggi berbanding dengan ajaran agama Islam?
bentuk seni lain ialah A. Batu nisan di Leran.

D. Seni pembinaan B. Batu nisan di Pasai.


E. Seni arca C. Batu bersurat Terengganu.
F. Kaligrafi
D. Batu bersurat Kedukan Bukit.
D. Seni muzik cina klasik

50. Di antara berikut yang manakah bukan merupakan


45. Berdasarkan organisasi politik dan sosial masyarakat faktor kemerosotan sains dan teknologi Cina?
Indo-Arya, Rajana (raja) mempunyai penasihat.
Apakah nama jawatan penasihat tersebut ?
A. Sifat orang Cina yang pragmatik dan
A. Kula. praktikal.

29 | P a g e
B. Pemikiran orang Cina yang mengutamakan I. tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu;
pengalaman. II. kemunculan beberapa kerajaan Islam
C. Falsafah Cina yang menekankan aspek tempatan;
akhlak. III. tulisan Jawi diterimapakai sebagai wahana
ilmiah;
D. Masyarakat Cina begitu ghairah menerima IV. pembinaan kemahiran dalam bidang
sains dan teknologi dari Barat. perusahaan.

A. Semua diatas
51. Ajaran asas Buddhisme dikenali sebagai : B. I, II, III.
C. II, III, IV.
A. Jalan Lapan Lapis Mulia.
D. I, III, IV.
B. Jalan Pertengahan.
C. Empat Kebenaran Mulia. 56. Apakah nama tiga kumpulan bangsa yang terbesar
yang wujud pada zaman purba negara China
D. Prinsip Kesederhanaan.
I. Yan-Huang
52. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan faktor
kemunculan sesuatu tamadun kerana kesengsaraan II. Feng-Yan
hidup ialah
III. Miao-Man
A. Kemunculan tamadun Jepun setelah
kekalahan mereka dalam Perang Dunia IV. Min-Zu
Kedua.
A. I, II, III
B. Tamadun Barat yang lahir dari penderitaan
B. III, IV, V
zaman pertengahan.
C. Tamadun Islam yang muncul hasil C. II, IV, V
kekacauan tamadun Romawi dan Parsi.
D. Tamadun India yang lahir hasil penindasan D. I, III, V
pemerintah terhadap rakyatnya.

53. Sistem kasta juga dikenali sebagai sistem : 57. Dalam kebudayaan Melayu, seorang suami yang
membantu isterinya melakukan kerja-kerja rumah
A. sistem Vedik. biasanya dianggap serong oleh masyarakat
sekeliling. Walau bagaimanapun, menurut
B. Sistem Jati. pandangan Islam perbuatan si suami tersebut
C. Sistem Varna. adalah digalakkan kerana
D. Sistem Dravida. A. Ikatan kekeluargaan Islam menekankan
nilai tanggungjawab dan kasih-sayang.
B. Ikatan kekeluargaan Islam tidak
54. Yang menakah antara berikut menunjukkan ciri-ciri
membahagikan tugas rumahtangga.
politik Islam.
C. Urusan ekonomi dan sosial adalah
A. Tauhid, al-Bai’ah dan al-Hakam. tanggungjawab bersama.
B. Khilafah, al-Syura dan al-Bai’ah. D. Sememangnya Islam memuji perbuatan si
C. Risalah, khilafah dan Tauhid. suami yang ikhlas membantu isterinya
D. Akidah, Syariah dan akhlak. melakukan kerja-kerja rumaH

55. Yang manakah antara berikut merupakan kesan 58. Pegangan teguh kepada konsep kemanusiaan,
positif hasil daripada interaksi antara Tamadun keperibadian dan moral dalam masyarakat Cina
Islam dengan Tamadun Melayu telah menyebabkan mereka memandang tinggi
kepada golongan

A. berpendidikan

30 | P a g e
B. bangsawan C. Harus.
C. pemerintah D. Makruh.
D. pendeta agama.

4. Perkataan ‘Tamaddun’ dan ‘Madaniah’ adalah 2


59. Satu ekspedisi tujuh angakatan laut dari China telah istilah peradaban yang memberi maksud yang
dihantar ke Afrika, Kemboja, Semenanjung Tanah sama tentang
Melayu, Thailand dan Sri Lanka. Dibawah dinasti
manakah ekspedisi tersebut dijalankan ? IX. kehidupan bandar;
X. pencapaian material dan spiritual;
A. Dinasti Ming. XI. memperbaiki tingkahlaku yang kasar;
B. Dinasti Yuan. XII. undang-undang yang diambil untuk
C. Dinasti Ching. mendapat keadilan.
D. Dinasti Tang.
J. I dan II.
K. III dan IV.
60. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Transedensi L. I dan III.
Dalaman’ menurut sistem nilai Tamadun Cina ? M. II dan IV.

A. Manusia mampu mencapai kebijaksanaan 5. Konsep kemasyarakatan dalam Islam bermaksud


dan kesucian dengan ikhtiarnya sendiri.
B. Pendidikan merupakan saluran mobiliti I. orang Islam yang hidup bersama golongan
sosial. bukan Islam dalam satu kelompok
C. Pembangunan diri yang memerlukan masyarakat.
sokongan masyarakat sekeliling. J. sekelompok anggota masyarakat Islam
D. Kuasa luar biasa yang membantu manusia yang hidup bersama di kawasan tertentu.
mencari ketenangan. K. orang Islam yang hidup bersama tanpa
adanya penganut bukan Islam.
L. semua anggota masyarakatnya berjaya
Jawab semua soalan berikut. memperlihatkan cara hidup Islam
sepenuhnya.
1. Apakah fungsi ‘Hisbah’ dalam sistem pentadbiran
Islam ?
6. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu sistem tulisan
E. Badan penguatkuasa. tersendiri menjadi asas penting dalam
F. Pegawai tadbir. pembentukan sesebuah tamadun ?
G. Wakil rakyat.
H. Menteri.
XIII. Ia menjadi perantaraan komunikasi dan
perwarisan khazanah tamadun.
2. Diantara tamadun-tamadun berikut yang mana XIV. Ia membawa kepada kemunculan kelas
satukah tidak berkaitan dengan faktor lokasi sebagai terpelajar.
faktor kemunculannya ? XV. Ia berperanan dalam menyatupadukan
kefahaman masyarakat.
XVI. Ia meperlihatkan satu bentuk pencapaian
E. Tamadun Cina. agung.
F. Tamadun India.
G. Tamadun Melayu.
H. Tamadun Islam. M. I dan II.
N. II dan III.
O. III dan IV.
3. Bagi yang tidak berkemampuan memberi nafkah P. I dan IV.
tetapi bakal isteri dengan rela hati sanggup menyara
keluarga. Maka perkahwinan tersebut adalah
7. Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni menjadi
A. Wajib. agenda utama dalam perbincangan hampir kesemua
B. Sunat.

31 | P a g e
tokoh falsafah tamadun silam. Siapakah antara
tokoh falsafah tersebut ?
11. Peristiwa bencana alam yang meruntuhkan
sebahagian besar daripada prasarana yang dibina
I. Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi. oleh manusia menunjukkan
J. Thales, Meng Tze, Sri Radhakrishna.
K. Kung Fu Tze, al-Syahrastani, Socrates. A. pembangunan fizikal hendaklah
L. Aristotle, al-Tirmizi, Samkara. dipertahankan dan dimantapkan dengan
kecanggihan sains dan teknologi;

8. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan dengan B. pembangunan yang diasaskan oleh


kemunculan sesebuah tamadun kerana kebijaksanaan akal manusia tidak
memberi jaminan kebahagiaan yang
J. dapat membentuk pandangan semesta dan nilai berkekalan;
kehidupan;
XII. mendorong ke arah melahirkan ketinggian C. ia merupakan kesalahan alam sekitar
budaya; sendiri dan takdir sudah menentukan
XIII. menjadi pemangkin untuk menguatkan sedemikian;
jiwa;
XIV. menggalakkan pembinaan pembangunan D. sudah tidak ada alternatif lain untuk
fizikal. pembinaan laluan tersebut, maka ia bukan
kesalahan manusia.

M. Semua diatas. 12. Yang manakah antara berikut pernyataan yang


N. I, II, III. tepat bagi menjelaskan kesan berpanjangan akibat
O. II, III, IV. daripada keruntuhan Tamadun Islam
P. I, IV.
A. Kebejatan Sosial.

B. Penjajahan Fikiran.
9. Apakah kesan negatif sikap tertutup sehingga
membawa kepada kemerosotan sesebuah C. Pengaruh Media Massa.
tamadun ?
E. Penjajahan Fizikal.
K. Merencatkan daya kreativiti dan inovatif
sesebuah masyarakat. 13. Apakah aspek yang sangat diberi perhatian oleh
L. Menghalang sumbangan tamadun lain. mana-mana tamadun dunia untuk muncul sebagai
M. Mewujudkan jurang status dalam sebuah tamadun yang cemerlang.
masyarakat.
D. Mengakibatkan timbulnya ketidakadilan I. Keadilan
J. Kebahagiaan jasmani dan rohani
C. Ilmu pengetahuan
10. Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja
menonjolkan ciri kejahilan dari segi ilmu K. Kejayaan
pengetahuan malah lebih memperlihatkan kejahilan
dari sudut akidah. Kenyataan ini merumuskan
bahawa kejahilan masyarakat Arab adalah 14. Pilih kenyataan yang betul mengenai faktor-faktor
disebabkan oleh kelahiran dan perkembangan tamadun

A. keta’asuban masyarakat Arab kepada I. Kesesuaian faktor geografi di Lembah


kabilah tertentu; Tigris dan Euphrates menyumbang kepada
kemunculan tamadun Mesopotamia;
B. keengganan mereka mengikut ajaran Islam VI. Rangsangan keagamaan dan kerohanian
yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w; mendorong perkembangan tamadun
Islam;
C. kekasaran sikap mereka terhadap para VII. Penghayatan kepada nilai-nilai murni
sahabat dan umat Islam lain; menggalakkan kecintaan kepada ilmu,
kreativiti dan disiplin sehingga melahirkan
D. kebanggaan mereka terhadap al-Quran tokoh-tokoh pemikir di zaman silam;
yang diturunkan dalam bahasa Arab.
32 | P a g e
IV. Kesengsaraan dan penderitaan 18. Yang manakah antara berikut merupakan hasil karya
menjadikan sesebuah masyarakat itu kesusasteraan agama yang dihasilkan pada zaman
berdisiplin dan kreatif dalam Islam di Alam Melayu ?
mebangunkan kehidupan mereka.
I. Hikayat Amir Hamzah

A. Semua di atas II. Hikayat Nur Muhammad

B. I, III, IV. III. Hikayat Bulan Berbelah


C. II,III, IV.
IV. Hikayat Iskandar Dzulkarnain
D. III, IV
A. Semua di atas.

B. I, II, III.
15. Kerajaan sebelum Islam yang berasaskan ciri-ciri
maritim adalah seperti berikut kecuali… C. I, III, IV.

A. Kuala Selinsing D. II, III, IV.


B. Srivijaya
C. Angkor =agratia
D. Majapahit 19. Konsep Tian telah wujud di kalangan masyarakat
cina sejak zaman silam lagi. Ia bermakna seperti
berikut kecuali
16. Penyataan berikut merupakan kesan kedatangan
Islam ke Alam Melayu kecuali H. Prinsip tertinggi dalam alam semesta
I. Kenyataan muktamad dari mana makhluk
E. Semangat jihad menentang kuasa Eropah.
wujud
F. Sistem kesultanan Kerajaan Uthmaniyah
J. Melakukan perbuatan secara spontan dan
diperkenalkan.
tanpa sebarang usaha
G. Pemerintah dibantu oleh penasihat terdiri
K. Prinsip agung yang merangkumi
daripada ulama.
keseluruhan dari mana asalnya makhluk
H. Kemunculan kepercayaan terhadap kuasa
keramat.
20. Kertas merupakan salah satu daripada 4 ciptaan
agung dalam Tamadun Cina. Ia dicipta oleh…
17. Yang manakah antara berikut menunjukkan
pernyataan yang salah mengenai Bahasa Melayu I. Cai Lun
J. Chou Hsin
A. Tinggalan sejarah seperti Batu Bersurat di
K. Han Kao Ti
Palembang (683 M) dan Pulau Bangka (686
L. Tang Tai Tsung
M) adalah bukti yang menunjukkan
penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa
rasmi bagi kerajaan di Kepulauan Melayu. 21. Pilih pernyataan yang salah mengenai kemunculan
ahli falsafah Cina dan ajaran utamanya
B. Bahasa Melayu menggantikan bahasa Sanskrit
sehingga menjadi bahasa ilmiah dalam A. Legalisme adalah satu aliran falsafah yang
bidang agama, budaya, sastera, seni, diasaskan oleh Hsun Tzu;
pentadbiran dan sebagainya.
C. Zaman kegemilangan bahasa Melayu B. Konsep ‘ Universal Love ‘ atau cinta sejagat
bermula setelah kerajaan Srivijaya berjaya adalah ajaran utama falsafah Mo Zi;
menakluki kerajaan Melayu di Jambi.
C. Asas ajaran Taoisme ialah mengembalikan
D. Peranan bahasa Melayu menjadi kurang keharmonian alam semulajadi;
penting setelah kedatangan Islam.
D. Kedua-dua aliran falsafah Konfusianisme
dan Taoisme menganggap dunia manusia
adalah buruk.

33 | P a g e
22. Masyarakat Cina tradisional percaya bahawa satu- 27. Kenapa agama Buddha dan Jaina disebut nastika ?
satunya saluran mobiliti sosial adalah melalui
I. Kedua-dua agama tersebut melarang keras
J. kekayaan. terhadap perbuatan penyeksaan serta
K. harga diri. pembunuhan.
L. Keturunan. J. Kedua-dua agama tersebut tidak
M. Pendidikan. menerima kewibawaan kitab Veda dan
tidak mengakui kewujudan Tuhan.
23. Tamadun Cina dianggap istimewa kerana K. Kedua-dua agama tersebut muncul pada
akhir zaman Vedik.
I. tamadunnya yang berkesinambungan dan L. Pengasas agama-agama tersebut adalah
kekal lama. keturunan raja.
J. kawasan jajahannya lebih luas daripada
tamadun-tamadun lain.
K. tinggalan lama yang dapat diwarisi 28. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan
sehingga kini. menurut Islam?
L. sifatnya yang terbuka.
I. Proses melibatkan pembaharuan,
peningkatan, perubahan dan kemajuan
24. Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam Mughal di dalam kehidupan manusia.
India, pemimpin yang manakah mengamalkan dasar J. Proses melibatkan pembaharuan,
toleransi beragama sehingga muncul agama baru peningkatan, perubahan dan kemajuan
yang dikenali sebagai ‘Din- Ilahi’ ? dalam kehidupan manusia sejajar dengan
Islam.
A. Ibrahim Lodi K. Proses melibatkan pembaharuan
kerohanian dan kebendaan menurut Islam.
B. Genghis Khan L. Peningkatan taraf hidup dan kestabilan
rohani.
C. Akhbar Khan

D. Shah Jehan
29. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan faktor
kemunculan sesuatu tamadun kerana kesengsaraan
hidup ialah
25. Siapakah yang memeluk agama Buddha pada
zaman pemerintahan Maurya ? E. Kemunculan tamadun Jepun setelah
kekalahan mereka dalam Perang Dunia
A. Chandragupta Maurya Kedua.
F. Tamadun Barat yang lahir dari penderitaan
B. Asoka zaman pertengahan.
G. Tamadun Islam yang muncul hasil
C. Bindusara kekacauan tamadun Romawi dan Parsi.
H. Tamadun India yang lahir hasil penindasan
E. Mahapadma Nanda
pemerintah terhadap rakyatnya.

26. Konsep keluarga dalam Tamadun India dipelihara


30. Masyarakat Cina mempercayai bahawa semua
oleh dua aspek penting iaitu
benda dan perkara di dunia ini terbahagi kepada ‘
K. Grihasta Yin dan Yang ‘. Apakah prinsip yang menjelaskan
VIII. Purushartha konsep tersebut ?
IX. Ashrama Dharma
A. Setiap balasan yang diterima adalah
X. Vanaprastrya
setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
B. Setiap benda yang wujud di dunia ini
J. II, III berpasang-pasangan.
K. I, III C. Perbuatan yang baik akan mendapat
L. IV, V balasan baik dan begitulah sebaliknya.
M. I, V D. Kepercayaan kepada perkara baik dan
buruk.

34 | P a g e
F. institusi agama.
G. institusi keluarga
31. Gelaran di bawah ini digunakan untuk H. institusi pendididkan.
mengklasifikasikan seseorang individu dalam
tamadun Islam berdasarkan kepada tahap
keimanannya kecuali 35. Tentukan elemen-elemen Tauhid dalam Islam

E. Muhsin. J. Uluhiyyah;
F. Mukmin. II. Rububiyyah;
G. Muslim
H. Muzakkar. III. Asma wa as-Sifat;

IV. Fikri Islahi.


32.
E. Semua diatas.
Fa Hsien F. I, II, III.
G. II, III, IV.
Yuen Cheng H. III dan IV.

I Tsing
36. Perkara yang terpenting dalam pembentukan
sesebuah keluarga dalam tamadun Islam ialah

Senarai nama di atas adalah nama-nama tokoh Cina E. prinsip persamaan antara suami dan isteri.
yang terkenal pada zaman Chin dan Han. Atas faktor F. perlaksanaan tanggung-jawab sebagai
apakah mereka terkenal dalam sejarah Cjina ? suami-isteri.
G. pemilihan pasanagan.
I. Ahli pengembaran dan pelayaran Cina; H. mengamalkan sifat sabar.
II. ahli perubatan Cina;

III. penulis sejaran Cina; Soalan 37, 38, dan 39 adalah berdasarkan pilihan jawapan
berikut.
IV. penterjemah kitab-kitab agama Buddha
yang dibawa masuk ke negara China. E. al-Sunnah.
F. Para ulama bertindak sebagai penasihat.
A. I dan II.
G. Imam.
B. I dan IV.
H. Sunnatullah.
C. II dan III.
D. III dan IV.
37. Ciri terpenting dalam institusi beraja di Pasai,
Melaka, Aceh dan Johor-Riau.B
33. Pegangan yang teguh kepada konsep kemanusiaan,
keperibadian dan moral oleh masyarakat Cina telah 38. Menjadi rujukan masyarakta kampung dalam urusan
menyebabkan mereka memandang tinggi kepada yang berkaitan degnan kehidupan dan penasihat
golongan bagi penghulu.C
E. berpendidikan. 39. Menghuraikan pernyataan dari al-Quran.D
F. Pemerintah.
G. Pendeta agama.
H. Bangsawan.

40. Yang manakah antara pernyataan berikut tidak


berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan
34. Institusi sosial yang terpenting dalam sistem etika dalam ‘Piagam Madinah’.
Konfusianisme ialah
E. Memperkuatkan dasar persaudaraan
sesama umat Islma.
F. Membuat perjanjian antara orang Muslim
E. institusi agama. dengan bukan Muslim.
35 | P a g e
G. Meletakkan dasar ekonomi. IX. Keunikan Tamadun Islam yang
H. Menggalakkan kegiatna perniagaan bersumberkan wahyu berbeza dengan
bersama. tamadun lain;
X. Penekanan kepada prinsip keseimbangan
antara kerohanian dan kebendaan.
41. Di antara berikut yang manakah bukan merupakan
kawasan penemuan arkeologi budaya Lembah Indus
? I. Semua diatas
J. I, II, III.
E. Harappa. K. I, III, IV.
F. Kalibangan. L. II, III, IV.
G. Kandahar.
H. Lothai.
46. Zaman Gupta digelar sebagai

42. Pandangan semester orang Melayu sebelum e. Zaman Klasik.


kedatangan Islam ialah f. Zaman Kesusasteraan.
g. Zaman Peradaban.
A. Berpusat kepada Tuhan (God-Centered). h. Zaman Gelap.
B. Berpusat kepada manusia (Man-Centered).
C. Percaya kepada kuasa ghaib.
D. Alam semulajadi sebagai penentu kejadian 47. Kegemilangan kerajaan Abbasiyyah (750-1258M)
yang berlaku di dunia ini. telah berakhir disebabkan beberapa faktor. Pilih
pernyataan yang salah mengenai perkara tersebut.

43. Istilah ‘Jawi’ berpunca dari bahasa Arab iaitu ‘al- A. Kota Damsyik telah dimusnahkan oleh
Jawah’ iaitu nama sebuah kawasan. Dimanakah Hulagu Khan.
kawasan tersebut B. Wujudnya kekacaua politik , krisis rohani
dan intelektual.
E. Brunei. C. Kelemahan akidah dan akhlak umat Islam
F. Melaka. pada masa itu.
G. Acheh. D. Serangan orang Moghul Tartar merupakan
H. Pulau Jawa. tahap terakhir kehancuran kerajaan
Abbasiyyah.

44. Persamaan antara al-Quran dan al-Sunnah ialah


48. Kenyataan di bawah adalah benar mengenai Tauhid
A. Kedua-duanya diturunkan melalui dalam Islam kecuali
perantaraan malaikat Jibril.
B. Kedua-duanya adalah kitab suci. E. Tauhid menjadi salah satu sumber utama
C. Kedua-duanya bersandarkan kepada Nabi dalam tamadun Islam.
Muhammad merangkumi perkataan dan F. Tauhid bermaksud pegangan dan
pengakuan Nabi. kepercayaan yang teguh kepada Allah dan
D. Kedua-duanya adlaah ibadah apabila rukun-rukun iman yang lain.
membacanya. G. Pembahagian Tauhid merangkumi
Uluhiyyah, Rububiyyyah dan Asma wa al-
Sifat.
H. Pengakuan bahawa Allah s.w.t. bebas
daripada sebarang sifat lemah dan
45. Di antara berikut yang manakah merupakan faktor
kekurangan.
perlunya kepada Tamadun Islam ?

I. Pengiktirafan yang diberikan oleh beberapa


49. Shih Huang Ti dianggap cuba untuk menghapuskan
sarjana Barat tentang sumbangan Tamadun
asas budaya orang Cina kerana
Islam kepada manusia sejagat;
E. membakar buku-buku Konfusius.
VIII. Tamadun Islam dapat membebaskan
F. mengadakan hubungna dengna tamadun-
masyarakat daripada kejahilan;
tamadun asing.

36 | P a g e
G. memberi jawatan pentadbiran kepada
bangsa asing.
H. Melarang perayaan yang berkaitan dengan
agama diadakan.
52. Di antara tiga (3) kumpulan bangsa berikut yang
manakah telah bergabung membentuk bangsa
50. Tionghua (Zhonghua minzu) ?

“ Kabul aku menawar ubat pontianak si anu,


V. Yan-Huang;
Kabul Allah, Kabul Muhammad, Kabul baginda Rasulullah, VI. Feng-Yan;
VII. Miao-Man;
Kabul berkat doa guru, VIII. Liu Yong.

La ila-haillallah Muhammadar Rasullullah .


E. I, II, III.
F. I, III, IV.
G. II, III.
Mantera di atas menunjukkan bahawa
H. Semua diatas.
V. Berlakunya proses Islamisasi bagi
masyarkat Melayu Nusantara;
53. Agama ini dianuti oleh kebanyakan bangsa Arab di
VI. pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu;
Semenanjung Tanah Arab semasa zaman jahiliyyah.
VII. pengaruh Bahasa Arab dalam bahasa
Ia berpusat di kota Mekah dan menekankan
Melayu;
penyembahan pelbagai jenis berhala. Kenyataan ini
VIII. konsep Tauhid yang longga r dalam
merujuk kepada agama
kepercayaan masyarakat Melayu.

E. Wathani.
A. Semua di atas.
F. Majusi.
F. II, III, IV. G. Hanif.
G. III, IV. H. Zoroasternisme.
H. I, II.
54. Perbezaan utama antara konsep kekeluargaan
50. Perhubungan China dengan Asia Tenggara mencapai dalam Islam dengan Barat ialah
kemuncaknya semasa Dinasti Ming menghantar
seorang hulubalang mengetuai ekspedisi pelayaran
E. ikatan nilai tertentu.
ke Asia Tenggara, India, Arab dan Afrika Timur.
F. ikatan pembahagian kerja atau tugas
Siapakah hulubalang tersebut ?
tertentu.
A. Cheng Ho. G. ikatan pertalian keibubapaan.
B. I Tsing. H. ikatan kasih sayang.
C. Ho Chi Ming.
D. Chang Chian.
55. Perkara-perkara mengenai alam barzakh, hari
kiamat, dan hisab adalah berkaitan dengan
51. Apakah yang dimaksudkan dengan Transedensi kepercayaan kepada
Dalaman dalam sistem nilai tamadun Cina ?
A. al-Sam’iyyat.
E. Manusia mampu mencapai kebijaksanaan B. Qadha’ dan Qadhar.
dan kesucian dengan ikhtiarnya sendiri. C. Ilahiyyat.
F. Kuasa luar biasa membantu manusia D. Al-Nubuwwah.
mencari ketenangan.
G. Bertapa atau bermeditasi.
56. Ciri yang paling jelas dalam seni bina Cina ialah
H. Pembangunan diri yang memerlukan
sokongan masyarakat sekeliling.

37 | P a g e
D. pembinaan tembok setinggi yang mungkin.
E. binaan perlulah mencapai keharmonian
dengan alam.
F. lokasi sesuatu bangunan biasanya terletak
di lembah sungai.
G. parit yang dalam dan lebar mengelilingi
sesuatu binaan.

57. Datung atau Jalan Agung merupakan tahap


pencapaian keharmonian masyarakat yang paling
ideal. Siapakah yang memperkenalkan idea tersebut
?

E. Mo Zi.
F. Lao Zi.
G. Meng Zi.
H. Dong Zhongshu.

58. Empat objektif mulia yang harus diikuti oleh umat


manusia dalam tamadun India dikenali sebagai

A. Grihasta.
B. Vanaprastya.
C. Purusharta.
D. Vidu.

59. Di antara berikut yang manakah merupakan


golongan murtad atau yang dibuang Varna dalam
pembahagian kelas sosial masyarakat India.

E. Vaisha.
F. Panchama.
G. Shudra.
H. Kshatriya.

60. Berdasarkan kepada organisasi politik dan sosial


masyarakat Indo-Arya, Rajana (raja) mempunyai
penasihat. Apakah nama jawatan penasihat
tersebut ?

E. Kula.
F. Grama.
G. Grihaspati.
H. Mantri parishad.

38 | P a g e