Anda di halaman 1dari 41

TITAS (Past Year

D. manusia hendaklah menjalankan


hubungan baik dengan binatang.

Question) 4. Apakah agama yang paling berpengaruh di


kalangan masyarakat Arab jahiliyah?
1. Masyarakat Islam ialah

A. Wathani
A. Kelompok orang Islam yang tinggal di B. Majusi
satu tempat tertentu dan C. Yahudi
melaksanakan solat lima waktu sehari D. Nasrani
semalam.
B. Keluarga Islam yang mengamalkan
hidup berjiran cara Islam. 1. Apakah perbezaan utama peranan ketua
C. Kelompok manusia yang negara di bawah dasar pentadbiran
beragama Islam dan Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin dengan
mengamalkan ajaran Islam iaitu dasar pentadbiran negara masakini?
melaksanakan suruhan dan
meninggalkan larangan Allah
s.w.t. A. Menjalankan tanggungjawab dalam
D. Satu kawasan yang didiami oleh bidang ekonomi dan perundangan.
sekelompok orang Islam dan B. Melaksanakan peranan sebagai
diperintah oleh pemerintah Islam ketua hal-ehwal Islam dan ketua
dengan menjadikan Syariah Islamiah pentadbiran negara.
sebagai undang-undang tertinggi. C. Menjadi contoh teladan yang
dihormati oleh masyarakat.
D. Menegakkan keadilan sosial dan
2. Yang manakah tidak benar mengenai menggubal undang-undang.
perkahwinan dalam Islam?

1. Apakah nama segolongan sarjana yang


A. Perkahwinan bertujuan memelihara mempertikaikan al-Quran sebagai kitab
lelaki dan isterinya daripada suci yang diwahyukan dari Tuhan ?
melakukan perbuatan yang dilarang.
B. Untuk memelihara supaya insan tidak
musnah dan menjadi pupus dengan A. Easternis
adanya keturunan dan peranakkan. B. Westernis
C. Untuk memelihara keselamatan zuriat C. Orientalis
dan keturunan. D. Ateis
D. Untuk menunaikan kehendak
syahwat semata-mata.
1. Di antara pernyataan berikut, yang
manakah menjelaskan tentang al-Hadis.
3. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud “ Dan
kami tundukkan binatang itu untuk
mereka, maka sebahagiannya menjadi I. Perkataan, perbuatan dan pengakuan
tunggangan mereka dan sebahagiannya Nabi Muhammad s.a.w;
mereka makan “ (al-Quran, Yaasin : 72). II. sifat kejadian, akhlak dan riwayat
Maksud ayat al-Quran tersebut hidup Nabi Muhammad s.a.w;
menunjukkan bahawa III. suatu yang diriwayatkan daripada
Nabi Muhammad s.a.w. oleh para
sahabat;
A. manusia diberikan hak untuk IV. pengalaman Nabi Muhammad s.a.w.
mengambil dan memanfaatkan isi dalam peperangan, perniagaan dan
alam ini. pengembalaan.
B. manusia dan binatang adalah
makhluk ciptaan Tuhan.
C. manusia bebas untuk melakukan apa A. Semua di atas
saja ke atas binatang. B. I, II & III
C. II, III, IV

1|Page
D. I & II D. I, II, IV.

1. Teori kedatangan Islam dari Semenanjung 11. Di antara karya berikut, yang manakah
Tanah Arab pada abad ke-7 adalah bukan hasil karya kesusasteraan pada
berdasarkan kepada bukti-bukti berikut: zaman Pasai.

I. hubungan perdagangan orang Arab A. Hikayat Nur Muhammad


dengan Melayu; B. Hikayat Bulan Berbelah
II. terdapat perkampungan orang Arab C. Hikayat Nabi Mi’raj
Islam di Sumatera; D. Hikayat Hang Tuah
III. penemuan Batu Bersurat di Champa dan
Brunei;
IV. persamaan batu nisan yang ditemui di 11. “Baginda merupakan pemerintah Muslim
Pasai dengan batu nisan di Gujerat. yang adil, membatalkan cukai jizyah,
memulihkan tempat-tempat suci Hindu,
membenarkan isteri-isteri orang Hindu
A. I & II bersembahyang di istana-istana mereka.
B. II & III Baginda juga mengalakkan penterjemahan
C. III & IV veda-veda, Ramayana dan Mahabrata,
D. Semua di atas mempengerusikan sidang diskusi antara
agama-agama”.
Kenyataan ini merujuk kepada

A. Ibrahim Lodi
1. Kerajaan ini merupakan pusat kebudayaan B. Jahangir
Melayu tertua dan karya kesusasteraan C. Shah Jahan
zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa D. Akhbar
Sanskrit. Pernyataan ini merujuk kepada
kerajaan
11. Sri Lanka menjadikan agama Buddha
sebagai agama rasmi dan banyak terkesan
A. Srivijaya dengan pengaruh India. Siapakah
B. Pasai pemerintah India yang memainkan peranan
C. Acheh menyebarkan agama Buddha dan
D. Melaka pengaruh India ke Sri Lanka?

1. Perbezaan yang jelas antara pengaruh


agama Hindu-Buddha dan Islam ke atas A. Asoka
masyarakat Melayu ialah B. Vijayalaya
C. Raja Nandivarman III
D. Raja Rajasimhan
I. ilmu tidak hanya dipelajari oleh
golongan bangsawan tetapi turut
dikongsi bersama oleh rakyat jelata; 11. Zaman Gupta (300 –600 TM) dikenali
II. penumpuan ilmu tidak lagi sebagai Zaman Klasik atau Zaman
menekankan daya estetika dan Keemasan kerana….
imaginasi tetapi kepada yang lebih
rasional dan intelektual;
III. pusat ilmu pengetahuan kian A. Peningkatan perusahan pertanian.
berkembang dan tidak lagi B. Mengembalikan konsep devaraja dan
terkongkong di istana; asramedha.
IV. kepercayaan tahyul dan khurafat C. Kebudayaan Hindu kembali kukuh
terhapus dengan penyebaran ilmu- di kawasan utara India.
ilmu Islam. D. Penaklukan besar-besaran kawasan
selatan India.

A. Semua di atas
B. I, II, III.
C. II, III, IV.
2|Page
11. Yang manakah di antara berikut benar 11. Penyebaran agama Buddha ke negara
mengenai sistem keluarga dalam Tamadun China adalah antara contoh kesan positif
India? yang lahir hasil daripada interaksi antara

I. Sistem keluarga yang biasa diamalkan A. tamadun China dengan India


ialah keluarga bersama (join-family); B. tamadun China dengan Jepun
II. anak perempuan yang sudah C. tamadun China dengan Thailand
berkahwin akan menjadi anggota D. tamadun India dengan Jepun
keluarga suaminya;
III. kebiasaannya jodoh anak diatur oleh
ibubapa;
IV. sistem keluarga dipelihara oleh ashrama
dharma dan purusartha. 11. Peningkatan daya reka cipta dalam
penciptaan teknologi dan pembinaan
adalah bertujuan untuk
A. Semua di atas.
B. I, II dan III
C. I,III dan IV A. mencapai kebahagiaan hidup
D. III dan IV B. menjamin jangka hayat
C. menghasilkan hidup yang stabil
D. menyempurnakan keselesaan
11. Manakah antara berikut termasuk dalam hidup
‘Trivarna’ yang cukup terkenal dalam
Sistem Varna dalam Tamadun India
Tradisional? 11. Tamadun Melayu telah melalui satu
perkembangan sejarah yang sangat
panjang dan secara umumnya dapat dilihat
I. Brahmin; dalam beberapa fasa penting. Pilih
II. Kshatria; perkembangan yang paling tepat.
III. Vaisya;
IV. Shudra;
I. Kewujudan negara merdeka;
II. pengaruh India;
A. Semua di atas III. kemasukan dan penerimaan Islam;
B. I, II, dan III IV. period penjajahan barat.
C. I, II, dan IV
D. II, III dan IV
A. II, III, IV
B. I, III, IV
11. Orang-orang Indo-Arya pada tahap ini C. I dan IV
percaya terdapat hanya satu kuasa agung D. Semua di atas
yang bertanggungjawab mengerakkan
duniawi. Kuasa agung tersebut diberi sifat-
sifat peciptaan, pemeliharaan dan 11. Kerajaan Melayu pertama mula menerima
pemusnahan. Untuk mewakili ketiga-tiga Islam sejak abad pertama Hijrah atau ke
sifat Tuhan ini, mereka mencipta Dewa tujuh masihi lagi. Apakah nama kerajaan
Brahma (Dewa Pencipta), Dewa Vishnu Islam tersebut?
(Dewa Pemelihara) dan Dewa Shiva (Dewa
Pemusnah). Tahap kerohanian di atas
A. Melaka
merujuk kepada tahap…..
B. Johor-Riau
C. Perlak
A. Politeisme D. Acheh
B. Henoteisme
C. Monoteisme
D. Monisme 11. Kebanyakan ahli sejarah moden
berpendapat bahawa Melaka merupakan
negeri yang paling menonjol dan
memainkan peranan penting dalam
penyebaran agama Islam di Tanah Melayu

3|Page
tetapi banyak lagi negeri di Tanah Melayu Kandungan batu-batu bersurat di atas
sebelum Melaka yang telah menerima menjelaskan tentang :
Islam dan memainkan peranan penting
dalam bidang dakwah.

A. Kedatangan Islam daripada Timur


Negeri-negeri yang dimaksudkan adalah Tengah.
seperti di bawah kecuali : B. Pemakaian undang-undang Islam.
C. Bahasa Melayu sebagai bahasa
rasmi.
d. Agama Islam sebagai agama rasmi.
A. Pahang
B. Acheh
C. Kelantan
D. Kedah
11. 11. Kedatangan barat telah membawa unsur-
unsur positif dan negatif terhadap
perkembangan Tamadun Melayu. Pilih
unsur-unsur yang tepat.

Demak Mataram Giri


Bantam I. Membantutkan aspek politik dan
pentadbiran;
II. menjejaskan pemikiran dan pegangan
Melayu;
III. meningkatkan taraf hidup Melayu;
IV. menimbulkan elemen rasionaliti
dalam pengetahuan Melayu.
Kerajaan-kerajaan di atas merujuk
kepada kerajaan : A. I, II, IV.
B. II,III,IV.
C. III & IV.
A. Kerajaan Islam di Srivijaya D. Semua di atas.
B. Kerajaan Islam di Jawa
C. Kerajaan Islam di Tanah Melayu
11. Di antara faktor-faktor yang menjadikan
D. Kerajaan Islam di Majapahit
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
11.
penyebaran, penyampaian dan persuratan
Islam di Alam Melayu ialah:

I. sifat dalaman Bahasa Melayu yang


Batu Bersurat Kedudukan Bukit sederhana dan tepat;
II. peranan yang telah dimainkan oleh
Batu Bersurat Talang Tuwo wilayah-wilayah Melayu;
III. bahasa utama yang terdapat di Asia
Batu Bersurat Kota Kapur Tenggara;
IV. Kewibawaan Bahasa Melayu dalam
mengungkapkan penegasan dan
penghujahan yang rumit .

A. I,II,III
B. II, III, IV
C. I,II,IV
D. Semua di atas

11. Ketua negara menggunakan gelaran


‘sultan’ dan dibantu oleh penasihat-
penasihat yang terdiri daripada ulama dan
4|Page
mufti sementara undang-undangnya 29. Pada zaman apakah konsep Tian atau
berteraskan Islam. langit dipercayai telah wujud dalam
kepercayaan masyarakat Cina?
Corak pentadbiran yang diamalkan oleh
kerajaan Melayu ini berasaskan kepada
sistem pentadbiran yang diperkenalkan A. Dinasti Chou.
oleh : B. Dinasti Chin.
C. Dinasti Ching.
A. Kerajaan Uthmaniyah D. Dinast Tang.
B. Kerajaan Bani Abbasyiah
C. Kerajaan Bani Umayyah
D. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin 29. Kitab apakah yang menerangkan tentang
konsep Taiji untuk merujuk kepada
kenyataan muktamad dari makhluk sejagat
Soalan 28 hingga 29 berdasarkan kepada wujud?
jawapan-jawapan di bawah.

A. Sepanjang zaman A. Kitab Daodejing.


B. Kesatuan dalam kepelbagaian B. Kitab Lunyu.
C. Tidak bersifat tertutup C. Kitab Yijing.
D. Kesejagatan D. Kitab Wuxing.

28. Perkembangan Tamadun Islam bermula


dengan turunnya wahyu pertama, surah al 29. Apakah maksud Datung atau Jalan Agung
‘alaq dan tidak pernah berhenti kerana menurut Konfusius?
ianya tidak dibatasi oleh ruang sempadan
atau ruang waktu sehingga kiamat.
A. Prinsip kesederhanaan dalam
Kenyataan di atas merujuk kepada salah pemikiran.
satu sifat Tamadun Islam. Pilih jawapan B. Perpaduan antara Tian dengan
yang paling tepat. manusia.
A C. Insan merupakan sebahagian dari
29. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa Tian.
tertentu atau disandarkan kepada tempat D. Tahap pencapaian keharmonian
tertentu sebaliknya ia boleh dilihat di masyarakat paling ideal.
mana-mana tanpa dibatasi oleh batasan
politik, budaya, bangsa ataupun sempadan 29. Dalam kitab Lunyu atau Analekta, ajaran
geografi moden. utama Konfusius menekan pengamalan
nilai dan sifat moral yang mulia. Di antara
Kenyataan ini juga merujuk kepada sifat berikut yang manakah berkaitan dengan
Tamadun Islam. Pilih jawapan yang paling ajaran tersebut?
tepat.
D I. Ren;
30. Apakah nama kebudayaan yang terawal II. Li;
dan mempunyai ciri tersendiri di China? III. Xiao;
IV. Zhi.
A. Longshan.
B. Huangho.
C. Yangshao. A. Semua di atas.
D. Shaanxi. B. I, II, III.
C. I, II, IV.
D. I, III, IV.
29. Tulisan Cina dikenali sebagai :

29. Legalisme (Fa Jia) diasaskan oleh Han Fei


A. Minzu. Tsu dan dilaksanakan semasa China di
B. Zhishi. bawah pemerintahan dinasti China. Apakah
C. Hanzi. yang disarankan oleh Legalisme kepada
D. Yangtze. pihak pemerintah?

5|Page
A. Kepimpinan melalui teladan.
B. Pemerintah berteraskan undang-
undang.
C. Berperikemanusiaan dan bermoral.
D. Tidak menguatkuasakan sebarang
undang-undang.

29. Prinsip moral Konfusius terkandung dalam


drama Cina tradisional. Apakah nilai-nilai
yang sering dijadikan tema dalam karya-
karya drama?

I. Tanggungjawab terhadap suami;


II. Tanggungjawab terhadap ibu bapa;
III. Taat setia kepada tuan atau ketua;
IV. Kegagahan pahlawan.

A. Semua di atas.
B. I,II dan III.
C. I,III dan IV.
D. I,II dan IV.

6|Page
29. Siapakah yang mencipta epik Ramayana?
29. Di antara berikut yang mana satukah
merupakan penciptaan dan pencipta yang
sesuai dalam tamadun Cina? A. Vyasa.
B. Valmiki.
C. Rama
A. Kertas – Cai Lun. D. Panini
B. Alat Cetak Bergerak – ahli kimia
Taois.
C. Bahan letupan – Cai Lun. 29. Apakah kesusasteraan yang tertua dan
D. Kompas – Bi Sheng. terkemuka di India?

29. Hubungan antara tamadun Cina dengan A. Kesusteraan Dravidia.


Asia Tenggara mencapai zaman B. Kesusteraan Sanskrit.
kemuncaknya semasa Dinasti Ming (1368- C. Kesusasteraan Indo.
1644). Ini adalah berikutan daripada D. Kesusasteraan Arya.
ekspedisi pelayaran yang diketuai oleh
seorang hulubalang Cina. Siapakah
hulubalang tersebut? 29. Aliran falsafah India ini menerangkan
tentang penyatuan roh individu dengan roh
duniawi iaitu melalui latihan minda, intelek
A. Fa Hsia. dan ego untuk membantu pencapaian
B. Cheng Ho. moksha. Apakah aliran falsafah tersebut?
C. Chuan Chang.
D. Zhang Chian.
A. Nyaya.
B. Yoga.
29. Pada masa pemerintahan dinasti manakah C. Vedanta.
berlakunya peperangan dan ketidakstabilan D. Mimamsa
sosial hingga membawa kepada
kemunculan ahli-ahli falsafah dalam
tamadun Cina? 29. Konsep keluarga dalam Tamadun India
dipelihara oleh dua aspek penting iaitu

A. Dinasti Shang.
B. Dinasti Chou. I. Grihasta;
C. Dinasti Chin. II. Purushartha;
D. Dinasti Ming. III. Ashrama Dharma;
IV. Vanaprastrya.
A. II, III
29. Ajaran asas Buddhisme dikenali sebagai : B. I, III
C. IV, V
D. I, V
A. Jalan Lapan Lapis Mulia.
B. Jalan Pertengahan. 29. Agama ini diperkenalkan oleh Mahavira. Di
C. Empat Kebenaran Mulia. antara ajarannya ialah ia mementingkan
D. Prinsip Kesederhanaan. hukum sebab dan akibat yang menentukan
kelahiran semula roh-roh individu. Apakah
agama tersebut?
29. Apakah yang dimaksudkan dengan Moksha
dalam Purushartha (empat objektif mulia)
menurut masyarakat India? A. Jain.
B. Buddha.
C. Hindu.
A. Pencapaian kebebasan D. Sikh.
kerohanian.
B. Mencari kekayaan di jalan yang halal. 29. Pada pandangan Islam, kepercayaan
C. Memperolehi ilmu keagamaan. tentang kewujudan Tuhan yang mencipta
D. Mementingkan tanggungjawab sosial. dan mentadbir langit dan bumi adalah
fitrah. Kepercayaan ini dikenali sebagai
7|Page
3. Ngayau dan bejalai adalah dua kegiatan
yang dapat mengangkat martabat dan
A. Tauhid Uluhiyyah. kemuliaan seseorang lelaki dalam
B. Tauhid Rububiyyah. masyarakat Murut.
C. Tauhid Asma’ wa al-Sifat.
D. Tauhid Fitriyyah. 4. Pembentukan Piagam Madinah adalah
antara kesan positif interaksi antara
Tamadun Islam dengan Yahudi dan
29. Konsep kekeluargaan Islam yang Kristian.A
meletakkan lelaki sebagai ketua keluarga
menunjukkan 5. Antara keunikan Tamadun Islam yang
membezakannya dengan tamadun-
tamadun lain ialah kemampuannya
A. taraf lelaki lebih tinggi berbanding melahirkan manusia yang berperadaban
wanita. tinggi dan berakhlak mulia.A
B. wanita tidak mempunyai hak yang
sama dengan lelaki. 6. Zaman Maurya (300-600 M) digelar ‘
C. lelaki dan wanita mempunyai hak
zaman klasik’ atau ‘zaman keemasan’
yang sama tetapi mempunyai
kerana pada masa tersebut kebudayaan
peranan yang berbeza.
Hindu semakin kukuh di utara India.B
D. Keupayaan wanita adalah separuh
(Zmn. Gupta)
dari keupayaan lelaki.
7. Dalam organisasi politik Indo Arya,
biasanya Raja dinasihati oleh Mantri
Parishad. A
29. Gelaran di bawah ini digunakan untuk
8. Lima konsep penting dalam falsafah Vedik
mengklasifikasikan seseorang individu
ialah Brahman, Atman, Karma, Samsara
dalam tamadun Islam berdasarkan kepada
dan Moksha. A
tahap keimanannya kecuali
9. Dalam sistem nilai masyarakat Cina
tradisional, kedudukan manusia adalah di
A. Muhsin
antara Tien (langit) dan Di (bumi). Di sini
B. Mukmin
manusia berperanan penting menjaga
C. Muslim
keharmonian alam semesta. A
D. Muzakkar
10. Moisme adalah salah satu aliran falsafah
Cina yang menekankan kepentingan
Sem 2-2001
undang-undang untuk mencapai
Bahagian A kecekapan dalam kerajaan dan mengawal
ketertiban rakyat. B (Legalisme)
Baca pernyataan berikut dengan teliti dan
tentukan sama ada pernyataan itu betul Bahagian B
atau salah. Anda dikehendaki menandakan
Jawab semua soalan berikut.
jawapan anda di kertas jawapan OMR
dengan membuat pilihan seperti berikut :

A = Betul 11.
B = Salah
1. Keunikan Tamadun Peribumi berbanding
tamadun-tamadun lain ialah kerana
kemunculannya sebagai sebuah tamadun Lembah Tigris
tidak tertumpu kepada perkembangan Lembah Indus
bandar (kota purba).
Lembah Huang Ho
Lembah Nil
2. Proses pembudayaan dalam Tamadun
Melayu ialah proses mempelajari perkara-
perkara yang diamalkan oleh masyarakat
bagi membolehkan seseorang berfungsi
dalam masyarakat tersebut.
Kenyataan diatas merujuk kepada

8|Page
I. lokasi kelahiran sesebuah C. orang Islam yang hidup bersama
tamadun; tanpa adanya penganut bukan
II. kawasan penempatan awal Islam.
manusia; D. semua anggota masyarakatnya
III. kedudukan di kawasan berjaya memperlihatkan cara
geografi yang strategik hidup Islam sepenuhnya.
mempengaruhi perkembangan
tamadun;
IV. Kepentingan lembah sungai 15. Antara konsep penting dalam pemikiran
sebagai sumber ekonomi. aliran ini ialah aspek kasih sayang sejagat
(jian’ai) dan mengecam sikap gemarkan
peperangan (feigong). Aliran falsafah
A. I dan II. apakah yang berkaitan dengan konsep
tersebut?
B I dan III.
A. Legalisme.
C. II dan III.
D. II dan IV. B. Moisme.

12. Apakah fungsi ‘Hisbah’ dalam sistem C. Konfusianisme.


pentadbiran Islam
D. Taoisme.
A. Badan penguatkuasa.
B. Pegawai tadbir. 16. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu
C. Wakil rakyat. sistem tulisan tersendiri menjadi asas
D. Menteri. penting dalam pembentukan sesebuah
tamadun ?
13. Interaksi antara tamadun telah
melahirkan kesan positif dan negatif. I. Ia menjadi perantaraan
komunikasi dan perwarisan
Yang manakah di antara berikut
merupakan hasil pertembungan tersebut khazanah tamadun.
II. Ia membawa kepada kemunculan
kelas terpelajar.
I. penggubalan Piagam Madinah III. Ia berperanan dalam
yang memperuntukkan hak-hak menyatupadukan kefahaman
orang bukan Islam; masyarakat.
IV. Ia meperlihatkan satu bentuk
II. tercetusnya perang Salib antara pencapaian agung.
orang Islam dengan Kristian;
III. tersebarnya agama Buddha di
China; A. I dan II.
IV. pembinaan kemahiran dalam B. II dan III.
bidang perusahaan di kalangan C. III dan IV.
orang Melayu. D. I dan IV.
A. I, II.
17 Apakah kitab utama aliran Taoisme?
B. II, III.
C. I, II, IV. A. Yijing.
D. Semua di atas.
B. Shi ji.
14. Konsep kemasyarakatan dalam Islam C. Daodejing.
bermaksud
D. Li ji.
A. orang Islam yang hidup
bersama golongan bukan Islam 18. Berdasarkan pentakrifan tamadun dari
dalam satu kelompok beberapa istilah yang pernah digunakan
masyarakat. oleh para sarjana ketamadunan, yang
B. sekelompok anggota masyarakat manakah antara berikut lebih menepati
Islam yang hidup bersama di elemen ketamadunan secara menyeluruh.
kawasan tertentu.

9|Page
A. Kehalusan budi pekerti dan 22. Siapakah yang mencipta epik Ramayana?
penghayatan pegangan agama
yang tinggi. A. Vyasa.
B. Valmiki.
B. Pembangunan perbandaran dan C. Rama.
pencapaian seni yang bermutu D. Panini.
tinggi.
C. Ketinggian budi termasuk 23. Apakah Kesusasteraan yang tertua dan
agama dan pencapaian terkemuka di India?
pembangunan kebendaan.
D. Daya kreativiti yang tinggi dalam A. Kesusasteraan Dravidia.
menghasilkan kesenian dan B. Kesusasteraan Sanskrit.
teknologi. C. Kesusasteraan Indo.
D. Kesusasteraan Arya.
19. Apakah yang dimaksudkan dengan
Moksha dalam Purushartha (empat
objektif mulia) menurut masyarakat
India?
24.
Kesan terawal agama ini ditemui di Lembah
A. Pencapaian kebebasan
Sungai Indus. Ia berasal dari nama Sanatana
kerohanian.
Dharma yang bererti prinsip atau peraturan
B. Mencari kekayaan di jalan yang kerohanian yang kekal abadi.
halal. Kenyataan tersebut merujuk kepada
sebuah agama yang berpengaruh di India.
C. Memperolehi ilmu keagamaan.
Agama tersebut ialah :
D. Mementingkan tanggungjawab
A. agama Hindu.
sosial.
B. agama Buddha.
20. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan
dengan kemunculan sesebuah tamadun C. agama Jaina.
kerana ia
D. agama Din-Ilahi.
I. dapat membentuk pandangan
semesta dan nilai kehidupan; 25. Apakah maksud tahap monoteisme dalam
II. mendorong ke arah melahirkan perkembangan kerohanian orang-orang
ketinggian budaya; Indo Arya?
III. menjadi pemangkin untuk
menguatkan jiwa; A. Memuja unsur-unsur alam
IV. menggalakkan pembinaan semulajadi.
pembangunan fizikal.
B. Kepercayaan politeisme.
A. Semua diatas.
B. I, II, III. C. Kepercayaan bahawa terdapat
C. II, III, IV. satu kuasa agung
D. I, IV. menggerakkan duniawi.

21. Apakah kesan negatif sikap tertutup D. Kepercayaan bahawa segala di


sehingga membawa kepada kemerosotan dunia berasal dari satu sumber.
sesebuah tamadun ?
26. Pilih kenyataan yang betul mengenai
A. Merencatkan daya kreativiti faktor-faktor kelahiran dan perkembangan
dan inovatif sesebuah tamadun
masyarakat.
I. Kesesuaian faktor geografi di
B. Menghalang sumbangan tamadun
Lembah Tigris dan Euphrates
lain.
menyumbang kepada
C. Mewujudkan jurang status dalam
kemunculan tamadun
masyarakat.
Mesopotamia;
D. Mengakibatkan timbulnya
ketidakadilan
10 | P a g e
II. Rangsangan keagamaan dan B. Dinasti Ching.
kerohanian mendorong
perkembangan tamadun Islam; C. Dinasti Ming.
III. Penghayatan kepada nilai-nilai
D. Dinasti Tang.
murni menggalakkan
kecintaan kepada ilmu, 31. Tamadun Cina dianggap istimewa kerana
kreativiti dan disiplin sehingga
melahirkan tokoh-tokoh A. tamadunnya yang
pemikir di zaman silam; berkesinambungan dan kekal
IV. Kesengsaraan dan penderitaan lama.
menjadikan sesebuah B. kawasan jajahannya lebih luas
masyarakat itu berdisiplin dan daripada tamadun-tamadun lain.
kreatif dalam mebangunkan C. tinggalan lama yang dapat diwarisi
kehidupan mereka. sehingga kini.
A. Semua di atas D. sifatnya yang terbuka.
B. I, III, IV.
32. Aliran falsafah India ini menerangkan
C. II,III, IV. tentang penyatuan roh individu dengan
roh duniawi iaitu melalui latihan minda,
D. III, IV
intelek dan ego untuk membantu
27. Apakah ajaran utama Datung (Jalan pencapaian moksha. Apakah aliran
Agung) menurut Konfusianisme? falsafah tersebut

A. Pemikiran moral sederhana, seimbang A. Nyaya.


dan bersesuaian.
B. Yoga.
B. Insan adalah sebahagian daripada
Tien. C. Vedanta.
C. Tahap pencapaian keharmonian
masyarakat yang paling ideal. D. Mimamsa.
D. Prinsip agung yang merangkumi
keseluruhan alam. 33. Di antara berikut yang manakah bukan
merupakan faktor kemerosotan sains dan
28. Tema puisi Puram merangkumi perkara- teknologi Cina?
perkara berikut kecuali :
A. Sifat orang Cina yang pragmatik
A. Raja. dan praktikal.

B. Pendidikan. B. Pemikiran orang Cina yang


mengutamakan pengalaman.
C. Cita-cita.
C. Falsafah Cina yang menekankan
D. Cinta. (Akam) aspek akhlak.

29. Siapakah yang memeluk agama Buddha D. Masyarakat Cina begitu


pada zaman pemerintahan Maurya ? ghairah menerima sains dan
teknologi dari Barat.
A. Chandragupta Maurya
34. Konsep keluarga dalam Tamadun India
B. Asoka dipelihara oleh dua aspek penting iaitu
C. Bindusara I. Grihasta
II. Purushartha
D. Mahapadma Nanda III. Ashrama Dharma
IV. Vanaprastrya
30. Pada zaman dinasti manakah teknologi
percetakan mula diperkenalkan dalam
tamadun Cina? A. II, III
B. I, III
A. Dinasti Chou.
C. IV, V

11 | P a g e
D. I, V B. Shunga.

35. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan C. Pallava.


faktor kemunculan sesuatu tamadun
kerana kesengsaraan hidup ialah D. Vijayanagar.

A. Kemunculan tamadun Jepun 39. Dalam sistem kepercayaan masyarakat


setelah kekalahan mereka Indo-Arya terdapat satu peringkat di
dalam Perang Dunia Kedua. mana kaum Indo Arya memuja unsur-
B. Tamadun Barat yang lahir dari unsur alam semulajadi yang dikenali
penderitaan zaman pertengahan. sebagai
C. Tamadun Islam yang muncul hasil
A. Politeisme.
kekacauan tamadun Romawi dan
Parsi. B. Henoteisme.
C. Monoteisme.
D. Tamadun India yang lahir hasil
penindasan pemerintah terhadap D. Monisme.
rakyatnya.
40. Apakah asas pemikiran politik aliran
Konfusianisme?
36. Agama ini diperkenalkan oleh Mahavira.
Di antara ajarannya ialah ia A. Perhubungan sesama manusia
yang berperikemanusiaan dan
mementingkan hukum sebab dan akibat
yang menentukan kelahiran semula roh- bermoral.
roh individu. Apakah agama tersebut? B. Penyelarasan peraturan dan
A. Jain. pembentukan kuasa pusat.

C. Menafikan peranan institusi


B. Buddha.
politik, sistem moral dan tatasusila.
C. Hindu.
D. Berteraskan undang-undang
D. Sikh yang ketat.

37. Di antara berikut yang manakah 41. Institusi sosial yang terpenting dalam
merupakan nilai dan sifat moral yang sistem etika Konfusianisme ialah
mulia menurut ajaran utama Konfusius?
A. institusi agama.
I. perikemanusiaan; B. institusi agama.
C. institusi keluarga
II. kesusilaan; D. institusi pendididkan.

III. ketaatan kepada ibu bapa; 42. Di antara pernyataan berikut, yang
manakah lebih tepat menggambarkan
IV. bertindak secara spontan. perbezaan antara budaya dan tamadun

A. Semua di atas. I. pengaruh dan natijah tamadun


lebih kekal berbanding
B. I,II,III. budaya;
II. tamadun melangkaui batas
C. I,III,IV. kenegaraan dan wilayah;
III. tamadun lebih bersifat umum
D. II,III,IV.
sedangkan budaya lebih khusus;
38. Semasa pemerintahan kerajaan Islam di IV. budaya menggambarkan
India terdapat sebuah kerajaan Hindu ketamadun seni sedangkan
yang telah mempertahankan tradisi Hindu tamadun memperlihatkan
dari golongan Muslim dan mempelopori pencapaian kemajuan teknologi.
peradaban dan kebudayaan Hindu di India
Selatan sehingga 1565. Apakah nama
A. I & II.
kerajaan tersebut?
B. I, II & III.
A. Maurya.

12 | P a g e
C. I & III.
48. Konsep kekeluargaan Islam yang
D. Semua di atas. meletakkan lelaki sebagai ketua keluarga
menunjukkan
43. Tentukan elemen-elemen Tauhid dalam
Islam A. taraf lelaki adalah lebih tinggi
berbanding wanita.
I. Uluhiyyah;
II. Rububiyyah; B. wanita tidak mempunyai hak yang
sama dengna lelaki.
III. Asma wa as-Sifat; C. Lelaki dan wanita mempunyai
hak yang sama tetapi
IV. Fikri Islahi. mempunyai peranan yang
berbeza.
D. Keupayaan wanita adalah separu
A. Semua diatas. dari keupayaan lelakui.
B. I, II, III.
C. II, III, IV. 49. Di antara berikut yang manakah
D. III dan IV. merupakan faktor perlunya kepada
Tamadun Islam ?
44. Perkara yang terpenting dalam
I. Pengiktirafan yang diberikan oleh
pembentukan sesebuah keluarga dalam
beberapa sarjana Barat tentang
tamadun Islam ialah
sumbangan Tamadun Islam
A. prinsip persamaan antara suami kepada manusia sejagat;
dan isteri.
II. Tamadun Islam dapat
B. perlaksanaan tanggung-jawab
membebaskan masyarakat
sebagai suami-isteri.
daripada kejahilan;
C. pemilihan pasangan.
III. Keunikan Tamadun Islam yang
D. membuktikan kasih-sayang antara
bersumberkan wahyu berbeza
sepasang kekasih.
dengan tamadun lain;
IV. Penekanan kepada prinsip
45. Menurut pandangan Islam, kepercayaan
keseimbangan antara
tentang kewujudan Tuhan yang mencipta
kerohanian dan kebendaan.
dan mentadbir langit dan bumi adalah
fitrah. Kepercayaan ini dikenali sebagai
A. Semua diatas
A. Tauhid Uluhiyyah.
B. I, II, III.
B. Tauhid Rububiyyah. C. I, III, IV.
C. Tauhid Asma’ wa al-Sifat. D. II, III, IV.
D. Tauhid Fitriyyah.
50. Zaman Gupta digelar sebagai
46. Di antara berikut yang manakah bukan
a. Zaman Klasik.
merupakan kawasan penemuan arkeologi
b. Zaman Kesusasteraan.
budaya Lembah Indus ?
c. Zaman Peradaban.
A. Harappa. d. Zaman Gelap.
B. Kalibangan.
C. Kandahar. 51. Shih Huang Ti dianggap cuba untuk
D. Lothai. menghapuskan asas budaya orang Cina
kerana
47. Istilah ‘Jawi’ berasal dari perkataan Arab
A. membakar buku-buku
‘al-Jawah’, iaitu nama sebuah kawasan. Di
Konfusius.
manakah kawasan tersebut ?
B. mengadakan hubungan dengan
A. Brunei. tamadun-tamadun asing.
B. Melaka. C. memberi jawatan pentadbiran
C. Acheh. kepada bangsa asing.
D. Pulau Jawa. D. Melarang perayaan yang berkaitan
dengan agama diadakan.
13 | P a g e
C. visyapati
52. Di antara tiga (3) kumpulan bangsa D. kula
berikut yang manakah telah bergabung
membentuk bangsa Tionghua (Zhonghua 57. Zaman Prasejarah di Borneo
minzu) ? menunjukkan penemuan-penemuan
arkeologi yang didapati di kawasan-
I. Yan-Huang; kawasan berikut kecuali
II. Feng-Yan;
III. Miao-Man; A. Gua Niah.
IV. Liu Yong. B. Baturong.
C. Gua Madai.
A. I, II, III. D. Tungku.
B. I, III, IV.
C. II, III.
D. Semua diatas.
58. Di antara berikut yang manakah
53. Agama ini dianuti oleh kebanyakan merupakan golongan murtad atau yang dibuang
bangsa Arab di Semenanjung Tanah Arab Varna dalam pembahagian kelas sosial
semasa zaman jahiliyyah. Ia berpusat di masyarakat India.
kota Mekah dan menekankan
penyembahan pelbagai jenis berhala. A. Vaisha.
Kenyataan ini merujuk kepada agama B. Panchama.
C. Shudra.
A. Wathani. D. Kshatriya.
B. Majusi.
C. Hanif. 59. Gelaran di bawah ini digunakan untuk
D. Zoroasternisme. mengklasifikasikan seseorang individu
dalam tamadun Islam berdasarkan
54. Perbezaan utama antara konsep kepada tahap keimanannya kecuali
kekeluargaan dalam Islam dengan Barat ialah
A. Muhsin.
A. ikatan nilai tertentu. B. Mukmin.
B. ikatan pembahagian kerja atau C. Muslim
tugas tertentu. D. Muzakkar.
C. ikatan pertalian keibubapaan.
D. ikatan kasih sayang.
60. Masyarakat peribumi dikenali dengan
pelbagai istilah rujukan seperti berikut,
55. antaranya ialah

I. Natif;
Raknaa’ Tuaa’ II. Suku Terasing;
III. Chao Kjao;
IV. Tribal Filipino.
Istilah di atas adalah panggilan-panggilan
yang digunakan oleh Orang Asli di A. Semua di atas.
Semenanjung Malaysia yang dirujukkan B. I, II, III.
kepada C. II, III, IV.
D. I dan IV.
A. Pemimpin pendapat.
B. Ketua kelompok. Sem 2-2001-set 2
C. Ketua keluarga.
D. Ketua pawang.
Jawab semua soalan berikut.

56. Di dalam asas organisasi politik dan sosial


masyarakat Indo Arya, siapakah yang
mengetuai unit keluarga? 1. Apakah nama dua batang sungai yang
berperanan penting dalam pembentukan
A. gramina awal tamadun Cina ?
B. grihaspati
14 | P a g e
A. Sg. Huang Ho dan Sg. Sian IV. undang-undang yang diambil
untuk mendapat keadilan.
B. Sg. Kuning dan Sg. Yangtze

C. Sg. Yang shao dan Sg. Chiang-an A. I dan II.


B. III dan IV.
D. Sg. Shenyang dan Sg. Chin C. I dan III.
D. II dan IV.
2. Pada zaman dinasti manakah teknologi
teknik percetakan mula diperkenalkan 7. Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam
dalam tamadun Cina? Mughal di India, pemimpin yang manakah
mengamalkan dasar toleransi beragama
A. Dinasti Chou.
sehingga muncul agama baru yang
B. Dinasti Ching. dikenali sebagai ‘Din- Ilahi’ ?

C. Dinasti Ming. A. Ibrahim Lodi

D. Dinasti Tang B. Genghis Khan

3. Konsep Tian telah wujud di kalangan C. Akhbar Khan


masyarakat cina sejak zaman silam lagi.
D. Shah Jehan
Ia bermakna seperti berikut kecuali
8. Seni dalam Tamadun Cina yang diberi
A. Prinsip tertinggi dalam alam
penghormatan paling tinggi berbanding
semesta
dengan bentuk seni lain ialah
B. Kenyataan muktamad dari mana
makhluk wujud A. Seni pembinaan
C. Melakukan perbuatan secara B. Seni arca
spontan dan tanpa sebarang C. Kaligrafi
usaha D. Seni muzik cina klasik
D. Prinsip agung yang merangkumi
keseluruhan dari mana asalnya 9. Apakah kitab utama aliran Taoisme?
makhluk
A. Yijing.
4. Di antara tamadun-tamadun berikut yang
mana satukah tidak berkaitan dengan B. Shi ji.
faktor lokasi sebagai faktor
kemunculannya ? C. Daodejing.

A. Tamadun Cina. D. Li ji
B. Tamadun India.
C. Tamadun Melayu. Soalan 10, 11, dan 12 adalah berdasarkan
D. Tamadun Islam. pilihan jawapan berikut.

5. Masyarakat Cina tradisional percaya A. al-Sunnah.


bahawa satu-satunya saluran mobiliti B. Para ulama bertindak sebagai
sosial adalah melalui penasihat.
C. Imam.
A. kekayaan. D. Sunnatullah.
B. harga diri.
C. Keturunan.
D. Pendidikan. 10. Ciri terpenting dalam institusi beraja di
Pasai, Melaka, Aceh dan Johor-Riau.
6. Perkataan ‘Tamaddun’ dan ‘Madaniah’
B
adalah 2 istilah peradaban yang memberi
maksud yang sama tentang 11. Menjadi rujukan masyarakat kampung
dalam urusan yang berkaitan dengan
I. kehidupan bandar;
kehidupan dan penasihat bagi penghulu.
II. pencapaian material dan spiritual;
III. memperbaiki tingkahlaku yang C
kasar;
15 | P a g e
12. Menghuraikan pernyataan dari al-Quran. A. berpendidikan.
B. Pemerintah.
D C. Pendeta agama.
D. Bangsawan.

16. Datung atau Jalan Agun merupakan tahap


pencapaian keharmonian masyarakat
13. Kenyataan di bawah adalah benar
yang paling ideal. Siapakah yang
mengenai Tauhid dalam Islam kecuali
memperkenalkan idea tersebut ?
A. Tauhid menjadi salah satu sumber
A. Mo Zi.
utama dalam tamadun Islam.
B. Lao Zi.
B. Tauhid bermaksud pegangan dan
C. Meng Zi.
kepercayaan yang teguh kepada
D. Dong Zhongshu.
Allah dan rukun-rukun iman yang
lain.
17. Apakah nama asal bagi agama Hindu?
C. Pembahagian Tauhid
merangkumi Uluhiyyah, A. Dharma.
Rububiyyyah dan Asma wa al-
Sifat. B. Sindhu.
D. Pengakuan bahawa Allah s.w.t.
bebas daripada sebarang sifat C. Sanatana Dharma.
lemah dan kekurangan.
14. D. Indus.

“ Kabul aku menawar ubat pontianak si anu, 18. Tokoh karyawan yang paling menonjol di
Riau pada abad ke-19 ialah Raja Ali Haji
Kabul Allah, Kabul Muhammad, Kabul baginda yang terkenal dengan karyanya bertajuk
Rasulullah,

Kabul berkat doa guru, A. Tuhfat al-Nafis.


B. Furu’ al-Masa’il.
La ila-haillallah Muhammadar Rasullullah .
C. Sairus Salikin
D. Mir’at al-Tullab.

Mantera di atas menunjukkan bahawa 19. Yang manakah antara pernyataan berikut
tidak berkaitan dengan perkara-perkara
yang disebutkan dalam ‘Piagam Madinah’.

I. Berlakunya proses Islamisasi bagi A. Memperkuatkan dasar


masyarakat Melayu Nusantara; persaudaraan sesama umat Islam.
II. pengaruh Islam dalam kebudayaan B. Membuat perjanjian antara orang
Melayu; Muslim dengan bukan Muslim.
III. pengaruh Bahasa Arab dalam C. Meletakkan dasar ekonomi.
bahasa Melayu; D. Menggalakkan kegiatan
IV. konsep Tauhid yang longgar dalam perniagaan bersama.
kepercayaan masyarakat Melayu.
20. Ciri yang paling jelas dalam seni bina Cina
ialah
A. Semua di atas.
A. pembinaan tembok setinggi yang
B. II, III, IV. mungkin.
C. III, IV. B. binaan perlulah mencapai
D. I, II. keharmonian dengan alam.
C. lokasi sesuatu bangunan biasanya
15. Pegangan yang teguh kepada konsep terletak di lembah sungai.
kemanusiaan, keperibadian dan moral D. parit yang dalam dan lebar
oleh masyarakat Cina telah menyebabkan mengelilingi sesuatu binaan
mereka memandang tinggi kepada
golongan
16 | P a g e
21. Apakah aspek yang sangat diberi A. Kedua-dua agama tersebut
perhatian oleh mana-mana tamadun melarang keras terhadap
dunia untuk muncul sebagai sebuah perbuatan penyeksaan serta
tamadun yang cemerlang. pembunuhan.
B. Kedua-dua agama tersebut
A. Keadilan tidak menerima kewibawaan
B. Kebahagiaan jasmani dan rohani kitab Veda dan tidak mengakui
C. Ilmu pengetahuan kewujudan Tuhan.
C. Kedua-dua agama tersebut muncul
D. Kejayaan pada akhir zaman Vedik.
D. Pengasas agama-agama tersebut
22. Penyataan berikut merupakan kesan adalah keturunan raja.
kedatangan Islam ke Alam Melayu kecuali

A. Semangat jihad menentang kuasa


Eropah.
B. Sistem kesultanan Kerajaan 27. Berdasarkan kepada organisasi politik dan
Uthmaniyah diperkenalkan. sosial masyarakat Indo-Arya, Rajana (raja)
C. Pemerintah dibantu oleh penasihat mempunyai penasihat. Apakah nama
dari kalangan ulama. jawatan penasihat tersebut ?
D. Kemunculan kepercayaan
terhadap kuasa keramat. A. Kula.
B. Grama.
C. Grihaspati.
23. Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni D. Mantri parishad.
menjadi agenda utama dalam
perbincangan hampir kesemua tokoh 28. Apakah yang dimaksudkan dengan
falsafah tamadun silam. Siapakah antara Transedensi Dalaman dalam sistem nilai
tokoh falsafah tersebut ? tamadun Cina ?
A. Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi.
B. Thales, Meng Tze, Sri A. Manusia mampu mencapai
Radhakrishna. kebijaksanaan dan kesucian
C. Kung Fu Tze, al-Syahrastani, dengan ikhtiarnya sendiri.
Socrates. B. Kuasa luar biasa membantu
D. Aristotle, al-Tirmizi, Samkara. manusia mencari ketenangan.
C. Bertapa atau bermeditasi.
D. Pembangunan diri yang
24. Kertas merupakan salah satu daripada 4 memerlukan sokongan masyarakat
ciptaan agung dalam Tamadun Cina. Ia sekeliling.
dicipta oleh…

A. Cai Lun 29.


B. Chou Hsin
C. Han Kao Ti
D. Tang Tai Tsung
Lembah Tigris Lembah Indus

25. Siapakah yang memeluk agama Buddha Lembah Huang Ho Lembah Nil
pada zaman pemerintahan Maurya ?

A. Chandragupta Maurya

B. Asoka
Kenyataan diatas merujuk kepada
C. Bindusara
I.lokasi kelahiran sesebuah tamadun;
D. Mahapadma Nanda I. kawasan penempatan awal
manusia;
26. Kenapa agama Buddha dan Jaina disebut II. kedudukan di kawasan
nastika ? geografi yang strategik

17 | P a g e
mempengaruhi perkembangan B. sekelompok anggota masyarakat
tamadun; Islam yang hidup bersama di
III. Kepentingan lembah sungai kawasan tertentu.
sebagai sumber ekonomi. C. orang Islam yang hidup bersama
tanpa adanya penganut bukan
Islam.
A. I dan II. D. semua anggota masyarakatnya
berjaya memperlihatkan cara
B I dan III. hidup Islam sepenuhnya.
A. II dan III.
B. II dan IV.

33. Antara konsep penting dalam pemikiran


aliran ini ialah aspek kasih sayang sejagat
(jian’ai) dan mengecam sikap gemarkan
30. Apakah fungsi ‘Hisbah’ dalam sistem peperangan (feigong). Aliran falsafah
pentadbiran Islam ? apakah yang berkaitan dengan konsep
tersebut?
A. Badan penguatkuasa.
B. Pegawai tadbir.
C. Wakil rakyat.
D. Menteri. A. Legalisme.

B. Moisme.

C. Konfusianisme.
31. Interaksi antara tamadun telah
melahirkan kesan positif dan negatif. D. Taoisme.
Yang manakah di antara berikut
merupakan hasil pertembungan tersebut

I. penggubalan Piagam Madinah 34. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu
yang memperuntukkan hak-hak sistem tulisan tersendiri menjadi asas
orang bukan Islam; penting dalam pembentukan sesebuah
tamadun ?
II. tercetusnya perang Salib
antara orang Islm dengan
Kristian;
III. tersebarnya agama Buddha di I. Ia menjadi perantaraan
China; komunikasi dan perwarisan
IV. pembinaan kemahiran dalam khazanah tamadun.
bidang perusahaan di kalangan II. Ia membawa kepada kemunculan
orang Melayu. kelas terpelajar.
III. Ia berperanan dalam
menyatupadukan kefahaman
A. I, II. masyarakat.
IV. Ia meperlihatkan satu bentuk
B. II, III. pencapaian agung.
C. I, II, IV.
D. Semua di atas.
A. I dan II.
B. II dan III.
32. Konsep kemasyarakatan dalam Islam C. III dan IV.
bermaksud D. I dan IV.

35. Berdasarkan pentakrifan tamadun dari


A. orang Islam yang hidup beberapa istilah yang pernah digunakan
bersama golongan bukan Islam oleh para sarjana ketamadunan, yang
dalam satu kelompok manakah antara berikut lebih menepati
masyarakat. elemen ketamadunan secara menyeluruh.
18 | P a g e
A. Kehalusan budi pekerti dan A. Merencatkan daya kreativiti
penghayatan pegangna agama dan inovatif sesebuah
yang tinggi. masyarakat.
B. Menghalang sumbangan tamadun
B. Pembangunan perbandaran dan lain.
pencapaian seni yang bermutu C. Mewujudkan jurang status dalam
tinggi. masyarakat.
C. Ketinggian budi termasuk D. Mengakibatkan timbulnya
agama dan pencapaian ketidakadilan
pembangunan kebendaan.
D. Daya kreativiti yang tinggi dalam
menghasilkan kesenian dan
teknologi. 39. Pilih kenyataan yang betul mengenai
faktor-faktor kelahiran dan perkembangan
tamadun
36. Apakah yang dimaksudkan dengan
Moksha di dalam Purushartha (empat
objektif mulia) menurut masyarakat
India? I. Kesesuaian faktor geografi di
Lembah Tigris dan Euphrates
menyumbang kepada
kemunculan tamadun
A. Pencapaian kebebasan Mesopotamia;
kerohanian. II. Rangsangan keagamaan dan
kerohanian mendorong
B. Mencari kekayaan di jalan yang perkembangan tamadun Islam;
halal. III. Penghayatan kepada nilai-nilai
murni menggalakkan
C. Memperolehi ilmu keagamaan. kecintaan kepada ilmu,
kreativiti dan disiplin sehingga
D. Mementingkan tanggungjawab
melahirkan tokoh-tokoh
sosial.
pemikir di zaman silam;
IV. Kesengsaraan dan penderitaan
menjadikan sesebuah
37. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan masyarakat itu berdisiplin dan
dengan kemunculan sesebuah tamadun kreatif dalam mebangunkan
kerana kehidupan mereka.

A. Semua di atas
I. dapat membentuk pandangan
semesta dan nilai kehidupan; B. I, III, IV.
II. mendorong ke arah melahirkan
ketinggian budaya; C. II,III, IV.
III. menjadi pemangkin untuk
D. III, IV
menguatkan jiwa;
IV. menggalakkan pembinaan
pembangunan fizikal.
40. Aliran falsafah India ini menerangkan
tentang penyatuan roh individu dengan
A. Semua diatas. roh duniawi iaitu melalui latihan minda,
B. I, II, III. intelek dan ego untuk membantu
C. II, III, IV. pencapaian moksha. Apakah aliran
D. I, IV. falsafah tersebut?

A. Nyaya.
38. Apakah kesan negatif sikap tertutup
sehingga membawa kepada kemerosotan B. Yoga.
sesebuah tamadun ?
19 | P a g e
C. Vedanta.

D. Mimamsa. I. mengangkat Islam sebagai al-Din


II. menegakkan keadilan
III. membentuk hubungan dengan
pencipta
Sem 1-2002-set 1 IV. membina pembangunan demi
kemajuan manusia

Jawab semua soalan


A. I & II
B. II & III
1. Penyebaran agama Buddha ke negara C. III & IV
China adalah antara contoh kesan positif D. Semua di atas
yang lahir hasil daripada interaksi antara

1. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud “ Dan


A. tamadun China dengan India kami tundukkan binatang itu untuk
B. tamadun China dengan Jepun mereka, maka sebahagiannya menjadi
C. tamadun China dengan Thailand tunggangan mereka dan sebahagiannya
D. tamadun India dengan Jepun mereka makan “ (al-Quran, Yaasin : 72).
Maksud ayat al-Quran tersebut
menunjukkan bahawa
1. Peningkatan daya reka cipta dalam
penciptaan teknologi dan pembinaan
adalah bertujuan untuk A. manusia diberikan hak unutuk
mengambil dan memanfaatkan
isi alam ini
A. mencapai kebahagiaan hidup B. manusia dan binatang adalah
B. menjamin jangka hayat makhluk ciptaan Tuhan
C. menghasilkan hidup yang stabil C. manusia bebas untuk melakukan
D. menyempurnakan keselesaan hidup apa saja ke atas binatang
D. manusia hendaklah menjalankan
hubungan baik dengan binatang

1. Peristiwa banjir besar yang memusnahkan 1. Apakah agama yang paling berpengaruh
empangan Maarib sehingga di kalangan masyarkat Arab jahiliyah ?
mengakibatkan keruntuhan kerajaan
Saba’ adalah antara malapetaka yang
diluar jangkaan manusia. Di antara A. Wathani
pernyataan berikut yang manakah paling B. Majusi
tepat menggambarkan kejadian tersebut. C. Yahudi
D. Nasrani
A. Bencana alam merupakan salah
satu faktor kemerosotan sesebuah 1. Apakah perbezaan utama peranan ketua
tamadun. negara dibawah dasar pentadbiran
B. Pembangunan yang dibina oleh Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin dengan
manusia hanya bersifat dasar pentadbiran negara masakini ?
sementara.
C. Pembangunan yang dihasilkan
oleh manusia tidak dapat A. menjalankan tanggungjawab
menandingi kekuasaan Tuhan. dalam bidang ekonomi dan
D. Manusia perlu mengambil perundangan
pengajaran daripada sejarah silam B. melaksanakan peranan
yang berlaku. sebagai ketua hal-ehwal Islam
dan ketua pentadbiran negara
C. menjadi contoh teladan yang
1. Matlamat umum pembinaan tamadun dihormati oleh masyarakat
Islam ialah

20 | P a g e
D. menegakkan keadilan sosial dan B. Haram sementara
menggubal undang-unudang C. Haram bersyarat
D. Makruh

8.
Madinah menjadi pusat pentadbiran negara Islam 11. Pilih pernyataan yang salah tentang
dan dibahagikan kepada 20 jajahan. Setiap
tokoh-tokoh cendikiawan Islam dan hasil
jajahan diketuai oleh Naqib (ketua), dibantu oleh
Arif (timbalan ketua) dan memiliki saqifah (pusat karya mereka .
pertemuan).
Pernyataan di atas adalah merujuk
A. Ibn Sina & al-Qanun fi al-Tibb
kepada dasar pentadbiran Islam dibawah
pimpinan
B. Al-Biruni & Rasail al-Biruni
C. Al-Khawarizmi & Hisab al-jabr wa
A. Rasulullah al-Muqabalah
B. Khulafa al-Rasyidun D. Ibn Khaldun & Tahafatu al-
C. Bani Umayyah Falasifah
D. Bani Abbasiyah

11. Teori kedatangan Islam dari Semenanjung


9. Apakah nama segolongan sarjana yang Tanah Arab pada abad ke-7 adalah
mempertikaikan al-Quran sebagai kitab berdasarkan kepada bukti-bukti berikut
suci yang idwahtukan dari Tuhan ? I. hubungan perdagangan orang
Arab dengan Melayu;
A. Easternis II. terdapat perkampungan orang
B. Westernis Arab Islam di Sumatera;
C. Orientalis III. penemuan Batu Bersurat di Champa
D. Ateis dan Brunei;
IV. persamaan batu nisan yang ditemui di
Pasai dengan batu nisan di Gujerat.
10. Di antara pernyataan berikut, yang
manakah menjelaskan tentang al-Hadis.
A. I & II
I. Perkataan, perbuatan dan B. II & III
perngakuan Nabi Muhammad C. III & IV
s.a.w; D. Semua di atas
II. sifat kejadian, akhlak dan riwayat
hidup Nabi Muhammad s.a.w;
III. suatu yang diriwayatkan daripada 11. Kerajaan ini merupakan pusat
Nabi Muhammad s.a.w. oleh para kebudayaan Melayu tertua dan karya
sahabat; kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis
IV. pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam bahasa Sanskrit. Pernyataan ini
dalam peperangan, perniagaan dan merujuk kepada kerajaan
pengembalaan kambing.

A. Srivijaya
A. Semua di atas B. Pasai
B. I, II & III C. Acheh
C. II, III, IV D. Melaka
D. I & II

15. Perbezaan yang jelas antara pengaruh


11. Salmah dan Asri tidak mempunyai kaitan agama Hindu-Buddha dan Islam ke atas
keluarga tetapai Asri semasa kecilnya masyarakat Melayu ialah
pernah menyusu dengan ibu Salmah.
Berdasarkan sistem undang-unudang
Islam, apakah hukum perkahwinan di
antara kedua-duanya ? I. ilmu tidak hanya dipelajari oleh
golongan bangsawan tetapi turut
dikongsi bersama oleh rakyat
A. Haram abadi jelata;

21 | P a g e
II. penumpuan ilmu tidak lagi IV. penggunaan bahasa Melayu lebih
menekankan daya estetika dan tepat menjelaskan istilah-istilah
imaginasi tetapi kepada yang lebih dalam agama Islam.
rasional dan intelektual;
III. pusat ilmu pengetahuan kian
berkembang dan tidak lagi A. I & II
terkongkong di istana; B. II & III
C. III & IV
IV. kepercayaan tahyul dan khurafat D. Semua di atas
terhapus dengan penyebaran ilmu-
ilmu Islam.
19. Apakah nama dua batang sungai yang
berperanan penting dalam pembentukan
awal tamadun Cina ?
A. Semua di atas
B.I, II, III. A. Sg. Huang Ho & Sg. Sian
C. II, III, IV. B. Sg. Kuning & Sg. Yangtze
C. Sg. Yang shao & Sg. Chiang-an
D. I, II, IV. D. Sg. Shenyang & Sg. Chin

16. Di antara karya berikut, yang manakah 20.


bukan hasil karya kesusasteraan pada
zaman Pasai. Tamadun ini adalah salah satu daripada
tamadun yang tertua di dunia yang
bertahan selama 4000 tahun sehingga
kini. Pencapaian tamadun ini adalah
A. Hikayat Nur Muhammad setanding dengan tamadun-tamadun lain
B. Hikayat Bulan Berbelah kerana salah satu daripada tujuh benda
C. Hikayat Nabi Mi’raj ajaib di dunia terletak di sini. Aspek
D. Hikayat hang Tuah terpenting dalam tamadun ini ialah
mementingkan nilai moral.
17. Zaman proto-sejarjah di India yang bermula
di Lembah Sungai Indus adalah
berdasarkan bukti-bukti penemuan
tinggalan arkeologi yang dikesan di
kawasan Kenyataan di atas merujuk kepada :

A. Tamadun India
A. Harappa, Lothal &
Mohenjodaro B. Tamadun China
B. Lothal, Punjab & Kathiawar
C. Mohenjodaro, Prabhaspatan & C. Tamadun Greek
Harappa
D. Tamadun Mesir
D. Kalibangan, gujerat & Kandahar.

18. Apakah antara faktor yang menjadikan 21. Beberapa pernyataan berikut menjelaskan
bahasa melayu sebagai bahasa tentang agama Buddha kecuali
pengantara penyebaran dan persuratan
Islam di Alam Melayu ?

A. ajaran utama dalam agama


I. Sifat dalaman bahasa Melayu Buddha ialah Empat Kebenaran
II. peranan wilayah-wilayah Melayu Mulia;
dalam penyebaran agama Islam;
III. bahasa Melayu mudah difahami B. ajaran agama Buddha menyentuh
berbanding bahasa Sanskrit; persoalan kehidupan manusia
yang penuh dengan penderitaan;

22 | P a g e
C. penderitaan boleh dihapuskan 1. Penemuan batu bersurat adalah antara
dengan mendekati Jalan Lapan bukti yang menunjukkan kedatangan
Lapis; Islam dari negara China. Yang manakah
antara berikut adalah batu bersurat yang
D. kelahiran agama Buddha dimaksudkan ?
adalah kesan daripada
gerakan pembaharuan
golongan Vaisha terhadap I. Batu bersurat di Champa 1039
golongan Brahmin. M;
II. Batu bersurat di Brunei 1048
Sem 2-2002 M;
III. Batu bersurat di Pasai 1428 M;
Bahagian A IV. Batu bersurat di Grisek 1419 M.
Baca pernyataan berikut dengan teliti dan
tentukan sama ada pernyataan itu betul A. I & II
atau salah. Anda dikehendaki menandakan
jawapan anda di kertas jawapan OMR B. III & IV
dengan membuat pilihan seperti berikut :
C. I & III
A = Betul
B = Salah D. II & IV

1. Terdapat al-Sunnah (al-Hadis) yang bukan 1. Pengertian ‘ tamadun ’ dalam bahasa


menjadi hukum kepada umat Islam Cina, Tamil dan Arab memberi penekanan
seperti cara Rasulullah s.a.w. berperang kepada maksud yang sama tentang
ketika menentang musuh.A

2. Konsep amar ma’ruf ( menyeru kebaikan) A. Undang-undang yang berkaitan


dan nahi munkar (mencegah kejahatan) dengan sivil dan jenayah.
adalah sebahagian daripada jihad yang
dituntut kepada seluruh umat Islam.A B. Cara hidup sekelompok manusia
yang hidup di sebuah negara pada
3. Institusi masjid telah dipersempitkan suatu zaman.
peranan dan tanggungjawabnya kepada C. Anggota masyarakat yang
hanya sebagai pusat peribadatan agama mempunyai tingkahlaku yang
bermula pada zaman Khulafa’ al- baik seperti kesopanan,
Rasyidun.B kehalusan budi dan
berperikemanusiaan.
4. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan D. Peningkatan hidup yang dikecapi
faktor kemunculan sesebuah tamadun di bandar.
kerana kesengsaraan hidup ialah
kemunculan tamadun Jepun setelah 3. Pilih pernyataan yang salah mengenai
kekalahan mereka dalam Perang Dunia pengaruh kebudayaan India (Hindu-
Kedua.A Buddha) di Nusantara.

5. Arthasastra merupakan teks tentang A. Raja dianggap wakil dewa yang


kerajaan dan ekonomi yang disusun oleh dikenali sebagai ‘dewaraja’
Chandragupta Maurya.B B. Kemunculan golongan saudagar
‘wanigrama’ dan ‘wanigrami’ di
6. Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Bali.
Yi Jing (Klasik Perubahan).A C. Lahirnya kitab suci agama
yang bernama ‘Sang Hyang
Kamahayanikam’.
D. Persaingan bahasa Melayu dengan
bahasa Sanskrit sebagai bahasa
ilmiah di Alam Melayu.
Bahagian B
4.
Hamzah Fansuri Bukhari al-
Jauhari
23 | P a g e
Nuruddin al-Raniri Shamsuddin
al-Sumatrani
C. Tamadun Islam
D. Tamadun Melayu

7. Apakah ciri keistimewaan tamadun Islam


yang membezakannya dengan tamadun-
tamadun lain ?

Tokoh-tokoh di atas merujuk kepada A. Tamadun yang bercirikan falsafah


dan kesenian.
I. Ulama-ulama dan penulis-penulis
Islam di Nusantara; B. Tamadun yang bercirikan kekuatan
II. Karya mereka ditulis dalam bahasa jasmani dan masyhur dengan
Melayu dengan menggunakan panglima perangnya.
tulisan Jawi; C. Tamadun yang
III. Golongan pendakwah yang mengintegrasikan antara
menyumbang kepada ilmu-ilmu perkara rohani dan jasmani.
yang berunsurkan rasionalisme D. Tamadun yang menyanjung
dan intelektualisme; ketinggian ilmu sains tabie.
IV. Golongan ilmuan yang mula-mula
memperkenalkan Islam di Alam
Melayu. 8. Yang manakah antara pernyataan berikut
menunjukkan pengertian konsep
A. I, II & IV kemasyarakatan dalam Islam?

B. I, II & III I. Kelompok manusia yang


beragama Islam;
C. II, III & IV II. Masyarkat muslim yang
D. Semua di atas mengamalkan Islam secara total;
III. Orang-orang Islam yang hidup
bersama dengan orang bukan
5. Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja Islam;
menonjolkan ciri kejahilan dari segi ilmu IV. Kehidupan masyarakat yang
pengetahuan, malah lebih berlandaskan perundangan dan
memperlihatkan kejahilan dari sudut nilai-nilai Islam.
akidah. Kenyataan ini merumuskan
bahawa kejahilan masyarakat Arab adalah A. I & II
disebabkan oleh
B. III & IV
A. keta’asuban masyarakat Arab
kepada kabilah tertentu. C. I & III
D. II & IV
B. keengganan mereka mengikut
ajaran Islam yang disampaikan
oleh Rasulullah s.a.w. 9. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah
‘al-zimmi’ dalam konteks negara Islam?
C. kekasaran sikap mereka terhadap
para sahabat dan umat Islam. A. Orang bukan Islam yang
D. kebanggaan mereka terhadap al- mendapat perlindungan politik
Quran yang diturunkan dalam daripada pemerintah Islam.
bahasa Arab. B. Orang bukan Islam yang harus
diperangi kerana ingkar dengna
sistem pemerintahan Islam.
6. Faktor lokasi telah menggalakkan C. Orang bukan Islam yang berjiran
kemunculan tamadun-tamadun dunia. Di dengan pemerintah Islam.
antara tamadun berikut, yang manakah D. Orang bukan Islam yang
tidak melibatkan faktor lokasi sebagai membayar cukai kepada
faktor penting kemunculannya ? pemerintah Islam.
A. Tamadun Cina

B. Tamadun India
24 | P a g e
10. Apakah tugas ‘mantri parishad’ dalam
struktur organisasi politik dan sosial
masyarakat Indo-Arya ? Berdasarkan pernyataan di atas, apakah
sistem falsafah yang dimaksudkan ?
A. Menjadi ketua visya (bandar).
B. Bertangggungjawab mengawal A. Mimamsa
kuasa raja.
B. Vedanta
C. Menjadi penasihat kepada
raja. C. Yoga
D. Varsheshika
D. Mengendalikan pungutan cukai.

14. Di antara pernyataan berikut, yang


11. Apakah persamaan antara Chandragupta
Maurya dengan Asoka Hasha ? manakah menunjukkan jenis-jenis tarian
yang terdapat dalam tamadun India .

A. Avanaddha, Ghana dan Susira.


I. Kedua-duanya adalah
B. Manipuri, Katakkali dan
pemerintah empayar Maurya
(321-185 SM); Bharata Natyam.
II. Kedua-duanya menganut agama C. Sakuntala, mudraraksasa dan
yang sama;
Mattavilasa.
III. Kedua-duanya menjalankan dasar D. Tirukkural, Pattupattu dan Aham.
perluasan kuasa;
IV. Kedua-duanya mengadakan 15. Apakah nama dua batang sungai yang
hubungan diplomatik dengan
membentuk kebudayaan Yangshao
Ceylon. sebagai pusat pertapakan awal
peradaban Cina ?
A. I & II
A. Sungai Wei dan Sungai Kuning.
B. II & IV
B. Sungai Hunag He dan Sungai
C. I & IV Yangzi.
D. Semua di atas.
C. Sungai Yangzi dan Sungai Wei.
D. Sungai Jinagzi dan Sungai Sichuan.
12. Yang manakah antara pernyataan berikut
bukan pembaharuan yang diperkenalkan
oleh Akhbar Khan ke atas masyarakat 16. Pernyataan berikut menunjukkan
India ? pandangan semesta dalam tamadun Cina
kecuali
A. Menyatupadukan penganut agama
Islam dan Hindu melalui agama A. pemujaan Tian sebagai makhluk
Din Ilahi. unggul yang menguasai nasib
seseorang.
B. Membatalkan cukai jizyah.
B. pemujaan binatang, matahari
C. Memulihkan tempat-tempat suci
dan kuasa-kuasa lain yang
Hindu. dipercayai wujud dalam alam
D. Membina masjid dan pasar-
semulajadi.
pasar di setiap bandar.
C. keharmonian sejagat dapat dicapai
melalui prinsip kesederhanaan
13.
Aliran falsafah ini diasaskan oleh (The Golden Mean).
Badarayana yang menyatakan bahawa
kewujudan ‘Roh Mutlak’ dalam semua D. Wujud konsep perpaduan antara
benda dan tujuan kehidupan ialah untuk Dao dengan Tian.
mencapai penyatuan roh individu dengan
roh duniawi. Pengaruh falsafah ini masih
berterusan dalam kehiduapan dan
amalan orang Hindu. 25 | P a g e
17. Aliran falsafah Moisme yang diasaskan IV. Sekularisme
oleh Mo Zi (479- 381 SM ) menyarankan
aspek-aspek berikut iaitu A. I & II

I. kasih saying sejagat; B. III & IV


II. mengecam sikap menyerah
kepad nasib; C. Semua di atas
III. mengutamakan golongan D. Tidak ada jawapan di atas.
cerdik-pandai;
IV. menekankan nilai
perikemanusiaan. Jawab semua soalan berikut.

A. I, II & III
1. Persamaan antara al-Quran dan as-
B. II, III & IV Sunnah ialah

C. I & IV A. kedua-duanya diturunkan melalui


D. Semua di atas. perantaraan malaikat Jibril.
B. Kedua-duanya adalah kitab suci.
C. Kedua-duanya bersandarkan
18. Apakah yang dimaksudkan dengan kepada Nabi Muhammad
konsep ‘junzi’ ? merangkumi perkataan dan
pengakuan baginda;
A. Orang yang mengamalkan sifat D. Kedua-duanya dianggap ibadah
kesusilaan (li) dan ketaatan apabila membacanya.
ibubapa (xiao).

B. Orang yang menteladani 2. Di antara berikut yang manakah


kesemua nilai dan moral mulia merupakan faktor perlunya kepada
dalam ajaran konfusianisme. Tamadun Islam ?

C. Orang yan gmelakukan perbuatan I. Pengiktirafan yang diberikan oleh


secara spontan dan tanpa beberapa sarjana Barat tentang
sebarang usaha. sumbangan Tamadun Islam
kepada manusia sejagat;
D. Orang yang berjaya
menghapuskan penderitaan dalam II. Tamadun Islam dapat
hidupnya. membebaskan masyarakat
daripada kejahilan;
III. Keunikan Tamadun Islam yang
bersumberkan wahyu berbeza
19. Apakah aliran pemikiran Cina yang telah dengan tamadun lain;
memberi kesan dan membawa perubahan IV. Penekanan kepada prinsip
besar dalam masyarakat dan politik keseimbangan antara kerohanian
negara China ? dan kebendaan.
A. Legalisme =(Kerajaan pusat
autokrasi mutlak) A. Semua diatas
B. I, II, III.
B. Moisme C. I, III, IV.
D. II, III, IV.
C. Taoisme
D. Konfusianisme.
3. Diantara berikut apakah aspek yang
20. Di antara berikut, yang manakah sangat diberi perhatian oleh mana-mana
merupakan orientasi sistem nilai dalam tamadun dunia untuk muncul sebagai
tamadun Cina ? sebuah tamadun yang cemerlang.
I. Humanisme; A. Keadilan
II. Personalisme; B. Kebahagiaan jasmani dan rohani
III. Moralisme;
26 | P a g e
C. Ilmu pengetahuan 8. Perkataan ‘Tamaddun’ dan ‘Madaniah’ adalah
2 istilah peradaban yang memberi
D. Kejayaan maksud yang sama tentang

I. kehidupan bandar;
4. Konsep Tian telah wujud di kalangan II. pencapaian material dan spiritual;
masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. III. memperbaiki tingkahlaku yang
Ia bermakna seperti berikut kecuali kasar;
IV. undang-undang yang diambil
A. Prinsip tertinggi dalam alam
untuk mendapat keadilan.
semesta
B. Kenyataan muktamad dari mana
makhluk wujud A. I dan II.
C. Melakukan perbuatan secara B. III dan IV.
spontan dan tanpa sebarang C. I dan III.
usaha D. II dan IV.
D. Prinsip agung yang merangkumi
keseluruhan dari mana asalnya
makhluk. 9. Yang manakah antara berikut pernyataan
yang tepat bagi menjelaskan kesan
berpanjangan akibat daripada keruntuhan
5. Dalam melihat realiti India hari ini, Tamadun Islam
antara bahasa yang paling menonjol dan
dianggap sebagai ‘lingua franca’ ialah... A. Kebejatan Sosial.
A. Bahasa Telegu B. Penjajahan Fikiran.
B. Bahasa Hindi
C. Bahasa Tamil C. Pengaruh Media Massa.
D. Bahasa Urdu
E. Penjajahan Fizikal.

6. Pilih kenyataan yang salah mengenai


kedudukan kaum wanita dalam Tamadun 10. Roh leluhur ibubapa dan nenek-moyang
India dalam masyarakat Melayu adalah penting
untuk diberikan sedekah supaya
A. Urusan rumahtangga menghadkan hubungan tidak terputus. Kenyataan
peranan wanita pada Zaman Veda diatas merujuk kepada kepercayaan
Kemudian;
B. Pergerakan reformasi Hinduisme A. Magis.
dan Brahmo Samaj dapat B. Tabu.
memulihkan semula hak wanita C. Animisme.
pada zaman British; D. Keramat.
C. Kepentingan peranan ibu amat
ditekankan dalam kedua-dua
masyarakat Indo-Arya dan 11. Kertas merupakan salah satu daripada 4
Dravidya pada Zaman Sangam; ciptaan agung dalam Tamadun Cina. Ia
E. Hak pendidikan adalah antara dicipta oleh…
kebebasan yang diberikan kepada
kaum wanita dalam masyarakat A. Cai Lun
Dravidya. B. Chou Hsin
C. Han Kao Ti
7. Istilah menteri dalam sistem politik Islam D. Tang Tai Tsung
dikenali sebagai

A. al-Hakim. 12. Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam


B. al-Wazir. Mughal di India, pemimpin yang manakah
C. al-Amir. mengamalkan dasar toleransi beragama
D. al-Jund. sehingga muncul agama baru yang
dikenali sebagai ‘Din- Ilahi’ ?

27 | P a g e
A. Ibrahim Lodi I. kawasan penempatan awal
manusia;
B. Genghis Khan II. kedudukan di kawasan geografi
yang strategik mempengaruhi
C. Akhbar Khan perkembangan tamadun;
III. Kepentingan lembah sungai sebagi
D. Shah Jehan sumber ekonomi.

A. I dan II.
13. Kenapakah agama Buddha dan Jaina
disebut nastika ? B I dan III.
A. Kedua-dua agama tersebut A. II dan III.
melarang keras perbuatan B. II dan IV.
penyeksaan serta pembunuhan.
B. Ajaran agama-agama tersebut
terkandung dalam karya 16. Konsep tamadun dan bangsa memberikan
Upanishad. pengertian yang tersendiri. Walau
C. Kedua-dua agama tersebut bagaimanapun, kedua-dua konsep
tidak menerima kewibawaan tersebut tidak berbeza antara satu sama
kitab Veda dan tidak mengakui lain apabila dikaitkan dengan
kewujudan Tuhan.
D. Pengasas agama-agama tersebut a. Tamadun Asia.
adalah keturunan raja. b. Tamadun barat.
c. Tamadun Jepun.
d. Tamadun Cina.
14. Apakah yang dimaksudkan dengan
pembangunan menurut Islam? 17. Sistem pengajaran dan pendidikan yang
diterapkan oleh Barat ke atas umat Islam
telah melahirkan sekumpulan kelompok
A. Proses melibatkan pembaharuan, manusia seperti berikut kecuali
peningkatan, perubahan dan
kemajuan dalam kehidupan A. Muslim Celupan Barat
manusia.
B. Proses melibatkan B. Muslim Tradisional
pembaharuan, peningkatan,
perubahan dan kemajuan C. Muslim Keturunan
dalam kehidupan manusia
sejajar dengan Islam. D. Muslim Mujtahidi
C. Proses melibatkan pembaharuan
kerohanian dan kebendaan 18. Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni
menurut Islam. menjadi agenda utama dalam
D. Peningkatan taraf hidup dan perbincangan hampir kesemua tokoh
kestabilan rohani. falsafah tamadun silam. Siapakah antara
tokoh falsafah tersebut ?

15. A. Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi.


B. Thales, Meng Tze, Sri
LembahTigris Lembah Indus Radhakrishna.
C. Kung Fu Tze, al-Syahrastani,
LembahHuangHo Lembah Nil Socrates.
D. Aristotle, al-Tirmizi, Samkara.

Kenyataan diatas merujuk kepada 19. Piagam Madinah yang dibentuk oleh
Rasulullah s.a.w. di Madinah adalah
antara usaha baginda untuk
I. lokasi kelahiran sesebuah A. menjalankan dakwah yang
tamadun; bertemakan Tauhid.

28 | P a g e
B. membina dan menyusun A. kekayaan.
masyarakat serta negara Islam. B. harga diri.
C. Keturunan.
C. menghadapi ancaman daripada D. Pendidikan.
orang Yahudi Madinah. 24. Siapakah yang memeluk agama Jain
pada zaman pemerintahan Maurya ?
D. mempersaudarakan orang
Muhajirin dan Ansar. A. Chandragupta Maurya

20. Perbezaan yang jelas antara pengaruh B. Asoka


agama Hindu-Buddha dan Islam ke atas
masyarakat Melayu ialah C. Bindusara

I. Ilmu tidak hanya dipelajari oleh E. Mahapadma Nanda


golongan bangsawan tetapi turut
dikongsi bersama oleh rakyat
jelata; 25. Konsep keluarga dalam Tamadun India
II. penumpuan ilmu tidak lagi dipelihara oleh dua aspek penting iaitu
menekankan daya estetik dan
imaginasi tetapi kepada yang lebih I. Grihasta;
rasional dan intelektual; II. Purushartha;
III. Pusat ilmu pengetahuan kian III. Ashrama Dharma;
berkembang dan tidak lagi IV. Sannyasa.
terkongkong di istana;
A. II, III.
IV. Kepercayaan tahyul dan khurafat B. I, III.
terhapus dengan penyebaran ilmu- C. IV, V.
ilmu Islam. D. I, V.

A. Semua di atas
B. I, II, III. 26. Konsep ibadah dalam sistem perundangan
C. II, III, IV. Islam merangkumi penekanan kepada
A. urusan berbentuk peribadi dan
D. I, II, IV. urusan am.

B. hukum-hukum berkaitan
21. Tokoh karyawan yang paling menonjol di bersuci, solat, zakat, puasa
Riau pada abad ke-19 ialah Raja Ali Haji dan haji.
yang terkenal dengan karyanya bertajuk
C. kesalahan yang mengancam
nyawa.
A. Tuhfat al-Nafis.
B. Furu’ al-Masa’il. D. pembentukan sahsiah dan akhlak
C. Sairus Salikin individu.
D. Mir’at al-Tullab.
27. Kepatuhan manusia kepada hukum Allah
22. Apakah nama dua batang sungai yang terbahagi kepada tiga iaitu :
berperanan penting dalam pembentukan
awal tamadun Cina ? I. Perintah dalam bentuk wajib dan
sunnah;
A. Sg. Huang Ho dan Sg. Sian II. larangan dalam bentuk haram
dan makruh;
B. Sg. Kuning dan Sg. Yangtze
C. Sg. Yang shao dan Sg. Chiang-an III. pilihan yang diberi status Harus;
D. Sg. Shenyang dan Sg. Chin
IV. digalakkan melakukannya,
makruh.
23. Masyarakat Cina tradisional percaya
A. I,II,III.
bahawa satu-satunya saluran mobiliti
sosial adalah melalui B. I,III,IV.
29 | P a g e
C. I,II,IV. D. Kula.

D. II,III,IV.

28. Kerajaan Funan, Majapahit dan Angkor 29. Di manakah letaknya kerajaan-kerajaan
merupakan antara contoh-contoh Republik pada zaman Vedik terkemudian
kerajaan berbentuk : (600-320 SM) dalam tamadun India?

A. Maritime.
I. Kaki gunung Himalaya;
B. Agraria.
II. Kawasan sungai Gangga;
C. Entreport.
A. Primitif. III. Barat laut Punjab;

IV. Kawasan Indus.


29. Teori kedatangan Islam dari Cina ke
Nusantara pada kurun ke-9 adalah A. I, II, III.
melalui kawasan
B. I,II.
A. Foochow.
C. I,III.
B.Shanghai.
C. Hainan. D. II,IV.

30. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511


D. Loyang.
menyebabkan pusat keintelektualan dan
kesusasteraan Melayu berpindah ke
29. Apakah yang dimaksudkan dengan sebuah kerajaan Melayu. Di manakah
syariat? kerajaan tersebut?

A. Acheh.
A. Peraturan dan perundangan. B. Pulau Jawa.
C. Filipina.
B. Perundangan untuk kesejahteraan D. Brunei.
manusia.
C. Melaksanakan amanah Allah.
29. Pada zaman dinasti manakah teknologi
D. Peraturan dan perundangan Allah teknik percetakan mula diperkenalkan
s.w.t dan RasulNya. dalam tamadun Cina?
A. Dinasti Chou.
29. Kerajaan awal yang paling banyak
memberi sumbangan terhadap B. Dinasti Ching.
perkembangan kesusasteraan Melayu C. Dinasti Ming.
lama ialah
D. Dinasti Tang.
A. Tan-tan.

B. Srivijaya. 29. Pemikiran politik Konfusianisme adalah


C. Funan. berdasdarkan kepada
A. Perhubungan sesama manusia
D. Langkasuka. yang berperikemanusiaan dan
bermoral.

32. Struktur kekeluargaan masyarakat Indo B. Penyelarasan peraturan dan


Arya diketuai oleh pembentukan kuasa pusat.

A. Gramina. C. Menafikan peranan institusi politik,


sistem moral dan tatasusila.
B. Grihaspati.
D. Berteraskan undang-undang yang ketat.
C. Visyapati.

30 | P a g e
29. Apakah yang dimaksudkan dengan A. Merencatkan daya kreativiti
Moksha di dalam Purushartha (empat dan inovatif sesebuah
objektif mulia) menurut masyarakat masyarakat.
India? B. Menghalang sumbangan tamadun
A. Pencapaian kebebasan lain.
kerohanian. C. Mewujudkan jurang status dalam
masyarakat.
B. Mencari kekayaan di jalan yang halal. D. Mengakibatkan timbulnya
C. Memperolehi ilmu keagamaan. ketidakadilan.

D. Mementingkan tanggungjawab
sosial. 41. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan
dengan kemunculan sesebuah tamadun
kerana
29. Siapakah yang mencipta epik Ramayana? I. dapat membentuk pandangan
A. Vyasa. semesta dan nilai kehidupan;
I. mendorong ke arah melahirkan
B. Valmiki. ketinggian budaya;
C. Rama. II. menjadi pemangkin untuk
menguatkan jiwa;
D. Panini.
III. menggalakkan pembinaan
pembangunan fizikal.
38. Apakah nama asal bagi agama Hindu?
A. Semua diatas.
A. Dharma. B. I, II, III.
C. II, III, IV.
B. Sindhu. D. I, IV.
C. Sanatana Dharma.

D. Indus. 42. Penemuan beberapa batu nisan adalah


bukti terawal tentang kehadiran agama
Islam di Alam Melayu. Yang manakah
39. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu antara berikut batu nisan yang
sistem tulisan tersendiri menjadi asas dimaksudkan?
penting dalam pembentukan sesebuah
tamadun ? I. Batu Nisan di Brunei bertarikh 440
H/1048 M;
I. Ia menjadi perantaraan
komunikasi dan perwarisan II. Batu Nisan di Jawa Timur bertarikh
khazanah tamadun. 294 H/1082 M;
II. Ia membawa kepada kemunculan
kelas terpelajar. III. Batu Nisan Sultan Malik al-Salih di
III. Ia berperanan dalam Pasai bertarikh 696 H/1297 M;
menyatupadukan kefahaman
masyarakat. IV. Batu Bersurat Terengganu
IV. Ia meperlihatkan satu bentuk bertarikh 702 H/1303 M.
pencapaian agung.
A. Semua diatas.
B. I, II, III.
A. I dan II.
C. II, III, IV.
B. II dan III.
D. III, IV.
C. III dan IV.
D. I dan IV.
43. Tamadun Cina dianggap istimewa kerana
40. Apakah kesan negatif sikap tertutup
sehingga membawa kepada kemerosotan A. tamadunnya yang
sesebuah tamadun ? berkesinambungan dan kekal
lama.
B. kawasan jajahannya lebih luas
daripada tamadun-tamadun lain.
31 | P a g e
C. tinggalan lama yang dapat diwarisi D. Bahasa Arab digunakan sebagai
sehingga kini. bahasa pengantar.
D. sifatnya yang terbuka.

49. Apakah bukti pertama yang menunjukkan


44. Seni dalam Tamadun Cina yang diberi penggunaan bahasa Melayu untuk
penghormatan paling tinggi berbanding mengungkapkan ajaran agama Islam?
dengan bentuk seni lain ialah A. Batu nisan di Leran.

A. Seni pembinaan B. Batu nisan di Pasai.


B. Seni arca C. Batu bersurat Terengganu.
C. Kaligrafi
D. Seni muzik cina klasik D. Batu bersurat Kedukan Bukit.

50. Di antara berikut yang manakah bukan


45. Berdasarkan organisasi politik dan sosial merupakan faktor kemerosotan sains dan
masyarakat Indo-Arya, Rajana (raja) teknologi Cina?
mempunyai penasihat. Apakah nama
jawatan penasihat tersebut ?
A. Sifat orang Cina yang pragmatik
A. Kula. dan praktikal.
B. Grama.
C. Grihaspati. B. Pemikiran orang Cina yang
D. Mantri parishad. mengutamakan pengalaman.
C. Falsafah Cina yang menekankan
aspek akhlak.
46. Di antara berikut yang manakah bukan
merupakan kawasan penemuan arkeologi D. Masyarakat Cina begitu
budaya Lembah Indus ? ghairah menerima sains dan
teknologi dari Barat.
A. Harappa.
B. Kalibangan.
C. Dholavira.
D. Sumer. 51. Ajaran asas Buddhisme dikenali sebagai :

A. Jalan Lapan Lapis Mulia.


47. Dalam sistem kepercayaan masyarakat
Indo-Arya terdapat satu peringkat di B. Jalan Pertengahan.
mana kaum Indo Arya memuja unsur- C. Empat Kebenaran Mulia.
unsur alam semulajadi yang dikenali
D. Prinsip Kesederhanaan.
sebagai
52. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan
A. Politeisme.
faktor kemunculan sesuatu tamadun
B. Henoteisme.
kerana kesengsaraan hidup ialah
C. Monoteisme.
D. Monisme. A. Kemunculan tamadun Jepun
setelah kekalahan mereka
dalam Perang Dunia Kedua.
48. Di antara berikut yang manakah
pernyataan yang tepat mengenai kesan B. Tamadun Barat yang lahir dari
kedatangan Islam ke Nusantara ? penderitaan zaman pertengahan.
C. Tamadun Islam yang muncul hasil
A. Gelaran raja diganti dengan
kekacauan tamadun Romawi dan
gelaran sultan.
Parsi.
B. Undang-undang Islam digunakan D. Tamadun India yang lahir hasil
sepenuhnya. penindasan pemerintah terhadap
C. Pengaruh agama Hindu dan rakyatnya.
Buddha lenyap sama sekali.

32 | P a g e
53. Sistem kasta juga dikenali sebagai
sistem :
57. Dalam kebudayaan Melayu, seorang
A. sistem Vedik. suami yang membantu isterinya
melakukan kerja-kerja rumah biasanya
B. Sistem Jati. dianggap serong oleh masyarakat
C. Sistem Varna. sekeliling. Walau bagaimanapun, menurut
pandangan Islam perbuatan si suami
D. Sistem Dravida. tersebut adalah digalakkan kerana

A. Ikatan kekeluargaan Islam


54. Yang menakah antara berikut menekankan nilai
menunjukkan ciri-ciri politik Islam. tanggungjawab dan kasih-
sayang.
A. Tauhid, al-Bai’ah dan al-Hakam. B. Ikatan kekeluargaan Islam tidak
B. Khilafah, al-Syura dan al- membahagikan tugas
Bai’ah. rumahtangga.
C. Risalah, khilafah dan Tauhid. C. Urusan ekonomi dan sosial adalah
D. Akidah, Syariah dan akhlak. tanggungjawab bersama.
D. Sememangnya Islam memuji
perbuatan si suami yang ikhlas
55. Yang manakah antara berikut merupakan
membantu isterinya melakukan
kesan positif hasil daripada interaksi
kerja-kerja rumaH
antara Tamadun Islam dengan Tamadun
Melayu
58. Pegangan teguh kepada konsep
kemanusiaan, keperibadian dan moral
I. tersebarnya agama Islam di dalam masyarakat Cina telah
Kepulauan Melayu; menyebabkan mereka memandang tinggi
II. kemunculan beberapa kerajaan kepada golongan
Islam tempatan;
III. tulisan Jawi diterimapakai sebagai A. berpendidikan
wahana ilmiah; B. bangsawan
IV. pembinaan kemahiran dalam C. pemerintah
bidang perusahaan. D. pendeta agama.

A. Semua diatas 58. Satu ekspedisi tujuh angakatan laut dari


B. I, II, III. China telah dihantar ke Afrika, Kemboja,
C. II, III, IV. Semenanjung Tanah Melayu, Thailand dan
D. I, III, IV. Sri Lanka. Dibawah dinasti manakah
ekspedisi tersebut dijalankan ?

56. Apakah nama tiga kumpulan bangsa A. Dinasti Ming.


yang terbesar yang wujud pada zaman B. Dinasti Yuan.
purba negara China C. Dinasti Ching.
I. Yan-Huang D. Dinasti Tang.

II. Feng-Yan
58. Apakah yang dimaksudkan dengan
III. Miao-Man ‘Transedensi Dalaman’ menurut sistem
nilai Tamadun Cina ?
IV. Min-Zu

A. I, II, III A. Manusia mampu mencapai


kebijaksanaan dan kesucian
B. III, IV, V dengan ikhtiarnya sendiri.
B. Pendidikan merupakan saluran
C. II, IV, V mobiliti sosial.
D. I, III, V
33 | P a g e
C. Pembangunan diri yang A. orang Islam yang hidup
memerlukan sokongan masyarakat bersama golongan bukan Islam
sekeliling. dalam satu kelompok
D. Kuasa luar biasa yang membantu masyarakat.
manusia mencari ketenangan. B. sekelompok anggota masyarakat
Islam yang hidup bersama di
kawasan tertentu.
Jawab semua soalan berikut. C. orang Islam yang hidup bersama
tanpa adanya penganut bukan
1. Apakah fungsi ‘Hisbah’ dalam sistem Islam.
pentadbiran Islam ? D. semua anggota masyarakatnya
berjaya memperlihatkan cara
B. Badan penguatkuasa. hidup Islam sepenuhnya.
C. Pegawai tadbir.
D. Wakil rakyat.
E. Menteri. 6. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu
sistem tulisan tersendiri menjadi asas
penting dalam pembentukan sesebuah
1. Diantara tamadun-tamadun berikut yang tamadun ?
mana satukah tidak berkaitan dengan
faktor lokasi sebagai faktor
kemunculannya ? I. Ia menjadi perantaraan
komunikasi dan perwarisan
khazanah tamadun.
A. Tamadun Cina. II. Ia membawa kepada kemunculan
B. Tamadun India. kelas terpelajar.
C. Tamadun Melayu. III. Ia berperanan dalam
D. Tamadun Islam. menyatupadukan kefahaman
masyarakat.
IV. Ia meperlihatkan satu bentuk
1. Bagi yang tidak berkemampuan memberi pencapaian agung.
nafkah tetapi bakal isteri dengan rela hati
sanggup menyara keluarga. Maka
perkahwinan tersebut adalah A. I dan II.
B. II dan III.
A. Wajib. C. III dan IV.
B. Sunat. D. I dan IV.
C. Harus.
D. Makruh.
7. Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni
menjadi agenda utama dalam
4. Perkataan ‘Tamaddun’ dan ‘Madaniah’ perbincangan hampir kesemua tokoh
adalah 2 istilah peradaban yang memberi falsafah tamadun silam. Siapakah antara
maksud yang sama tentang tokoh falsafah tersebut ?
I. kehidupan bandar;
II. pencapaian material dan spiritual; A. Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi.
III. memperbaiki tingkahlaku yang B. Thales, Meng Tze, Sri
kasar; Radhakrishna.
IV. undang-undang yang diambil C. Kung Fu Tze, al-Syahrastani,
untuk mendapat keadilan. Socrates.
D. Aristotle, al-Tirmizi, Samkara.
A. I dan II.
B. III dan IV.
C. I dan III. 8. Kehidupan beragama seringkali dikaitkan
D. II dan IV. dengan kemunculan sesebuah tamadun
kerana

5. Konsep kemasyarakatan dalam Islam I. dapat membentuk pandangan


bermaksud semesta dan nilai kehidupan;

34 | P a g e
I. mendorong ke arah melahirkan B. pembangunan yang diasaskan
ketinggian budaya; oleh kebijaksanaan akal
II. menjadi pemangkin untuk manusia tidak memberi
menguatkan jiwa; jaminan kebahagiaan yang
III. menggalakkan pembinaan berkekalan;
pembangunan fizikal.
C. ia merupakan kesalahan alam
sekitar sendiri dan takdir sudah
A. Semua diatas. menentukan sedemikian;
B. I, II, III.
C. II, III, IV. D. sudah tidak ada alternatif lain
D. I, IV. untuk pembinaan laluan tersebut,
maka ia bukan kesalahan manusia.

9. Apakah kesan negatif sikap tertutup 12. Yang manakah antara berikut pernyataan
sehingga membawa kepada kemerosotan yang tepat bagi menjelaskan kesan
sesebuah tamadun ? berpanjangan akibat daripada keruntuhan
Tamadun Islam
A. Merencatkan daya kreativiti
dan inovatif sesebuah A. Kebejatan Sosial.
masyarakat.
B. Menghalang sumbangan tamadun B. Penjajahan Fikiran.
lain.
C. Mewujudkan jurang status dalam C. Pengaruh Media Massa.
masyarakat. A. Penjajahan Fizikal.
D. Mengakibatkan timbulnya
ketidakadilan 13. Apakah aspek yang sangat diberi
10. Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja perhatian oleh mana-mana tamadun
dunia untuk muncul sebagai sebuah
menonjolkan ciri kejahilan dari segi ilmu
pengetahuan malah lebih tamadun yang cemerlang.
memperlihatkan kejahilan dari sudut A. Keadilan
akidah. Kenyataan ini merumuskan
B. Kebahagiaan jasmani dan rohani
bahawa kejahilan masyarakat Arab adalah C. Ilmu pengetahuan
disebabkan oleh
C. Kejayaan
A. keta’asuban masyarakat Arab
kepada kabilah tertentu;
14. Pilih kenyataan yang betul mengenai
B. keengganan mereka mengikut faktor-faktor kelahiran dan perkembangan
ajaran Islam yang disampaikan
tamadun
oleh Rasulullah s.a.w;
I. Kesesuaian faktor geografi di
C. kekasaran sikap mereka terhadap
Lembah Tigris dan Euphrates
para sahabat dan umat Islam lain; menyumbang kepada
D. kebanggaan mereka terhadap al- kemunculan tamadun
Mesopotamia;
Quran yang diturunkan dalam
bahasa Arab. II. Rangsangan keagamaan dan
kerohanian mendorong
perkembangan tamadun Islam;
III. Penghayatan kepada nilai-nilai
11. Peristiwa bencana alam yang murni menggalakkan
meruntuhkan sebahagian besar daripada kecintaan kepada ilmu,
prasarana yang dibina oleh manusia kreativiti dan disiplin sehingga
menunjukkan melahirkan tokoh-tokoh
pemikir di zaman silam;
A. pembangunan fizikal hendaklah IV. Kesengsaraan dan penderitaan
dipertahankan dan dimantapkan menjadikan sesebuah
dengan kecanggihan sains dan masyarakat itu berdisiplin dan
teknologi;

35 | P a g e
kreatif dalam mebangunkan D. Peranan bahasa Melayu
kehidupan mereka. menjadi kurang penting setelah
kedatangan Islam.

A. Semua di atas

B. I, III, IV. 18. Yang manakah antara berikut merupakan


C. II,III, IV. hasil karya kesusasteraan agama yang
dihasilkan pada zaman Islam di Alam
D. III, IV Melayu ?

I. Hikayat Amir Hamzah

15. Kerajaan sebelum Islam yang berasaskan II. Hikayat Nur Muhammad
ciri-ciri maritim adalah seperti berikut
kecuali… III. Hikayat Bulan Berbelah

A. Kuala Selinsing IV. Hikayat Iskandar Dzulkarnain


B. Srivijaya
C. Angkor =agratia A. Semua di atas.
D. Majapahit
B. I, II, III.

16. Penyataan berikut merupakan kesan C. I, III, IV.


kedatangan Islam ke Alam Melayu
D. II, III, IV.
kecuali

A. Semangat jihad menentang kuasa


Eropah. 19. Konsep Tian telah wujud di kalangan
B. Sistem kesultanan Kerajaan masyarakat cina sejak zaman silam lagi.
Uthmaniyah diperkenalkan. Ia bermakna seperti berikut kecuali
C. Pemerintah dibantu oleh penasihat
terdiri daripada ulama. A. Prinsip tertinggi dalam alam
D. Kemunculan kepercayaan semesta
terhadap kuasa keramat. B. Kenyataan muktamad dari mana
makhluk wujud
C. Melakukan perbuatan secara
17. Yang manakah antara berikut spontan dan tanpa sebarang
menunjukkan pernyataan yang salah usaha
mengenai Bahasa Melayu D. Prinsip agung yang merangkumi
keseluruhan dari mana asalnya
A. Tinggalan sejarah seperti Batu
makhluk
Bersurat di Palembang (683 M) dan
Pulau Bangka (686 M) adalah bukti
yang menunjukkan penggunaan 20. Kertas merupakan salah satu daripada 4
Bahasa Melayu sebagai bahasa ciptaan agung dalam Tamadun Cina. Ia
rasmi bagi kerajaan di Kepulauan dicipta oleh…
Melayu.
A. Cai Lun
B. Bahasa Melayu menggantikan bahasa B. Chou Hsin
Sanskrit sehingga menjadi bahasa C. Han Kao Ti
ilmiah dalam bidang agama, D. Tang Tai Tsung
budaya, sastera, seni, pentadbiran
dan sebagainya.
C. Zaman kegemilangan bahasa 21. Pilih pernyataan yang salah mengenai
Melayu bermula setelah kerajaan kemunculan ahli falsafah Cina dan ajaran
Srivijaya berjaya menakluki utamanya
kerajaan Melayu di Jambi.
A. Legalisme adalah satu aliran
falsafah yang diasaskan oleh
Hsun Tzu;

36 | P a g e
B. Konsep ‘ Universal Love ‘ atau 26. Konsep keluarga dalam Tamadun India
cinta sejagat adalah ajaran utama dipelihara oleh dua aspek penting iaitu
falsafah Mo Zi;
I. Grihasta
C. Asas ajaran Taoisme ialah II. Purushartha
mengembalikan keharmonian III. Ashrama Dharma
alam semulajadi; IV. Vanaprastrya

D. Kedua-dua aliran falsafah


Konfusianisme dan Taoisme A. II, III
menganggap dunia manusia B. I, III
adalah buruk. C. IV, V
D. I, V
22. Masyarakat Cina tradisional percaya
bahawa satu-satunya saluran mobiliti
sosial adalah melalui 27. Kenapa agama Buddha dan Jaina disebut
nastika ?
A. kekayaan.
B. harga diri. A. Kedua-dua agama tersebut
C. Keturunan. melarang keras terhadap
D. Pendidikan. perbuatan penyeksaan serta
pembunuhan.
23. Tamadun Cina dianggap istimewa kerana B. Kedua-dua agama tersebut
tidak menerima kewibawaan
A. tamadunnya yang kitab Veda dan tidak mengakui
berkesinambungan dan kekal kewujudan Tuhan.
lama. C. Kedua-dua agama tersebut muncul
B. kawasan jajahannya lebih luas pada akhir zaman Vedik.
daripada tamadun-tamadun lain. D. Pengasas agama-agama tersebut
C. tinggalan lama yang dapat diwarisi adalah keturunan raja.
sehingga kini.
D. sifatnya yang terbuka.
28. Apakah yang dimaksudkan dengan
pembangunan menurut Islam?
24. Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam
Mughal di India, pemimpin yang manakah A. Proses melibatkan pembaharuan,
mengamalkan dasar toleransi beragama peningkatan, perubahan dan
sehingga muncul agama baru yang kemajuan dalam kehidupan
dikenali sebagai ‘Din- Ilahi’ ? manusia.
B. Proses melibatkan
A. Ibrahim Lodi pembaharuan, peningkatan,
perubahan dan kemajuan
B. Genghis Khan dalam kehidupan manusia
sejajar dengan Islam.
C. Akhbar Khan
C. Proses melibatkan pembaharuan
D. Shah Jehan kerohanian dan kebendaan
menurut Islam.
D. Peningkatan taraf hidup dan
kestabilan rohani.
25. Siapakah yang memeluk agama Buddha
pada zaman pemerintahan Maurya ?
29. Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan
A. Chandragupta Maurya faktor kemunculan sesuatu tamadun
kerana kesengsaraan hidup ialah
B. Asoka
A. Kemunculan tamadun Jepun
C. Bindusara setelah kekalahan mereka
dalam Perang Dunia Kedua.
A. Mahapadma Nanda B. Tamadun Barat yang lahir dari
penderitaan zaman pertengahan.

37 | P a g e
C. Tamadun Islam yang muncul hasil A. I dan II.
kekacauan tamadun Romawi dan B. I dan IV.
Parsi. C. II dan III.
D. Tamadun India yang lahir hasil D. III dan IV.
penindasan pemerintah terhadap
rakyatnya.
33. Pegangan yang teguh kepada konsep
kemanusiaan, keperibadian dan moral
30. Masyarakat Cina mempercayai bahawa oleh masyarakat Cina telah menyebabkan
semua benda dan perkara di dunia ini mereka memandang tinggi kepada
terbahagi kepada ‘ Yin dan Yang ‘. Apakah golongan
prinsip yang menjelaskan konsep
tersebut ? A. berpendidikan.
B. Pemerintah.
A. Setiap balasan yang diterima C. Pendeta agama.
adalah setimpal dengan perbuatan D. Bangsawan.
yang dilakukan.
B. Setiap benda yang wujud di
dunia ini berpasang-pasangan.
C. Perbuatan yang baik akan
mendapat balasan baik dan 34. Institusi sosial yang terpenting dalam
begitulah sebaliknya. sistem etika Konfusianisme ialah
D. Kepercayaan kepada perkara baik
dan buruk.
A. institusi agama.
31. Gelaran di bawah ini digunakan untuk B. institusi agama.
mengklasifikasikan seseorang individu C. institusi keluarga
dalam tamadun Islam berdasarkan D. institusi pendididkan.
kepada tahap keimanannya kecuali

A. Muhsin. 35. Tentukan elemen-elemen Tauhid dalam


B. Mukmin. Islam
C. Muslim
I. Uluhiyyah;
D. Muzakkar.
II. Rububiyyah;

III. Asma wa as-Sifat;


32.
IV. Fikri Islahi.
Fa Hsien
A. Semua diatas.
Yuen Cheng
B. I, II, III.
I Tsing C. II, III, IV.
D. III dan IV.

Senarai nama di atas adalah nama-nama 36. Perkara yang terpenting dalam
tokoh Cina yang terkenal pada zaman pembentukan sesebuah keluarga dalam
Chin dan Han. Atas faktor apakah mereka tamadun Islam ialah
terkenal dalam sejarah Cjina ?
A. prinsip persamaan antara suami
I. Ahli pengembaran dan pelayaran dan isteri.
Cina; B. perlaksanaan tanggung-jawab
II. ahli perubatan Cina; sebagai suami-isteri.
C. pemilihan pasanagan.
III. penulis sejaran Cina; D. mengamalkan sifat sabar.

IV. penterjemah kitab-kitab agama


Buddha yang dibawa masuk ke Soalan 37, 38, dan 39 adalah berdasarkan
negara China. pilihan jawapan berikut.

38 | P a g e
A. al-Sunnah. C. Acheh.
B. Para ulama bertindak sebagai D. Pulau Jawa.
penasihat.
C. Imam.
D. Sunnatullah. 44. Persamaan antara al-Quran dan al-
Sunnah ialah

37. Ciri terpenting dalam institusi beraja di A. Kedua-duanya diturunkan melalui


Pasai, Melaka, Aceh dan Johor-Riau.B perantaraan malaikat Jibril.
B. Kedua-duanya adalah kitab suci.
38. Menjadi rujukan masyarakta kampung C. Kedua-duanya bersandarkan
dalam urusan yang berkaitan degnan kepada Nabi Muhammad
kehidupan dan penasihat bagi penghulu.C merangkumi perkataan dan
pengakuan Nabi.
39. Menghuraikan pernyataan dari al-Quran.D D. Kedua-duanya adlaah ibadah
apabila membacanya.

40. Yang manakah antara pernyataan berikut 45. Di antara berikut yang manakah
tidak berkaitan dengan perkara-perkara merupakan faktor perlunya kepada
yang disebutkan dalam ‘Piagam Madinah’. Tamadun Islam ?
A. Memperkuatkan dasar I. Pengiktirafan yang diberikan oleh
persaudaraan sesama umat Islma. beberapa sarjana Barat tentang
B. Membuat perjanjian antara orang sumbangan Tamadun Islam
Muslim dengan bukan Muslim. kepada manusia sejagat;
C. Meletakkan dasar ekonomi.
D. Menggalakkan kegiatna II. Tamadun Islam dapat
perniagaan bersama. membebaskan masyarakat
daripada kejahilan;
III. Keunikan Tamadun Islam yang
41. Di antara berikut yang manakah bukan bersumberkan wahyu berbeza
merupakan kawasan penemuan arkeologi dengan tamadun lain;
budaya Lembah Indus ? IV. Penekanan kepada prinsip
keseimbangan antara kerohanian
A. Harappa. dan kebendaan.
B. Kalibangan.
C. Kandahar.
D. Lothai. A. Semua diatas
B. I, II, III.
C. I, III, IV.
42. Pandangan semester orang Melayu D. II, III, IV.
sebelum kedatangan Islam ialah

A. Berpusat kepada Tuhan (God- 46. Zaman Gupta digelar sebagai


Centered).
B. Berpusat kepada manusia (Man- a. Zaman Klasik.
Centered). b. Zaman Kesusasteraan.
C. Percaya kepada kuasa ghaib. c. Zaman Peradaban.
D. Alam semulajadi sebagai penentu d. Zaman Gelap.
kejadian yang berlaku di dunia ini.

47. Kegemilangan kerajaan Abbasiyyah (750-


43. Istilah ‘Jawi’ berpunca dari bahasa Arab 1258M) telah berakhir disebabkan
iaitu ‘al-Jawah’ iaitu nama sebuah beberapa faktor. Pilih pernyataan yang
kawasan. Dimanakah kawasan tersebut salah mengenai perkara tersebut.
A. Brunei.
B. Melaka.

39 | P a g e
A. Kota Damsyik telah II. pengaruh Islam dalam kebudayaan
dimusnahkan oleh Hulagu Melayu;
Khan. III. pengaruh Bahasa Arab dalam
B. Wujudnya kekacaua politik , krisis bahasa Melayu;
rohani dan intelektual. IV. konsep Tauhid yang longga r
C. Kelemahan akidah dan akhlak dalam kepercayaan masyarakat
umat Islam pada masa itu. Melayu.
D. Serangan orang Moghul Tartar
merupakan tahap terakhir
kehancuran kerajaan Abbasiyyah. A. Semua di atas.

A. II, III, IV.


48. Kenyataan di bawah adalah benar B. III, IV.
mengenai Tauhid dalam Islam kecuali C. I, II.

A. Tauhid menjadi salah satu sumber


utama dalam tamadun Islam. 50. Perhubungan China dengan Asia
B. Tauhid bermaksud pegangan dan Tenggara mencapai kemuncaknya
kepercayaan yang teguh kepada semasa Dinasti Ming menghantar seorang
Allah dan rukun-rukun iman yang hulubalang mengetuai ekspedisi
lain. pelayaran ke Asia Tenggara, India, Arab
C. Pembahagian Tauhid merangkumi dan Afrika Timur. Siapakah hulubalang
Uluhiyyah, Rububiyyyah dan Asma tersebut ?
wa al-Sifat.
D. Pengakuan bahawa Allah s.w.t. A. Cheng Ho.
bebas daripada sebarang sifat B. I Tsing.
lemah dan kekurangan. C. Ho Chi Ming.
D. Chang Chian.

49. Shih Huang Ti dianggap cuba untuk


menghapuskan asas budaya orang Cina 51. Apakah yang dimaksudkan dengan
kerana Transedensi Dalaman dalam sistem nilai
tamadun Cina ?
A. membakar buku-buku
Konfusius.
B. mengadakan hubungna dengna A. Manusia mampu mencapai
tamadun-tamadun asing. kebijaksanaan dan kesucian
C. memberi jawatan pentadbiran dengan ikhtiarnya sendiri.
kepada bangsa asing. B. Kuasa luar biasa membantu
D. Melarang perayaan yang berkaitan manusia mencari ketenangan.
dengan agama diadakan. C. Bertapa atau bermeditasi.
D. Pembangunan diri yang
memerlukan sokongan masyarakat
50. sekeliling.

“ Kabul aku menawar ubat pontianak si anu,

Kabul Allah, Kabul Muhammad, Kabul baginda


Rasulullah, 51. Di antara tiga (3) kumpulan bangsa
berikut yang manakah telah bergabung
Kabul berkat doa guru, membentuk bangsa Tionghua (Zhonghua
minzu) ?
La ila-haillallah Muhammadar Rasullullah .

I. Yan-Huang;
II. Feng-Yan;
Mantera di atas menunjukkan bahawa III. Miao-Man;
IV. Liu Yong.
I. Berlakunya proses Islamisasi bagi
masyarkat Melayu Nusantara;
A. I, II, III.

40 | P a g e
B. I, III, IV. A. Mo Zi.
C. II, III. B. Lao Zi.
D. Semua diatas. C. Meng Zi.
D. Dong Zhongshu.

51. Agama ini dianuti oleh kebanyakan


bangsa Arab di Semenanjung Tanah Arab 51. Empat objektif mulia yang harus diikuti
semasa zaman jahiliyyah. Ia berpusat di oleh umat manusia dalam tamadun India
kota Mekah dan menekankan dikenali sebagai
penyembahan pelbagai jenis berhala.
Kenyataan ini merujuk kepada agama
A. Grihasta.
B. Vanaprastya.
A. Wathani. C. Purusharta.
B. Majusi. D. Vidu.
C. Hanif.
D. Zoroasternisme.
51. Di antara berikut yang manakah
merupakan golongan murtad atau yang
51. Perbezaan utama antara konsep dibuang Varna dalam pembahagian kelas
kekeluargaan dalam Islam dengan Barat sosial masyarakat India.
ialah

A. Vaisha.
A. ikatan nilai tertentu. B. Panchama.
B. ikatan pembahagian kerja atau C. Shudra.
tugas tertentu. D. Kshatriya.
C. ikatan pertalian keibubapaan.
D. ikatan kasih sayang.
51. Berdasarkan kepada organisasi politik dan
sosial masyarakat Indo-Arya, Rajana (raja)
51. Perkara-perkara mengenai alam barzakh, mempunyai penasihat. Apakah nama
hari kiamat, dan hisab adalah berkaitan jawatan penasihat tersebut ?
dengan kepercayaan kepada

A. Kula.
A. al-Sam’iyyat. B. Grama.
B. Qadha’ dan Qadhar. C. Grihaspati.
C. Ilahiyyat. D. Mantri parishad.
D. Al-Nubuwwah.

51. Ciri yang paling jelas dalam seni bina Cina


ialah

A. pembinaan tembok setinggi yang


mungkin.
B. binaan perlulah mencapai
keharmonian dengan alam.
C. lokasi sesuatu bangunan biasanya
terletak di lembah sungai.
D. parit yang dalam dan lebar
mengelilingi sesuatu binaan.

51. Datung atau Jalan Agung merupakan


tahap pencapaian keharmonian
masyarakat yang paling ideal. Siapakah
yang memperkenalkan idea tersebut ?

41 | P a g e