10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 ;1-22

)
1.Jangan mem uja berhala,berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. 2.Jangan menyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sembarangan. 3.Kuduskanlah hari SABAT. 4.Jangan m embunuh . 5.Jangan m embunuh. 6.Jangan berzinah. 7.Jangan m encuri. 8.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu. 9.Jangan ingin berbuat cabul. 10.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia.

NAM A :OCA EKHA GITA BR TARIGAN NO.URUT:24 KELAS :VIc

3.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barpngan. 9. 10.Jangan bersakasi dusta tentang sesam am u. 6.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5.Jangan ingin berbuat cabul. .Jangan berzinah. 7. 2.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 .1-22) 1.Jangan m encuri.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia.Jangan mem bunuh.Kuduskanlah hari SABAT 4.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. 8.URUT : KELAS : . NAMA : NO.Jangan mem uja berhala.

Jangan mem uja berhala.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu.1-22) 1. 3.Jangan mencuri.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 .Jangan ingin berbuat cabul.Jangan berzinah 7.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5. 4.URUT : KELAS : . 2. 8. 9.Jangan mem bunuh. 10.Jangan mengingini m ilik sesamamu m anusia. NAMA : NO.Kuduskanlah hari SABAT. 6.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful