10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 ;1-22

)
1.Jangan mem uja berhala,berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. 2.Jangan menyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sembarangan. 3.Kuduskanlah hari SABAT. 4.Jangan m embunuh . 5.Jangan m embunuh. 6.Jangan berzinah. 7.Jangan m encuri. 8.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu. 9.Jangan ingin berbuat cabul. 10.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia.

NAM A :OCA EKHA GITA BR TARIGAN NO.URUT:24 KELAS :VIc

Jangan ingin berbuat cabul.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5. 8. 10.Jangan bersakasi dusta tentang sesam am u. . 6. NAMA : NO.Jangan berzinah. 7.1-22) 1.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barpngan.Jangan mem bunuh.Jangan mem uja berhala.3.URUT : KELAS : .Kuduskanlah hari SABAT 4. 9.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia. 2.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 .Jangan m encuri.

10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 . 10.Jangan mencuri.URUT : KELAS : .Horm atilah ayah dan ibu-m u 5. 6.Jangan mem bunuh.Jangan mem uja berhala.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barangan.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu.Jangan ingin berbuat cabul. 4.Jangan berzinah 7.Kuduskanlah hari SABAT. NAMA : NO. 2. 9.Jangan mengingini m ilik sesamamu m anusia.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu.1-22) 1. 3. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful