10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 ;1-22

)
1.Jangan mem uja berhala,berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. 2.Jangan menyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sembarangan. 3.Kuduskanlah hari SABAT. 4.Jangan m embunuh . 5.Jangan m embunuh. 6.Jangan berzinah. 7.Jangan m encuri. 8.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu. 9.Jangan ingin berbuat cabul. 10.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia.

NAM A :OCA EKHA GITA BR TARIGAN NO.URUT:24 KELAS :VIc

Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia. 7. 10.Kuduskanlah hari SABAT 4.1-22) 1.Jangan berzinah.Jangan ingin berbuat cabul.URUT : KELAS : . NAMA : NO. 2. 9.Jangan bersakasi dusta tentang sesam am u.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu.3.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barpngan.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5. 6.Jangan mem bunuh.Jangan mem uja berhala.Jangan m encuri.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 . 8. .

Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barangan.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. 8.Jangan mencuri.Kuduskanlah hari SABAT.Jangan berzinah 7. 2. 6. 4.1-22) 1.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 . 3.Jangan mengingini m ilik sesamamu m anusia.Jangan mem bunuh. 9. NAMA : NO.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu.URUT : KELAS : .Jangan mem uja berhala. 10.Jangan ingin berbuat cabul.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5.