Anda di halaman 1dari 3

Kata Kunci Definisi Pendidikan Moral SPM

No Nilai Kata Kunci Utama


1 Kepercayaan kepada Tuhan  keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan
 mematuhi segala suruhanNya.

2 Amanah  sikap bertanggungjawab


 menimbulkan kepercayaan / keyakinan orang lain.

3 Harga diri  memulia maruah diri


 menjaga maruah diri

4 Bertanggungjawab  memikul tugas / kewajipan


 melaksanakan tugas / kewajipan

5 Hemah tinggi  beradap sopan


 berbudi pekerti mulia

6 Toleransi  bertolak ansur


 sabar
 mengawal diri

7 Berdikari  kesanggupan melakukan


 tanpa bergantung kepada orang lain

8 Kerajinan  usaha yang berterusan


semangat:
1. ketekunan
2. kecekalan
3. kegigihan
4. dedikasi
5. berdaya maju

9 Kasih saying  kepekaan


 cinta / kasih yang mendalam
 cinta / kasih yang berkekalan

10 Keadilan  tindakan / keputusan saksama


 tidak berat sebelah

11 Rasional  boleh berfikir


 mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang
wajar (bertimbang wajar)

12 Kesederhanaan  tidak keterlaluan


 tanpa mengabaikan kepentingan diri / orang lain

13 Kasih sayang terhadap keluarga  cinta / kasih / sayang yang mendalam


 cinta / kasih / sayang yang berkekalan

14 Hormat dan taat kepada anggota  memuliakan anggota keluarga


keluarga  berinteraksi / memberi layanan secara bersopan

15 Mengekalkan tradisi  menerima adat dan kepercayaan


kekeluargaan  diwarisi secara turun temurun dalam keluarga

16 Tanggungjawab terhadap  kewajipan terhadap keluarga


keluarga  melahirkan keluarga bahagia / meningkatkan imej /
menjaga maruah keluarga

17 Menyayangi dan menghargai  memelihara alam sekeliling


alam sekitar  memulihara alam sekeliling

18 Keharmonian antara manusia  hubungan harmonis


dengan alam sekitar  kualiti kehidupan terpelihara

19 Kemapanan alam sekitar  pengekalan keseimbangan alam sekeliling


 bertanggungjawab bersama

20 Peka terhadap isu-isu alam  prihatin terhadap persoalan alam sekeliling


sekitar  berusaha menyelesaikannya

21 Cinta akan negara  sayang / bangga kepada negara


 meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan
diri

22 Taat setia kepada raja dan  kepatuhan berkekalan


negara  kesetiaan berkekalan

23 Sanggup berkorban untuk  kerelaan melakukan / menyerahkan sesuatu


negara  tanda kebaktian untuk negara

24 Melindungi hak kanak-kanak  membela kanak-kanak


 memberi naungan kanak-kanak
 memelihara hak kanak-kanak

25 Menghormati hak wanita  mengiktiraf wanita


 melindungi wanita
26 Melindungi hak pekerja  menghormati perkhidmatan / jasa / sumbangan
 mengiktiraf perkhidmatan / jasa / sumbangan
 menghargai perkhidmatan / jasa / sumbangan

27 Menghormati hak golongan  memberi layanan yang bersopan


kurang berupaya  tidak berasa tersisih
 mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan

28 Melindungi hak pengguna  membela dan memelihara


 mendapat perkhidmatan / barangan yang berkualiti

29 Mematuhi peraturan dan  menerima undang-undang / peraturan


undang-undang  mematuhi undang-undang / peraturan

30 Kebebasan bersuara  kebebasan berucap dengan batasan


 mengeluarkan fikiran dengan batasan

31 Kebebasan beragama  kebebasan menganuti agamanya


 kebebasan mengamalkan agamanya

32 Penglibatan diri dalam  kebebasan melibatkan diri


pembangunan negara  mematuhi peraturan / undang-undang / Perlembagaan
Malaysia

33 Sikap keterbukaan  memberi pandangan


 menerima pandangan

34 Hidup bersama secara aman  hidup berbaik-baik


 mengutamakan kedamaian / keharmonian hidup

35 Saling membantu dan  usaha yang baik dan membina


bekerjasama  dilakukan bersama

36 Saling menghormati antara  menghargai hubungan antara negara


negara  memuliakan hubungan antara Negara.