http://penyelidikanpendidikankomputer.blogspot.com/2010/07/kajian -kuantitatif-dan-kajian.

html

Apa itu kajian kuantitatif? 1. Definisi kajian kuantitatif:
y

Kajian kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya menggunakan analisis statistik, ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil.

y

Merujuk kepada istilah "kuantiti" membawa erti berapa banyak atau bilangannya. Kuantiti merujuk kepada bilangan yang diskrit, yang dinyatakan dengan tepat.

y

Berdasarkan kepada istilah kuantiti, penyelidikan kuantitatif dikaitkan dengan data numerika dan ketepatan. Ia adalah berdasarkan kaedah penyelidikan inkuiri positivis dimana penyelidikan dilakukan melalui kajian eksperimental dan data numerika yang dipungut dianalisis dengan ujian s tatistik. Melalui penyelidikan kuantitatif, masalah kajian dinyatakan dalam bentuk hipotesis..

2. Jenis-jenis kajian kuantitatif:
y

Kajian kuantitatif terbahagi kepada 2 jenis iaitu kajian intervensi dan kajian non-intervensi. Bagi kajian intervensi, reka bentuk kajian yang sesuai adalah kajian eksperimen, manakala kajian non -intervensi pula rekabentuk kajiannya adalah kajian korelasi dan kajian tinjauan.

y

Bagi rekabentuk kajian eksperimen (kajian intervensi), ia menerangkan sama ada intervensi mempengaruhi hasil satu kumpulan berbanding kumpulan yang satu lagi. Manakala bagi rekabentuk kajian korelasi pula ia meramal perkaitan atau hubungan antara pemboleh ubah, dan bagi rekabentuk kajian tinjauan pula menerangkan trenda bagi satu populasi.

3. Apa itu Kajian Kuantitatif?
y

Istilah "kuantiti" membawa erti berapa banyak atau bilangannya. Kuantiti merujuk kepada bilangan yang diskrit, yang dinyatakan dengan tepat.

Bagi kajian non-intervensi.blogspot. Melaluipenyelidikan kuantitatif. Cresswell (2008). rrekabentuk kajian yang terlibat adalah kajian korelasi dan kajian tinjauan. ia terbahagi kepada 2 iaitu kajian int ervensi dan kajian non-intervensi. Ia adalah berdasarkan kaedah penyelidikan inkuiri positivis dimana penyelidikan dilakukan melalui kajian eksperimental dan data numerika yang dipungut dianalisis dengan ujian statistik..http://penyelidikanpendidikankomputer. Kajian kuantitatif adalah jenis penyelidikan pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang hendak dikaji. Ciri-ciri kajian kuantitatif adalah seperti berikut: y y y y y y y Bersifat deskriptif atau penjelasan dar i Spesifik dan sempit Boleh diukur atau diperhatikan Instrumen ditentukan Data berbentuk numerikal Penglibatan responden yang ramai Penilaian yang lebih objektif dan tidak bias Bagi penggunaan rekabentuk kuantitatif. y Menurut John W. Kajian korelasi digunakan untuk meramal perkaitan atau hubungan antara pemboleh ubah manakala kajian tinjauan adalah kajian yang . 4. menganalisa nombor nombor tersebut menggunakan statistik dan menjalankan inkuiri dalam bentuk yang objektif dan tidak bias. mengecilkan skop soalan. Bagi kajian intervensi. masalah kajian dinyataka n dalam bentuk hipotesis. rekabentuk kajian yang terlibat dalah kajian eksperimen dimana menerangkan sama ada intervensi mempengaruhi outcome satu kumpulan berbanding kumpulan yang satu lagi. penyelidikan kuantitatif dikaitkan dengan data numerika dan ketepatan.com/2010/07/kajian -kuantitatif-dan-kajian. mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan daripada peserta. bertanya soalan yang khusus.html Berdasarkan kepada istilah kuantiti.

Planning. and Evaluating Quantitative Qualitative Chua (Kaedah Schostak. (halaman: 80) . Piaw Penyelidikan) (2002) Buku: Educational Research .html menerangkan trenda bagi satu populasi.http://penyelidikanpendidikankomputer. designing.com/2010/07/kajian -kuantitatif-dan-kajian. and conducting qualitative research in education: framing the project. Creswell (3rd Edition. Sumber: 1) and 2) Buku: 3) Penulis: Kaedah Penulis: Penyelidikan Penulis: John W. Conducting. Buku: Understanding.blogspot. 2008) Research Yan dan John Statistik F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful