Anda di halaman 1dari 8

KONSEP 5P

Asas dalam proses


pengajaran dan
pembelajaran dalam
KBSR

Penggabungjalinan. Pengayaan.

Pemulihan.
Penyerapan.

Penerapan.

Proses menggabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan satu pelajaran y


Kemahiran asas :-
mendengar.
melihat.
bercakap.
membaca
mengira.
menulis.
melukis

1
Penguasaan pelbagai kemahiran dalam sesuatu masa pengajaran dan pembelajaran.

Meningkatkan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

Menarik lebih minat pelajar kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna kepada murid-murid.

Memberi ruang dan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan murid-murid secara seimbang dan menyeluruh.

Penggabungjalinan pelbgai kemahiran dalam satu mata


Pengabungjalinan
pelajaran. kemahiran daripada mata pelajaran lain.

Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum.

2
Melibatkan kemahiran lisan atau pertuturan, membaca, menulis, mengira, melukis, mewarna d

Kemahiran ini boleh dibahagikan kepada dua kategori : -


Kemahiran fokus.
~ Suatu kemahiran utama yang hendak disampaikan sebagai yang terdapat
dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.
Kemahiran sampingan.
~ Kemahiran yang digabungjalinkan dipilih berdasarkan kaitannya dengan
kemahiran memfokus.

eneliti untuk mengenal pasti kemahiran fokus dan kemahiran sampingan yang akan terlibat.

Menetapkan susunan atau tertib kedudukan kemahiran2 tersebut dlm proses P&P

Menyediakan keperluan bahan2 yang diperlukan bagi pelaksanaan kemahiran2 tersebut.

Memastikan keutamaan agar kemahiran fokus dapat dikuasai berbanding dengan kemahiran

3
4
Melibatkan kemahiran2 :-
Kemahiran belajar untuk
belajar.
Kemahiran berfikir secara
kreatif & kritis.
Kemahiran menyelesaikan
masalah.
Kemahiran pelbagai
kecerdasan.
Kemahiran generik.
penggabugjalinan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajarn lain bagi meningkatkan kemahira
endidikan Seni Visual juga boleh digabungjalinkan dengan mata pelajaran Kajian Tempatan. Cth, melu
Contoh penggabungjalinan adalah menggabungkan mata pelajaran matematik dan sains
Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran

Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperoleh daripada mata


pelajaran lain.
Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan dapat
membantu penguasaan kemahiran fokus sebagai yang dikehendaki dalam
objektif pengajaran dan pembelajaran (p&p).
Murid-murid berpeluang untuk menyepadukan kemahiran-kemahiran yang
perlu dalam kehidupan.
Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang
menarik dan mengelakkan kebosanan.
Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan murid-murid secara
seimbang, harmonis dan bersepadu.

PENYERAPAN

n dengan penggabungjalinan, penyerapan lebih kepada unsur pengetahuan.

Proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi

ini murid akan dapat melihat perkaitan yang


Perkara-perkara pelajaran
satu matadalam
antaradipelajari dengan
satu-satu yang
mata lain adalah saling berkaitan, petang dan berguna da
pelajran

5
Kelebihan Penyerapan dalam Pengajaran
Aktiviti P&P menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada
aslnya bersifat sebaliknya.
Penguasaan ilmu yang lebih luas oleh murid kerana pelbagai maklumat dapat
disampaikan.
Aktiviti P&P yang lebih produktif.
Dengan memilih isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajran lain, murid
menjadi lebih ceria, aktif dan progresif.
Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan
penyerapan, hubung kait dengan pengetahuan lain adalah dilakukan.

PENERAPAN

pkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja


Penerapan nilaikokurikulum
berlangsung. melalui dua pendekatan :-

Pendekatan implisit Pendekatan eksplisit

6
angsung menerapkan sesuatu nilai. Contoh, guru bercakap benar, berpakaian kemas dan sebagainya.

secara merentas kurikulum serta oleh semua guru kerana nasihat, bimbingan, teguran, contoh dan teladan boleh berla

peraturan, arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan.
Program atau aktiviti yang khusus juga adakalanya diadakan untuk menerapkan sesuatu nilai seperti program motivasi, sambutan hari

Penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang, dengan matlamat dan cara pelaksanaan serta penilaian yang jelas.

7
PEMULIHAN

Aktiviti ini dilaksanakan bagi membantu murid yg mengalami masalah dlm kemahiran asas 3M.

Faktor Kepada Masalah pembelajaran

Masalah pembelajaran wujud disebabkan oleh perasaan tidak yakin, rendah diri, takut dan sebagain

ebabkan oleh sikap negatif seperti tidak mengikut kata, tingkah laku yang kurang baik, disiplin diri yan

Selain itu, kecacatan sejak lahir dan selepas lahir juga menjadi faktor masalah pembelajaran.

Aktiviti ini adalah utk murid-murid yang berpencapaian melebihi sederhana atau murid-murid pintar cerdas

il kira bahawa murid-murid yang pintar cerdas ini adalah cepat dalam menyiapkan latihan, kerja atau aktiviti y