Anda di halaman 1dari 16

| |
Definisi ergerakan sas
! roses yang e andu pelajar untuk
e perolehi kecekapan pergerakan
enerusi teknik-teknik enyelesaikan
asalah dan i provisasi dengan enekankan
kebebasan ekspresi yangberteraskan
kegiatan-kegiatan penerokaan,pene uan dan
kreativiti.
4 |
|
| 
D  
! ergerakan yangdilakukan oleh seseorang dari
satu te pat ke te pat yanglain.
! erlakuan yang e erlukan penyokong atau
titik pusat berubah engikut pergerakan
tertentu.
! endidikan pergerakan loko otor enyokong
perilaku pergerakan yangdirancang
| | |

!     

 

!          
  

!        "

 #

 #

$

%
V |

| 

! | 
! 4

! 
 
! 

4


V
e asa berjalan, badan dan kepala ditegakkan
|aki rapat dan jari-jari kaki lurus ke hadapan
e indahan berat badan ber ula dari tu it ke
bahagian luar tapak kaki, ke bebola kaki dan ke jari-jari
untuk enolak
ayun tangan dengan bebas, licin dan berselang seli
4

V"
!| & '&       
!
   
!(   
!  
!  
!    ) 
!        

!    
!$    ' 
| 
V
ergerakan kaki- satu langkah (kakikanan)dia bil
dahulu diikuti dengan hopdengan kakiyangsa a
ke udian kakikiri elakukan langkah yangsa a
angan dihayun ke hadapan dan ke atas.tangan
yangbertentangan dengan kakihadapan yang
dihayun.
ayunan tangan berfungsi untuk e beri
i bangan
dan o entu se asa fasa hop.
erat badan sentiasa di bebola kakipada
sepanjang pergerakan


V"
!     
 
! |   
  
! *   # ' 
     
 +  ,
!
  '    
     
  
! |    

||

| 
D  
! |e ahiran yangdilakukan tanp enggerakkan
dasar sokongan atau tidak elibatkan
perubahan penyokong atau titik pusat pelaku.
! |eupayaan enggerakkan bahagian tubuh
badan tanpa beralih te pat
| 
! ergerakan dala keadaan statik dan
e beri penekanan kepada kesei bangan
! e bantu kita enjaga dan enjadikan
bentuk badan yang enarik dan badan
seharusnya berada dala keadaan yang
fleksibel dan sei bang.
! erakan dibuat dala keadaan yangtenang
dan kurang tekanan
4 ||

| 
! e bongkok
! eregang
! e bongkok
! eregang
! e using
! enghayun
! enari
D D |

! 
D | 

!  
! 
  D
!   
! DD
 4 D