RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : : : : : SDN TULAKAN 6 Basa

Jawa VI (enam) ……………. 2 x 35 menit.

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, nambah kawruh basa ing basa jawa babagan basa krama lan basa ngoko, lan apresiasi crita pedalangan. KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan. INDIKATOR • Paramasastra: Migatekake lan Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. • Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. • Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan. I. • • • II. • • • III. • • • • • IV. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran). Paramasastra : Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Kawruh Basa : Siswa bisa mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Kasusastran : Siswa bisa mangerteni apresiasi cerita pedhalangan Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Apresiasi cerita pedhalangan

Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Paring apresiasi cerita pedhalangan. C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan. 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi.

V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa

Penilaian Test : Tulis. …………………………. Lisan.Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. TITIK KADARWATI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN .. KAYAT NIP. perbuatan Bentuk : Perbuatan siswa Instrumen : Lembar Penilaian Mengetahui Kepala SDN Tulakan 6 Guru Bahasa Jawa Drs.

. guru gatra. guru wilangan. nulis geguritan. Siswa bisa mangerteni karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Siswa bisa mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran). bisa wicara ing adicara-adicara ing sekolah.Nulis geguritan. STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran. guru gatra. gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks pidato. warta ing TV. Wicara : Siswa bisa maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep Maca : Siswa bisa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah). • • • • • • III. KOMPETENSI DASAR Nyemak : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. pidato acara-acara sekolah geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) tembang macapat geguritan Ngarang pengalaman Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi II. : . lsp.Nyoba ngarang kang crita pengalaman I.(RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : : : : : SDN TULAKAN 6 Basa Jawa VI (enam) ……………. Siswa bisa nulis geguritan Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman Materi Piwulangan (Materi Ajar ) teks pidato utawa warta. guru wilangan. Wicara : Pidato acara-acara sekolah Maca : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Nulis tembang macapat. • • • • .Mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. : Nyoba maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah). 6 x 35 menit. . lan ngarang pengalaman INDIKATOR • Nyemak • Wicara • Maca • Tetulis : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. lsp. utawa radio. maca lan nulis geguritan nindhakake apresiasi tembang macapat lan ngarang pengalaman pribadi. panemu. Nyemak : Siswa bisa oleh informasi kanti ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta.

Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan. guru gatra. lsp. Siswa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 3. Siswa ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. perbuatan Bentuk : Perbuatan siswa Instrumen : Lembar Penilaian Mengetahui Kepala SDN Tulakan 6 Guru Bahasa Jawa Drs. siswa kanti gantian maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep. 5.. 4. Siswa ngerjakne tugas evaluasi. Mangsuli pitakon kang magepokan karo teks pidato utawa warta. 2.IV. KAYAT NIP. Siswa diskusi paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. Lisan. TITIK KADARWATI . 2. 3. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. guru wilangan. Guru paring kritikan marang cara pidatone murid Patemon kang kapindho : 1. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Guru maragake cara maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 2. Kegiatan Penutup 1. V. …………………………. Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman C. Siswa migatekake pankelasan guru bab karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 4. Siswa nulis geguritan Patemon kaping telu 1. Penilaian Test : Tulis. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : 1. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI.