RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : : : : : SDN TULAKAN 6 Basa

Jawa VI (enam) ……………. 2 x 35 menit.

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, nambah kawruh basa ing basa jawa babagan basa krama lan basa ngoko, lan apresiasi crita pedalangan. KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan. INDIKATOR • Paramasastra: Migatekake lan Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. • Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. • Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan. I. • • • II. • • • III. • • • • • IV. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran). Paramasastra : Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Kawruh Basa : Siswa bisa mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Kasusastran : Siswa bisa mangerteni apresiasi cerita pedhalangan Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Apresiasi cerita pedhalangan

Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja. Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama. Paring apresiasi cerita pedhalangan. C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan. 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi.

V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa

Penilaian Test : Tulis. Lisan. …………………………. TITIK KADARWATI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN . perbuatan Bentuk : Perbuatan siswa Instrumen : Lembar Penilaian Mengetahui Kepala SDN Tulakan 6 Guru Bahasa Jawa Drs. KAYAT NIP..Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI.

(RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : : : : : SDN TULAKAN 6 Basa Jawa VI (enam) ……………. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran). lsp. warta ing TV. lan ngarang pengalaman INDIKATOR • Nyemak • Wicara • Maca • Tetulis : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks pidato. 6 x 35 menit.Nyoba ngarang kang crita pengalaman I. STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran. : Nyoba maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah). • • • • . utawa radio. pidato acara-acara sekolah geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) tembang macapat geguritan Ngarang pengalaman Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi II. nulis geguritan. : . Wicara : Pidato acara-acara sekolah Maca : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Nulis tembang macapat. Wicara : Siswa bisa maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep Maca : Siswa bisa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah). panemu. guru gatra. . bisa wicara ing adicara-adicara ing sekolah. . lsp. Siswa bisa mangerteni karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Siswa bisa mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. guru wilangan.Nulis geguritan. Siswa bisa nulis geguritan Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman Materi Piwulangan (Materi Ajar ) teks pidato utawa warta. guru gatra. guru wilangan. maca lan nulis geguritan nindhakake apresiasi tembang macapat lan ngarang pengalaman pribadi. KOMPETENSI DASAR Nyemak : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta.Mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. Nyemak : Siswa bisa oleh informasi kanti ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. • • • • • • III.

Mangsuli pitakon kang magepokan karo teks pidato utawa warta. Siswa diskusi paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu. V. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : 1. KAYAT NIP. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. lsp. …………………………. 5.IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. TITIK KADARWATI . guru gatra. 3. Siswa migatekake pankelasan guru bab karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 4. Siswa nulis geguritan Patemon kaping telu 1. 4. Kegiatan Penutup 1. Lisan. Siswa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 3. perbuatan Bentuk : Perbuatan siswa Instrumen : Lembar Penilaian Mengetahui Kepala SDN Tulakan 6 Guru Bahasa Jawa Drs.. Penilaian Test : Tulis. 2. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Siswa ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi. guru wilangan. siswa kanti gantian maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep. Guru maragake cara maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 2. Guru paring kritikan marang cara pidatone murid Patemon kang kapindho : 1. Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful