Anda di halaman 1dari 7

Contoh RPH pendidikan moral

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan : Tiga Cerdas


Tahap : Sederhana
Masa : 80 minit
Bidang Pembelajaran : Nilai Berkaitan dengan Kekeluargaan
Pengetahuan sedia ada : Pelajar mengetahui konsep hidup berkeluarga
Nilai : 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Kerukunan rumah tangga menjamin kesejahteraan
keluarga
Kasih sayang ibu bapa membentuk kebahagian keluarga
 Peranan ibu bapa mendidik anak-anak dengan
penuh kasih sayang
- Mengasuh
- Memberi pendidikan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :
1- Kognitif
Mengenal pasti peranan ibu bapa dalam mengasuh dan
memberikan pendidikan kepada anak-anak
2- Afektif
Menyedari kepentingan asuhan dan didikan ibu bapa
dalam membesarkan anak-anak
3- Psikomotor
Menyiapkan kad kreatif kepada ibu bapa mereka
sebagai tanda menghargai mereka
Pendekatan : Pemupukan nilai
Teknik : Sumbang saran dan Kad Kreatif
BBM : Kertas Sajak, Kertas peta Minda dan Kertas Berwarna
Contoh RPH pendidikan moral

LANGKAH / ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STRATEGI/


MASA KAEDAH/ BBM/
AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR NILAI/ KBKK

Pengurusan i) Guru mengarahkan para Pelajar-pelajar duduk di tempat Nilai : Kepercayaan


Awal Kelas pelajar menyimpan buku , alat masing-masing dan menturuti kepada Tuhan
( 5 minit ) tulis dan mengarahkan para arahan guru ,mematuhi arahan
pelajar memberi perhatian yang di berikan dan
memberi tumpuan
ii) Guru mengarahkan para
pelajar berada dalam keadaan
senyap serta meminta para
pelajar meberi fokus kepada
proses P & P.

Set Induksi i) Guru mengedarkan kertas i) Murid menerima edaran kertas BBM :
( 5 minit )
sajak kepada semua pelajar sajak tanpa membuat bising i) Kertas Edaran
(Lampiran 1)
Soalan :
...............(nama pelajar) ii) Guru memilih seorang pelajar Murid yang dipilih membaca KBKK :
sila kehadapan dan secara rawak untuk membacakan sajak tersebut dengan penuh i) Memahami topik
deklamasi sajak ini dengan sajak tersebut dengan penuh perasaan yang diajar
penuh perasaan perasaan.
Contoh RPH pendidikan moral

Pelajar sekalian, sila iii) Guru meminta respon Pelajar memberi respon kepada
guru
nyatakan pendapat anda pelajar berkenaan kefahaman
tentang isi sajak tersebut. mereka tentang makna di sebalik
sajak tersebut

Aktiviti 1 i) Guru memperkenalkan Tokoh i) Murid mendengar apa yang KBKK: Fokus dan
( 35 minit )
Bapa Mithali kepada semua dikatakan oleh guru berupaya mencatat isi
pelajar yang disampaikan

ii) Guru menyatakan tujuannya


Nilai : Hormat kepada
menjemput tokoh tersebut adalah
tokoh selaku orang
untuk berkongsi dengan pelajar
yang lebih dewasa
tentang peranannya dalam
membesarkan 8 orang anaknya
Soalan : sehingga berjaya

Pelajar semua diminta iii) Guru juga meminta para


supaya mencatat semua isi pelajar menghayati dan mencatat
yang akan disampaikan segala isi yang akan disampaikan
oleh tokoh ini oleh tokoh tersebut
Contoh RPH pendidikan moral

iv) Guru mempersilakan tokoh ii) Murid mencatat segala isi


tersebut untuk berkongsi yang disampaikan oleh tokoh
peranannya sebagai bapa dalam tersebut.
membesarkan anak-anaknya
dengan para pelajar

Jika terdapat pelajar yang v) Setelah tamat tokoh tersebut iii) Pelajar bertanya kepada
ingin menanyakan soalan, menyampaikan perkongsiannya, tokoh mengenai peranan ibu
silakan. guru mempersilakan para pelajar bapa dalam membentuk keluarga
untuk menanyakan soalan bahagia
kepada tokoh tersebut
Penilaian i) Guru mengedarkan kertas peta i) Murid menerima edaran kertas BBM : Kertas edaran
( 10 minit )
minda kepada pelajar. tanpa membuat bising KBKK :
(Lampiran 2) Adaptasikan peranan
Soalan :
ibu bapa dalam bentuk
Sila isikan semua ruangan ii) Guru meminta pelajar mengisi ii) Murid menjawab semua minda peta
peta minda ini berdasarkan peta minda tersebut berdasarkan soalan dalam kertas minda Nilai :
apa yang telah kamu pengetahuan dan penghayatan tersebut Keyakinan dan
dengar daripada tokoh ini mereka terhadap perkongsian mengetahui peranan
dengan tokoh tersebut ibu bapa
Aktiviti 2 i) Guru mengedarkan kertas i) Murid menerima kertas warna BBM : Kertas edaran
( 20 minit )
Contoh RPH pendidikan moral

Soalan: berwarna kepada setiap murid daripada guru dan menghasilkan berwarna
kad kreatif
Pelajar mestilah
ii) Guru meminta pelajar
KBKK :
menghasilkan satu kad
menghasilkan satu kad kreatif
Adaptasikan
kreatif dengan
yang ditujukan khas kepada ibu
penghargaan kepada
menggunakan kertas yang
bapa mereka.
ibu bapa dalam bentuk
cikgu bagi ini. Gunalah
kad kreatif
kreativiti kamu dalam iii) Guru memantau pelajar
menghasilkannya. Kad menghasilkan kad tersebut
Nilai :
kreatif tersebut mestilah sambil dibantu oleh tokoh
Menghargai
ditujukan kepada ibu bapa tersebut
pengorbanan ibu bapa
kamu
iv) Guru memilih 3 pelajar ii) Pelajar yang dipilih
secara rawak untuk membentangkan kad yang
membentangkan kad kreatif dihasilkannya secara ringkas
yang dihasilkan.

Kad yang kamu hasilkan


v) Guru menyarankan pelajar iii)Pelajar menturuti apa yang
ini saya harap kamu dapat
menyerahkan kad kreatif dikatakan oleh guru dan
tunjukan dan serahkan
tersebut kepada ibu bapa mereka menyimpan kad tersebut dalam
kepada ibu bapa kamu
setelah pulang ke rumah selepas beg
setelah kamu sampai di
waktu persekolah
Contoh RPH pendidikan moral

rumah nanti.
Penutup Membuat Kesimpulan KBKK :
( 5 minit )
i) Guru berterima kasih kepada Boleh merumuskan
tokoh kerana sudi hadir dan dan membuat
memuji kerjasama yang kesimpulan berkenaan
diberikan pelajar sepanjang sesi apa yang telah
Soalan : pembelajaran dipelajari.

Kepada sesiapa yang ingin ii) Guru membuka ruang kepada i) Murid bangun dan
Nilai :
membuat rumusan tentang murid-murid untuk membuat memberikan pendapatnya
Berani, yakin,
keseluruhan pembelajaran rumusan secara menyeluruh tentang sesi pembelajaran yang
terbuka, dan mampu
pada hari ini dipersilakan berkenaan dengan apa yang dijalankan
merumuskan
diperolehi sepanjang P & P.
pembelajaran yang
dipelajari.
Pada minggu hadapan, iii) Guru meminta pelajar ii) Murid menturuti arahan guru
cikgu mahu kamu sediakan menyediakan satu kumpulan dan memilih rakan-rakan yang
1 kumpulan forum dan forum untuk minggu hadapan akan menjadi ahli forum pada
forum tersebut akan dan membincangkan tentang sesi pengajaran minggu hadapan
membincangkan tentang amalan prinsip kekeluargaan.
amalan prinsip
kekeluargaan
Contoh RPH pendidikan moral

Cikgu juga mahu kamu iv) Guru juga meminta pelajar


semua mencari dan mencari keratan akhbar dan
membawa keratan akhbar majalah berkaitan budaya
atau majalah ke kelas pada keluarga untuk sesi
minggu hadapan pembelajaran minggu hadapan

REFLEKSI :
( Dilengkapkan setelah selesai proses pengajaran & pembelajaran)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------