Anda di halaman 1dari 26

Bab 10

Temubual, Soalselidik
dan Pandangan Pakar

1
Objektif
 Peranan temubual dan soalselidik dalam
penilaian
 Rekabentuk asas soalselidik
 Bagaimana melakukan temubual, penilaian
heuristik dan ‘cognitive walkthrough’
 Bagaimana mengumpul, menganalisa dan
mempersembahkan data
 Kelebihan dan kelemahan teknik-teknik ini

2
Temubual
 Tidak berstruktur – tidak berpandukan
kepada skrip. Fleksibel dan meluas, tetapi
tidak boleh direplika
 Berstruktur – berdasarkan kepada skrip
tertentu, mirip soalselidik. Boleh direplika
tetapi tidka feksibel dan meluas
 Separa-berstruktur (semi-structured) –
berpandukan kepada skrip tetapi idea/isu
menarik boleh dibincang lebih dalam.
3
Asas Temubual
 Rangkakerja DECIDE
 Matlamat dan persoalan mempengaruhi
temubual
 Dua jenis soalan:
 ‘soalan tertutup’ – format jawapan yang telah
ditentukan, spt. “ya” ata “tidak”
 ‘soalan terbuka’ – tidak mepunyai format tertentu
 ‘Soalan tertutp’ adalah lebih cepat dan mudah
untuk dianalisa

4
Perkara yang perlu dielakkan semasa
menyediakan soalan temubual
 Soalan yang panjang
 Ayat majmuk – pecahkan kepada dua
 Bahasa dan jargon yang mungkin tidak
difahami oleh responden
 Soalan yang mempunyai andaian tertentu
(leading questions) , cth: “kenapa anda
suka….?”
 Bias yang tidak disedari, cthnya dari segi
jantina

5
Komponen Temubual
 Pengenalan – memperkenalkan diri, menerangkan
matlamat temubual, yakinkan responden tentang isu
etika, kebenaran untuk merekod, borang informed
consent form
 Warm up – dimulakan dengan soalan yang mudah dan
menyenangkan
 Utama - ajukan soalan menurut susunan logikal
 Cool-off period – selitkan beberapa soalan mudah untuk
mengurangkan tekanan
 Penutup – terima kasih kepada responden

6
Proses Temubual
 Gunakan rangkakerja DECIDE sebagai
panduan
 Berpakaian mirip kepada peserta
 Semak peralatan rakaman lebih awal
 Wujudkan sistem kod nama tertentu untuk
merahsiakan nama peserta
 Be pleasant
 Minta peserta mengisi borang perakuan
pemberitahuan (informed consent form)

7
Probes dan Prompts
 Probes (siasatan) – digunakan untuk
mendapatkan maklumat lanjut, cth: “ada apa-
apa yang anda perlu tambah berkenaan hal
ini?”
 Prompts (galakan) – digunakan untuk
membantu peserta meneruskan ayat atau
penerangan tertentu, cth: “ya, teruskan”,
atau membantu mengingat nama
 Perlu pastikan bahawa kedua-dua di atas
tidak menyebabkan bias
8
Temubual Berkumpulan
 Juga dikenali sebagai ‘kumpulan fokus’
 Biasanya melibatkan 3-10 peserta
 Mengumpul maklumat dan pendapat yang
pelbagai dan meluas
 Perlu ada pengurusan supaya:
 Setiap peserta memberi sumbangan
 Perbincangan tidak didominasi oleh orang tertentu
 Topik agenda dibincangkan

9
Menganalisa Data Temubual
 Bergantung kepada jenis temubual
 Temubual berstruktur boleh dianalisa sepertimana
soalselidik
 Temubual tidak berstruktur menghasilkan data
sepertimana yang dihasilkan oleh teknik pemerhatian
– participant observation
 Data dari temuduga tidak berstruktur perlu dianalisa
dengan segera tuntuk mengenalpasti topik dan tema

10
Soalselidik
 Soalan boleh ‘terbuka’ atau ‘tertutup’
 Soalan ‘tertutup’ paling mudah dianalisa, dan boleh
dilakukan secara berkomputer
 Boleh diberikan kepada suatu populasi yang besar
 Media penyebaran – kertas, email dan laman web
 Kelebihan soalselidik elektronik – data masuk terus
ke dalam pangkalan data, dan mudah dianalisa
 Masalah soalselidik elektronik - persampelan iaitu saiz
populasi tidak diketahui

11
Gaya Soalselidik
 Pelbagai mengikut matlamat  gunakan
rangkakerja DECIDE
 Format soalselidik termasuk:
 Pilihan ‘ya’ , ‘tidak’
 Pilihan lebih dari satu
 Skala Likert
 Skala semantik
 Soalan terbuka
 Skala Likert mempunyai julat titik tertentu
 Biasanya 3, 5, dan 7
12
Membangun Soalselidik
 Menyatakan tujuan soalselidik dengan jelas dan
menjamin anonymity responden
 Merancang soalan – jika soalselidik berasaskan web,
bangunkan secara off-line dahulu
 Tentukan samada pernyataan adalah dalam bentuk
posotif, negatif, atau gabungan
 Soalan diuji terlebih dahulu (pilot test)
 Tentukan bagaimana data akan dianalisa dan
dapatkan nasihat ahli statistik jika perlu

13
Cara Mendapatkan Respon yang Baik
 Pastikan tujuan kajian jelas
 Jamin anonymity
 Pastikan soalan direkabentuk dengan baik
dan teliti
 Sediakan versi pendek untuk mereka yang
tiada masa untuk mengisi versi panjang
 Buat follow-up dengan email, telefon, surat
 Sediakan insentif
 40% renspon adalah agak tinggi, dan 20%
biasanya boleh diterima
14
Kebaikan Soalselidik Online
 Respon selalunya diterima dengan cepat
 Tiada kos penghantaran dan fotokopi
 Data boleh dikumpulkan ke dalam pangkalan
data secara terus
 Masa yang diperlukan untuk analisa lebih
singkat
 Kesilapan pada soalselidik boleh dibetlkan
dengan cepat

15
Masalah Soalselidik Online
 Persampelan adalah sukar jika saiz
populasi tidak diketahui
 Sukar untuk mengesan atau mengelak
dari seorang responden mengisi lebih
dari sekali
 Terdapat kes di mana responden atau
orang lain mengubah soalan dalam
soalselidik melalui email

16
Analisis dan Persembahan Data
 Persembahkan data dengan jelas – jadual
boleh membantu
 Gunakan statistik mudah spt: min, median,
mod, sisihan piawai
 Peratusan juga baik, tetapi memerlukan saiz
populasi
 Carta bar boleh menunjukkan data
berkategori (nominal)
 Analisis statistik yang lebih terperinci boleh
dilakukan jika perlu
17
Contoh-contoh Soalselidik
 SUMI (Software Usability Measurement
Inventory)
 MUMMS (Measuring the Usability of
Multi-media System)
 www.ucc.ie/hfrg/questionnaires
 QUIS (Questionnaire for User Interface
Satisfaction)

18
Pandangan Pakar
 Pakar menggunakan pengetahuan mereka tentang
pengguna dan teknologi untuk review kebolehgunaan
perisian
 Kritik atau komen boleh dalam bentuk laporan formal
dan tidak formal
 Penilaian heuristik – suatu review yang berpandukan
kepada suatu set heuristik
 Walkthrough – melibatkan pengalaman langkah-demi
langkah menggunakan senario terancang dan lakaran
skrin
19
Penilaian Heuristik
 Dibangunkan oleh Jacob Nielsen pad awal
1990-an
 Berdasarkan kepada heuristik yang diperolehi
dari analisa empirikal ke atas 249 masalah
kebolehgunaan
 Telahpun dikemaskini untuk teknologi
sekarang, spt HOMERUN utk web
 Garispanduan rekabentuk menjadi asasuntuk
membangunkan heuristik
20
Heuristik Nielsen
 Keterlihatan (visibility) status sistem
 Padanan di antara sistem dengan dunia sebenar
 Kawalan dan kebebasan pengguna
 Ketekalan (consistency) dan piawaian
 Bantuan kepada penggun auntuk mengecam,
diagnos, dan perbetulkan ralat
 Mengelak ralat
 Pengecaman (recognition) berbanding mengingat
semula (recall)
 Kebolehlenturan (flexibility) dan keberkesanan
(efficiency) penggunaan sistem
 Nilai estetik dan rekabentuk minimalist
 Bantuan dan dokumentasi 21
Penilaian Potongan (discount)
 Penilaian heuristik juga dikenali sebagai
penilaian potongan (discount
evaluation) apabila hanya 5 penilai yang
digunakan
 Kajian empirikal membuktikan bahawa
secara kasar 5 penilai adalah cukup
untuk mengesan 75-80% masalah
kebolehgunaan
22
Tiga Fasa Penilaian Heuristik
 Sesi briefing untuk memberitahu pakar/penilai
tentang apa yang perlu dilakukan
 Fasa penilaian yang memakan masa 1-2 jam yang
mana:
 Setiap pakar/penilai berkerja secara berasingan
 Pertama kali, gunakan sistem secara keseluruhan untuk
membiasakan diri dengan sistem
 Kali kedua, tumpukan kepada ciri tertentu dalam sistem
 Debriefing – kesemua pakar/penilai berbincang untuk
kenalpasti masalah utama
23
Kelebihan dan Masalah
 Beberapa isu etika dan praktikal perlu
dipertimbangkan
 Mungkin sukar dan agak mahal untuk
mendapatkan pakar
 Pakar yang baik mempunyai pengetahuan
tentang domain aplikasi dan pengguna
 Masalah:
 Masalah penting mungkin akan tertinggal
 Banyak masalah remeh yang akan dicamkan

24
Cognitive Walkthrough
 Memfokus kepada ‘mudah untuk dipelajari’
 Perekabentuk akan menyentuh aspek dan
penggunaan tertentu menggunakan senario
 Satu atau lebih pakar akan ‘berjalan melalui’
rekabentuk prototaip (senario)
 Pakar diberitahu mengenai andaian tentang
populasi pengguna, konteks penggunaan, dan
perincian tugas
 Pakar dibantu oleh 3 soalan

25
Tiga Soalan
1. Will the correct action be sufficiently evident to the
user?
 Adakah tindakan yang betul (sepatutnya dilakukan) akan
kelihatan jelas kepada pengguna?
2. Will the user notice that the correct action is
available?
 Adakah pengguna sedar akan kewujudan tindakan
tersebut?
3. Will the user associate and interpret the response
from the action correctly?
 Bolehkan pengguna memahami dengan betul akan
hubungan di antara respon dari sistem dengan tindakan
yang telah diambilnya?
26