Anda di halaman 1dari 21

PENGENALAN

Seni merupakan satu cabang yang berharga dan merupakan salah satu cara
untuk berkomunikasi yang amat tinggi nilainya. Penghubungkaitan dan pautan di
dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan program-program antara disiplin-
disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Ia berperanan sebagai
satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu melahirkan pembelajaran dan
persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar dapat membentuk setiap
insan itu supaya terus dihormati, menggalakkan sikap kepimpinan yang terpuji,
berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberikan oleh guru dan bersikap
inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti.

Penghubungkaitan bilik darjah boleh diibaratkan seolah-olah seperti


sepasang tangan dengan jejarinya yang dianggap sebagai pelajar, manakala ibu jari
sebagai gurunya. Semua jejari pelajar ini dibolehkan bergerak dan berfungsi dengan
bebas tanpa had mahu pun sekatan untuk meneroka seberapa banyak mungkin
idea-idea baru yang boleh didapati di persekitarannya, sementara ibu jari
berperanan sebagai penyokong, pembimbing dan pembantu. Walau pun seseorang
itu tidak mempunyai ibu jari, tetapi ia masih lagi boleh bergerak. Tetapi
pergerakannya itu akan menghadapi masalah untuk membantu menggenggam
sesuatu benda dengan erat. Pada masa inilah ibu jari kehadapan untuk untuk
membantu jari jemari.

1
PETA MINDA PENGHUBUNGKAITAN SDP

2
KELEBIHAN
PENGHUBUNGKAITAN

3
KONSEP DAN LATAR BELAKANG
Merangkumi 3 bidang iaitu Seni visual, Muzik dan Pergerakan dalam pembelajaran dan
perkembangan kanak-kanak.

Kefahaman dalam ketiga –tiga bidang ini boleh dicapai melalui penerokaan, memperoleh
pengalaman dan ekspresi.

Aktiviti-aktiviti seni dalam pendidikan ini kemudiannya diintegrasikan ke dalam mata


pelajaran lain.

Setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira latar
belakang, bakat atau kebolehan.

Integrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan minda
secara holistik dan membantu meningkatkan kreativiti dan ekspresi kendiri seseorang.

Teori-teori dari ahli psikologi kognitif dan konstruktivisme telah membuktikan kanak-kanak
tidak memperolehi pengetahuan secara pasif, tetapi mereka membina pengetahuan secara
aktif.

Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner telah menyokong seni diberi peranan yang
lebih penting dalam kurikulum; ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui
kecerdasan yang pelbagai

Quadrant Concept(1993) oleh Hermann menyatakan bahawa seni membantu pemikiran


rasional dan intuitif seseorang individu.

Kepentingan Seni dalam pendidikan


Aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan mendorong kanak-kanak menggunakan
imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai.

Melalui aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan, kanak-kanak dapat melibatkan diri
dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan.

4
Integrasi ketiga-tiga bidang ini dengan mata pelajaran lain membantu dalam mengimbangkan
perkembangan otak kiri dan otak kanan.

FAEDAH SENI DALAM PENDIDIKAN


- Pengalaman optima melalui Seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar
- Memperkembangkan kemahiran meneroka, pengalaman dan ekspresi
- Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh
- Belajar cara belajar – aplikasi informasi secara berkesan
- Penghubungkaitan, gerak hati, celik akal dan kecerdasan “Lateral Leaps”

Seni Dalam Pendidikan dari Perspektif Teori Pembelajaran


- Teori Konstruktivisme
- Teori Kecerdasan pelbagai
- Teori Behaviorisme Sosial
- Teori Perkembangan
- Teori Otak Kiri Otak Kanan
- Teori Pemprosesan Maklumat

OPIK 10 INTEGRASI

1. Berbagai Pengertian Integrasi


Psikologi - bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur
perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling
bergantung antara satu sama lain.
Sosiologi - perhubungan antara personaliti dengan personaliti
seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan
antara pelajar dengan guru.
Pedagogi - kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi
pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang
pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan
menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

2. Berbagai Jenis Integrasi


a) Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang
kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan
menyeluruh.

Jenis-jenis Penggabungjalinan
i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata
pelajaran

5
ii. Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke
dalam sesuatu mata pelajaran
iii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum

(b) Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan


pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata
pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran
yang diajar.

Ciri-ciri Penyerapan:
(i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada
berbagai-bagai pelajaran
(ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara
bersepadu dalamsatu mata pelajaran
(iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses
penyerapan adalah fleksibel.
(iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada
unsur utama dan unsur sampingan. Walau bagaimanapun, unsur
utama tetap diberi penekanan yang lebih
(v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses
penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan
ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran
seperti membaca, menulis dan mengira.

(c) Penerapan- satu proses menerapkan nilai-nilai dalam


pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai
yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan,
nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan,
ketuhanan dan sebagainya
i) Pendekatan implisit – penerapan secara x langsung eg.
Guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dll
(ii) Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan ,
arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu
perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.

(d) Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami


masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran
asas 3M.

(e) Pengayaan – aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya


melebihi sederhana atau pintar cerdas.
i) Berbentuk Pengukuhan
ii) Berbentuk Perkembangan – lebih kompleks
iii) Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum
yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru
kesihatan + PJ = PJK

Kelebihan Integrasi
a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti
dalam bentuk unit-unit kerja.

6
b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian
akitiviti seni dalam pendidikan
c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan
yang luas.

Intergrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan


(a) Aspek Psikologi - akan memberi kesan
yang impak kepada minda dan tubuh pelajar.
(b) Aspek Sosiologi
i. Integrasi antara personaliti
ii. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat
iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.
(c) Aspek Pedagogi
(i) Berkait dengan prosedur mengajar – mengembang konsep
dan pemahaman terhadap unit-unit.
(ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang
pelajaran:

INTEGRASI SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN


DENGAN MATA PELAJARAN LAIN
a) Matematik – muzik, seni , pergerakan
b) Sains - banyak didapati aktiviti Seni visual iaitu
melukis.Muzik dgn lirik lagu
c) Kajian Sosial – Muzik : lagu patriotik , Seni : melukis

PERANCANGAN DAN PENILAIAN


a) Pengurusan (Tenaga Kepakaran, Jadual,
Komunikasi antara Berbagai Pihak)
b) Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran –
perlu teliti dan rapi ada 3 fasa :
(i) Fasa sebelum pengajaran- penentuan kem.,teliti
kebolehanpelajar., tentukan pendekatan, kaedah,
strategi,teknik p&P, pemilihan sumber
(ii) Fasa semasa pengajaran – pelaksanaan pend.
Strg, kaedah dan teknik., pengurusan kelas ,
penggunaan ABM , penilaian.
(iii) Fasa selepas pengajaran – penilaian pencapaian
, penganalisisan maklum balas.

Penilaian Pendekatan Integrasi


(a) Penilaian Formatif
Penilaian ini berlaku secara berterusan semasa pengajaran dan
pembelajaran sedang berjalan.
(b) Penilaian Sumatif
Setelah satu tempuh pembelajaran tertentu, contohnya setelah satu
semester, satu penggal, setengah tahun atau satu tahun penilaian
akan dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap
objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam
satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.

7
Rancangan Pelajaran Tahunan
– Rancangan pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran
kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia.

Rancangan Pelajaran Harian


– Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan
Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi
sekurangkurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana
hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif
tercapai.

Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada


– Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran
yang sedia ada.

Membina kurikulum baru


– Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan didalamnya
mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan.

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM


PENDIDIKAN

1.1 PENGENALAN KONSEP


- perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi,
estetika dan kreativitinya.
- Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan
mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif,
inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni
visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu
pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.

(a) Teori konstruktivisme -kanak-kanak membina pengetahuan


secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai
wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara
bebas dan kreatif.
(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner
terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan
.Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan
kecerdasan minda kanak-kanak- dapat menjana kecerdasan
minda murid dengan lebih menyeluruh.
(c) Howard Gardner (1983) Pendekatan yang berintegrasi
terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan
pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.
(d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang
mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa
seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.

8
(e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang
bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan
untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan
dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran
muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif ,
personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan
analitik, emosional dan fizikal dan intelektual.
(f) Leonardo da Vinci- Beliau adalah seorang seniman, jurutera,
anatomis dan saintis. Beliau
menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk
keunggulan diri dalam kehidupannya.

Seni Dalam Pendidikan akan:


i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di
sekolah menjadi lebih seronok
ii Membantu anda memahami diri sendiri
iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek
menyelesaikan masalah
iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka ,
berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional.
v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan
menyeluruh

1.1.1 Matlamat
- untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik
budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif,
kritis, kreatif, inovatif dan inventif.
- meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan
bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,
keluarga, masyarakat dan negara
- Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen
akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik
tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku.

1.1.2 Objektif / tujuan


- menghargai keindahan ciptaan Tuhan
- mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam
proses penghasilan
- meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta
kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan .
- menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi
untuk mengekspresikan hasilan kerja
- membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap
karya seni yang dibuat
- mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata
muridan lain

9
- menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni
- sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan
- menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan
kaitannya dengan keselesaan hidup
- membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa
- mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
kebangsaan.
- membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai
pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan

1.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN


Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai
asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.
- guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan
menggunakan kelebihan diri mereka.
- guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk
memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar,
mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran
yang memberi inspirasi.
Teori Kecerdasan Manusia
ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri
sebagai subjek teori pembelajaran.
ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang
membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.
ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama
dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan
sahsiah diri.

1.2.1 Teori Pembelajaran


(a) Teori Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina
sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini
menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat
beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME


1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru
2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama
penting dengan hasil pembelajaran
3. Menyokong pembelajaran secara koperatif
4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid
5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan
baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi
duni sebenar
6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan
menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna
7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid

10
8. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid bejar
sesuatu idea
9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen
Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan
dengan teori konstruktivisme?
- Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada
- Menyusun atur maklumat dan pengetahuan
- Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru
- Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai
cara dan bentuk
- Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan
persembahan
- Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan

(b) Teori Kecerdasan Pelbagai


- Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar
- Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan
- Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan
yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Jenis-jenis kecerdasan:
1) Verbal – linguistik
- murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan
2) Logik – Matematik
- Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid
3) Visual – ruang
- Murid melukis sesuatu menggunakan stail, media atau bahan baru
4) Kinestetik
- Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama
5) Muzik
- Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar
6) Interpersonal
- Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama
7) Intrapersonal
- Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari
dengan sendiri
8) Naturalis
- Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber
penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa

Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan?


1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI
selaras dengan FPN
2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan
yang berbagai
3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai
4. Wujudkan suasana kolaboratif
5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi
penyelidikan dalam p&p

11
6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri
7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan
seterusnya meningkatkan potensi diri

(c) Teori Pembelajaran Sosial


Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran
manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan
sesuatu.
(i) Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud,
murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau
kepada model baru yang ditirunya
(ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.
Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam
situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.
(iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan
kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip
dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.
Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?
(i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan
idea itu
(ii) Memori yang berkekalan- dalam minda atau ingatannya sama
ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.
(iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai.
(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan
Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan
Herman (1991),otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan
penyuburan untuk membentuk insan kamil. Pemupukan kecerdasan
otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata
muridan disekolah.
(e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Gangne (1975)
Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan
jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya
dengan pengalaman baru,
- lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses
pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa
penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan kembali, fasa
generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.

Melalui teori ini murid dapat :


- Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil
- Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau
penyampaian
- Mendapat maklum balas dari orang lain
- Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya
- Mengelak perlakuan yang tidak diingini
- Mengekalkan perlakuan yang diingini

PENGHASILAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

12
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4 Cerdas
Tarikh : 27 September 2010
Masa : 60 Minit
Bilangan Murid : 20 orang
Tema : Patriotik
Tajuk : Kemerdekaan
Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah menyambut hari merdeka.
Hasil Pembelajaran / Kemahiran :

Fokus Utama : 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks


yang tersurat dan tersirat.
Aras 2 : (i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat
berdasarkan bahan yang dibaca.

Fokus Sampingan : 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang


menarik dalam sesebuah karya.
Aras 1 : (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang
ditonton atau dibaca.

Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid dapat :


1. Membezakan antara isi yang tersurat dan tersirat.
2. Membezakan antara ayat suruhan dan ayat larangan.
3. Menyatakan pandangan dan pendapat melalui bahan
yang ditonton dan diperdengarkan.

Sistem Bahasa
* Kosa kata - erti perkataan – tanggal
– warganegara

Pengisian Kokurikulum
13
* Kemahiran Berfikir - memberi pendapat
(KB) - meramal
- mengelaskan

* Teori Kecerdasan Pelbagai - interpersonal


(TKP) - intrapersonal
- muzik

*Belajar Cara Belajar -mendengar


(BCB) -bertutur

* Kontekstual - menghubungkait pelajaran dengan


pengalaman

* Kemahiran Masa Depan - andaian


(KMD) - perubahan sikap

Bahan Sumber Pengajaran : LCD, komputer riba, audio (lagu tanggal 31),
Dan Pelajaran video (detik merdeka).

Langkah / Fasa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran Catatan


Masa (Minit) dan pembelajaran
Set Induksi 1. Gambar 1. Guru BSPP
( 5 minit ) Tuanku Abdul menunjukkan - Komputer
Rahman gambar Tunku riba
Abdul - LCD
Soalan : Rahman. - Gambar
a) Pernahkah
kamu melihat
gambar ini?
b) Cuba kamu
teka apakah
yang sedang

14
dilakukan oleh
beliau?

Langkah 1 1. Lagu 2. Guru BSPP


( 10 minit ) Tanggal 31 memasang - Muzik
lagu Tanggal
31 TPK
3. Guru - Naturalis
dan murid
menyanyi
bersama-
sama sambil
mengibarkan
bendera.

Langkah 2 Soalan : 1. BCB :


( 20 minit ) a) Apakah ayat Guru bertutur
yang tersurat? menyuruh
b) Apakah ayat murid KB :
yang tersirat? membaca meramalkan
petikan yang mentafsirkan
telah
disediakan. BSPP
2. - Komputer
Murid riba
membaca - LCD
petikan dan
menyatakan
ayat tersurat
dan ayat
tersirat.

Langkah 3 Analisis video 1. KB :


( 20 minit ) pengisytiharan Guru - Mem

15
kemerdekaan. membahagika banding
n murid beza
kepada empat - Meng
kumpulan. hubung
2. kaitkan
Guru - Mem
memasang buat keputusan
video - Meng
pengisytiharan elaskan
kemerdekaan.
3. TKP :
Guru meminta - Interpersonal
setiap - Naturalis
kumpulan
untuk BSPP
menganalisis - Video
dan pengishtiharan
mencatatkan kemerdekaan
ayat tentang
perkara yang
menarik yang
terdapat
dalam video
tersebut.
4.
Setiap
kumpulan
diberi masa 15
minit sebelum
dibentangkan
di hadapan
kelas.
5.

16
Dalam
pembentanga
n itu, setiap
kumpulan
harus melukis
gambar
perkara yang
berkaitan
dengan
kemerdekaan
seperti
bendera dan
sebagainya
pada kertas
pembentanga
n

Penutup Contoh: 1. Guru PAS


( 5 minit ) - Patriotisme merumuskan -Nilai murni
- Sayang isi pelajaran
negara pada hari ini. BSPP
- Bangga 2. Murid - Komputer
menyatakan riba
Rumusan nilai-nilai nilai-nilai - LCD
murni dari cerita dan murni
aktiviti. berdasarkan
video
pengisytiharan
kemerdekaan.

17
PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR
Pengkaji menggunakan video dan lagu sebagai Bahan Bantu Mengajar
(BBM). Untuk video, unsur-unsur kemerdekaan dan patriotisme diselitkan. Pengkaji
memasukkan video pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu dan perbarisan
kemerdekaan. Penggunaan video dilihat dapat dan mampu untuk menarik perhatian
murid. Hal ini kerana komposisi di dalam video terdiri daripada adunan grafik
berwarna-warni dan cerah. Kanak-kanak lebih tertarik dengan kiasan dan kemasan
paparan yang berawrna-warni ditambah pula dengan grafik animasi seperti kartun.
Justeru itu, dengan adunan suara watak kartun tersebut yang beraneka, murid lebih
seronok dan sentiasa ingin mengikuti pembelajaran.
Melalui lagu, murid akan diperdengarkan dengan lagu pilihan pengkaji iaitu
Tanggal 31, 1Malaysia, Jalur Gemilang, Malaysiaku Gemilang, dan Keranamu
Malaysia. Sebagaimana yang kita sedia maklum, setiap lagu mempunyai lirik
beserta maksudnya sendiri. Terdapat juga lirik yang menceritakan rentetan peristiwa
sedari mula hingga tamat. Dalam konteks kemerdekaan dan patriotisme ini, dengan
mengambil lagu bertajuk Tanggal 31 sebagai contoh, murid akan mengetahui
peristiwa sebenar sama ada yang tersurat atau tersirat pada setiap bait lagu
tersebut. Mereka akan maklum bahawa 31 Ogos selepas tahun 1957 merupakan
hari bersejarah buat seluruh rakyat Malaysia. Pihak British bersetuju memberi
kemerdekaan kepada Tanah Melayu setelah sekian lama dijajah. Di samping
seronok menyanyi, murid akan menerima ilmu pengetahuan baru dan mereka akan
mengingatinya dengan baik.
Akhir sekali ialah bendera. Murid dikehendaki mengibarkan bendera Malaysia
atau nama lainnya Jalur Gemilang. Sebelum memulakan pengajaran, guru
mengambil masa lima minit meminta murid berdiri menyanyikan lagu-lagu pilihan di
atas dengan penuh semangat. Pada waktu yang sama, mereka dikehendaki
mengibarkan bendera Malaysia. Hal ini dapat menyemai semangat patriotik yang
signifikan dalam diri mereka.
Kesimpulannya, pemilihan BBM oleh pengkaji dilihat sesuai dan praktikal
digunakan sewaktu pengajaran di dalam bilik darjah.

18
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer adalah salah satu cara
pemindahan pengetahuan atau maklumat yang semakin popular dikalangan para
pendidik. Siti Fatimah (2001) mendefinasikan Pengajaran dan Pembelajaran
Bantuan Komputer atau PPBK sebagai perisian pendidikan dan latihan yang
dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan (programming language),
pengarangan dan pengaturcaraan multimedia (multimedia authoring and
programming) untuk mengajar dan belajar sesuatu objek. Alensi dan Trollip (1985)
juga mengaitkan PPBK dengan penggunaan komputer untuk menyampaikan
maklumat, melatih dan menilai prestasi pelajar.
Kesimpulannya, PPBK ialah perisian yang bercirikan pendidikan yang
mempunyai unsur-unsur multimedia interaktif. Unsur-unsur tersebut seperti teks,
bunyi dan gambar bertujuan untuk membolehkan pengguna berinteraksi dengan
komputer serta menerima maklumbalas darinya. Apabila cara pendidikan yang
konvensional diganti dengan cara yang lebih moden, seperti PPBK ini, semestinya ia
haruslah dapatmemberikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih
menggalakkan dan produktif.

PENDEKATAN PPBK
PPBK menggunakan beberapa jenis pendekatan interaksi pengajaran dan
pembelajaran. Antara jenis-jenis interaksi yang popular ialah tutorial, latih-tubi,
simulasi dan permainan pendidikan. Setiap jenis interaksi ini mempunyai
kelebihannya masing-masing. Ia boleh dibangunkan secara sendiri. Bagaimanapun,
perisian yang menggunakan gabungan tutorial, latih-tubi, simulasi dan permainan
pendidikan akan bersifat lebih interaktif dan menarik.

• Tutorial
Tiga perkara asas yang perlu ada dalam sesi tutorial iaitu isi pelajaran yang
kemas, pengguna boleh menjawab soalan dan komputer memberi maklum balas.

19
Dalam sesi tutorial, pada asasnya, komputer akan mengajar pengguna sesuatu
konsep atau teori yang baru. Pengguna kemudian akan berinteraksi dengan
komputer mengikut kadar kendiri pengguna. Setelah konsep-konsep tertentu
dipersembahkan kepada pengguna dan kefahaman pengguna diukur, komputer
kemudian akan mengeluarkan arahan- arahan sama ada berbentuk pengulangan
atau pengukuhan berdasarkan maklumbalas pengguna.

• Latih tubi (Drill and Practice)

Teori pembelajaran Behaviourisme mementingkan ransangan dan


pengukuhan. Mengikut teori ini, apabila rangsangan diberi pengguna akan memberi
respon. Proses latih tubi ini berdasarkan teori behavioris ini. Ia adalah untuk
memberi latihan dan pengulangan yang bersifat peneguhan terhadap sesuatu
konsep yang telah dipelajari.

Penggunaan latih tubi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat


meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pengguna. Motivasi pengguna untuk
menguasai sesuatu konsep juga dapat ditingkatkan melalui maklum balas yang
diberi oleh komputer. Contoh pengajaran dan pembelajaran menggunakan
pendekatan latihtubi ini ialah menyuruh pengguna berlatih menaip sehingga mahir
setelah ia mempelajari tentang papan kekunci.

• Permainan Pendidikan (Educational Games)

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan komputer dapat


meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Menurut Jonassen (1996) para pelajar
yang mendapat bahan pengajaran melalui komputer mempunyai motivasi yang
tinggi untuk belajar. Apatah lagi jika pendekatan yang digunakan berbentuk
permainan pendidikan.

Permainan pendidikan dalam PPBK adalah permainan yang berorientasikan


pembelajaran. Apa yang menarik tentang permainan pendidikan ini ialah para
pengguna dapat mempelajari sesuatu konsep secara tidak langsung. Unsur-unsur
hiburan dan keseronokan yang dimasukkan dalam permainan ini akan merangsang
pengguna untuk menyelesaikan masalah yang diberi tanpa menyedari bahawa ia

20
perlu mengaplikasikan konsep-konsep atau kemahiran-kemahiran yang telah
dipelajarinya terlebih dahulu. Dengan ini ia membantu pelajar melatih kemahiran
mereka untuk menyelesaikan masalah.

Pendekatan PPBK yang berasaskan simulasi dan latih tubi boleh juga
disampaikan melalui permainan. Permainan yang baik seharusnya mampu untuk
mengasah pemikiran yang kreatif kerana dalam sesi permainan, pelajar akan cuba
membuat keputusan berdasarkan syarat, logik dan hukum tetentu. Situasi ini juga
dapat mencabar motivasi pelajar.

• Simulasi (Simulation)

Komputer boleh digunakan untuk mewujudkan satu senario di mana para


pengguna boleh menerima pengalaman pembelajaran menerusi simulasi tersebut
seperti ia benar-benar berlaku. Kaedah ini digunakan apabila situasi sebenar tidak
dapat dijalankan. Contohnya dalam pembelajaran sains tentang tajuk meosis,
adalah lebih berkesan dan menarik jika menggunakan simulasi komputer daripada
menggunakan gambar rajah-gambar rajah statik untuk menerangkan proses meosis.
Selain dari menjadikan topik tersebut amat menarik, pembaziran dari segi masa dan
kos-kos yang tidak perlu dapat dielakkan. Apa yang penting, pengguna simulasi
dapat meneroka sendiri bahan tersebut sesuai dengan keupayaan pembelajaran
mereka.

21