No Pindaan : 0 Tarikh Berkuatkuasa : 1 Mac 2010

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN (Semakan Dokumen Selain Dari Banglo)

PB

OSC

Tajuk Projek

:

Nama Pemilik/Pemaju Nama Perunding

: :

BUTIR-BUTIR/DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK TEKNIKAL DALAMAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Bil. Perkara ONE STOP CENTER MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN Jumlah Salinan Tandakan Pemohon OSC Catatan

BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS PERMOHONAN Borang Permohonan yang ditandatangani oleh pemilik dan Arkitek/Pelukis Pelan Berdaftar/Jurutera. (B:PB1)

1.

1

2.

Borang kiraan bayaran pelan (Jadual Pertama undang-undang Kecil Bangunan ( Pahang 1996) (B:PB2)

1

3.

Bayaran Proses Pelan (Cek) berdasarkan kiraan di dalam (B:PB 2)

1

4.

Salinan Borang A (Jadual Kedua Undang-Undang Kecil Bangunan (Pahang 1996) (B:PB 3)

1

5.

Borang pengesahan penggunaan 60% Bahan Tempatan (JKT/B/BT/1) Borang Anggaran % penggunaan Bahan Tempatan (JKT/B/BT/1-A) (B:PB 4)

1

Muka surat 1

1 16. berjilid dan dilipat bersaiz A4 7. Kelulusan Pelan Infrastruktur dan Kerja Tanah bersama surat kelulusan dari Bahagian kerja Awam dan Infrastruktur Salinan resit semasa cukai tanah/cukai kosong MPK Surat carian rasmi / salinan geran /Q. 1 11.T / surat hakmilik sementara tanah dari Penguasa Pemegang Tanah 2 Jika sudah ada kelulusan Infra 15. Bayaran Permit Bangunan Sementara (Cek) ‘Perspektif view' berwarna dan bersaiz A4 bagi setiap cadangan berserta satu salinan dalam 'soft copy' (CD/Floppy Disk) Pelan Pra-Hitungan (Pre-comp) dan surat kelulusan Kebenaran Merancang (KM3) dari Jabatan Perancang dan Pembangunan 2 2 2 10. Surat akuan bersumpah dan bersetem dari pemaju berkenaan penyerahan jalan awam dan kawasan lapang 1 Muka surat 2 . 2 14. 9.6. Pelan tapak bersaiz A1 (berwarna) Pelan lokasi saiz A4 (berwarna) Pelan bangunan yang dikecilkan kepada saiz A3 (berwarna) Jadual Perkiraan dan Bayaran proses Permit Binaan Sementara berhubung dengan Pembinaan bangunan baru. 8. 1 17. Pelan Bangunan untuk Bahagian Bangunan bersaiz A1/A0 Berserta Pelan Kemudahan Sementara Pembinaan 8 (7 set berwarna termasuk 1 set linen) Pelan perlu ditandatangani oleh arkitek / pelukis pelan *Semua pelan hendaklah ditandatangani. 1 13. 1 18. 1 12. Salinan perjanjian di antara pemaju dengan tuan tanah/kerajaan negeri.

Surat ulasan Infrastruktur untuk kelulusan susunatur 1 3. Surat carian rasmi / salinan geran /Q. Salinan surat sokongan dari IWK peringkat KM Senarai Semak IWK untuk pemajuan ‘Site & Service” i. 20. Borang WSIA/PDC/1 dan Senarai Semak PDC1a yang dilengkapkan 1 iii. Pengiraan PE untuk keseluruhan pembangunan < 150 PE v. Pelan susunatur (bersaiz A1) yang mengandungi pelan kunci dan pelan lokasi sebanyak -kedudukan tapak Logi Pengolahan Kumbahan hendaklah ditandakan didalam pelan susunatur iv. Pelan Bangunan yang berkaitan dengan aras-aras tapak/bangunan (contoh: Pelan Tapak/ Pelan Lantai/ Pelan Keratan Rentas yang menunjukkan aras-aras bangunan 1 4. Tandatangan pemilik pada setiap pelan cadangan dan tandatangan pihak Perunding/Arkitek/Perancang Bertauliah pada setiap dokumen dan pelan SENARAI SEMAK BAHAGIAN INFRASTRUKTUR (MPK) Pelan Pra-Hitungan (Pre-comp) dan surat kelulusan Kebenaran Merancang (KM3) dari Jabatan Perancang dan Pembangunan 2 1 2 1.Salinan surat iringan/kepala surat dari Jurutera Perunding/Arkitek/Perancang Bertauliah dialamatkan kepada Agensi Perakuan Pembetungan (IWK) 1 Jika Telah Dirujuk 2 ii. 1 Pemajuan bukan ’Site & Services’ Pemajuan bukan ’Site & Services’ 2.19. LapoKejuruteraan Pembetungan untuk pembangunan > 150 PE sebanyak vii.T / surat hakmilik sementara tanah dari Penguasa Pemegang Tanah 1 Untuk Pemajuan ’Site & Services’ Muka surat 3 .

Rasmi ’Orang yang berkelayakan’ di setiap helaian pelan Mencatitkan kehendak-kehendak kelengkapan menentang kebakaran atau perpasangan 10. 5. 3. 3. 6. 7. 4. 4. 8.mpk. 5. Lampiran penentuan kategori yang ditandakan Lampiran penentuan kategori yang ditandakan Surat Permohonan Rasmi Pelan Susunatur Pelan Lantai Pelan Keratan Rentas Pelan Pandangan Sisi Tajuk Cadangan Pemajuan dengan tepat 2 2 2 2 Skala Pelan hendaklah 1:100 atau 1:200 ( skala lain dengan kebenaran ) Perakuan Tanggungjawab. Salinan kelulusan Pelan Infrastruktur dan Kerja Tanah bersama 1 salinan surat kelulusan dari Bahagian kerja Awam dan Infrastruktur 1 Untuk Pemajuan ’Site & Services’ (Jika ada) BUTIR-BUTIR/DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK TEKNIKAL LUARAN SENARAI SEMAK INI BERDASARKAN TEMPLATE SERAGAM SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI AGENSI TEKNIKAL LUARAN KELUARAN JABATAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN *Maklumat Terperinci Template Seragam boleh didapati di dalam laman web MPK (http://www.my) SENARAI SEMAK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1. 10. 6. 9. 2. 1. Tandatangan dan Cop 9. 7. Salinan Surat Perlantikan Perunding Salinan Surat Pengesahan Pelan Bangunan dari Pemberi Khidmat Rangkaian Laporan Cadangan Pemajuan Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak/Pelan Susunatur (pelan yang telah diluluskan jika permohonan satu persatu) Pelan Kemudahan dan Rangkaian Infrastruktur Telekomunikasi sediaada Pelan Lantai Pelan Skematik Lukisan Terperinci Bilik SPF 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 Muka surat 4 . 8.gov. keselamatan kebakaran di muka hadapan setiap perenggan pelan SENARAI SEMAK SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1. 2.5.

pelan kunci dan pelan lokasi yang jelas Surat Kelulusan bekalan air (Tapping Point) dari PBAN (jika permohonan dikemukakan satu persatu) (tertakluk kepada keperluan PBAN masing-masing) Keperluan-keperluan lain tertakluk kepada PBAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ** PEMOHON DIMINTA MENYUSUN DOKUMEN MENGIKUT JABATAN TEKNIKAL YANG TERLIBAT Muka surat 5 . 8. 5. 4. Salinan pelan perancangan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) (bagi Permohonan Serentak. 2 dialamatkan kepada Agensi Perakuan Pembentungan (IWK) 2. 6. 7. Perkiraan hidraulik dan pelan dan pelan sistem bekalan iar dalaman Surat pendaftaran perunding dengan SPAN Lukisan Lantai (Floor Plan) termasuk pelan tingkat bawah Pelan Perincian Keratan Rentas menunjukkan ketinggian tangki Pelan Perincian Keratan Rentas menunjukkan kedudukan pam (jika ada) Pelan Susunatur paip dalam kolam renang (jika ada) Pelan Susunatur keseluruhan cadangan pembangunan Pelan Skematik/Isometrik Pelan sistem bekalan air dalaman dan perkiraan hidraulik. 10. Pelan Perancangan yang belum lulus) Pelan-pelan susunatur (bersaiz A1) bagi lantai dan keratan rentas bangunan dimana loji rawatan kumbahan akan ditempatkan Laporan kiraan rekabentuk preliminari untuk menunjukkan konfigurasi dan dan keluasan loji kumbahan 1 3. 3. 2 4. 2 Tandatangan pemilik pada setiap pelan cadangan dan tandatangan serta cop perakuan Jurutera Bertauliah pada setiap dokumen dan pelan SENARAI SEMAK PIHAK BERKUASA AIR NEGERI 5. 2. Maklumat Projek dalam Fail Digital Excel 1 Maklumat Pelan/Lukisan dalam Fail Digital AutoCad 1 Drawing AGENSI PERAKUAN PEMBENTUNGAN (IWK) SENARAI SEMAK INDAH WATER KONSORTIUM (PELAN BANGUNAN BAGI LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI DALAM BANGUNAN) Salinan surat iringan/kepala surat dari Jurutera Perunding/Arkitek/Perancang Bertauliah 1. 9. 12. 1.11. 11.

______________________________________ No Fail Bahagian Bangunan : MPK/R/B : ___________________________________ PERUNDING DIKEMUKAKAN OLEH UNTUK KEGUNAAN PEJABAT DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH (Tandatangan & Cop) Tarikh : (Tandatangan & Cop) Tarikh : (Tandatangan & Cop) Tarikh : Muka surat 6 . Fail Rujukan OSC : MPK/Y:D/6 .NOTA:.Pelan Struktur hendaklah dikemukakan sebelum kerja pembinaan bangunan dimulakan No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful