KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Mini!

;try Of Education Malaysia)

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (Human Resource ManagementDivision)

ARAS 1-5 Dan 14, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTAOBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

Tel-efoll ; +603-88846000 (Talian Umum)

Faks : +ti03-l18886292

Laman Web: htlp:/fwww.moe.gov_my

Ruj. Komi Torikh

KP .{PP)SUUT 0048/1 /4 Jld.2 ( 4 :l. Ogos 201 0

Ketua-Ketua Bahagian

Kementerian Pelajaran Malaysia·

Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri

Pengarah-Pengarah Institut Perguruan Guru Malaysia

Pengarah-Pengarah Kolej Matrikulasi

Y. Bhg. Datuk I Dato' / Datin ! Tuan / Puan,

PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

Dengan segala hormatnya drnoklumkon bahawa soya telahdiarah menarik perhatian Y. Bhg. Datuk/ Datb'/Datin/ tuan/ puan mengenai perkara di atas.

2. Sebagaimana Y. Bhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ ruon/ puan sedia maklum, surat edaranKementerian Pelajaran Malaysia bil. KP.sULlT{NPTj0048/Jld.9/(24)bertarikh 11 oktooer 2003 dan bil. KP{S]NPT/0048/Jld.9/{21) bertarikh 23 September 2003 telah menjelaskan bahawa guru yang rnengajar di bilik kelos/ kuliah adalah dikecualikdn daripada (nengisi Sasaran Kerja Tahunan {SKT] sebagai ganti Buku Rakod Mengajar digunapakai' bag! menggantikan SKT sebagai asaspenilaian prestosi guru-guru

. yang terlibat. Walaubogaimonpun, pengecualian ini tidak terpakoi bogi Guru Kounselor.

3. Sehubungan ltu, sukacita bersama-sama inidisertakan surct edaran seperti yang dinyatakandi otosseboqoi rujukan dan tindakan pihak Y. Bhg. Datuk/ Dato'l Datin/ tuonjpuan selanjutnya.

4. Di atas segala kerjasama Y. Bhg. Datuk/ Dato'/ Ddtin/ tuan! puan berikan di dalam hal ini adalah sonqot-sonqot dihargai dan .dldohului dengan .ucopon ribuari terima kasih.

Sekian:

.. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ~

Soya yangmenurut perintoh.

(ZAIOAH BINTI M HD JAMAN) Bahagian·Peng usan Sumber Manusia b.p. Ketua Seti soho

Kementerian Pelajaran Malaysia

"J MAlAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAlAN DIUTAMAKAN"

Edaran Dalam:-

Ketua Setiausaha

Kementerian Pelajaran Malaysia

Ketua' Penqorch' Pelajaran . Malaysfq Kementerian Pelajaran Malaysia

Timbalan - TImbalan Ketua Setiausoho Kementerian Pelojaran Malaysia

Timbalan - Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Kementerian Pelajaran malaysia .

Edaran Luar:-

Setiausaha Agung

Kesatuan Perkhldrnoton Perguruan Kebangsaan Sernenonjunq Malaysia ' . . 13-B, Jalan Murai Dua

Kompleks Batu

51100 Kuala Lumpur

" 1 MALA YS/A. RAKYA T D(DAHULUKAN.PENCAPAIAN DIUTAMAKAN~'

-~--- ------------------.~~ -- .. ---------

KETUA SETlAUSAHA (s--,G<_,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (&r1Jlislq '" &IIwzDmJ M<Ilayria}

PARAS 7, BWK J, PUSAT BANDAR DAMANSARA S0604 KUALA LUMPUR

Tde/or! : OJ.209561;27 .

FlU : 113·2&9431 117

W.".ite: http://,..,w.moe.go •. my

Raj. Tuan: (Y"",Rof,)

RuJ.Kmm; (OurR<f.)

Tarikh (Dal.)

KP(S)NPTf004 8(Jkl.9((~1 )

~Sept2003

Y. Bhg. Data' Siva Subramaniam Setiausaha Agung

Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia 13-15 Jalan Murai Dua

Kompleks Batu, Off Jalan Ipoh

51000 KUALA LUMPUR

Y. Bhg. Data'

ARAHAN MENULIS SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) DALAM SISTEM SARAAN MALAYSIA

.-..:,:.____:~--~

Oengan hormatnyasaya merujuk kepada surat Y. Bhg. Data' biL (52) dalam KPPK(IP)PP 9/(02-05) bertarikh 30 Ogos 2003 mengenai perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju bahawa suratKementerian ini bil. KPIKSUf14 bertarikh 9 Mac 1995 yang mengecualikan penyediaan SKT kepada PPP yang mengajar di da~ahlbilik kuliah masih lagi terpakai. Keputusan ini akan dimaklumkan kepada semua Pengarah-Pengarah Pendidikan Negen.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

Yang Ikhlas,

(DATO' HAJJ AMBRIN BIN BUANG)

Ke .

ementerian- Pendidikan Malaysia

... 2'-

s.k.:

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

-2-

KEMENTERIAN PENDtDIKAN MALAYSIA SAHAGIAN SUMBER MANUSIA

PARAS 5, BLOK J

PUSAT BAN DAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR hltp:l/www.moe:gov.my

Telefon : 03-20986900 Kawat : PENDIDIKAN Fax: 03-2095 9987

Ruj. Kami

KP .sulit(NPT)0048/Jld ,9/(24)

Tafikh

\ I Oktober 2003

Ketua-Ketua Jabatan/Bahagia n

Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri Pengarah-Pengarah Kolej Matrikulasi Penqarah-Penqarah Politeknik Pengarah-Pengarah Maktab/lflstitut Perguruan

., -, . -

Penqetua-Penqetua Kolej Kornunlti Peqawal-Peqawal Pendidikan Daerah/Bahagian

"'"~~"'''r-' _ -- - ~---. ,_ ........ - _" - -- -

Y, Bhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Penyediaan SasaranKelja Tahunan (SKT) BagiGuru

Mengajar Oi Bilik Oatjah/Oi Bilik Kuliah Dan SKT Guru Kaunselor

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas,

2, Sebagainiana tuan sedia maklum, Pekeliling Perkhidmatan Bit.. 4 Tahun 2002 telah menetapkan pemakaian format baru sasaran Kerja Tahunan (SKT) sebagai asas penyediaan Laporan Penilaian ·Prestasi Tahunan selaras dengan prinsip Sistem Saraan Malaysia, Pekeliling yang sarna telah melampirkan beberapa contoh dan kaedah penyediaan SKT yang meliputi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,

.. 2/-

- 2 -

3. Setelah mengambil klra pandanqan beberapa pihak, Kernenterian bersetuju untuk meneruskan dasar yang sedia ada menerusi Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan BiL 7 Tahun 1994 yang rnenqecualikan pemakaian borang SKT kepada guru yang mengajar di kelas dan di bilik kuliah. Sebagai ganti, mereka bolehlah menggunakan Buku Rekod Mengajar masing-masing sebagai Sasaran Kerja Tahunanyang akan dijadikan asas penilaian prestasi oleh Pegawai Penilaimereka kelak.

4~ Pengecualian ini tidak terpakai bagi Guru Kaunselor yang tugasan·~ mereka tidak banyak tertumpu dikelas/bilikkuliah. Justeru, Gurll- ~u~selo-rtertakluk kepada peraturan penyediaanSKT di bawah Sistem sasararr

-- Malaysia (SSM};· 'Sebagar panduan, bersama-sama ini dilampirkan'cootoh'"-penvedlaan SKT bagiGuru Kaunselor untukdihebahkan penqqunaannva oleh Ketua Jabatan masing-masing. Contoh SKT ini boleh diubahsuai

mengikut diskripsi tugas kaunselor masing-masing supaya penilaian prestasi dapat dibuatdengan lebih objektif dan adi!.

Sekian, dtmaklumkan,

" BERKHIDMATUNTUK NEGARA" " CINTAlLAH BAHASA KIT A "

N HAll YUSOFF)

03-20983520

yadnaf1@bsm.lTIge.gov.my

.. :.3/-

~3~

Ketua Setiausaha

Kementerian Pendidikan Malaysia

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

TImbalan Ketua Setiausaha (S&M) Kementerian Pendidikan Malaysla

. -- -TimbalanKetua SetiClusaha-{K&P) .

Kementerian Pendidikan Malaysia -.

l1mbalan -Tlrribalan Ket·ua Pengarah Pendidikan

- -~. - Kemef'lter-ian::Pendidikan Malaysia -. - - .

Timbalan - Timbalan Setiausaha Bahagian Sahagian Sumber Manusia

Kementerian Pendidikan Malaysia

Semua Presiden Kesatuan-Kesatuan Guru

"PENGURUSAN BERKUALITI MENJAYAKAN MISIn-