Anda di halaman 1dari 20

c 


  
 


 ! "## $#% &#


$ !& & ' c!#
"!$ $ %$ ( ( ! 
"!#( ! ) #( ! $&$
$ !&' % #  "
 !"$ #  (!
# ('  #  #(
($ $ ! '

* + * * , c-../


0 c * * c-1.22/
(
 ...adalah menjadi dasar kerajaan untuk memastikan
peruntukan kewangan kepada sektor pendidikan
melebihi sektor-sektor sosial dan keselamatan dalam
negara ini. Walaupun ekonomi negara mengalami
kemelesetan apatah lagi semasa ekonomi negara
dalam keaadan baik, ini disebabkan perbelanjaan
pendidikan adalah dianggap perbelanjaan pelaburan
kepada modal insan iaitu bagi melahirkan pekerja
berpengetahuan di masa hadapan." (Shahril Marzuki,
2007)
 "...kemantapan ekonomi selepas perang dunia
kedua di kebanyakan negara di dunia
khususnya Eropah dan Asia Timur banyak
bergantung dengan pembangunan pendidikan."
(Bank Dunia, 1991)
,& -3 ! (#$
($#
"Aset negara paling penting adalah modal
insannya. Telah terbukti bahawa negara yang
tidak mempunyai sumber asli tetapi bijak
mengurus modal insan akan mencapai
kejayaan lebih baik.
Syukur kita telah berjaya mengurus sumber
asli dengan baik, tetapi kita juga berkewajipan
merancang pembangunan modal insan secara
lestari jika tidak kita tidak mampu
mengoptimumkan potensi nasional..(teks ucapan PM-bajet
2011 Jumaat 15 okt 2010)
Modal insan yang berkualiti,berkemahiran dan
berpengetahuan, kreatif dan inovatif adalah
prasyarat bagi mencapai status negara maju
berpendapatan tinggi.Oleh itu, aspek
pendidikan dan latihan akan disusun semula
dan diperkukuhkan. Untuk tujuan ini, belanja
mengurus diperuntukkan sebanyak 29.3 bilion
ringgit untuk Kementerian Pelajaran, 10.2
bilion ringgit untuk KPT dan 627 juta ringgit
untuk Kementerian Sumber Manusia. (Teks ucapan PM-
bajet 2011 Jumaat 15 Okt 2010)
 Kerajaan telah melancarkan Pelan Rangka
Pembangunan Pendidikan untuk meningkatkan
kemampuan intelektual, daya kreativiti, ia
bertujuan menyediakan modal insan yang
dapat memenuhi permintaan tenaga mahir dan
berkualiti dalam usaha membangunkan sektor
ekonomi dan sosial negara..
 (Dr. Rasid,2010: muka surat 12)

, 4 ,  5
c
  4
6-3-

c  


c 

 

  

 

  

  

c
!" !#$% c
!" !#$%
 &
'!"!#$% &
'!"!#$%
(#)*+"* &)",&)", (#)*+"* - &)",&)",
-'Teori Pertumbuhan Perbelanjaan Awam 3
c!(!7$&$#
*$$(!3 !#" 8#!$(
( !&( "!$
"! $$%
3 (!#$5# (!69"( 
"! !%#"$#%'
5"!&"## ( 
7$"$ # '
3. Sumbangan pendidikan dalam pembangunan
sosioekonomi dan politik negara.
3 "##!$(!%
"($#"(#(:
'%! (!&"!)9%!#
"!$%%!
' !"#
'
 $#%# $!# $ $
"($(!
;'! ###!" 
;'(( !$
;( "!#$ ; #"!

' ! ##
8(
($(!

 RMK1(1966-1970), peranan pendidikan


menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial,
terutama meningkatkan taraf hidup rakyat dan
membasmi buta huruf;
i. perkukuh sistem pendidikan kebangsaan bagi
memupuk perpaduan sosial, budaya dan politik.
ii. memperluas peluang pendidikan bagi
memperbaiki ketidak seimbangan bandar dan luar
bandar.
iii. menyediakan kemudahan pendidikan - SM
iv. mempelbagaikan kemudahan latihan -
pertanian,sains perindustrian dan teknologi.
""! 7119
!& %($%$#!
"##(!!
""#"!"#$$
#($!%!
(%!($%!
,!$3 ##
 $"#$$#
"!&$!("!<
"#" !$'

 -51=31=263
8( ###
 %:
' $ "##3 "!8 $
(!
'$#"!$!8(
"##($%"!$ (
! '
'"!$ $"## $
! &$!# (
#'
;'"!$"$ $&
"#9"!8(#"(
8" $&$# '

 51=31.6
>$"$" $#"!"#$(!
$,%(%
"( !$ 9 "###
 %#&$($%"!$
($'

 51.31.26'' !(!"###
 %%!# % !$
#"!( 9
,(%"( !$ # 
# &$(9# %51.-69
!75116

 251.31163 #"!$%
''$"$"!"#$(!#"(
($ "##$ $%!!(
"!!((!"( %$9 ! %#
%!''

 511311263 "($$!$
!$" !$ 
'' ### % !$#&$#
# ( $ $("#;#$#(
"( %$9%!9%!7!((!
(! (($(&79!!# (
$$%''

 15-3-6((!#!#"!(!
$ !%8" !! & )77
--:
'( #! %
((
'( $""( %$#;
! $"$#"! 
'(% #
;'( %"#$ %#$"
;'($$%$" $
3 c!#$" ("&!"#
$"!( "!%
2' ! ###
$%7--
8!( !#" 
#--$ $&#
(!&$
"$%"# %$--
!#( ($
(!5

4 -6''''
> %3$%##("###
 %# !$$ $%!
7!((!("$(
!$#("( %$#
%!#("$"$ !%#"
# (93!%#
!( ((9! (($(&79
!#8" 9$#% $!#!#
!$"!$(!
"#"($(!(%!9
$!#! $>'
' !  ! ##(
$%7 ##
'' $#%!(!"$3
!%9!! ((9! (($(&73
,
51.-6 , 51.16! !0 7$&$#
(#!"#(4

'-'!"(3 ! $# , #
,
 $ " "&!"!$3
$!'5$!6
'' $(!("$"( %$#
%!#$#(%#$"'
''7$&$#! (""##
(
'2'#($$!$
=' "$
 Sektor pendidikan adalah elemen terpenting bagi
mencapai wawasan 2020. Oleh hal yang
demikian, Adalah menjadi tanggungjawab KPM
untuk memastikan sistem pendidikan sedia ada
berjalan lancar serta berjaya mencapai hasrat FPK
iaitu membentuk generasi yang seimbang
daripada segi JERI, berakhlak mulia, penyayang,
berpengetahuan dan berkemahiran dengan
memberi penumpuan terhadap sains dan teknologi
bagi membekal guna tenaga professional dan
mahir dalam semua bidang menjelang 2020.
›